n* 21e 14"* Jaargang. DE EEMLANDER". Vrijdag 10 Maart 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnumfner 66. Hoofdredactie: F. A. EBB1N0E WUBBEN. I Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Pm S maanden voor Amersfoortt J-Jj». Wem fronoo~t>èr post Par week (met^ralis verzekering tegen ongelukken) O.IO. afzonderlijke nummors - Wekelijkecb bijvoeirsel Dt Hollundscht Huisvrnuu?' fonder radactie ean Thérèse Hoven) per 8 mud. SO cis. Wekaltjksoh bfjvoegsel „ftk me awe" per 8 mnd. 40 cts. PRIJS DER ADVEKTENTIËN: Van 1—regelsf .1.50. Elko rogel mooi*o.tO. Dienstaanbiedingen cents by vooruitboUliug. Groote letters naar plaatsrui nto. Voor handel on bedrijf bostaan zoor voordeoligo bopfttin i tot hot herhaald ndverteereu in dtt lilad, by abonnement. Eone circülaiio, bu rattende do vo»rwaardon, wordt n aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersloort Brengen ter algemeene kennis, dat bij hen von gedeputeerde Staten dezer provincie in afschrift b Ingekomen een verzoekschrift van Johanna Martina Maria Smolders, hotelhoudster, wonen de alhier, om vergunning- voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van- verkoop, uitsluitend don logeergas ten voor de beneden rechter- en linkervoorka- mer van het perceel Kortegracht no. 10 te Amersfoort; dat een ieder binnen twee weken na dagtee- kenrog dezer schriftelijk bezwaren bij hen kan indienen tegen het verlcenen der vergunning. Amersfoort, 9 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, K R. VEENSTRA. v. RANDWUCK Burgemeester en Wethouders van Amers foort brengen Jer algemeene kennis, dat bij hen van Gedeputeerde Stoten dezer provincie in ai- xchrift is ingekomen een verzoekschrift van An- tonia Vosmeer, weduwe Comelis Berg, zonder beroep, wonende te Amersfoort, om vergun ning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, ■uitsluitend aan logeergasten, in de beneden voorlocaliteit van het perceel Zuidsingel no. 30 te Amersloort; dat een ieder binnen twee weken na dagtee- kening dezes schriftelijk bezwaren bij hen kan inbrengen tegen het verlcenen der vergunning. Amersfoort, 9 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VïiïiNSTRA. v. RANDWUCK Politiek Overzicht Portugal en de wereldstrijd. De Zweedsche rijksdag heeft een voorstel verworpen, dat van de regeeïing verlangde het initiatief te nemen tot bijeenroeping van eene conferentie van neutrale staten om mid delen te beramen tot het verkrijgen van een duurzamen vrede. In het debat, dat over dit voorstel werd gevoerd, werd de vrees uitge drukt, dat zulk eene conferentie eerder zou schaden dan nut doen en den wensch om den vrede zoo spoedig mogelijk tot stand te zien komen, in gevaar zou kunnen brengen, zoo niet onmogelijk maken. Het is eene wan- hoopsstemming, die hier tot uiting kwam. Maar er kan helaas! niet gezegd worden, dat men in den Zweedsohen rijksdag de zaken te donker heeft ingezien. Wel verre van te kunnen denken aan beëindiging van den strijd, is het aantal strijdenden alweer toege nomen. Gisteren heeft de Duitsche regee ring aan de regeering te Lissabon eene ken nisgeving laten ter hand stellen, dat zij zich door de handelwijze van de Portugeesche regeering genoopt voelde zich te beschou wen als zijnde met Portugal in oorlog; zij heeft haren gezant teruggeroepen en den ge rant van Portugal te Berlijn zijn paspoort doen toekomen. Het is nu dus oorlog tusschen Duitschland en Portugal. Dat is een gevolg van het be sluit, dat de Portugeesche regeering in de tweede helft van