„DE E EM LAN DER". Dinsdag 15 Februari 1916. ""buiten land."" FEUILLETON. DE STERKSTE. N* 195 14-- Jaargang, hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP Co. ABONNEMENTSPRIJS: maanden voor Amersfoort Idem franco pet post eta f l.OO. IPHPH pi.5o, PeTweek (toef gratis verzekering tegen ongelukken) - O.I O. ^Lfzonderliike nummers Wekelijks bijvoegsel „de Hollandtebs Bttinrotw" (onder redactie van Thérèse van Hoven) per 8 rand. 50 ets. W.keluttcb bijvoegs.l „ft* mt nut" per S mod*. 40 cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTR AAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vnn 1—5 regels0.50. Elko rogel moor«0.10 Dienstaanbiedingen 25 centf bfl vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bosüun ceei voordeelige bepalin-mi tot hot herhaald ad verteeren in dit Blad. bij ttlonnemont Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt cp •Aanvraag toegozondon. Kennisgeving. Burgemeester en. Welhoudyrs van Amers foort. Gelet on artt. 6 cn 7 der Hinderwet. Brengen ter kennis van het publiek, da! -éen door Joh. Brakenhof ingediend verzoek met bijlagen, om vergunning tot hel oprich ten van eene heeleluchtoven,ivoor het bakken van alle soorten brood, kleingoed en banket, bi hei perceel alhier gelegen aan de Lange- gracht No. 26, bii het kadasior bekend onder tectie E. no. 4128 op de secretarie der ge meente ter visie ligt. en dat od Donderdag den 24. Februari aanslaande, des voorniicl- dags te half elf uren gelegenheid ten Raad- fcuizc wordt gegeven om, ten overslaan van het Gemeentebestuur oï van één of meer zij ner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting In te brengen. Tot het beroep bedoeld in art. 15, lc lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande ju risprudentie. alleen zij gerechtigd, die over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of één of tueer ziiner l^dcn tUn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 10. Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. D S<ü\ taVis. De Burgemeester. Politiek Overzicht De Fransche missie naar Italië. De leden van de Fransche regeering, die in buitengewone zending naar Rome waren afgevaardigd, zijn van daar teruggekeerd. De nieuwsagentschappen hebben ons trouw op de hoogte gehouden van de conferentiën, die de wederzijdsche ministers en hunne raadslieden samen hebben gehad, en van den tijd, dien deze conferentiën in beslag heb ben genomen, en de dronken, die op de of- ficieele maaltijden zijn uitgebracht, zijn ons volledig overgeseind,, hetgeen ditmaal geen moeielijk werk was, want zij waren korter dan meestal het geval pleegt te zijn. De ken nisneming van deze vruchten der tafelwel sprekendheid werd. vergemakkelijkt omdat zij allen op denzelfden toon gestemd waren. Aan het diner in de Fransche ambassade zeide mfnister-president Briand, dat hij zich verheugde over de gelegenheid, die in de zen moeielijken tijd aan hem en zijne ambt genooten geboden werd om, zooals 'hij zich tegenover zijne Italiaansche ambtgenooten uitdrukte, „mèt u onze meeningen uit te wis selen en onze beslissingen met elkaar in overeenstemming te brengen, ten einde op elk gebied aan onze gemeenschappelijke po gingen de volledige uitwerking te. verzeke ren. Door de verbinding, die met iederen dag nauwer wordt, bereikt de veelheid van onze militaire ondernemingen en onzen economischen strijd tegen onze vijan den eene eenheid van handelen, die de ze kere waarborg voor de overwinning is." Daarop antwoordde rie Italiaansche minister president Salandra met de verzekering, dat de