P 14"* Jaargang. „DE E EM LAN DER'. Donderdag 17 Februari 1916. ^BUITENLAND. FEUILLETON. N° 197 Mr. J A. LEVY, Advocaat. DE STERKSTE. hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP C o. ABONNEMENTSPRIJS: w, 0b? 8 maanden tooi Amersfoort f 1.00. Idem franco p«i post1-50. Per week (mal gratis verzekering tegen ongelukkbu) O.IO. A&onderloke nummera 0.05. Wek el like bfjtoogsel 9dt Sollondtchs Bttitoroutd* (onder redactie ▼an Tbérèse van Hoveo) per 8 mnd. 50 cts. Wekelykseb bijvoegsel „Hill w#" per 8 mnd. 40 cts. Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 63. PRIJS DER AD VERTENT1ËN:" r o.&o. 0.10. Vao 1—5 regelt Elke regel tn.or Dienstaanbiedingen Ji5 cent» bb «omftbeUling. Groote lettors naar ulaatsruimt. Voor handel en budryt beslaan seer «ooidoeliee bopalingoii tnt het herhaald «dvertoeron in dit Blad. bij iboniynu» it Eene circulaire, bevtrtende de roorwtarden, wordt o» aanvraag toegezonden. 17 Pebr. (1836). gelegenheid ven den 80en verjaardag van deren bekenden jurist. Krachtig, machtig door het woord, En door fijne zielsontleding, Door der Sprake juiste kneding. Die nauwkeurigen bekoort. Leier, Schrijver, Denker, Leider, Intimus van d'eedlen man. Die als wijsgeer de bevrijder Werd van al wat denken kan. Spinozist en Kantiaan, Dóch vooral Thorbeckiaan. Heil hem, rusteloos Leviet. iWaar hij 't Recht bezoedeld ziet. PIBT VLUCHTIG. Doom, 17-2-1916. v Niet procureur, maar advocaat. Zooals ook op zijn kaartje staat. Politiek Overzicht- De oorlog. P a r ij s, 16 F e b t. (Havas). NamkMag- Oommuniqué. Br is niéts van belang gebeurd in den loop wan den nacht. In Champagne hernamen wij door een granaatvuur eenige gangen ten oosten van den weg van Tahure naar Som- me-Pry. De vooruitgang van de Duitschers in Ar- tois en Champagne als gevolg van den zeer hevigen aanval, die in de laatste dagen werd verricht, is inderdaad op niets uitgeloopen. De lang van te voren voorbereide aanvallen iwaren gericht tegen een in de Duitsche liniën vooruitspringend gedeelte, verschillende kanten tegelijk bedreigende. Alle aanvallen werden voorafgegaan door geduchte mijn- ontploffingen, welker voorbereiding drie maanden had geduurd. Ondanks die voorbe reiding en het machtige bombardement, was de eenige uitkomst, dat de Duitschers eenige trechters en eenige Pransche uitstekende punten bezetten. Volgens nauwkeurige in lichtingen bedroegen de Duitsche verliezen minstens de helft van het in den strijd be trokken effectief. Het laatste Duitsohe offen sief vermeerderde dus niet de terreinwinsten maar verminderde hunne geveohtswaarde. Avond-communiqué. Vijandelijke werken en konvooien zijn be schoten op verscheidene punten. Verder ls er niets gebeurd. Londen, 16 Febr. (R.) Communiqué ven het Britsche hoofdkwartier. Er was in de laatste 24 uren hevig bom bardement en granaatstrijd tusschen het yperenComineskanaal en den Vperen Cominesspoorweg. Overigens verliep de dag rustig op het geheele Britsche "front. De gisteren gemelde verovering \an 600 yards loopgraven aan onze frontlinie was voorafgegaan door een herig bombarde ment en door het opblazen van vijf mijnen, waardoor de loopgtaven onhoudbaar waren geworden De aanvallen strekten zich uit over 4000 yards front; zij werden elders overal afgeweken, waarbij de vijand belang rijke verliezen leed. De door de Duitschers genomen loopgraaf is in het afgeloopen jaar meermalen in andere handen