DE E EM LAN DER". 13ao Jaamang. Maandag 13 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. ELLÏ's BEPROEVING. N° 11 FOORTSC Hoofdredacteur» Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f 1.00» Idem franco per post 1.50» Per weok (met gratia verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05* Peze Courant versoh\jnt dagelyks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertentie» en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÉN: Van 15 regels.» f 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Duitschland. in het liuis van afgevaaruigden van den Bolorschen landdag, heeft do minister van oor log, generaal von Kress, eene geruststellende verklaring afgelegd; hij zeide; „Ik kan steeds slechts herhalen, dat wij tot eene pauze in de toerustingen gekomen zijn en dat, zooals ik reeds in Januari van dit jaar heb verklaard, eene voordracht tot nieuwe toerustingen 'niet te verwachten is. Mij althans is van zulk eene voordracht niets bekend geworden. De leger- voordracht van het jaar 1913 was noodig, maar zij is over de maat van het onvermij delijk noo'dige heen uitgebreid geworden." De processen voor den burgerlijken rechter legen luitenant von Forstner, den „held van Zabern", zullen, voor zoover zij niet door eene regeling in der minne van de rol zijn atgevoerd, eerst in het najaar ten einde ge bracht worden. In de vordering tot schade vergoeding van den vader van het door den luitenant verleide minderjarige meisje, heeft e rechter aan een dokter opgedragen, een jcskundig advies uit te brengen. Ter zake van 10 klacht van den werkman Fritsch, die 300 nark schadevergoeding eischt omdat zijne psluiting in den kelder van de kazerne hem n zijne gezondheid heelt benadeeld, is de echtbank reeds in het bezit van een deskun dig rapport, dat concludeert tot gedeeltelijke toewijzing van den eisch. De uitspraak in deze beide zaken is op 27 October bepaald. Straatsburg in Elzas, 11 Juli. Den teekenaar Waltz, alias Hansi, die eer gisteren door het Reichsgericht tot een jaar gevangenisstraf is veroordeeld, werd om de straf te ondergaan uitstel verleend tot Dins dag avond om hem gelegenheid te geven zijn vader te bezoeken. Er beslaat echter vermoc hten, dat hij gevlucht is. Frankrijk. P a r ij s, 11 Juli. De Kamer heeft met 4U4 legen 144 stemmen een voorstel van den conservatieven aigcvuardigdc Dubois om de inkomstenbelasting niet in de wet op de mid delen van de begrooting van 1914 op te ne men, verworpen. De minister van financiën had dit voorstel bestreden. 12 Juli. Bij de behandeling van de arti kelen van de wet op de middelen heeft de Kamer n:a 112 tegen 140 stemmen een tegen- oiilwerp-Tardieux verwenpen, dat strekte om e inkomstenbelasting vervangen door op- ien op de beslaande directe belastingen. Engeland. De aanvoer van wapenen voor de Ulster- Mij willigers gaat steeds zijn gang. Als voor beeld hoe men het verbod van wapeninvoer weet to ontduiken, wordt een geval verhaald, waarbij 200,000 patronen aan de kust van liet graafschap Daum aan land zijn gebracht. Als kolendragers verkleede vrijwilligers heb ben de patronen in kolenmanden uit een klein kolenstoomschip aan land gebracht on der de oogen van in de nabijheid voor anker liggende torpedobooten, die niet de minste \e; denking koesterden. Uil Belfast bericht de ,1oorlogs"-corresponden't van de Daily Express dat deze patronenverzendingen reeds sedert weken in gang zijn. Onder de Icrsche nationalisten schijnt ver schil van meening te bestaan over de wijze, waarop de gelden die in Amerika door het in New-York gevestigde comité worden bij eengebracht om de nationalistische zaak te steunen, zullen worden besteed. Mr. John Redmond was tot dusver van mecning, dat alle uit Amerika gezonden gelden