DE E EM LAN DER". Vrijdag 10 Juli 1914. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N° 13" Jaargang. BUITENLAND. JUHERSFOORTSCH hoofdredacteur: Mr, D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers «t - 0.05. X>eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels M f 0.50 Elke regel meor *0.10. Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrit bostaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abounomont* Eene circulaire, bovattende do voorwaardon, wordt op aanvraag toogozonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de in het najaar van 1914 te houden gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde heng sten, voor zooveel deze provincie betreft, zijn vastgesteld op 5 October a. s. te Utrecht. De regelingscommissie zal tot het aannemen van inschrijvingen voor bedoelde keuring zitting houden op Zaterdag, 19 September a. s., van des voormiddags 11 tot des namiddags 124 uur, in het Haagsche Koffiehuis (boven), aan het Vree burg te Utrecht. De aanvragen voor inschrijvingsbiljetten moe ien schriftelijk gericht worden aan den Secreta ris der Commissie, den heer E L h. Thissen t,adies Landbouwbank Utrecht) -en daarbij moet worden opgegeven: a. naam en woonplaats van den eigenaar en Aouder b. naam, ouderdom, ras, kleur, bijzondere ken- teekenen van den hengst, benevens, indien deze in een paardenstamboek is ingeschreven, stam boek en nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, foowel van vaders- als van moederszijde en naam en woonplaats van den fokker. De keuring zal plaats hebben, des morgens te 9 uur op het Vreeburg te Utrecht. Amersfoort, 7 Juli 1914. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, A. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat bij besluit van 7 Juli 1914 aan P. J. Goedhals en zijne recht verkrijgenden vergunning is verleend lot het oprichten van eene smederij, waarin te plaatsen een gasmotor van 24 P. K. voor het drijven van een draaibank, boormachine en slijpsteen, ic\ het perceel, alhier gelegen aan de Koestraat no. j, bij het kadaster bekend onder Sectie E, no. 1714. Amersfoort, 9 Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De landverhuizing in de daikanlanden. Van den omvang der laiuiverhuizing, die thans in de lialkan land en plaats heeft, geeft het cijfer een denkbeeld, dat in de Turksche Kamer dooi den minister van binnenlandsche zaken is genoemd van de mohammedaansche uitgewekenen, waarvoor in het Turksche ge bied een onderkomen moeL worden gezocht. Dat getal bedraagt 27U.000. De regeering te Athene ondervindt de inoeielijkhcdcn van deze landverhuizing in niet mindere mate. Zij heeft groote massa's uitgewekenen uit Noord-Epirus en uit de door de Bulgaren bezette streken moeten opnemen en schat de vluchtelingen van Grieksche nationaliteit, die uit het Turk- sche rijk zijn geëmigreerd ol verdreven, op meer dan 300.UOÖ. En men is nog lang niet aan het einde van dezen uittocht. In alle dee- len van het Balkangebied is de bevolking, die vroeger do or eengemeiigd was, bezig zich te schiften en in afzonderlijke groepen samen te v Over de oorzaken van dit verschijnsel, het meest belangwekkende dat de Balkanlanden ons thans bieden, wanneer men de gebeurte nissen in Albanië buiten rekening laat, schrijft een medewerker van de Temps: „Ik heb het land Thracië doorkruist, dat grootendeels door Grieken bewoond is, dit land dat kort ge leden nog het tooneel is geweest van een ver woeden oorlog, vertrapt door de terugtrek kende Turkseke legers, geheel verlaten door zijne mohammedaansche bevolking, over stroomd dooi" de Buigaarsdhe veroveraars, daarna hernomen door den Turk, die zich cr weder gevestigd heeft met