N° IS IS*' Jaargang. Vrijdag 17 Juli 1914. DE EEMLAN DER' BUITENLAND. FEUILLETON. ILLï s tttrtiutviHU. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertc-nttën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertentiès en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.50. Elke regel meer*0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteerea in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt ov aanvraag toegezondon. Bureau* UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Foiuiek Overzicht. De moordaanslag op den hei ligen Raspoetin. Een moordaanslag, waarvoor Lijdelijk, alle politieke kweslién op den achtergrond tre den, is in Rusland voorgekomen in het dorp Pokrowskoje, dicht bij de stad; Tjoemen. Eene boerenvrouw, genaamd Chionia Goessewa en afkomstig uit Zarizan, heelt duar den invloed rijken gczondibidder Gregori Raspoetin met een dolk in het onderlijf zwaar gewond. Zij was hem reeds eenige weken nagereisd voor dal zij de daad volbracht, waarover de mi nister van binnenlandsehe zaken berichten heeft gezonden aan het hof van den czaar. De getroffene is zwaar .gewondhet scheen aan vankelijk, dat hij 'txlen dood zou moeten be- koopen. Latere berichten melden eoliter, dat hij, dank zij eene welgeslaagde operatie, bui ten gevaar is. Eene hofdame van de keizerin e»n ide hof chirurg Federow hebben zich uit Petersburg naar zijii ziekbed hegeven. De daderes is in hechtenis; als reden van de daad gaf zij op, dat zij „den valschen profeet, die allen op dwaalwegen bracht", heeft wil len uil den weg ruimen. Met den persoon van Raspoetin hebben po litiekers en schrijvers in Rusland zich dikwijls bezig gehouden; ook in de doema werd zijn naam meermalen genoemd. De Neue Freie Presse schrijft over hem: Grigori Raspoetin, een lx>er uit het gouvernement Irkoetsk in Si berië, die evenmin eene school bezocht als énige opleiding genoten heeft en zelfs het Lzen en schrijven onkundig moet zijn, begon voor eenige jaren plotseling eene rol te spelen in de aanzienlijke Russische kringen en zelfs aan het hof van den czaar, die hem t«ot een van de invloedrijkste mannen van Rusland maakte. In hel salon van gravin Ignatiew, de weduwe van den tijdens de Russische revolu tie in Twer vermoorden graaf Alexci IgnatieW, trad hij het eerst op en hij verstond het, niet alleen op de Russische hoogc aristocratie, maar ook op leden van de familie van den czaar, ja zelfs op den czaar zelf, een grooteai invloed te krijgen. Men verhaalde, dat Raspoe tin door zijne gebeden den zieken groolvorst- troonsopvolgcr Alexci gezond gemaakt en zich daardoor eene invloedrijke positie zonder weerga aan het hof van den czaar heelt ver worven. Inderdaad heeft Raspoetin in de laatste ja ren een arbeid verricht, die duidelijk blijk gaf van zijne buitengewone stelling in het rijk van den czaar. Benoemingen van ministers en an dere hooge staatsdienaren werden door den invloed van Raspoetin voltrokken, vele rech terlijke vonnissen ongedaan gemaakt en veie strafmaatregelen tegen tegenstanders verkre gen. Raspoetin werd dikwijls naar Livadia bij den czaar ontboden en steeds werd men na zulke bezoeken gewaar, dat op zijn raad in grijpende beschikkingen waren genomen. On der zijne aanhangers lelde hij zonen en doch ters van de eerste familiën van Rusland, en het gehcele aristocratische Rusland verdrong zich om zijne preeken te hooren. De door de genade van Raspoetin lot opperprocuxeur van de heilige synode benoemde geheimraad Sa- bler, een vriend van Pobjedoneszew, zorgde dat aan Raspoetin schier vorstelijke eer werd bewezen overal waar hij verscheen Op de stations te Petersburg en te .Moskou was men gewoon voor Raspoetin de voor het