DE E EM LAN DER". Woensdag 15 Juli 1914 BUITENLAND. BINNENLAND. H° 13 13d* Jaargang. RSFOORTSC Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP Co ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderfyke nummer» 0.05. Deze Courant ver»ch{jnt dage) ijk», behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 unrf familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaut UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Tin 1—5 regel... f «.50. Elke rogel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bostaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Aan Overste Thomson, t (bij de teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot in den Vaderlandschen bodem). Zoo zij uw dierb're stof, •Heldhaftig Landgenoot, Uit d'Albaneeschen hof. Gelegd in 'Neèrlands school lied Neêrland staal geroerd gebogen voor d'Almacht, En fluistert bij uw graf den laatsten groet: „Rust zacht Gevierde Held", die, tol aan 't eervol eind zoo roemvol hebt gestreden, G sch het Volk gevoelt Verlies, door uwen dood geleden. Uil het befloerste oog, blinkt in ons aange zicht Een traan, die schittert als een drop in 't stra lend zonnelicht. Ons Ilollandsch hart klopt fier; en jubelend juicht de geest: ,C'j zijl voor de eer en roem van *t Land een Winst geweest". De Historie zal uw dadn met gouden lett'ren boeken, Ye. breiden uwen naam tot 's Werelds verste hoeken, Vermelden T grootsch Verleên en liet held haftig Thans, En leggen op uw graf een Inmortellenlcrans. B. VAN AiPRLiDOORN. Nabetrachting; over <len Gemeenteraad. Woest gewoon niet magge, 'n raadsver gadering op zoo'n zoelen zomeravond. En dan nog wel vergadering waar hec zoo warm toeging! We hadden eigenlijk verwacht de raadsle den in badcostuum te zullen zien optreden, maar dit aeslhetische schouwspel bleef ons bespaard. Onze edelachtbaren zagen er even rwaardig uit als altijd-, 'n enkel wit vest, wat lichtere jassen, erg glimmende en parelen de schedels, veel zweet des aanschijns en wat g.°\vuif met raadsstukken, dat waren de eeni- gc symptomen van de warmte in de raadzaal. In de publieke bedstee, ook wel tribune ge roemd, was het benauwder en het talrijke i bliek toonde zich nogal onrustig. Voor de t orsie maal sinds ons heugt, moest de voor zitter zelfs met ontruiming dreigen. Eigenlijk was hot kliokjesdag. De hoofdscho tel was opgewarmd van de vorige keer maar smaakte er niet slechter om, al vonden 's raads voorsnijders Gerritsen en Jorissen, dat or ook nu nog wat aan ontbrak. Maar ook thans weer kwam l'appétrt en mangeant. Voor B. en W.f en met name den wethouder van onderwijs, is het gisteren 'n goede dag geweest Hun voorstel tot herziening van de onderwijzersweddjen ging er met vlag en wim pel door. Toch zag het er in den beginne angstig uit. Twee geduchte opposanten traden in het krijt, de heeren Gerritsen en Jorissen, die beiden hunne pijlen op hetzelfde punt mikten. De bedoeling van B. en W. en de wethou der van onderwijs liet niet na er telkens weer op te hameren was geweest zich te beper ken tof herziening der salarissen van de on derwijzers van bijstand. Wel erkende de wet houder dat ook de salarissen der hoofden drin gelid herziening 'behoefden, maar de onderwij zers waren al zoo lang aan tde praat gehou den en konden dus niet langer wachten. De genoemde raadsleden wilden de hoofden juist wel in de herziening betrekken. De heer Gerritsen, bijgevallen door den heer Wolter- beek n oogenblik ging het zeÜs bij opbod wilde gewoonweg den hoofden ƒ100 meer gewen, «de heer Jorissen wensclute algeheele herziening der salarieering, derwijze -dat de ze voor alle hoofden gelijk zou zijn, ongeacht of zij hoofd van een jongehceronscliool