overgegaan en wordt daarom genoemd de internationale loopgraaf. Petersburg, 16 F e b r. (T el-agent schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In den sector Riga werd een Duitsch vlieg tuig, dat ten noordwesten van Repi was op gestegen, door het vuur van onze zware granaten genoodzaakt neer te dalen. Het brughoofd te Uxkull werd hevig gebombar; deerd door zwarè artillerie van den vijand gedurende een half uur. In den sector Dwinsk gelukte het ons twee ontploffingen te verwekken in eene zware vijandelijke batterij in de buurt van Illuxt. Wij sloegen twee Duitsche aanvallen terug op Garboenowka en de streek ten noorden van dat dorp. In de streek van de Boven Ikwa stuitte ons artillerievuur pogingen van den vijand om onze verschansingen te beschieten met bom- werpers. Den 4en deed een van onze luchtschepen een aanval op de stad en het station Pod- haice. Op het station werden zeven bommen geworpen, elk een poed wegende, en vijf bommen van twee poed. Drie één-poeds bommen werden in de stad geworpen op trein-dépots. Vijandelijke vliegtuigen, die ons luchtschip tegen kwamen, ontweken den strijd en verwijderden zich. Eene poging van den vijand om onze ver schansingen in de streek van Usieczko aan te vallen, werd terug geslagen. Ten noorden van Pojan liet de vijand een mijnhaard springen. Na een strijd met hand granaten, bleef de trechter in .ons bezit. Roine, 16 Febr. (R.) Officieel com muniqué. In de Tofani-zóne beschoot onze artillerie met goede uitwerking afdeelingen vijande lijke troepen en plaatsen, waar machinege weren zijn opgesteld. In de Rornbon-z6ne be proefde dé vijand een nieuwen aanval op onze stellingen, die vlug werd teruggeslagen Vijcnrlelijlce vliegtuigen wierpen bommen neer op bewoonde plaatsen in de vlokte tusschen Natisone en de Isonzo. Er zijn geen slachtoffers gemaakt en slechts onbeduiden de schade aar: .icht. v Saloniki, 16 Febr. (R.) Dertien Fransche vliegtuigen deden gisteren een raid boven de stad Stroemnitza en de nabij gelegen kampen; zij wierpen 158 bommen neer, waardoor verscheidene branden ont stonden. De vliegtuigen keerden behouden terug, ofschoon zij beschoten werden. Het eerste Grieksche cavallerie-regiment, dat wordt gecommandeerd door prins An dreas, heeft heden morgen deze stad ver laten om zich naar Athene te begeven. I B e r 1 ij n, 1 6 F e b r. (K. N.) Ondanks de door Skoeloedis gegeven strikt neutrale ver klaringen verzekerde de minister van bin- nenlandsche zaken Goenaris, die den toe stand volkomen beheerscht, dat Grieken land niet demobiliseert, omdat het er niet van wil afzien zich te eeniger tijd van het leger te bedienen. Peters burg, 16 Febr. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten ge- neralen staf. In het kustgebied van de Zwarte Zee ver dreven onze troepen de Turken uit eene reeks bergstellingen en wierpen den tegen stander terug tot achter de rivier Vitzesou. Zooals gisteren werd bericht, hebben de dappere Kaukasustroepen negen forten ge nomen van de stelling Deveboinoe, die de vesting Erzeroem dekt; wijsmaakten om streeks 70 kanonnen en munitie en gevan genen buit. De generale staf moet tot zijn leedwe zen zich onthouden van het opgeven der namen van onze roemrijke regimenten, die de Turken met de bajonet verdreven. Thans ontwikkelt dit succes zich ondanks de ongunst van het weer en piaatselijké bezwaren. De-Turken haasten zich uit het zuiden en westen aan Erzeroem hulp te brengen. Het zuidelijk gedeelte van Erze roem staat in brand. In de streek van Kn/ss duurt het offen sief met goeden uitslag voort. Petersburg, 16 Febr» (II*) Erzeroem is geDoni»r. Petersburg, 16 Febr. (Tel.