DE EEMLANDER". Donderdag 20 januari 1916. BUITENLAND. BINNENLAND. N' 173 W* Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercom»:. Telefoonnummer 66. Verspreide Berichten. KOLONIËN. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: »e, 9 maandeD Toor Amersfoort f Idem franco per poet Per e«t (met gratia verzekering tegen ongelukkon) - U.I". Afzonderlpko nummers WeLeliika bijvoegsel „rf> HoUaniacl.t Buistrotnü" (onder redaoti. van Thérèse van Hoven) per 8 mnd. SO ets. Wekelrjksob bpvoepsl „Pak m« me»" per 8 mnd. 40 CL. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. Hike regel meor t «.50. 0.10. x. iao iu^ui lljcur t# Dionstaanbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottere naar plaatsruimte» Voor handol en bedrijt bestaan zeoi voordoeligo bopalingon tot Het ilAI'hnAlfl nHt'firlAorAn in dit f!l,..l I... ..I i! tot het herhaald advortoeron in dit Blad, by abonuoinont. Eone circulaire, bovattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op De oorlog. Bellijn, 19 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan het /serfront deed eene kleine Duit sche afdeeling een inval in vijandelijke loop graven en mankte een machinegeweer buit. hi was aan beide kanten een levendige opblo. ir.gsarbeid op' het front ten westen van Riissel tot ten zuiden van de Somme. Des nachts wierpen vijandelijke vliegers hommen op Metz. Tot dusver werd slechts mat n'eele schade bericht. Een vijandelijk vliegtuig kwam tegen den moi^en ten zuidwesten van Thiaucourt op den erond. Van de bemanning was er één dood. P a ij s, 19 J a n. (Havas). Namiddag- communiqué. In het westen is sedert het vorige commu niqué niets gebeurd. P a r ij s, 1 9 J a n. (R.) Avondcommuniqué. Een blokhuis van den vijand is door gra- naatvuur bij Lihons vernield. Onze loop graafkanonnen tusschen Soissons en Reims brachten groote schade toe aan de werken van den vijand ten westen van Craonne. Twee Duitsche vliegtuigen wierpen heden nacht vier bommen neer op Nancy. Onmid dellijk steeg een Fransch luchteskader op, dat 22 bommen liet vallen op de stations Metz en Arnaville, die schade toebrachten .an gebouwen. Berlijn, 19 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan het oostelijke front is niets bijzonders gebeurd. Duitsche vliegtuigeskaders vielen vijandelijke magazijnen en de vlieghaven van Tarnopol aan. Weenen, 19 Jan. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel verliep de dag van gisteren rustig. Heden in de vroegste morgenuren ontbrandde aan de grens ten oosten van Czernowitz, bij Topo- routz, een nieuwe slag. De vijand bracht wederom talrijke colonnes in het vuur en deed op sommige plaatsen vier aanvallen achter elkaarhij werd echter overal door de dappere verdedigers terug geworpen. Verder is er niets bijzonders gebeurd. Weenen, 19 Jan. (W. B.) Officieel b»richt van heden middag. Aanvallen van zwakke vijandelijke krach- *n bij Lusern en ten noorden van het brug- ioofd van Toimein werden afgewezen. Rome, 1 9 J a n. (R.) Officieel communi qué. De vijand bombardeerde Cimego en Bor- maatregelen nemen. en Antilow, generaal-gouverneur Kutenes- zew, minister-president Radoslawow en ge zant Tsjaprasjikow. De indruk van de plech tigheden werd door de stralende zon van den zuidelijken winter versterkt. Sofia, 10 Jan. (W. B.) Bij zijn bezoek aan Nish verleende de keizer o.a. aan mi nister-president Radoslawow het grootkruis der orde van den Rooden adelaar. P a r ij s, 19 Nov. (Havas). Men bericht, dat de onderhandelingen tusschen Oosten rijk en Montenegro zijn afgebroken, omdat de door Oostenrijk gestelde voorwaarden door Montenegro onaannemelijk werden ge oordeeld. 