door het partijbestuur naar eigen goeddunken konden worden aangewend. Intusschen is hem uit drukkelijk aan het verstand gebracht, dat het geld moet dienen om de vrijwilligers van wapenen te voorzien. Denemarken. Kopenhagen, 11 Juli. De koning heeft den rijksdag bijeengeroepen legen 20 Juli. Italië. Rome, 1 2 J uli. Bij koninklijk besluit is da lioliting 1891 onder de wapenen geroe pen. Benghasi, 12 Juli. De Ilaliaansche troepen hebben een nieuw kamp van de re bellen bij Sididand en Sidibeicasim vernield, De rebellen werden uiteengejaagd on leden groote verliezen. De Italianen hadden twee doocïeai en elf gewonden Oostenrijk-Hongarije» W e e n e n, I I Juli. Het .seue w iener Ta- geblatt verneemt, dat van welingelichte zijde het bericht zich bevestigt, dat de mogendhe den van de triple-ejitente door hunne gezan ten te Belgrado bij de Servische regeering een vriendschappclijken stap zuileen onderne men, om te wijzen op do noodzakelijkheid van gepatste maatregelen tegen de. anarchis tische elementen. Deze stap schijnt onmiddel lijk voor de deur te slaan. Men heeft reden om aan te nemen, dat de gezanten te Belgra do den vriendschappclijken raad ook in de zen zin zullen geven, dat Servië door zijne maatregelen lot geruststelling van Oostenrijk moet bijdragen. De instructie in de zaak van den moord aanslag van Sorajewo, die aan aartshertog Frans Ferdinand en zijne gemalin het leven heeft gekost, nadert haar einde. Over don uitslag wordt berieht, dat nu reeds kan wor den gezegd, dat de instructie in zóóve^ vol ledig is geslaagd, dat zij alle draden van de samenzwering heeft blootgelegd. Van de in verband met den aanslag in hechtenis geno men personen kan de schuld of de mede plichtigheid aan het misdrijf bij 18 als bewe zen beschouwd worden. Van deze 18 zitten 9 gevangen, omdat zij direct betrokken zijn ge weest bij de uitvoering van den aanslag; een tiende, die een mohammedaan is, kon nog niet gearresteerd worden; men neemt aan, dat het hem gelukt is naar Montenegro te ontkomen. De uitrusting van de daders, zes bommen, vier Browning-revolvers met munilie en eene hoe veelheid cyankali, kwam uit Belgrado. Prin- cip, Gabrinowics en Grabesch namen deze uil- rusting daar in ontvangst; zij reisden van daar per stoomboot naar Schabatz en verder per spoor naar Losnitza; daar scheidden zij zich en gingen ieder afzonderlijk te voet naar Toesla, waar zij weder bijeenkwamen. Ecnige dagen voor de komst van den troonsopvolger kwamen zij in Sarajewo samen, om handlan gers te zoeken. Met uitzondering vail Basics, den naar Montenegro gevluchten mohamme daan, zijn allen Serven. Aanvankelijk bestond het plan, den troons opvolger in Most ar te vermoorden. Daarvan werd afgezien, omdat de aartshertog liier niet zou vertoeven, maar slechts een rit van onge veer een uur door de stad zou maken. Toen werd bedacht de daad te plegen tijdens de manoeuvres bij Tarcis. Dat was echter niet mogelijk met het oog op de strenge afsluiting. Eene gunstige gelegenheid meenden de samen zweerders te vinden in Iiidze, en wel na het hofdincr op den vooravond van den aanslag. De weg, dien de aartshertog daar had af te loggon, was echter te kort. Zoo werd ten slotte de Zondag vastgesteld, de dag waarop de tocht naar Sorajewo zou worden onder nomen. In den vroegen morgen van dien dag kwam Princip met de bommen in Serajewo aan; in een banketbakkerswinkel had bij eene samenkomst mot de anderen, waarin de rol len werden verdeeld en dc moordwerktuigen uitgereikt. Het verdere is bekend. Behalve de deelnemers aan het complot en hunne medeplichtigen, zijn er ook nog he den, die do samenzweerders behulpzaam waren bij hunne pogingen om te vluchten en bij liet verbergen van de bommen, waarvan nu ook de laatste is opgespoord. Al