Dinsdag 28 Juli 1914. DE EEMLAN DER". FEUILLETON. ELLY's BEPROEVING. BUITENLAND. N° 2 lSue Jaargang, Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. K ABONNEMENTSPRIJS: ft* 8 maanden roor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post 1.50* Per week (met gratis verrekering tegen ongelukken) 0.10. Afzon dar f ij ke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- 'advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1» Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke regel meer«0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bcstaau zeor voordeolige bepalingon tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnemont. Eene circulaire, bevattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Wij jongeren. u. Niets is gemakkelijker dan de oprichting $an 'n poldtieke vereendging met statuten en Contribuanten. Dat heeft nooit voel voeten in de aarde. Er zijn steeds mensahen te vinden, rlïe elders niet bevredigd werden of die gaar ne 'n góede zaak steunen, misschien zelfs wel eens 'n vergadering willen bezoeken waar lan^ en breed gediscussieerd wordit over sta tuten, welke men loóh niet van plan is om na te leven. Maar neen, daar moeien wij iriefci wan heb ben. Wij willen 'n klein, uitgelezen gezel schap van ware propagandisten, werkers, die ziek met hart en ziel aan de zaak geven, niet bij wijze van gunstbetoon of welwillendheid of ter wille van 'n „sympathieken' candidaat zulke propagandisten zdjn voor geld ook te krijgen maar alleen dezulken, die zich uil oprechten aandrang aanmeklten, die hun vrije uren niet alleen aan vermaak en ontspanning maar ook aan iets hoogers willen wijden. Van 'n dergelijke kern werkers gaat meer kracht uil dan van 'n leger contribuanten. Er zijn er onder het jongere geslacht, die voor geen geld ter wereld hun vrijen tijd voor iets anders dan vermaak en sport zouden re serveeren. Laat hen hun gang gaan. Zulken hebben wij niet noodig. Er zijn er, die wel overgehaald zouden kunnen worden om zich beschikbaar te stel len voor politieken arbeid. Val hen niet lastig. Als ze niet uit zich zelf komen, is er geen toewijding en dus geen vruchtbaar werk van hen te vcrwaclifen. Er zijjn er ook, die wel eens wat willen lief hebberen op politiek gebied. Baad het huD af, we kunnen ze niet gebruiken. Er zijn er misschien, wien de kist vergaan is zich in Amersfoort met politiek in Ce laten. Tracht hen met door woorden bot andere ge dachten te brengen, maar weik, geef het voorbeeld, toon dat er In nieuwe geest vaardig geworden, wars van intrigues en per sonenstrijd; gij zult zien, dat zij spontaan zich zullen aanmelden en om aansluiting vra gen. Want zóó moet het gebeuren. De vrijwilli gers moeten rich zonder eenige ronselarij aanbieden, uit roeping, uit plichtsbesef. En er zullen er aldoor meer komen, als zij hot frissche opllrekken dier eersten zien. De toekomst der vrijzinnige partij ligt in handen der jongeren. Op hen is alle hoop gevestigd. Daarom moeten zij streven naar en elkaar ter zijde staan bij hun onderlinge opvoeding en training tot overtuigde, waarachtige, eer lijke en goed onderlegde vrijzinnigen. Geen propagandisten in dien zin als wij ze kennen bij verkiezingen, die de lauwe kiezers gaan Laat een scherp of boos woord onopge merkt: het antwoord alleen maakt de twist. Roman uit het Zwecdsch door A. iM. VAN DER LINDEN—VAN EDEN. 12 „Is er gevaar, groot gevaar?" „U hoorde immers dat de dokter Opeens zwijgt hij en ziet mij scherp aan. Hij gevoelt .dat hij zich verraden heeft „Nu, n moet liet toch weten. De operatie die zij nc-jndergaan heeft, is nog niet voldoende. Wanneer zij haar krachten teruggekregen heeft, moet zij in den herfst opnieuw een operatie ondergaan." Wat antwoord ik hem? Ik weet het niet recht. He* moet iets geks of doms zijn ge weest, want hij ziet mij me* wantrouwen en verwondering aan. „Ik kan er toch op vertrouwen, dat u haar niet laat merken wat u weet? Denk er aan, altijd vroolijk. Zoo 'n beetje comedie spelen kunt u wel en als u het niet kunt, moei u het leeren." Dit klinkt als een bevel, heel zacht, maar niet vergezeld van zijn vriendelijk lachje. En daarmee gaat hij heen. I 1 leeraar worden? 