n 14d' Jaarcrang. DE EEMLAN DER". Woensdag 19 januari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE STERKSTE. N° 172 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort t J"J?'?* Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l". Afzonderlijke nummers o.uo. Wekelijks bijvoegsel „dt Eollandidu Huismmuf' (onder redactie van Thérèee van Horen) per 3 mnd. 50 ets. W»kelijkaoh bijvoegsel „Pah mi <W per S mnd. -10 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTR AAT 1 Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTiËN: t 0.30. - O.IO. Van 1—5 regels Elko regel meer Dienstaanbiedingen 2.3 ct»u<* bij TormlbcthHii Grooto letter» naar plaats ruim te» Voor handel en bedrijf bestaan zeo: voordcilige bopaliu tot het herhaald adverteeren in dit Bind, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt nu aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Griekenland en de wereld- strijd. Tegen den rechtsbreuk, die op den laat- Iten dag van het oude jaar gepleegd is door 'de op bevel van den bevelhebber van de Entente-troepen, generaal Sarrail, verrichte arrestatie van de consuls der centrale mo gendheden en de met hen verbonden staten Bulgarije en Turkije te Saloniki, is behalve 'door Griekenland, dat daardoor in zijne rechten als souvereirie staat werd getroffen, ook door Oostenrijk-Hongarije geprotes teerd. De Grieksche regeering heeft van Frankrijk en Engeland verlangd, dat ter- «tond de noodlge bevelen worden gegeven om te zorgen voor de veiligheid van de ge arresteerde personen,totdat zij worden over gegeven aan de Grieksche autoriteiten, die hen verder onder hunne hoede en bescher ming zullen nemen. De O.-H. minister van buitenlandsche zaken heeft door tusschen- komst van den Amerikaanschen gezant te Weenen onder de aandacht gebracht van 'de Engelsche en Fronsche regeeringen, dat deze arrestatie inbreuk maakt op de rech ten en belangen van Oostenrijk-Hongarije en niet anders kan worden genoemd, dan een daad van willekeur, die ver de grenzen overschrijdt, welke voor de oorlogvoerenden naar recht en gewoonte getrokken zijn. Sedert zijn de Entente-mogendheden nog weer verder gegaan op den weg, dien zij te genover Griekenland bewandelen. Een Fransch batailbn heeft Korfu, het grootste en rijkste van de Jonische eilanden, bezet. Dit is geschied zonder dat vooraf daarvan aan de Grieksche regeering kennis is gege ven. Eerst nadat de bezetting was geschied, is haar medegedeeld, dat deze Fransche troepen de opdracht hadden de noodige toe bereidselen te maken voor de huisvesting van de van alles beroofde en door de gele den ontberingen in deerniswaardigen toe stand verkeerende Servische soldaten, voor wie men Korfu als herstellingsoord wil in richten. Het is moeielijk aan te nemen, dat dit humanitaire doel het eenige is, dat bij de bezetting van Korfu heeft gegolden. De Neue Freie Presse schrijft over de plaat selijke omstandigheden van het eiland: „Het eiland Korfu, dat zich aan den zuide lijken uitgang van de straat van Oranto be- rindt, is ongeveer 55 KM. lang en ligt voor iet vaste land van Epirus. Een bergrug, die zich in het zuiden tot 567, in het noorden tot 914 Meter boven den zeespiegel verheft, loopt in de lengte door het eiland. Daardoor is het geheele bekken van het ka naal van Korfu gemakkelijk te be schermen. Aan het noordelijke uitein de is dit kanaal omstreeks 5 KM., aan het zuidelijke einde 8 KM. breed; het kan dus door batterijen afgesloten worden. Tal rijke gunstige ankerplaatsen zijn aan de bei de