N° 175 Eerste Blaci. „DE EEMLANDER". Zaterdag 22 Januari 1916. BUITENLAND. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. W' Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: fMr 8 maanden voor Amersfoort f 1*^0» Idem franoo per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers Wekelijks bijvoegsel nd$ Hollandse!* Huisvrouw" (onder rodaotie van Thérè6© van Hoven) per 8 mnd. 50 ets. Wekelijktob bijvoegsel Pak we nuf per 8 mnd. 40 ets. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-5 regel,o.ijo. Llko regel moerO.IO. DiensUanbiedingon 25 oents b(j vooruitbetaling, Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedriji bestaan zeei voordoèiigo bepaling- u tot het horhaald advertuoren in dit Blad, bi| abonnement. Eono circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt aanvraag toegozonden. op Kennisgevingen. RAADSVERGADERING. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. 41 der Gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag, den 25. Januari aanstaande, des namiddags ten 8 ure. Amersfoort, 21 Januari 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RANWDIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amers foort; Gelezen het verzoek d.d. 27 November 1915 van H. S. N. Menko, te Amsterdam, om vergun ning tot het oprichten van een vleeschconser- venfabriek in het perceel, alhier gelegen aan ilea Soesterweg, kadastraal bekend Sectie D, No. 868 Besluiten De beslissing op voormeld verzoek te verda gen op grond dat het ingestelde onderzoek nog niet is volbracht. Amersfoort, 14 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWDCK. De watersnood. Oproep aan de Landbouwers! Landbouwers in de Provincie Utrecht I Gij allen hebt gehoord of in de dagbladen gelezen van de groote ramp die een deel van ons Vaderland getroffen heeft door den Watersnood. Ook ons gewest is er niet voor gespaard gebleven en speciaal gedenken wij met groote deelname den nood die in het Noord-Westelijk deel der provincie heerscht I Wat er wordt geleden en welke verliezen er worden beteurd, wij behoeven het U niet te schetsen, de couranten zijn er vol van. Alle Nederlanders, vooraangegaan door hunne Koningin, willen zich aangorden om te helpen den nood hunner landgeooten te lenigen. Reeds is door het Nederlandsch Landbouw-comité de wensch uitgesproken dat ook de landbouwers niet achter zullen blijven en zijn de landbouw-maatschappiien en -bonden aangespoord de hand aart ploeg te slaan. Welnu de landbouwers zullen niet achter blijven! Zij kunnen het beste beseffen wat het beduidt have en vee als met één slag te verliezen en geen is er, die zijn hart zóó verharden zal, om niet te helpen waar hij kan. Landbouwers I die gelegenheid is er, voor een ieder uwer I Laten plaatselijke Landbouw-vereenigingen of afdeelingsbestu- ren van maatschappij of bond zich beschik baar stellen tot het inzamelen van giften, wel ke door de hoofdbesturen of door de plaat selijke autoriteiten kunnen worden afge- <iragen aan de Watersnood-Commissie te Amsterdam. Laten allen die daartoe in staat zijn, met name de voorgangers der gemeente, opwek ken tot hulpbetoon. En er kan méér gedaan worden dan giften Inzamelen f In de groote dagbladen van heden (19 Januari) klaagt de „Verplegings-Commis- sie" voor het gevluchtte vee te Amsterdam haar nood over het groote gebrek aan hooi en stroo voor de 7 a 8000 beesten die zij te verzorgen heeft. Ook op andere plaatsen zal zich dit gebrek voordoen. Wie is er nu, die niet medehelpen wil Wie heeft er niet voor al deze dieren een voer hooi of stroo over van zijnen voorraad? Laat ieder Utrechtsch landbouwer er zijn er duizenden zijn voertje hooi of stroo aanrijden .Laten plaatselijke Vereeni- gingen voor de verzending per spoor of boot zorgdragen naar de plaatsen waar er om gevraagd wordt en heel het Vader land zal de landbouwers prijzen voor hunne wijze van hulpbetoon. Ieder beijyere zich het goede voorbeeld te geven en spore zijn kennissen aan het zelfde te doen. Landbouwers T gij hebt een goed jaar ge had, dat weet het geheele land, er wordt iets, ja veel