Februari heeft genomen om beslag te leggen op de Duitsche schepen in de Portugeesche havens. Die schepen heb ben, toen dè oorlog begon, daar een schuil plaats gezocht om tegen Groot-Brittannie, den behreerscher der zeeën, veilig te zijn. Op de Taag voor Lissabon lagen 37 Duitsche stoomschepen, meest kleine vraohtbooten, maar ook het mooie passagiersschip uit Bre men Prinz Heinrich, dat in de eerste dagen van Augustus 1914 op de terugreis naar Duitschland nog tijdig van zijne reederij de waarschuwing ontving, dat het zich in de naosrbijzijnde Portugeesche haven in veilig heid moest brengen. In 't geheel wordt het aantal Duitsche schepen in de Portugeesche havens opgegeven als omstreeks 80 met een gezamenlijken inhoud van 150.000 ton. Die schepen heeft de Portugeesche regeering voor zich opgeëischt, om ze ten eigen bate te kunnen aanwenden; zij heeft er de vlag van Portugal op gehesohen en de Duitsche bemanning geïnterneerd. In eene in de Neue rele Presse opgeno men mededeeling, die blijkbaar van ambte- liike Portugeesche zijde afkomstig is, wordt tot verklaring van dit besluit gezegd: „Portugal heeft zelf behoefte aan tonnage. Het betrekt uit zijne Afrikaansche koloniën sommige producten, zooals cacao en rubber, en zendt daar heen eigen producten, het moet levensmiddelen uitvoeren, enz. Deze vrach ten werden, totdal de oorlog uitbrak, hoofd zakelijk door Duitsche schepen bezorgd. Thans ontbreekt deze tonnage. Volgens het Duitsch-Portugeesche han dels- en reriprociteitsverdrag is de Portu geesche regeeering gerechtigd de Duitsche schepen te rekwireeren. Het recht van Portugal daartoe is niet betwist. Maar hoe nu, als een deel van deze schepen ter beschikking van Engeland wordt gesteld? Ja, de Portugeesche regeering meent zelf daardoor aan de Duitschers een dienst te bewijzen. Wanneer zij namelijk de Duitsche schepen niet afstaat, dan nemen de Engel- schen ze met geweld en verliezen de Duit schers alles. Wanneer echter Portugal de Duitsche schepen rekwireert en ze dan ter beschikking van Engeland stelt, zijn deze Duitsche schepen tegenover de Engelsche regeering Portugeesch eigendom; zij moeten teruggegeven worden en voor hunne dien sten moet betaald worden. Ook moet Portu gal aan de Duitsche reeders hunne schepen met vergoeding teruggeven. Door de Portu geesche regeering zijn de Duitsche reeders voor schade gevrijwaard; zij zullen zelfs veel verdienen, want de vrachten zijn thans ver schrikkelijk hoog." Men kan begrijpen, dat deze poging tot rechtvaardiging van Portugal's handelwijze op Duitschland geen indruk heeft gemaakt. Vooral de erkenning, dat van de Duitsche schepen velen aan Engeland zijn overge geven, kan niet er toe bijdragen om Duitschlands toorn te doen bedaren, al wordt daaraan, de glimp gegeven, dat men hiermee Duitschlands financieel belaag wil behartigen. De Duitsche regeering heeft met den meesten nadruk geprotesteerd tegen deze daad van Portugal en den eisch ge steld, dat het besluit tot inbeslagneming der schepen zou worden ingetrokken. De Portu geesche regeering heelt zich niet gehaast met hierop te antwoorden, en ten slotte een weigerend antwoord gegeven. Nu heeft de Duitsche regeering de betrekkingen met Portugal afgebroken en verklaard, dat zij den oorlogstoestand tusschen Duitschland en Portugal acht te zijn ingetreden. Het zal wel een oorlogstoestand op het papier blij ven, want het is niet aan te nemen, dat Duitschland en Portugal de wapenen zullen kruisen. Maar, dat het getal oorlogvoeren den weder met een is vermeerderd, illus treert den toestand, waarin wij ons in de 20e oorlogsmaand bevinden. De oa^loa. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De artillerie-actie Steeg aan beide zijden veelvuldig tot grooter levendigheid. De Fran- schen wonnen het westelijke deel van de loopgraaf bij de hofstede Maisons de Cham pagne terug, waarin gisteren met handgra naten gestreden werd. Ten westen van de Maas zijn onze troe pen bezig de in het Ravenbosch aanwezige Fronsche nesten op te ruimen. Ten oosten van de rivier werden tot bekorting van de verbinding van onze stelling ten zuiden van Douaumont met de lirdën in de Woëvre, na grondige artillerie-voorbereiding het dorp en het pantserfort Vaujc, benevens de tal rijke zich daarbij aansluitende versterkingen van den tegenstander, onder leiding van den commandant der negende reserve-divisie ge neraal von Guretsky-Cornitz, door de Po- sensche reserve-regime.^en 6 en 19 in een schitterenden -nachtelijken aanval genomen. In een groot aantal luchtgevechten in de streek van Verdun bleven onze vliegers overwinnaars. Met zekerheid zijn drie vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. AI onze vliegtuigen keerden terug; maar verschei dene van hunne bestuurders zijn gewond. De vijandelijke troepen in de dorpen ten westen en zuidwesten van Verdun zijn over vloedig met bommen beworpen. Door den aanval van het Fransche vliegtuigeskader in het vestingrayon van Metz werden twee bur gers gedood en verscheidene particuliere gebouwen beschadigd. In den luchtstrijd werd het vliegtuig van den eskadercomman dant neergeschoten. Hij is in gevangen schap, zijn geleider werd gedood. P a r ii s, 9 Maart. (Havas.) Namiddag- communiqué. In de Argonne zette de Fransche ar tillerie haar vuur voort op de Duitsche ge meenschapswegen, inzonderheid in de oos telijke Argonne en de streek van Montfau- con en Nantillois. Ten westen van de Maas beproefden de- Duitschers in den loop van den nacht ver scheidene molen hunne tegenslagen van gisteren te herstelten. Twee aanvalspogin- gen, voorafgegaan door eene intense artil- lerie-voorbereidine, op het dorp Bethincouit werden door ons versperringsvuur verijdeld. Wij verhinderden de Franschen te debou- cheeren in het Ravenbosch. De hernieuwde pogingen van de Duitschers konden ons niet verdrijven uit eene groote veroverde ruimte, die wij versterken. Ten oosten van de Maas ging de strijd met hardnekkigheid voort. Gisteren tegen het einde van den avond en in den loop van den nacht richtten de Duitschers in de streek, begrepen tusschen Douaumont en het dorp Vaux, verscheidene aanvallen met een machtig effectief tegen de Fransche stellingen. Ondanks de intensiteit van het artillerievuur en de hevigheid van de aan vallen, konden de Duitschers de Fransche linie niet doen wijken; zij werden volkomen teruggeslagen. Eenige elementen Duitsche infanterie, die een oogenblik in het dorp Vaux waren gedrongen, werden er aan stonds weer uit verdreven door een Fran schen tegenaanval met de bajonet. ïn de Woëvre was een bombardement bij tusschenpoozen zonder infanterie-octie. In Lotharingen maakten de Franschen in een bij verrassing ondernomen aanval ten westen van het Bois Lêprêtre een,twintigtal gevangenen. Avondcomm\iniqué. Ten westen van de Maas gingen wij in den loop van den dag voort met onze vor deringen iri het Ravenbosch, dat bijna ge heel in onze handen is. De Duitschers deden ten oosten van de Maas verscheidene aanvallen op ons front van Douauville tot Vaux. Een aanval op den