„DE E EM LAN DER". Maandag 6 Juli 1914. BUITENLAND. _FEUILLETON._ TANTE LUTTE. N° 5 13d* Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF C< Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT L AMERSFOORTSCH DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f l.OO* Idem franoo per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant versoh^jnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertentie» en beriohten vóór 2 uur in te renden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V.n 1—5 regel.0.50. Elke regel meer>0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrjjf bestaan zoer voordoelige bopalingon tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. oj, Politiek Overzicht. Oostenrijk en Servië. Pelt onmiKldedlijke gevolg vain den moord i.flaia Serajewo is geweest, daft over geheel Bosntië en Herzegowina de staat van beleg is afgekondigd. De krijgswet heersaht nu in itet land, en terwijl onder hare werking met ijzeren vuist die orde wordt gehandhaafd* zul len tegelijk de maatregelen worden voorhe- fiedd, die in het hiimenlamlsehe bestuur noo- 'diig «zijn om aan dien toestand, waarop het ge beurde van 28 Juni een zoo schel liaht heeft doen vallen, het hoofid te kunnen bieden. Het is uit verklaringen, die van verschillende zij den zijn afgelegd en niet weersproken zijn, gebleken, dat de aartshertog, ook al had de kogel van Princip zijn doei gemist, onder geene omstajiwlighcden weer levend uit Se rajewo gekomen zou zijn. Dat bewijst, dat de Groot-Servische propaganda in Bosnië wortel hoeft geschoten in een veel breederen kring, dan men had vermoed. Wanneer die monar chie zich in het bezit van haai- jongste kroon land wil handhaven, dan zal zij aan dien toestand hare ernstige aandacht moeten wij den. Ook op de verhouding tusschen Oostenrijk- Bongarije en Servië zal de moord van Sera jewo zijn invloed doen gelden. Die verhou ding is sedert jaren reeds met zeer gunstig; zij. zal door het nu gebeurde nog ongunstiger worden. Want al spreekt iket van zelf, dal het officieele Servië geen 'deel heeft in het mis- drijf en de door Gahrinowics en Princip ge pleegde daden ernstig veroordeelt, het kan toch niet uitblijven, dat men in Oostenrijk- Iiongarije, Cq niet zonder reden, wijst op het feit, dal de Groot-SorvisckJe beweging, waaruit het misdrijf is ontslaan, door de Servische regeering in geen enkel opzicht is tegengegaan en zelfs in zekere mate is be vorderd. Wel zegt men in Belgrado met recht, dat het Servische nationalisme ge-ene poli tieke misdrijven op zijn programma heeft; maar met nog meer recht laat zich daarte gen aanvoeren, dat de ondervinding leert, dat de Groot-Servische propaganda in de var- warde hoofden van overspannen geestdrij vers hel besluit doet rijpen om tot misdriji over te gaan. liet ligt voor de hand, dat de regeering van Ooslomrijk-Hongarije voorlaan ecan waakzaam oog zal houden op de bewe ging iin het naburige land, die er op doelt de bevolking van het Oosbenrijksclie bestuur ofikeerig te maken, en van de Servische re geering zal verlangen, dat zij eene derge lijke beweging binnen hare grenzen niel duldt of zelis platonisch ondersteunt. Br zijn inJtusschen nog andere redenen, die '1 «de regeering tot plicht maken met zorg toe te zien op wat in Servië gebeurt. JuisJ in deze dagen wordt in de pers gesproken over plannen, die zouden bestaan om Servië en Montenegro, de bedde Balkans laten die aan Bosnië grenzen, nauwer samen te verbinden. De Paiij6che Figaro is daarmee het eerst aangekomen. De Ie Weenen verschijnende Reiclispost heeft de mededeehngen van het Parijsche blad bevestigd. Het plan, dat iin overweging is, komt volgens dit blad hierop lieer; Er zal een Servische bondsstaat ge vormd worden uit de beide staten Servië en Montenegro, zonder dat daardoor de souve- reimteit van het Mortlenegrijnsche heer- sohershuis over het Montenegrljnsche gebied wordt aangetast. De praktische