„DE EEMLAN DER". Zaterdag 1 Augustus 1914. BUITENLAND. 28 Eerste Blad. 13d0 Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgeving. Politiek Overzicht. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f l.OO» Idem franco per postti 1.5©# V Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonder/yke nummers ti ,km 0.05, Deze Courant versohjjnt dagelijks, bohalv» op Zon- en Feestdagen. Advertentiën geüeve men liefst vóór 11 uur, familio- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: 5? 5 regelsf 0.50. Elke regel meerO.IO, Dienstaanbiedingen 8!» cent» bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bopalingen tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnoment Eene circulairo, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Burgemeester van Amersfoort; Gezien art. 41 der Gemeentewet; Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op Maan dag, den 3. Augustus aanstaande, des namid dags ten 8 ure. Amersfoort, den 31. Juli 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat het door den Directeur van s Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe cutoir verklaard kohier No. 7 van de Bedrijfs belasting over het dienstjaar 1913/1914 aan den Ontvanger van 's Rijks directe belastingen al hier is ter hand gesteld, aan wien ieder ver plicht is zijnen aanslag op den bij de wet be paalden voet te voldoen. Gedaon en op dè daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 30. Juli 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. eene rede, dde eene zekere vermaardheid heeft verworven. Hij verkondigde daarin de stel ling: „l'em'pire c'est la paix." De geschiedenis heeft die stelling gelogenstraft; het tweede keizerrijk is van den e>enen oorlog in den an deren gegaan, totdal het is ondergegaan in den oorlog met Duitschland in 1870, dien het had uitgelekt. Ook het Russiseh-Fransche bondge nootschap is altijd voorgesteld als een instru ment, dat diende om den ^rede in stand te houden. Nu staan wij voor de vraag of dit bondgenootschap werkelijk zal blijken een vre- desinstrunienl te zijn of dat het, met den vre de op de lippen, het middel zal zijn om een oorlog te doen ontbranden van een omvang, waarvan de geschiedenis geen voorbeeld kent, Plet antwoord op die vraag zullen de dagen brengen, die voor ons liggen. Het dreigende gevaar van een «wereldoorlog. Steeds donkerder pakken de wolken zich samen. Op het bericht van den Duitschen am bassadeur te Petersburg, dal de algemeene mobilisatie van het Russische leger te land en ter zee is bevolen, is de verklaring van den Duitschen keizer gevolgd, dat de toestand van dreigend oorlogsgevaar aanwezig is, en ter stond daarna eene andere verklaring, waarbij op grond van art. b8 van de rijksgrondwet het gebied van het Duilsche rijk in oorlogstoe stand is verklaard. Dat artikel komt overeen mi-L art. '1R7. .vast.u.-i krachtens welke bepaling onze koningin het moibilisatiebesluit voor het Nederlandsche leger heeft uitgevaardigd. Ook in Duitschland is nu het mobilisatiebesluit te verwachten. Als dal is uitgevaardigd, dan zal brankrijk niet talmen zijn leger eveneens te mobiliseeren. En dan zal men den gansclien romp van het Europeesckè vasteland bezig zien, met koorts achtige haast zich gereed te maken tot een reusachtigen strijd, een strijd, van allen tegen dien. Met den omvang, dien deze strijd kan aan- lemen, slaat in schrikbarende tegenstelling het feit, dat de aanleiding is geweest tot 't ontstaan van het gevaar van dezen wereldoorlog. Den ISen Juni zijn in Serajewo aartshertog brans Terdinand en zijne gemalin gevallen als slacht offers van een laaghartigcn moord, die hel werk was van eene samenzwering, uitgebroed in Belgrado en waartoe Servische ambtenaren de middelen hebben verschaft uit het arsenaal van Kragocjewacs. Oostenrijk heelt van Ser vië