i „DE EEM LAN DER". Maandag 3 januari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. 168 Amersfoort la 1915. DE STERKSTE. foofdredactenri Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOPP Co. ABONNEMENTSPRIJS: g DModM roor Amersfoort «8®* lldtxn franco ptr post I pot week (met gratis verzekering togen ongelukken) 0.10. kffonderlttke nummers VekeltjkB bijvoegeel ,d# Bollaudtchs UnUrrouuT (onder redactie an Tliértae ran Horen) per mnd. 50 et». idreitontiön gelieve uien liefst vóór 11 uur, ftmilit- advei tentiet en beriohten vóór 2 uur in te sendeu. Bureaus UTR ECK TSCH ESTR AAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: V.o 1—6 reRflUf O.SO. £lke regel meer*0.10, Dienstaanbiedingen 25 oonl» bö vooruit betaling. Groote lettere naar pl intaruimte. Voor handel en bedryl bestaan veordcoltg» bepalingen tot het herhaald adverteereu u» lit Bind, bij ibonnoment. Eone circulaire, bersttende de voorwaarden, word» jp aanvraag toei;ezoodea Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amers- bort, J Geleien het verzoek van C. Spelt Czn. te Lousden, ingekomen 6 November 1915 om fergunning tot het oprichten van eene traan malerij ten behoeve waarvan gebezigd il worden een benzinemotor van 10 P.K., ■n het perceel alhier gelegen aan den Heili- geiberserweg kadastraal bekend Sectie B. No. 115; Besluiten: De beslissing op voormeld ver- _oek te verdagen op grond dat het ingestel de onderzoek nog niet is volbracht. Amersfoort, 24 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd: De Secretaris, De Burgemeester, R. VEENSTRA. v. RANDWYCK. Amersfoort is een van de zeer weinige oor- iden van Europa, welke van de rampen van het jaar 1915 niet hun deel gekregen hebben. Wel ondervond ook onze gemeente, voor in de eerste maanden ,nog op gevoelige wijze de gevolgen van de crisis welke in 1914 ons land doorschokte, maar gestadig aan verbeterde hier de toestand en in de latere maanden was de algemeene toestand zelfs gunstig te noemen. Dit is in de eerste plaats wel te danken aan ie groote energie, waarmee gemeentebe stuur en gemeentenaren van het uitbreken der crisis af zich geweerd hebben om het hoofd te kunnen bieden aan de gevaren wel ke telkens weer de bevolking bedreigden. 'n Andere factor is ongetwijfeld ook de voor Amersfoort zoo voordeelige internee- cingskompen met derzelve aankleve, welke direct in het bizonder den kleinen winkel stand en indirect den geheelen economi- ach en toestand ten goede kwam. Zooi5 het kunnen gebeuren d/U in dit noch tans^ zoo moeilijke jaar Amersfoort's welvaart geenszins geleden heeft. 'n Goed begin is het halve werk maar als ons gemeentebestuur het bij dat goede be gin gelaten had, zou er van de andere helft niet veel terechtgekomen zijn. Maar het heeft volstrekt niet op z'n lauweren gerust en is even vastberaden op den ingeslagen weg voortgegaan, telkens weer nieuwe maatre gelen treffende om de bevolking te helpen deze zware tijden te doorworstelen. De eerste vijanden waren de werkeloos heid en de prijsstijging der levensmiddelen. De eerste liet zich vooral aanvankelijk ernstig aanzien, met name in de bouwvak- Iken. Van onschatbaar nut was nu natuurlijk de arbeidsbeurs, welke onder kundige leiding, 1 van 'n tijdelijke tot 'n definitieve gemeente- f lijke arbeidsbeurs zich ontwikkelde. Ter verschaffing van werk besloot de ge meenteraad tot het verleenen van bouwcre- diet, waardoor niet alleen de dreigende wer keloosheid bezworen werd maar tevens Amersfoort's uitbreiding op de nieuw ver worven terreinen 'n krachtig«a stoot kreeg. Datzelfde dubbele resultaat werd bereikt door de voltooiing van Laan 1914 en Daem Pockemolean, twee prachtwerken, welke Amersfoort tot blijvende roem zullen strek ken en zullen meewerken om onze over- schoone omstreken meer bekend te maken. Dit alles is ook van onmiskenbaren invloed geweest op het gemeente-grondbedrijf, dat zelfs onder de ongunstigste tijdsomstandig heden schitterende resultaten opleverde. Het gemeentelijk grondbezit kon vergroot en af gerond worden en geen