„DE EEMLAN DER". Vrijdag 18 Februari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE STERKSTE. N* 198 14" Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgever»! VALKHOFP ft Co. Politiek Overzicht De val van Erzeroem. AMERSFOORTSCH Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJ 8: VerS maanden voor Amersfoort t 1»00# Idem franco pet post 1-JO» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afsonderltjke nummers ®.05o Wekelijks bijvoegsel „da Holland ach* Huisvrouw" (onder redaotie van Thérèse van Hovod) per 3 tnnd. 50 ets. Wekelijkscb bijvoegsel wPak ou nut" per 8 mnd. 40 c(8. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van l-S regels0.30. Elke regel meer0.10# Dienstaanbiedingen 25 oentH b(J vooruitbetaling Groote letters naar plaatsruimte# Voor handel en hedrijf bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad. by abonnement. Eene circulaire# bevattende de voorwaarden, wordt ow aanvraag toegezonden. De grillege oorlogsfortuin heeft ditmaal hare gunst geschonken aan een veldheer, dien zij voor goed den rug scheen te heb ben toegekeerd. Na de rampen zonder tal, y die grootvorst Nikolaas Nikolajewitsch als opperbevelhebber over Rusland heeft ge bracht, en die zijne verwijdering naar het Kaukazische oorlogstooneel ten gevolge hadden, lacht thans daar de fortuin hem toein een door gezwollenheid van toon zich onderscheidend telegram heeft hij aan den czaar bericht: „God heeft d^ dap pere troepen van het leger in den Kaukasus 100 grooten bijstand verleend, dat Erzeroem na een aanval zonder wederga in vijf dagen genomen is". Dezelfde methode van oorlogvoeren, die In Europa op het oostelijke oorlogstooneel voor het Russische leger zoo noodlottige ge- vólgen heeft gehad, heeft aan de Kaukazisch Armenische grens de Russische wapenen tot de overwinning geleid. Met niets ontzien de volharding is- de veldtocht tegen Erze roem, die in de eerste dagen van Januari begonnen werd, doorgezet tot aan het ein de toe. Ontzettend zijn de bezwaren geweest, die in het barre jaargetijde in het hoogge bergte van den Kaukasus overwonnen zijn moeten worden. Maar het einde kroönt het werk: Erzeroem is eergisteren in Russische handen gekomen. s Wel is waar is het den Russen ten goede gekomen, dat zij geene Duitsche en Oos- tenrijksche legers tégenover zich hadden onder een veldheer als Hindenburg, en ook niet de bloem van de Turksche strijdmacht Eenige weken geleden schreef de corres- ^pondantie Heer und Politik over het Rus sische offensief ïn den Kaukasus, waarvan toen de eerste berichten kwamen: „Bij deze onderneming wordt het Russische legerbe stuur in de eerste plaats door de gedachte geleid, dat misschien hier de vurig begeer de overwinningen behaald kunnen worden. Het Russische legerbestuur weet, dat Tur kije voorshands voor gewichtiger dingen heeft te zorgen dan hier een succes te be halen, dat, zelfs al nam het een grooten om vang aan, in laatste instantie zonder invloed moet zijn op de ontwikkeling van den oor logstoestand. Even gewichtig als een op dringen van onze vijanden op Gallipoli tegen Konstantinopel geweest zou zijn, even onbe langrijk is het of tusschen Erzeroem en Aras de Russen of de Turken een klein geluk of een tegenslag hebben. Aan de Russisch- Turksche grens in den Kaukasus wordt de wereldstrijd niet beslist". Dit moge zoo zijn, maar het gaat toch ze ker niet aan, daarom aan de verovering van Erzeroem door de Russen alle beteekenis te ontzeggen. Strategisch is Erzeroem de sleu tel van Turksch Armenië, en het bezit van deze onder leiding van Pruisische genie-offi cieren tot eene uitgebreide wapenplaats uit gebouwde vesting is voor Rusland van te meer gewicht, omdat daardoor aan de Tur ken de gelegenheid is afgesneden om in vloed uit te oefenen op de volksbeweging fn het noordelijke deel van Perzië tegen de Russisch-Engelsche macht. Voor de ont wikkeling van die beweging kan eene onder steuning door Turksche troepen niet worden gemist. Uit de geschiedenis van Erzeroem ziet men, dat deze stad, die in 1517 in het Taezit va^ de Turken is gekomen, gedurende bijna