Zaterdag 11 Juli 1914. N° 10 Eerste Blad. 13d* Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post 1.50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. êfzonder/ijke nummers 0.05. eze Courant verschijnt degelijks, behalv# op Zon- en Feestdagen. Ad vertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 rents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodr\jf bestaan zeer voordoelige bopalingcn tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene oirculaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. hoofdredacteur: Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURG# Kennisgevingen. Do Burgemeester van Amersfoort Gezien art. 41 der Gemeentewet Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag, den 14. Juli aanstaande, des namiddags ton 81 ure. Amersfoort, den 10. Juli 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Dc Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dot het primitief kohier der inkomstenbelasting over het dienstjaar 1914 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in afsclirift gedurende vijf maanden op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 10. Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWUCK. OUllLi^iL/il^U. Politiek Overzicht. De Groot-Servische propaganda. In de berichten, die uit Weeuen komen over den ministerraad, die daar gehouden is om de maatregelen vast te stellen, welker noodza kelijkheid door den dubbelen moord in Sera- jewo met huiveringwekkende duidelijkheid wordt aangetoond, vindt men als eerste punt genoemdbestrijding van de Gr o al-Servische propaganda. Dat is het doel van alle maatre gelen in Bosme zelf en ook van de stappen, die van Weenen uit zullen worden godaan hij de rageoriiJtg in Belgrado. Wat onder de Groot- Servische propaganda is te verslaan, wordt door den correspondent van de Vossisohe Zlg. m Weenen aldus uiteengezet: ,,De moord van Serajewo is slechts een scha kel in den koten van aanslagen en intriges, waardoor de revolutionaire propaganda in Belgrado de oogmerken van de oflicieele Ser vische politiek tracht te bevorderen. In het jaar 1906 is het zoogenaamde „kroningspro gramma" bekend geworden, dat naar aanlei ding van de kroning van koning Peter door den toenmaligen referendaris in het Servische ministerie van builenlandsche zaken Sweta Siniics op last van den minister Nicola Pasics in den vorm van eene memorie werd opge steld. Dat programma bevatte de volgende punten: „Bondgenootschap \an Servie met Montenegro, overleg met Bulgarije over Mace donië, aanmoediging \au de Sei-visch-Kroati- schc oppositiepartijen in lvroalie, vrijmaking van Servie van de Ooalenrijksch-Hongaarsche markten, opwekking lot revolutie in Bosnië, verlamming van het Oostenrijiksche bestuur in Bosnië, overleg met Italië over de Adria- kwesLie, vorming van een ambulant comité voor het verrichten van het werk, waarmee dc officieel Servische politiek zich niot kan bemoeien." Dit programma, dat op het eerste gezicht is te herkennen als richtsnoer tot uitvoering van hel nationale programma der „vereeniging en bovrijdiing van alle door Serven bewoonde Zuid-Slavische landen", wrerd, nadat het de toestemming van koning Poter had verkregen, door den tegenwoordigen Scrvischen minister van biranenlandsche zaken Slojan Protics aan geduid als „een torpedo, die Servie voorne mens is los te laten om de monarchie Oosten rijk-Hongarije en den driebond te doen uit- eenvliegen. Sedert dien dag werkt het geheime Zuid- Slavische comité, dat eene reeks organen in H leven heeft geroepen, die het naarmate van de behoefte voor zijne revolutionaire propa ganda in de door Zuid-Slaven bewoonde na burige landen gebruikt. Het ijverigst word er gewerkt voor het punt van het programma, dat de revolutionaire propaganda in Bosnië en Montenegro aanbeveelt, waarvoor de offi- cierengroep van het militaire casino in Bel