«59 „D E E EM LAN DER". 14°* Jaarpang. Dinsdag 4 Januari 1916. BUITENLAND. Verspreide Berichten. BINNENLAND. otdredacteun Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOPP d Ca NEMENTSPRLJS: Amersfoort f 1*90. joflt 1.50* is verzekering tegen ongelukken) 0.10. _ief» - 0.05. w -el „dê Hollandtcht Huisvroiiu? (onder redaotie *^oren) per 8 mnd. 50 ets. 'iix.a man Irof.f oAAf I adJj' eve men liefst vóór 11 aur, familie berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PR IJ 3 DER ADVEBTENTIËN: Van l—6 regels.» f 0.00, Elke regel meerO.lft, Dionataanbiedingon 90 cents bg vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bearfjf beaUaa ceoii voorddólige bepalingen tot het herhaald advertooren tn dit Blad, bij ebonnomont. Eono olroulairo, bevattende de voonveardon, wordt op aunvraag toegezonden. Zo en innlsgevlng. algéke\srjff/p/^ Wethouders van Amersfoort, ik acht ♦jder Drankwet; j Obare kennis: ^ngediend een verzoekschrift |p van alcoholhoudenden, an- «n drank, voor gebruik ter door Johanna Martina f van een hótel- en res- \de linker- en rechter- erceel Kortegracht wv CóïT&rtb; 13 Januari lf) kamermuzi ey>l^e/i te 1 lollandsc' lorff. Ie.: jklng een ieoc?_ Bof schriftelijke be. Inbrengen. Amersfoort, 28 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeesters, R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. nh deze bekendma- fleenen van het ver bij ons college kon De oorlog. Ber 1 ijn, 2 Jan. (W. B.) Bericht van het Opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden Middag. In den nacht van den len Januari werden pogingen van sterke Engelsche afdeeli gen om onze stelling bij Frelinghem (ten noord- j oosten van Armentières) binnen te dringen I verijdeld. Ten noord-westen van Hulluch bezetten onze troepen na met succes een mijn te heb ber» laten seringen den daardoor ontstanen kuil. Bij de verovering van een vijandelijke loop graaf ten zuiden van den Hartmannsweil v- kopf vielen ons meer dan 200 gevangenen In handen. 3 J a n. Bene groote opblazing ten noor den van den straatweg La BasséeBetliune had volledig succes. De strijd- en de dek- kingsloopgraven van den vijand en een ver bindingsweg werden in puin geschoten. Het Overlevende deel van de besetting, dat rich door de vlucht trachtte te redden, werd door onze infanterie en machinegeweren krachtig gegrepen. Een in aansluiting hieraan onder nomen vuur-overval, die op een breed front werd uitgevoerd, verraste de vijandelijke loopgraaf-bezetting, die ten deele heil zocht in eene overhaaste vlucht. Overigens kwamen er op het front geene gebeurtenissen van bijzondere beteekenis voor. Bij eene beschieting van Lutterval (El- zos) door de Franschen op nieuwjaarsdag, werden bij het uitgaan van eene kerk een Jong meisje gedood en eene vrouw en drie kinderen gewond. P a r ii s, 3 Jan. (Havas). Namiddag-com muniqué. In Champagne werd een Duitsche aanval bij den weg TahureSommepy teruggesla gen. In de Argonne bij Four de Paris be schoten Fransche loopgraafkanonnen met succes vijandelijke werken. De uit hunne schuilplaatsen vluchtende Duitschers werden door de Franschen onder een vuurhagel ge nomen. Pa r ij s, 3 Jan (R.) Avond-c om mtmlqiié De aitillerie-actie in België wordt voortge zet, die ten zuiden van de Somme eveneens. De Franschen sloegen in Champagne, bij Tahure, een nieuwen granaat-aanval terug. Er was een hevig artillerie-duel in de Vogee- zen in den sector Hirzstein. Londen, 3 Jan. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Een kleine troepenafdeeling heeft in den a'peloop' n nacht met goed gevolg een bom- ïr.enaanval gedaan. Overigens waren er slechts artillerie-gevechten. B e r 1 ij n, 2 J a n. (\V. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden middag. Op verscheidene punten van het front wer. den aanvallen van kleine Russische afdee- lingen afgeslagen. Ten noorden van het Dryswjaty-meer was een van deze afdeelingen er in geslaagd, tij delijk onze stelling binnen te dringen. 3 Jan. De Russen zetten op verschillen- Je plaatsen mei even negatief succes als de voorafgegane dagen hunne ondernemingen Met patrouilles en jachtcommando's voort. j! Weenen, 2 Jan. (W. B.) Officieel be te cht van heden middag, j,. De vijand hervatte nu ook het offensief g'.egen het Besaarabisohe front van het leger an Pflanzer Baltin. Nadat hij reeds in den euwsjaarsnacht tweemaal en ook den daar- 'volgenden voormiddag tevergeefs ge- BCtcht had in onze stellingen te dringen, -dernam hij om één uur des namiddags gen de verschansingen bij Toporoet, op- ieuw een krachtigen aanval, die door de *ia; pere verdedigers in een gevecht van Wtino te*en man afgeslajren werd, brengst - Twee uren later rukten in deezlfde streek zes Russische regimenten op, die grooten- deels weer teruggeworpen werden. Slechts in den sector van één bataljon is de strijd nog niet geëindigd. De verliezen van den vijand zijn buitengewoon groot. Ook aan ons front aan de Strypa, ten Noord-Oosten van Buszacz, ondernam de vijand np nieuwjaarsmorgen een aanval, die echter mislukte evenals een aanval der Rus sen op de schanswerken ten Noord-Oosten van Purktanow. Het aantal in ééne week in Oosl-Galicië gevangen genomen Russen, nadert de drieduizend. Ten Zuiden van Dubno en bij Berestiany in het Kormingebled werden aanvallen van kleine vijandelijke afdeelingen afgeslagen -P e t e r s b u r g, 2 J a n. (Tel.-agentschapV Communiqué van den grooten generalen staf. Op het front van Riga was in buurt van den weg naar Baldon levendig geweer- en kanonvuur met deelneming van een Duit- schen gepontserden automobiel In het zui delijk gedeelte van de streek van Jakobstadt bij de hofstede Podouny was een leven dig kanon- en geweervuur. In de streek van den spoorweg naar Ponevieje wierpen de Duitschers handgranaten en bussen met bij tenden rook in de loopgraven. Ten noorden van Czartorysk viel de vijand tot twee malen toe onze versterkingen aan, maar hij werd met groote verliezen in zijne loopgraven te rug geworpen. Wij maakten een officier en 70 soldaten gevangen. Op het Strypa-front trok de vijand onder het opdringen van onze troepen terug naar nieuwe versterkte stellingen. Een bijzonder hardnekkige strijd had plaats In de streek ten noordwesten van Czernowitz, waar wij verscheidene hoogten bezetten en daarbij 15 officieren en 855 sol daten gevangen maakten en drie machine geweren en een bomwsrper namen. W t e n e n, 3 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Aan het Bessarabische front is ook giste ren den ganschen dag gestreden. De vijand stelde alles in het werk om in het gebied van Toporoutz door onze liniën heen te breken. Alle pogingen tot doorbraak leden schip breuk op het dappere verzet van onze brave troepen. Het aantal ingeleverde gevangenen bedraagt drie officieren en 850 man. Aan de Kormynbeek en aan de Styr zijn op zich zelf staande Russische aanvallen af gewezen. Talrijke plaatsen van het noord oostelijke front stonden onder vijandelijk ge schutvuur. Petersburg, 3 Jan. (Tel.