het vaste voor neman er te blijven. Hier heb ik gemeend de hoofdoorzaken te kunnen vaststellen van deze veerhui zingen der BaikanvoMten, uie ons op nieuw in -het gezicht van den oorlog heihben gebracht. De mohammedaansche bevolking van Thra cië, zoowel die in de steden ais op liet platte land, was in het najaar van 1912 het Turksche leger gevolgd iai zijn aftocht, terwijl de Grieksche bevolking in hel land gebleven was. Toen de Turken Adrianopcl hernomen had den, nu een jaar geleden, vestigden de mo hammedanen zich weder in datzelfde Thracië, waar meer dan in de andere Europecsehe provinciën van liet oude Turksche rijk het mohammedaansche element het overwicht be zat. De stedelingen en de dorpers vonden toen hunne huizen verwoest en al de andere goederen, die zij niet hadden kunnen meene men, verdwenen of geroofd. Zij zagen, dat hunne christelijke buren vrijwel ontkomen waren aan de gevolgen vatn den oorlog en zelfs aan die van de Biügaarsclie overheer- sching; de christenen zalen veilig in hunne huizon en waren, gelijk voorheen, in staat het land te bebouwen en hunne kudden te laten weiden. De Turksche gezinnen, daarentegen waren van alles beroofd en bezaten ploegen noch schapen, ossen en koeien. De vaii van AcLria- nopel, Hadji Adii bey, heeft de ellende van die in Thracië teruggekeerde mohammedaan sche bevolking in de volgende cijfers geïl lustreerd-. hetgeen is overgebleven van hel oude vilajet Aclirianopel omvat 475 dorpen en in die dorpen zijn 33,154 huizen, welke aan mohammedanen behoord hebben, verwoest. In de steden zijn 16.455 huizen, die het eigendom waren van mohammedaansche gezinnen, ver dwenen. in de kaza Visa zijn de inaterieele verliezen van de geheele bevolking, christenen en mohammedanen, te schatten op 1Ü.36Ü.UUU Turksche ponden (1 Turksch pond f 10.8U Nederlandsch geld). Ondanks de politieke vriendschap, die thans officieel bestaat lusschen Turkije on Bulgarije, komen de Turksche ambtenaren cr rond voor uit, dal de verwoestingen bijna ge heel zijn aangericht in don tijd van de Bul- gaarsche bezetting. Toch zijn de Bulgaren niet de eenige schuldigen. De mohammedaan, die in Thracië terugkwam in zijne haard- slede, heeft aan hem behoorende voorwerpen gevonden bij den christelijkcn buurman, die geen weerstand heeft kunnen bieden aan de verleiding om te profiteeren van de afwezig heid van den eigenaar van zooveel verlaten goed. In de kaza Adrianopel zijn 40.000 schapen en meer dan 3000 ossen en koeien van eigenaar veranderd zonder andere for maliteiten. In de zeilde kaza vertegenwoordi gen de gestolen voorwerpen, die op aandrang van de Turksche overheid terug gegeven zijn, volgens de laagste schattingen eene waarde van 250.000 Turksche ponden. Ook is het wel voorgekomen, dat de mohammedaan bij zijne terugkomst in het Imd hier en daar deuren on ramen en andere bestanddeeien van het huis, dat hem had toebehoord, heeft terugge vonden in nieuwe gebouwen, die verrezen zijn tijdens zijne gedwongen afwezigheid. Dalzelf de wordt ook verteld van stukken meubilair en huishoud goed. Er zijn ook voorbeelden van een verlroostenden, broederlijken zin tus- schen christen en mohammedaan, met zorg bewaakte kudden en bebouwde gronden, die door Grieken zijn teruggeven aan de Turk sche eigenaars, nadat de tijd van beproeving voorbij was. Maar dat zijn uitzonderingen en in ieder geval is do grootste vernieler, de Bulgaar, over de grens gegaan en heen niets teruggegeven. Men moet billijk zijn. Zelfs wanneer de hier vermelde opgaven overdreven en deze schil derij van de christelijke moraal te donker go tint is, dan kan men den gemoedstoestand van deze ongelukkige mohammedaansche gezin nen begrijpen, die rampzalig