grado, dat sedert 1907 dc revolutionaire pro paganda drijft, zonder dat hel departement van oorlog dit wist, de bommen uit het mili taire arsenaal van Kragujewaos bestelde. Sedert 1909 wordt door zulke buiten de regee ring slaande kringen van Belgrado het revo lutionaire nationalisme vooral onder de Zuid- Siavischc jeugd van Oostenrijk-Hongarije aangemoedigd, zoodat men reeds in 1910 het zwaartepunt van dc nationalLstisah-anarchis- tisclie propaganda kon verleggen in de ge heime vereenagingen, die aran de gymnasia on andere scholen waren opgericht. Het centrum van de beweging bleef echter steeds Belgrado. Men zorgde er voor, dat de jeugd uit de Zuid-Slavische landen van de monarchie steeds talrijker naar Belgrado stroomde. Met open armen werden de jonge lieden ontvangen, die zich door aanbevelin gen van politiekers uit hunne plaats ven her komst als betrouwbaar deden kennen. Uit deze jongelingen recrutoeren zich na hunne terugkomst de handlangers voor de Groot- Servische propaganda. Daarnaast zijn er tal rijke lieden, die hun belijden van' de Groot- Bervische idee als de laatste reddingsplank van hun half mislukt beslaan beschouwen. Dit type levert de misdadigers. Gawro Princip, de moordenaar van aartshertog Frans Ferdi nand, is zulk een verloopcn student. In de volksrestaurants van Belgrado, waar men voor 20 penningen middageten krijgt, zijn zij bij dozijnen te vinden, steeds bereid het na tionale programma door een misdrijf le die non en aan hunne ziekelijke ij delheid voldoe ning te verschaffen, door zich als nationale helden te laten huldigen. Sedert 1904 geeft professor Milan J. Anda- nowics aan de universiteit te Belgrado colle ges, die zich bezig houden met de grondsla gen, waarop hel Groot-Scrvië van de toekomst moeten worden opgebouwd. Eene kaart, die liij in 1904 uitgaf ten dienste van de Servische academische jeugd, wijst geheel Bosnië, Her zegovina, Zuid-Daimatië, Macedonië, Skulari, Koritza en San Giovanni di Medua, alsmede Sofia, Widdin en Kuslcndil aan als de sleden en streken, welker inlijving bij Servië moot w orden geeisckt, voorbereid en bevochten. Na dén Balkanoorlog de eetlust komt met het eten verscheen eene nieuwe oplage van deze kaart en thans worden ook de Oosten- rijksche kroonlanden Kr a in, Istrie en Karin- Ihië aangewezen als Servische landen, die de a noordwestelijke mark van den Groot-Servi- schen staat der toekomst moeten vormen.'' België. De minister-president de Broqucville heefl voor zijne kiezers in 1 urnhout eene rede ge houden, waarin hij eene belangwekkende ver klaring heefl afgelegd over dc onderwijstaal aan de universiteit le Gent. Ilij heeft de toe zegging gedaan, dat in 1915 eene geheel nieu we regeling zal worden gemaakt in deze zaak. Daarbij zal met de wenschen van de Vlamin gen rekening gehouden worden. Of men daar in zóó ver zal gaan, dat voldoening wordt ge schonken aan den bekenden wensch naar eene Vlaamsche universiteit in Gent, heeft de heer de Broqueville in 't midden gelaten. Frankrijk. Parijs, 10 J uli. De minister van finan ciën oonslatecrde in de Kamer, da-t de ver meerdering van die uitgaven inzonderheid veroorzaakt woaxlt door de nieuwe behoef ten van de landsverdediging. De minister wensciit zioh geluk met hot succes van de onlangs uitgegeven leening. In het begin van 1915 zal er voor oansH'ieeiks 600 millioen aan de nuddeicu ontbreken. Er wordt gerekend op eene opbrengst van 400 millioen uit nieuwe belastingen. De inkom stenbelasting zal een instrument van voldoen de plooibaarheid zijn om een gedeelte van de 200 ontbrekende miiliocneii te verschaf ten. Het voornemen bestaat de bcgrooling voor 1915 in te dienen vóórdat de Kamers uileen- gaan. De regeering zal haar best doen, de beg pooling door blijvende middelen in even wicht le brengen. De Kamer behandcüde de wet op de mid delen. De rapporteur stelde, namens de be- grootingscommissie, de