of van n armenschool waren. iDe wethouder beet goed van zich af; hij liet zich deze uitbreiding niet opdringen; het ging nu sledhls om de verbetering der onderwijzers wedden, Idie der hoofden zou lal er aan de orde komen. Wilde men deze er nu bijhalen, lan zou de eerste in gevaar komen. Maar de heer Jorissen is obk niet van gis teren. Zijn dc hoofden er niet bij betrokken? zap vroeg hij. Zie dan art. 2, waarin bepaald wordt, dat de doofden ƒ100 meer zullen krij gen voor woninghuur vanwege tde schrikba rend gestegen 'huurprijzen. Dit art. 2 wilde hij dan renvoy-eeren naar B. en W. om daar in te lasschen de salaris re geling der hoofden, en hij wilde daar 5 maan den tijd voor geven. Dat het in zoo korte ipanne tijds zou ge beuren, mocht de wethouder niet toezeggen. Werd art. 2 teruggenomen, dan kregen de hooiden ook de ƒ100 voor woninghuur niet, zoodat ze voor hel oogenblik meer geschaad dan gebaat zouden zijn. Ook door den beer Gerritsen liet de heer Rijkens zich niet verleiden. Hij bleef voet bij stuk houden. En toen hel lot stemming kwam, liet de vergadering den heer Jorissen in z'n witte vestje staan. De heer Gerritsen, «die eerst obstinaat z'n voorstel handhaafde, zag wel dat het vechten tegen de bierkaai was, cn met 'n kloek besluit draaide hij z'n eigen kind den nek om; anders zouden alliclrt de anderen het gedaan hebben. Ilij had er gerccder aanleiding toe, omdat de wethouder van onderwijs plechtig verklaard had, dat het z'n oprechte voornemen was vóór de bcgrooting 1916 de herziening der hoofden- salarissen te bevorderen. Wat er verder gebeurde in den Raad. staat ons nog maar flauwtjes voor den geest. Het werd aldoor warmer en belangrijk was hel niet We hoorden van spullebazen, draaimo lens en straalorgels maar over de kermis ging het toch niet. Duits chianti. De Duitsche keizer heeft aan den Paus het door de benedictijners in het klooster van Maria Laach gereconstrueerde veldleeken van KonstanLijn den Groote, het zoogenaamde Labarum, aan den Paus ten geschenke gege ven en ter bewaring in de nieuwe basiliek, die in Rome wordt gebouwd, ter herinnering aan het edict van keizer Konstantijn. De aan bieding geschiedde door den Pruisiscben ge zant bij het Vaticaan, von Mühlberg, die daar bij vergezeld was van den vleugel-adjudant des keizers, graaf von Spee, die het geschenk in opdracht van den keizer naar Rome heeft georaebt. B e rlij n, 14 Juli. De sergeant-majoor Pohl, die bij de eerste ingenieursinspectie >e Berlijn diende, werd wegens spionage ten be hoeve van Rusland veroordeeld. Pohl had voor 500 Mark plannen Yan de vestingen Pil- lau bij Koningsbergen en Boyen in Oost- Pruisen aan den Russischen militairen atta ché Bassarow verkocht. Pohl zou ook plan nen van vestingwerken op Helgoland en Bor- kum verschaffen. Dit werd echter door zijne arrestatie verijdeld. Bassarow is voor eenigen tijd naar Rusland vertrokken. De dagbladen berichten, dat in de buurt van de vesting Boyen een Russische spion, die metingen verrichte, in Hechtenis is geno men. Hij moet bij zijn verhoor hebben op gegeven een Russische majoor te zijn. Frankrijk. Parijs, 14 Juli. De beuaat heeft, ondanks de bestrijding door de commissie van finan ciën, met 146 tegen 113 stemmen het crediet aangenomen voor verhooging van de verblijf kosten van de sub-agenten der posterijen. De Senaait heeft de geheele begrooting een stemmig aangenomen. Daarna werd de dis cussie hervat over de uilgaven van de depar tementen van oorlog en marine. De rappor teur herhaalde de besahuledigingen, die hij gis teren had ingebracht. De minister van oorlog zeide in zijn ant woord, dat men in het verleden niet al het noodage heeft gedaan. Maar