en van alles ontbloot terugkwamen in het Thracisclie ge bied, dat voorheen het hunne was. Zij hadden reden om zich tc beklagen. En toen hunne regeerimg den verstandigen maatregel nam eene volledige amnestie af te kondigen, had den zij alle nederigheid van hun ras en al hot stoïcisme van hun godsdienst noodig om op hunne beurt vergiffenis te schenken. Ilct is mogelijk, dat het leven zijn normalen loop zou hebben hervat, als de hooge politiek zich er niet mee had bemoeid. Maar de kwes tie der landverhuizing van de Balkanvolken is van eene plaatselijke eene algemeene gewor den." Duitschland. Leipzig, 9 Juli. Voor liet Reichsgericht begon heden het hoogverraadsproccs tegen den k ins i schilder Waltz genaamd llansi. uit Kolmar. Het Openbaar Ministerie wordt waargenomen door den Oherreichsanwalt Zweigert. De president leest den beklaagde, die >.icb anti-Duitsch gezind heeft getoond, drie von nissen voor, die door hel Landcsgericht te Kolmar tegen hem zijn gewezen. Het laatste vonnis, dat hem tot drie maanden gevange nisstraf veroordeelde, is geveld wegens be- leediging van een Duitschen officier, wiens stoel hij desinfecteerde. De verdediger advo caat Druckeï kritiseert het besluit van het Landesgcricht te Kolmar tot verwijzing van de zaak naar het Reichsgericht op grond van verspreiding van hoogvcrraderlijkc gedach ten onder den naam van afscheiding van Elzas-Lolharingen van het Duitsclie rijk. De president verklaart, dat als het strafbare feit wordt beschouwd de uitgave van hel boek van den beklaagde, getiteld: „Mon village', waarvan gedeelten in de Duilsche vertaling worden voorgelezen. Tweede l e 1 e g r a m. liet Reichsgericht heeft llansi tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens aansporing van verschillende bevolkingsklassen lot gewelddadigheden en le vens wegens beleciiigmg van Elzassischc gen darmes en seiniuarisiisch gevormde onderwij zers. Frankrijk. Parijs, 9 Juli. l>e Kamer heeft de Brus- selsohe overeenkomst betreffende de inrich ting van eene internationale handelsstatistiek goedgekeurd. De nieuwe voorzitter van de legercomrais- sie der Fransche Kamer, generaal Pedoya, heeft aan een medewerker van uc Lantern© verklaard, dat de driejarige militaire dienst de hulpmiddelen en krachten, waarover eene natie van nauwelijks 40 millioen inwoners be schikt, ver overtreft. Italië, uat 32 nnlliocn inwoners heeft, bezit een leger van slechts 450.000 man, en OosLcnrijk-Hoiigarije met zijne 50 millioen inwoners heeft een leger van 9lechts 550.000 mam De krachtinspanning, die men door de driejarenwet aan het Fransche volk heelt opgelegd", berooft de landbouw en do nijverheid van de noodige werkkrachten. Men moet de landsverdediging op ernstige grondslagen organiseeren, maar zich daarbij losmaken van de tot dusver gebruikelijke, schadelijke methode. De minister van oorlog Messimy heeft den president der republiek een besluit ter onder- leëkening voorgelegd, waardoor de officieren van alle rangen worden gemachtigd op ieder uur van den dag burgerkleding te uragen, natuurlijk buiten diensL Uitzondering op dezen regel wordt alleen geinaaki voor den kapitein en den hem vervangenden oificier, die met den wcekdieust belast zijn, en voor dc of ficieren, die binnen de kazerne vertoeven. Tot dusver was het de officiereu slechts toegestaan van 5 uur namiddags af burgerklecren te dra gen. Engeland. Bij do behandeling der- artikelen van de „Amending bill" in het hoogerhuis kwam, na de verwerping van hut wetsartikel, dat de uitsluiting van de graafschappen der provin cie Ulster Yan de Homorule-wet 'bepaalt, wan neer de kiesgerechtigde bevolking van een graafschap hij meerderheid van stemmen zich voor dc uitsluiting