DE E EM LAN DER". *1 Maandag 20 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. ELLY's SEFKOEVING. N° 17 13d* Jaragang. ■r- redacteur* Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers* VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: i Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. [Afzonder/ijke nummers 0.05. (J)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en 'X Feestdagen. :Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 aur, famihe- Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. g Dienstaanbiedingen 25 cents btj vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeoligo bopalingon tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende do voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau* UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercom***. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort rangen ter openbare kennis, dat ingevolge art. der bij raadsbesluit d.d. 26 Mei 1914 vastge stelde „Verordening tot regeling van de loonen <Jer Gemeente-werklieden" het vragen van fooien en het aannemen daarvan den werklieden i# verboden. De ingezetenen worden uitgenoodigd hier- t&ede rekening te willen houden, ten einde hen niet in verleiding te brengen. Amersfoort, 18 Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWDCK. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een jïoor P. v. d. Straten, te Apeldoorn ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het Oprichten van een banketbakkerij, waarin te plaatsen een heete-luchtoven, in het perceel, alhier gelegen aan de Langeslraat, no. '*o, bij het kadaster bekend onder sectie E, no. 2702, qp de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en abt op Woensdag, den 29. Juli aanstaande, des voormiddags te half elf uren, gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkom stig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. - AmersfcADrt, den 15. Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. 4*. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. doen worden. Gij hebt, om het in één woord te zeggen: meer uw patroon naar de oogen gezien dan uw God." En wie is de redacteur .va<n dlit aratirevo lutionaire blaadje, dal de rechtsche politiek feitelijk durft voorstellen als door God ge wild? Dat is:mr. Sybrandil Onnoodig hieraan iets toe le voegen. Ongeveer terzelfder tijd kregen wij 'n ander citaat onder oogen, dat met het vorige zoo zeer in overeenstemming is, dal wij zoowaar toch nog aan de „gemeenschappelijke wortel" zouden gaan gelooven. Te Haarlem sprak dezer dagen voor de Roomsche .piopagandaclub een mr. Bomans. „Het Volk'' ontleent aan de (Roomsche) „N. Haarlemsche Crt." het volgende uit het ver slag van de lezing van dezen Roomschen spreker: „Als ze (de kiezers, die niet gingen stemmen) aan de poort des Hemels zullen komen, waar Pqtoius ze moot ontvangen, zal O. L. Heer legen Petrus zeggen: Daar komen ze nou, daar heb je ze die nooit gestemd hebben. Toen Ik ze vroeg om een straatje ver te loopen om hun kies plicht te vervullen voor hel behoud van den Godsdienst, voor goed onderwijs enz. om Mij hoog te houden, toen kwamen ze niet! Maar nu, nu er wat te halen is, nu de Hemel le bekomen is, nu zijn ze er als de kippen bij! Petrus, je weet er alles Yan". Als dit verhaaltje van den „Roomschen" spreker eens in „Volk", „Notenkraker" of een vrijzinnig blad had geslaan, zouden de hrottdea-s met de grootste verontwaaRdigiïng spreken van heiligschennis! Maar een Roomsch propagandist mag zoo iets vrijelijk aan zijn broeders vertellen! Xtechtsclie Propagandisten. De vos verlwSt wel z'n haren, maar niet z'n streken. Wij teekenden dezer dagen twee krasse uit latingen op van rechtsche propagandisten, die