DE E EM LAN DER". Zaterdag 27 Juni 1914. BUITENLAND. BINNENLAND. Uit den omtrek. N°. 305 Eerste Blad. IS00 Jaargang. KOLONIËN. |loo(dredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: £er 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. t Idem franco per post 1.50* j Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. IAfzonderiijke nummer3 0.05. Peze Courant YerBohjjnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. A.dvertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEBTENTIËN: Van 15 regols f 0.50. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters nftar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Wegens overvloed van copy moet de nabetrachting over de Gemeente raad blijven liggen tot ons volgend nummer. Frankrijk. De 3^ pcta. leening van 805 millioen francs aal tot den koers van 91 pel. (Uitgegeven worden. Engeland. Rome, 26 Juni. De socialistische Kamer leden hebben heden hunne obstruct^ wegens de l'inanciecle maatregelen voortgezel. In Albanië. Weenen, 26 Juni. Aan de Neulc Freie Prcsso wordt uit Durazzo gemeld, dat de on derhandelingen met dc opstandelingen op aan dringen van de Nederlandsche o'ficieren defi nitief afgebroken zijn. Durazzo, 25 Juni, 9 uur des avonds. Hel bericht, dat Prenk Bib Doda gevangen genomen en op zijn eerewoord weder vrij gelaten is, blijkt eon verzinsel te zijn. Ook schijnt de val van Berat zich nog niet te be vestigen. In ieder geval echter verkeeren Berat en Fieri dn gevaar.' Valona is nog niet bedreigd. De wapenstilstand iis tot heden avond verlengd. Mot de opstandelingen zijn geene onderhandelingen gevoerd. De toe stand is over 1 algemeen niet helder. Het voornemen bestaat, om morgen een algemee- nen artilerie-aanval te doen ondernemen door de in de stad opgestelde batterijen en door de stoomboot Herzogowina. De Albuneesche gezant te Weenen heeft •ian den aldaar verschijnenden ,,Albanischen K.'jrrespondenz'' de volgende memorie ge richt: „De toestand in Albanië is tengevolge van het omrukken der opstandelingen hoogst vertwijfeld. Onder deze omstandigheden heeft Europa tot plicht zijn schepping voor den ondergang te behoeden. Wij zijn zeer zeker de Europeesche vrijwilligers zeer dank- ir, die er toe besloten naar Albanië te trek- .cn teneinde daar de wapens voor de regee- ring op te nemen, doch voor de Europeesche mogendheden bestaat thans de onafwijsbare plicht den Albaneeschen staat met internatio nale troepen te hulp te komen. Griekenland. Athene, 2 o Juni. Zeven klassen der narinereserve zijn onder dc wapenen geroe pen tengevolge van den groei dei" vloot en ter gelegenheid van de vloolmanoeuYres. Mexico. Dc opstandelingen-generaal Villa heeft een iangrijik 9ucces behaald door Zacatecas in nemen. Hij heeft een deel der aanhangers li generaal Carranza vrij laten gaan doch zc uit hunne ambten ontslagen. De ontslage ncn hebben zich daarop over de grens naar El Paso begeven. Allerlei. Woensdagmiddag heeft aan de in aan bouw zijnde middelbare school in de EisLad- tertrasse te Berlijn een ernstig ongeluk plaats gehad. Daar stortte het plafond van de groote *aula in, waardoor 11 werklieden onder het pain werden begraven; 7 van hen werden ge wond. Reutor seint ons uit Metz: Hedenmorgen is op het vliegterrein alhier dc vlieger Grünow van eene hoogte van 40 Meter neergestort en zwaar verwond. Hij i verleed spoedig. Salem (Slaat Massachusetts), 26 Juni. De halve stad is verwoest. De brand duurt nog voort. Onder voorbehoud wordt de scha de geraamd op twintig millioen dollars. Tien duizend personen zijn dakloos. De olietanks Masonsiraat zijn ontploft, waarbij alle brbieken en