uitvoering van dit reeds gesloten verdrag zal niet lang meer op zich laten wachten. Er bestaat geen twijfel aan, dat de vereenigkng van Monte negro en Servië tot een bondsstaat het werk van de Russische diplomatie is. Servië zal daardoor rechtstreeks toegang krijgen tot die Adriatische kust. De Frankf. Ztg. brengt dit in verband met eene medcdeeling, «die orulanjgs gedaan is door haren correspondent te Bukarest, dat in de besprekingen, die de Russische minis ter vain buiienlandsche zaken onlangs daar heeft gehad met de hoofden der Rumeensche regeering, sprake is geweest van de moge lijkheid eener /vetnsmelLing van Servië en Montenegro. Het blad schrijft naar aanlei ding hiervan; „De heer Sasonow scheen de vereeniging van d'e beide Zuid-Slavische sta ten reeds ,ün afzienbareai tijd" te verwach ten. Hij moendJe, dat in «dit geval Servië als compensatie een deel van zijne Macedonische veroveringen aan Bulgarije zou moeten af slaan, en als dit rijk ook van Griekenland zekere concession kroeg, zou de tevredenheid op den Balkan hersteld zijn en de weg vrij zijn voor een nieuwen Balkanbond met insluiting van Rumenië en onder Russisch protectoraat. Nu zijn intusscheji dergelijke internationale ruilovereenkomsten niet altijd zoo gomakke« lijk uit le voeren, als zij zich op het papier Laten schetsen. Bovenal zou Oostenrijk-Hon- garije daarbij een woord willen meespreken; liet zal niel goedwillig kings dezen weg Ser vië laten komen aan de Adria, terwijl het hoofdpunt van zdjjne geheèie Balikanpolitiek in de laatste jaren is geweest het er van verwijderd te houden. Ook Italië zou met den Servischen buurman aan de overzijde van hel water niet ingenomen zijn. Aan den anderen kant is hel ook voor twee groote mogendhe den moeielijk de samensmelting van kleinere staten te verhinderen, wanneer hunne volken werkelijk besloten zijn samen te komen. Dit is in ieder geval eene op dit oogjcnblük nog riiet opgehelderde vraag, in hoever in de Servische en de Montenegrijnsche bevolking zelve de wil tot vereendging aanwezig Is," Duitschland. Over de geruchten, die loopen over plan nen om op nieuw de toerustingen voor leger en vloot te vermeelderen, wordt uit Berlijn aan de Frankf. Ztg. bericht: Zulke mededee hngen vinden altijd een gelooyig pubüek, ook al zijn zij zoo onwaarschijnlijk als maar moge lijk is. Dat het marinebestuur kostbare wen- sclien koestert, is zeker niet tegen te spreken, ofschoon men mag verwachten, dat het in ieder geval de uitvoering van de vlootwet zal afwachten, voordat het met t 'cuwe eischen bij den rijksdag komt. Geheel onbegrijpelijk zou eene nieuwe legervoordracht zijn, nu hei rekrutencijfer pas is verhoogt op eene wijze, zooals nog nooit te voren. Maar het was te voorzien, dat het feit, dat nog altijd 30.0UÜ weerbare manschappen bij de inlijving der rekruten overblijven, zou dienen lot motivee- ring van nieuwe eischen voor het leer. Hal legerbestuur heelt, toen in den rijksdag in lichtingen daarover werden gevraagd, tegen- esproken, dal er nieuwe vermeerderingspJan nen bestonden. Wat de geruchten over nieuwe eischen ten behoeve van de vloot betreft, heeft de Lokal- anzeiger vernomen, dat nergens liet voorne men bestdat, de vlootwet to veranderen. Van toebereidselen tot eene vlootnovelle kan dus geen sprake zijn. Om de in de vlootwet voor ziene stelselmatige indiensthoudingen, inzon derheid van de schepen voor den buitenland- schen dienst, in het kader van de wet en met de aanwezige schepen te kunnen uitvoeren, zal nog eene vermeerdering van het cijfer dor manschappen noodig zijn, maar dat is reeds sinds gcruimen tijd bekend. Op de noodzake lijkheid om de In het buitenland aanwezige schepen te vermeerderen, heeft de staatssecre taris van het maainedepartement, admiraal von Tinpitz, reeds vroeger gewezen. Berlijn,4JulL In het ministerie van openbare werken heeft eene bespreking plaats gehad tot bespreking van het economische en