raadsvergadering ging voorbij zonder dat grootere of kleinere stukken gronds verkocht werden voor villa- bouw. Maar ook in andere richting werd voorzien in den huizennood. De gemeente zeite n.l. de eerste schrede op den weg naar arbeiders woningbouw van gemeentewege. Wel is waar zijn het er nog slechts 6 doch ce n'est que le premier pas qui coüte. Ernstiger gevolgen dan de werkeloosheid bleek de voortdurende prijsstijging der le vensmiddelen te veroorzaken. Natuurlijk wer den daardoor alle inwoners getroffen maar het zwaarst toch wel de economisch zwak keren. Om dezen den dringend ■noodigen bijstand te kunnen verleenen en de volks voeding althans niet al te ver beneden peil te doen zakken, hebben regeering en ge meentebestuur zich beijverd om de onont- beerlijkste levensmiddelen weer binnen ieder's bereik te brengen. 'n Ander moeielijk vraagstuk was de brand stofvoorziening. Maai- ook te dien opzichte is ons gemeentebestuur zeer diligent ge weest. Allereerst toen het maatregelen nam om den voortgang te verzekeren van het gas bedrijf, dat door den steenkolennood be dreigd werd; en later toen het z'n volle aan dacht wijdde aan de cokesverstrekking, wel ke misschien wel niet tot ieder's voldoening plaats vindt maar waarbij het gemeentebe stuur toch zoo ver gegaan is als het binnen z'n verantwoordelijkheid meende te mogen gaan. Ook de middenstand werd niet aan z'n lot overgelaten. De instelling van de midden- standscredietbank en het verleenen van 'n middenstandscrediet brachten voor menig een licht in duisternis. Ten slotte is de aan wezigheid van de Belgen en van de zeer vele militairen voor den winkelstand zeer voor- deelig geweest. Meer en meer wordt ook aan de bevorde ring der industrie de aandacht geschonken. Van groote beteekenis op dit punt is de le vering van electriciteit door de gemeente sinds 1 Mei. En voor de toekomst is ook van groot gewicht de aankoop van terreinen, welke voor fabrieken en werkplaatsen ge schikt en gunstig gelegen zijn en voor 'n klein gedeelte reeds die bestemming vonden. In dit verband mag ook nog gewezen wor den op de oprichting van 'n departement der Maatschappij voor Nijverheid. Ondanks de dure tijden en de buitenge- kone maatregelen leidde het finantieel be heer tot alleszins goede resultaten. Belas- tingverhooging was-niet noodig en zelfs kon nog overgegaan worden tot salarisverbete- rirvg voor de gemeente-ambtenaren. Als belangrijke besluiten van den gemeen teraad mogen ook nog genoemd worden de vaststelling van 'n voortreffelijke drankweer- verordening en de goedkeuring van hel ont- werp-grensregeling tusschen Amersfoort en Leusden, waardoor de wijk voorbij de Inf. Kazerne, welke thans reeds geheel tot de stad gerekend mocht .vorden, ook officieel deel der gemeente Amersfoort zal uitmaken. Op onderwijsgebied !s wel het meest ver meldenswaard de opei.ing der nieuwe am bachtsschool, welker sociale beteekenis on berekenbaar mag heeten. De reclame-commissie ging ijverig voort tpet hare propaganda voor Amersfoort als woonplaats. Aan deze propaganda, welke merkbare vruchten draagt, zullen ook ten goefde gekomen zijn d congressen, hier in het najaar gehouden. De nieuwe tram Amersfoort—Zeist maak te reeds in het eerste jaar van hare exploita tie, dank zij den intern eeringskampen, zeer goede zaken. De uitbreiding van het tramnet naar verschillende richtingen schijnt spoedig verwacht te mogen woi len. Amersfoort stond in 1915 weer in het tee- ken der intemeering. Al waren in het eind van 1914 bijna alle geïnterneerden naar de kampen bij Soesterberg overgebracht, Amersfoort bleef toch de plaats, waar zij hun verlof kwamen doorbrengen en waar zich aldoor nieuwe Belgische families, vrouwen en kinderen van soldaten, vestigden. Dezen, gevoegd bij ce hier reeds vertoe vende vluchtelingen, van wie echter in den loop van het jaar de meesten naar elders ver trokken, vormden hier t dra 'n Belgische ko lonie van 3 5 4000 personen, 'n Nieuw Bel gisch dorp, St. Elisal- hsdorp, verrijst bij Birkhoven. Daar de meesten hun .er onbemiddeld