uitgang van het dorp Douaumont werd door ons vuur uiteengedreven. De woedende aan vallen tegen het dorp Vaux werden ook met zwaar verlies teruggeslagen. Ten slotte de den de Duitschers hevige geconcentreerde aanvallen tegen de loopgraven aan den bene denrand van den heuvelrug, waarop het fort staat. Ook deze aanvallen werden terugge slagen, waarbij ons courtinevuur enorme Verliezen aan den vijand toel acht. De werk zaamheid van de elkaar bestrijdende artil- Ieriën was zeer vernielend aan beide oevers van de Maas. Er was bij tusschenpoozen een bombar dement in de Woëvrevlakte. In Boven Elzas namen wij een loopgraaf na een granaatgevecht. Onze artillerie in België en in Champagne beschoot de vijan delijke stellingen. Londen, 9 Maart. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. In den afgeloópen nacht sloegen wij een kleinen aanval terug hij de Hohenzollern- redoute. Heden blies de vijand een mijn'op bij Givenchy, maar deed geen infanterie- aanval. Er is veel artilleriewerk aan beide zijden geweest in de buurt von Yperen. Parijs, 9 Maart. (R.) Het Petit Jour nal bericht uit Duinkerken: Een Duitsch marinevliegtuig, clat door Fransche batte rijen naar beneden was gebracht, is in zee drijvende gevonden. De bestuurder is ge. dood, de waarnemer gevangen genomen. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het roote hoofdkwartier van heden voormiddag. Russische aanvallen tegen onze voorpos tenstellingen hadden nergens succes. De spoorwegw erken op den spoor ncat Minsk en vijandelijke troepen werd in den nacht van den 8en door een van onz- lucht schepen aangevallen. Weepen, 9 Maart. (W. B.) Oilier cl bericht van heden middag. Op het Russische en het zuidoostelijk oor- logstooneel is niets nieuws voorgevel! Op het Itoliaansche oorlogstoonecl is de gevechtsactie aan^het zuidwestelijke front nog steeds door het weder zeer beperk*. Al leen in den sector van de Col di Lam» en aan den San Michele kwam het gisteren tot levendige artilleriegevechten, Peters burg, 9 Maart. (Tel.-ugcnt- agentschap). Communiqué van den grooten generalen staf. Een aanzienlijke Duitsche troep, die trachtte bij het slot Kockenhusen en bij Frie- drichstadt over de Dwina te gaan, werd door ons vuur vei dreven. Ten noerdwesten van Jakobstadt kanon neerde de Duitsche artillerie onze I "don- nementen. De, zware vijandelijke artillerie schoot op het gehucht Lievenhof en op den omtrek van de stations Ts^rgrad en Meugol. Bij Illuxt vermeesterden onze verkenners op klaarlichten dag een vijandelijke loopgraaf, welker verdedigers voor een deel aan de bajonet geregen werden, voor een ander deel gevangen gemaakt. Bjj de Boven Ikwa verstrooide ons vuur een sterken vijandelijken troep, die trachtte onze loopgraven te naderen. In Galicie ondernam de vijand in de streek van Tsebrow, ten noordwesten van Tamopot des nachts een offensief onder dekking van een hagel van artillerieprojectielen. Hij werd door ons geweervuur teruggedreven. Wij maakten hierbij gevangenen. B e r I ij n, 9 M a a r t. (W. B.) Officieel be richt. De Duitsche gezant te Lissabon, dr. Rosen, heeft heden opdracht gekregen van zijn regeering om aan de Portugeesche re- geering een uitvoerige verklaring te over handigen en tegelijk zijn paspoort te vra gen. Den Portugeeschen gezant te Bei lijn, dr. Sidonio Paes, werd heden eveneens zijn pas poort toegezonden. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.) De Nordd. Allg. Zeitung krengt de volgende mededee. ling: De Portugeesche regeering nam den 23ei\ Februari de in de Portugeesche ha\ens lig gende Duitsche schepen in beslag. Terstond nn het bekend worden van dit feit ontving de keizerlijke gezant in Lissabon Rosen de opdracht, tegen dezen maatregel te pro testeeren en zijne intrekking te verlangen. De nota, waarbij dit geschiedde, werd den 27en Februari aan de Portugeesche regee. ring overhandigd. Alle menschen zijn eenmaal kind ge weest, maar de meesten zijn vergeten wat het is een kind te zijn. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 14 Hoofdstuk VI. Twist. i Soledad vervolgde met flinken pas haar weg door de Calle de la Carne, waar op dit uur van den dag een levendig verkeer was. De menschen profiteerden van het heerlijk avonduur om nog eens een wandelingetje te maken, voordat zij zich ter ruste begaven. Soledad, gewikkeld in haar manton, en de panuelo over de oogen, had moeite zich een weg door de pratende menigte banen. Als naar Spaansche gewoonte waren er weinig voorbijgangers, die haar niet een of •nder complimentje zeiden. „Wat een gang 1 Wat sierlijke bewegin gen! Heilige maagd, wanneer is dat godde lijke schepsel uit den hemel gevallen. De Heer moge je zegenen, Salero, want 'e hebt »ijn ziel vertrapt met de kleine voei *s." Het arme meisje lette echter niet op al die complimentjes, ja, hoorde ze zelfs niet eens, zoo verdiept was ze in al het treurige, dat ze beleefde. Voordat ze thuis kwam, be gonnen er eenige regendroppels te vallen, waarna het begon te stortregenen. Soledad liep echter maar altijd in gedachten door zonder in portaaltjes te schuilen, zooals an dere menschen déden. Ze ging echter niet naar huis, maar naar de Barquillas de Lope, waar ze den trouwelooze hoopte te verras sen. Voordat ze daar aankwam, was ze druipnat. Ze stak de Plaza del Balon over, en kwam zoo in de Barquillas. Hier wonen alleen arme menschen. De huizen zijn er klein en vuil, en er zijn maar enkele winkels en herbergen. Soledad trad toe op een der het best uitziende her bergen, maar' voordat ze binnentrad, bleef ze als aan den grond vastgenageld staan. Ze hoorde de stem van Velasquez, die een Seguiëilla gitana zong. Ze bleef onbewege lijk voor zich uit staren. Als ze hëar liefste hoorde zingen, had dit op haar altijd een vreemde uitwerking, waarvan zij zichzelf geen verklaring kon geven. Dat zingen maakte haar zwaarmoedig/en tegelijk ang stig. Daarom ging ze maar altijd weg als dit mogelijk was. En toch zong El guapo niet slecht, integendeel. Zonder een sterke stem te hebben, was hij bekend om de wijze waarop hij „de Seguidillas gitanas of So- leares" zong. Nooit had zij hem iets willen vertellen -van deze geheimzinnige uitwer king. Ook nu had zij al haar kracht noodig om zich staande te houden. Ze kon n°_, juist de deur. die open stond, bereiken. In den winjsel was alleen de vader van Mercedes. Maar in de kamer daarnaast kon ze do3r een kiertje in de deur zien, wie daar waren. Velasquez, Mercedes, Frasquito, die naast Pepa, een nicht van Mercedes zat, en die door hem druk het hof werd gemaakt, ver der Gregorio, Pepa's broer, naast zijn meis je Isabel. De vrouw des huizes liep van den eenen kant naar den anderen, om wijn en water aan té dragen. Soledad had in 't begin alleen maar oogen voor Mercedes. „Gemeen wijf dat je bent F 't Is je toeleg, om je dochter met Velasquez te doen trou wen, dat snap 'k heel goed. Je hebt wel ge lijk, dat je 'm zoo met honing smeert, want hij is immers rijk. V/at kan 't jou schelen, dat een arme stakker verlaten op straat blijft staan." Bij deze