gebruik van den czaar (bestemde vertrekken te ontslui ten en de hooge düenaren van den staat voer den alle in naam van Raspoetin gegeven be velen uit. In de liberale Russische bladen werden over het vroegere leveif van Raspoetin merkwaar dige dingen aan. den dag gebrachtmaar dit alles was niet in staat aan het aantfien van Raspoetin als wonderpricster en raadsman van den czaar afbreuk te doen. In den laat- sten tijd voerde de bekende fanatieke monnik Iliodor, nadat hij uit de orthodoxie was ge treden, een.' persvelcLlocht legen Raspoetin en legen zijn invloedin talrijke artikelen werd de arbeid van den wonderpriester Raspoetin in de zwartste kleuren geschilderd. De boerin, die Raspoetin van liet leven heeft willen be- rooven, was een geestverwant van Iliodor. De loophaan van dezen Sitoerischen boer maakt het duidelijk, waarom in Rusland zoo veel geschiedt wat ons vreemd en wonderlijk voorkomt. De correspondent van de Yossische Ztg. geeft in de volgende woorden het oor deel weer, dat door een Russi&chen staatsman over Raspoetin is uitgesproken Zijne sterkte en het geheim van zijn suc ces bestaan hierin, dat hij niet een mensch is als anderen. Onze begrippun passen niet op hem. Ja, hij is onbeschaafd en met zijn geheimzinniigen invloed op verwende koog- geplaatste vrouwen eene zeer problema tieke grootheid. Men kan echter van hem denken wat men wil, men kan zijn vijand of zijn vriend zijn, iels moet men erkennen: hij heeft een vasten, taaien wil en een verstand, waarom menige beschaafde hem kan benij den. En ik kan u zeer stellig zeggenin den nioeieiij'ken tijd, dien wij tijdens den Balkan oorlog doormaakten en waarin aan het Rus sische hof zoovele invloeden elkaar kruisten, was hel juist Raspoetin, die hel beslissende woord sprak. Natuurlijk was hij. niet alleen tegen den oorlog. Ik neem aan, dat hij zelfs gcene duidelijke voorstelling van den loen- inaligen toestand had en door anderen over de gevaren van een oorlog met Oostenrijk werd ingelicht. Onder dc verschillende stroo- mingen wist hij echter toch de juiste te vin den en die met <zulk een nadruk en zoo kracht dadig te doen gelden, dat juist zijn invloed de beslissende was. Gij verbaast u, dat een man, die ternauwernood kan lezen, bij de be slissing van zulke vragen kan meedoen. Is dit echter het eenige wat dn zijn leven on begrijpelijk is? Neen. met logica komt men er niet bij hem. Wat Raspoetin doet, kan geen enkele hem nadoen. Hij is een wonder. Men moet hem nemen als een feit, dat niet is weg te nemen, hoe vreemd hel moge schijnen. Wanneer gij eene verklaring voor zijne macht wilt hebben, zoek er dan zelf naar. Ik heb er gcene voor. Ik reken echter met zijn invloed als met een feit, waarmee men onvoorwaar delijk rekening moet houden, als men niet zware taktiische fouten wil begaan." Duïtschiand. Uit Hcmburg wordt bericht, dat oorspron kelijk het plan bestond toL eene ontmoeting van dc driebondvorslen op hel slot aldaar bij gelegenheid van de keizermanocuvrcs. Do vermoording van den Oostenrijkschen troons- opvolger heeft hier een spaak in het wiel gestoken. De koning van Italië heeft do uit- noodiging van den keizer 0111 als gast bij deze manoeuvres zijn intrek te nemen op het slot te Homburg aangenomen. Over de vraag of er nog iemand uil Oostenrijk zal komen, weet men nog niet met zekerheid, daarover schijnen nog onderhandelingen te loopen. Frankrijk. Duinkerken, 16 Juli. President Poin- caré, minister-president Viviani en hun gevolg kwamen om 5 uur heden morgen hiei aan en begaven zich aan boord van de Fiance. Het eskader begon om 6.55 d«- reis naar Rusland. Dc begrootingswet voor 1911 is eergistern nog vijf malen lusschen Kamer en Senaat heen en weer