deze lie den worden mede vervolgd. In 't geheel rekent men, dat 18 a 20 personen wegens den aan slag voor den rechter zullen komen. In een Kroatisch blad, dat in Serajewo ver schijnt, wordt belicht, dat op den dag der vermoording van het troonsopvolger spaar in een telegraafkantoor een niet oaderteekend telegram is aangeboden, dat geadresseerd was aan majoor Pribdscewics in Belgrado en de woorden bevatte: „Beide paarden goed ver kookt." Dat is eene aanwijzing, dat deze majoor niet zoo onschuldig zou zijn aan de zaak, als man 't in Belgrado wil doen voor komen. Budapest, 11 Juli. liet offioieel bericht van het ministerie Van'landbouw van 8 Juli raamt de opbrengst van ürawe op 36.440.0UÜ en van rogge op 12.750.000 centenaars, tegen 3G.330.000 en 13.950.000 in het vorige bericht, de opbrengst van gerst op 15.140.000 en 13.000.000 tegen 17.380.000 en 14.490.000 in het vorige jaar. Het weer heeft de ontwikkeling van mais en suikerbieten begunstigd, zoodat men hoopt op een bevredigende opbrengst van den oogst. Rumenië. B u k a r e s t, 12 Juli. De Agence rou- maine bericht, dal in den laalsten nacht een nieuw grensincident is voorgekomen, dat door Bulgaarsche soldaten werd teweeg gebracht. Drio Bulgaarsche grenswachters, die met ge weren bewapend waren, drongen meer dan een Kilometer vooruit op het Rumeensche ge bied. Zij scholen op twee Rumeensche solda len, die zwaar gewond werden. Daar in de laatste veertien dagen dergelijke incidenten bij herhaling zijn voorgekomen, legt dc openbare meening in Rumenië opge wondenheid aan den dag. Zij verlangt snelle en afdoende maatregelen. Servië. Belgrado, 11 Juli. Naar aanleiding van hot overlijden van den Russischcn gezant von Hartwig, drukten "dc kroonprins, de mi nisters, diplomaten en hoogwaardligheidsbe- kleedens persoonlijk hunne deelneming uit aan het Russische gezantschap. Van alle staatsgebouwen en vele particuliere woningen waaien rouwvlaggen. In den voor- en namid dag werden in alle kerken de klokken geluld. In den namiddag werden aan de baar van den gestorvene door Servische geestelijken rouw- gebeden gelezen. Het onverwachte overlijden van den Rus- sisdhen gezant in Belgrado von Hartwig wordt algemeen beschouwd als ieene gebeur tenis van groote politieke betcekenis. Dc overleden gezant stond bekend als een vu rige voorstander van dc PansJaviscke gedach te en een onverzoenlijke tegenstander van Oostenrijk-Hongarije. Dc BaLkanbond, die na dat hij zijine diensten heeft verricht om de oorlog tegan Turkije te doen uitbreken, spoe dig weer is te niot gegaan, was zijn werk. Twoc jaren geleden verluidde, dat hij zou worden teruggeroepen in het belang van den vrede. Dat schijnt slechts een wcnsch te «zijn ge weest, die in "Weenen werd gekoesterd; dc verwezenlijking is achterwege gebleven. Nu heeft de dood hem opgeroepen. Uit Berlijn wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat van verscheidene zijden de geidachlte wordt uitgedrukt, dat Hart wig's dood kan bijdragen tot vermindering van dc spanning in de be- trekkingen lusschon Oostenrijk en Servië. Misschien wordt daarmee de beleekenis van zijn heengaan overschat. Hartwig was niet de cenige drager van de Panslavistische, anli- Ooslenrijikschc politiek, ai was liij con van de ijveriigsten cu bek waallisten on/dor lien, die deze politiek dienden. Albanië. In velband met de komst ,an den Albanec schen minister-president Turkhan Packa in Petersburg, wordt van daar aan de Frankf. Ztg. bericht, dat in het departement van bui- tenlandsche zaken wordt verklaard, dal Rus land aan Albanië slechts dan geldmiddelen kan toefelaan, als Engeland en Frankrijk voor gaan. Eene militaire hulp van Rumenië zou door Rusland niet geduld worden. In tegenstelling tot de officieeio