toonden ook buiten de groote verkiezingsbe- ïoeringen steeds zichzelven gelijk te blijven. In Raalte bad onlangs een verkiezing voor 4e Provinciale Staten van Overijsel plaats. In do gemeente Hellendoorn werden 86 stemmen moer voor liinks ui1gobm.chl dam in 1913. De vrijzinnige candidaat was de heer Salomonson, directeur der Koninklijke Sloom- ververij te Nijverdal, dat met Hellendoorn één gemeente vormt. Men hoore nu eens, hoe het anti-revolutionaire ..Twcntsche Dagblad" de arbeiders, die op den Vrijzinnigen candi daat stemden, de les leest: „Uw geweten zei u: Ik moet rechts stemmen, maai- uit onnoodige vreesach tigheid. uit misplaatste hoogachting voor uw patroon, uit klcingeloovigheld, door te weinig beginselvastheid, hebt ge uw begwisel Yieirloocliemd, zijt ge ontrouw ge worden aan de stem van uw consciëntie. Ge zult nu wellicht trachten die sïera te smcMren door te zeggen: 't district is toch !^chts gebleven. Nogmaals, dat dit zoo ia, hebt ge aan uw God te danken, die alles bestuurt, maar gij hebt gedaan wat In uw vermogen was om het links te Politiek Overzicht. De strijd om Homerule in lerland- Hedcn komt de „Amending liomerule bill", het wetsontwerp dat is ingediend met het doel alsnog aan de oppositie gelëgcnneid te ver schaffen, zoo niet mede te werken tot liet tot stand komen van de wet, waarbij aan Ierland zelfbestuur wordt verleend, dan toch zich neer te leggen bij het in werking treden van die wet, bij hel lagerhuis in behandeling. De Lords hebben een ruim gebruik gemaakt van hunne beroegdheid om de door de regeering ingediende „amending bill" te amendeeren. Hunne amendementen hebben ingrijpende ver anderingen gebracht in het regecringsont- werp. In hooidzaak komen die veranderingen hierop neer: 1. Er zal gcene volksstemming gehouden worden om uit te maken welke graafschappen van Ulster van de wet zullen zijn uitgesloten. De geheclc provincie Ulster wordt uitgesloten. 2. De uitsluiting zal, wat den duur betreft, voor onbepaalde» lijd zijn. 8. De provincie zal geplaatst rijn onder het directe gezag van een staatssecretaris, niet onder dat van den gouverneur van Ierland. 4. De benoeming van de rechterlijke ambte naren wordt opgedragen aan de rijksregee- rmg. Bij de derde lezing werd nog een nieuw ar« takel ingelascht op voorstel van lord Dunra- veu, dat den koning de bevoegdheid verleent, door een besluit van den geheimen raad het in werking treden van de wet uit te stellen, loldal cene commissie rapport zal hebben uit gebracht over de constiluioneelc betrekkingen van Ierland tot de andere deelen van het Ver- cenigde Koninkrijk." Nu is de vraag hoever de regccriug en het lagerhuis zullen gaan om aan de Lords tege moet le komen. Dat de Lords niet alles zullen krijgen, wat zij vragen, spreekt van zelf. Wat den duur van de uitsluiting betreft, zou 't mis schien niet zoo moeiclijk zijn tot ecne schik king te komen, want een parlement kan zijn op\olger niet de handen binden en wanneer thans besloten wordt tot uitsluiting, dan kan een volgend parlement die uitsluiting weder opheffen. Anders is het gesteld met de totale uitsluiting van Ulster. Hier zal men op veel groolcr bezwaar stuiten. Ulster is volstrekt niet en bloc legen Homerule Gekant. Integen deel, de voor- en tegenstanders wegen er vrij wel tegen elkaar op. Slechts in vijf van de tien graafschappen hebben de Ulster-mannen, die de groote trom roei en om de vereeuiging met Groot-Rriltaunie in stand le houden, de meer derheid. In de vijf andere graafschappen zijn de Ieren hel sterkst. In Fermanagh en Tyrone hebben de Ieren eene zwakke meerderheid, in Armagh en Londonderry is hetzelfde liet ge val met de Ulstennaiinen. 