eene eeuw een voorwerp van strijd tusschen de Turken en de Russen is geweest. In den Russisch-Turkschen oorlog van 1828 en 1829 besliste de verovering van Erzeroem op Juli 1829 den Russischen veldtocht in Azië. Bij den vrede van Adrianopel (14 Sep tember 1829) werd Erzeroem aan Turkije teruggegeven. De Russen hadden echter de sad erg verwoest en dientengevolge hadden Vele bewoners haar verlaten. De bevolking, die vóór den inval van de Russen op 100,000 geschat werd, daalde tot 15.000. Den vroegeren bloei heeft Erzeroem nooit teruggekregen; volgens een der laatste op gave van de bevolking werd de stad door 39.000 menschen bewoond. In 1877, tijdens den destijds tusschen Rusland en Turkije heerschenden oorlogstoestand, mislukte den 9en»November eene poging van de Russen pm zich door overrompeling van de stad meester te maken. De belegering werd daar na door de Russen begonnen, maar de ves ting hield zich staande tot den wapenstil stand van Adrianopel (Februari 1878); toen werd aan de Russen de bezetting van de stad toegestaan, die zij echter na den vrede ven San Stefano weer ontruimden. Twee malen is Erzeroem dus reeds in het bezit van de Russen geweest, maar weer aan de Turken teruggekomen. Deze historische herinnering kan worden aangehaald tot sta ving van de meening, dat met de verovering van Erzeroem, waardoor zij voor de derde maal In het bezit van de Russen is geko men, over het lot van de stad nog niet voor goed is beslist. De oorlog# B er 1 ij nT7 Febr. (W.-B.). Bericht van van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Er zijir geene gebeurtenissen van bijzon dere beteekenis voorgekomen. Bij den op ruimingsarbeid in de nieuwe stelling bij Obersept werden nog acht Fransche mijn- werpers gevonden. P a r ij s, \7 Febr. (Havas). Namiddag- communiqué. Op het Fransche front is in den loop van den nacht geene enkele gebeurtenis te ver melden. Avondcommuniqué. Er was bombardement van de vijan delijke verdedigingswerken in België en tus schen Soissons en Reims. De Franschen be zetten den trechter van een mijn, die de vij and in Artois had laten springen. Londen, 17 Febr. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. De vijand blies in den morgen twee mij nen op, een in de buurt van Tosse 8 en de andere ten zuiden van Loos. Hij trachtte den trechter te bezetten, maar werd teruggesla gen; wij houden den rand van den trechter bezet. Onze artillerie bombardeerde heden de vijandelijke loopgraven bij de Hohenzollern- redoute en ten oosten van Armentières. De toestand is onveranderd tusschen den spoor weg en het kanaal 7peren-Comines. B erl ij n17 Febr. (W.-B.). Bericht van van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op het noordelijk gedeelte van het ooste lijke front was een levendige artilleriearbeid. Onze vliegeniers vielen Dun «burg en de spoorweginrichtingen van W*jjka aan, Weenen, 17 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Een nachtelijke vliegeraanval tegen ons front aan de Strypa bleef zonder resultaat. Aan de Kormynbeek, ten zuiden van Be- restiany, werden de aanvallen van Russi sche afdeelingen met gemak afgewezen. Weenen, 17 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Het Italiaansche geschutvuur was giste ren voornamelijk gerioht tegen plaatsen in het Canaledal, in 't Rombongebied ej\ tegen de brughoofden van Tolmein en Görz. Een vijandelijke aanvalspoging tegen den Monte San Michele werd afgewezen. Bij Pola brachten de afweerbatterijen in de buitenste afdeeling van de oorlogshaven een Italiaansch vliegtuig naar beneden; de be stuurder en de waarnemer werden gevangen genomen. Rome, 17 Febr. (R.) Officieel commu niqué. In de Rombonzöno sloegen wij In het Plezzobekken een verrassenden aanval van een sterke afdeeling van het 27e landweer regiment terug; wij maakten daarbij gevan genen, waaronder de commandeerende offi cier. De Italiaansche artillerie heeft tot zwijgen gebracht de artillerie van den vijand aan het front van Oslavija en in de buurt van Görz en Savogna. Een Italiaansch vliegtuig wierp borrttnen op Natresina. Berlijn, 17 Febr. (W.