11c geloof het weL 1 ook wordt, hij zal zeker indruk c: oorden dringen mii in de ooren opporren, bepraten, in 'n rijtuig of auto slee pen en naar de stembus drijven, maar pro pagandisten, die de tot dommelen geneigde vrijzinnigheid wakker schudden en wakker houden, die met elkaar de vrijzinnige begin selen dieper bestudeeren, wijder blootleggen, waken voor hun zuiverheid en nieuwe ter reinen voor hun toepassing zoeken. Welaan dan, gij jonge vrijzinnigen en jong- liberalen, die bezield zijt met jeugdig vuur, gij hebt van uw rust kunnen genieten, nu reeds 'n jaar lang sinds wij allen met elkaar zoo'n schitterende overwinning behaalden in ons district, gij hebt nu nog één maand om te overdenken wat wij schreven, om er orver te spTeken met uw vrienden, bereidt u voor want in September is het: vooruit nu, aan he* werk! Intusschen wachten wij af, wie spontaan zich komt aanmelden Politiek Overzicht. Het Oostenrijksch-Servische conflict. De Duitsche keizer heeft op de verontrus tende tijdingen not Weenen en Belgrado zijne zomerreis in Noor dia nd afgebroken en heeft zioh gehaast naar Berlijn terug te keeren. Üo«k president Poincaré heeft zijne terugreis be kort; het bezoek, dat hij aan het Deensche hof" zou brengen, is afbesteld en de France passeert de Deensche wateren zonder Kopen hagen aan te doen, want het eenige doel is nu het hoofd van den Franschen staat zoo spoe dig mogelijk weer naar zijn land te brengen. Minister-president Viviani, die hem verge zelde, heelt nog eene snellere gelegenheid gekozen om Parijs weer te bereiken en de leiding van het aan hem toevertrouwde de partement van builenkmdsche zaken weder op zich ie nemen. Ook de Duitsche rijkskan selier is uiiC llohenfinnow naar Berlijn ge sneld. In deze haast van de hoogste regeeringsper- sonen om zich te begeven naar de plaatsen, waar zij den loop der gebeurtenissen kunnen overzien en zich onmiddellijk met de andere regeeringscentra in betrekking kunnen stel len, teekent zich de.spanning af, waarin de plotseling uitgebroken kriss geheel Europa heeft gebracht. De herinnering wordt levendig aan eene andere Julimaand, die van het jaar 1S70, toen Europa ook uit diepe zomerrust tot eene koortsachtige spanning werd gewekt. Ook toen deden de builen den strijd staande kabinetten hun best om het uitbreken van den oorlog te verhoeden. Thans is men an dermaal daarmee bozig; men wil den vrede bewaren of, ails dat niet gelukt, althans den strijfd localiseeren. Ol dal gelukken zal, is de groote vraag, waarop de loop, dien de ge beurtenissen zullen nemen, het antwoord zal brengen. Het is reeds meermalen gezegd, dat het antwoord op die vraag ui* Petersburg zal ko men. Dat Rusland de beslissing in de vraag: Oorlog of vrede? in de lïand heeft, illustreert een bericht, dat de Berliner Lokakmzedger uit als hadden zij levende kracht. Ik moet mij dus altijd vrooiijk voordoen bij tante Ida en het zal mij gemakkelijk vallen dit te doen. Maar naar huis om te rusten ga ik niet Hij meende dit zeker ook niet ernstig De deur van haar kamer wordt geopend. Het is kandidaat Wange, die mij wenkt. „Zij is wakker en bijua niet meer onder den