gevoerde gedachtenwisseling niet heeft gemankeerd „ons steeds dichter te brengen bij het doel, de onmisbaar noodige eensge zindheid in de handelingen van de verbon den regeeringen te bereiken.'' Op dien toon zijn de gehouden tafelrede- voeringen allen gestemd. Men is diep door- drongert van de noodzakelijkheid eener vol komen eenheid van actie. Die is er tot nu toe niet geweest, en dat was voornamelijk de reden, waaróm de oorlogsoperatiën nog niet de uitkomsten hebben opgeleverd, die er van werden verwacht. Het schijnt, dat de daarvoor vereischte eensgezindheid tot dus ver onder de Italiaansche machthebbenden zelve heeft ontbroken. Aan den vooravond van de komst der Fransche missie te Rome werd uit Milaan aan de Neue Züricher Zei- tung bericht, dat er diepgaande verschillen bestonden tusschen den opperbevelhebber Cadorna en den minister van buitenlandsche zaken Sonnino. Deze verlangde steeds dringender, dat het legerbestuur den wensch van Frankrijk en Engeland zou vervullen naar eene krachtige militaire deelneming van Italië aan de krijgsbedrijven op den Balkan, omdat hij anders de verantwoorde lijkheid voor de buitenlandsche politiek niet langer zou kunnen dragen. De legerbevel hebber heeft tegen dit verlangen van den minister nog steeds een hardnekkig: „Dat kunnen wij nietl" doen hooien, op gevaar af daardoor de stelling* van Sonnino tegen over de andere leden van de Entente on houdbaar te maken. Het is mogelijk, dat in de directe bespre kingen met de Fransche gemachtigden de zen er in geslaagd zijn de bezwaren, die aan Italiaansche zijde bestonden, uit den weg te ruimen. Er-wordt althans verzekerd, dat er nu volkomen overeenstemming is tusschen Frankrijk en Italië. Maar daarmede is men er nog niet. Als uitkomst van de in Rome gehouden conferentiën wordt bericht, dat er nu binnen den kortst mogelijken tijd in Parijs eene conferentie tusschen de vier bondgenooten zal worden gehouden, die door politieke en militaire vertegenwoordi gers zal gorden bijgewoond. Daar^zal dus de eenheid van actie vastgesteld worden van welker onmisbaarheid men in Rome over tuigd is geworden, en eerst daarna zal die eenheid zich omzetten in de daad en blij ken uit de handelingén van de geallieerden op de verschillende oorlogstooneelen. Maar totdat de besluiten zijn vastgesteld, waarin de nu verkregen eenheid zich zal kunnen doen gelden, blijft de tegenpartij den voor sprong behouden, dien zij zich" onmisken^ baar heeft verzekerd. De centrale mo gendheden hebben niet zooveel omslag noo- dig gehad om de door hen van den beginne af gevoelde noodzakelijkheid van eenheid van denken en willen in daden te belicha men. De uitkomsten van die daden hebben wij hooren verkondigen in de tafelredevoe ringen, die gehouden zijn in Nish, waar de Duitsche keizer de gast was van den koning der Bulgaren, en in de Duitsche en Oosten- fijksche hoofdkwartieren, waar koning Fer dinand de vorige week is geweest. Wanneer men die redevoeringen legt naast die, wel ke te Rome zijn gehouden, dan. voelt men een hemelsbreed verschil en merkt men hoe zeer de Quadruple-Entente uit een krijgs kundig oogpunt bij den vierbond ten ach ter is. In de laatste tafelrede van den Italiaan- schen minister-president komt eene zinspe ling voor op het speciale doel, waarvoor Ita lië in dén strijd is gegaan. Het doel, waar mee de Fransche missie naar Rome is ge gaan, is geweest Italië te herinneren aan de plichten, die het. ten behoeve van de an dere leden der Entente heeft te vervullen. Daartegenover heeft Salandra het gepast ge oordeeld te