19 Jan. (R.) Volgens de laatste berich ten uit Rome zijn de onderhandelingen tus schen Oostenrijk en Montenegro afgebro ken, omdat de door Oostenrijk gestelde voorwaarden onaannemelijk worden geacht. Onder die omstandigheden lijkt het waar schijnlijk, dat koning Nikolaas, die de verne dering, welke men hem wilde opleggen, niet heeft willen aanvaarden, zich gereed maakt om Skutaii te verlaten, ten einde te vermij den, dat hij in handen valt van de Oosten rijkers. P a r ij s19 Jan. (R.) Het Journal des Débats bericht, dat de koning van Montene gro met zijn gezin en met het corps diplo matique zich in San Giovanni di Medun heeft ingescheept naar Italië. Bukarest, 19 Jan. (W. B.) De Vito- rul schrijft over het neerleggen van de wape nen door Montenegro: Zonder de beteekenis Van de gebeurtenissen in Montenegro te overdrijven, kan worden gezegd, dat zij lig gen op militair en op moreel gebied. De mi litaire beteekenis ligt hierin, dat de Oosten- rijk-Hongoren zich nu over Montenegro heen vrij kunnen bewegen. De moreele beteekenis is hierin te .zoeken, dat het verzoek om vre de te midden van een bloedigen oorlog van belangrijke waarde is. Rome, 18 Jan. (Stefani). Het dagblad- bericht, dat prins Mirko van Montenegro in Tarente door den koning van Italië ontvan gen zou zijn, is zonder grond. Prins Mirko is niet naar Italië gekomen. Berlijn, 19 Jan. (K. N.) Uit Sofia wordt aan de Voss. Ztg. geseind, dat volgens aldaar uit Athene ontvangen berichten En geland en Frankrijk den 17en Januari een nota hebben overhandigd aan de Grieksche regeering, die feitelijk met een ultimatum gelijk gesteld kan worden. De nota eischt, dat Griekenland binnen 48 uren aan alle di plomatieke vertegenwoordigers en consuls van Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Bul garije en Turkije hunne passen moet uitrei ken. Voor het geval, dat hieraan niet vol daan werd, zouden de geallieerden ter be scherming hunner belangen de noodige go; in Cimego ontstond brand. Wij antwoord den met het bombarde eren van Strada en van het station Caldonazzo, waar zich trei nen bewogen. Maandagnacht sloegen wij een aanval terug op de Santa Marfa-hoogten; de rijan'd liet 30 dooden achter. P a r ij s1 8 J a n. (Havas). Het ministerie van marine bevestigt officieel, dat wel dege lijk een Oostenrijksche kruiser getorpe deerd is door de Fransche duikboot Fou- cault. Vier torpedo's werden op den kruiser afgevuurd op 400 Meters afstand, die allen hun doel hebben bereikt. B er 1 ij n, 19 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand in den Balkan is onveranderd. Weenen, 19 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Bij de bezetting van Virpazar maakten Onz troepen, zooals nader wordt bericht, 20 stalen kanonnen buit. Nish, 18 Jan. (W. B.) Heden middag om 12 uren ontmoetten elkaar in het fees telijk versierde Nish de Duitsche keizer en koning Ferdinand. 