invloed van de chloroform. En zij kent mij. Maar zij kijkt gedurig rond alsof zij iemand zoekt, misschien u Wait ligt zij daar bleek en onbewegelijk met de armen boven het dek. Zij hoort ons niet, en wij loopen ook zoo zacht nogelijk. Zij slaat niet eens de oogen op; men zou kun nen gclooven dat zij dood was. Lk zet mij neder achter het hoofdeinde, dan behoeft zij niet te weten dat ik hier hen wanneer zij mij niet mist. Wij waditen en wachten, de eene minuut verloopt na de andere. Is zij wakker of slaapt zij? Neen, nu ziet zij op en haar blik rust op Wange. Hij buigt zich voorover en lacht haar toe. Haar oogen sluiten zich weer langzaam; zij is te zwalk om ze open te houden. Maar nu slaat zij ze weer op. Haar blik gaat in 't rond. Zal ik het wagen? Ja, Wange geeft mij een leeken. Ik moet mij voorover buigen. Ja, zij zoekt mij. Haar oogen blijven op mij rusten, maar sledits liecl kort. Nu ligt zij opnieuw in een sluimer. Af en toe een zacht kreunen Hoe lang hebben wij daar gezeten? Een uur? Of misschien slechts een half? Flui sterde zij? Hij luistert en buigt zich over haar heen. T* bai. //oed gegaan?" Sem&n "beeft ontvangen over de stemming in Belgrado op den kritieken dag van 25 Juli. De stemming is toen merkwaardig omgeslagen. Tot heft middaguur was in Belgrado ieder een -van meening, dat de Oostenrijksche nota door Servië zou worden aangenomen. Alge meen was in Belgrado eene gedrukte stem ming te bespeuren. Ten twee uur namiddags werd echter in het Servische nmndsterie van buiteniandsahe zaken een lang telegram in cijferschrift ontvangen. Pas was het ontcij ferd of het ging als een loopend vuur door de stad, dat Rusland zioh plaatste aan do zijde van Sorvië. Hot gevolg van de Russische dé- pêahe was het onbevredigende antwoord van de Servische regeering. Van de Russische dé pêche werd dadelijk aian den kroonprins Alexander bericht gegeven, die terstond het bevel toft mobilisatie .gaf. Hij reed in een auto mobiel staande door de stad, overal met geestdrift begroet. Men ziet uk dit stemmingsbeeld, dat Rus- land's invloed aanvankelijk niet ten gunste van den vrede gewerkt heeft. Aan zich zelf overgelaten, zooi Servië Qo9tenrijk niet heb ben durven weerstaannu het zich door Rus land in dén rug gesteund voelde, meende het sterk genoeg te zijn om een antwoord op de nota te geven, dat Oostenrijk aanleiding gaf de diplomatieke betrokkingen met Servië af le hreken. Hoe zal verder RuslandAs houding zijn? Uit Petersburg word* aan de Köln. Ztg. bericht, dat de stelling van het offiaieele Rusland te genover den Servisch an oorlog nog niet opge helderd is. In een*e Zaterdag gehouden zitting van den ministerraad, die vijl uren duurde, werd hoofdzakelijk de vraag overwogen of de binneniandsahe poMoke toestand van Rus land een gewapend ingrijpen mogelijk maak te. De meerderheid schijnt na heftige debatten gekomen le zijn tol de uitspraak, dat de mo- bilisatie tegen Oostenrijik-Hongarije ten volle mogelijk is. Later had de minister van bui- tenlandsche zaken Sazonow een langdurig ge sprek met den DuiLscucn ambassadeur graal Pourlalès. Zondag had Sazonow zijne eerste audiëntie- bij den keizer sedert: de overhandi ging van de Oostenrijksche eischen aan Ser vië. Men verwacht, dat in de audiënties bij den keizer de richtingslijn voor het handelend optreden van Rusland zoodanig zal worden getrokken, dat Ruskind eene formule wil vast leggen voor de grenzen waartoe hel optre den van Oostenrijk-Hangarije zal kunnen gaan. Aan den anderen karot spreken vele aanwijzingen er voor, dal de oorlogspartij haren wil van eene gewapende inmenging doorzet Dat d)it de casus belli met Duitsch- land! zou