verlangd, dat het zou meewerken om de schuldigen aan dat snoode bedrijf te straffen en ora eene propaganda tegen te gaan, die zelfs zulke middelen niet ontziet om in Bosnië voor de Groot-Servische gedachte le werken. En nu Servië zich aan het nakomen van deze cischen tracht te onttrekken, treedt Rusland als Servië's verdediger o-p; het beantwoordt le door Oostenrijk tegen Servië gerichte oor logsverklaring met een besluit om zijn leger e mobiliseeren. Uit Petersburg wordt aan de Daily News bericht: „In de oogen van Rus and is de teerling geworpen, en slechts een politiek wonder kan den oorlog verhoeden, Rusland laat zich niet afbrengen van zün be- iluit om Servië te verdedigen." Men staat er ,'erbaasd over, hoe Rusland er toe kan komen net zulk een nadruk op te komen voor ccne too slechte zaak. Er is meer, waarover men zich moet ver- Dazen. Het is nog nauwelijks eene week gele den, dat aan boord van de France, die op de .eede van Kroonstad voor vertrek gereed lag, lartelijke afscheidswoorden werden gewisseld tusschen den czaar van Rusland en den pre sident der Fransche republiek. De czaar zei- de, dat de beide verbonden laaiden „hetzelfde ideaal van den vrede in kracht, eer en waar digheid hebben." De president gewaagde van de taak der beide regeeringen, „die er toe ge roepen zijn over de belangen van de beide verbonden volken te waken, door zich te be zielen voor hel vredesideaal, dat onze beide volken zich in het bewustzijn van hunne sterk te hebben gesteld." Men slaat wederom ver baasd over de tegenstelling, die deze vi edes hymnen leveren met de boodschap, die pre sident Poincaré op zijne terugreis ontving van den Fransehen ministerraad, die bem ver zocht de reis zooveel mogelijk te bespoedigen, omdat zijne tegenwoordigheid dringend ge vorderd werd met het oog op de houding van Rusland tegenover het Oostenrijksch-Servische conflict, dat met den vrede in den mond niet temin alles deed «n voortgaat te doen wat anders slechts geschiedt als de vrede in ge vaar is. In de eerste dagen van hel tweede keizer rijk bi i»-Napoleon III le Bordeaux Dreigend oorlogsgevaar. Herlijn, 31 Juli. Uit Petersburg is heden bericht gekomen van den Duitschen ambassadeur te Peters burg. dat de algemeene mobilisatie van het leger en de vloot in Kusland s bevolen. Daarop verklaarde de Keizer, dat een toestand van drei gend oorlogsgevaar is ingetreden. Zijne Ilajesteit vestigt heden zijn verbliji in Herlijn. Herlijn, 31 Juli. De keizer ver klaarde op grond van art. Ób der rgksgrondwei het gebied van het Duitsche rijk, zonder Heieren, in oor logstoestand. Voor Heieren wordt een gelijk besluit afgekondigd. (Art. Cö van ue rijksgrondwet van 1G April 1871 komt overeen met artikel 187 van onze grondwet. Het luidt: „Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Si- charhüit in rlpm [Runrioc««.«K:k.. cincn jcdcii Tvi» -- o klaren. Bis zum Erlass eines die Voraussel- zungcu, die Form dei* Vcrkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklarung regelnden Reicksgezetzes geilen dafür die Vorschriften des Prcussischen Geselzes vom 4 Juni 1851- De afzonderlijke afkondiging voor Beieren zal samenhangen met de door Beieren bij zijn toetreden tot den Duitschen -bond voorbehou den Reserv atrechte). B e r 1 ij n, 3 I J u li. Als militaire maatrege len in geval van dreigend oorlogsgevaar ko men hoofdzakelijk in aanmerking: 1. alle aan de grens en tot bescherming van de spoorwegen vereischle maatregelen; 2. verkeersbeperkingen van post, telegraaf, spoorwegen enz., in t belang van de mililaiie behoeften. De verdere gevolgen van het dreigend oor logsgevaar zijn: 5. de verklaring van den ooi- logsloestand voor het gehecle rijksgebied; 4. het verbod der bekendmaking \jin troepen bewegingen en van verdedigingsmiddelen. De oorlogstoestand komt overeen met den slaat van