dertien huizen verwoest wer- ui. Vijftig personen zijn naar het zieken huis gefcracht. Een der ziekenhuizen, het Orphan Asyl, is in de vlammen opgegaan, doch >de -verpleegden zijn gered. Salem, 26 Juni. De verliezen worden thans o<p ongeveer 10 millioen dollars geschat. Voor zoover bekend is, hebben vier menschen het leven verloren. De Hartford-Connecticut brandverzekeringmaalschappijen, die hier hunne kantoren hebben, schatten hunne ver liezen in Salem op 1,215,000 dollars. In dit be drag zijn de herverzekerde risico's niet begre pen. Een verschrikkelijke orgaan heeft Woens dagnacht in het Zuiden der provincie Dakota gewoed. Talrijke gehouwen zijn verwoest. Meer dan 20 personen zijn gedood. Oost-Indië De aanvallers van luit. Van Kregten De correspondent te Batavia van het Hbld. seint: r Een uille stootte toevallig in Bovcn- Öc 'blijfplaats der aanranders van luitenant Van Kregten. Drie vijanden zijn neergelegd. Bij den troepen-commandant van Lam No hebben zich drie aanvallers gemeld. De rest 'der bende lokte twee brigades marechaussée in een hinderlaag. Gesneuveld zijn een Amboincesch sergeant en een fuse lier; levensgevaarlijk gewoed werden twee, licht gewond vijf minderen. (Ofschoon het telegram blijkbaar niet ge heel juist is overgekomen zegt hot Hbld-, geeft het bovenstaande toch vermoedelijk wel den juisten zin.] Aardbeving op Benkoelen. Aan het departement van Koloniën is een Indisch regceringstelegram ontvangen djd. 26 Juni luidens hetwelk hedennacht op Benkoelen een hevige aardbeving heeft plaaLs gehad. Reeds elf dooden en vele ge wonden zijn gevonden. De Europeanen zijn allen ongedeerd. Tal van huizen zijn inge stort. Alle Europeesche woningen zijn on bewoonbaar. Aardbeving. Een Reuter-bericht uit Batavia van den 26en bericht, dat eene zeer herige aardbeving op Sumatra alle telegraaflijnen heeft vernield en den zeekabel heelt gebroken. Vele huizen, waaronder ook regeeringsgeboaiwen, zijn in gestort; vele personen zijn gedood. Herstemming Prov. Staten. Bij de te Assen gehouden herstemming voor een lid van de Prov. Stalen van Drente in het kiesdistrict Assen, werden uitgebracht 3955 geldige stemmen (aantal kiezers 7501), waarvan op de heeren K. Brok te Rolde (S. D. A. P.) 1748, en O. Iloenderken, te Roden (lib.) 2207. stemmen. Gekozen de heer Hoen derken. De Noor (J-B r a b a n t. Reuter bericht ons uit Algiers, dat de Noord-Brabant giste renavond naar Durazzo is vertrokken. Alles was wel aan boo-rd. De havendienst bericht, dat twee manschappenvoordat het oorlogsschip in de haven kwam, door eene te rugslaande vlam brandwonden hebben beko men. Zij zijn te Algiers in een hospitaal opge nomen. De N. R. Qt. noemt de namen der gewonden: den officier-machinist le klasse B. Verhey en den korporaal-stoker Timmer. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen bericht is de toestand der verwon den bevredigend. De Nederlandsche officieren in Albanië. In zijn brieven uit Durazzo spreekt de orrespondent van de Neu Freie Presse, dr. Paul Goldmann, op zeer waardeerende wijze over de Nederlandsche officieren. Hij zegt: „Toen Zondag overste Thomson mij ontving vond ik een groote man, met een verstandig, open gezicht, en eenvoudige manieren, wat jong voor een kolonel. Hij had dien dag wei nig tijd. Den volgenden dag wilde hij mij ont vangen voor een langer gesprek. Maar den volgenden dag lag Eij buiten, achter dc brug, in de politiewacht, waar hij -\oorloopig was heengebracht. „Maandags kwam majoor Kroon uit Skoe- tari, en nam als oudste in rang, het comman do over. Hij herinnert, met 2ijn lange neus, aan Cyrano de Bergerac, en komt ook met dezen