Servische verklaringen, da»l de Albaneesche opstand le gen de Europeeschc controle-commissie en dc door de groote mogendheden ingestelde re geering niet van Servië uit ondersteund wordt, gewaagt de correspondent van de Köln. Ztg. te Sofia van betrouwbare berich ten, die daar zijn ontvangen, volgens welke er bewijzen beslaan voor de ondersteuning, die van Servië uit verleend wordt. Zoo is in bet thans Servische Dibra ccn dienst ingericht om dc opstandelingen van levensmiddelen te voorzien. Dagelijks gaan groote zendingen meel voor de rebellen over de nabijgelegen Albaneesche grens. De instandhouding van den ongeregelden toestand in Albanië is in zóóver in het Servisch belang, dat do hoop niet is prijsgegeven, dat een niet op eigen bee- nen slaand Albanië ten slotte toch nog lus- schen Servië en Griekenland verdeeld zal worden. Dc opperste leiding van den opstand in Al banië is sedert den dood van Azif Hikmat overgegaan op den Turkschen majoor Djcmal Bey, ditr lot dusver slechts dc militaire orga- nisalie leidde. Een aantal Turksche officie- reu staan hem Ier zijde. In de districten ligt do leiding van den opstand in handen van onderaanvoerders, die meerendeeis vertrou wensmannen van Essad Pacha zijn. De mili taire organisatie van den opstand is zeer goed. Een groot deel van de opstandelingen ver richt den arbeid in het veld. Zoodra eene mi litaire actio beraamd wordt of noodzakelijk blijkt te zijn, zorgt dc opperste leading van den opstand in Schiak, dal de manschappen, wier diensten men noodig heeft, worden ge waarschuwd. Weenen, 11 Juli. De Aibanische Korres- pondeut bericht uit Valomi, dal de controle commissie bij Zognaphos onder verwijzing naar de overeenkomst van Korfoe, geprotes teerd heef Regen hot voorwaarts gaan van de Ephaten en liot overgaan van de overeenge komen noordelijke grens. Zographos verklaar de, dat deze handelingen tegen zijn wil zijn geschied en dat hij reeds tegenbevel heeft ge geven Neuwied, 11 Juli. Tegenover lil bei ichl in de builenlandsche pers, dat in Neuwied transporten van de vorstelijke hofhouding in Durazzo zijai aangekomen en in uile stilte ver trekken in dit slot in gereedheid worden ge bracht voor den vorst en de vorstin van Al banië, is de Ncuwicdcr Zcitung door den hof maarschalk van den vorst gemachtigd mede te deelen, dat dit geheel verzonnen is. Durazzo, 12 Juli. Gistcien is, onder voorzitterschap van den vorst, eene groote vergadering van notabelen gehouden, waaraan Prenk Bib Doda, Ismail Kemal én ccn veer tigtal aanzienlijke vertegenwoordigers uit Noord-, Middon- en Zuid-ALbauié deelnamen. Issa Boljetinalz verklaarde: Ofschoon de vorst niet uil onze verkiezing is voortgekomen, maar ons door Europa is toegewezen, blijven wij hem thans trouw Wanneer dc vorst zich ge noodzaakt mocht zien ons te verlaten, laat dan een ander dit mandaat niet op zich nemen Dc Albaneezeu zijn geeue kinderen, waarmee kan worden gespeeld. Toen de beraadslagingen geëindigd waren, volgde er eene betuiging van sympathie voor ddn vorst. In den loop van de beraadslaging werd eene volkomen ovcreofislcnihiing vast gesteld liisschcn <ic moJiammedaansche en katholieke deelnemers om den troon van den vorst le beschermen. De opstandelingen weigeren le uitlevering van de gevangen Nedcrlandscihe officieren Verhuist en Reimers, totdat hunne cischen zijn vervuld. De minister van oorlog Mufid Bey heeft gisteren ontslag eenomen. Marokko. Oudjda, 11 Juli. Een vrachtaulomobiel is bij Taourirl door roovers van den stam Djicli aangevallen. Vier reizigers en ecu van de roovers zijn gedood. Mexico. M e x i c o, 1 1 Juli. Alvaradogo is benoemd tot minister van verkeer, Botclle tot minister van handel en Rincon lot minister van land bouw. M c x i c o, 11 J u 1 i. De nationale