technische onderzoek eener verbinding van den Rijn met de Duitsche Noordzee. Als deskundigen namen aan deze bespre king deel vertegenwoordigers van de groote reedcrijen en van verschillende Kamers van Koophandel in kust- en binnensteden. Straatsburg, 4 Juli. Eene oflicieele correspondentie brengt de volgende verkla ring; In den laatsten tijd is opgemerkt, dat vooral bij de terugkomst van uilstapjes over de grens op opvallende wijze vlaggen en al lerlei kenteekenen in de Fransche kleuren gedragen worden. Het is daarom gewenscht onder de aandacht te brengen, dat het in 't o«penbaar dragen van deze kleuren, ingevol ge art. 6 van het besluit yan 1 Augustus 1848 en veelvuldige gerechtelijke beslissingen, eene strafbare handeling E, die met gevangenis straf en aanzienlijke boeten wordt gestraft. Engeland. Londen, 4 Juli. De staking in het arse naal te Woalwich, die gisteren op kleine schaal begon, heeft zich snel uitgebreid. Na genoeg alle leden van do Amalgamated So ciety of Engineers, die werkzaam zijn in de wapenafdecling, zijn in staking gegaan. In 't geheel loopen omstreeks 6000 personen leeg, hetgeen noodig maakt: de sluiting van de wa- genafdeoling, het laboratorium en de kanon gieterij. Tweede telegram. De stakers in Woolwich tellen nu omstreeks 8000 man. De relden van de staking is het ontslag van een werkman, die weigerde werk, (dat door een niet-bomdslid begonnen was, voort te zetten. Italië. Rome, 4 Juli. De Kamer zette heden de behandeling voort yan het wetsontwerp ten behoeve van het spoorwegpersoneeL De mi nister van openbare werken verklaarde, dat de regeering een parlementair onderzoek naar hel bestuur van de spoorwegen aan vaardt, mits dit onderzoek niet een karakter van wantrouwen tegen het bestuur heeft. Een dergelijk onderzoek wordt gewenscht door hel beduur en door zijn hoofd, opdat elke ongegronde beschuldiging en iedere verden king kunne worden ter zijde gesteld. Rome, 5 Juli. De Ivamer heelL hare zit tingen voor onbepaalden lijd verdaagd'. Oostenrijk-Hongarije, Gros s-F o c h 1 a u, 4 Juli. De iood'kislen van aartshertog Frans Ferdinand en zijne ge malin werden heden morgen om half vier uit de wachtkamer van het sla lion naar den gala- lijkwagen gebracht. De rouwstoet stelde zian door een dichten haag van de bevolking in beweging en kwam om vier uur aan den Donau-oever. De lijkwagen werd in de veer pont getild, die langzaam over den stroom ging. Om vijf uur kwam de rouwstoet in Art- stetten aan, waar de kisten in de slotkerk op gebaard werden. In dien voormiddag kwamen in Gross- Pódhlau iin twee bijzondere hoftreincn de rouwgasten, waaronder aartshertog Karei Frans Jozef en zijne gemalin en de kinderen van het overleden paar. Artsitetten, 4 Juli. Om kwart voor elf had in de slotlkerk, in tegenwoordigheid van aartshertog Karei Frans Jozef, de naaste bloedverwanten, de leden van het keizerlijke huis van de rouwgasten, de plechtige inzege ning van de lijken plaals. De deken Dobncs verrichtte onder eene groote geestelijke assis tentie de plechtige handeling. Officieren hiel den de oerewaohit bij de doodkisten, die om ha«lf twaalf door een haag van brandweer mannen en verwanten naar den grafkelder werden gedragen, waar in tegenwoordigheid van de naaste bloedverwanten de bijzetting geschiedde. Weenen,5 JuliDe keizer heeft de kin deren van. den overleden aartshertog Frans Ferdinand bij zich ontvangen. Het gehoor duurde 20 minuten. De eenig overgebleven broeder van aarts hertog Frans Ferdinand is aartshertog Ferdi nand Karei, die van zijne titels en waardig heden afstand gedaan heeft, om de dochter te trouwen van den te Weenen gevesligden hoogleeraar Cruber en sedert onder den bur gerlijken naam Ferdinand Burg in Zwitser land leeft In hofkringen verluidt, dat hij bin nen kort in zijne titels en waardigiieden her steld zal worden en dat zijne wouw den titel van gravin zal krijgen. Daartoe bestond reeds voor oen jaar het