uitigil'le voor van 200 nnllioen obligatien op korten terundjn. Hij verzocht de Kamer dc opneming van de in komstenbelasting in de wet op de middelen te votoeren. De commissie van financiën van den Se naat heeft ine«t 18 tegen 1 stemmen, ondanks de bemoeiingen van den minister Thom son, het aangevraagde cnedüet voor het ver- Leen en van vergoeding van verblijfkosten aan de subagenten bij de posterijen, verworpen. De eerste verwerping van dit crediet door den Senaat veroorzaakte onlangs de bekend* in cidenten in het hoofdpostkantoor. Do Senaat heeft met aflgemeenc stemmen het wetsontwerp aangenomen betreffende het crediet voor dc reis van president Poin- caré naar Rusland, Zweden en Denemarken. De nieuwe Fransche leening van 3£ pels. belastingplichtige rente, tot een bedrag van 805 millioen francs, is 40i maal overteekend. Daar 10 pet. van het ingeschreven kapitaal als dekking moest worden gestort, werd in ronde som 3pUÜ millioen gedeponeerd. Van de groote bankinstellingen hebben het Cré dit Lyonnais de leening 9 maal, (le Sociélé générale 8i maal gclcekend. Deze groote in- schujvingen /.uilen eene sterke vermindering ondergaan; men rekent in de financieele krin gen, dat daarvan slechts 2 percent zal worden toegewezen. De Kamer heeft, met 4G1 tegen 35 stemmen, twee millioen frs. ter beschikking van de re geering gestald voor de deelenming van Frankrijk aan de tentoonstelling te San Fran cisco. Engeland. Londen, 10 Juli. Bij de behandeling van de begrooting van het Foreign Office in het lagerhuis zeide Sir Edward Grey, dat de En- gelsche regeering eene uilnoodiging had ont vangen van de Nederlandsclie regeering om zeven vertegenwoordigers naar hel internatio nale comité te zenden, dat in Juni zal bijeen komen niet het doel een programma op te stellen voor de volgende Haagsche conferen tie. Deze uilnoodiging zou worden aangeno men: maar hij was van mccning. dat nis hel comité moest bestaan uit vertegenwoordigers van ieder laind, het een zeer groot en log lichaam zou zijn. Een kleiner lichaam zou de zaken veel vlugger kunnen afdoen. Het hoogerhuis heeft de behandeling der artikelen van de „Amending bill'' op de Ho- merulewct ten einde gebracht en nog ver schillende wijzigingen aangebracht. De der de lezing zal den 14en Juli plaats hebben. Ilct wetsontwerp gaat daarop naar het lager huis, waar het echter, omdat de behandeling van de begrooting moet voorgaan, waarschijn lijk niet voor den 5en Augustus aan de orde zal komen. BeJfast, 10 Juli. De eerste vergadering van de voorloopige regeering van Ulster, die door Siir Edward Cajrson is bijeengeroepen, hreld heden eene vergadering mot gesloten deuren in de Ulster Hall, diie bewaakt werd dioor eene gewapende macht van 400 Ulster- vrijfwilli-gers. Onder de aanwezigen waren dc hertog van Abercom, de markies van Lon donderry en de unionistische leden van hot parlement uit Ulster. Londen, 10 Juli. Officieel wtfrdt be richt, dat de regeeringsroad van Ulster een besluit heeft goniumen, inhoudende eene be- reidverklarine om vooi-stelieu tot behoud van de rechten van Ulster onder een rijks- paudiiment in overweging te nemen. Echter wordt verklaard, dart wantrouwen in de goe de trouw van de rqgeoring dwingt om dc toebereidselen tot verzet tegen de instelling van een Hdmeiiile-parlenient voort le zeilen. Hot uitvoerend bestuur heeflt opdracht gekre gen, diënovereeiikoinaUg to handelen. Verder is een besluit aangenomen, waar bij een beroep wordt gedaan op het volk om dezelfde zdlfbeheerscking als tot dusver in aabt te nomen bij de uitvoering van de slap pen ,dio het uitvoerend bestuur wenschelijk mocht achten. Twee vrouwen, bekoorende tol de strijd bare richting van de aanhangers van vrou wenkiesrecht, werden door een polilie-agent betrapt, terwijl zij twee groote bommen neer legden voor do villa van den minister John Burns in Ayr. Do agent maakte de bommen