bank heeft besloten al hare bijkantoren in de republiek le sluiten. Nogales, 11 Juli. Ondanks de berich ten, dat Guaymar ontruimd is, seint de com mandant van dc conslilulioneelen, dat er geene verandering is in Guaymas. Het is beier te bidden met een hart zon der woorden dan met woorden zonder hart Roman uit luet Zweedsch door A. «M. VAN DER LINDEN—VAN EDEN. 1 De klok slaat vier. Is het al zóó laat? Wat is het donk-er op de trap. Ais ik nu het sleu telgat maar kan vinden en dc deur openen zonder dat iemand het 'bemerkt. Zachtjes! Zachtjes! Hoor ik daar geen gestommel? Ais er nu iuist eens iemand thuis was gekomen? Geen geluid, het is doodstil in huis. Een lucifer! Waar is het doosje toch? O, nier heb ik het. De kleoren van mijnheer en mevrouw Wennerstand hangen op hun plaats. Gelukkig dat ik mijm deur op slot deed. Al was zij nog eens naar de kinderen gaan zien, dan kon zij toch niet in mijn kamer kijken en zien diat het bed leeg was en zich verwonderen dat ik zoolang wegbleef. Zij denkt dat ik met mijn1 broer ben uit geweest, en liet was ook werkelijk het plan om Sven te vinden op het gemaskerd baf; dus, ik heb ze nieky wijsgemaakt. En ik kon het tooh niet helpen dat hij niet O, de deur van de kinderkamer kraakL fchiar dat kan niet; alle drie liggen rustig te slapen. En waarom zouden zij nu juist wak ker worden? Och, niemand weet immers hoe laat het is, dus kan er ook niet over ge sproken worden. Hè, dat ik nu den sleutel niet kan vinden. Wait zit die zak ook dwaas. Eindelijkl En nu kaai ik liet lampeglas er weer niet goed opzetten. Ik geloof dat ik wat in de war ben. Hoeveel glazen champagne heb ik ge had1? Twee of drie? Ik moet mijzelve in de wangen knijpen om te voelen of ik wakker ben. Is liet mogelijk dat ik, Elly, een meisje van nettefamilie en welopgevoed, vanavond op een gemaskerd bal ben geweest en champagne heb gedron ken met vreemde hoeren! Zij moesten het eens weten, mijnheel* en mevrouw Wennerstrand. Verbeeld je, als zij eeais konden vermoeden dat hunne onschuldige kindiertjes morgen gc- wasschen zullen worden en hun lessen over hoord door een meisje dat 's nachts on haar armen is gekust door een wildvreemden man. O, wat was dat afschuwelijk! Maar het hoort er bij* zegt Hilda. Het gaat altijd zoo op een bal masqué. Gauw water en zeep en wrijven, wrijven. Dat frischt op; nu is het of er niets gebeurd is. Neen, niet heefemaal, ik zou sommige van die he eren nog wel een klap om hun ooren willen geven. Maar de heer, waar ik mee soupeerde en die zoo heel graag een tipje van mijtn masker wilde op lichten, wars toch wol aardig. Wat zei hij ook weer? Juist: „wanneer men zulk een mooien, slanken hals en zoo'n ronding bij de kin heeft, moet er wel een mooi gezichtje achter zitten." Hij moest mij mi eens zien. Het zou mij verwonderen als hij mij nu nog knap zooi vinden. Ik zal even het licht voor den spie gel opsteken. Donker, kroezig haar is wel een mooie om lijsting om mijn gezicht. De oogen? Niet zoo erg groot, maar er zit wel vu ui* in. Ik her inner mij dtafc dc klerk bij ons Uiuis zei dat zij glinsterden als die van een kal. Dat was ieelijik van hem gezegd. 11c ben geen kat, maar natuurlijk maak je je wel eens razend op zoo'n gekken, kinderachtigen jongen. Ze kunnen er heel anders uilzien! Wanneer ik iemand aardig vind, zijn ze zacht cn mooi. Dait weet ik. Maai* nooit zou ik dc hoeren van het bal masqué zoo kunnen aanzien. Foei! Ja* over hel geheel genomen zie ik er niet kwaad uit. De stompneus is mijn grootste ver driet. Hij wordt nooit ccn eerste klasse neus, al knijp ik hom nog zoo. Maar de ronding van mijn wangen is mooi en de kin ook. Wat kleurt rose toch goed. Als mevrouw Wennerstrand eens kon vermoeden dat haar costuum nog eens op een bal gedragen