-agentschap). Communiqué van den grooten generalen staf. In de streek van Czartorysk en aan de Bo- ven-Strypa sloegen wij met zware verliezen voor den vijand zijne pogingen terug om onze loopgraven te naderen. Ten noordoos ten van Czernowitz duurt de strijd voort met steeds gelijke kracht. Onze troepen blijven aanhoudend vooruitgaan, ondanks de talrijke tegenaanvallen van den vijand. De verliezen van den tegenstander zijn zeer groot. Wij hebben weer 16 officieren en 766 niet ge wonde soldaten gevangen genomen, onge rekend het groote aantal op het slagveld ge bleven gewonden. W e e n e n, 3 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Op het Italiaansche oorlogstooneel zijn geene bijzondere gebeurtenissen voorgeko men. Rome, 3 Jan. (R.) Officieel communi qué. Op het Karstplateau viel de vijand giste ren onze stellingen aan ten noorden van de Monte San Michele. Hij werd met zwere ver liezen teruggeslagen. B er 1 ijn, 2 Jan. (W. B.) Officieel be richt van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden middag. De toestand op den Balkan is onveranderd 3 Jan. Op het Balkanoorlogstooneel is niets nieuws gebeurd. We e n e n, 3 Jan. (W. B.) Bij Mojkavac is eene Montenegrijnsche afdeeling, die zich aan den noordelijken oever van de Tara ver toonde, op de vlucht gejaagd. De toestand is onveranderd. Athene, 2Jan. (R.) De consul van een neutralen staat is in Saloniki door de geal lieerden gearresteerd. Overeenkomstig do cumenten, die op de Oostenrijksche en Duitsche consulaten in beslag zijn genomen wordt bericht, dat deze ambtenaar, die een Duitschen naam heeft, in spionnagezaken betrokken is. De arrestatie wordt in regee- ringskringen verschillend uitgelegd en op nieuw heeft Griekenland een protest aan de Entente-mogendheden gezonden. Volgens berichten uit de bladen heeft de Grieksche regeering er eveneens tegen geprotesteerd, dat de Entente-mogendheden Grieksche on derdanen, die zij verdenken van spionnage, arresteeren. De Star zegt, dat dv gearresteerde consul die van Noorwegen is. Athene, 3 Jan. (W. B.) Generaal Sar- rail heeft den consul-peneroal van Noorwe gen te Saloniki Seefelder laten arresteeren. Athene, 3 Jan. (W. B.) De geallieer den hebben gisteren in Saloniki duizend on derdanen der vijandelijke statengroep ge vangen laten nemen. Het niets ontziende optreden van generaal Sarrail en zijne ge ringschatting van de rechten van Grieken land verwekten eene groote verbittering on der het geheele publiek. De onderdrukkin gen, die de gealliéerden zich veroorloven, worden steeds ondragelijker. Athene, 3 Jan. (Corr.-bureau). Het Grieksche kabinet heeft wegens de gebeur tenissen te Saloniki een scherpe protest nota gericht aan de Entente-regeeringen. Daarin wordt gezegd, dat Griekenland zich genoodzaakt ziet tegen deze meest flagrante, onmenschelijkste schending van de Griek sche souvereiniteit verzet aan te teekenen. Die schending is geschied met volkomen minachting van de diplomatieke regelen en van de meest elementaire traditioneele hoffe lijkheid. Sofia, 2 Jan (Buig. agentschap). De openbare meening in Bulgarije is veront waardigd over de arrestatie vnn de consuls in Saloniki. De ministerraad besloot als ver geldingsmaatregel de ambtenaren, die na het vertrek van de hoofden der gezantschappen van- Engeland, Frankrijk en Servië in het land waren achtergebleven, in hechtenis te nemen. Deze ambtenaren zullen eerst in vrijheid gesteld worden, nadat de Bulgaar- sche consul met zijn personeel is vrijgelaten. Konstantini. pel, 3 Jan. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Er waren hevige gevechten, waarin met bommen werd geworpen, op den rechter- en den linkervleugel en van tijd tot tijd artille rievuur op de geheel^ linie. Een vijandelijke kruiser en een monitor trokken zich terug, nadat zij een tijdlang onze stellingen hadden beschoten. Onze vliegers vlogen over de vijandelijke stellingen en deden geslaagde verkenningen. Bij Ariburun zijn 400 kisten met infan- terie-patronen, die door den vijand verbor gen waren, gevonden. Verder is er niets ge beurd. Petersburg, 3 Jan. (T el.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene ralen staf. Op het Kaukazische front deden de Tur ken in den nacht van 1 Januari pogingen om onze stellingen te naderen. Zij werden door ons vuur tegengehouden. D e 1 h i 3 J a n. (R.) Officieel communiqué. De Kerstdag was rustig. Den 26en was er aanwijzing, dat de vijand voor onze stelling zich terugtrok. Den 29en vroeg de vijand een wapenstilstand om zijne dooden te be graven en zijne gewonden uit de streek voor onze stelling weg te voeren. Deze wapenstil stand werd onder zekere voorwaarden toe gestaan. In de nachten van 27, 28 en 29 December was een dorp, dat door onze troe pen bezet werd op den rechteroever van de rivier, het voorwerp van een krachtig ge weervuur. Den 30en werd onze stelling krachtig gekanonneerd. Eenige verliezen kwamen voor in een hospitaal, waar eenige granaten door het dak kwamen. Konstantinopel, 3 Jan. (W. B.) Communiqué var het hoofdkwartier. De aan de Engelschen aan het Irakfront ontnomen monitor Solmanpak is geheel her steld en naar Kut el Amara vertrokken. Petersburg, 3 Jan. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene ralen staf. In de richting van Hamadan, ten zuidwes ten van de stad Assadabad, vielen wij een troep Perzische gendarmes van 500 man aan en wierpen hem terug naar het dorp Tsjemar, ten noorden van de stad Kiang- haver. Wij doodden eenige tientallen re bellen, maakten gevangenen en namen een treinkonvooi weg. Wij hadden geene ver liezen. Den Ten Januari bracht ons in Hamadan aanwezig detachement de militaire eerbe wijzen aan het Britsche vaandel, dat op het consulaat van Groot-Brittannië werd gehe- schen. Londen, 3 Jan. (R.) Ofiicieel bericht. Een Engelsche strijdmacht heeft op 1 Januari Jaunde in Kameroen bezet; de vijand trok in zuidoostelijke richting terug. Onze troe pen zijn in contact met de achterhoede van den vijand. De Duitsche regeeringsambtena- ren zijn uit Jaunde gevlucht. Londen, 3 Jan. (R.) Het Engelsche stoomschip Glengyle is in den grond ge boord. Er zijn een honderdtal overlevenden. Het Japansche stoomschip Kenkoku Maru is tot zinken gebracht. De geheele beman ning is gered. Londen, 3 Jan. (R.) De Glengyle was een mailschip van 9000 ton. Zij was van Wladiwostok naar Engeland bestemd. Er waren omstreeks 120 passagiers en beman ning aan boord. Men gelooft, dat het schip gezonken is tusschen Port-Said en Malta. Alle opvarenden zijn aan land gebracht, be halve drie Europeanen en zeven Chineezen. Tweede telegram. Het Britsche stoomschip St.