overeen in zijn wezen, waarin Neder landsche koelbloedigheid zich paart -an een romantische zucht naar avonturen „Het type van den elegantcn officier, met aristocratische manieren, is majoor Roelfsema. En een jonge man, van zeer gedistingeerd op treden is de kapitein Sar. Hij komt uit Den Haag; en toen hij 's avonds, na een heelen dag in het vuur te zijn geweest, in het hotel kwam om een stukje te eten, sorakeu wii over de mooie Hollandsche residentie, en van Rem brandi's „Anatomische les" en Potters „Stier" in het Mauritshuis. „De jongste is de artillerie-commandant, de blonde kapitein Fabius, die eigenlijk nog in zijn luitenanlsleeftijd is, en zich als een kind verheugt in het oorlogswerk. „De Nederlander echter, rooals hij in de boeken staat, de traditioneele „mijnheer", phlcgmatiek en zwijgend, is de officier van ge zondheid, dr. Reddingius. Hij heeft ongehoor de daden verricht, steeds weer onder het vijandelijk vuur de gewonden opgezocht, en op Woensdag, tijdens den terugtocht, alleen meer dan vijftig voorloopige verbanden aan gelegd. En dat alles met dezelfde onverander lijke kalmte, nooit een woord meer sprekend dan hoog noodig was. „Bij al die Nederlandsche officieren, die tocb eigenlijk tot Albanië niet de minste betrekking hebben, is hel vanzelf spi ekend, dat zij de op zich genomen taak tot den laatsten druppel bloed vervullen. Maar zelfs zij waren, zoo al niet moedeloos, dan toch ontmoedigd, toen zij Woensdag door hun troepen in den steek werden gelaten. En op den avond na de vlucht der Mirdieten zeide een van hen: „Je suis dégouté de l'Albaniel" Victor de Stuers. De Staatscou rant bevatte het 'bericht, dat aan jlir. mr. V. E. L. de Stuers, referendaris bij het Dep. van Binn. Zaken, met den personeelen titel van administrateur ,op zijn verzoek met ingang van 1 Juli eervol ontslag is verleend. Naar aanleiding hiervan schrijft het Hbld.: Er is zoo kort na de algemeenc huldiging van den heer De Stuers op zijn zeventig- sten verjaardag 20 October van het vo rige jaar weinig aanleiding nogmaals de groote verdiensten van dozen ambtenaar, die meer dan een ambtenaar, en zoo weinig een ambtenaar: een vechter was voor een hem heilige zaak, in het licht te stellen. Hot officieel onlsüag bevestigt een reeds feitelijk bestaanden toestand: de dagelijk- sche zaken van het departement waren sinds de heer De Stuers het Kamerlidmaat schap vervulde, aan andere handen toever trouwd. Al was hiermede niet gezegd, lal <R- administraleur zicli geheet buiten die zaken hield, wanneer hij meende, dat zijn persoon- Lij'ke invloed goed kon doen. Doen wij door deze aanteckening op het officieel einde der regeering-De Stuers nog c-vcn het licht vallen, het is om gelegenheid te vinden in herinnering te brengen, hoe veed 'dank ons land dezen strijdbaren amb tenaar is verschuldigd. De Indische bannelingen. De heer Douwes Dekker heeft zich, volgens hot N. v. d. D., naar Geneve begeven, waar hij zich metterwoon heeft gevestigd. De heer Soewardd zal zich waarschijnlijk binnen enkele maanden eveneens naar Genève begeven. De inlandsdie arls Tjipto Is ziek. Hij lijdt aan verlamming. Er moet voorloopig geen ge vaar zijn. Begrafenis baron van Wa senaer van Rocunde. Onder zeer groote belangstelling «is het stoffelijk over schot van wijlen baron ran Wassenaer van Rosande tc Katwijk aan Zee in het familie graf bijgezet. In het koor der kerk, waar de kist door bloemen en kransen bedekt, werd neergezet, hield ds. v. Gheel Gildcmcester, uit Den Haag, een korte rede, waarin hij den over ledene herdacht als hoofd des gezins, als va derlander, die zijn gaven én talenten in dienst had