DE EEMLAN DER Zaterdag 11 Maart 1916. BUITENLAND. N°- 217 Eerste Blad. H" Jaarpang. Hoofdredactie: F. A. EBBINOE WUBBEN. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. J» Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: hr S maanden voor Amersfoortt Jdem franco per post Per week troel gratis verzekering tegen ongelukken) afzonderlijke nummers W.keltiksoh blivoessel „De Hollnnieehe Buierrouie (onder redactie van Thérè.. Hovenl per rond. ÖO CS. Wekelilkeoh bijvoegsel „Pak me mee- per 3 mnd. 40 CU. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf J.fttfc Elko regel meer0.10. Dienatnnnbiodingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lettors nanr pluatsruimto. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordoeligo bopalingoa tot hot herhaald ndvertooren in dit Blad. by abonnement» Eono circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Dekking van bet tekort. De Tweede Kamer komt -deze weken in de afdeelingen bijeen, teneinde de wetsont werpen te onderzoeken, welke de maatrege len aangeven, die genomen moeten worden tot dekking van de groote tekorten in 's lands geldmiddelen. Wel zeer groot zijn deze te korten I Reeds vóór den oorlog waren de uitgaven van den Staat grooter dan de In komsten, ondanks de stijgende opbrengst der belastingen. De crisis, welke ook óns land doormaakt tengevolge van den wereld oorlog, heeft echter onze financiën volko men ontredderd. Voor het gemobiliseerde leger, voor steun aan werkeloozen, voor het goedkooper beschikbaar stellen wan levens middelen, voor vluchtelingenverzorging en •ooveel meer nog, moestep mïllioenen na millioenen beschikbaar worden gesteld, ter wijl de belastingopbrengst daalde. In December 1914 meende de Regeering, dat eene leening van 275 millioen gulden vol doende zou zijn om de crisis-uitgaven te dekken. Het voortduren van den wereld oorlog heeft deze hoop volkomen den bo dem ingeslagen. Tot 29 Februari j.t. is reeds 550 millioen aan crisis-uitgaven betaald. Per maand komt daar nog gemiddeld 20 mil lioen bij, zoodat ^wanneer de wereldoorlog lot 1 Augustus duurt en wie durft hopen dat de vrede eerder zal zijn gesloten dit bedrag zal gestegen zijn tot 450 millioen gulden. Wij hebben ons allen onwillekeurig aangewend, in deze tijden, welke zoo vele en droeve veranderingen hebben gebracht in ons -denken, beel gemakkelijk over milli oenen te spreken. Maar hoe zwaar een be drag als het genoemde op ons volk drukt zal toch ieder duidelijk zijn. Een simpel reken sommetje kan het licht er nog feller op doen vallen. De bevolking van ons land bedraagt ruim zes millioen zielen. De oorlogsuitgaven feeloopen dus** bijna 75 per hoofd, dat wil xeggen voor een gezin van man, vrouw en vier kinderen niet minder dan vier honderd en vijftig gulden. Dit ontstellend groote bedrag moet door ons volk worden opgebracht, terwijl daaren boven geld noodig is om orde te stellen op ■onze gewone staatshuishouding, die van jaar tot jaar meer geld kost. Een zware taak! De regeering stelt nu voor het geld op de volgende manier te vinden. Een belasting op de oorlogswinst wordt geschat 45 millioen op te brengen; wit een drietal extra-heffingen wil de re geering 80 a 85 millioen halen, zoodat dan nog te dekken blijft 320 h 325 millioen. Hiervan is reeds volgens de Leenlngswet van December 1914 275 millioen geleend; thans zal voor dit doel 50 millioen geleend moe ten worden. Om echter het gewone tekort in de Staatskas te dekken en bovendien kas geld te krijgen stelt de nieuwe minister van financiën voor niet 50 maar 125 millioen te leenen en wel tegen AY pCt. rente. Tegen deze leening zal wel geen enkele politieke partij bezwaar hebben en ook de bevolking zal haar niet ongaarne zien. Ik verwacht, dat de Kamers deze leeningswet zeer spoedig en zonder veel debat zullen aannemen en dat het gevraagde geld ruim aal worden aangeboden. Immers er is zeer veel geld op het oogenblik beschikbaar in ons land. Eenerzijds kunnen veel menschen ihun geld niet in zaken gebruiken, ander zijds is niet het minst door den land bouwenden stand veel geld ontvangen, waarvoor belegging wordt gezocht. En wel ke belegging zal liever worden aanvaard •dan die in een solide, Nederlandsbhe Staats- leening? De kleine man vindt een uitne mende gelegenheid om zijn spaarpenningen «en behoorlijke