van U verwacht, bij dezen water snood. Landbouwers f gij hebt een goed hart I Ook dat weet het geheele lancb toont dan dat gij het draagt op de rechte plaatsr de Voorzitter van het Utr. Gen. voor Landbouw en Kruidkunde W. H. DE BEAUFORT. Maarn, 19 Januari 1916. Geen onwelwillendheid. In du Woensdagavond gehouden Waters nood-vergadering is door den voorzitter, blij kens het verslag in het A. D. van 20 Jan., opgemerkt, dat in onzen ..Oproep" van den vorigen avond „wel wat onwelwillendheid was tegenover het gemeentebestuur." Wij hebben onzen Oproep er noi? eens op nagelezen en wij kunnen slechts twee zin nen ontdekken, waarop de voorzitter kan ge doeld hebben. In dc eerste, maar minst waarschijnlijke plaats, daar waar wij op aleer welwillende wijze zeggen, dat wij geineend hadden, dal het gemeentebestuur het initiatief zou geno men hebben. Toen wij dat schreven hadden wij nog r.iet gehoord van het „regceringsstanduuut". flat ruimte liet voor twee opvattingen, waarvan de eene was algehcele onthouding der ge meentebesturen. Trouwens, eritiek beteekenl toch geen on welwillendheid. Waarlijk, hel gemeentebe stuur heeft zich onzerzijds nooit over onwel willendheid te beklagen gehad. Maar waarschijnlijk doelde de voorzitter op hetgeen daarop volgthel is meer ge beurd dut bii bizondere gelegenheden het ge- mcentcbesluur meende het plaatselijk dagblad te kunnen negeeren. En dus meenden wij dat men het ook nu weer zonder ons zou klaar spélen. Maar het blijft stilenz Dat zou misschien naar onwelwillendheid kunnen rieken. Maar is dat niet. Wij schreven dat namelijk niet om 'n grief tegen het gem.bestuur te luchten, maar om ons zelf te rechtvaardigen. Die woorden wa ren niet gericht aan het gemeentebestuur maar aan diegenen onzer lezers, die ons de vraag stelden, waarom wij dan niet het ini tiatief genomen hadden. Wei. was dan ons antwoord, wij moeten af wachten, "ftct is heel goed mogelijk, dat er al aan „gewerkt wordt, maar dat men het plaat selijk dagblad weer negeeren wili*ij willen ons niet opdringen en anderen niet In de wielen rijden. Ziedaar waarom wij nog niets deden. Wat verder opvallend was op die verga dering was de afwezigheid van Dr. Joris- sen, die dienzelfden ochtend opgenomen was in het Provinciaal Comité tot Ilulpvcrlee- ning. Indien iemand, dan had hij toch op die vergadering in De Zwaan present moeten zijn. Want in dat opzicht is het regeerings- slandpunt duidelijk, dot er éénheid moet zijr En Dr. Joris son was hier de aangewezen man om voor de eenheid te waken. Al is het dan ook zonder hem goed ge gaan en de eenheid van leiding door niemand in gevaar gebracht. Geschiedenis van de week. Zaterdag 15 Januari. Huerta. oud-president van Mexico, overle den. De eerste express rijdt tusschen Berlijn en Conslantinopel. Een Oostenripksahe kruiser door een Fran- sche duikboot in den grond geboord. De overstrooming heeft in N.-Holland on metelijke schade aangericht. Zondag 16 Januari. Geweldige brand te Bergen in Noorwegen. In den Kaukasus wijken de Turken eenige kilometers terug. Troepenlandangen der geallieerden te Pha- leron bij Athene. Maandag 17 Januari. Koningin Wilhelmina brengt een bezoek aan de geteisterde streken in N.-IIolland. Montenegro vraagt Oostenrijk om vrede. Wapenstilstand wordt toegestaan. Dinsdag 18 Januari. De Times verneemt, dat de Servische re geering zich tc Aix In Frankrijk zal vestigen. Liebknccht, rijksdaglid, treedt uit de soc.- dem. partij. Volgens Duitsche berichten zouden de ge allieerden Griekenland een ultimatum gezon den hebben om binnen 48 uur aan de diplo matieke vertegenwoordigers der centrale mo gendheden hun passen te zenden. Woensdag 19 Januari. H. M de Koningin brengt een bezoek aan den Anna Paulownapolder. Donderdag 20 Januari. De Engelsche duikboot E 6 is gestrand in het Friesche Gat, nabij Schiermonnikoog. De regeering der Fransche Republiek geeft 5000 frs. voor de slachtoffers van den wa tersnood. Montenegro breekt de onderhandelingen met Oostenrijk af. Vrijdag 21 Jan. Montenegro heeft den strijd od het geheele front hervat. Koning Nikita blijft zich te midden van zijn troepen bevinden. Koninklijk bezoek aan N ij kerk. De Servische regcering is op Korfue aar. gekomen. De laalsten van Ford's vredesexpeditie ver trekken naar Stockholm. De Vriiz.