er is geene ver- spilkirrg van milliarden geweest. Wij zullen in het einde Aan 1915 3020 kanonnen hebben, te gen 3370 die Duitisdhlamd heeft, met een vol doenden voorraad munitie. Het materieel van 75 m.M. stukken staat boven hel Duitsche ma terieel. Wij getroosten ons eene zware inspan ning ten behoeve van de zwure artillerie en wij maken kanonnen van 105 oM. dde 12 KJV1. dragen. Wij zullen binnen kort materieel van 120 oM. kobben, dat een draagvermogen heeft van 13 KM. Nieuwe geschultoirens rijn in aian- bouw. Alle forten zijn telegrafisch verbonden. Sommige forten aan de Maas dateeren van 1880, maar zij worden nog slechts als veld werken beschouwd. Het materieel van de bruggen zal dit jaar in orde worden gebracht Greddeten zullen worden besteed voor den aankoop van schoenen. Hot programma van de instructiekampen zal in 1918 verwezenlijkt worden. De minister zegt, dat <met het tegen woordige programma talrijke verbeteringen zullen worden verwezenlijkt. De'vertraging zal echter ndet worden ingehaald. De Senaat hecil eene motie aangenomen, waarbij aan de legercommissde oodrackt wordit gegeven een rapport uit te brengen over den toestand van het oorlogsmalcrieeL Het plan van uitgaven werd eenstemmig aangeno men. De Kamer heeft de geheele begrootiog aan genomen met 373 tegen 126 stemmen. Par ij s, 14 Juli. Op het socialistenoon- gres stond de Ntxlerlandsohe socialist Vliegen de vereeniging Yan de reorganisatie van de socialistische krachten voor. Het congres sprak zich zonder hoofdelijke stemming uit ten gun ste van de unificatie in alle landen. Engeland. Londen, 14 Juli. Het hoogerhuis heeft in derde lezing de ^amending bill" op de Homerule-wet in haren gewijzigden vorm aangenömen. De redevoeringen, die werden gehouden, duidden geene bepaalde verandering aan in de houding van de partijen, maar aan het einde van het debat zinspeelde lord Beau champ op de mogelijkheid van eene confe rentie, waaraan alle partijen in den strijd zouden deelnemen, en lord Landsdowne ver klaarde, dal dc eenige hoop op eene duurza me schikking gelegen was in het slagen van zulk eene conferentie. Italië. Benghazi, 14 J 11 In den nacht van den 12en op den l3en viel eene colonne in fanterie en artillerie het kampement te Mei- nen aan, dat bezet was door 600 rebellen. De rebellen werden verdreven en het kampe ment werd in brand gestoken. De vijand leed belangrijke verliezen. De verliezen aan Ita- liaansche zijde waren 5 Askari's gedood, 38 gewond. Oostenrijk-Hongarlje. Het Prager Tagcblaitt bericht, dat binnen kort een begin zal worden gemaakt met de politieke opleiding van den nieuwen troons- opvolger, aartshertog Karei Frans Jozef. De keizer heeft den wensch uitgedrukt, dat de troonopvolger zal woixicn ingewijd in de rc- geeringszaken en inzonderheid grondig op de hoogte zal worden gebracht van hel politieke bestuur. Twee hooge ambtenaren zullen de op dracht krijgen als leermeesters op te treden de een krijgt de zaken van binneiilandsch be stuur voor zijne rekening, de ander do bui- tenlandsche zaken. Over den persoon van deze leermeesters is nog geene beslissing ge nomen. Er wordt ecnerzijds getracht dc aan wijzing to krijgen van mannen, die in den politieken strijd een scherp ge teekend stand punt innemen. Daartegenover staat, dat cr andere invloeden aan 't werk zijn, die trach ten dat deze taak wordt opgedragen aan man nen die in den politieken strijd niet op den voor grond zijn gelreden en die in hun persoon een waarborg opleveren, dat hun onderwijs naar zakelijke oogpunten zal worden gege ven. Servië. Belgrado, 14 Juli. De plechtige begra fenis van den overleden gezant von Hartwig heelt heden voormiddag