13 pet. van de totale bevolking van Ulster is Iersch en katho liek. In de noordoostelijke graafschappen vor men de katholieken de minderheid; in de wes telijke zijn zij in de meerderheid. Wanneer het logisch is de werkelijk protestantsche graafschappen uit te sluiten, dan is het niet minder logisch aan de katholieke graafschap pen toe te staan zich bij het parlement te Dublin aan te sluiten, wanneer zij dit wen- schen. Hot hoogerhuis heeft, -door de amending ball" in belxan<loliiïg te--oemou. zijJi onver zoenlijk oppositie-sKaJidpunt verlaten en zich bereid verldaaavi tot discussie. Maar wat uit deze discussie zal voortkomen-, is op dit oogenblik nog niet te zeggen. Lord Morley, die onder die legden der regeering, die in het hoogerhuis zit-ling hebben, niet de minst ge zaghebbende is, zeide in de discussie over het hierboven vermelde amendeimeait-Dun- raven, dal hij zich afvroeg of er een prece dent was, dat eene web werd aangenomen, en dan' haar in werking treden werd ge schorst. Dat was cene nieuwigheid en geheel tegen den geest van do grondwet. En hij/ voegde daaraan deze woondefo toe, die haast als eene strafrede tegen de oppositie klon ken: „Gij hebt gezegd bij de beliauideling van do „amending bill", dat uwe politiek was hel conflict te vermijden. De uitwerking van het wetsontwerp in den vorm, dien gij er aan gegeven hebt, is dat het conflict meer onvermijdelijk wordt gemaakt. liet la gerhuis en de regeering kunnen in deze bill niet uw laatste woord zien. Wan neer hel echter uw laatste woord is, terwijl al uwe verbeteringen slechts ejene ingewik kelde manier zijn van verwerping van de bill, dan zoudt gij beter gedaan hebben haar openlijk le verwerpen." Wanneer een bewindsman vain groot ge zag zich zoo uitlaat, dan zou men geneigd zïjin de 'cans, dat de regeering met de oppo sitie tot overeenstemming zal komen, niet zeer hoog aan te slaan. Maar een andqre mi nister, lord Beauckamp, die later het woord voerde, heeft verklaard, dat de regeering 't als baar plicht zou beschouwen, wanneer van alle kanten de vvensch werd uitgedrukt naar eene conferentie zooals het amende- ment-Dunraven verlangde, haar best te doen om het bijeenroepen yun de conferentie te vergemakkelijken. En de leider van de oppo sitie lord La'nsdowne verklaarde aan deze mededeeding gewicht te hechten, omdat hij van moeninig was dat alleen in die richting tets kon worden verkiegen wat geleek op eene duurzame regeling van de Ier90he moeie- lijhheid. Hiermee, wordt dus de deur weder open gezel. die lord Morley scheen te wilietn siuitlen. O vei' ido onderhandelingen, die in den laatste» lijd zijju gevoerd om tot eene schik king te komen, 'vs ordit uit Londen aan de Frankl'. Ztg. bericht: „Ondanks het sabelgekletter vain, de Ulster- rebellen, is in de laatste weken het overleg tusschen de leiders vajn de üb er alen en van de conservatieve partij voortgegaan. Daar bij zijfQ de kansen om lot ONereenstenuiiing te komen meermalen gewijzigd; volgens eene roeks aanwijzingen is echter de toestand op dit oogenblik niet slecht. De ciselion vain de unionisten hebben un de eerste plaats betrek king op den duur dar uitsluiting van de wet. Hier schijnt de regeering reeds zoo ver te zijn, diat zij haar vroeger standpunt: „zes ja ren" prijs geeft en toestemt tot eene „eeuwi ge" uitsluiting, hetgeen niet uitsluit, jdlat een latier parlement anders kan hcpalen. Mocie- lijlker is de vraag van den omvang van het uit te sluiten gebied. De conservatieven heb ben verlangd, dal de gehecte provincie Ui- stek zal worden uitgesloten. Daaraan is niet te denken^ omdat het zuidelijke deel van Ul ster bijna zuiver katholiek is.