-Oswald is gezonken. Londen, 3 Jan. (R.) De eigenaars van de Persia berichten, dat er nog elf overle venden in Malta zijn aangebracht. Londen, 4 Jan. (R.) Het stoomschip Geelong ,van de Peninsular and Oriental, is in de Middellandsche zee in den grond ge boord. Alle opvarenden zijn gered. N e w-Y o r k, 3 J e n. (R.) Uit Hot Springs in Virginia wordt bericht, dat president Wit- son aan zijn huwelijksreisje een einde zal maken en heden naar Washington zal terug- keeren wegens de nieuwe complicaties van den internationalen toestand, voortvloeiende uit het in den grond boren van de Persia. Washington, 3 J a n. (R.) Staatssecre taris Lansing berich -t hij den ambassa deur Penfield heeft opgedragen aan Oosten rijk inlichtingen te vragen over de nationali teit van de duikboot, die de Persia in den grond geboord heeft. Washington, 3 Jan. (R.) Staatssecre taris Lansing heeft besloten in zake de ver nieling van de yasaka Maru niets te doen, omdat het onzeker is of er Amerikanen aan boord waren. Washington, 3 Jan. (R.) De Oosten rijksche zaakgelastigde baron Zwiedeitek heeft een bezoek aan Lansing gebracht en hem verzocht zijn oordeel op te schorten. Hij beloofde, dat Oostenrijk, wanneer bewezen werd, dat een Oostenrijksche duikboot de Persia tot zinken had gebracht, volledige vol doening en schadeloosstelling voor de ver loren gegane Amerikaansche menschenle- vens zou geven. De Amerikaansche consul te Alexandrië bericht, dat de Persia bewapend was met vier kanonnen, maar men geeft in de regee- ringskringen te kennen, dat dit, zelfs indien het bevestigd werd, dit geen verschil zou maken voor de kwestie, waar het om gaat. C e 11 i n j e, 2 J a n. (R.) Het ministerie is afgetreden. Lazare Mioetsjekowitsch is belast met de vorming van een nieuw kabinet. Stockholm, 3 Jan. (W. B.) De rijks bank heeft de sedert 2 Augustus 1914 ge staakte inwisseling van papiergeld in goud hervat. in oorlog bevinden. Budapest, 2Jan. (W. B.) Tusschen de regeering en de oppositie is overeen stemming verkregen over een wetsontwerp betreffende een centraal geldinstituut. Deze centrale instelling wordt slechts voor een tijdperk van vijf jaren in 't leven geroepen. Na afloop daarvan moet zij gelikwideerd wor den zonder verdere beschikkingen. P a r ij s, 3 Jan. (Havas). Namiddagcom muniqué. De koning van Servië kwam den len Ja nuari te middernacht incognito op de reede van Saloniki aan boord van een Franschen torpedojager. De generaals Sarrail, Mahon en Machopoulos brachten hem aan boord een bezoek. Morgen zal de koning aan land gaan. De meeste bladen begroeten de aan komst van koning Peter in Saloniki met sym pathie. N e w-York, 3 Jan. (R.) Ford, die heden hier is teruggekeerd, bevestigde het bericht, dat zijne terugkomst verhaast is door ziekte. Hij verklaarde ook, dot zijne inzichten om trent den oorlog eene verandering hadden ondergaan. Toen hij zijne vredeszending be gon, was hij van meening, dat de bankiers en de fabrikanten van oorlogsmunitie aan sprakelijk waren; maar hij keerde terug in het geloof, dat de volken zelf te laken waren. De verdere plannen betreffennde de zen ding zijn onzeker. Washington, 3 Jan. (R.) Gevolg ge vende pan het verzoek van de Amerikaan sche regeering, heeft de Fransche regee ring last gegeven eenige Duitschers, die aan boord van Amerikaansche schepen, door een Franschen kruiser ter hoogte van Portorico in hechtenis waren genomen, in vrijheid te stellen. Orlekenland. Athene, 2 Jan. (W. B.) De professoren Kraus en von Eiselsbcrg, die hiëfr aangeka. men waren om te onderzoeken of de gezond heid van den koning vooruit ging, deelen hel volgende mede De toestand van den koning is uitstekend, de werking van hart en longen is goed. Do wond, die ontstaan is door do vroeger on dergane operatie, draagt nog steeds, maar dat is voor de volkomen genezing van de wonde noodzakelijk; het heeft geen invloed op den gezondheidstoestand van den patient en hindert hem niet in zijn werk. Athene, 3 Jon. (R.) De uit Duitschlnnd en