herinneren aan 't geen Italië het naast aan het hart ligt; hij verklaarde, dat het Italiaansche volk de wapenen heeft aan gegord om voor het vaderland de natuurlijke grenzen te veroveren aan de Alpen en aan de zee. Maar als men den toestand goed beziet, dan staat voor Italië de kans om tot bevre diging van zijne bijzondere wenschen iets door dezen oorlog te winnen, bitter slecht. Het kwart millioen Italiaansche soldaten, die voor de Oostenrijksche stellingen aan de Isonzo en in Trentino het leven hebben ge laten, levert het bewijs, dat het Oostenrijk sche- front aan de grens van Italië niet te verwrikken is; de honderdduizenden gewon den en zieken, die de hospitalen vullen, zijn de levende getuigen, die de overtuiging h ervan verder dragen. Aan de oostzijdè van de Adriatische zee is de stelling van de Ita lianen verslechterd in plhats van verbeterd; zij loopen gevaar daar hun invloed geheel kwijt te raken. De groolste teleurstelling le vert nog «de houding "an de „onverloste broeders." De van het front komende solda ten verhalen aan ieder, die het wil hooren, dat juist dezen de geduchtste tegenstanders zijn en dat de Zuid-Tirolsche scherpschutters uit de Irr endent a hurv dUel in de Italiaensche gelederen nooit missen. Ook de niet gewa pende bewoners van de streken, die men als „onverlost" placht aan te duiden, leggen een groolen weerzin tegen de verlossers aan den dag. De terugslag daarvan is, dat er allengs' eene omkeering komt in de volks stemming tegerover de Irrendenti. Men vraagt zich af, waarom men zich toch moet opofferen voor Irredenli, die zich niet wil len laten verlossen. De oorlog. Ber 1 ij n, 14 Pebr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De levendige artilleriegevecht^n duren voort op een groot deel van het front. De vijand richtte des nachts zijn vuur weer op Lens en Liévin. Ten zuiden van de Somme ontwikkelden zich levendige gevechten aan een vooruitspringend sappenhoofd van on ze stelling. In Champagne werden twee vijandelijke tegenaanvallen ten zuiden van Sainte Marie- a-Py volkomen afgewezen. Ten noordwes ten van Tahure ontnamen wij aan de Fran- schen in storm meer dan 700 Meter van hunne stelling. De vijand liet 7 officieren en meer dan 300 man gevangenen in onze handen; hij verloor een machinegeweer en vijf mijnwerpers. De handgranaatgevechten ten oosten van Maisons de Champagne zijn tot^stilstand ge komen. Ten zuiden van Lusse (oostelijk van Saint-Dié) verhielden wij door opblazing een deel van de vijandelijke stelling. Bij Obersept, in de buurt van de Fransche grens, ten noordwesten van Pfirt, namen on ze troepen Fransche loopgraven over eene uitgestrektheid van 400 Meter; zij wezen nachtelijke tegenaanvallen af. Eenige dozij nen gevangenen, twee machinegeweren en drie mijnwerpers vielen in onze handen. Duitsche vliegtuigeskaders vielen de spoor wegwerken en troepenkampen van den vij and op het noordelijke deel van het front aan. P a r ij s, 14 Feb r. (Havas). Namiddag communiqué. In Artois lieten wij mijnen springen ten zuiden ven den weg NeuvilleLa Folie en ten zuiden van de Somme. De aanval van de Fransche troepen, die gisteren op het einde van den dag gericht werd tegen de Duitsche werken ten zuiden van Frise, stel de ons in staat eenige loopgraafelementen te bezetten. De vijandelijke tegenaanval werd neergemaaid door het Fransche vuur. Eene Duitsche compagnie, die door de Franschen o|nsingeld werd, is gedecimeerd. De kapitein en 70 overlevenden gaven zich over. Het totale aantal gewonden, dat nu in onze handen is, is een honderdtal. Ver