-Dcm. Tweede Kamerleden heb ben een wetsontwerp ingediend tot liet hef fen van een buitongewon. belasting ter dek king van dc oorlogskosten. Ce oorlog. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legérbestiun- uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In het westen zijn geene bijzondere ge beurtenissen voorgekomen. P a r ij s 2 1 J a n. (R.) Avondcommuniqué. Tusschen de Somne en de Avre bombar deerde onze artillerie vijandelijke inrichtin gen bij het station Chaulnes, waardoor rijf ontploffingen werden veroorza .kt. Eene vijandelijke colonne ten noorden van de Aisne geraakte in ons vuur en werd ver strooid. Elders waren bij tusschenpoozen ar tillerie-actiën. P a r ij s, Jan. (Havas). Namiddag communiqué. In Arlois hebben wij met succes een mijn laten springen onder een Duitsche loopgraaf, loc/ inde i.uar hoogte 119 zuid-oostelijk van Thelus. Avondcommuniqué. Onze artillerie deed verscheidene bran den in Duitsche loopgraven ontstaan. Zij bracht eene vijandelijke batterij tot zwijgen tusschen Soissons en -Reims, berokkende schade aan loopgraven en vernielde een ob servatiepost in de Vogeeten. Londen, 21 Jan. (R.) Communiqué van het Britschc hoofdkwartier. De vijand heeft ten westen van Fricourt drie mijnen tot ontploffing gebracht; schade werd daardoor niet aangericht. Ten oosten van Festubert bliezén wij een mijn op. Onze artillerie heeft vier troepen militaire arbeiders uiteen gejaagd. Wij hebben de ar tilleriestellingen en loopgraven ten oosten van Fleurbaix met goed gevolg beschoten. Elders was wederzijdsche artilleriestrijd. Berlijn, 21 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op het front tusschen Pinsk en Czarto- rysk werden aanvallen van zwakkere Russi sche afdeelingen met gemak afgewezen. We en en, 2 1 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. De indruk van de groote verliezen, die de vijand den 19en Januari in de gevechten bij Toporouth en Bojan leed, drong hem gisteren eene rustpoos in den strijd op. Er heerschte hier, zoowel als in alle andere deelen van het noordoostelijke front, afge zien van tijdelijke artillerie-gevechten, eene betrekkelijke rust. Een vliegtuig-eskader vloog over het ge bied ten zuidwesten van Brzezany en wierp bommen neer, die geene schade aanrichtten. Weenen, 21 Jan. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisteren namiddag stonden onze stellin gen op den top en de hellingen van de Col di Lana twee uren achtereen onder een trommelvuur. Ook Son Panses, ten noorden van Peutelstein, werd zeer hevig beschoten. Op de overige fronten was de artillerie actie niet van meer beteekenis dan gewoon lijk. Rome, 21 Jan. (R.) Officieel commu niqué. In de Tofana-zone noodzaakte een van on ze detachementen vijandelijke afdeelingen met zware verliezen terug te gaan. Aan de Boven en de Beneden Isonzo belemmerde gisteren de mist de artillerie-actie. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van den Balkan is niets nieuws te berich ten. P a r ij s, 2 1 Jan. (Havas). De Montene- gr.'jnsche tToepen gaan voort hevige ge vechten te leveren tegen de Oostenrijkers. Zoo had Oostenrijk zeker de Montenegrijn- schen capitulatie niet opgevat. Weenen,21 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Van het zuidoostelijke oorlogstooneel zijn geene bijzondere dingen te vermelden. Rome, 22 Jan. (R.) De correspondent °n dft Idea Nazionale te San Giovanni di Medua bericht, dat de bevelhebber van de Montenegrijnen, generaal Martinovics, de Oostenrijkers bij Berane heeft teruggeslagen. Koning Nicolaas heeft eene proclamatie aan zijn volk gericht, waarin hij zegt, dat het be ter is te sterven dan den vrede van Oosten rijk aan te nemen. Rome, 21 Jan. (R.) Koningin Milena en de prinsessen Xcnia en Vera van Monte negro zijn gisterenavond in Rome aangeko men, komende van Brindisi. Zij zijn verder gereisd naar Lyon, waarheen zich