Oostenrijk bij koning Konstnntijn ontbo den medische specialiteiten vertrekken he rt n 'eer. Een Grieksche torpeiloboot brengt hen naar Kavalla. De rump van de Persia. Een passagier aan boord van de Persia heeft het volgende verslag van de ramp geseind, blijkens een Reuter-telcgram aan eenige bla den: Het schip is op 40 mijlen ten Z. van Kreta getorpedeerd. De duikboot deed geen poging om hulp te verleenen. Het was on mogelijk de booten aan stuurboord neer te laten, daar het schip zware slagzijde had gekregen. Vijl of zei. booten echter konden neergelaten worden. De houding van passa giers en bemanning was prachtig. Er was geen worsteling, geen paniek. Vier booten zijn, nadat zij 30 uur in zee waren geweest, door een oorlogsschip opgepikt. Naar de overige booten wordt in de nabijheid van de ramp gezocht. Budapest, 3 Jan. (W. B.) De Az Est bericht uit Athene Bij het station Salamis van de lijn Saloniki—Dedeagatsch zijn twee Engelsche militaire treinen tegen elkaar aan gereden. Een groot aantel soldaten verloren daarbij het leven. Negen wagens zijn geheel ernield. In Saloniki gelooft men aan een aanslag. N e w-7 o r k, 3 Jan. (R.) Aan boord van het oliestoomschip Aztec, liggende in een droogdok te Brooklyn, is eene ontploffing voorgekomen, die door brand werd gevolgd Een twintigtal menschen zijn omgekomen. De Staatscourant van Dinsdug 4 Ja nuari evat o.a. de volgende koninklijke be sluiten: op verzoek eervol ontslagen met dank jhr, mr. F. G. W. J. Backer te Den Huag als se cretaris van het centraal college voor de re- classeering en benoemd als zoodanig Mr. C Th. Krabbe te Den Haag. bevorderd tot opzichter le klasse van 's lands gebouwen H. J. van Oort thans id. 2e klasse benoemd tot buitengewoon hoofdambte naar bij den administratieven dienst der te lefonie C. J. Snoek te Amsterdamtot idem bij den technischen dienst J. H. Warning benoemd tot commies bij het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie C. van Rijn, Am- sterdam; tot adjunct-commies bij idem P. J. Scheffer, t« Amsterdam benoemd tot buitengewoon geëmployeerde bij den telegraafdienst D. Abbink, te Arn hem, R. Kroese te Utrecht, P. H. C. Leven dag te Hilversum, P. J. Berthel te Dordrecht, H. J. Steenkamp te Groningen, H. W. de Kort te Haarlem, allen in dienst der Ned. Bell telefoon M?y. benoemd voor het tijdvak van T Jonunri I9T6 tot 1 Januari 1917: I. in de commissie tot vaststelling van de mi nimum uitwatering: tot lid en voorzitter, de heer M. G. de Gelder, directeur der Rotterdamsche Droogdok-Maat schappij, te Rotterdam; tot leden de heeren: Phs. van Ommeren Jr., lid der lirma Ph. van! Ommeren, te Rotterdam; J. C. P. Kraijenhoff van de Lettr, secretaris van de Nederlondsche ReSdersvereeniging, te Am sterdam; II. tot technisch-adviseur van genoemde com missie de heer L. Visser, oud-gezagvoerder ter koopvaardij, Schiermonnikoog; III. tot secretaris van genoemde commissie de heer A. M. Schippers, scheepsbouwkundig inge nieur, te Rotterdam; met ingang von 1 Januari, wegens beëindiging van de werkzaamheden van de tier.dcommissiën in het eerste en zevende tienddistrict respectie velijk ter standplaats Zutphen en Middelburg, op hun verzoek eervol ontslag verleend: a. bij de tiendcommissie in het eerste district an: 1. mr. H. C. van Hanswijk Pennink, als lid ert voorzitter; 2. mr. A. S. de Btécourt, te 's Gravenhage, au lid en pleitsverv?ngcr.d voorzitter; 3. jhr. mr. dr. J. P. Hooft Graafland, t« Warnsveld, als lid;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1