gegaan, voordat de beide ver gaderingen 't volledig eens werden. Het besluit tot sluiting van -de gewone zitting van 1914 werd des avonds om 8 uur gelezen. De indiening van de ontwerp-Lccrooling voor 1915 nadat de begrouting van 1914 defi nitief was aangenomen, verschaft aan de begrootingscommissie gelegenheid om de va- cantiemaanden te gebruiken voor haar on derzoek. De legercommissie van de Kamer heeft vijf icijen gekozen, die zullen deelnemen aan het onderzoek, dat de commissie van den Senaat zal instellen naar dc toestanden in het legerbestuur. De aanhangers van den drie-jarigen diensl'tijd weigerden zich met hunne tegenstanders te verstaan over de keu ze van deze leden; zij leden bij de stemming de neitrlaag, zoodat vijf tegenstanders var de driejurenwel gekozen werden. P a r ij s, 16 Juli. Hel socialistencongres heeft na eene langdurige* discussie een motie Jaurès-Vaillant aangenomen, die de Kopen- hagensche motie herhaalt met de volgende bij voeging: „Onder alle middelen om den oor log te voorkomen en te verhinderen en aan de regeeringen op te leggen hunne toevlucht lot arbitrage te nemen, beschouwt heL con gres als bijzonder afdoende -de algemecne werkliedenstaking, gelijktijdig cn internatio naal georganiseerd in de betrokken landen, en de volksbeweging en actie onder den meest actueele vormen. Het congres heeft met algemeene stemmen eene motie aangenon.ci ten gunste van dc autonom e vei L 12as-Lotharingen. Het congres ;s gesloten. Engeland. Het lioogerhuis heeft het wetsontwerp over de afschaffing van het meervoudig stem recht verworpen met 119 tegen 49 stemmen. Dit was de tweede maal, dat het hooger- liuis dit wetsontwerp onder de Parliament- acl had te behandelen. Italië. Benghazi, 16 Juli. De Italianen heb ben het rebellenkamp bij Gerdis aangeval len cn in brand gestoken. De vijand verloor meer dan 150 man. Aan Haliaansche zijde werden vijf Ilaliaansche Askaris gedood en elf gewond. Rusland. De Utro Rossii bericht, dat den lOen in Pe tersburg talrijke leden van arbcideirsorgani- satiën in hechtenis zijn genomen. Ais oorzaak van deze arrestatien vermeldt de politieke politie de door baar ontvangen medcdeeling, dat de arbeiders-organisatiën op den dag van de aankomst van presklhnt Poincané in Pe te rs'burg eene m|anifc6talie tegen de president van de Fraaisfdhe republiek wilden houden. Potersburig, 15 Juli. Volgens de Han dels- und Indus'Üriezeilung i-s de stand van het gewas, in R-usiand in de laatste maand slechter geworden. Op den le Juli (oude stijl) was het wintergraan goed middelmatig, het zomergraan nauwelijks middelmatig. Het zo mergraan werd belangrijk slechter, vooral in het noordwesten en noorden, gedeeltelijk ook aan die Wolga en in het centrum. Bulgarije. Naar aanleiding %au het bericht uit Sofia, dat de Bulgaarscliie minister van oorlog, na dat de leening, waarover nu mot de financiers di«e haar zullen overnemjen, overeenstemming is verkregen, een buitengewoon creditet voor legerto crust in gen van 100 millioen zal ver langen, wordt uit de klingen van het Duit- scho consortium voor dc ieemng onder de aandacht gebracht, dat de Bulgaarsche re geering uitdrukkelijk hoeft verklaard, dat uit de opbrengst van de nieuwe Bulgaairscbe schatkistbiljetten en van de vaste leening niets mag worden aangewend lo>t bespoedi ging van do Bulgaarsdhe toerustingen. Albanië. Durazzo, lüJuli. De dag van gisteren verliep zonder incident. Om due uur 's mor gens steeg een vuurpijl op. De beleekenis daarvan is niet opgehelderd. Uit Valona werden hel door kapitein Guil- landi daarheen gebrachte kanon en vele mitrailleuses naar hier Vervoerd. Er werd be sloten Durazzo, als het wordt aangevallen, lot het uiterste