beleg in Pruisen. (.Zie art. 68 van de rijksgrondwet.) Ber 1 ij-n, 31 Juli. De Berliner Zeitung am Mi'fclag bericht uit Myslowilzlieden nacht werden aan de Russische grens verscheidene ontploffingen gehoord. Tegen half drie werd de spoorwegbrug bij Gramtz®. Sczakowa door dynamiet vernield, waarmee het verkeer op de Warschau—Weener spoorweg onderbro ken is. Hervatting der besprekingen tusschen Oostenrijk en Rusland. Londen, 3 1 Juli. Beuter ver neemt, dat de besprekingen tusschen Oostenrijk en Rusland hervat zijn. B e r 1 ij n31 Juli. De bondsraad heeft heucn zijne toestemming verleend tot uitvaar diging van drie keizerlijke besluiten, waarbij de uitvoer verboden wordt van levensmidde len, stroo, voedermiddelen, dieren, c.irlijke producten, automobielen, waaronder motor wagens en motor-rijwielen, benevens gedeel ten daarvan, minerale en ruwe oliën, enz. De verordeningen treden terstond in werking. Potsdam, 31 Juli. De kroonprins is be stemd de eerste garde-divisie te commandee- ren. Koningsbergen, 31 J uli. De Knings- bergsche poliliedirectie heeft door aanplak king bekend gemaakt, dal tot beveiliging van bet hoofdstation en zijne dienstinrichtingen eene militaire wacht is opgesteld. Om onge lukken te vermijden, maakt hij de bevolking opmerkzaam, (lat het verboden is de dienst- inricktingen, sporen, bruggen, seiutoestellen enz. dichter dan honderd Meter te naderen. Burgers mogen zonder geleide het sroorweg- terrein niet overgaan; zij zullen, als hun door den schildwacht halt wordt toegeroepen, moe ten blijven staan. Als zij in strijd hiermee han delen, stellen zij zich bloot aan het gevaar t<? Yi-orden doodgeschoten. Hamburg, 31 Juli. Met het oog op den politieken toestand is het op morgen bepaalde vertrek van het stoomschip Imperator uitge steld. Hamburg, 31 Juli. De Hapastoomboot Vaterland onderneemt de thuisreis niet. Brussel,3üJuii. De Monileur Levat een koninklijk besluit, waarbij tijdelijk verboden wordt de uitvoer over alle grenzen \an land en zee van vee van eiken aard, van tarwe, rogge en haver in schoven, korrels en meel, hooi, stroo en ander fouragcartikelen, automobielen en motorrijwielen, oiien om te smeren en le branden, minerale oliën die ge bruikt worden tot voortbrenging van beweeg kracht voor voertuigen. Ook is verboden de uitvoer van paarden met uitzondering van veulens. 3T Juli. Aan dc grenswachters is e.u be vel verstrekt in een yertrouwelijken cinslag. Weencn, 3 0 Juli. De keizer en de troonsopvolger zijn heden hier aaugekomen; zij begaven zich naar SohOnbi unn. De begroe ting van den grijzen monarch door de bevol king van Wecnen, die sinds den vroegen mor gen stond te wachten langs den weg, dien de keizer zou nemen was eene overweldigen de, unieke belooging voor den souverein en voor het vaderland. Tweede telegram. Toen de keizer na aankomst in hel slot te Scliönbrunn uit het rijtuig stapte, hield de burgemeester Weis- kirchner eene toespraak, waarin hij den eed van brouw van de i «rgers van Wecnen aan keizei' en rijk hernieuwde. De keizer antwoordde: Met de diepste ont roering neem ik dit bewijs in ontvangst van de trouw, die mij uit alle deeien van de monarchie gewerd. Ik dank u zeer hartelijk voor deze huldiging. De burgemeester dankte den keizer namens de bevlolcing voor zijn besluit, dat hem zeker uiocielijk gevallen was; hij zeide: De Oosten rijkers zullen voor de eer en den roem van ^wiaivrl aik-c - --fleren. De keizer anl- jaren van vrede le zullen neievc.u is mij zeker moeielijk gevallon, maar uit de be toogingen van aile zijden krijg ik dc overtui ging, dat inijin besluit bet juiste was. De bur gemeester zeide liicrop: Godc moge Uwe Ma jesteit beschermen en onze wapenen zegenen. De keizer wendde zich daarna tot den voor zitter van den Duitschen nuliomakn boud en zeide: liet verheugt mij, dal de hccren hier