'iBulgaarsche troepen le verden op het slation de eere-compagnie. No eene hartelijke begroeting begaven de beide monarchen zich naar de citadel, waar lij gezamenlijk eene parade hielden over de troepen. De keizer overhandigde den koning een veldmnarschalkstaf, de koning benoem de den keizer tot chef van een Bulgaarsch infnnterie-regiment. De keizer was vergezeld van generaal von Falkenhayn, «veldmaarschalk von Mac- kensen, de generale adjudanten Plessen, Lyncker en Chelius, admiraal von Muller, opperhofmaarschalk von Reischach; verder waren hertog Johann Albrecht van Meck lenburg ^eii generaal von Seekt aanwezig. Koning Ferdinand was vergezeld van kroon- Lowestoft, 19 Jan. (R.) De smakken Foamcrest en Sunshir zijn tot zinken ge bracht. De bemanningen zijn gered. Londen, 19 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Engelsche stoomschip Marere is in den grond geboord; de bemanning is gered. Uit Lowestoft wordt bericht, dat de smak Evelyn tot zinken is gebracht. De beman ning is gered. O 11 o w a, 19 Januari. (R.) De Cana- deesche minister van Financiën heeft in het Canadeesche parlement medegedeeld, dat Canada de kosten van het over zee te zen- den expeditieleger in zijn geheel zal betalen Londen, 1 9 J a n. (R.) De Times bericht uit Washington: De Associated Press heeft het bericht verspreid, dat Groot-Brittannië voornemens is Rotterdam en andere havens té beschouwen als zijnde praktisch Duitsche havens, welker toegang dus logisch voor blokkade vatbaar is. Het is aan twijfel onder hevig of deze mededeling komt uit eerste- handsbronnen; maar als zij juist mocht blij ken, dan kan er weinig twijfel over bestaan, dat men te doen zal krijgen met een ernstig Amerikaónsch protest op wettelijke gronden en gesteund door eene groote beweging in het congres en elders Londen, 19 Jan. (R.) Een heden uit gegeven parlementssfuk bevat een eanvul- lingscrediet voor 50.000 nieuwe manschap pen voor de vloot, makende een totaal van 350.000 man. Pretoria, 18 Jan. (R.) Officieel be richt. De eerste Zuid-Afrikaansche infante- rie-brigade is in Egypte aangekomen. N e w-y o r k, 1 9 J a n. (R.) Noorwegen heeft hier vijf millioen zes pets. bonds ver kocht. Duito^.iland. B e r 1 ij n19 Jan. (W. B.) Tn den rijks dag hebben de leden, behoorende tot de rijkspartij, de Wirtschaftliche Vereinigung, de Deutsche Reformpartei en de Duitsche Hannoveranen, zich met eenige tot geene partij behoorende leden vereenigd tot eene nieuwe fractie* die 28 leden telt en den naam draagt: Duitsche partij. Voorzitter is baron Gamp-Massaunen, plaatsvervangend voorzitter Schulze-Bromberg. Kopenhagen, 19 Jan. (W. B.) De Berlingske Tidende bericht uit Stockholm: De geheele Bothnische golf is dichtgevroren. Het ijs ligt een Meter dik van den Zweed- schen tot den Russischen oever. De scheep vaart is daardoor tot Mei gestermd. Er zijn tolwachters op de eilanden geposteerd om toezicht te houden op het goederenvervoer. Athene, 18 Jan. (R.) Minister-presi dent Skoeloedis drukte heden in een gesprek zijne verwondering uit over den twijfel, die de Entente-mogendheden schijnt te bezielen ten aanzien van de politiek van het tegen woordige Grieksche kabinet en die zich on der anderen openbaart in de beperkingen, die zijn opgelegd in den invoer van voedings middelen en kolen. De premier verzekerde met den meesten nadruk, dat de tegenwoor dige politiek van Griekenland volkomen op recht is en bestaanbaar is met het bewaren van de onzijdigheid tegenover de beide groe pen van de oorlogvoerenden. Hij is over tuigd, dat dit de beste weg is, dien het land kan volgen. Griekenland zal voortgaan onzijdig te blijven en zijn leger bijeen te houden voor de eindliquidatie. Londen, 19 Jan. (R.) De Fransche minister-president Briand is gisterenavond hier aangekomen. De Times verneemt uit Parijs, dat de mi nisters van de geallieerde staten heden in Londen vergaderen. Londen, 