rente te doen opbrengen, de meer welgestelde vindt een, In deze dagen zoo belangrijke, zekere belegging voor zijn beschikbaar kapitaal. Menig stapeltje opge potte rijksdaalders de oude kous is als spaarpot weer in eere hersteld zal wor den ingewisseld voor een rentedragenden staatsschuldbrief, die meer vastheid geeft dan de secuurste weggestopte oude kous Neen, de leening zal geen moeilijkheid ba- iren f Wel zal dat met de belastingen het ge val zijn, die opgebracht moeten worden om de gemaakte en te maken schulden te del gen. Want daar komt het ten slotte op aan. iDe leeningen als zoodanig zijn niet anders dan voorJoopige dekkingen, blijven feitelijk kas-operaties. Hoe moeten nu de lasten, de zware lasten gedragen worden." In de eerste plaats door de oorlogswinst belasting, die spoedig zal worden voorge steld, en die we zoo gaarne reeds veel eer der hadden zien werken. De billijkheid van deze belasting zal wel niemand ontkennen, iwaar duizenden en tienduizenden zoo groote 'Vdtode lijden door den oorlogstoestand, mo gen de honderden die door dienzelfden oor logstoestand hun inkomen aanzienlijk zagen' en zien stijgen wel flink bijdragen In de crisislasten. Maar hoeveel oorlogswinst is er gemaakt? Twee honderd millioen gulden schat de minister en hij raamt de opbrengst der belasting op 45 millioen. Ik geloof, dat deze opbrengst belangrijk hooger zal wor den, omdat de winst grooter is dan de re geering becijfert, aanzienlijk hooger zelfs. Maar vasthoudende aan het cijfer der re geering, blijft dus nog 400 millioen te be talen. Daarvan wil zij 80 millioen vinden uit een verdedigingsbelasting, die eigenlijk uit een drietal belastingen zal bestaan één maal te betalen, een heffing-ineens dus en 620 millioen uit opcenten op verschillende belastingen. De heffing-meens van 80 millioen zal als volgt worden opgebracht* a. een extra-belasting van de vermogens belasting voor één maal; b. een storting door hen, die 50.000 gld. of meer vermogen bezitten tot een bedrag loopende van 100 te betalen door hem, die 50.000 bezit tot 5CO.OOO to**, welke som opgebracht zal moeten worden door hem, die tien maal milHonair is; c. een extra-betaling van de inkomsten belasting voor één maal, waarin ieder, die 650 per jaar vei dient of meer moet bij dragen 650 jaarinkomen betaalt 1 be lasting). Boven die extra-heffing komen'dan nog de opcenten op de gewone belastingen tot betaling van de crisislasten. De vrijzinnig-democratische leden van de Tweede Kamer (Bos, Ketelaar, Limburg, Marchant, Roodenburg, Teenstra en Koster) hebben een ander voorstel bij de Kamer in gediend. Zij stellen voor 200 millioen gul den te vinden uit een heffing-ineens, zoo dat het bedrag, dat gehaald moet worden uit opcenten op gewone belastingen, die vaak onredelijk zwaar drukken op den ar beider, den Middenstander, den kleinen land bouwer, met 120 millioen vermindert. Wordt het voorstel der vrijzinnig-democra ten aangenomen dan verkrijgt men nog het belangrijke voordeel, dat spoedig (in 1918) een zeer groot deel van de dure leening- 1914 kan worden afgelostYt pCt. van 200 millioen minder betalen spaart precies een millioen gulden per jaar. Dat wil nog al wat zeggen Het voorstel der vrijzinnig-democraten be gint eerst te belasten bij een inkomen van 2000 per jaar, wie minder verdient blijft van de^e heffing vrij. De vermogensheffing begint bij een zuiver kapitaal vafi 8000, waarvan in het geheel 30 zou moeten be taald worden in 3 termijnen. Niet veel, maar voor kleine renteniertjes toch nog^ belangrijk. Er zou voor te zeggen zijn om* de kapitaalsheffing voor hen hooger te be ginnen b.v. eerst bij 13.000 of 15.000 gul den. Hoe het resultaat van cle behandeling der ontwerpen in de Kamers zijn zal is moei lijk te voorspellen. Zal het ontwerp der re geering worden aangenomen? öf het ont werp der vrijzinnig-democraten? Of wordt wellicht een samenvatting van beide 'voor stellen tenslotte als wet aangenomen? De naaste toekomst zal het leeren. Maar als vaststaand mag worden aangenomen, dat de vrijzinnig-democraten een mooi succes heb», ben behaald, doordat thans ook de regee ring een heffing-ineens heeft voorgesteld. Een succes voor het hooge beginsel. Belas ting naar draagkracht! Het Nederlandsche volk zal dè eerstvol gende jaren zware lasten moeten dragen als tol aan het