beleekenen, is aan de Russische di plomatie ongetwijfeld bekend. De opklaring van het Russische standpunt kan nog wel ver scheidene dagen duren. Eene gunstiger opvatting straalt door in een bericht van Wolffs bureau uit Petersburg, inhoudende dat de algemeene indruk na een gesprek van minister Sazonow met den Oos- tenrijksclicn ambassadeur Szapary gunstig is, al blijft de toestand kritiek. Ook in Parijs is de stemming optimistisch; de indruk is daar, dat eene ontspanning is ingetreden, die men voor een deel toeschrijft aan telegrammen, welke gewisseld zijn lussclien den Duitschon keizer en den czarur. Van den invloed, die van keizer Wilhelm kan uitgaan in hot'belang van de zaak des vredes, heeft men niet alleen „Heel goed, lieve tante Ida, zoo goed als iemand wensehen kan." Hoe kan een mannenstem zoo zacht cn lief- koozend zijn en tegelijk zoo krachtig? En hoe licht omval zijn hand, de liurc! Hij raakt haar bijna niet aan en toen voell /ij liet. Wat is de leederheid van een inan mooi! Lieve tante Ida, gevoelt u nioi iels warms in uw hc^t? Ja, dat doet zij zeker. Een zwak .uclije zweelt om haar uppcii, en haar gelaat be houdt een tevreden uitdrukking. Zij ligt nu ikadm, het kreunen lieoft opgehouden. Ik ge loof dat zij in een hear lijken, natuurlijken slaap Yalt De berk voor ons raam is groen en staal in t blad, de heg zit vol wille besjes en de kastanjebloesem komt bijna uit. De zomer is gekomen, terwijl wij hier opgesloten zalen. Wat voor een brief leest tante Ida daar op haar ligstoel? Zou hij van haar zu:ler. zijn, die buiten woont, en waar zij. heengaat, zoo gauw als zij wat sterker e geworden is hel nu misschien zoo ver? Wal is liet daar heerlijk rroen, onder aan den voel van den heuvel onder de groote treurhèivk. Wat zou het heerlijk zijn daar le liggen, languit mei de haiicicn onder hel hoofd, en op te zien naar den blauwen he mel! Waar zal ik over con j aar weken zijn, wanneer tante Ida naar builen gaat? Het is een vreemd idee om niet verder dan eenige dagen in de toekomst to kunnen zien, een paar weken misschien. En dan één groote nevel. „Elly." Zij strekt dc hand niet den brief naar mij uil. Slaat er iets in wal mij betreft? Ja, ik racet ou den «toet nausi haar gaan zitten. in Parijs groote Verwachting. Ook de Londen- sche Morning Post schrijftdat de toe stand zoo is, dat een moedig man aan do menschheid een zeldzamen ddenst kan bewij zen. Zulk een man is de Duitsche keizer, die aan bet hoofd van een gróót leger, eene groote vloot en eene natie, die niets zoozeer vreest dan onredht to doen, in dé gelegenheid is iets voor de zaak vatn het recht te doen. Het blad koestert de hoop, dat de Duitsche keizer zijn best doet den vrede te handhaven. Duitschland. Kiel, 27 Juli. De Duitsche keizer Is he den morgen om zeven uur met de Hohenzol- lern hier aangekomen. Om negen uur vertrók hij na&tr Eerlijn. Wildpark, 27 Juli. De keizer is hier om 2.10 namiddags aangekomen per extra- trein. Wildpark, 27 Juli. De keizer werd bij zijne aankomst ontvangen door den rijkskan selier en door de chefs van den gcneralcn.staf en van den admiraalsstaf. De keizer reed met de keizerin naar het nieuwe paleis. Hij werd door het talrijke publiek met hoera-geroep ontvangen. Potsdam, 27 Juli. De keizer heeft van den rijkskanselier eon uitvoerig verslag over den toestand gekregen. Daarna ontving hij de chefs van den generalen stal en van den ad miraalsstaf. De keizer blijft eenige dagen hier. Hij zal later in WilhelmshGhe verblijf nemen. Potsdam, 27 Juli. De keizerin is om 7.33 van Wilhelmsrtöhe in hot station Wild park aarrogekomen. Londen, 27 Juli. Hot bezoek, dat prins Heinricht van Pruisen