verklaart, met 158 legen 38 stemmen, allereerst aan de orde een voorstel van lord Mc Donell, dat strekte om een plan uit 4e werken voor eene. plaatse lijke autonomie van Ulster onder het Hoine- rule-parlemenfi. Dit voorstel werd verworpen met 196 tegen 20 stemmen, nadat lord Crewe namens dc regeering had verklaard, dat dit een onuitvoerbaar denkbeeld was, omdat het noch door de nationalisten, noch door do Ul stermannen werd aangenomen. Lord Lansdownc diende daarop liet offici- ecle oppositie-amen de ment in tot uitsluiting van de geheclc provincie Ulster van de wet voor onbepaalden tijd. Hij verklaarde, dat de oppositie van meening was, dat dit amende ment beter dan eenig ander geschikt was om eene toenadering te bewerken, die redding zou brengen uil den tegenwoordigen nood. Het zou door de Ulster-unionisten aangeno men worden, en de nationalistische minder heid zou veel minder ie vreezen hebben onder dit voorstel, dan dc unionistische minderheid onder de voorstellen van dc regiering. Lord Crewe verklaarde, dat de geschillen slechts konden worden bijgelegd, als men er niet al leen aan dacht wal de unionisten zouden aan nemen, maar ook wal voor de nationalisten aannemelijk was. Hij kon nieL verklaren, dat de nationalisten in Ulster liet voorstel zouden aannemen, en hij moest er daarom tcgcu stemmen. Hel amendement werd daarop aan* genomen met 138 tegen 39 stemmen. L o n d c n 9 J u 1 i. Jn het lagerhuis viuig Rupert Gwynne, wat de reden was dat, in plaats van Brilsch, Nederlandsch persom.iT gebezigd werd voor bagger werk in dc Uo* sylh-dokken. in antwoord op deze vraag w.id Ver klaard, dat de vergunning (in Nederlandse li personeel te gebruiken eerst gegeven was, nadat een uitvoerig onderzoek had bewezen, dat er geenc andere keus was om het werk op zoo bevredigende en spaarzame wijze uit le voeren ,met het oog zoowel op de kosten als op den tijd van uitvoering. L o n d e n, 9 J u li. De Ülstcr-unionisler hebben in Belfast eene mcdedceling uitgegc ven inhoudende dat morgen vtr.e vergade ring zal worden gehouden van den unionis- lischcu raad van Ulster. Dit zal eene ver gadering zijn van eene voorloopigc regecriug, die bestemd is alle gezag uit te oefenen, dat na het verdwijnen van het directe rijksge zag uit Ulster zal moeten worden uitgeoefend tot handhaving van den vrede, ten behoeve der bescherming van dc volksvrijheden door, eene goede regccring en voor het behoud van Ulster als een inlcgrecrcnd deel van het vereenigtlc koninkrijk. Het gezag van het Ierschc parlement zal niet erkend worden in Ulster. Kapitein Craig, die deze niedcdeeling heelt gedaan aan de pers, voegde daaraan toe, dat het ditmaal voor t eerst was dat Sir Ed ward .Carson eene bijzondere vergadering van den raad had. bijeengeroepen. Hij gaf tc kennen, dat men uit bijzondere bron liad vernomen, dat de regcering iels van ernsti- gen aard in den zin had. De toestand was zo odonker als hij maar kon zijn. Oosten rijk-Hongarije* lschl, 9 Juli. Graal üerciiioid werd heden voormiddag door den keizer ontvan gen in eene audiëntie, die andcrh-ill uur duurde, om rapport uit te brengen over dc in den gemeenschappclijken ministerraad un eergisteren genomen besluiten en over eenige loopendc zaken. Belgrado, 9 Juli. Het Servische pers-» bureau verklaart het bericht van een builen- landsch blad dat majoor Pribiscewics naar het buitenland is vertrokken, voor onjuist. Deze majoor (die gezegd wordt de hand te hebben gehad in liet complot van den aanslag van Serajewo) bevindt zich hier bij zijne troe pen Ook zijn onwaar de berichten over bijecu- roeping van eene officieren vergadering door de verccniging Obdrana en over een besluit om dc goederen uit