orschenen zijn. Dr. Gross antwoordde: Wij zijn verplicht, Uwe Majesteit onze treuwge- lolte te brengen. Wij wenschen cn hopen, dat Uwe Majesteit in den ecrslvolgonden t;'d veci vreugde zal beleven. De keizer antwoordde: Ik ondervind reeds nu vreugde, omdat ik zie, dat mijn besluit vau alle kanten wordt goed gekeurd. Dr. Gross antwoordde: Uwe Majes teit kan overtuigd zijn, dat alle volken van de monarchie, inzonderheid het Duilsche volk, aebtor Uwe Majesteit slaan, tot aan .'en laat- sten druppel bloeas. De keizer antwoordde, dal deze manifestatie hem bijzonder verheug de. Na hét cercle riep de burgemeester: Leve Zijne Majesteit en onze verheven troonsopvol ger. Deze kreet werd met groot geiuich her haald. Terwijl de monarch naar aile kanten groetende, de trap opging, speelde een muzick- kapelhet volkslied, dat door alle aanwezigen met onffclooien hoofde werd meegezongen. In hel oorlogsmanifest van keizer Frans Jo- zeif aan zijne volken, dat wij reeds under de telegrammen hebben vermeld, wordt de reden die liet besluit om den oorlog te verklaren heelt ingegeven, aldus uiteengezet: „De hoop, dat hel Servische koninkrijk de lankmoedigheid cn vredelievendheid van mijn regcering waardeeren en zijn woord inlossen zal, heeti zic-h niet vervuld. Slecds hooger vlamt de haat tegen mij en mijn huis op. steeds onverholener komt liet streven aan den dag, onafscheidelijke gebieden van Oostenrijk-Ilon- garije gewelddadig los te scheuren. Een misdadig drijven grijpt over de grens om in het zuidoosten van de monarchie de grondslagen van de staatsorde te ondermij nen, het volk waaraan ik in landsvaderlijke liefde mijne volle zorgen wijd, in zijn trouw aan het heerschersbuis en aan het vaderland wankelend le maken, de opgroeiende jeugd op een dwaalspoor le brengen en tol euveldaden van waanzin en van hoogvcrraall op te hitsen Eene reeks moordaanslagen, eenc stelselma tig voorbereiden en uitgevoerde samenzwering welker vrceselijke slagen mij en mijne trouw» volken in het hart heeft getroffen, vormt he op verren afstand zichtbare bloedige spoor van die geheime intriges, die van Servië uit in 't werk gesteld cn geleid worden. Aan dit on dragelijke drijven moeit paal cn perk gestold, aan de onophoudelijke uitdagingen van Scrvt een einde gemaakt worden, wanneer de eer cn waardigheid van mijne monarchie onge schonden bewaard en hare politieke, econo mische en militaire ontwikkeling voor aan houdende schokken bewaard zullen blijven. motieven, die zich doen gelden in do gewoon lijk uit haren aard vredelievende handelswe reld. Daar zegt men: „Er moet een einde aan komen. liet is ons belang een beroep te 'doen op de wapenen, om een einde to maken aan een toestand, die nu reeds sinds twee jareD duurt en die voor ons openl ar en bijzonder crediet eene zeer zware beproeving is. Wij kunnen noch demobiliseeren, noch uit een fi nancieel oogpunt lang eene nieuwe mobilisa tie uithouden. Daargelaten nog de redenen van politiek en prestige, moet Servië ophou den eene voortdurende oorzaak van verliezen voor bet financieele en economische Oosten rijk te zijn, In Hongarije, een landbouwend land, zou men er de voorkeur aan hebben gegeven, dal de militaire oplossing was uitgesteld, ter wille van de Dogst; maar in beginsel is er slechts éëne slem in Budapest en in Weenen: oplos sing door de wapenen. Wecnen, 31 Juli. Eene afdceling grens- jagers sloeg gisteren eene sterkere Servische strijdmacht af bij Klobgevac, zonder .zelf ver liezen te lijden. De Serven moeten een offi cier en 22 man verloren hebben. Een correspondent van de Temps vermeldt, naast de politieke redenen, die worden opge geven voor de oorlogsverklaring, de volgende Myslowilz, 31 Juli. Volgens officieele mcdedeelingen wordt bevestigd, dait de Rus sen de op Oostënrijksch gebied gelegen spoor wegbrug bij Granitza—Serakowa