te verdedigen. Talrijke gendarmerie-officieren, die uil de gevallen sleden ziju gevlucht, zijn hief aange komen. Uit Rome wordt aan do Frankf. Ztg. be richt, dat de rebellen onder den indruk van de schending van het volkenrecht, -die Grie kenland pleegt, weer onderhandelingen heb ben aangeknoopt tot het sluiten van vrede, ten einde gezamenlijk tegen de Epiroten op te treden. Dc correspondent van dc Frankf. Zlg. heeft een anderen kijk op de geneigdheid van dc rebellen 0111 over het sluiten van vrede te onderhandelen; hij meent, dat die in hoofd zaal; steunt op de bezorgdheid, dal zij als dc oorlogstoestand langer aanhoudt, hun gehee- len oogst zullon verliezen. Volgens oen an der bericht willen de rebellen nog den v-il van Valona afwachten, alvorens in onder handelingen tc treden. De Albanische Korrespondenz heeft van den aanzienlijken Alb;aueeschen politieker de medcdeeling ontvangen, dat het Albaiiecsche vraagstuk niet "door dc besprekingen van de greote mogendheden uf door besluiten in D-u- i jzzo kan worden opgelost. De sleutel van den tegenvvoordigen toestand ligjl in Belgra do. Hier zou de schroei met de veneischle energie moeten worden aangezet. I11 Albu- neesche kringen staat men op liet standpunt, dat de meest gc-uioepenc hiertoe zou zijn ko ning Carol van Rumeniè. Door den groolen invloed, dien koning Carol in Rumeniè bezit, zon hij gtero«pcn zijn ten gewichtig woord te spreken tegen de intriges, die het bcstiaau van den jongen staat in zijne g 1011 1 vesten schokken. (Do Konstantiuopelsche bladen bevatten een officieele tegenspraak van hel bericht van een Italiaansch blad, dat eene Albainoesphc dcpuV talie aan prins Burhan Eddin de kroon van Albanië zuu hebben aangeboden. Een derge lijk (aanbod is niet aan den prins gedaan cn deze candideert ook niet naar den troon van Albanië. Dagbladen uit Bukarcst berichten, dat in do laatste dagen in Brussel een familieraad van de familie Bonaparte is gehouden, die hel be sluit heeft genomen voot bel geval, dal vorst Wilhelm zou bedanken, de clandidailuur van prins Roland Bonaparte yoop den Albanee sehen troon te sl-eRen. Dit bericht is lol dus- ^er van eene andere zijde nog niet bevestigd. Prins Roland Bonaparte, die in het 57c le vensjaar staat, behoort lol den ouderen tab van het huis Bonapairle, die uit de samen, smellling van de beide lijnen Lucien «en Jozef, broeders van kjeizer» Napoleon 1, is ontstiaaiL Hij is getrouwd geweest niet Marie Blanc, dc rijke erfdochter van den speelpachter vau Monaco; zijne dochter is metl den oudsten broeder van don koning van Griekenland, prins George, getrouwd. Prins Roland is een bekende ontdekkingsreiziger, die zich onledig houdt met geogralische en anthropologischa studiën en n*el vraagstukken op hel gebied der vliegtechniek. China* De Chiucoschc legatie te s Gravenhage, die te Peking inlichtingen heeft gevraagd betref- lende het bericht der vorming in Hankau van een troepenmacht van '50.000 man onder den naam van „Derde Chineesche Revolutie" met het plan spoedig tot daden over te gaan meldt dat zij van de Chineesche Regceiinjj een medcdeeling heeft ontvangen inhouden de dut dc geruchten die in dc Europeesch* pers over genoemde levolulionnairc bewe ging zijn verspreid, van allen grond ontbloot zijn en dal dc meest volmaakte orde in dc vallei van den Jangtosc kccrsckl. Mexico. Mexico, 16 Juli. Iluerla heeft gisteren avond de stad verlaten. Eenige mijlen builen de stad is bij in den trein geslapt. Men ge looft, dat hij onderweg is naar l'ucrta Mexi co. Hel geheelc kabinet, verscheidene gene raals cn andere hooge ambtenaren zijn in der namiddag hem voorgegaan. Eene bijzoudere commissie van drie oi/d- afgevaardigden is