zijden van het kanaal te vinden. Het vormt dus een uitmuntende oorlogshaven, wan neer al het gebied, dat het begrenst, in de zelfde hand is. Nu de Franschen het eiland bezet hebben, zal die toestand in betrekke lijk korten tijd te verkrijgen zijn. Evenmin als van de onzijdigheid van Griekenland bij de bezetting van het eiland notitie genomen is, zullen de Franschen zich er aan storen, dat de oever van het tegenover het eiland gelegen vaste land ten deele Grieksch, ten deele Albaneesch gebied is. Het is niet on mogelijk, dat de bezetting van het eiland verhaast is onder den indruk van de verove ring van den Lovcen door de Oostenrijk- sche troepen, ofschoon het plan daar toe reeds vroeger schijnt te hebben beslaan. Er zal nog wel eenige tijd verloopen totdat Korfu tot een steunpunt van de vloot van de Entente-mogendheden ingericht zal zijn. Maar dan is het waarschijnlijk, dat men operatiën in de Adria zal ondernemen, waarbij Korfu als basishaven dient." Het is dus niet onwaarschijnlijk, dat Korfu in den zeeoorlog nog eene rol zal spelen. In afwachting daarvan gedraagt de Entente zich op dit eiland als heer en meester, zoo als zij ook doet in het achterland van Salo niki, op Lemnos en overal, waar zij, ondanks Griekenlands onzijdigheid in den wereld- strijd, Grieksch gebied heeft bezet om het voor hare oorlogvoering te gebruiken. Zelfs in de haven van Phaleron, onder den rook van Athene, zijn Entente-troepen aan land geweest en hebben daar handelingen verricht, die tot het domein van de overheid behooren. De Oostenrijksche consul te Korfu is in hechtenis genomen, gelijk met de con suls in Saloniki is geschied. Als er tegen die arrestatie wordt geprotesteerd, dan worden die protesten ter zijde gelegd evenals de vroegeren. In Macedonië is de spoorweg brug over de Stroema bij Demishissar, een gewichtig kunstwerk in den spoorweg Salo nikiSerres, vernield, met het gevolg, dat met de Grieksche troepen in Oost-Mace- donie nog slechts over zee-gemeenschap mo gelijk is. Het heeft niet veel gescheeld of daarbij zou een bloedig conflict tusschen troepen van de Entente en van het Griek sche leger zijn voorgekomen. Het garnizoen van Demirhassar kreeg bevel uit te rukken om de vernieling van die brug te verhinde ren; maar het feit was reeds geschied toen de Grieksche troepen op het terrein versche nen. Intusschen stapelen zich de vergrijpen tegen de Grieksche neutraliteit telkens meer op. De vraag wordt steeds dringender hoe lang Griekenland zich dat zal laten welge vallen en of het niet. ten slotte zijne onzij digheid zal verlaten. Hier geldt ook, dat de kruik zoolang te water gaat totdat hij breekt. De ocrlog. B e r 1 ij n, 18 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Algemeen was de artillerieactie krachtiger bij meestal helder weer. Lens werd wederom levendig beschoten. Twee Engelsche vliegtuigen legden het af in den luchtstrijd bij Dadiseele en Passchen- daele (Vlaanderen). Van de vier personen der bemanning zijn drie döod. Een Fransch vliegtuig werd bij Medevich (Moyen Vic) door een van onze \liègers neergeschoten. De bestuurder en de waarnemer werden ge vangen genomen. P a r ij s, 18 Jan. (Huv as). Namiddagcom muniqué. In den loop van den, nacht waren bij tus- schenpoozen kanonnades op verschillende punten van het Fransche front. Er is geen enkele belangrijke gebeurtenis te vermelden. P a r ij s, 1 8 J a n. (R,) Avondcómmuniqué. Tusschen de Oise en de Aisne vernielden onze batterijen Duitsche loopgraven te Mou- lins-sous-vent. De Fransche artiillerie trad krachtig op tegen gevoelige punten op het vijandelijke front in Champagne en de Woë- vre. Eene vijandelijke baiterij in de Vogee- zen werd zwaar besch adigd door granaat- vuur. B e r 1 ij n, 18 Jan.!