onschadelijk en nam een van de vrouwen ge vangen; de andere ontkwam. De gevangene garf voor de politie-recklbank als naam op Janet Arthur; zij voerde voor den rechter dc gebruikelijke tooneelen op van weerspannig heid. Overigens schitterden zij zeer door hare kennis van dc geschriften van Burns, waaruit zij geheelo stukken kon aanhalen. De beide suffragettes, die in Ayr op heetcr- daad betrapt werden bij ccne poging tot brandstichting, hadden 'l niet voorzien op ccne villa van den minister John Burns, maar op hel historische woonhuis van den beroem den Schotsclie dichter Robert Burns. Daarin bevindt zich een museum van voorwerpen, die aan den dichter hebben behoord, waar onder de familiebijbel, die voor ccnige jaren is aangekocht voor bedrag, dat in de duizen den loopt. Denemarken. Kopenhagen, 10 Juli. Bij de ver kiezingen, die heden plaats hadden voor het landsthing, werden gekozen 20 leden van dc rechterzijde, 5 vrij-conservatieveu, 20 leden van de linkerzijde, 5 radicalen en 4 sociaal democraten. Dc rechterzijde verliest vijf plaatsen. Van de 12 door den koning benoemde le den zijn 9 aanhangers van de voordracht der regeering 'ot grondwetsherziening. Het nieuwe landsthing beslaat uit 38 voor standers en 28 tegenstanders van de voor dracht .Hel ontbonden landsthing telden 33 voorstanders en 33 tegenstanders. Italië. Met het oog op de over de met twee jaren afloopcnde handelsverdragen, doet do oud- minister-president Luzzatti in de Corriere della Sera het voorstel, dat Duitschland en Italië hunne handelsverdragen niet zullen op zeggen, maar ze onder wijziging en cventu- cele verlaging van enkele tariefposten verder zullen laten loopen. Er bestaat gevaar, dal bij de bestaande economische spanning en protectionistische neigingen nieuwe verdra gen met alle landen niot zouden kunnen tot stand komen. Ook aan hel buitenland zouden Duitschland en italic hiermee een goed voor beeld geven. Al bekleedt Luzzatti ook geen officieel ambt, hij geniet toch een groot gezag wegens het aandeel, dat hij heefl gehad in het tot stand komen van de tegenwoordige verdragen. Rome, 10 Juli. De Tribuna meent le weten, dat de oproeping van eene lichting on- ddr de w7apenen voor de deur staat. Rome, 10 Juli. Het centrale comité van het syndicaat der spoorwegarbeiders spreekt nadrukkelijk tegen, dat hel voornemens zou rijn de slaking af te kondigen. De bond van spoorwegarbeiders verklaarde aan het Gior- nale d'Italia, dat hij tegen iedere slaking is, omdat hij de noodzakelijkheid van zulk eene beweging niet inziet. Spanje* Madrid, 10 Juli. De minister-presi dent heeft het besluit tot verdaging van de cortes voorgelezen. Oostenrijk-Hongarije. Weenen, 10 Juli. liet correspondentie- bureau verneemt, dat de berichten over den loop en de uitkomsten van de audiëntie van graaf Barchtold bij den keizer, eiken authen* tieken grondslag missen. De oorrdspondont van de Fraokf. Ztg. te Budapest borioht, dat volgens de daar uit Se rajewo ontvangen berichten in don aanslag op het troonsopvolgcrspaar direct, veertien personen betrokken waren, van wie dertien roods in. hechtenis zijn. In Graz is de geneesheer da*. Mimko Tsjutrilowics, een broe der van een der in. den aanslag betrokken personen, in hechtenis genomen; hij wordt ook naar Serajewo overgebracht. l>e Neue Fretie Pressc berucht uit Serajewo, dat de instructie, diiie in vollen gaug is, met absolute zekerheid heeft vastgesteld, dat ze kere kadugen in Belgrado zwaar gecompro mitteerd zijn, Dat is een van de l»o Mdrede- uen- waarom over de instructie cn streng stilzwijgen in acht wordt genomen. Van de bommen, d'ie de samenzweerders uil Bi-Jgra- do hebben gekregen, ontbreekt nog slechts één. Uilt Belgrado wordt bericht, dat de Servi sche regocring voornemens is, om van liarcn goeden wil tegenover dc naburige monar aliic blijik te geven, den handel in en hot ver voer van wapenen