gesteld van de Koningin, als mensch en Christen. Jhr. mr. van Karnebcok, burgemeester van Den Haag, schoonzoon des overledene, dank te voor dc laatste eer, aan den /overledene bewezen en doelde daarbij mede, dat het dc wil van den overledene was geweest, dat er niet bij' liet graf zou worden gesproken. Hierna wei d de kist in hot familiegraf bij gezet. Part ij bestuur S. D. A. P. Naai" Het Volk meldt, zijn tot leden van het dagelijksch bestuur der S. D. A. P. gekozen de heeren Van der Goes en Klecrekoper; terwijl herstemming moet plaats hebben tusschen mej. H. Ankcr- smt'fch en den heer Jos. Loopuit. De verkiezing vah een lid voor het overige gedeelte van het partijbestuur had een her stemming tusschen de hoeren Albarda en Spiekman tot resultaat. De oude stuivertjes. Wij bren gen in herinnering dat 1 Juli a.s. de oudo stuivertjes hebben uitgediend. Tot 1 Januari 1915 kunnen zij bij dc be taa lm oesters worden ingewisseld. Militair tehuis g e s 1 o t e n. Daar de huzaren, die uit alle deelen des lands naar Venlo kwamen, van daar zijn vertrok ken, en nu daar infanteristen, meestal uit Limburg en het Oosten en Zuiden van Noord- Brabant in garnizoen zijn, is men genood zaakt geworden het Protestantsch militair Tehuis aldaar wagens gebrek aan bezoek tc sluiten. De werkstaking te Zaandam. De Bond van Werkgevers in het Houtbedrijf heeft aan de Christelijke arbeidersorganisa tie Recht en Plicht en de R. IC. organisatie St. Joseph een brief gezonden, die een niet gunstig antwoord inhoudt op het door deze organisaties voorgestelde concopt-contract, waarop zij den arbeid wenschten te hervat ten. Daar de brief echtea verdere onderhande lingen nog niet uitsluit, zal -er eerstdaags in de ledenvergadering der beide genoemde, organisaties worden besloten, wat den Bood van Werkgevers op -dien te antwoorden. De Rijkspostspaarbank geen rechtspersoon. De Hooge Raad heeft heden arrest gewezen in zake de vraag of de rijkspostspaarbank (als rechJlspersoon moei worden beschouwd, hetgeen ontkennend werd beantwoord. Het cassatieberoep werd dus verworpen. «Zuid-A frik a an sch Museum. De Hooge Raad deed heden uitspraak in het cassatieberoeD van den heer Hidde Nyland te Dordrecht, tegen het arrest van het Hof te 's Gravenliage, waarbij hij was veroor deeld om aan dr. Leyds de waarde te beta len van de goederen, welke Staatspresident ICrugcr hem in bruikleen had gegeven, onder beding dat die goederen zouden moeten wor den algegeven hetzij aan president ICruger, het zij aan de Boeren-voonnannen, hetzij aan dr. Leyds. Het cassatieberoep voor zoover het was gericht tegen de itiet-ontvankelijkverklaring van den eisch der Boeren-voormannen werd niet ontvankelijk verklaard en voor het ove rige, in strijd met de conclusie van hot Open baar Ministerie bij den Hoogen Raad, ver worpen. Een arrestatie. Eenigen tijd geleden werd de Anglo-Duloh Trading Company te Amsterdam in staat ran faillissement ver klaard, nadat de tocnmaMge directeur door de commissarissen ontslagen was. De passiva bedroegen vele tonnen. Uit het onderzoek der boeken door de curatoren in dit faillissement bleek, dat lang niet alles in orde was. Gisteren werd «bij den vroegeren directeur door de justitie een inval gedaan, waarbij deze werd aangehouden. Uit het onderzoek van de justitie zal moe ten blijken, in hoeverre frauduleuze hande lingen in de boeken plaats gehad hebben. Hbld. Berooving. Aan een meisje uit Iersekc is in de electrische tram van hot station Vtis- singen naar de stad een handtaschje ont vreemd, waarin een aanzienlijk bedrag aan geld en een kilometerboekje 2e kl. 500 KM. Het meisje heeft bij de politie van een en an der kennis gegeven. Berooving. De 26-jarige J. v. d. L., to Roterdam, heeft bij de politie aangifte ge daan, dat hij heden nacht in den omtrek van de Gedempte Boterslioot aldaar is be roofd van een zilveren horloge en van een bedrag van f 850 aan bankpapier. Als ver dacht hiervan is aangehouden de vrouw E V. Z. Bij gebrek aan bewijzen is zij weder op vrije voeten gesteld. Waanzinsdaad. Men leest hierom trent in het Dgbl. ran N.