plan, en aartshertog Frans Ferdinand deed aanvankelijk zeer zijn best om het te bevorderen; laler echter ontstemden, zooals men verhaalt, moeieüjkheden tusschen die gemalin van den troonsopvolgar en mevrouw Burg, die vertraging teweeg brach ten. In Laibach zijn drie gymnasiasten in hech tenis genomen op eene aanklacht van hoog verraad. Deze arrestatiën zijn een gevolg van een onderzoek, dat sedert maanden in gang is togen een geheimen bond, die zijne leden lelt onder kweekeliingen van inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs en met de Narodna Obrana in verbinding staat. In ver band met deze arrestatiën zijn ook in Weenen huiszoekingen gehouden bij daar wonende Servische en Sloweensche studenteu en is ook daar een student gevangen genomen. In de regeeringskringen te Laibach wordt verklaard, dat deze actie niet in betrekking staat tot den aanslag van Serajewo; zij is een schakel in den loeten van de «hoogverraderlijke propaganda, die van Belgrado uil in de laatste jaren in alle Zuid-Slavische middelbare scholen van Oos- tenrijg-Hongarije wordt gevoerd. Weenen, 4 Juli. De Korrespondenz Wilhelm bericht; Het tlagbladberichl, dat irj de straatbetoogingen op 2 Juli eene Servische vlag is verbrand, «komt niet overeen met de feiten. Evenmin is het juist, dat beproefd is bij de betoogingen van den volgenden dag eene Servische vlag te veitbranden. Het Hongaarsche telegraaf-correspcndcu- tie bureau, dat een voor de dagbladen be stemd bericht had laten uitgaan, vermeldende dat de instructie inzake den moord van Se rajewo op eene eiken twijfel uitsluitende wij ze aan het licht had gebracht, dat deze slag hel werk was geweest van eene sa menzwering, heef tdit bericht later weer in getrokken. Dit schijnt in verband te sluai» met indiscretion, die zijn gepleegd, maar doei geen afbreuk aan de juistheid van het be richt, dat onweerlegbare bewijzen zijn ver kregen voor de schuld van zekere kringen in Belgrado. Volgens inlichtingen, die uit Budapest aan de Frankf. Ztg. zijn bericht, is door hel on derzoek de zekerheid verkregen, da», op der» bewusten Zondag lien personen met het di recte voornemen om den aarlsherlog-lroons- opvolgcr te dooden, in de straten van Sera jewo opgesteld waren. Zes bevinden zich reeds in handen van de politie. Dc bommen waren in Toezla, later in Hodsjitsji verbor gen; zij werden op den dag van den aanslag in het vroege morgenuur naar Serajewo ge bracht en daar in een café aan de saamg zworenen verdeeld. De student Grabesch Ig|f zich bij het raadhuis opgesteld, maar ver wijderde zich nadat hij de eerste bom had hooren ontploffen. Een andere samenzweer* der, Ilitscli genaamd, die in dc nabijheid van het museum geposteerd was, wierp zij ne bom, nadat hij van het slagen van den aanslag had gehoord, in een closet. In Serajewo wordt thans een grondig zui veringsproces voltrokken. Alle verdachte elc- menlent vooral talrijke zigeuners en eene reeks Servische dagbladschrijvers, weiden verwijderd. Met uitzondering van een regecs ringsgezind Servisch blad, is er sedert der dag van den a..nslag géène Servische cou rant in Serajewo verschenen. Als bijdrage tol de in zekere kringen in Belgrado heerschende stemming kunnen die nen de volgende opmerkingen van hel inct Servische officierskringen in betrekking staande blad Piemont: De daad van Princip vindt hare verklaring in het Bosnische rc- gecringsstelsel. De omstandigheid, dat Prin« cip de daad van wraakoefening pleegde op den heiligen Servischen nationalcn dag, die voor het houden van den Bosnische manoeu vres gekozen was, maakt de wanhoopsdaad yan den jeugdigen martelaar begrijpelijker*' Wanneer dc aartshertog niet juist op dien dag huldigingen gezocht had, dan zou hij zeer waarschijnlijk nog heden in leven zijn. Ook in Servië komt niemand op dc ge* dacht e de daad van Princip le verheerlijken, en terwijl Princip zich in door dc kerker- inkwistie veroorzaakte smarten krimpt^ wordt de tragische d«ood van den aartsher tog en zijne gemalin van alle kanten be« klaagd, die beiden het leven verloren dooi de hand van een 19-jarigen jongeling, die zijn geboortegrond, waar hij het licht der wereld zag, tot in 't onzinnige heeft lief ge had. Rumenië. Bukarest,4 Juli. De A"cncc roumaice bericht, dat de buitengewone parlemonlszit- ting gesloten is, nadat twee commissiên ge kozen zijn, elk beslaande uit 44 leden en do bureaux van Senaat en Kamer. «Van de rechtbank des gewetens bestaat geen hooger beroep. 