vernielend oorlogsgeweld, dat rondom ons woedt. Mogen deze lasten zoo worden opgelegd, dat zij daar drukken waar de druk kan gedragen worden, maar ook zoo dat zij Staat en Volk in staat stellen als de vrede komt en eenmaal moet die toch komen voort te arbeiden aan het grootsche werk, de verstandelijke en maat schappelijke verheffing van onze geheele natie. P. D. A. C, K. Zondag 5 Maart. De Turken verwij deren de mijnen uit de Dardanelles Het Engelsche stoomschip Rothesay in den grond geboord. Spoorwegongeluk op het station Pedaso (aan de O. kust van Italië), waarbij tien menschen gedood en veertig gewond. Zware ontploffing te Amsterdam door een defect aan een der ketels van de centrale verwarming in den kelder aan de Vijgen dam-zijde, waarbij geene persoonlijke onge lukken zijn gebeurd. Aan het verlengde Kaukasusfront namen de Russen bij de inneming van Bitlis aan officieren" alleen 40 man gevangen; 20 nieuwe Kmpp-kanonnen werden buitge maakt. Het Britsche stoomschip Rothesay is ge torpedeerd. Overlijden van den heer C. H. Labouchè- re, lid der Firma Hope Co. te Amster dam. Maandag 6 Maart. Bericht uit Engeland dat vijandelijke luchtschepen over de N.-O. kust zijn gegaan en bommen hebben geworpen. Hevige artillerie-actie aan de linker Maas oever. Het Britsche s.s. Masunda in den grond geboord. Chineeesche regeeringstroepen verove ren Saeifoe. De Duitschers doen een aanval in Cham pagne. Militaire rondvlucht. Een groote Duitsche vloot koerst In de Noordzee en keert 's avonds naar hare basis terug. Dinsdag 7 Maart Vooruitschuiven van het Duitsche front ten W. van de Maas van 1000 tot 1500 M. De Duitschers hebben na de bezetting van Forges nog voet gekregen in het Raven- bosch tusschen Béthincourt en de Maas. Opvordering van vier Duitsche schepen door de Portugeesche Regeering te Lou- ren^o Marques. Woensdag 8 Maart. Voortzetting van de beschieting van het Fransche front ten W. van de Maas. Aanval door O. H. marine-vliegers op Ancona. Bezetting door de Russen van Senneh, 50 werst ten N. van Kermansjah (Perzië). Volgens Duitsch bericht zijn tegenaan vallen van de Franschen (Ravenbosch en Woevre vlakte) bloedig afgeslagen. Donderdag 9 Maart. Volgens Fransch bericht gelukte de te genaanval der Franschen, waardoor de Duitschers uit het grootste deel van het Ra venbosch zijn verdreven. Wederbezetting dej redoute van Hardaumont door de Duit schers. Voortschrijden van de Russen aan de kust der Zwarte Zee, 70 K.M. ten O, van Trebi- zonde en in Perzië. V r ij d a g 10 Maart. Duitschland heeft Portugal den oorlog verklaard. Herovering door de Franschen van het dorp Vaux. 500 Bandieten van Villa's partij pleeg den moorden in de stad Columbus (Nieuw Mexico) en doodden Amerikaansche bur gers. Volgens Havas verspreidt zich het ge rucht dat Turkije naar vrede verlangt en de Bulgaren weinig zin hebben den oorlog voort te zetten. Weekkroniek. Zaterdag 4 Maart. Voortduring van den slag bij Verdun: be zetting van Bitlis, ten Z.-W. van het Van- meer door de Russen. Het Engelsche s.s. Teutonian gezonken. Bij een Fransche tegenaanval op het dorp Douaumont worden 1000 Franschen ge vangen genomen. Aan het Perzische front bezetten de Rus sen de stad Bidjar (ten N.-W. van Hama- dan.) Zeven Fransche vliegtuigen hebben een ■anval gedaan op Smyrna. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. Hoe zal de strijd om Verdun eindigen? Die vraag is thans op aller lippen. Men stelt haar met blijde hoop in het hart eenerzijds, met kwalijk verholen bezorgdheid ander zijds. Sommigen trachten de zorg van zich af te zetten. Zoo kenschetst de Londensche Spectator de tot dusver verkregen uitkomst aldus: „Eenige mijlen grond gedrenkt met Teutonisch bloed en -bezaaid met Teutoni- sche lijken, eenige duizenden gevangenen en het stukschieten door granaatvuur van het muurwerk van een verlaten vesting.Als dè Duitschers Verdun genomen hadden, zou den zij slechts een leege schaal gekregen hebben. De Franschen houden de schaal, en de Fransche vlag wappert nog over de cita del." Een bekende Fransche militaire schrijver, generaal de Lacroix, levert in de Temps een betoog, dat er eigenlijk geene vestingen meer zijn- in den huidigen oorlog. Hij zegt, dat de uitwerking van het moderne belege ringsgeschut doodeliik is voor de best ge bouwde gepantserde en gebetonneerde