Ooslenrijk-Hongarijc te boycotten. Weenen, 9 J u 1 i. Bet Ncue Wiener Ta- ebla'lt bericht uit lschl, dat de Keizer dei gedragslijn heeft goedgekeurd, waartoe dé ministerraad hoeft besloten ten aanzien van Bosnië. Lr zijn strengere maatregelen te ver wachten op het gebied van dc politie, ver* gaderingen, scholen en grenspoii'tie. Ook za{ bij het Servische kalbinet binnen kort een stap gedaan worden, die echter niet een in grijpen zal zijn in dc souvcreiniteitsreohtjcn Wij zouden veel gelukkiger zijn indien .wij ons wat minder bezighielden met wat anderen zeggen en doen. 53 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne ..even zorgen", eng vertaald door Cato W. Westenberg. Hoe kwam ze op de gedachte, jongens bij zich in huis te nemen? Toch alleen maar door lo*raL Juist, en dat was het ware, dat was het ecbteJ Daar kon wal moois Yan terecht- konjenl En ze zat in hare" kamer le huilen, omdat zo zich door het toeval had laten leiden, en ze wist niet, dat er heeteanaal geen toeval was. dal het hare eigen persoonlijkheid was, waar door z© gedreven was geworden, zoodal ze nu midden in het rijke, door God gezegende leven stond, waarvan ook deze kommer, dit groote verdriet, dat haar als met vuisten aanviel, een deel uitmaakte, deze kommer, dit verdriet, dii voorbijgaan, ©venals storm en onweer voor- hijgaan, waaraan men reeds den volgendon dag niet meer denkt, en die toch de natuur Toorwodd, geschud, gereinigd hebben. Hare zorgen werden niet minder. Nu kwam de angst over de examens der zoons. Eginhard opende de rij met het eind-examen. Chrisla wist, dat hij gewerkt had, zooais niemand werkte; maar op zijne zenuwen kon hij zicli niet altijd verlaten. De nachten voor het examen bracht ze in koortsige spanning dooi. Er hing zooveel van clcn uilslag af: zijn eigen levensmoed, zijns vaders 'hoop. Toonen mocht ze haren angst ook niet, dal zou hem nog gehinderd hebben. Het ging dan ook goed Maar zij zelf, toen dc spanning voorbij was, zakte bijna in elkaar. Alle menschen spraken tcd baai* over hel feit, dat ze er zoo slecht uitzag. Of ze soms zelf met eiken van hare pleegzoons zoo wou meeleven? Dan zou ze immers weldra in stukjes uiteenvallen. O ja, zoo heel ver was ze daar ook niet af. Ze was ook erg pessimistisch geworden. Tot Eginhaird zei ze: „Over eenige jaren zal ik weer denzelfdJen angst uitstaan, ah je je eerste examen mfoet doen." Hij wilde theoloog wor den. „Dan hoop ik, dat U me uil het oog verlo ren zult hebben, tante Lütte, antwoordde de jongeling troostend. Het volgende jaar moest Hans geiooven aan het examen doen. Dezen keer was tante Lütte een beetje rustiger. Ilans had gecne zenuwen: wat bij wist, dat wist hij, en hij wist razend veel volgens hare meening. Toch werd ze 's nachts ook nu weer door booze droomc» gekweld. Ja, zulk eene tante kan er niet op rekenen, dat ze rustig slaapt en een kalm leven heeft, zoolang deze onbetrouwbare, onbeholpen jon gens haar nog zoo na aan het hart liggen En diat zal nu wel eenmaal zoo blijven, zoo lang ze leeft. Od den dag, dat Ilans examen moest doen, las ze in een modern tijdschrift dit coupletje van eene dichteres: Wenn ich nicht Muiter war', War, nicht mein Hei z so schwer, Gab' ich dem losen Wind, Was meiiic Sorgcn sind. Ze glimlachte. Ja als! Ze legde bet tijdschrift wc en ging voor 't raam slaan. De Maartsclic wind joeg door de straat en deed 'bet droge stof in wolken op dwarrelen. Witte wolken vlogen langs hel firmament. Is zooiets wel mogelijk? Zou ik jou, wind, willen geven datgene, wrat voor niij het zwaai' ste en tegelijk bet heerlijkste is? „Als ik niet moeder waar' Ja tante Lütte, denk uit je leven dc jongens en de zorgen eens weg kuil je dat? Kun je