19 Jan. (R.) Officieel bericht. De Fransche ministers confereerden he den morgen met de verschillende ïegee- ringsdepartementen, die bij den oorlof be- tro! Ven zijn. In den namiddag was er eene vergadering van den oorlogsraad der gealli eerden. Londen, 19 Jan. (R.) Op de in het Lagerhuis gestelde vraag, of de buit der Turken een waarde had van twee millioen pond sterling, zooals in het Turksche com muniqué beweerd wetd, antwoordde Ten- nant, dat naar zijn meening de waarde een vierde of achtste van het genoemde bedrag was. Er waren, zooals reeds medegedeeld was, groote hoeveelheden vernietigd en hij meennde, dat de openbare opinie zou goed keuren, dat de handelingen van hen, die prins Boris, prins Kyrill, generaal-^djudant verantwoordelijk waren, het behoud van de arKow, de generaals Bojadjiew, Todorow manschappen beoogden. Oost-Indië. Pestgevallen op Java. Regeerings-telegram betreffende pestge vallen op Java van 17 t.m. 30 December: Pasoeroean 7 nieuwe gevallen, 6 dooden; Parff 32 nieuwe gevallen, 29 dooden; Berbek 3 nieuwe gevallen, 2 dooden; Soerakarta 249 nieuwe gevallen, 250 dooden; Soekoardjo 1 doode; Karduganjar 4 nieuwe gevallen, 2 dooden; Malang 4, Kediri 26, Toeloega- goeng 1, Blitar 1, Soerabaja (stad) 5 en Klate 1 doodelijke gevallen. De totaalcijfers over bovenbedoeld tijdvak zijn334 gevallen, 328 dooden; over het na genoeg overeenkomstige I4-daagsche tijdvak van 1914 (16 t.m. 29 December) bedroegen zij 482 gevallen en 423 dooden. De Staatscourant van Donderdag 20 Januari bevat o. a. de volgende Koninklijke besluiten: benoemd tot inspecteur der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen te Hee renveen G. A. H. Kluijtmans, adjunct-in specteur mét den persoonlijken titel van in specteur te Utrecht le afdeeling; benoemd tot belasting-ontvanger te Edam \V. M. Weve, thans te Oostburg. leening, maar ook in die van heffing. Volstrekte zekerheid dienaangaande, heb ben wij ons niet kunnen verschaffen, maar de positie van de beide zegslieden, die ons dit mededeelden, laat nauwelijks- ruimte voor eenigen twijfel. Een van hen beiden wist ons zelfs de verhouding mede te deelen, waarin de 225 millioen over de beide dekkingsmid delen zouden worden verdeeld; 125 millioen zouden door leening en 100 millioen door heffing worden verkregen. Grondwetsherziening en periodieke verkiezingen. Naar het Centrum verneemt, ligt het in het plan der Regeering de vereischte ontbinding der Kamers bij de behandeling der Grondwets herziening zoo mogelijk te doen samenval len met de periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1917. Ce dekking der crisisuitgaven. De Haagsche redacteur van het Hbld. meldt: Bij de behandeling van de Leeningwet heeft minister Treub verklaard, dat van hem geen voorstel was te wachten tot het doen van eene heffing ineens, ook later niet. Nochtans hebben wij goede reden om aan te nemen, dat de Minister binnenkort zal komen met een voorstel tot dekking van de thans weder berioodigde 225 millioen aan oorlogsuitgaven, niet alleen in den vorm van Comité-Generaal Eerste Kamer. Het verluidt in parlementaire kringen dat ook in de Eerste Kamer stemmen zullen op gaan om bij de behandeling van de Staats- begrooting in Febrpari a.s. een comité- generaal te doen houden, (en einde de Re geering in de gelegenheid te stellen ver schillende inlichtingen aan de Kamer te verstrekken. Naar het veldleger. Volgens de Avp. zullen de landstormplichtigen der jaar klasse 1914 in den loop der volgende week van de depöts overgaan bij het veldleger. Oost-Indische ambtenaren. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat in verband met de moge lijkheid, welke voor een aantal Oost-Indische ambtenaren, met verlof in Nederland, is ge opend om na ommekomst van hutn verlof on der genot van nonactiviteitsbezoldiging hier te lande te blijven, in afwachting van een ge legenheid om te worden herplaatst, thans bij het Departement van Koloniën uit Indië be richten worden ontvangen van bij verschil lende takken van dienst daar te lande ont staande vacatures. Belanghebbenden kunnen bij afd. „Perso neel'' van genoemd Departement op alle werkdagen van des voormiddags 9 tot 12 uur inzage nemen van bedoelde mutatiebe- richten, welke ook zullen worden opgenomen in het „Koloniaal Weekblad", orgaan van de Vereeniging „Oost en West", Heulstraat 17, 's-Gravenhage. W. A. Weruméus B u n i ngDe heer W. A. Weruméus Buning, thans wonen de in den Haag, hoopt den 21e Januari a.s. zijn 70sten verjaardag te vieren. De naam van den heer Buning heeft in onze letterkun de als marineschrijver een goeden klank, en zijne marine-schetsen, die nu een 35-tal ja ren geleden uitkwamen, werden populair, waartoe de volksvoordrachten door den schrijver in den lande gehouden, ook veel bijbrachten De heer Buning heeft van 1860 tot 1876 bij onze marine gediend, werd als Luitenant ter Zee 2e klasse gepensionneerd; in zijne korte loopbaan heeft hij zich de gelegen heid niet laten voorbijgaan het karakter van den minderen man te bestudeeren, en hij was dan ook de eerste die novellistisch het goe de hart van den uiterlijk ruwen matroos tee- kende. Zijn eerste tocht op het zeilkorvet „Maurits" heeft hem Ieeren beschrijven het leven op de zeilschepen; hoe humeur en ge moedstoestand afhankelijk waren van wind of windstilte. Enkele groote Scheepvaart-Maatschap pijen hebben hem eenige jaren geleden uit- genoodigd een populair werk te schrijven over de reis per mail van Amsterdam naar Genua en verder, waaraan hij uitmuntend voldeed; en zijn laatste werkOnze marine glorie-episode uit het heldentijdperk, opge dragen aan zijn vriend en oud-scheepskame- raad Jhr. P. I. Vegelin van Claerbergen is een boek, waarvan de lezing menigeen aan gename en leerrijke oogenblikken zal ver schaffen. Nederland en de oorlog» Landweer- en militie-lichtingen met klein verlof. De dienstplichtigen der landweerlich ting 1910, het kader inbegrepen, de dienst- plichtingen der militie-lichting 1906 van het korps pantserfort-artillerie, met inbegrip van het militiekeder, het korps torpedisten niet uitzondering van het militiekader, zullen op 28 Januari a.s. in het genot van voor- loopig klein verlof worden gesteld. Consulaire paspoorten voor Duitschland. Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat de ambtenaar van het depar tement, die met het oog op het legaliseeren van consulaire paspoorten te Zevenaar was geplaatst. Zondag den 30sten dezer naar Den Haag zal terugkeeren. Van dien datum af moeten derhalve houders van consulaire paspoorten, die voor de reis naar Duitsch land gelegaliseerd moeten worden, hetzij daarvoor naor Den Haag gaan, hetzij hun' paspoort naar het ministerie van buitenland sche zaken opzenden. Regeeringsgroenten. Naar wij vernemen, heeft het Algemeen Administratiekantoor voor de Disttributie van Levensmiddelen te 's-Gravenhoge in een schrijven d.d. 17 dezer aan de burge meesters medegedeeld, dat tengevolge van de natte weersgesteldheid