-B.). Bericht van van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In den Balkan is de toestand onveranderd. Weenen, 17 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Van den Balkan is niets nieuws te berich ten. Weenen, 17 Febr. (W. B.) De Südslavische Korrespondenz bericht uit Athene, dat volgens de Grieksche bladen de Entente haren druk op Griekenland in de laatste dagen nog heeft verzwaard. Engel- sche en Fransche troepenafdeelingen heb ben in alle plaatsen in de buurt van Salonlki huiszoeking gedaan naar verborgen wape nen. Eenige Grieken, bij wie oude, onbruik bare wapenen gevonden werden, werden ge vangen genomen. Op het door de Entente troepen bezette eiland Milos heerscht onder de Grieksche bevolking zeer zware hongers nood, omdat Milos van eiken toevoer is af gesneden. Epidemische ziekten maaien de bevolking weg. De stemming werd eindelijk zoo, dat er een opstand dreigde uit te bar sten. Eerst op de zeer besliste vertoogen van de Grieksche regeering werd de invoer van kleine hoeveelheden meel en suiker toege staan. W e e n e n, 1 7 F e b r. (W. B De Südsla vische Korrespondenz bericht uit Athene, dat volgens betrouwbare berichten van oog- getuigen onder de op Korfu ge lande Serven verschrikkelijke toestanden heerschen. De Servische soldaten, wier aan tal hoogstens 30,000 bedraagt, worden door de Franschen als gevangenen behandeld. Zij moeten in de open lucht op cje bloote aarde slapen, zoodat binnen veertien dagen om streeks 1400 stierven. Konstantinopel, 17 Febr. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Dardanellenfront werden een vijandelijke monitor, die de kust van Alan- dere wilde naderen, en een kruiser, die ter hoogté van Karap Tepe kwam, door het vuur van onze artillerie 'gedwongen zich te verwijderen. Van de overige oorlogstooneelen Is niets te berichten. Konstantinopel, 16 Febr. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Kaukasusfront verloor de vijand bij de positiegevechten, die ondanks het koude weder en de sneeuw in de laatste drie dagen plaats hadden, 5000 dooden en 60 man aan gevangenen. Petersburg, 17 Febr. (R.) De Re- geeringsbode raamt het garnizoen van Erze roem op 100,000 man met 467 kanonnen in de buitenforten, 374 kanonnen In de bln- nenforien en 200 veldkanonnen. Konstantinopel, 1 6 F e b r. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront vloog een van onze vliegtuigen over eene vijandelijke artillerie stelling bij Koet el Amara en wierp met suc ces twaalf bommen neer, die eene zeer groote uitwerking hadden. Na zijne nederlaag in den slag bij Batiha, ten westen van Korna, liet de vijand op den weg van zijn' terugtocht een groot aantal dooden achter. De verliezen, die de vijand in den genoemden slag leed, bedragen voor zóóver zij tot dusver vastge steld zijn, 2000 man en 300 dieren. Konstantinopel, 16 Febr. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Bij Aden, In de bosschen tusschen Sjeik Osman en Eluaile werd eene verkennings- afdeeling van den vijand in een hinderlaag 'gelokt en in de pan gehakt. De overblij- venden vluchtten in de richting van Sjeik Osman, onder achterlating van hunne ge- heele bagage. Londen, 17 Febr. (R.) Het departe- ment van Oorlog heeft de volgende tijding uit Oost-Afrika ontvangen: Op een verkenningstocht, den 12en Fe- bruari naar den Sal ai tn-heuvel ondernomen om de sterkte van de vijandelijke stelling te bepalen, bleek, dat de heuvel sterk bezet was, terwijl zich aanzienlijke Duitsche reserves in de nabijheid bevonden. Ou?.n rliezen be droegen 172 man, van wie er *9 tot de tweede Zuid-Afrikaonsche brigc bc' «or den, flie het eerst in een gevecht in het reu- pel hout gewikkeld werd. De spoo' is doorgelegd tot op 2X mijl afstond vnn Sa- laita. Londen, 17 Febr. (R.) Het departe ment van Oorlog ontving uit Kameroen de mededeeling, dat de operatiën daar feitelijk geëindigd zijn. Kameroen is volkomen veroverd, op en kele geïsoleerde stellingen nn bij den Mam heuvel. De Fransche troepen hebben de grens ten Oosten van Ngola afgesloten De colonne, die in de richting van Campo op rukt, behoeft