-agent- schap). De onderkoning van den Kaukasus heeft het volgende telegram gezonden: God heeft de dappere troepen van het leger in den Kaukasus zoo grooten bijstond verleend, dat Erzeroem. na een aanval zon der wederga van vijf dagen, genomen is. Het .verheugt mij onuitsprekelijk deze overwinning aan Uwe keizerlijke Majesteit te melden. (w. g.) NIKOLAAS. Londen, 75 Febr. (R.) Officieel be licht. De verliezen, die door de Arethusa zijn geleden, bedragen 12 vermisten en 8 gewon den. Londen, 16 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. Het stoomschip Tergestea is in den grond geboord aan de oostkust. De bemanning is gered. P a r ij s, 16 Febr. (Havas). De czaar heeft op de ontvangst van het bericht, dat het nieuwe Servische leger buiten alle ge vaar is, dank zij de bemoeiingen van de Fransohe regeering, aan president Poincaré een warmen gelukwensch gezonden voor de hulp, die Frankrijk edelmoedig heeft ver leend aan het zoo zwaar beproefde Servië in den loöp van zijn heldhaftigen strijd tegen den gemeenschappelijkcn vijand. Poincaré antwoordde: Onze missie van leger en vloot, die in overeenstemming met de Engelsche en Italiaansche vlootautoritei- ten het Servische leger geheel heeft gered, zal zeer gevoelig zijn voor de gelukwenschen van Uwe Majesteit. Frankrijk is er trotsch op, dat het de dappere troepen in stand heeft kunnen houden, die een oogenblik voor de overmacht moesten wijken, maar met hunne bondgenooten zullen samenwerken aan de bevrijding van hun vaderland. Havre, 16 Febr. (Havas). Verleden Maandag hebben de gezanten van Frankrijk, Groot-Bnttannië en Rusland bij den Koning der Belgen zich naar het ministerie van bui- tenlandsche zaken begeven. De Russische gezant heeft, mede namens de beide andere gezanten, aldus het woord tot den Belgi schen minister gericht: De verbonden mo gendheden, onderteekenaars van de verdra gen die de onafhankelijkheid en onzijdig heid van België waarborgen, hebben beslo ten heden door eene plechtige daad de ver bintenissen te vernieuwen, die zij tegen over uw land op zich hebben genomen. Dientengevolge hebben wij, gezanten van Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, be hoorlijk gemachtigd door onze regeeringen, de eer de volgende verklaringen te doen De verbonden mogendheden-garanten verklaren, dat als het oogenblik daarvoor is gekomen, de Belgische regeering zal wor den opgeroepen om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen en dat zij geen ein de zullen maken aan de vijandelijkheden, zonder dat België in zijne politieke en eco nomische onafhankelijkheid is hersteld en ruim schadeloos gesteld voor de geleden nadeelen. Zij zullen hun steun aan België verieenen om zijne commercieele en finan- cieele opbeuring te verzekeren. Baron Beyens dankte de gezanten namens 's koning regèering. Daarna deelden de ge zant van Italië en de vertegenwoordiger van de Japansche regeering aan baron Beyens mede, dat hunne landen, die niet behooren tot de mogendheden-garanten van de onaf hankelijkheid van België, verklaren, dat zij er niet het minste bezwaar tegen hebben, dat de verklaring voornoemd door hunne bondgenooten is afgelegd. Washington, 