plaats gehad onder groot militair vertoon. De weg van het Russi sche gezantschap naar de kathedraal was door eene troepenhaag bezet, waarachter een menschennienigte van vele duizenden stond Van de huizen waaiden rouwvlaggen. Alle winkels zijn gesloten. De kroonprins nam, als vertegenwoordiger van den koning, deel aan de plechtigheid. De plechtige inzegening van het lijk ge schiedde in de kathedraal. Van daar bewoog de stoet zich naar het kerkhof, waar het lijk ter aarde werd besteld in Cen eeregraf, dat door de gemeente Belgrado beschikbaar was gesteld. Albanië. Durazzo, 14 Juli des middags. Vol gens betrouwbare berichten, hebben in den omtrek van Valona reeds gevechten plaats gehad met de opstandelingen. Twee- Itali- aansche sloombooten zijn naar Valona od- derweg om de Italiaansche kolonie in veilig heid te brengen. Er wordt bericht dat een gedeelte van de voor Durazzo liggende vloot zich morgen naar Valona zal begeven. aivond om 10 uur naar Veracruz vertrokken met eem bdjzonderen trein. De familie Blan- quet is ook vertrokken. Men gelooft, dat Huerta en Blanquct morgen zullen vertrekken. Twee militaire treinen mot 800 soldaten gin gen voor den bijzonderen trein uit. die door een anderen trein met 500 soldaten \yerd ge volgd. Allerlei. Een nieuw hoogterecord. Reutei- seint ons uit Leipzig, d.d. 14 Juli: Lindcmtlial, de hoofdstuurman van de Duit sche vliegtuigfabriek Oelcrich, heeft op een militaire tweedekker eene hoogte van 7500 Meter bereikt. Hij heeft daarmee het door Unnckogel bereikte wereldrecord van 6570 Motcr geslagen. Archangelsk, 15 Juli. In hel Tana- fjord, aan de westkust van Noorwegen, is de Petersburgsohe koopvaarder Joann Bogoslor met den eigenaar van het schip, zijne vrouw en de geheele bemanning vergaan. Do Staatscourant van Woensdag 15 Juli bevat o. a. de volgende Koninklijke besluiten: op verzoek eervol ontslagen de le luitenant der genie op non-activiteit C. Thomesc, met benoeming lot reserve lc luitenant; benoemd lol commissaris van politie te Zalt- Bommel J. Boer&ma, inspecteur van politie Le Kampen; te Culemborg G. C. L. Dokter adjunct-hoofdinspecteur van politic te Hiar tem; benoemd tof leeraar aan de R. H. B.S. te Zwolle H. Postema en A. O. Vleeshouwer, bei den tijdelijk leeraar. benoemd tot lector in de bouwkunde aan de Technische Hoogesohool te Delft J. II. P. de Rouw, thans assistent aan die hoogeschool, op verzoek eervol ontslagen J. N. van Af- felen van Saemsfoort, laatstelijk afdcelings- chef bij den Slaatsspoorwegendienst o -< Java, thans met verlof. benoemd tot lid von den voogdijraad te Alk maar, F. M. de Leur, veearts, wonende te Hoorn vergunning verleend de geneeskunst uit te oefenen op Nederlandsche zeeschepen, met uit zondering van oorlogsvaartuigen, aan O. Effertz, onder voorwaarde, dat hij de wettelijke b-^ia- lingen omtrent de uitoefening der geneeskunst in Nederland stiptelijk nakome. De Minister van Binnenlandsche zaken mr.'Cort van der Linden begaf zich gisteren vergezeld van jhr. Feith, chef der afdeeliag Ilooger en Middelbaar onderwijs aan dat de partement, naar Dordrecht tot edn bezoek aD de Technische Middelbare School aldaar. Ter gelegenheid van den nationalen feeatdag in Frankrijk was gistren de Franschc vlag ontplooid uit de woning van den gezant aan het Korte Voorhout le 's Gravenhage en aan het gebouw der kanselarij aan den Nieu wen Uitleg. Ten 11 uur gaf de Franschc gezant de heer Marcellin Pellet aan het gezantschapsgebouw zijn le 's Gravenhage wonende of tijdelijk al daar vertoevende landgenooten gelegenheid hunne gclukwenschen aan te bieden. Begrafenis Jhr. Mr. J. Röell. A.s. Vrijdag zal ten sterfhuize van den vice-president van den