49 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne .even zorgen", vertaald door Cato W. Westenberg. Hij hield op, onaangenaam getroffen door al zijne eigen woorden. In laats van haar hart stormenderhand te veroveren, zat hij daar de ■yoordeclen aan te prijzen x in dat, wat hij naar bood. Een ellendige Tas was hij, en door eigen schuld! Dooh zij begreep hem ten laatste beter, dan hij zich zelf verstond. „Mijn lieve vriend," z.i ze en green zijne beide haaiden. „Och, ik weet niet, wat mij eigenlijk scheelt In theorie hebt U zeker ge lijk. Eene tante te zijn is slechts half werk, maai- ik ben dat nu burners eenmaal. Niets ander» wenscli ik meer, kan ik meer. Het moge al beter zijn, wat ik ove igens misschien zou kunnen doen, het i oge slechter zijn maar het is niets voor mij." „Moet dat zoo blijven?" stamelde de man. „ïs er geeno mogelijkheid, dat nog eens de jongens worden immers eens zoo oud, dat ze niet meer bij U kunnen blijven nog een paar jaar, en alles is anders." ;.lk weet hel niet," /ei tante Lütte en glim lachte. „Ik kan «te niet voorstellen, dat hel anders zal zijn. Op de eene of andere wijze wordt liet toch steeds heizelfde." Ja zjo ben je nul d; clit de man, door smart overmeesterd, terwijl tocli die groote rust op hem nederdaalde, die men roeit, als er niet al' te wei en slagen komen. Soms zie je er zoo bang uil als een verdwaald kind, zoodat men je dadelijk in de armen zou willen nemen om je weg te dragen, en dan ben je weer zoo groot en stil, getuigt je gezicht van den vrede, die daarbinnen heerscht. Maar dat is mijn ongeluk alleen en niet het jouwe, dat dit zoo is. Spreken kon hij geen woord. I)e bel ging. „Och neen!" riep Chris la onwillekeurig en stond op. Nu mocht hier niemand binnen komen, ze voelde, dat ze I.em i og veel te zeg gen had, te verklaren, te verzoeken, van hem te hopen. Dit samenzijn moclit voor geen geld gestoord worden. En wie het ook was, en wat men ook van haar zei ze kon hier niemand binnenlaten. Maar vrouw Mumm had reeds geopend, en er naderden schreden, die vlugger waren dan de hare. De deur werd opengerukt en toen Neen, er kwam niets dan oen luide kreet, een kreet, waarin het iced van jaren ach, het geluk van duizenden ren ligt! En daarop tante Lutte ter aarde gewor pen, omklemmend, omklemmend den vreem den, blonden jongen, snikkend, lachend: „Neen neen, je bent het niet, jc bent het niel ik droom immers 1 echts! Altijd al heb ik dat je bent het immers heelenvaal niet En achter dat tooneeltje op deD drempel, in zijne reisjas, stond ITpn« Ulfers» wiens rood haar eenvoudig schitterde, wiens zomersproe ten schitterden, die grijnsde en de tranen, welke hem langs de wangen liepen, oplikte, zonder er zich verder om te bekommeren. Dat was het, wat <le heer "on lieversdorf le zien kreeg, nadat hij zijn huwelijksaanzoek had gedaan. Hij had ilu lucli ccnen bitteren smaak in den mond. Dus zoo Oen je dat kon ik niel weten. Ja, dan w ordt het nu tijd „Wilt U gaan?" riep Christa en sprong op. „O, gaal U niet weg! Blijft 7J locli! Hel groot ste geluk is mij immers le beurt gevallen. Ziet U toch Kui t eens aan cn ik heb U immers zooveel „Dank U, vandaag niet." Hij was de deur uit. Ilij zondigde in zulk eene hooge male legen de beleefdheid, dal hij haar maar liet roepen i deed, of hij doof was. XVII. „Eu ik hob niets gevoeld, toen de bel ging. Geen vermoeden rees er op mijn hart. Ik