ook de bij het hof van Montenegro geaccrediteerde di plomaten zullen begeven. Rome, 21 Jan. (R.) De koning, de ko ningin en de prinsen brachten gisterenavond een bezoek aan de Montenegrijnsche ko ninklijke familie en brachten haar heden mor gen een afscheidsgroet voor haar vertrek naar Lyon. P a r ij s, 21 Jan. (Havas.) De leden van de Servische regeering zijn met een Itali- aanschen kruiser naar Korfu gebracht. De minister-president Pasics heeft, ondanks zijn hoogen leeftijd, de vermoeienissen van de reis goed doorgestaan. Hij verklaarde, nadat hij aan land was gekomen, dat hij, ondanks de tegenslagen die zijn land hadden getrof fen, vol rroed is en overtuigd, dat een nieuw, grooler en machtiger Servië uit de puin- hoopen van het oude zal verrijzen. Hij toonde zich zeer erkentelijk voor de hulp, die de geallieerden hebben gebracht aan het leger en de uit hare haardsteden ver jaagde Servische bevolking. Men stelt zich voor den zetel van de Servische regeering voorloopig op Korfu te vestigen. Athene, 21 Jan. (R.) De Fransche en Engelsche gezanten hadden gisteren een lang gesprek met minister-president Skoeloe- dis. De dagbladen kennen daaraan een groot gewicht toe. Ne w-y ork,21 Jan. (R.) De correspon dent van de Associated Press in Washing ton bericht, dat door de bemoeiingen van de regeering der Vereen. Staten de Duitsche, Oostenrijksche, Turksche en Bulgaarsche consuls, die in Saloniki gevangen genomen en aan boord van een Fransch oorlogsschip gebracht werden, in vrijheid gesteld zullen worden. Konstantinopel, 21 Jan. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Gisterenmiddag losten een kruiser en een monitor ongeveer dertig schoten op de om geving van Altechi Tepe en Tekke Burun. IDe schepen verdwenen echter, toen onze ar tillerie hei vuur beantwoordde. Verder geen I nieuws. Londen, 21 Jan. (R.) Officieel bericht. Na de bezetting van Jaunde, in Kameroen, j op 1 Januari werden colonnes uitgezonden in verschillende richtingen om den vijand i naar de kust te dringen en zijn terugtocht naar het Spaansche gebied Muni af te snijden. Een van deze colonnes bevrijd- de 17 Engelsche en 7 Fransche burgers en ;3 Fransche officieren en onderofficieren uit de gevangenschap. Den. 18en is bericht ont- vangen, dat de Duitschers Ebolowa hebben I ontruimd. De Duitsche bestuurder Ebermaier en de majoor Zimmermann hebben Muni I bereikt. Er wordt bericht van gevechten ver- j der zuidelijk, dicht bij de Spaansche grens, waar twee kleine Fransche afdeelingen van de kust en van Fransch Congo uit trachten te beletten, dat Duitschers naar Muni ont komen. Teheran, via Petersburg, 21 Jan. (R.) De Russen bezetten de stad Sultanabad, die door de Engelsche kolonie ontruimd was. De vijand vluchtte naar Boeroedjie met den Duitschen consul. Konstantinopel, 21 Jan. (W. B.) Het agentschap Milli verneemt van de j Perzische grens, dat de Turksche voorhoe de den 6en Januari met ondersteuning van mohammedaansche krijgers Marhametabad' heeft bezet. De vijand, die verliezen leed aan dooden en gewonden, vluchtte naar Mara- gha. Hij trekt zich ook uit Seldos terug. De laatste Turksche overwinningen in Aser- beidsjan maakten grooten indruk op de stammen. Talrijke krijgers sluiten zich dage lijks aan bij de Turksche troepen. Het eer ste transport gevangenen werd naar Mos- soel gebracht. De munitie, die door den vij and in den steek werd gelaten, wordt onder de stammen verdeeld. Londen, 21 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Britsche stoomschip Sutherland is den 17en tot zinken gebracht. De bemanning is opgepikt en den 20en in Malta aan land ge bracht. Een Lascaar is dood. Sydney, 21 Jan. (R.) In een rede te Partamalla verklaarde Holman, de premier van Nieuw-Zuid-Woies, dot de tarweoogst buitengewoon goed geslaagd is. In verband met den oorlog zeide hij, dat de regeering de noodige maatregelen noemt teneinde de productie aan granaten te be vorderen, zoowel in de regeerings- als in de particuliere fabrieken. Ook is men van plan in de regeringswerkp Usen mochineg* we- ren te gaan vervaardigen; rder wil de re