de qualiteit der regeeringsuien heeft geleden, zoodnt deze voor een groot deel de hardheid, die zij in October en November hadden, verloren heb ben. Hoewel dit geen invloed uitoefent voor de dagelijksche consumptie, geeft de Groen- tencentrnle toch in overweging, niet meer uien te bestellen, dan voor wckelijksch ge bruik noodig zijn, aangezien door haar op klachten over mindere hardheid geen acht kan worden geslagen. Naar aanleiding van het feit,dat door de meeste gemeentetbesturen geen of zeer weinig knolrapen worden besteld, waardoor de geheele opzet der groentendistributic dreigt te mislukken, is besloten, dat gemeen- ten, welke groenten betrekken, ook knolra pen moeten afnemen en wel in de volgend* verhoudingen: bij iedere 100 K.G. uien moe ten 50 K.G. knolrapen worden besteld en bij iedere 100 K.G. kool 25 K.G. knolrapen. Ook op een geregelde afneming von peen wordt door het Algemeen Administra* tiekantoor ten zeerste aangedrongen. Oe „Rijndam". De directie van de Holland—Amerika- Iijn deelt aan de N. R. Ct. het volgende tele gram mede, dat zij van den gezagvoerder van het stoomschip Rijndam heeft ontvan gen: Gisteren (Dinsdag) ochtend 10 uur is het stoomschip Rijndam op een mijn geloopen, waardoor het voorschip werd beschadigd en ruim no. 1 vol water is geloopen. Het stoom schip ligt nu te Gravesend. De gezagvoerder van de Rijndam bevea- tigt, dat er drie stokers zijn overleden. De directie der Holland—Amerika-lij*. overweegt, aangezien alle droogdokken te Londen zijn bezet, het stoomschip met toe- stmming van assuradeuren, naar Rotterdam over te brengen. Engelsche onderzeeër gestrand. Men meldt ons uit den Haag: Uit betrouwbare bron wordt medegedeeld dat in den namiddag van 19 Januari eert Engelsche onderzeeboot is gestrand in het Friesche zeegat wegens fout in het bestek. De aan boord aanwezige bemanning ff door de reddingboot van Schiermonnikoog op dat eiland aangebracht. De Ford-expeditie. Men meldt uit Oidenzaarf: De met den trein van 12 uur 15 var. Den Haag vertrokken vijf en dertig leder» van het Ford-gezelschop, zijn te BentheinJ aangekomen, aldaar in slaapwagens overge< stapt, en onder begeleiding van militaireij doorgereisd. Staking in de Amsterdam* sche haven. Gisteren is een staking uity gebroken van kolenwerkers, voor het groot ste gedeelte georganiseerd in de Scheeps- en Bootwerkers-vereeniging Recht en Plichl en werkzaam aan de Steenkolen Handels* Vereeniging te Amsterdam. De oorzaak van deze staking, welke pl.m 100 man omvat, van wie het meerendeel vaste werklieden, is gelegen in het ontslag van vier personen van het vaste personeeL Voorloopig ligt het lossen van de stoom schepen Bacchos, van de Kon. Ned. Stoom* vaartmaatschappij Oostzee, en de Gothif» van de Vereenigde Cargadoors, stil. Actie tot s c h a d e v e r g o e ding. De heer J. G. den Engelse Wie mans heeft, op grond van blijvende vermin king, bekomen door het tramongeluk in Sep tember j.l. nabij het Huis de Werne te Voor burg, tegen de IJselstoomtrammaatschappiJi een eisch tot schadevergoeding Ingesteld ten bedrage van 20.000. Het d i e n s t w e i g e r i n g s m a n i f e s t. Naar dr. Louis A. Biihler aart de N. Gr. Ct. mededeelt, is zijn rechtszaald een week uitgesteld en komt nu op den 3ert Februari a.s. te 1114 uur voor het Hof t0 Leeuwarden. De predikanten Huizinga en Scher- merhorn die Dinsdagmorgen voor de recht bank te Alkmaar terecht stonden in ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1