in den nacht naar Celaya vertrokken, om met dc leiders van dc consli- tutionalisten schikkingen tc maken voor hun vreedzamen intocht in de stad. Tweede telegram. De regecringsver- andering is rustig opgenomen door de bevol king. Eenige demonstraliën werden door do politie onderdrukt. Voor zijn vertrek bracht Iluerla een bezoek aan het paleis om Carbajal geluk te wcnschen. Men verwacht, dal hel nieuwe kabinet heden zal worden samengesteld. Carbajal liccft ge confereerd met de onder-staatssecretarissen van de departementen cn met hel corps diplo matique. Er is bepaald, dat de fcrnicelc uil roeping van Carbajal Vrijdag zal plaats heb ben. Het grootste onrecht is het recht van den sterkste. Roman uit het Zweedscli door A. (M. VAN DER LINDEN-VAN EDEN. Hè, dal leclijkc crelo'nnekleed over den di van in de voorkamer, dal kan toch niemand mooi vinden! En de stoelen, een heel andere kleur dan de divan. En de tafel met haar verkleurd wasdoek en haar stichtelijke boeken. En op den grond hier cn daar kurken kleedjes. Het spiegelbuffet Maai- overigens is hot goed 0111 hier te zijn. Je raakt spoedig gewoon aan al liet eenvou dige en oude. Wacht maar, het zal wel anders worden. Wacht maar, kleine tante Ida, wacht maar, dan zult u eens wat zien. Mo nog de servetten en de bloeiende spiraea o£ tafel, dan kan je zieai dat het Zondag is. Wat zou het mooi staan, als <te antieke suikerschaal en roomkom gebruikt mochten worden in plaats van die vreeselijifle prullen van aardewerk het heelc buffet staat vol met bet mooie, oud* familiezilver, en niemand ontdekt er iels van. 11: ijes wal van ge zien. lóten- .-ar: ca zij naar een servetring voor mij zocht. Zij denkt zeker dat liet pronkerig en blufferig zou slaan als zij het gebruikte. Och, nu heb ik hel broodniandje nog ver geten en de lepeltjes. Maar nu kun tante Ida ook komen. Daar hoor ik de deur, daar is zij. „Goeden moigcn, tante Ida, wees >oo goed en neem plaats. De koffie zal ik dadelijk halen." „Wel, wel, is alle§ al klaar? Ja, zij kijkt verrast en blij. Zij heeft haar goed gezicht met het lieve lachje, ik ga naar üc keuken en loop heen en weer. Hier zitten wij nu rustig bijeen. Het is prettig om haar te bedienen en tc verzorgen. En zij wordt zeker gaarne vertroeteld. Zij praat zoo vriendelijk en lacht soms harLelijk om (hetgeen ik zeg. Kleine tante Ida, wat houd ik van ui Wal is u goed en lief. Ik begrijp niet hoe het ooit in mij is opgekomen om u een katuil te noe men. Maar waar kijkt ze nu zoo naar? Waarom buigt zij zich voorover en betast hel tafel laken? „Een gaatje, Eliy, je hadt dit niet zoo op la Iel moeten leggen." 'Zoo'n beuzeling, ik kan niet helpen dal ik even glimlach. „Maar het is niet zoo heel erg." „O, zeg dat niet. Een klein gaatje kan erg genoeg zijn, omdat het voert tol een grooter." Hè, het gaat haar volstrekt niet goed af 0111 de schooljuffrouw uit te hangen. En waarom moet zij nu de stemming verstoren? Ik was juist zoo vroolijk, en alles was zoo goed. Goddank, nu zijn wc klaar. O. nu neemt zij een stichtelijk boek en ze gaal zitten lezen. Nu, hel is wel goed, want hel was niets pret lig meer om te pralen Nu gauw haar haai' slaapkamer, ik kan die best alleen in orde maken. Aoh! daar slaat zij in de deur en kijkt er naar. Maar ik doe net. of ik liaar niet gezien heb. Nu de peluw nog opschudden, hel laken cn de dekens er op. zie zoo! „Ilct ziet er uit of je nooit tevoren een bed hebt opgemaakt, Elly!" „Ik! Ik maak altijd mijn eigen bed op cn dikwijls ook voor anderen, en we sliepen allemaal goed." „Het kussen moet niet schuin liggen en het laken en de dekens moeten worden glad ge streken." Hè, wat een gevit. Alles weer omver halen. Nu, ik zal wel strijken