in dc lucht hebben doen vliegen. Petersburg, 30 Juli. Heden avond overstroomden betoogers alle hoofdstraten van de stad. Zij droegen vlaggen in de landskleu- ren voor zich uil en trokken over het Newsky- en het Liternyprospekt naar het Servische gc- zajilschap en de Engclsche en Fransche am bassades. In de meer afgelegen stadswijken manifesteerden aibeiders onder hoerageroep en het zingen van het volkslied. Op vele plaat sen vormden zich vergaderingen. De bctoo gingen komen niet tot bedaren. De sti alen zijn gevuld met eene door geestdrift opgewonden menigte. wJru De' vvFVA-ji.fü.-.^Vc. i ü-. ministerie van oorlog getrokken onder hoera geroep op het Russische leger en het zingen van het volkslied. Dergelijke betoogingen van buitengewonen aard worden bericht uit andere grootc steden, zooals Moskou, Kiew, Tiflis en Odessa. Sofia, 31 Juli. De regeexing heeft bij de Sobranje een wetsontwerp ingediiend tot het verleenen van credieten, bedragende 150 mil- lioen, voor de aanschaffing van oorlogsma- tcrieel, over vier dienstjaren verdeeld. Daar de sobranje binnen kort hare (zittingen zad verdagen, verzocht dc minister-president de voordracht, waaraan sinds langen tijd is ge werkt, zonder verwijl aan te nemen. Er kan gerekend worden met de eenstemmige aan neming van het wetsontwerp. Tokio, 31 Juli. Het officicuse blad Iioski Shimbu is wan meening, dat in geval van een Europeeschcn oorlog de deelneming van Japan als bond genoot van Engeland mo gelijk is. Keulen, 3 1 Juli. In een telegram uit Berlijn aan de Köln. Ztg. wordt verzekerd, dat er tusschen den Keizer en den Czaar tele grammen gewisseld zijn, waarin de Czaar den Keizer verzocht, er toe bij tc dragen dat de vrede behouden bleef. De Keizer heeft daarop zeer tegemoetkomend en rekening houdende met üe oude historische vriend schap tusschen beide staten, getracht eenc beniiddelingsactie te openen in den zin van het Engelsche voorstel. Toen de Keizer zijn pogingen begonnen was, kwam onverwachts het algemeene mobilisatiebevel in Rusland. Dit is, zoo wordt in het telegram uit Ber lijn aan de Köln. Ztg. gezegd, een ongehoor de gebeurtenis. Het is nu aan Rusland te toonen of het het uiterste, de voorbeelde- loozc uittarting van een vreedzaam volk, in den zin heeft. Parijs,31 Juli- Viviani heeft heden de gezanten van Duitschland en Engeland ont- "ü^Oostenrijksche ambassadeur iiectt een onderhoud gehad met Margcrie, den directeur vau buileiilandschc zaken. Men zegt, dat En geland in overleg met l-'rankrijk krachtige po- ein"sn blijft aanwenden om een weg tot een schikking tusschen Rusland en Oostenrijk te vinden. Naar hel schijnt is men voornemens nieuwe stappen hij beide mogendheden te doen. Op het oogenblik ziet men den toestand zeer dónker in. P a r ij s3 1 J u 1 i. De ministers zijn heden op het Elysce bijeengekomen tot het houden vin een bijzonderen ministerraad. De beraad slaging had betrekking op de buitcnlandsclie aangelegenheden. Er bleek dat de ondeihan- delingen te Berlijn nog voortduren. Alle maat regelen voor de bescherming van ue grenzen zijn genomen. Hedenavond wordt opnieuw miuislerraad gehouden. Lagny, 31 Juli. Hcdennamiddag is een poging gedaan om de tunnel bij Chalyforl le verniel. Fc" schil'1 wJ^b1 scHrtot **n ee» mobiel, waarin drie leden gezeten waren, di( de vlucht namen. Parijs, 31 Juli. Dc Fransche regeeriug beeft den uilvoor van dc artikelen, die alf oorlogscontrabande kunnen worden b<y schouwd, verboden. Nancy, 31 Juli. Uil de inlichtingen, ilie hier zijn ontvangen, blijkt, dat zeer belang* rijke bewegingen voortduren van de dekkings- troepen, die de hun aangewezen posten bc/.et' ten. Een aantal reservisten zijn uit dc gean nexeerde landen en uit het Rijndal opgeroe pen. In dezelfde streken gaat men over lol persoonlijke rekwisiliën voor de behoeften van die troepen. Er