scheidene machinegeweren bleven eveneens in handen van de Franschen. Volgens de verklaringen van krijgsgevangenen en te oordeelen^naar het getal der op het terrein gebleven lijken, zijn de verliezen van den vijand aanzienlijk geweest. In Champagne lieten wij in den loop van een door de Duitschers ondernomen aanval ten oosten van den weg TahureSommepy, de vooraf gereed gemaakte mijnhaarden springen onder de voorste elementen, waarin de Duitschers hadden kunnen doordringen. Hunne pogingen om vooruit *te komen tot aan de ondersteuningsloopgraaf, mislukten geheel. Ondanks de ernstige verliezen, door het opblazen van onze "mijnen en ons artil lerievuur veroorzaakt, houden de Duitschers zich staande in de voorste elementen. In Boven Elzas bracht gister eene nieuwe actie van de Duitsche infanterie ten oosten van Seppois, die werd voorafgegaan door een hevig bombardement, de Duitschers in het bezit van 200 Meters loopgraaf. Door een onmiddellijk ondernomen tegenaanval kwam het grootste gedeelte van het bezette gebied weder in ons bezit. De artillerie- actiën waren zeer hevig in die streek. Avondcommuniqué. Onze artillerie in België blies eene muni tiebergplaats op ten noorden van Boesinghe. De vijandelijke infanterie trachtte gisteren avond ten noorden van Soissons na een he vig bombardement uit de loopgraven te ko men; zij werd onmiddellijk gestuit door ons artillerie- en infanterievuur. Er was zware artilleriestrijd in Chtimpug» ne. In Boven Elzas bombardeerde de vijand hevig de voorste loopgraven ten oosten van Seppois, die wij in den nacht hadden her overd. Wij hadden stellingen ontruimd, die geheel ontredderd waren. Onze artillerie be schoot in dezelfde streek vijandelijke ver sterkingstroepen, die trachtten in kleine par tijen vooruit te gaan. Londen, 14 Febr. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Een Duitsch draadloos telegram bericht, dat 40 Britsche gevangenen zijn gemankt in een gevecht bij Pilcken. Wij hebben elf ver misten uit dit gevecht, van wie men gelooft, dat acht gedood zijn. Deze mannen werden verloren, terwijl zij de naar hunne loopgra* ven teruggaande Duitschers vervolgden Er waren gisteren 17 luchtgevechten. Hen groot vijandelijk vliegtuig met twee machi nes werd in de vijandelijke liniën neerge veld. Den vijand liet zeven mijnen springen in de laatste 24 uren. Ten zuiden von l'osses volgde op acht ontploffingen, voorafgegaan door een hevig bombardement, een kleine infanterieaanval. De weinige mannen, die in onze loopgraven kwamen, werden er door handgranaten onmiddellijk weer uit verdre ven. Londen, 14 Febr. (R.) Uit het Brit sche hoofdkwartier wordt bericht, dat lord Kitchener, die eenige dogen bij de Britsche liniën in Frankrijk is geweest, naar Londen is teruggekeerd. Gedurende zijn verblijf heeft hij verscheidene troepenafdeelingen geïn specteerd. B e rl ij n, 14 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Afgezien van eenige patrouillegevei_ht n, .waarin wij succes hadden, is er in het oos ten niets van beteekenls gebeurd. Weenen, 14 Febr. (W.-B.). Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel zijn geene gebeurtenissen voorgekomen. Petersburg, 14 Febr. (Tel.-agent- schap.) Communiqué van den grooten geno- ralen st^f. Het wederzijdsche levendige vuur duurt fcoort tusschen Olay en het eiland Dalem. Wij constateerden het goede effect van onze artillerie onder Dwinsk. De vijand maakt ere* bruik van stikbommen. Weenen, 14 Febr. (W.