- De regeering schijnt behalve de vier van den beginne af toegestane graafschappen, reeds een vijfde te wüBefo prijsgeven, en de vraag, waar 't nu om gaat, is of ook Tryrone, waar -de con- fessionoele strijd zeer hevig is, mee zal wor den opgeofferd. Een compromis ook daar over is mogelijk, ofschoon er nog menig schijnbaar dood punt in den weg kan ko men. De heer Lloyd Geongc heeft zich Vrijdag avond als gast Man de City over de Icrscho kwestie met ernstige bezorgdheid uitgelaten en sprak van een dreigenden burgertwist. Maar ook dit behoeft niet noodzakelijk on heil aan tc kondigen, want een dergelijk pes simisme behoort hij onderhandel].»gen ge deeltelijk lot de zaak.'' Duitschland. Dc Duitsclie kroonprins heeft can den ge- pensionncerdcn luitenant-kolonel een telegram gezonden, dal aldus luidt: „Ik heb u\ve uit muntende brochure „Des Deutchen Reichcs Schicksals-stuud met de grootste belangstel ling gelezen en wenscli haar de ruimste ver spreiding toe in ons Duilsche volk. De schrijver van deze brochure kondigt dit „noodlolsuur" van hel Duilsche rijk en zijne boiidgcnooten aan tegen het voorjaar van 1915. Naar zijne meening is de voorbereiding van Frankrijk: en Rusland „van eene gereed heid tol duir. oorlogj reeds nu niet te onder scheiden." Van de verklaring van den Bciersehen mi nister van oorlog, dat hem van eene nieuwo voordracht voor icgcrloerusling niets bekend i$, zegt een lid van den rijksdag, dal zij wel niet de gehcelc waarheid, maar ook geenc onwaarheid is. In werkelijkheid is er eene voordracht, die veel meer dan een half mil liard eisclit voor strategische doeleinden. Aan de lvóln. Ztg. wordt in verband hier mede uit Berlijn bericht, dat er van eene militaire voordracht geen sprako kan zijn. Dat is reeds meermalen duidelijk gezegd. Op de vraag, of voor hel bouwen van strategi sche spoorwegen belangrijke gelden zullen worden gevraagd, wordt gezegd: Krediet aan vragen voor spoorweg aanleg in hel belang van de gereedheid tot den oorlog, kceren in iedere bcgrooting terug. Dc bedragen, die voor zulken zoogenaamd strategischcn spoor wegaanleg worden gevraagd, loopen van dc verschillende jaren uiteen. Dal zulke aan vragen ook van 1915 zullen terugkcu en, is met zekerheid aan te nemen. Over hel bedrag an de daarvoor le besteden gelden, valt dc beslissing bij hel ontwerpen van dc staats begroting. Straatsburg, 18 Juli. De stadhouder heeft den burgemeester van Zabein Knópfler, die aan het einde van zijn mandaat gekomen was, niet weer benoemd. Zwitserland. Het verlangen om eene volksstemming uit te schrijven over de opneming van een verbod van hazardspelen in de Zwilscische grond wet, heeft de ondersteuning van 115.000 Zwit- sersche burgers gevonden. Het voorgeschreven getal is 50.000. De volksstemming zal dus iu ïoder geval plaats hebben. Engeland. Londen, 18 Jun. De koning, dc prins van Wiales cn eerste minister Asquith zijn in Portsmouth aangekomen en hebben zich aan boord van het koninklijke jacht begeven. Er werden saluutschoten gelost, maar een plech tige ontvangst had niet piaals. De koning di neerde aan boord «van het jacht; hij had As quith cu verscheidene lords van de admirali teit aan zijne tafel genoodigd. Londen, 19 J ul i. De minister Runci- man heeft in ecne vergadering tc Balie) in Ulster, over Homerule gesproken. Hij zeide, dat de Iloiiierulc nu een verzekerd feit was, dat onmogelijk ongedaan lean worden ge maakt door eenige regeering. heizij conser vatief of liberaal. De regeering hoopt de Ho merule van stapel le laten loopen in cene vredesatmosfecr, maar er zijn twee partijen noodig óm den vrede lot stand le brengen. Intusschen zullen de voorstanders hun doel nu niet prijsgeven, al is dc druk. die op hen. wordt uitgeoefend,nog zoo groot. Londen, 20 Juli. Twee unionistische bladen melden dal dc regeering en de oppo sitie een gedeeltelijke overeenkomst hebbent getroffen voor dc behandeling