16 Febr. (R.) Graaf Bernstorff heeft aan staatssecretaris Lansing den laatsten tekst aangeboden \an de Duit sche slotnota in de Lusitania-zaak. Daarin zijn opgenomen de veranderingen in den lekst, die door de Amerikaansche regeering in overweging zijn gegeven en nog een an dere wijziging, die is aangegeven. Washington, 16 Febr. (R.) Een ge zaghebbend ambtenaar aan het staatsdepar- tement verklaart, dat de Vereenigde Staten aan de Entente binnen de grenzen van het volkenrecht de bewapening van handels schepen voor verdediging toestaan, onver schillig welke omstandigheden er op zee be staan. Wanneer dus de Entente-mogendhe- den mochten weigeren de wenk tot ontwa pening van handelsschepen op te volgen, dan kan de Amerikaansche regeering hare goed keuring van het Duitsche voornemen om be wapende handelsschepen te torpedreren, niet kenbaar maken. Het staatsdepa ment heeft bekend gemaakt, dat het niet vo nr- mens is zelf de wetgeving op dit stuk te wijzigen. Dat kan niet geschieden zonder toe stemming van alle betrokken taten. Maar het kan zijne instruction nan de havenautoriteiten wijzen en toeslaan, dat schepen uitklaren, die alleen voorzien ziin van kanonnen van kaliber, enkel gos» hikt voor verdediging. Washington,15Febr. (R.) Men be richt. dat de Vereenigde Stoten aan Oosten- rijk-Hongoriie en Duitschland zullen vragen, hoe zij zich voornemen te bepalen of han delsschepen ongewapend zijn, voordat zij ze zonder waarschuwing in dén grond ho ren. Er wordt verklaard, dat het Amerikaan sche memorandum aan de Entente-mogend- heden betreffende de ontwapening van hnn* delsschepen, enkel gezonden is in het be lang van de menschlievendheid en dot daar mee niet bedoeld is de geldende praktijk te veronderen. Washington, 16 Pebr. (R.) Graaf Bernstorff heeft met staatssecretaris Lansing geconfereerd over de raadzaamheid om de toepassing van het Duitsche duikbootbevel te verdagen met het oog op verdere onder handelingen. Bernstorff zeide^ dat Duitsch land geen plan hod possogiersbooten in den gror.d te boren. Lansing betuigde zijne in genomenheid met deze verklaring. Hu voeg de daaraan toe, dat Duitschlands dreigement om bewapende handelsschepen zonder waar schuwing in den grond te boren, de geheele kwestie van den duikbootoorlog heropent. De overeenkomst betreffende de Lusitania kon riet finaal worden aangenomen, zoolang niet de Vereenigde Stoten hebben bepaald of dfvrin iets voorkomt wat in strijd is met do nieuwe politiek in den duikbootoorlog. Kaapstad, 16 Febr. (R.) Generaal Botha zeide in een rede, die hij in het Unic- parlement hield, dat hij als het noodig was, bereid was de wapens op te nemen en ullea wilde doen om den oorlog tot een succesvol einde te voeren. Tweespalt tusschen Boeren cn Engelschen zou noodlottig zijn voor de samenleving. Op het oogenblik stnnn er on geveer 17000 soldaren der Unie in 't veld en waarschijnlijk zullen er binnenkort nog meev zijn. De Unie had de kans on\ onder veel gunstiger condities uit den oorlog te voorschijn te komen dan de andere kolo niën, omdat zij er gebied bij winnen kon. De hulp, door de Unie aan Engeland gege ven, was grooter dan menigeen besefte. De Unie droeg de kosten van de werving, de uitrusting, de soldij en dc v ling van <!e troepen, voordat zij het land verlieten. In het geheel werd 2.500.000 pond sterling door de Unie hiervoor uifgeg en. Konstantinapel, 15 F e b r. .