stond zelfs op, opdat v.r niemand binnen zou komen. Niemand, lioor je, Kuit niemand! O, men voelt toch gewoonlijk wel iets, als er het is oin dol le worden, ca-t je or bent. Maar zulke groote dingen gebeuren! Eu ik voelde niels, lk stond op en zei: Neen, er mag nie mand binnenkomen!" Daar stond Hans cn zette ron zeer vrien delijk gezicht,"*wat hem h~ 1 ongewoon en be lachelijk stond, zoo was men aan zijn stug gezicht gewend. Hij oogstte hts geringen dank en had er ook geenen i oodig, ofschoon hij de deus ex machina geweest was. Hoe was dat in rijn werk f-cgttan? Toen hij op den Zaterdag »or Pinksteren thuiskwam, bad hij, voordal hij zün koffie,, aanroerde, verzocht, een geheim onderhoud met zijnen vader lc mogen hebben. De vrou wen waren stom van verbazing, kwamen echter voorloopig niels te o. O'.!. IleLno Ulfers kreeg zijne beurt van verbaasd-zijn, toen zijn jongen hem net - in aandoening haperende stem verklaarde, dat or iels moest gebeuren, om tante Lülte h. ren Kurt terug te geven. Nog nooit had Hans zoo met hem gesproken. Hot deed hem werkelijk goed, dat de groote, 'bokkige slungel zooveel vertrouwen jegens hem aan den dag legde. Eerst verzette hij zich natuurlijk flink, on et dikke bloed van den plattelandbewoner wou ook niest zoo spoedig in vuur en vlam geraken. Poch het onderhoud eindigde dezen keer toch met de woorden: „Zoo, ga nu maar je koffie drinken, wc zullen eens zien!" We zullen zien! In hoeveel duizendtallen van kinderharten is dil schijnbaar terughou dende en toch reeds zoo heerlijk verrader lijke woord als een uit den hemel zelf ko mende klank neergedaald! Net is de eerste voorbode van liet feit, dat de strenge ouder lijke macht aan het capitulceren is. Ja, de regen mocht vallen, zooveel hij maai' wilde, Heino Ulfers kwam werkelijk op zijnen ouden dag, waarop hij in alle waardigheid had moeten stralen, nog in een soort van Pinksterroes. Het voorbeeld van Hans maakte hem jong. Waar de een stond of ging, stond of ging de ander, en ze staken de hoofden bij elkaar. Er werden lai^e gesprekken ge voerd tusschen vader en zoon, welke dc wer kelijke, waarachtige levensbronnen deden slroomen. Wat in hen beiden cp soortgelijke wijze leefde, wat eene hechte ug tusschen lien bouwde, was de in het oude °n in het jonge hart steeds grooler geworden, half ridderlijke, half kinderlijke liefde voor tante Lülte. Op den derden feestdag moesten de vrou wen hooren: „Vanmiddag gaan wij voor oenen dag naar Berlijn." Daar, jullie vrouwen, daar hebben juJLie het geheim, on nu zie je maar, wat je er inec wilt beginnen! In de gele stofjas, die slap langs zijne for- scbe gestalte neerhing, met den van den re gen doornatten hoed op het hoofd, eene grimmige militaire uitdrukking op het rood bruine gezicht, met den grooten, donker en vastberaden kijkenden "jngen achter zich, slond mijnheer Ulfers een Daar urn* later voor de verschrikte vrouw Reiabook, die zich juist: gereed (maakte, om, vergezeld van haren ga lant en toekomsligau echtgenoot, naai' den schouwburg te gaan. Heino Ulfcre begon hcelemaal niei met het wetboek. Uit den omgang met zijne daglooners was hij gewoon, tot „dit sooit menschen" op eenen zeer krachtigen, bondifen loon Le spre ken, die ook zelden zijne uitwerkin? miste. De galant, die juist kort g leden oi der dienst was geweest en den reserve-officie; meende te ruiken, stond reeds bij den tweeden zin in militaire houding -"oor den heer Ulfers. Van „verduiveld" en .verdoemden onzin" en „den jongen zijne loopbaan b derven" kwam er veel in Heino Ulfers' totaal geïmproviseerde toespraak voor, evenals n hol liederlijke leven van menschen, die door hunne eigen kinderen voor zich den k^st Llen verdienen enz. Hans opende ook den mond en bulderde er een paai' beleedigingcn tusschen. Wat er eigenlijk gezegd werd, ring hcelemaal ver loren, evenals enkele golven in de bruisende bergbeek. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1