Raad van State met den predkamt dT. Cramer als voorganger een lijkdienst voor den overledene gehouden wor den. De Agcnce d Alhénes verklaart met den meestcn nadruk het bericht, dat de Epirolen bij de bezetting van Koritza zich aan buiten sporigheden schuldig hebben gemaakt, voor onwaar en verzekert, dal de bezetting van deze stad onder normale omstandigheden is geschied. Er lieerschl thans volkomen orde in de stad. Japan. Tokio, 14 Juli. liet in het proces we gens de vloolschandaleii gewezen vonnis ver oordeelt Poolcy tol tweo jaren gevangenis straf en eene kleine boete, Herrmann tot een jaar, Blumdall tot tien maanden, Kaga lot vier maanden. De tenuitvoerlegging van allo vonnissen, behalve dat legen Pooley, ls voor drie jaren opgeschort. Mexico. M e x i c o, 1 5 J u 1 i. De familie van Iiuerla, ziinc ouders en intieme vrienden zijn gisleren- Begrafenis Overste Thomson De aankomst der Noord-Brabant. Gisteren is Ihomson's stoffelijk overschot aan boord van de Noordbrabant, uit Albanië in het vaderla-nd teruggekeerd, \oigens de laatste ofiicieele berichten zou het schip eerst in den afgeloopen nacht, tusschen 12 en 2 uur, le XJinuiden aankomen, tuoch daar dc reis, door het prachtige weder, zeer voorspoedig was geweest, worn de Noordbrabant reeds om 6 uur gisterennamiddag te IJmuiden verwacht. In IJmuiden was de vervroegde komst van het suliip wel bekend, zoodat er dan ook veel volk uit de plaats in de omgeving van de sluizen wachtte, maar natuurlijk waren er weinig be langstellenden uit andere plaatsen. Van de rijksgebouwen, de. sluizen cn de vuurtorens woei de driekleur halfstok. Om kwartier over vijf stoomde de „Noord brabant", van welks achterdek de vlag half stok woei, tussohcu de pieren door, vergezeld door dc loodsboot, die eveneens de vlag half stok voerde. Toen het schij) het foil voorbij voer, werd daar dc vlag gestreken, cn bracht de bezetting de gebruikelijke eerebewijzen; kwartier voor zessen lag de „Noordbrabant" in de groote sluis. Daar wachtte hel gemeen tebestuur Yan Velsen, om de eerste hulde in het vaderland aan het stoffelijk overschot te brengen. Een bode droeg een palmtak met Linton in dc kleuren der gemeente: blauw en geel. „De gemeente Velsen' las men erop. Zoodra de looppank was uitgelegd, begaven zich dc vertegenwoordigers van het gemeen tebestuur van Velsen aan boord. Zij werden daar ontvangen door den commandant van NrtordhrahanL ded boni lei n-lui tenant ter zee Oudemans, en den broeder van den ovei\ ledene, den kapitein der marechaussee Thom-i son, die naar men weet naar Durazzo. was gereisd oin bet stoffelijk overschot naar, het vaderland te vergezellen. De lijkkist was reeds vóór de aankomst te IJmuiden uit de rouwkamer naar boven gebracht, en stond nu onder een zonnetent op het achterdek. Over, de kist lag iai breedc plooien de Nederland sche vlag. Nadat de burgemeester rar. dr. H. VerLoren van Themaat, den tak met een eerbiedig ge baar haar plaats had gegeven naast de kran sen, die reeds dc baar geruimen tijd hadden gedekt, nh dc krans van don Koning van Alba nië, de krans van de Hollandschc officieren in Albanië, het bloemwerk van den Oostenrijk- schen gezant, de groote krans van den coni- naindant en de officieren van de Noord-Bra bant cn no andere kransen uit Albanië, zeg de dc broeder van den overledene, kapitein Thomsone groote aandoening dank voor de hulde zijn overleden broeder bewezen. Hierna verliet dc deputatie het schip, dal hel Noordzeekanaal in stoomde naar de IJcmbiug, waar hel vannacht bleef liggen. Oe plechtigheid aan de Handelskade Men meldt ons lieden morgen nii Amster dam: Reeds zeer Vroeg in den ochtend was hel aan en op den kop der Handelskade