doze week in Corves zou brengen, is afgezegd mot het crog op dén ernsügen toestand in Europa» De prins zal naar Berlijn terugkeeren. Frankrijk. P arijs, 28 J uli. De betoogingen, die door clen bond van syndicaten van het Seine-dcpar- tement op touw waren gezet ten gunste van den vrede, verwelkten eenige standjes tusschen de politie en de hetoogers, die riepen: Weg met den oorlog! Eenige agenten werden ge wond; een tamelijk groot aantal personen word in hechtenis genomen. Engeland. Londen, 27 Juli. Eerste minister Asquith is tusschen middernacht en een uur van zijn buitenverblijf in Londeu tcruggekeerdè Tol dusver is er nog geene samenkomst van de ministers geweest. De kabinetsraad is nog niet bijeengeroepen. Men verwacht, dat met het oog op den toestand in Ierland de raad «op een later uur van den dag zal worden bij eengeroepen Londen, 2 6 Juli. Nationalistische vrij willigers, die in Dublin terugkeerde na eene welgeslaagde landing van wapenen, werden iu Clorlarl door soldaten en politie aangehou den. Er volgde een gevecht, waar de troepen vuyr gaven en verscheidene personen ver wondden. Bij dc aankomst van de troepen in Dublin werden zij door het volk gevolgd cn met steenen gegooid. De troepen gaven op nieuw vuur bij de Q'Donnell-brug; daardoor wei-den rrog weer verscheidene mcnschen r *- wond, waaronder drie vrouwen. „Zou je mee willen naar builen, Elly? Mijn zuster schrijft dat gij beiden welkom zult zijn, jij en Ëdla." „Naar buiten!"' Bosch en veld en zon! Vogelenzang en de geur dei- weilandenkandidaat ange. Is iiij 's zomers thuis? Naar builen, naar buileul „Maar, tante Ida, hoe zou ik met u mee kunnen gaan? U liebL mij immers niet meer noodig." „Ik heb veel meer behoefte aan je dan je denkt, Elly. Een paar dagen geleden vroeg ik den dokter hoelang de buis nog in dc wond mooi blijven. Ja, je was toen juist uit. En nij antwoordde: „nog eenige maanden. Je hebt geleerd het verband te leggen, en daar om Ik ben noodig, ik ga mee naar buiten om te heipen. Jk zal bij lien zijn, die ik het liefst om mij heen heb. U God,welk een geluk over komt miji Mijn bloed jaagt en danst. Ik moet tante Ida's kleine, magere handen kussen. „Lief kind, maakt het je waarlijk zoo blij?" „01 het mij blij maakt? O, tante lda!' Zij glimlacht en speelt met mijn vingers. Het verheugt haar le zien hoe blij ik ben. Zij houdt toch een beelje van mij, ofschoon ik nog lang niet ben zooals zij mij graag zou zien. „Ja, wij zullen een heerlijken zomer heb ben, Elly!" Een heerlijken, een zalig .11! Ik verheug er mij" zoo over dat ik bijna bijgeloovig word cn meen dat zoo'n groot geluk met waar kan zijn. Maar liet staat in den brief dat ik wel kom ben, en tante Ida heeft het gezegd. Het moet waar zijn. Er wordt geklopt, de deur ''aat open. „Mag ik biuiicu komen?" Tweede telegram. Er zijn in 't ge heel twee personen gedood en lü gewond in de straatgevechten. l>e troepen zijn in hunne kazernes geconsigneerd. Derde t e 1 e g r aui. Er zijn nog twee van de gewonden gestorven, waaronder eene vrouw. De troepen namen 100 geweren in be slag, maar men bericht, dat 2500 geweren en 170.000 pakjes patronen werden weggevoerd. Het consignemenl werd te Ilawtli door een jacht aan land gebracht en in .auto's wegge bracht. Gelijktijdig sneden de Iersolic vrijwil ligers de telegraafdraden stuk. 2 7 Juli. In de gevechten le Dublin, r.e- bruikten de Iersche vrijwilligers revolvers. Zij verwondden twee soldaten en brachten een aantal andere soldaten kwetsuren toe niet dj* kolven van de gesmokkelde geweren. Ee:i aan tal hetoogers kregen ernstige bajonetwonden Na de botsingen met de troepen viel hel volk niet woede alleen loopendc