zou worden. Er gaat een rilling langs mijn rug, wan neer ik er aan denk hoe er gebeld werd en juffrouw Arendt vóór mij stond. Ik had ge dacht dat.er niemand meer zoo laat zou komen. De kinderen lagen al in bed en mijn heer en mevrouw waren op visite gedaan. De beide dienstboden waren juist uit en dus was ik wel gedwongen ora open te doen. Wait ikeek die gekke, oude dame mij aan. Ik had een sjaal omgeworpen om mijn co stuum te verborgen. Zij was er immers bij toen mevrouw het costuum bekeek en wij overeenkwamen de pailletten er af te nemen en liet te laten vermaken voor Tyra. Wafe het dia*eot veranderd, dan was ik nooit op het bal masqué gekomen. En dat zou toch vervelend geweest zijn. Maar verbeeld-je, wat ze vroeg, de oude vrouw, 't Was of zij er alles van begreep. „Is juffrouw Elly van plan naar een gemaskerd bal te gaan?" Ik vond het 't meest natuurlijk om maai hord op te lachen, 't Is grappig om zoo in de benauwdheid Le zitten en je er uit te redden, ton minste om er later aan le denken. Het was een goed idee vam mij om de sjaal af te doen en mij te laten zion, en ik praatte üiaar druk: „ja zeker, ik ga naar een bal masqué. Vindt u me niet mooi? Zou hel geen zonde zijn ddt mooie costuum te verknippen? Ik wou eens zien of het nog niet eens gebruikt kon worden," en ik lachte weer luid. Zij koek mij met groote ogen aan en dacht zeker dat ik een heel brutaal meisje was, om het costuum van mevrouw te durven passen. Hemel, walt zag zij er komiek uit! Het ergste was dat zij mijn gefriseerde haren ontdekte. Ik ben nieuwsgierig of zij mij geloofde, toen ik haar zei dal ik met mijn broer uitging. Waarom kwam ze ook naar de kinderen kijken; zij wist immers dal zij zou den slapen? Rondsnuffelen natuurlijk! De deur van mijn kanner stond even open, zou zij bet masker gezion hebben, dat op mijn bureau lag? Ha, ik 'krijg hartkloppingen wanneer ik mij de mogelijkheid voorstel. Maar haar oogen zullen wel niet meer zoo scherp zien. Wclneen, welneon. Misschien had ik niet moeten gaan em me niet door Hilda laten overhalen. En zoo vreemd dat wij Sven niet aantroffen. Ais zij mij nu eens voorgejokt had en zij wel geweten heeft dat hij daar niet zou zijn! Maar dat komt ar niet op aan. Je moet toch ook eens plezier hebben. En wanneer niemand het ie aanbiedt, dan moot je het jezclvc maar verschaffen Mevrouw Wenner strand gaat bijna eiken dag uit cn nooit neemt zij mij eens mee, ofschoon ik toch ook een dame ben. Lk ben van cvüii goede familie als zij on eenmaal ja, hot is nog maar twee jaar geleden was ik even gevierd en ver wend. Hel verschil is sJechts dal mijn vader failliet ging en haar vader fortuin maakte door kleine, franschc broodjes tc bakken. O, val ben i'k slaperig. Maar nu ben ik ook klaar; liè, ais ik nu maai* niet om zes uur behoefte op te staan. Wat was het toch een raar gevoel om zoo op mijn arin gekust le worden. Maar in ieder gevalin ieder geval Wat een leven! Nooit zijn ze zoo rumoerig geweest als vandaag! En mijn lioofd is zoo zwaar. „Maakt looh wat voort, jelui komt nog te laat op school! Laat haar los, Karl GustaafJ" „Zij verscheurt mijn boek. „Ik kijk cr alleen maar naar; hè, wat ben je een brompot. Maar ik wil het hebben." „Neen, je moogl het niet hebben. Gauw naar binnen om te ontbijlen, anders zal ik het aan mama vertellen. Ziezoo Eindelijk zijn ze weg, die onvcrdragelijkc kinderen. En Liliken is zoet cn speelt met haar pop. Lk lean nu een paar oogcnblikken rustig zitten en mijn hoofd op mijn handen laten rusten. Vandaag kinderjuffrouw c-n gisteren konin gin van het bal. Wat wedijveren zij om een dans van mij te krijgen. Ik had zooveel cham pagne kunnen drinken als ik wrilde. En wat. waren zij vroolijk. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1