der Ulster- kwestie, doch tot dusver leed de geheclc overeenkomst schipbreuk in dc graafsdiaip- pen Fermanagh cn Tyrone, om welker bezit beide partijen met besiistlicid strijden. Twee andere unionistische bladen deelen mede dal de Koning ecne conferentie heeit bijeeiigerutr- pen van vertegenwoordigers van alle partijcD teneinde over de gosehiLpunten le beraadsla- Een bedorven maag en een bedorven ge moed zijn beide te herkennen aan de tong. Roman uit het Zweedscli door A. Al. VAN DER LINDEN—VAN EDEN. 6 „Ja, soms wel, wanneer ik erg ongelukkig lof eenzaam of blij ben. Dan bid ik bijna zon der dat ik het weet en dan vergeel ik heelc- jpiaal dal God zooveel hoofden moei hebben." Zij ladhte met een uitdrukking cp haar ge- taat alsof zij de oplossing van een raadsel ge- uVonden had. „Ja, zoo moet men bidden, het redeneereu Sergeten en bidden met het hart. Zoo ver eent men zich met God." - VYat is zij gelukkig, tante Ida. Zij kan naar [gedachten en haar hart bcheerschen, zij kan laten spreken of hun het zwijgen opleggeu. yMijne gedachten vliegen overal heen, en mijn fhart spreekt zooals het zelf wil Er wordt gebeld,. Wie kan hier nu op Zon- 'dagmdddag komen? De brievenbesteller? (daarvoor is het telaat. Ik vind hei prettig al ^'fcwam er het gekste, oude vrouwttjd Als er ^tïiaar iemand komt. Het is wel wil eentonig aoo lang alleen te zitten. Is dat niet een heerenhoed, dien ük door do ruilen van de vestibule zie? Een heerenhoed! Wanneer sprak ik voor het laatst een heer? „Ach, Sven, ben jij daar? Hoe heb je mij hier gevonden?" Heel eenvoudig. Ik ging naar mevrouw Wenningstrand cn daar kreeg ik je adres eu dat van de oude dame, die het je niet be haagde mij te noemen, toen je mij dc veran dering schreef. Wat zijn dat voor geheimzin nigheden?" „Ik wilde niet dat jij of Hilda dadelijk hier zou komen. Ik was van plan om te schrijven, zoodra ik wist hoe lang ik hier bleef." ..Nu?" „Dat weet ik nog niet." „Na vier weken? En durf je me niet ver der binnen le laten dan in de vestibule?" „Ja zeker, kom maar mee." Misschien vindt tante Ida het niet goed? Maar ik heb geen andere kamer om hem binnen te laten dan de voorkamer en ik kan mijn eigen broer toch niet op de mat laten staan. „Zoo, dus hier woon je nu? Niet kwaad, maar ook niet zoo bijzonder prachtig, in aan merking genomen wat zij in haar geldkist moet hebben. Want de familie Arendt staat bekend „Sven, zij is thuis." „Aha, wees maar niet bang dat ik je zal compromitteeren, voor 't geval dat je door haar als dochter wordt aangenomen. Nu fluistert hij, zoodat tante Ida zal denken dat wij kwaad van haar spreken, als zij ten minste 'hoort dat hier iemand is, en dat doet zij zeker. „Ik duld niet dat je den spot met haar drijft, Sven. Zij is het beste mensoh dat ik ken, en, had sii mij de band niet toeci-sloken. toen ik werd weggezonden, dan weet ik niet wat er van mij geworden zou zijn. Maar dat kan jij zoo niet gevoelen." Hij ziet er bijna ernstig uit. Ja, hij is toch wel gevoelig, ofschoon hij alles zoo licht op neemt. „Zeker begrijp ik dat hel een beste oude vrouw is. Fn je hebt gelijk, Elly, ik zal haar niet besj>otten. Ik zou haar eer de hand wil len drukken tcrwillc van jou." Nu ziet lnj er uil, zooals ik Sven het liefst zie, hartelijk, openhartig en goed. Als hij maar altijd zoo was, en wat minder babbelde. „Wat is dat een domme geschiedenis ge weest met dal gemaskerde bal. Ik heb er Hilda goed de les over gelezen. Mij niets te zeggen! Toen ik 's morgens op het kantoor kwam, was het daar een gegons van belang over jou, die zij in de zaai gezien hadden, terwijl zij wisten dat ik er niet gewceat was. Het was onaangenaam cu ergerlijk voor mij en bijna had ik er met haar een eind aan ge maakt. Maar alles is nu