- B.) Volgens een rapport van de begrootin ,a- commissie bedraagt de door de Turks Jie regeering sedert het begin van den. oorlóg met de centrale mogendheden afgegoten voorschottenrekening 21,013,310 Turkicho ponden. Hier komen nog hij 20 millicu n cn ROMAN VAN ANNA WAl ILENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 41 XXVI. Toen ze thuiskwamen stond mevrouw Ahr- Hng in de deur van de eetkamer, cn keek ©ver hun schouder. ..Is Blenda niet bij jelui Maar ze kreeg slechts vragen tot ant woord. .Was Blenda niet thuis Waar kon ze ziin Het was immers al over het etensuur Men nam intusschen toch plaats aan tafel. Ze moest toch spoedig komen. Ze had zeker een kenhisie te ver begeleid, vermoedde de rector. Maar mevrouw Ahrling was nerveus. Ze kon er niets doorkrijgen en keek onophou delijk naar de deur. waardoor Blenda zou moeten komen, deze liet echter op zich wach ten. Had Birger haar niet op school gezien, zag *e erg bleek Birger keek nadenkend op. gestoord in ziin ftedauhten. ..Nee. hij had haar niet gezien, hii had dezen morgen geen les in haar klasse ge- teven." •»Ze was vanmorgen zoo onrustig", zei ósanr moeder ..ik geloof niet dat zii gezond is. Hij bleef eenige oogenblikkcn nadenken. Hii herinnerde zich Blenda op het balcon. en hoe ze liaaT cape over dc borst had ge lrokken. koud en slecht had ze er uil gezien, stil was ze weggeslopen, een smalle, don kere schaduw, die in de schemering biina ge heel verdween. Geheel verschillend van de vroegere, over moedige Blenda. die haar hoofd zoo rechtop droeg en altijd een ppar woorden klaar had. wanneer ze kwam en heenging. Ja. hii kon zich wel voorstellen, dat ze vandaag bleek was geweest Maar haar beeld verdween, en hij was op nieuw in ziin eigen toekomstplannen ver diept. het bewegelijke panorama dat zich aan zijn innerlijke blik vertoonde. Op den terug weg van de schooi was er niet over zijn i*eis gesproken, en dat pijnigde licm. Vader bad hét misschien uit zijn herinnering gewenschl Vroeger had hii er niet over willen hooren. cn hoe zou hii zich er nu in kunnen schik ken Een scheiding nu de muren tusschen hun beider harten afgebroken waren, en ze el kaar nader stonden dan ooit vroeger. I1 zou hij het opnemen Met elk uur dat verstreek, zou het moei lijker ziin te spreken. En de toekomstbeel den wisselden. Hij zag zichzelf op weg naar het Westen, haar tegemoet, die vooruit zou reizen om op hem te wachten. Hii zag het heerlijke nieuwe leven dat ze in vrijheid zouden voeren, een geluk, dat nog alleen in zijn verbeelding, fantastisch groot boven zijn lioofd zweefde. In het volgende c c .b'ik was hii echter neer op zijn plaats in ziin tegenwoordig be staan. Hii zag dc ontvangkamer in dc school, en in den stoel naast de schrijftafel zat va der. en hit strekte zijn hand uit. maar nie mand greep die. Birger ging haastig naar ziin kamer. Een massa zaken moesten zoo vlu^* mogelijk ge ordend worden, vóór liii naar Karin kon gaan. Nu zou ze zeker nagedacht en besloten heb ben. zooals hij wilde. Iets anders kon hii zich niet voorstellen. In elk geval zou' hii haar gedachten wel leiden in de richting, die ze moesten gaan. de eenige dia natuurlijk en verstandig voor hen beiden was. Want ïn- nerliik was hun wil geliik. xlat wist hii im mersen daarna zou hii met vader spreken. Ja. elke minuut was kostbaar. Toen hij zijn papieren schikte, stiet hii tecen iets. dat wankelde. En op hetzelfde oogenblik