duidelijk merkbaar dat er iels zeer bijzonders was. Die kop, dat wil zoggen hel in hel vooruit ste kende gedeelte van dc Lange Handelskade, waaraan ook de vroegere loodsen en kanto ren der Maatschappij Nederland liggen, leenJ ziah bij uitstek voor het ontvangen van sche pen; herhaaldelijk reeds hadden daar fees telijke ontvangsten plaats, ditmaal zou het een treurplechligheid worden. Dc sombere zwarte Katafalk in tenlvorm, die opgesteld was op die plaats, dc half-stok gehesclien vlaggen op diverse scheeps- en andere kanloorgebouweu aan den IJkaut der stad cn vooral de statig in het zwart geklecdc, zeer wiioege bezoeken van dit handelsgedeelte der stad, wezen rceda o phet karakter van deze ontvangst, die men ging bereiden aan een van H. M.'s oorlogs schepen, dat de overbrenger was van het stoffelijk overschot van een door het verra derlijk vijandelijk lood gevallen dapperen Nederlandschen officier. Punctueel op den daarvoor bestemden tijd kwam de Noord-Brabant hedenochtend hef IJ opvaren en meerde precies zeven uren aan den kop voor het rouwpaviljoen vast. Op den achtersteven bevond zich reeds kapitein Thomson, de broeder van den overledene. Het duurde geruimen tijd voor het oorlogsschip' vast lag. Daarna werd een zwaar houten stellage bij wijze van brug legen het schip opgesteld. Tegen acht uur kwam kolnel Ophorsl aan boord en werd aan de valreep met de gebruikelijke ceremoniën ontvangen. Tegelijkertijd ongeveer^ werd met liet gebruikelijke scheepscercmonie de vlag gehesclien, eerst geheel en daarna half stok. s Langzamerhand begon 'het terrein zich le vullen met de voor deze gelegenheid zoo bij-( zonder talrijk opgekomen kransleggers, dc vele vertegenwoordigers van vereenigingen en den steeds grooler wordenden treursloet va* opper-, hoofd- en andere officieren van zee- en landmacht. Bijzonder in het oog vallen do officieren ceremoniemeesters met hun witte' sdiouderlinten. Wij ontdekken in het vroege morgenuur reeds vele bekende persoonlijk^ heden uit politieke kringen, uit stedelijke en rogoeringskringen, autoriteiten van ook bui ten onze gemeente, steeds meer en meer wordt de waarlijk voor deze gelegenheid niét te groote ruimte van de kade gevuld. Om uiterlijk kwart over negenen moesten de genoodigde-n aanwezig zijn. Een kwartier daarna was de aanvangstonde der plechtigheid genaderd. Aan den kop dor Handelskade was d"oor middel van vele rappe haindcn binnen, weinige dagen als uit den grond verrezen do „Ghapelie Ardenitc het paviljoen waarin dc rouwpleohl'igheid voor den held van Durazzo thans plaats vond. Het paviljoen bcstaait een oppervlakte van 10 bij 6 Meter, terwijl het voorgedechc met een opgang mot de straat is verbonden. Hot geheel is sober in zwart en wit gedeco reerd. De kap rust op veertien zuilen, welke onderling door zwart-wrtile kabels zijn ver bonden, terwijl dc binnenzijde der kap met zwarte crêpe, is gegarneerddit alles in het mid'dcn door een rozet bijeengehouden. Ook langs de crêpe was een stemmige versiering aangebracht. Het rustige karakter en de een voudige voornaamheid van hel paviljoen wor den verhoogd door een zrwarc Grieksche rand met afhangende franje, welke langs de zijden der ka.p is bevestigd. Ook aan de opgangen prijkten kortere zui len, dde eveneens door zwart-wille kabels wa ren verbonden. In het rouwpaviljoen is de katafalk ge plaatst, waarover een stemmig zwart Idccd met Grieksche xand prijkt, liet stoffelijk over schot wordtt daarna in alle stille geplaatst Of hel katafalk en gedekt met het lijkkleed en de Nederlandsche- via>g. Nu treden de zoocven ge noemde dragers naar voren en nlaatsen iuct

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1