en trekken. Nóg niet goed. Nu begint zijzelve. Het laken big écu centimeter meer naar de rechter dan naar de linker zijde. Zij heeft geen groot idee van mijn op\ocding. Zij denkt dat ik niets geleerd heb, omdat mama al zoo lang dood is. Ik weet precies hoe zij rede neert: Geen verzorging, vader failliet, buishoud ster, kale familie, slordig meisje, gemaskerd bal, moet in grtoot en klein nagegaan worden. Ach, ik zal nog heel wat vitterij moeten aau- hooren. „Kijk, zoo moet het er uitzien. Langzaam en goed is geen fout. Gauw maar slecht doet niemand goed, onthoud dit. Zeker; ik zal het onthouden, ik zal kruipen als een slak cn muisstil zijn opdat zij niet meent dat ik aan pleizier ep pret denk inpiaals van aan mi in werk. Hè, wat is hier alles akelig cn donker en lastig! Hoe kan men nu een antimacassar op de sofa en stoelen leggen en een gewerkt kleed over lieL bureau? In dezen tijd! E11 die grieze lige, groolc engelen van gips on de hoeken van dc secretaire! En dat donkerkleurig be hang met goud! En die teksten achter glasi Het is alles ©ven leelijk. Ik boud liet bier geen week uil! „Ga je mee naar de kerk, Elly?" Dat ook nog! Hoort dal ook al bij dc be keuring? Moet ik daar twee uur zitten en me in de armen knijpen 0111 niet inslaap te vallenl „Ja-a." „Als je geen lust liebl, blijf dan maar gerust thuis, kleine meid. Ik dwing niemand om mee te gaan naar Gods huis. Misschien wil je liever wat lezen of spelen. Je kunt muziek inden in het kastje naast de piano." Zij is niet boos óp mij, al gaf ik haar een onvriendelijk antwoord op baar vraag. Zij wil mij niet dwingen. „Tante Ida, ik ga tooh maar mee!" Haar gelaat heldert op. Nu heb ik iets ge daan dat baar genoegen doet. Ik ben van plan 0111 zoo goedi mogelijk naar de preek tc lui steren Wat een gepraat en gebabbel, wel twintig vrou western men door elkaar. Daar doorheen het gelmars der scharen „arr, arr" door de stukken katoen, en dan hel scheuren, "ritsch, ratsdh." Het riekt naar hel ongebleekte katoen, wanneer zij het scheuren, cn een stofwolk hangt in de elegante eetkamer van me\rouw de majoorsche. Zij heeft ook zorgvuldig de deuren van de andere kamers laten sluiten opdat het stof niet tot déél* zal doordringen. En bijna al de fijne dames dragen eenvoudige flanellen blouses 0111 ongegeneerd bezig tc kunnen zijn. Maar d'c blauwe of zwarte ja ponnen van dc anderen zien er uit alsof al het stof van den landweg erop ligt. Dit is ook geen werk voor de dames van de wereld, om hemden te knippen voor arme Mouwen, die zc moeten naaien. Maar dan denken zij ook zeker genoeg ewerkl le heb ben ^ool• de hcele weeK. Nu, een zware arbeid is liet niet. Zij pralen er e%en druk onder door, terwijl zij meten, knippen cn scheuren, als wanneer zij zitten te borduren. E11 daarbij gevoelen zij zich nu als vcreenigd in één nand, een zusterhand, denk ik, omdat zij el kaar om dc veertien dagen ontmoeten 0111 to knippen voor de armen. Ik kan niet laten om naar mevrouw Wen- nerstrand tc zien, die haar vingers, beladen inet juwcelen ringen, over liet katoen laat gaan. Zij nam mij nooit mee naar het knip- avondje, toen ik bij haar was. Wat zou zij er wei van denken dat tante Ida mij heeft meegenomen naar dit deftige gezelschap? Zij zette groole oogen op toen ik groette, en tanto Ida. kreeg een boos gezicht van haar. Waar ik mij wend, kijken zc naar mij. Me vrouw Wcnnerstrand heelt ..oker over mij gepraat. Zij zal wel verteld hebben dat ik een costuum van haar heb gestolen, om 's nachts uit tc gaan naar bal masqués waar iedereen komt. Zij kan hcele geschiedenissen verzinnen, waar niets van .«au is Hè, fk zou baai fijn kunnen kuijoenl Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1