gedachte sprongen haar de tra nen in de oogen, maar toen was 't of die op eens waren opgedroogd. Velasquez was opgehouden met zingen, en zat met Mer cedes te praten, 't Was een aardig ding, die Mercedes, met haar kleine, flikkerende oogjes, witte tanden en wipneusje. Soledad verslond haar met de oogen. En zij, die de mooiste oogen van Cadix had, benijdde op dat oogenblik haar mededingster haar klei ne slimme oogen en haar uitdagend wip neusje. Isabel was blond en flinkuit de kluiten gewassen. Pepa, haar nicht, was klein en leelijk niet een hazenlip, maar dit en nog veel 'meer zou de inhalige Frasquito met engelengeduld hebben verdrègen, als hij den goed gespekten geldbuidel van haar ouders maar tegelijk met haar had kunnen inpikken. Zij spraken op luiden toon, maar de jaloersche herbergierster kon niet ver staan wat er gesproken werd. Door nieuws gierigheid gedreven, trad ze wat dichter bij, en kon nu door 't sleutelgat duidelijk ver staan wat er gesproken werd. Velasquez vroeg aan Mercedes, waarom ze zoo verdrietig was gestemd Waarom zag ze zoo bleek? Waarom zei ze niets? Had ze den boeman gezien Mercedes gaf op die vragen altijd een antwoord, kort maar krachtig, want ze was pittig. Allen moesten om haar antwoorden, die altijd raak waren, lachen. De stem van El quapo was zacht, melodieus, en -zijn heele manier van doen was zoo nederig, als Soledad dot nog nooit had gezien. Haar hart kromp ineen, een koude rilling ging door haar lichaam, en zij die gekomen was om schandaal te maken, en haar mededingster de oogen uit 't hoofd te krabben, stond daar als versteend en zonder kracht een vinger te bewegen. Haar geluk was voor altijd vervlogen. Velasquez was op een ander verliefd. Zij wilde dat huis uitgaan, waar het haar aon adem ontbrak, waar ze in snikken meende te zullen uit borsten," toen ze eensklaps haar naam hoor de noemen. Zij luisterde, en waarlijk, men had het over haar. Velasquez vroeg Pepa om te dansen. Deze verontschuldigde zich zij had van daag al zooyeel in de Puerta de Tierra gedanst. De mojo drong aan, zoodat Franquito, die zijn meisje liever bij zich hield, op het laatst zei „Maar man, wat heb je toch. Hoe komt 't, dat ie hour nu met alle geweld wilt zien dansen, terwijl je 't thuis zooveel mooier kunt zien, en dan nog wel door zulk 'n pracht van 'n vrouw." „Wat ben je veranderd" riep Pepa slecht gehumeurd uit, „vroeger hield je heelemaal niet van complimentjes maken." „Laat Frasquito maar praten," zei Isabel tot Velasquez, „hij meent niets van wat hij zegt." „Of ik 't meen" viel Frasquito op leven- digen toon in, „Soledad is een pracht van 'n vroéu, dat zal niemand ontkennen." „Je vindt ook alles mooi F Hou toch op met zeuren. Zie je niet dat je uitgelachen wctqL Ik hoop dat Velasquez 't me niet kwalijk zal nemen, maar 'k vind niet clat hij 'n goeien smaak heeft gehad. IToe is 't mo gelijk zoo n groote, zware en op den koop toe saaie vrouw mooi te noemen." „De helft von het haar dat ze heeft, is valschdat heeft haar kapster me zelf ver teld." „Zeg, If.!en we liever, over wat anders spreken. Wat kan het ons schelen, of ze mooi of leelijk is," zei Mercedes op onte vreden toon. „Ik zeg maar een ding," hernam Isabel, „en dat is, dat als ik een man was, ik wel van vrouwen, maar niet van olifanten zou houden." „Troef er maar flink op los, Dodat ei niets van haar overblijft" riep Pja*quito uit, „zeg, jij steekt haa' zoo de lucht in, omdol Velasquez hier is.* Wordt vervolgdv

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1