dat? Eginhard en Hans waren er niet meer. Hans wilde geschiedenis studecrcii. De plaat sen aan tafel waren leeg, de bedden waren vrij geworden, de achtergeblevenen hadden wal meer ruimte. Glirista leed nameloos onder bet afscheid. Ze praatte zieb honderd kooi voor, dat ze ct aan moest wennen, dat ze niet eiken jongen kon naloopen; maar al hare wijze redcneeiringen hielpen niet veel. Karli lloppc baarde haar nog steeds de meeste zorg. Uiterlijk was hij in dc lucht Yan dit huis wat veranderd, hij gedroeg zich niet meer zoo parvenuaohtig en had eenige nieuwe begrippen van plicht in zich opgenomen. De oude Hoppe was daarover buitengewoou ge lukkig. Meer wilde hij immers heclemaai niet verklaarde hij Glirista. Nu ja Clirista wilde toch nog wel wat meer. Doch misschien wilde zc tc veel. Men kan toch geenc druiven lezen van doornen. Hoe vaak echter, ho© vaak wondde ze ook nu nog hare handen, als zc naar druiven zocht. Het beste en heiligste, dat ooit in het leven van dezen slecht ge a ar den jongen kwam, was misschien tante Lütte's oneindig groot gv loof aan hel goedie, de ontzaglijke moeite, die ze zich om zijnentwille getroostte. Zijn plot seling luisteren naai* een gesproken woord, dat hem verbaasde, zijn verw onderd opkijken daarop lette Lainte Lütte niet, en toch was het iets groots. Het was het bewijs, dat onder diuizeaid nutteloos uitgestrooide zaadjes cr toch één enkel in een hoekje, onder struikge was, wortel liad gescholen. En als het eens op- kwam, na jaren, na tientallen van jaren mis schien, en de menschen er verbaasd ov^r waren, dan kreeg ze haren laten dank voor de lange jaren van schijnbaar nutteloos zorgen en arbeiden. Door Walter Rust daarentegen leerde tante Lütte die wonderlijk mooie, stille vreugde ken nen, die vreugde, welke eigenlijk geene reden van bestaan heeft en bang is voor zich zelf, en die er toch is er is! en zich niet laat dooden. Nooit zou doze jongeling aan dc strenge deugd ontrouw worden, doch hij zou altijd spelen met zijne besluiten, zijn gevoel de menschen, het leven, llij zou zijnen ouders neg menigen in bezorgdheid doorgebrachte!) nacht bereiden. En toch, en toch! Och, laat ons liefhebben, ook al kunnen we ndel altijd prijzen! Is bij niet eene prachtige verschijning, die jonge god der lichtzinnigheid, die met vleugelen aan de voeten over onze aarde gaat? Wij heb ben immers allen zooveel aarde aan onze zolen, laat ons daarom niet ai le veel brom men en verachten, als er ook eens een is, die vliegen kan. Zoo hoog komt lnj immers toclx. niet, dat niet de wolkenschaduwen, die voor de zon trokken, ook hem zouden omhullen. Do smart dor aarde, het leed in 't menschen* hart zuilen je altijd nog wel kunnen inhalen, jij vluchteling! dacht tante Lütte. Het leed, dat jo anderen aandoet, zal voor je zelf een edele strik worden en het zal je zeker weer naar beneden, tol ons, bij wie je behoort, doen Lerugkeeren. Och ja maar iets anders haaide hem nog zekerder naar beneden dan de pijlen van. smart en berouw: de liefde, die hein niet los* liet, die in bet buisje met dc oude meubelen uit Grootvaders tijd woonde en trouw op. hem wachtte. „Als ik door het eindexamen kom, en naar de universiteit ga, dan gaat U toch mee, tante Lütte?" verzocht hij haar op eenen laten win teravond. Hij was cr niet ver af geweest, in eene dwaze, kleine liefdesgeschiedenis de be zinning te verliezen. Maar de nabijheid van zijne pleegmoeder, de atmosfeer van haai huis, die hem nog omgaf, had hem over het doodo punt heen geholpen, waarin zijne eigen zelfzucht niet meer warkle. Iiij verzocht licl haar schertsend en toch was er echte angst heel even uit te hooren. (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1