-Brabant: Vrouw W. wonende in de Kraanstraat te Breda, was onlangs uit het gemeentelijk ziekenhuis, waar zij drie maanden verpleegd werd, terugge keerd. De geneesheer wilde, dat zc zou gezonden worden naar een krankzinnigengesticht, maar de man verzette zich daartegen. Hij had een betrekking als reiziger, zou echter een schoe nenzaak beginnen, dat hij altijd thuis kon zijn en dan zou 't wel gaan. Gistermorgen echter heeft de vrouw in een vlaag van krankzinnigheid haar kind van vijf maanden en daarna zich zelf den hals afgesneden. Het twee kindje huilde verschrik kelijk, zoodat de menschen op straal lieJ hoorden. Zij drongen binnen en vonden de wouw in een plas bloed, ach Ier in de gang van het hui9. Naast haar lag het kindje eu liet mes. De vrouw had drie kinderen, hel oudste was op school, de twee andere thuis. Het jongste is gedood. De vrouw had vroeger ook al dergelijke aanvallen. Eenige maanden geleden heeft de grootmoeder het kleine kindje uit dc han den der moeder moeten redden. Daarna is vrouw W. naar het ziekenhuis gebracht. De lijken van moeder en kind zijn naar het stedelijk ziekenhuis getransporteerd. Vleeschvcrgiftiging. Dezer da gen deden zich bij verschillende personen te Zoeterwoude ernstige vergiftigingsverschijn selen voor. Bij onderzoek bleek dat allen van een zelfden slager varkensvleesch hadden be trokken, zoodat 't vermoeden ontstond, dat dit wor de gezondheid nadeelige bestand- deelen bevatte, wat door een bacteriologisch onderzoek werd bevestigd. Men veronder stelt dat het vleesch afkomstig was van een gestorven varken, doch de bewijzen /ontbre ken thans. Overboord gevallen. Te Emme rde is overboord gevallen en verdronken de 35-jarige vrouw van schipper Looijschelder van het scihip „Hubertus", thuisbehoorendo le Ooij (Gelderland). De ongelukkige was moe dor van 5 jeugdige kinderen. Hot lijk is nog niet gevonden. Overreden. Te Wessem bij Roer mond geraakte het tweejarig zoontje der ech telieden Levels—Schü'curs londer het wiel van een kar, zoodatf de dood onmiddellijk intrad Twee kinderen overreden. Gis terenmiddag zijn te Midwolde-OMambt twee ldeino kinderen door een stroowagen overre den en gedood. Te Wessem bij Roermond geraakt het tweejarig zoontje der echtelieden Levels— Schrcurs onder het wiel ran een kar, zoodat de dood onmiddellijk intrad. Tramderaillement. Gisterenavond zes uur is hij Nieuw-Beyerland de tram ge derailleerd. De machinist, gehuwd, werd zwaar gewond, terwijl dc 18-jarige stoker ge dood werd. De locomotief cn de postwagen kwamen in een sloot terecht. Een passagiers wagen werd beschadigd. De passagiers bleven ongedeerd. Kunst en Wetenschap. Jozef Israël s-kamcr. Vrij dagmiddag had te Grouingen in tegenwoor digheid va«n den commissaris der Koningi? het college Yan B. on W. en meerdere auto riteiten, dc plechtige opening plaats van cca Jozef Israëls-kamer in het Museum van Oud heden. In deze kamer zijn tal van schilders artikelen en andere voorwerpen uit liet bezit van Jozef Israels opgesteld. De heer mr. J. A. Tellegcn, voorzitter der commissie van beheer over het museum schetste in de door hem gehouden rede de totstandkoming van de Kamer en bracht dank aan allen,# die