nog maar weinige mijlen af te leggen om de zee te bereiken De Duitsche commandant Zimmermann '\9 op Spaansch grondgebied ontkomen. Londen, 18 Febr. (R.) De admiral»!eM maakt het volgende bekend: In de Duitsche pers verschijnen nog steeds onjuiste berich ten, die ook naar neutrale landen zijn ge seind, dat twee oorlogsschepen of twee mijn- vegers op de Doggersbank zijn gezonken in den naoht van 10 Februari. De admiraliteü maakt daarom nogmaals bekend, dat van de vier mijnvegers, die bezig waren met hel het opruimen van mijnen, een, de Arabist door den vijand in den grond geboord is. De drie anderen zijn behouden en zonde* schade In de haven teruggekeerd. Par ij s, 17 Febr. (Havas). Deenschef schepen merkten afdrijvende op den Zeppe lin L 20, die boven de Deensche eilanden fn nood verkeerende was gezien. Het lucht schip vloog laag en langzaam; het trachtte blijkbaar zijn basis, waarschijnlijk Helgoland, te bereiken, maar was niet in staat tegen den' wind te strijden en werd In den mist mee gesleept. Washington, 17 Febr# Lansing heeft aan Bernstorff medegedeeld, dat da laatste Duitsche formule voor de regeling van het Lusitania-geschil voor de Vereenig- de Staten aannemelijk zou zijn, voor zooveel dit bijzondere geval betreft. Hij vroeg echter de verzekering, dat Duitschland zijne politiek' om bewapende koopvaardijschepen tot zin ken te brengen niet zol uitbreiden tof pas sagiersschepen, al voeren deze wapenenf voor hunne verdediging. Washington, 17 Febr. (R.) De se nator Sterling heeft eene motie voorgesteld, verklarende dat het door de Duitsche admi raliteit gegeven bevel om zonder waarschu wing bewapende handelsschepen in den grond te boren, in strijd is met de rechten, die ten allen tijde aan de onzijdigen zij« I toegekend. Velen kennen 's levens ernst slechts In de sombere gedaante der wanhoop. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 42 „Het nieuwe leven dat ie ginds zult voeren", xei Birger ..vol arbeidsvreugde, vrede en misschien geluk, weegt bii de beslissing toch meer dan het beetje gezelligheid dat ie hier kunt verspreiden en dat in zekere mate ook door anderen gedaan kan worden „Ja. ik voel me kalmer a!s ie spreekt. O, spreek verder, spreek verder I" Hii vroeg haar te gaan zitten, en nam zelf raast haar plaats. En hij sprak. Hii zei haar dat indien alles geregeld werd voor de ach- terbliivenden en zij een goede verpleegster .gehuurd h^d. haar onrust zou bedaren, en *1 het smartelijke verdwijnen. En ze zat stil te luisteren, meegevoerd door *iin woorden, niet in staat langer te strijdeD. maai- met haar oogen nog steeds strak op ■fin gezicht, verlangend en zoekend. Ja. ze'zou vertrekken, alles doen wat hii b&ki raadde. En haar blik kreeg innigheid en llöed. ze schonk hem haar blind vertKAi- wen, én gaf zich lijdelijk over aan het lot dat voor haar geordend Werd. Hif zag dat zii wachtte. En nu had hij immers het teeken gekre gen. dat hij had willen hebben om zeker te ziin vap haar'gevoelens. Zii wilde vertrekken Maar toch aarzelde hif. Een wonderlijk gevoel maakte zich van hem meester, ze leek hem plotseling zoo vreemd. Ze was ziin troost en steun geweest. Tot haar was hii gevlucht met zijn zorg cn ver driet. Ze had boven alle andere vrouwen ge slaan. Haar moed en opofferende liefde, haar heerschappij over zich zelf en haar omgeving had een soort stralenkrans rondom haar hoofd geweven. En die had zijn vriendschap veranderdv in aanbidding en hem in ziin droom versterkt. Maar nu vluchtte zii met haar onrust en angst bii hem. Ze was een gewone, zwakke vrouw geworden. En. 't wa* hem of hii haar zoo gemaakt had. 