-B.). Officieel bericht van 'heden middag. Aan het front in het kustgebied was de artilleriestrijd op sommige plaatsen /e#>r hevig. Wij' hebben ons in onze pas gewon nen stelling in het Rombongebied gehand haafd. Weenen, 14 Febr. (W. B.) De koning der Bulgaren is heden voormiddag hier aan gekomen. Hij werd aan het station, namens den keizer, door aartshertog Karei Frans Jo zef begroet. De stad prijkte in vlaggentoo», de bevolking bracht hem warme huk!-. Men moet het beste hopén, het slechtste verwachten en alles nemen zooals het is. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 89 In haar herinnering kwpni eejn ander ge sprek dat ze over deze reis gehad hadden. Toen had ze hem gezegd, dat zc blij was dat hij thuis bleef, niet voor de liulp bii de som men. maar ook om andere redenen,. En toen had hri liaar in zijn armen eenomon en haar den eersten e>n eenigèr keer gekust, gekust als in een roes. Hij 'had haar vastgehouden ondanks haar tegenstand, en hel had lang ge duurd vóór hij tot bezinning was gekomen. Hoe dikwiils had ze aan dat uur gedacht, en altiid had zc gevoeld, dat zc toch samen hoorden. En als ze hem nu zei hoe blij ze zou zijn als hij thuis bleef Zou ze hem ver zoeken niet op reis te gaan Moest ze hem nog duidelijker toonen, dat ze hem liefhad 7 Ze stond met den rug tegen de b?'"strade en keek naar het Westen, waar de horizon niettegenstaande de cLichte schemering een rooden gloed liad behouden, naar boven over gaand in een blocker licht, tot die geheel ver dween in een licht blauw-groen. ..Zie die lantaarns heneden eens", zei'hii. wijzend naai- dc straat Hoe gelijkmatig-jnar- rheeren* ze in een rechte lijn naar den hemel. Waar eindigen ze waarheen gaan ze liikt het ndet of ze den hemel willen bestormen om daarboven sterren te worden Zii wendde zich om vervólgde zijn blik. „Ik reis in dezelfde richting als zij", voegde hii er aan toe. Een droomerige uitdrukking lag op zijn ge zicht, als geloofde hij dat ook hem daar een open hemel wachtte. Maar Blenda hernam haar vorige houding met dc armen op de leuning en kwam nog iets dichter bii hem. „Ga niet" smeekte ze. Het was de smeekende bede van ern kind. van een kind dat bang is. alleen gelalen te worden. Er kwam geen antwoord. Maar de duister nis tusschen hen was vol groeiende angst cn onrustige gedachten, het werd onverdrage- lijk. ..Ik moet gaan." zei hij. „En blijf ie een heel jaar weg „Ja. dat zeker wel." „Nog laifser „Waarschijnlijk." „Kom ie misschien nooit weer terug „Ik weet het niet." Haar hoofd zonk neer od de balustrade, en boog zich zoo diep op haar armen, dat hij haar \vitlen hals zag onder de donkere haarlokkeu in den nek. Na een kort tijdje richtte zii zich weer op. „Ik ben koud," zei ze en trok de cópe om zich heen. Haar gezicht was grauw als van koude en ze wendde zich naar de balcondeur. Ilii hield die voor haar open. en zij ging naar binnen. Stil en langzaam liep ze door de donkere kamer, soms tegen een meubel stoo- ftend. alsof het voor haar oogeu schemerde. En tenslotte zag hij haar in haar eigen ka mer verdwijnen. Toen ging hii opnieuw op het balcon, cn volgde met ziin oogen de rii der lantaarns naar het Westen, symbool van den weg. dien hii zelf wilde gaan. Zou die hem naar den hemel voeren, waar van hii onlangs gedroomd had, en die hooger en lieflijker moest zijn dan de voorstellingen van geluk en zaligheid, die hii zich tot nu toe had gemaakt. Hii geloofde het. Had zijn droom niet-een ander doen droomen, ofschoon hii dien niet in ronde woorden uitgesproken had Waren niet onoverkomelijke hindernissen beginnen te wijken Zii die ecu deel van zijn droom was, die dezen zelve meedroomde. zou