wordt eenc stipte bcwa< Icing door de Duitsehers uitgeoefend op dr gemeenschapswegen. Dc militaire autoriteiten hebben maatregelen genomen om dc bewoner! van Elzas-Lotharingen te verbieden Frankrijk- te bereiken. Brussel, 31 Juli. De directie van d<j Duitsche staatsspoorwegen beeft ofliciem aan hel Belgische spoorwogbeslumr metlcge-, decld, dat aile internationale treinen naar Duitschland zijn geschorst. Brussel, 31 Juli. De Belgische rogee* ring heeft besloten te ïno'biliseeren. Brussel, 31 Juli. De oproeping ondci de wapenen omvat dertien lichtingen. De regcering heeft de overtuiging, dat liet grondgebied van België zal worden gerespec teerd, doch noemt aile maatregelen, om dat respect te verzekeren, evenals het dit deed in 1870. Zij necinl verder alle economische eu financieele maatregelen, welke de toestand noodzakelijk maakt. De mobilisatie zal in' 7 dagen gereed zijn. Brussel, 31 J u 1 i. De Palriotc meldt, dal een Engelsch kruisers-es kader voor anker ligt bij Ostende. P a r ij s 31 Juli. De Rumeensclie gezant deelt de volgende nota mede: De Rumeensche minister van oorlog roept onverwijld alle olfi* ^urKi"n%'etaëlf^ter^ote.^rèlï^-^: JU president Pointuré. Dc minisler-president deed auu zijne amblgeiiootcn mededecliilgcfl over den huilenlandsthcu toeslund. De minis ter van financiën zelte uiteen onder welke voorwaarden hij als maatregel van voorzich tigheid genoopt is geweest de voorzorgsbepa- ling in werking te doen treden, die de spaar- banken loelaal de terugbetalingen te bewerk stelligen in termijnen van 50 trancs om de eerlien dagen. De ïnleggcis behouden na tuurlijk den vollcdigen waarborg voor hunnr stortingen in de spaarbanken. Al kunnen die niet allen onmiddellijk gelikwideerd vor-i den, zij leveren toch een volstrekten waarborg oor de waarde op. •De ministerraad hield zich vervolgens beng inct dc kwestie der verlenging van de verval dagen. Londen, 31 Juli. Do koning heeft het plan laten varen om de wedstrijden in Cowes te bezoeken. Hij blijft in Londen wegens den toestand van den krisis in Europa. Londen, 31 Juli. De sulfragettes kondi gen aan, dat zij alle strijdlustige daden sla- iien wegens de krisis. Wecnen, 51 Juli. De keizer ontving graaf Berchlold, den minister van oorlog Kro- balin cn den chef van den gencralcn staf von Iiölzendorff in eene gemeenschappelijke audiëntie, die twee uren duurde. .5 o t i u, 51 J u 1 i. De Rumeensche en dc Grieksche gezant hebben den minister-presi dent een bezoek gebracht en hebben in den vnendschappeüjksien zin veruiaard, dat hun ne regeeringen vasthouden aan den vrede van Rukarcst. Minister-president Hadoslavow ver klaarde, dat Bulgarije in don Ooslennjksck- Servisckcn oorlog stipte onzijdigheid zal in acht nemen en dat dc Bulgaarsche regeering aan hare vertegenwoordigers in hel buiten land heeft opgedragen de onzijdigheidsverkla ring ter kennis van de regeeringen le brengen. Sofia, 51 Juii. Volgens hel dagblad Ulro, is het 'archief van hel Russische gezant schap te Belgrado gisteren naar hier overge- bracht en in het Russische gezantsrh-nsgc- bouw geborgen. Antwerpen, 31 Juli. De dagbladen bcrichlen, dat twee schepen, die Antwerpen hadden verlaten, in Vhssingvn moesten om- keeren wegens de aanwezigheid van de vloot op de Ylissingsclic rcede. Brussel,31 Juli. De dagbladen L.rich ten, dal de inaiibootcn van Us.cndc geen pas sagiers meer zullen ontschepen te Dovei, om- dal in die haven mijnen zijn gelegd. De ontscheping heeft plaats tc Folkestone. New-York, 31 Juli. De effectenbeurs van 11) uur voormiddag, zal niet gehouden worden. De Russische mobilisatie. Het Russische nboWlisulicbesluil omval de reservisten van 23 fcuvernementen geheel cn die van 18 gouvernementen gedeeltelijk. De Tcsvrvistcn v-an dc vl,,oi woelen ooge; oenen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1