wa ren, vercischten hun .investing en verzor ging de toewijding van menschlievende me deburgers, die zich op treffende wijze van hun taak kweten. Zoo is 1^15 voor Amersfoort geweest 'n jaar van bloei en van voorbereiding van nog grooteren bloei. De Oorloy. B e r 1 ij n, 1 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Op het westelijk oorlogstooneel zijn geene gebeurtenissen van belang voorgekomen. P a r ij s, 1 Jan. (R.) Namiddagscommu niqué. In Artois, ten Zuiden van Vailly, werden verscheidene Duitsche patrouilles door Fransch vuur uiteengejaagd. In den loop van den nacht had met tusschenpoozen een kanonnade plaats tusschen de Somme en de Oise en in de Woëvre, in den sector van Flirey. Aan het overige gedeelte van het front had -»fets belangrijks plaats. Avondcommuniqué. Tusschen de Aisne en de Oise bracht ons zwaar artillerievuur de vijandelijke batte rijen ten zuiden van Roge tot zwijgen. Er was mijnenstrijd tusschen Soissons en Reims. De Fransche artillerie was zeer werkzaam in de Vogeezen in de streek van Mühlbach. Een vijandelijk kanon van ver draagver mogen wierp tien projectielen in Nancy. Twee inwoners werden gedood en zeven gewond. De materieele schade was gering. Wij brachten het kanon onmiddellijk tot zwijgen. Londen, 1 Jan. (R.) Officieel commu niqué. •Gisterenavond viel ten zuidoosten van Armentières een kleine afdeeling van onze troepen een gedeelte van de Fransche front linie aan en berokkende daar verscheidene verliezen. Nadat zij hare- taak had volbracht, verdween de afdeeling weer. Ons verlies bestond slechts uit eenige gewonden. Heden morgen liet de vijand eene mijn springen bij de Hohenzollern-redoute. Schade werd niet aangericht. Er was heden minder artillerie-actie. W e e n e n, 3 1 D ec. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Het voorgebied van ons Strypa-front, tus- schc.\ Buczacz en Wismowzsyk, was ook gisteren het tooneel van herhaalde Russi sche aanvallen, die met sterke strijdkrachten ondernomen werden, doch opnieuw faalden deze pogingen der aanstormende vijande lijke colonnes door het vuur van het dappere leger van Pflanzer Baltin. on de beneden-Strypa en het Bessarabf- sche front is de actie van den in de laatste gevechten, sterk uitgeputten vijand voorloo- pig gaan rusten. De verliezen, die de Russen in de laatste dagen op de slagvelden in Oost-Galicië geleden hebben, overtreffen overal het gewone cijfer; aan de Strypa, voor de compagnie van den 161 en sector, lagen b.v. 325 lijken der Russen. Aan de Strypa, lkwa en Putzlowka vielen geen bij zondere gebeurtenissen voor. Aan de Kormin-beek en de Styr werden opnieuw verscheidene aanvallen der Russen afgeslagen. 1 Januari. (W. B.) De slag in Oost- Galicië duurt met onverminderde hevigheid voort. Het zwaartepunt van de gevechten lag ook gisteren aan ons front aan de Mid den- en Beneden-Strypa, In de streek ten Noord-Oosten van Buczacz kwam in het be gin van den namiddag de Russische artillerie in m^ssa in actie. De beschieting duurde tot in den avond, waarna de vijand tot den aan val overging. Zijne colonnees rukten in tal rijke aanvalsliniën op sommige punten vier en vijfmaal, tot onze draadversperringen voort, doch steeds en overal mislukten de aanvallen ten gevolge van de vernielende uitwerking van ons vuur. In den nacht trok de vijand zich met achterlating van honder den dooden en zwaargewonden terug naar zijne op 600 1000 pas verwijdende •!- lingen, \anwoar uit hij den aanval omlenvM men had. Ook de aanvallen der Russen bij Jasolwicz, ten Zuiden van Buczucz en bil Uscieczko, aan de Dn je ster, ondergingen hetzelfde lot als hunne aanvallen aan de Aiiu den-Strypo. Aan het Bessarabische front verliep de dag weer betrekkelijk rustig. De stellingen van het leger van genn-ml Bothmer aan de Boven-Strypa en van het leger van Bobm-Ermolli aan de lkwa v.icëh aan een vijandelijk artillerievuur bloots* stelj Bij het leger van aartshertog Joseph Fer dinand werd een Russisch bataljon uiteen gejaagd d f ten Zuiden van Erestiany om\ viel. Aan de Styr en