't was hem of hii de vleugels van een vlinder, de kroon- bladen van een bloem gcpl"'-' had. En hij zweeg. „En ie vader" vroeg ze. ...schikt hii er zich in dat ie vertrekt Hii vertelde haar hun—gesprek in de onl- vangkamcr van de school, maar toen hii bii ziin vaders laatste uiting kwam. werd ziin stem traag en heesch. llij kon die woorden niet herhalen en brak af. „Zie ie Karin" zei hij kortaf „hii houdt toch van me." Zii knikte, „ik wist het". „Maar laat hii ie toch gaan vroeg ze verder. „Ja", zei hii aarzelend, „daarover hebben we aan het einde van ons gesprek niet ge-1 sproken. Hii gelooft misschien niet, dat lk yast besloten ben. Maar Een schaduw van verdriet vloog over Birger's gezicht, dat dadelijk daarop ziin energieke uitdrukking hernam „Maar er is niets aan le doen." vervolgde hii „ik ga toch het is beslist. Ik zou een verrader ziin jegens me zelf. indien ik niet ging. een lafaard. Men moet den moed hebben te handelen om het beste in zich te verdedigen, oip zich te ontwikkelen." En om de mogelijkheid van geluk te ver overen". vervolgde hii in zijn gedachten, want hij vermoedde, dat indien Karin Orwell niet in ziin leven gekomen was. liii vader nog minder had kunnep weerstaan. Maar dat zei hii niet. hij kon nog niet zeggen, wat zii voor hem beleekende. Karin wond haar zakdoek om haar vinger Ze wond die er om en liet die weer los. ..'t Is jammer voor ie vader", zei ze. Hij gaf geen antwoord. „Als wij vertrekken" vervolgde ze ..dan hebben we heel wat me«e te dragen, iii zoowel als ik. Birger." .iJa. Karin, geloof ie dat iemand zich vrij kan maken zonder anderen te -doen lijden en zelf tc liiden 7" Ze keek om zich heen. Ze keek naar de meubelen en kleinigheden, die de sfeer van haar huis vormden, die zoo veel herinnerin gen opwekten en de gestalten opriepen, die zich er dagelijks tusschen bewogen hadden en van wie ze zou scheiden. En ais een stom vao dit alles, dat zoo lang met haar leven was samengegroeid, hoorde ze uit de woonkamer het getik van haar hoonmooders breipennen. Het klonk als het tikken van «en klok, zoo regelmatig. Zou het ook zoo blijven, als zii er niet meer was Een luide telefoonbel deed haar opschrik ken. Ze stond op. ging in de aangrenzende kamer, en antwoordde. Birger gaf eerst geen acht op de antwooi- dcn. Maar toen luisterde hij. llaar slem klonk opgewonden. „Nog niet thuis, maar telefoneer dan naar uw kennissen. Ook niet op school geweest. Den geheelen dag niet. Een ongeluk? Nee, ik heb haar op straat ontmoet, toen ik naar school ging. Ze vertelde, dat ze een boodschap moest doen en ik meende dat zii eenige uren vrii had." Birger stond op en trad nader. Ze spraken over Blenda. Nog niet thuis reeds van morgen weg. En Karin had liuar in de stad ontmoet, daf begon er wonderlijk uit te zien. Het gesprek duurde nog een paar minuten zonder dat eenige inlichtingen van gewicht gegeven werden, toen werd afgebeld. JKarin. Orwell stond in de deur. zoo bleek, dat zelfs haar lippen geen kleur meer had den. Maar haar oogen schitterden. ..Je hebt het gehoord", zei ze. ..'t Was mevrouw Ahrling. Blenda is weg. wist ie dut niet ..Niet. ^at ze zoo lang weg is 1" Ze liep od hem toe. en het scheen hém. dat haar schitterende oogen nog grooter wer den. „Wat kan er gebeurd ziin. Birger „Vervelende kwesties op school. J® wed wel." „Niets anders. Birger." Er was angst in haar stem. en de hand die ze op de ziine legde trilde. Hii maakte een ongeduldige beweging. „Niet veel anders tenminste." zei hii „Ilaat* gevoel is wat fladderend; cn gaat nu eens naar den een. dan naar den ander. En err» beetje excentriek is ze ook. maar dat gaal wel over. Vanavond Is ze wel weer thuis.** Een paar seconden bleef Karin nadenken# alsof ze iets in zich zelf overlegde. Toen lieu ze naar de gang. bleef slaan en keek om. „Toen ik haar ontmoette" zei ze. „was het hier op straat, ze liep in de richting vsm de lol. heeft ze kennissen in de nabijheid wo* nen „Nee." ..'t Is niet gezegd dat ze eeuig doei had."1 „Wacht eens," zei hii. „ik heb haar cent hooren zeggen, dat ze, zoodra ze tiid hn<Ü een vrouw wilde opzoeken, die lang bij haafj familie gediend had en nu getrouwd is mei eeÉ^ daglooner in de Jarvabuurt. Maar wal wilde ze daar nu doen Karin Orwell ging naar de gang cn Birgen noordc dat ze een mantel van den standaari^ nam fn hetzelfde oogenblik stond Ml naas» haar. „Je wilt haar toch niet gaan zoeken „Ja." Hii hield haar hand tegen, dio naar eea hoed greep, en maakt® haar hall dichtgel maakten mantel los. Wordi wrvolyd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1