(W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Bij Duenhof, ten zuiden van Riga, en ten zuiden van Widsy zijn de Russen er in ge slaagd, onder bescherming van de duisternis en van sneeuwstormen, vooruitgebrachte kleine Duitsche posten te overvallen en uit een te jagen. Weenen, 1 8 J a n. (W. B.) Officieel be richt van hedenmiddag. Daar er ook gisteren niets bijzonders is voorgevallen, kan men den nieuwjaarsslag in Oost-Galicië en aan het Bessarabische front als geëindigd beschouwen. Om voor de hand liggende militaire redenen kunnen geen na dere bijzonderheden over dezen slag gepubli ceerd worden. Onze wapenen hebben op alle punten van het 130 kilometer lange front volkomen ge zegevierd; onze infanterie, die op uitsteken de wijze door de artillerie gesteund werd, kan niet genoeg geroeid worden, zij bracht in alle gevechten de beslissing teweeg en wist alle stellingen, dikwijls tegenover een numeriek sterkeren vijand, te behouden. De groote nieuwjaarsslag in het Noord-Oosten van Oostenrijk begon 24 December van het vorige jaar en duurde met slechts enkele tusschenpoozen tot 15 Januari voort, dus 24 dagen lang. Verscheidene regimenten waren niet minder dan 17 dagen in het gevecht. De bevelen van het Russische legerbe stuur, de mededeelingen van gevangenen en tal van officieele en hulf-officieele berichten uit Petersburg duiden aan, dat het Russische opperbevel met het offensief van zijn Zuide lijk leger een groot militair en politiek doel beoogt. Daarmee komt ook overeen het groote. aantal soldaten, dat de vijand tégen ons in het vuur zond; hij offerde, zonder eenig succes te behalen, minstens 70.000 man aan dooden en gewonden op en verloor 6000 man aan gevangenen. Naar de samen stelling der troepen te oordeelen hebben sol daten uit alle deelen van het keizerrijk aan dezen slag deelgenomen. De vijand voert thans wederom versterkingen naar Oost-Ga licië. Overigens zijn in het Noord-Oosten geene bijzondere gebeurtenissen te berichten. Petersburg, 18 Jan. (T el.-agont- schap). Communiqué van den grooten gené- ralen staf. Op ons westelijk front is geen strijd ge voerd. Weenen, 1 8 J a n. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De toestand is onveranderd. Aan het Do lomietenfront voor het brughoofd van Tol- mein en in het gebied van Görz hadden hier en daar vrij levendige artilleriegevechten plaats. Kleine ondernemingen tegen het ge noemde brughoofd en een aanval op onze stelling aan de noordelijke helling van den Monte San Michele werden afgeweerd. Rome, 1 8 J a n. (R.) Officieel communi qué. De Italianen hebben olie loopgraven en hoogten ten noordwesten van Görz, die zij den 15en hadden moeten ontruimen, her overd. Daarmee is de oorspronkelijke linie hersteld. B e r 1 ij n, 18 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van het Balkan-oorologstooneel is niets nieuws bericht. Budapest, 18Jan. (W. B.) De Az Est deelt de meeningen van verschillende perso nen mede over Montenegro's verzoek om vrede. Graaf Khuen-Hedervary zeide, dat dit het eerste concrete teeken is, dat de eindover winning zal zijn aan den vierbond. Graaf Androssy zeide: Koning Nikita is een zeer goed georienteerde politieker. Wanneer hij den strijd opgaf, zal dit besluit ook die vijanden tot nadenken stemmen, die heden nog een