soldaten aan ovcr^ al waar liet die aantrof. Londen, 2 7 J u 1 i. Er zijn bevelen uitge vaardigd om de eerste vloot, die hij Portland is samengetrokken, om niet uiteen le gaan. Alle verloven zijn ingetrokken. l)c schepen van de tweede vlooi blijven in hunne havens in het moederland. Denemarken. Kopenhagen, 27 Juli. Volgens een zoo juist aan het hof ontvangen radiogram, zal president Poincaré door de Deensche way teren varen, zonder in Kopenhagen te landun tot het brengen van het voor heden bestemde bezoek. Oostenrijk en Servie. Weenen, 27 Juli (Correspondeiiticbu- reau). Baron von Gaesi heelt bij zijne aau- koirat de Servische antwoord-nota aan het ministerie overgelegd. De nota beoogt den valsahen schijn op te wekken, dal Servië in ruime mate bereid is tot vervulling van dc door Oo9tenrdjlk-Hongarijc gestelde eischen Foilciijlk eahtor is de nota vervuld van eei geest van onoiprcclilihukl, dfic duidelijk doe kennen, dat hert: Servië niet in ernst ér 0111 ti doen is een einde te molken aan liel^lrafbarc deel dor van de tot dusver gevoeruen intri ges tegen Oostenrijk-Iiongarijc. Zoowel wat den algemeenen grondslag van den stap van Oosteiurijk-iiongarije betreft, aIa ook ten aanzien van de verschillende door OoetenrijkTIongarije gestelde eischen, be\aJ de Servische nota zulke verstrekkende reser ves en beperkingen, dal ook de feitelijk ge dane toezeggingen onbeduidend worden. In zonderheid wordt onder een nietig voorwend sel dc cisch van Ooslererijk-IIongarije volk'o* men afgewezen om deel te nemen aan hel on derzoek tol opsporing van de op Servisch gebied zich bevindende deelnemers aan liet complo* van 28 Juni. Eveneens sftaat de toe zegging tat bestrijding van de vijanden der monarchie gelijk mol eene weigering. Van hei verlangen van Oostenrijk-IIongarije, dat Ser vië de notodflige maatregelen zal nemen opdat, waan oor de aan de monarchie vijandige ver eenigingen zijn ontbonden, zij hunnen arbeir- niet onder een anderen naam cn vorm zulle 1 voortzetten, word* in 't geheel geen notiti genomen. Daar de in dc nota van Ooslenrijk-Hon- garijc vervatte eischen, in aanmerking ne mende de door Servië tol dusver aangeno men h/oudsirog, hot minimum: uitmaakt van 't Die slem! ik geloof dat ik opsprong, maar niemand heelt liet gezien. Dat hij ook zoo'c mooie stcin heeft, al is hij zelf niet knap! Ik zou die stem herkennen, al fluisterde hij. Wat groet hij vluchtig. Wel niet onvrien delijk, maar zoo nonchalant alsof ik een ge-, woon dienstmeisje was. Maar misschien komt het onid-al hij zoo verlangt tc zien of tante Ida, in de tien dagen drol hij hier niet geweest is, aangekomen is. Ik wil hen niet sloren er ga aan het venster zitten werken. Wal een blijdschap! Ziet zij er werkelijk zon gezond uit als hij beweert? Of zegt hij het oni haar op tc wekken? Wat houdt hij veel van haar! Je hoort lie' bij iederen toonval Maar zij heeft hem 00F geholpen om te kunnen sludccreu. Nu spreken zij over zijn tentamen. Hij moet er wel mee klaar zijn, omdat hij zegt dezen win ter examen le zullen doen. Tante Ida ziet er zoo gelukkig uiL Zij zal zeker eer aan hem beleven. En nu wil hij welen wanneer z:j naar huis mag gaan. Tante Ida ziet naar mij, alsof mij in 'l gesprek wil trekken. Stel je voor, wanneer zij hem eens vertelt dat ik met haar meega naar buiten? Wat zou hij zeggen? „De dokter heeft beloofd dat ik overmorgen naar huis mag gaan." JJan zult u een verpleegster moeten heb ben, die u komt verbinden." „Niet noodig. Je weet niet hoe handig Elly is, Tord» Zij heeft hel rfcleerd." Hij ziet mij aan. Wat is zijn gezicht vol leven. „Ja werkelijk?" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1