daartoe hadden meegewerkt, In de eerste plaats de familie van den over ledene. Aanwezig waren diens dochter en haar echtgenoot, on mr. H. L. Israels, van Amsterdam. De zoon Lsaüc Israels was vejv hinderd tegenwoordig tc zijn. Provinciale Staten. Geldersche vallei. Gedep. Stalen doen raedodeoling van een beslissing der Kroon inzake een gerezen ver schil tusschen de Prov. Stalen van Gelder land on die van Utrecht inzake een conven tie van 25 Januari 1727 over de heulen it den Slaperdijk bij den Roodcn Haan en een daarin vermelde conventie. Dc Kroon heelt beslist dat de conventie van 1714 is een waterschapsreglement en dc nadere conven tie van 1727 een wijziging daarvan, en dat mitsdien de wijziging dezer conventie ge bonden is aan de wettelijke regels, die ten aanzien van waterschapsreglement en zijn ge steld. Bezoldiging ambtenaren en bedienden ter Provinciale Griffie. .Ged. Staten bieden een algeheelc her ziening van de jaarwcdde-regeling der amb tenaren ter Prov. Griffie aan. Deze herziening beoogt in tweeërlei opzicht wijziging tc bren gen in 't thans geldend reglement: vooreerst zal aan de bestaande formatie de rang van referendaris worden toegevoegd en voorts zullen de minima en maxima der jaarwed den van alle rangen een verhooging onder gaan. Do invoeging van den referendarisrang,, waaraan Gedcp% eene jaarwedde van i 3209 tot f 4000 verbonden zouden wenschen te zien, komt hen van groot belang voor, ten einde die hoofdambtenaren, wier arbeid van bijzondere kunde en werkkracht getuigt, meer blijvend aan den dienst der provincie te kun nen verbinden. In Zuid-Holland en Overijssel, waar men reods vroeger lot invoering van dezen rang is overgegaan, schijnt de prak tijk de wenschelijkkoid daarvan te hebben bewezen. Ofschoon er «onder dc ambtenaren ter Griffie op dit oogenblik nog geen is, wiens tegenwoordige rang hem thans reeds voor bevordering tot referendaris in aanmerking zou brengen, achten God. Staten het niette min zeer wenschelijk, dat nu reeds tot deze aanvulling van het reglement wordt overge gaan, mede om een ruimer perspectief te ope nen voor die ambtenaren, wier arbeid ge gronde hoop geeft, dat zij eerlang voor bevor dering tol (lezen rang zullen kunueu wor den voorgedragen. De bezoldigingen stellen Gcdep. Staten vooi als volgt \asl tc stellen: Referendaris minimum 3200, maximum 4000. Hoofd-commies minimum C"00, maximum 3100 (thans f 2AW-f 3000). Commies minimum 2200, maximum 2600, (thans 2000-ƒ 2400). Adjunct-commies le klasse minimum f 1800, maximum 2100 (tlians 10002000). Adjunct-commies 2e klasse minimum 1400, maximum 1700, (thans 1100—1600). le klerk minimum 1000, maximum 1300, (thans f m-f 1100). 2e klerk, minimum 600, mr .imum 900, (thans m-f 800). Bode-conciergc of bode, minimum f 600, maximum f 900 (thans ƒ600—ƒ900.) Behalve hunne jaarwedde genieten de boden-conciergc vrijf1 woning, v ur en licht Openluch t-T heater te Hilver sum. De eerste vertelling van Bernard Can ter's tooneelsluk „Poppenkast" zal Zondag 5 Juli, op bovengenoemd tooneel, plaats hebben. In dit stuk, spelende op een tuinfeest bij ge legenheid van een trouwpartij, wordt o.a. ook de poppenkast vertoond, met deze bijzonder heid, dat de traditioneele poppenkast-rollen, zootuls Jan Klaassen, Katrijn, De Dood, Pier lala, enz. enz. niet door poppen, maar door acteurs vervuld worden Van de aankleeding is, in verband hiermede, veel werk gemaakt De regie is van mevrouw Amy GrotheTwiss, onder wier leiding het stuk ook ingestudeerd Een herhaling, voor het publiek tegen entree toegankelijk, wordt Zonda.o 10 Juli gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1