en onlplofbare sloffen aan kraisse wettelijke beperkingen te onderwer pen. Verder zullcai alle nationalistische ver- eenigingon aan een streng toezicht onderwor pen worden. Ook op de middelbare scholen zal eene strenge controle toegepast worden De gezant van Oostenrijk-Hongarije le Bel grado wacht de terugkomst \an graaf Bcrch- told uit Ischl af om van hem de instruction te ontvangen, waarmee hij naar rijn pos* in Belgrado zal terugkeer en. Weenen, 10 Juli. De dagbladen berich ten, dat het onderzoek naar den aanslag van Serajewo terstond nadat het ten einde js ge bracht, ter openbare kennis zal worden ge bracht. Een gedeelte van het bewijsmateriaal zal aan dc Servische regeering medegedeeld worden mol verzoek een onderzoek in ie stel len en de bestraffing van de schuldigen »n te leiden. Het is te verwachten, dat als Servië officieel elke gemeenschap met dc hoogverra- deriijke beweging in Bosnië afwijst ook voor die Serven een licht zal opgaan, die zich door dc dubbelzinnigheid van de Servische politic*, lat-a misleiden. De Neue Frcie Pressc zegt: De bescüaalde staten kiezen de partij van de monarchie. Over al wordt de scherpste veroordeeling uitge sproken legen de verheerlijking van den moord. Het geheele Duitsche volk staat aaD de zijde van Oostenrijk. De Neue Frcie Pressc betoogt verder, dal de Grool-Scrvisciic beweging in het Duitsche rijk wordt gebrandmerkt als een factor, die don Europccschcn vrede in gevaar brengt. Het blad gelooft, dat Italië gelijk gezind is. Engeland zal zijn grootcn invloed aanwenden om Servië tol bezinning te brengen en het discredit! van de Groot-Servische bew eging te bewerken. Rusland. T sa rik o j c S e 1 o, 10 Juli. De minister van builenlandsche zaken ontving heden na middag Turkhan Paclia. Het gesprek duurde nicer dan een uur. Turkhan Pacha bracht daarna bezoeken aan de Fransche en Engel- sche ambassadeurs. In welingelichte kringen wordt verzekerd, dat Turkhan Pacha op alle hora interesseeren- de vragen een definitief bescheid heeft gekre gen. Hij gaat Zaterdag naar Poterhof en ver trekt des avonds naar Berlijn. Servië. Bel gr ado, 1 U J uli. De in Parijs ver spreide geruchten over een aanslag tegen ko ning Peter van Servië zijn geheel verzon nen. Belgrado, 10 Juli. Hedenavond om negen uur verscheen de Russische gezant von Hurtwig bij den gezant van Oostcnrijk-IIonga- rije om hem te bezoeken. "idden in het op vriendschappelijke!! toon gevoerde gesprek werd von Ilartwig plotseling ongesteld. On danks de hulp van twee onmiddellijk ontboden genecsheeren stierf bij na weinige minuien. Het lijk werd naar hel Russische gezant- suhapsgebouw overgebracht. Tweede telegram. De Russische ge zant von liar twig, wiens echtgcnoo c thans m Konstuntinopel vertoeft, kwam heden avond bij den gezant van Oostenrijk-Hongarije om hem te bezoeken. Hij verscheen om negen uur in het gezantschapspaleis eD werd door den heer von Giessl in zijn studeervertrek ontvangen. Hartwig nam plaats op dc canapé, Giessl nam een stoel tegenover hem. Onder het gesprek, dat op zeer vricndschappelijken toon gevoerd werd, greep von Hartwig plotseling met de hand naar het hart; hij boog bet hoofd voorover en viel van de canapé op den grond. Giessl kwam hem dadelijk te hulp en beurde heiu op de canapé. Het personeel, dal geroepen werd, stelde dadelijk pogingen ir het werk om hem bij te brengen. Na \ijf mi nuten was de eerste geneesheer aanwezig. Dadelijk na zijne komst gaf Hartwig den geest. De beide andere genecsheeren, die kort daar na verschenen, konden nog slechts den dood tengevolge van hartverlamming const ate oren. Inmiddels was ook de dochter van Ilartwig in hol gezantschapsgebouw verschenen, maar zij vond haren vader reeds als lijk. Albanië. Durazzo, 10 Juli. (Agcnzia Stefani). Epirolen en Griekscho troepen hebben alle streken, die zij op grond van de Londënsche conventie hadden ontruimd, weder