hem wel he i en die tot werkelijkheid te maken. Dezen morgen had zc vcklaard. dat ze on mogelijk haar familie kon vcrialcn. Haar leven was haar niets wrard als ze alleen voor zich zelf leefde. Daarom moest men op de plaats blijven waar men voor anderen van nut was. had ze gezegd. Maar nu wilde ze erover denken. En zelf was hii vrijof de geschiedenis van Anderson bewezen werd of niet. de band tusschen hem en vader werd verbroken. En Blenda...? Tusschen hem en haar had immers nooit een band bestaan; zij had het nooit gewild, on als 2\\ nu 1 Hij zag haar voor zich, zooals zii zoo even op het balcon had geslaan en hem verzocht niet te- vertrekken^; haar ir.nigen blik. de bange, kinderlijke nitdi ukking van haar sc- *icht. Maar nu was het lc laat. en Jni had haar dal laten begrijpen. Voor de eerste maal in zijn leven voelde hij zich werkelijk zelfstandig en vrij. 't Was hem of hii 'de bevrijdende daad reeds ver richt had. die hii *zoo lang hii zich kon her inneren verlangd had tc doen cn die hem in ziin eigen oogen tot man zou maken. Dc in nerlijke bevrijding had reeds plaats gegrepen, de uiterliike was slechts een bijzaak. ..Blenda .Ta. nu was zii nog wel eens in zijn gedach ten. maar spoédig zou ze daaruit geheel ver dwijnen. Als ze er maar niet zoo koud en ongelukkig uit had gezien, toen ze door de donkere ka mer liep. Ze liad zich bewogen alsof ze niets zag. Hadden tranen haar oogesn verduisterd Ze was weggegleden als een schaduw tus schen de schaduwen. Maar al leed zii nu ook. haar verdriet zou niet lang duren. Haar liefde was verscheiden malen te voren ontwaakt en gedoofd, die had een fladderend karakter, waarom moest ii dan aannemen, dat ze nu crnst'.ger zou ziin Nee. om haar behoefde hii zich niet te be kommeren. hij kon zich vrij gevoelen zonder gewetenswroeging, en kalm droomen van ziin weg naar het Westen, die naar den hemel voer do.. XXIV. Op Maandagmorgen ging het aankleedcn bij Blenda zeer langzaam. Ilaar moeder moest haar onophoudelijk er aan herinneren dat het al laat was, en dat zij zich moest haasten om niet "te laat op school te komen Npg nadat ze ontbeten had. liep ze door de vertrekken on was een oogenblik in R!r- ger's kamer. „Bii ger is al weg.zei haar moeder. „Zoek. ie iets „Nee niéts." En nu -deed ze haastig haar mantel aatr. gal haar moeder een kus. streelde haar w if.j en vloog weg. Maar toen ze op straat kwam. sloeg zc niet den weg in naar de school, doch ging in te genovergestelde richting, langzaam en üf dachtcnloos. alsof zc niet wist. waarheen zou gaan. Het eenige wat ze zich duidelijk bewust was/ was dat ze niet Tiaar school wil de gaan. Daar was Kiell Borlin en gaf les. Wanueor ze daar tusschen dc anderen was. zou z« misschien iets verkeerds doen zij was niet zeker van zich zelfze zou zich misschien ndet kunnen bedwingen om op te staan, oft hem tc wiizen en tegen de meisjes te zeggen r „Zie hem aan. dan ziet ge hoe een slecht mcnsch eruit ziel." 't Was een idee Ii*c geworden dat h-V een slecht mensch was. het suisde voortduw rend door haar hoofd; 't klonk als een re frein bii alles wat ze dacht, en het ergst# was dat zij het noodzakelijk in woorde» moest uiten. En misschien zou het haar niet gelukken het in te houden, haar gedachte® waren zeker in de war. ze had ook zulk eert wonderlijk gevoel ln haar hoofd, misschie® zou ze nog iets anders doen. de meisjes b in het gezicht slaan, ab ze achter haar rul stonden te fluisteren, of misschien in tranert uithakten als ze Birger zag. Wordt. fWpJgjb

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1