zag hii een voorwerp dat dezen morgen niet op zijn schrijftafel geslaan had Hel was een kristallen vaasie. waarin een droge berberistak stond met verschrompelde roodc besjes en een rest van gele, verdroog de bloempjes. Blenda's ruiker, de ruiker uit de Diergaar de. Zii had 2ezegd dat die weggeworpen was had hem doen gelooven. dat ze er niet meer om gegeven had dan om gewone, vergankc- liike bloemen. En toch had ze er niet van kun nen scheiden, en een tak bewaard, misschien om er nog eens naar te kijken. Of misschien was het slechts een spel geweest, een aan trekkelijke. beminnelijke comietterie. om on verschilligheid voor te wenden, en die later op vleiende wrilze te logenstraffen. De tak was misschien bewaard om bii een passende gelegenheid voor den dag gehaald te wor den. Dat zou juist iets voor haar ziin. Wie kon weten wat waar of onwaar b»; haar was? Intusschen stond die roode tak daar. verre zen uit ziin eraf. met al ziin herinneringen. Waarom had zii die juist nu daar gezel V Zeker niet voor den grap Moest die lieiu iels zeggen Maar zelve was ze wegwas ze verlegen en bleef ze weg om hem niet dadelijk te zien. Hi schoof het vaasje weg. liet drong zich lastig in ziin gedachten geliik zoo veel rond om hem. Doch terwijl hii werkte, slak de kleur van de dorre, roode bessen hem onophoudelijk in de oogen. Hoe ver weg hij die ook zette, hii bleef die altijd zien, en ofschoon nog veel on gedaan was. schoof hij de papieren op zijde en sprong op. Ilii kon. niet langer zitten bliiven. Hii moest zich nu eenmaal losrukken van alles wat op hem aandrong en zich aan hem vasthechtte. XXVIL Ze liepen van de salon naar de woonka mer. maar vertraagden steeds meer hun schreden, want ze wisten, dat ze daarbinnen niet langer alleen zouden zijn. De oude mevrouw was hersteld, en zat met haar breiwerk op haar gewoon plaatsie od de zachte sofa. Ze 'hieven staan vóór ze de deur bereikt hadden. „Je vertrekt vroeg hlf. Zii schrikte en wendde het hoofd af. maar de wang. die ze hem toekeerde, wai gloeiend rood. ..Ik weet het niet" «ei ze onvast. En ze sloeg de handen voor haar gelaat nis om hel te bedekken voor ziin it 1 kenden blik. ..Wat helpt liet mij .d of ik ver trek zei ze. Ik zal hooren hoe ze ine roe- puil. hoe ze over inii spreken. Haar stem trilde vaii maehtefoozc. vertwij feling. Ze was doodop van al de doorgrsi; :u* emoties, nadat ze elkaar hel laatst InuHun gezien. Maar tegenover deze hulpbehoef i>diu ut groeide Birger's kracht. Hii had imnn t riiu strijd uitgestreden. Zijn besluit was leeds ue- nomen. „Karin, lieve Karin", zei hii zacht, nuar met een overredemlen en beschu meiuLii klank in ziin stem. „Wees nu verst.- dig.' Zii hi-ef het gelaal op, waaruit dc gew< ut uitdrukking van moed en verstand verdwenen was. en zac hem aan met een blik. die hem smeekte om klaarheid en helderheid t<- bren gen in den chaos die haar omringde cn waar uit ze geen weg wist. „Tracht ni* eens kalm na te denken." ver volgde hii. Js het niet heter ie zeil te red den. dan onder te gaan met iemand die zelf. reddeloos verloren is „Ja. ja", aei ze als gehypnotiseerd. Nu wenddt ze haar blik niet langer af; haar oogen hadden een uitdrukking van ver langen alsof ze verteerd wérd door de be geerte zich te laten leiden door iemand dia de verantwoordelijkheid van haar afnam, door een overm&chtigen wl' Wordt 9«rvokjd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1