geering vliegtuigen aanmal en en een school voor vliegers oprichten. De recruteerjng wordt met kracht voon c- zet en de financiën ïleeren in goeden toe stand. W e e n c n, 21 Jon. (W. B.). Heden komen in de beide staten van de monarchie wette lijke bepalingen in werking, waardoor de tot dusver met het vijftigste levensjaar begrens de verplichting tot persoonlijke dienstvervul ling wordt uitgebreid tot het 55e jaar. Drc uitbreiding is noodig geworden doordat ten gevolge van de voortgaande oproeping van de nieuwe gecreëerde landstormcategorie steeds talrijker personen, die tot persoonlij ke dienstverrichtingen voor oorlogsdoelein den verplicht zijn, voor den gewapenden dienst worden opgeroepen, in wier vervan ging absoluut moet worden voorzien. Er zijn maatregelen genomen, dat met de belangen van de opgeroepen personen in de ruimst mogelijke mate rekening wordt gehouden. De opgeroepenen, die boven 50 jaar zijn, mogen slechts werkzaam gesteld worden in streken, die buiten het nauwere en wijdere oorlogsgebied liggen en niet langer dan zes weken achtereen. Zij kunnen daarna eerst weer opgeroepen worden na een pauze van een tot twee maanden. De voor Oostenrijk uitgevaardigde keizer lijke verordening en de gelijkluidende Hon- gnarsche wet gelden zoolang de tegenwoor dige oorlog duurt. Londen, 21 Jan. (R.) Eer9te minister Asquith heeft in het lagerhuis medegedeeld, dot de regeering tot de conclusie gekomen is om de half geschooilde, ongeschoolde en vrouwelijke werkkrachten ruimer te gebrui ken, ten einde de geschoolde werkkrachten meer vrij te kunnen maken voor ander werk ten behoeve van den oorlog van dringend belang. De werkgevers en de leiders van de vakvereenigingen hadden zich verbonden de regeering te steunen in dezen maatregel van wetgeving, die onmiddellijk zal worden ingediend. Londen, 21 Jan. (R.) De maatregel van wetgeving, waarop de premier Asquith doelde als middel om de geschoolde werk lieden tegemoet te komen, is een wetsont werp tot wijziging van de oorspronkelijken munitiewet. Dit wetsotwerp is reeds in het parlement behandeld en zal spoedig wet worden. y a s h i n g t n, 2 I Jan. (R.) In den Se naat is een levendig debat gevoerd over de rechten van de onziidigen in den tegenwoor- digen oorlog. De senator Hoke Smith, die voor de belangen van de katoenplanters op kwam, zeide, dat het verklaren van katoen tot contrabande haast zonder voorbeeld was. Hij gaf in overweging beslag te leggen op den uitvoer van munitie als middel om de rechten van Amerika te doen gelden. Knud Nelson, van Minnesota, gewaagde van de buitensporigheden der Duitschers op zee Williams, van Mississippi, zeide: Ik vind het niet gewenscht, dat het zuidelijk deel der Vereenigde Staten het doet voorkomen alsof het verlies van goederen op den voorgrond moet gebracht worden, terwijl aan vrouwen en kinderen in de oceaan een graf wordt be reid. Ik ben niet van plan den president over het verlies van goederen ter verantwoording te roepen, zoolang de kwestie van het verlicf van vrouwen en kinderen niet met Duitsch- land geregeld is. Ik ben niet bereid katoen en menschelijk leven op dezelfde lijn te plaatsen. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Over de zen ding van kolonel House, den vertrouwens man van president Wilson, vernemen wij, dat hij een opdracht van Wilson heeft niet al leen voor de gezanten van de Vereenigde Staten in Londen en Parijs, maar ook voor den gezant te Berlijn. Kolonel House zal, volgens de tot dusver gemaakte schikkingen, in het laatst van deze week voor 4 o 5 dagen naar Parijs gaan en dan via Zwitserland zich' naar Berlijn begeven, waar hij gen hel laatst van de volgende week verwacht wordt. Hij zal 5 6 dagen in Berlijn vertoeven en de gast zijn van den Amerikaanschen gezant Gerard. Christian! a, 21 Jan. (W. B.) Mor* genbladet verneemt uit Bergen: Terwijl hel stoomschip Bergensfjord, dat gisteren in Bergen is aangekomen, in Kirkwall vertoef» de, namen de Engelschen de geheele pak» ketpost in beslag. Voor het eerfl werd oold

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1