groot optimisme aan den dag leg gen. De oud-minister cn gewezen voorzit ter van het huis ven afgevaardigde Berze- viczy zeide: De beteekenis van het verzoek om vrede ligt hierin, dat Italië naar alle waarschijnlijkheid, door den nood gedron gen, zijne toestemming heeft gegeven, dat het werd gedaan. Weenen, 18 Jan. (W. B.) De Neue Freie Presse bericht uit authentieke bron het volgende over d^ onderhandelingen met Montenegro: Den 13en Januari verschenen bij onze voorposten twee Montenegrijnsche ministers en een majoor der artillerie, die den wensch uitdrukten in onderhandelingen over eene capitulatie te treden. Deze wensch werd naar de bevoegde plaats overgebracht. Daarop kwam dadelijk het bescheid, dat de eerste voorwaarde-voor het inleiden van het verder voeren van de onderhandelingen was het onvoorwaardelijk nederleggen van de wapenen door het Montenegrijnsche leger. De heide ministers bleven in Cettinje; het verdere verkeer met hen geschiedde door tusschenpersonen. Onder de wapenen, die Montenegro moet neerleggen, worden verstaan alle moderne wapenen in den zin van de Europeesche le- gertechniek en ook do wapenen, die ied ra mannelijke Montenegrin als erfstukken dracgi. De weerbare Montenegrijnen zullen groote troepen bijeenkomen en de wape nen letterlijk neerleggen. De controle op het neerleggen van de wapenen bestaat hierin, dat onze troepen een strategisch, bost h-in- spectie zullen verrichten in dier voog*\ dal geheel Montenegro als een groot hos* li wordt beschouwd en in zijne gunsche bro te wordt onderzocht, opdat zich geeii 1> de vorriten, die, den guerillaoorlog op gezag voortzetten. Daarna wordt de mannelijke b olking. dm in staat is de wapenen te drogen, neer be- paaldes treken verwezen; waarschijnlijk zat dat ook voor hoogbejaarde grijsaar*Is noo- dig zijn. De Montenegrijnsche vrouwen heb- ben zoowc- als combattanten als in den ge- heelerv euippendien.u aan den oorlog deel genomen. Intusschen heeft koning Nikita reeds sedert geruime n tijd de -uitbetaling- van de loprien gestaakt. Vele vrouwen zijn daar op naar hare woning teruggekeerd. Ook de" huisvaders zijn hen daarheen gevolgd mei een tijdelijk verlof om voor het onderhoud van hunne gezinnen althans voor ecnigen tijd te kunnen zorgen. De vrouwen zullen zonder uitzondering in de plaatsen blijven* Onder dit onvoorwaardelijk neerleggen is ook begrepen de overgave van alle steden 'en dorper, en de overgave van alle mid- len van vérkeer, inzonderheid de spoorwe gen. Rome, 18 Jan. (R.) De feiten betref fende den toestand van Montenegro waren reeds gedurende twee maanden bekend aan de wel ingelichte personen. De bepalingen van de regeling, die is te verwachten, zijn. Het Montenegro den Lovcenberg afstaat in ruil voor een heven aan de Adriotische zee en de verzekering van zijne onafhankelijk heid. Dc consul'van Montenegro te Rome Po- powics bericht, dot koning Nikolaas eene proclamatie heeft uitgevaardigd, waarin hij verklaart, dat dc keus stond tusschen over gave of ondergang. Weenen, 18 Jan. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De onder- handlingen, waardoor het neerleggen van de wapenen door het Montenegrijnsche leger moet worden geregeld, zijn gisteren begon nen. Onze troepen die inmiddels nog Vir- pnzar en Riieka hebben bezet, staakten de vijandelijkheden. P a r ij s, 18 Jan. (Havas.) Hel Montene grijnsche consulaat bericht, dat wanneer Montenegro gedwongen is geweest zich te onderwerpen, dit alleen is geschied omdat het onvermijdelijk was. Het Leger was uitge put, de laatste munitie was opgebruikt en het wes niet mogelijk te vluchten. Brindisi, 18 Jan. (R.) De leden van de Servische regeering en Squitti, de Ita- liaansche gezant bij de regeering van Ser vië, zijn naar Korfu vertrokken. B e r 1 ij n18 Jan. (W. B.) De Frankf. Ztg. bericht uit Athene: Het dagblad Athinoi Het heet dat de dommen altijd lachen; maar de wijzen hebben er meer reden toe. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 18 ..Heb ic ie pijn gedaan vroeg 1* be zorgd. Ze bevoelde haar enkel, en probeerde aan alle kanten, nee. ze had «?een Was slechts een waarschuwing riewèest. ..'t Is in elk geval het beste, dat ie op mij steunt tot we op beter gebaande wegen ko men" zei hij. En haar- band bleef op zijn arm rusten. En als de helling steiler werd. of als zc over een met ijs bedekte sloot moesten, trol: I haar vaster naar zich toe. haar voet kon im mers opnieuw uitglijden Eu t lkens als 1 dat deed. keek ze naar hem op met een ge lukkig. zacht lachje. Ze hield er van he rein rrad te worden, beschermd door hem. Iloe ze zich plotseling op den thuisweg be vonden. wist geeu van beiden. Ze hadden geen woord gespr(&6£ tenggaan; een ge- meenschappeliitk instinkt moest hun schreden geleid hebben. Maar ofschoon ze nu op den giooten breeden straatweg liepen, bleef haar hand voortdurend op zijn arm rusten. Hu keer ou keer kwam de verleiding tot hem die tc grijpen, en naar zijn wang en aan ziin lippen tc brengen. Hij wist dat de wachttijd dan ten einde zou zijn. In haar lachende oogen vas iets dat hem dit zeide. Hii had beloofd geen gewicht aan haar vriendelijkheid te hechten, maar zou ze nu misschien niet verwonderd zijn dot hii ziin belofte niet verbrak, en zou ze het niet hopen Bestond er bii een vrouw nic.l altijd de nei ging om neen te zeggen, als ze ja meende En toch weerstond hij de -erlcidivg. Iets in hem verzette er zich tegen, zoodra die wensch opkwam, wat het was wist hij niet precies. Misschien een gevoel van verantwoor delijkheid. misschien van trots, dat zich ver zette tegen dc denkbare mogelijkheid var een nieuwe afwijzing. Er gebeurde niets, dat dc wachttijd verbrak. En toon na een tijdje een paar wandelaars in het gezicht kwamen, trok Blenda haar hand terug. De gelegen heid was voorbij. De weg was niet meer al leen van herf. En Birgcr voelde eon wel dadige rust, Hii was blij dat het beslissende ougenblik niet was gekomen, 't Lag niet op zijn w dat uit te lokken. En 't celuk zweefde im mers tooh boven zijn hoofd, liet was zoo nabij, dat hij den vleugelslag hoerde. En waarom zou hij dan niet kunnen machten Nadat ze afscheid hadden genomen bii Blenda's deur, keek ze nog eens _m, wuifde met de roode berberisbouquet, die ze on de hoogte van haar roode lippen hield zoodat he* bijna scheen of ze hem een kus toewierp „Een heerlijke dag", zei ze, „een prettige dag," en vóór hij kon antwoorden was ze verdwenen. XI. „Wat Had men nog niet gedaan mei het eten, en het was al over zes Blenda, die juist haar voet in de vestibule zette, hoorde verbaasd de stemmen uit de eetkamer en het gerinkel van lepels tegen dc borden.