weer in orde. Zij was zoo...." Hij springt op en maakt een diepe buiging. Ik hoor tante Ida door de zaai loopen en lnj ziet haar door de open deur. Zij vraagt hem om binnen te komen. „Ga mee, Sven!" Zij ziet er een beetje teruggetrokken uil, tante Ida. Lk denk niet dat Sven in haar smaak zal vallen. Zij houdt niet van hecren met zulke extra hooge boorden en gekleurde vesten. Maar, o hemel, zij noodigt hem uit te blij ven elen. En hij buigt cn buigt in het oneindige. Dat is te veel van het goedo. kon ik hem maar in ziin «wcd kimo*»"-' Heeft tante Ida hein gevraagd om mij? Ja, natuurlijk. Zij trekt zich immers altijd .terug voor vreemde menschon Nog een couvert! Terwijl ik bezig ben, zijn zij ii: de voor kamer op de sofa gaan zitten en het gesprek is in vollen gang. Ja, ja, zij vraagt hem hoe hij het vindt op zijn kantoor. Zij wil natuur lijk weten of lnj genoeg verdient om zich zoo mooi te kiceden. En wat pakt hij uit over zijn betrekking! Denk eens aan: dal hij zegt dqi hij het daar prachtig Jieeft „uitstekende verdiensten en groot vertrouwen." Och, och, dat was heel anders toen ik hem t laatst sprak. Toen was dc chef gierig cn bromme rig. Neen, maar wat zegt hij .u? De beste piaals waar hij geweest is, sinds hij in Stock holm was. En hij wil niets liever dan er blij ven, tenzij hij een nog betere plaats kan krij gen, waarop hij uilzicht heeft Het is niets prettig zooals hij daar zit uit te pakken over zijn betrekkingen. Dit is niet geschikt om vertrouwen tc wekken. Tante Ida zal denken dat hij wispelturig is wat niet zoo ver bezijden de waarheid zou zijn. En zij zal gelooveu dat het een familietrek is! Zij zal zich bang maken dat ik het ook niet lang in de betrekking, die zij voor mij zoekt, zal uithouden. „Het eten staat op tafell" Tante Ida is werkelijk heel aardig voor hem. Maar wat denkt zij? Zij laat mij sherry halen bij de soep. Zij bedient hem zelve. Het spijt haar dat zij hem geen beter middagmaal kan aanbieden en hoopt dat het een anderen keer beter zal zijn, wanneer hij mij nog eens komt opzoeken. Deze laatste woorden maken hem verwaand, en Sven meent dat zij met ïiojri oiVheeff en hii wordt biizouder levendig. i/üj wil een nog beleren indruk maken. Ziel hij dan niet welke groote oogen tante Ida opzei en hoe slii zij v.'urul? z.ij zit zeker in stille hem op te nemen. Kon ik hem maar aan zijn ooren naar mij loc trekken, ik voel altijd wanneer ienrand vóór of legen m*j is. Maar hij praat maar door. En ais hij maar ophield om over onze omstantugheden le praten, en hoe wij hel vroeger liauaen, voor dat het zoo achteruit gmg mot papa's zaken, llij doel hel louter uit vriendelijkheid, de domme jongen, om mij in haar oogen te ver heffen. Maar ik herinner nnj dat tante Ida eens zei, dal degelijke incnscken nooit bluffen.. Ilé, kwam er maar ccn einde aan den maaltijd Eindelijk mogen wij van tafel opstaan. Zoo gauw als tante Ida zich omkeert, zal ik hem een wenk geven. O, nu kijkt ze op de kerk klok. „Je moet nu maar spoedig licengaau, Sven. Tante Ida zal wel even willen rusten. En ik moet haar helpen, want ze is wat zwak, zie je." Zij is inderdaad niet zoo zwak dat zij hulp noodig heeft. Maar ik ben bang dat hij den ken zal tante Ida een genoegen te doen door langer te blijven. „Nu, wees maar gerust, ik zal wel heen gaan voordat iemand er mij om vraagt." Zij gaan in de voorkamer zitten, lk dek dt tafel af. Het gesprek begint opnieuw en komt even als straks bijna geheel alleen van zijn kant. Vijf minuten, zeven minute», tien mi nuten. Nu verontschuldigt hij zich dat hij zoo spoedig op moei stappen, maar hij heeft een afspraak gemaakt. Gelukkig, ik heb hein in de vestibule met hoed en in de hand Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1