bezet op vier dorpen na. Ook dezen worden door de Albaneosche strijdkrachten ontruimd, omdat er gecne kaïns bestaat ze te verdédigen. De bevolking vlucht naar hel noorden. Durazzo, 10 Juli. De locsland is on veranderd. In de vijandelijke stellingen werd des nachts eene levendige beweging waarge nomen. De regeering heeft het contract met de stoomvaartmaatschappij Daim az ia over de stoomboot llerzegowina verlengd. Turkije. In eene geheime zilt mg van de begrootings- commissie der Turkschc Kamer heefl de mi nister van oorlog Envcr Pacha een buitenge woon. over drie jaren te verdeden crcdicl van 15 millioen aangevraagd. Dit geld zal hoofdzakelijk dienen lot aanvulling van het artillerie-materiaal, dat ten gevolge van tic Balkan-oorlogen zeer verminderd is. Uit Parijs worden verklaringen bericht van een daar aangekomen Grtekschon staatsman, waarin bevestigd wordt, dat hel gevaar van eeno Grieksch-Turksche botsing door dc Griekscho diplomatic als uil den weg geruimd wordt beschouwd. Men kent in Athene aan dc door do Porto aangenomen houding be reidwillig hel karakter too van eon vredelie vend tegemoetkomen en vat inzonderheid hel optreden van Thlaat Bcy op zijne inspectie reis in dien zin op. De beslissende omkcering in vrcdelicvenden zin is echter ongetwijfeld verkregen door den aankoop van do twee AmerikaansüiKJ oorlogsschepen, omdat daar door de openbare mcening in Griekenland dc geruststelling heeft verkregen, dat aan het laind geenc kans van succes zal verloren gaan, wanneer hel de verdere ontwikkeling van de zaken in vastberaden kalmte afwacht. Mexico. San till o, 10 Juli. Obrcgon heeft Cai^ ranza officieel in kennis gesteld, dat liij Gua dalajara heeft ingenomen. Hij seint, dat de federalisten gehoel uiteen gedreven zij-n. liij is geheel meester van do stad en heeft groott hoeveelheden wapenen en munitie vermecs lerd. De beslissende gevechten worden don 7en geleverd, toen de federalisten, na tien troe- pentreinen en 600 gevangenen te hebben ver loren, terugtrokken en den weg naar de stad open loeten. Washington, I O J u 1 i. Villa lieeft zich verklaard legen eene niet-officieclc vredes conferentie lusschen dc constitution a listen en de Iluertisten. Gonzales en Obrcgan zijfn er ook legen. Obrcgon en Carranza zijn 't samen geheel eens. Daar de geschillen tusschen Vil la en Carranza bijgelegd zijn, gelooft men, dat met den veldtocht «tegen de stad Mexico voortgang zal worden gemaakt, zoodra er meer munitie beschikbaar is. Alieriei. Wereldhoogtc record. De vlieger Linnenkogel, die er in ge slaagd is het wereldhoogtcrecord, voor vlieg tuigen met 6G00 M. op zijn naam te brengen, vertelt over zijn vlucht het volgende: „Zoo als vanzelf spreekt had ik om deze poging met succes te kunnen volbrengen, zuurstof medegenomen. Toen ik een hoogte had be reikt, waarop bet inademen der zuurstol noodzakelijk werd, en het apparaat bevestigd had, gevoelde ik mij spoedig onwel worden, waaruit ik afleidde, dat ik te veel zuurstof had ingeademd. Ik was daarom gedwongen te dalen Linnenkogel heeft voor zijn vlucht twee- en een half uur noodig gehad. Daar de me degenomen benzine tot den kaatsten druppel was opgebruikt was hij niet in staat het vlieg veld te Jokannisthal te bereiken en landde een heel eind verder op een akker. Linnenkogel is van plan nogmaals een po- ping te wagen om nog hooger te komen. Hij wil n.l. ook de zevende kilometer in dc hoogte bereiken. Met zijn vlucht heeft Lin nenkogel een prijs gewonnen van 10.000 mark, welke uitgeloofd was door het natio nale comité, dat de bekende inzameling voor de bevordering van de luchtvaart heeft ge houden. Het door Linnenkogel gemaakte re cord zal ongetwijfeld erkend worden, daar de barometer zonder afwijkingen gefunctio neerd hatft. De machine, welke door Lin nenkogel voor ziin hoogtevlucli' is gebruikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1