Bug, ten Noord-Oosten van Czartorysk, overvielen de Duitsche en Oostennjksch-Hongaarsche troepen met succes de vijandelijke voorposten. Bij Kolodia ten Westen van Rafalowkn, sloegen wij een aanval af. B e r l ij n, 1 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier v.an heden voormiddag. Bij Friedrichstadt mislukte een aam al der Russen, die over het ijs van de Dwina wil den oprukken, tengevolge van ons vuur. Aan vallen van vijandelijke patrouilles werden op verschillende punten van het front afgesla gen. Ten Noorden van Czartorysk onder na men sterke Duitsche en Ostenrijksche ver- kenningsofdeelingen aanvallen. Zij maakten circa 50 Russen krijgsgevangen en keerden 's nachts naar hunne stellingen terug. De Oostenrijksch-Hongaarsch batterijen van het leger van Bothmer namen met succes door flankeerend optreden, deel aan het af slaan van Russische aanvallen ten zuiden van Boerkanow. Petersburg, 2 Ian. (R.) De Russen veroverden verscheidene heuvels ter» i«oord- oosten van Czernowitz en maakten 870 ge vangenen. Weenen, 31 Dec. (W. B.) Ollicieel bericht van heden middag. In Zuid-Tirol zijn twee bataljons Alpen jagers, die onze stelling ten Zuid-Oosten var Forbole tweemaal aanvielen, teruggeslagen. Aan het Knrintische front nam de zware artillerie van den vijand de plaats Wolffbach ten Zuidoosten van Molborgeth onder vuur In het kustgebied duren de artillerie- en mijn* werpersgevechten op verschillende puntófk voort. 1 J a nu a r i. De Italiaansche berg-artil- le-'^ beschoot giste.en wederom Molbor geth en Wolffbach. In ''en nieuwjaarsnacht onderhield zij een bijzonder levendig vuur aan den Cr' di Lana. De toestand is onveranderd. B e r 1 ij n, 1 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd- kwartier van heden voormiddag. In den Balkan is niets nieuws gebeurd. P a r ij s, 31 Dec. (R.) Avondcommuniqué. Duitsche vliegeniers, die over Saloniki vlo- Menigeen doolt in de tijden die hem niet meer behooren en vergeet den tijd die de zijne is. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 't Is waar ook, dacht Blenda, na de eerste verrassing, hij is immers ieerèar in ae plant kunde. Dat was zijn hooldvak op de school, en zij had van verschillende kanten zijn be kwaamheid daarin hooren prijzen. Maar niet .vóór ze deze imponeerenoe massa's porte feuilles zag, had ze begrepen hoe diep zijn kennis van dezen tak van weienschap moest tijn. „Lieve hemèl, welk een arbeid f" riep ze, rwijl ze onwillekeurig de hanaen vouwde. „Welk een geduld, en wat moet je van ^werk houden l" f rtc^|dat doe ik ook," zei hij. lie een smartelijker! trek om zijn *ervo!gr tc VodL._ Door den heer B eT£? professor in de «•t hoofdbestuur medegedeeld. fcna«el°^f "J me" in de ortrïÉÖr men C' eed,cnd *°u tón yen «en vijftig, zestig jaar is, en het gemakkelijker is leeraar aan een school te worden." De smartelijke trek om zijn mond had iets bitters gekregen. En Blenda vermoedde dat ze een teer punt aanraakte. Haar moeder had haar een tijd geleden verteld, dat hij zich uitsluitend aan de natuurwetenschap pen had willen wijden, maar geen verlof daardoor had verkregen. De rector wenschte, dat zijn levenswerk, de school, zou worden voortgezet door dengeen, die hem het naast stond en zijn naam droeg. De lachende oogen van het meisje wer den groot en ernstig. „O, Birger', kionk het zacht en medelij dend. „Och, men heeft immers den zomer", zei hij haastig, „dan is het tijd voor den oogst. En het kan toch ook zijn, dat die niet altijd in de schuur behoeft te liggen. Misschien komt het op een mooien dag in de wereld. Ik zal toch eVen goed als anderen een klein boek kunnen schrijven." Dat was zijn troost en hoop. „Nu zie ik, dat Oom Simon gelijk heeft", zei Blenda. rrJe hebt een geduchte portie van de volharding der Eneveidt's, Birger." Zijn blik rustte een paar oogenblikken op haar, zijn gezicht klaarde op. Toen greep hij een stoel en schoof dien aan bij de tafel. „Maar nu hebben we de wiskunde", zei hij. „Ja, nu moeten we beginnen." En ze bogen hun hoofden over het papier en