% En ze deelde haar verbazing mee aan het meisje, dal haar opendeed. Deze g.if dadelijk de verklaring. Mijnheer Botüii had vanmorgen getelefoneerd en zijn aankomst aangekondigd, cn nu was hij hier. maar de trein was zoo veel te laat geweest, dat het middageten op een later uur gesteld moest worden. Blenda liep door dc corridor naar haar mocder's kamer. Het paste immers niet. dat ze door dc eetkamer liep. als er een gast aan tafel zat. Zc sloeg het boek open. dat ze mee genomen had, cn begon te lezen. Maar de bladzijden werden niet vlug omgeslagen, want door de gesloten deur drong dc s.em van den vreemde, en ze moest er onwillekeurig naar luisteren. De klank was helder en haas tig met iels gedecideerds dat aan den lector herinnerde. En de verwantschap was ook duidelijk in zijn wijze van spreken, de stroom der vlug op elkaar volgende woorden. Maar behalve deze gelijkenis, was er ie»s anders dat haar bekend voorkwam.. Ze moest deze slem reeds vroeger gehoord hebben. Maar wanneer, waar Ze onderzocht haar herinnering, maar kon geen leiddraad vinden. Ze herhaalde zacht den naam Kjell Boriin, Kjell Borlin? Nee, als ze den naam terzelfder tijd ais dc sten gehoord had, dan zou ze dien wel onthou den hebben. Nu stonden ze binnen op. Ze vei lieten dc eetkamer om naar de bibliotheek te gaan. waar de koffie gedronken werd. En toen het stil werd. deed ze de deur open slechts haar moeder was nog in dc eetkamer en zette de wijnkaraffen in liet buffet, ..Komt het ongelegen dat ik blijf vroeg Blenda, „misschien een familiefeest ..Ik weet het niet", mevrouw Ahrling zag er wat aarzelend uit. ..Kjell moet reeds mor gen op school beginnen, en zc hebben zeker verschillende dingen tc hespreken." De vacantie was ten einde, en het lente kwartaal begon den volgenden das. Blenda Wist, dal de nieuwe lecraar reeds verschei den dagen verwacht werd. Hij had immers eenige dagen noodig om zich in ziui nieuwe taak in te werken Maar het scheen, dat h" de zaak gemakkelijk opnam. Dezen avond zou dus wel noodig zijn voor de instructies. „Nu, dan verdwijn ik maar." Ze stond reeds in de vestibule, toen Birger door de eetzaal liep naar rijn kamer om wat sigaren te halen. Zoodra hii haar in het oog kreeg, kwam hij naar haar toe. ..Je gaat toch niet weg -röeg hij, toen hij zag dat ze naar de buitendeur liep. „Moeder en ik hebben uitgemaakt, dat ie- lui niet gestoord moest worden. De zaken van de school gaan voor." Ze stond reeds met de hand op don deur knop. Maar Birger trok liaar bij den arm te rug. „Kom gauw hier, schoolzaken We spre ken geen woord over de school. Vader heeft het wel geprobeerd, maar het ging niet. Kjell verklaarde, dal hii den rooster en alle nood zakelijke» papieren ontvangen had. en dat die zaken volkomen in orde ziin. O nee, we spre ken over hetgeen in de couranten staat over politiek, over de laatste tooneelstukkcn, die hii nog niet gezien heeft, on over dc kunst van hel cliauffceren. En daar mag je tocj* wel bii zijn om naar te luisteren." Blenda wats niet moeiliik over te halen1. Ze zetto vlug den hoed af. die ze zoo juist opgezet had, cm eenige minuten later stond ze naast Birger in de studeerkamer. Een man van dertig jaar glad geschoren als een Amerikaan, stond op uit de dieplo \an den leoren ruststoel en boog vflftr haar. Birger stelde hen aa<n elkaar voor. En opnieuw herhaalde zii in zich zelf den naam Kjell Borlin. Kjell Boriin Gelijk zij een o ogenblik geleden iels be kends in zijn stem had gevonden, vond ze nu iels bekends in zijn gezicht. Waar en wan neer had ze deze krachtige, tamelijk gevulde trekken gezien, deze kleine diepliggende, maar mooie en levendige 'oogen In zijn gezicht meende ze ook een herkenning tc lezen en een zekere verrassing in den glinsterenden bliik. Maar of hij haar herfcende. wist ze toch niet. want zonder een woord te zeggen, vie* hii terug in den diepen stoel. Word vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1