waren spoedig in het probleem verdiept. Doch de arbeid vlotte niet goed. De opga ven waren buitengewoon moeilijk, en daar enboven werd Blenda afgeleid door een wonderlijk, raspend geluid, dat elkens terug keerde. De eerste drie, vier maal schonk ze er niet veel aandacht aan en dacht er niet over na waar het geluid vandaan kwam. Maar langzamerhand was het haar duidelijk, dat het kwam van den eenen zijwand, 't Moest iets zijn, dat zich daarachter be woog, waarschijnlijk een levend wezen, want het geluid had niet altijd dezelfde sterkte, en kwam niet altijd van dezelfde plek aan den wand. Zij lichtte het hoofd op. „Wat is dat voor een wonderlijk geluid?" vroeg ze. „O, dat is de uil maar." „De uil?" vroeg Blenda verwonderd. „Heb ik je dat niet verteld?" Hij zag er een weinig verlegen uit. „Toen ik een paar weken geleden in het bosch was", vervolgde hij, „heb ik een klei nen uil gevonden, misschien een jaar oud. Hij had den eenen vleugel gebroken en kon niet vliegen, daarom heb ik hem mee naar huis genomen om dien te genezen. Hij is daarbinnen in de kleerkast." Blenda sprong op. Een uil, een echte uil in huis, en dat had ze niet geweten. „Ja, dat heeft een reden", zei Birger een weinig aarzelend. „Ik ben er niet zeker van dat tante Alma en Hilda het goed zullen vin den. Ze vinden het misschien niet heel ge schikt, dat hij in de kleerkast verblijf houdt. En 't is ook niet zoo heel zindelijkl" „Ik moet hem zienf' Blenda was opgesprongen, en stond reeds irciige bij de kleerkast, maar zocht tevergeefs naar den sleutel. „Verborgen?" Hij knikte. Dat was een noodzakelijke voorzichtigheidsmaatregel. Maar toen stak hij de hand in den zak, haalde het gezochte voorwerp te voorschijn en maakte de kast gewillig open. 't Was wel prettig het curio sum aan iemand te toonen. Ze drongen beiden in de nauwe, donkere .opening, die echter niet geheel zonder licht was, maar een weinig licht ontving door een halfrond luik in het dak. Doch Blenda's sterkste waarneming kwam door haar reukorganen. Birger's meening, dat het misschien niet zoo heel zindelijk was een kleerkast als vogelkooi te gebruiken, was niet geheel /- -'egrond. Daarbinnen heerschte n.l. een c ':e onmogelijk met zindelijkheid gepaard kon gaan, en die stel lig ten hoogste afgekeurd zou worden door de huisvrouw en de dienstbode. Hij deed werkelijk verstandig zijn schat te verbergen. „Pas op, ze is levendig tegen den avond zei hij en schoof zijn begeleidster een wei nig achteruit. Maar het was te laat, de vogel kwam aangevlogen, sloeg hen beiden om de ooren en daalde daarna op Birger s schouder neer. „Hij wil zijn souper hebben", zei hij en haalde een pakje vleesch uit zijn zak om den vogel te voederen. Stukje na stukje nam de uil uit zijn hand, en slikte het gulzig door. En toen er niets meer in het papier was, bleef hij nog op den schouder van zijn gast heer zitten, wendde slechts nu en dan den kop om en zag met zijn ronde oogen naar Blenda. Birger streelde den voge! over den borst en dat scheen hem te bevallen, want hij blies vergenoegd zijn veere»i op. „Maar nu moet hij spoedig verhuizen zei hij, „anders breekt Hilda nog de kast open en jaagt hem met den bezem weg. Ze heeft mij al eens gevraagd of ik niet gehoord heb, dot het daarbinnen spookt. Trouwens, de vleugel is ook weer geheel in orde, zoodot we wanneer we maar wille.» naar het bosch kunnen gaan." „Zal ie dat niet prettig vinden?" Hij stak den vinger in de halsveertjes van den vogel. En deze wendde den kop om, keek Birger met zulk een verstandigen blik aan, alsof hij de vraag verstaan had, en dit stil beantwoordde. „Geen vervelende nachten meer, geen stooten meer tegen die domme kleerhan gers", troostte Birger verder. rrJe kunt zeker 's nachts niet veel slapen door hem?" vroeg Blenda. „Als ik ontwaak, dan slaap ik toch heel spoedig weer in." „En dat heb je gedurende vele weken ge duld voor een kleinen uil? 't Zou beter ge weest zijn hem dadelijk te dooden." „Ja, missqjiien heb je gelijk r zei hij. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1