ves tingwerken. „De vestingen zijn daardoor niet meer in ataat hunne taak te vervullen, die was blijvend te zijn. Er garnizoenen, artil lerie, munitie, levensmiddelen achter te laten, ware alles op te offeren en zich te berooven van die hulpmiddelen voor de algemeene verdediging van het Hnd. Door de macht der omstandigheden- /esten dus de vestin gen opgeheven, hunne hulpmiddelen van al lerlei aard beschikbaar gemaakt voor en hun gebied ingelijfd word°n bij .de algemeene Inrichtingen van het front, hurine werken zouden in die inrichtingen moeten worden opgenomen enkel voor zoover zij zich daartoe leenden door hunne ligging en richting. En. wanneer een van die ver sterkte stellingen, die den naam vesting hebben gedragen, tengevolge van In de buurt gevoerde operatiën, in handen van den vijand kwam te vallen, dan zou men zich daarover uit het oogpunt van de alge meene uitkomst van den oorlog niet* meer moeten verontrusten dan wanneer die plaats nooit had bestaan. Zoo moet men de rol van de vestingen opvatten. Anders gezegd: er zijn geene vestingen meen er zijn nog slechts inrichtingen vqor de verdediging, !n den slag tredende als een of ander der pun ten van het front. Dat is een der lessen van den tegenwoordigen oorlog." Zulke beschouwingen moet men natuur lijk niet naar de letter opvatten. De conclu sie, waartoe zij logisch zouden moeien lei den, zou zijn de raad om de vesting Verdun als onbruikbaar voor de verdediging zonder verderen strijd in handen van den viiand over te leveren. Maar voor die oonclusle deinst de sohrijver zelf terug; hij eindigt met zijne lezers te verzoeken in zijne beschou wingen zelfs niet de schaduw van eene on gerustheid te zien, want zijn vertrouwen is ongeschokt. Voor den strijd, die nu gaande is, wil hij dus niet, dat zijn oordeel over de waarde van de vestingwerken In den strijd tegen het allernieuwste vestlnggeschut In aanmerking zal worden genomen. Hoe diep de beteekenis van dien strijd wordt gevoeld, geeft het Jour. al des Dfbats weer in de woorden„De benauwende ge beurtenissen, die zich thans afspelen, wor den overal met hartstochtelijke belangstel ling nagegaan. Men verstaat hun gewicht, hunne tragische grootheid; men voelt, dat deze wapengang beslissend kan zijn n dat in dit verschrikkelijke duel. waarin zulke ont zettende slagen worden uitgewisseld, dat zij de ergsten sedert het begin van den oorlog schijnen te zijn, de wond voor den tegen stander, die het onderspit delft, doodelijk kan zijn." Inderdaad, er staat op het westelijke oor logsfront eene gewichtige beslissing voor de deur. Misschien zal de strijd, c" daar wordt gevoerd, d e beslissing van dezen oorlog brengen. In ieder geval zal de beslissing die daar valt, hare werking doen v.oelen op het geheele honderden Kilometers lange front in het westen.' En hoe de uitwerking op de andere fronten zal zijn, is* haast niet te over zien. Een voorproef daarvan levert de ver klaring van den Bulgaarschen minister-pre sident R^oslawow aan een dagbladschrij ver: „Van den Duitschen aanval bij Ver dun hangt ook alles of voor de verhouding van Rumenië en Griekenland tot -ons en onze bondgenooten." De ooHoq. Berlijn, 10 Maart. (\V. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op den westelijken Maasoever werden bij de zuivering van het Ravenbosch en de vijan delijke loopgraven bij Béthincourt 6 offi cieren en 681 manschoppen gevangen ge-* nomen en elf stukken buit gemaakt. Het Ablairvbosch en de bergrug ten wes ten van Douaumont werden in eene taaie worsteling aan den tegenstander ontnomen. In de Woevre brachten wij onze liniën voor uit door de boschperceelen ten zuidoosten van Damloup. Tegen ons nieuw front westelijk en zuide lijk van het dorp en bij het pantserfort Vaux richtten de Franschen krachtige tegenstoo- ten. In den loop daarvan gelukte het den vijand in het pantserfort zelf weer vasten voet te krijgen. Overigens werden de aan vallers onder zware verliezen afgewezen. Parijs,10Maart. (Havas).iNamiddag- communiqué. In de Argonne kanonneerde de Fransche artillerie Duitsche konvooien, die waren ge signaleerd op den weg MontfauconAvan- court. Ten oosten en ten westen van de Maas veranderde de toestand niet. In den loop J van den nacht beproefden de Duitschers geen enkelen infanterie-aanvfil teaen de Fransche stellingen. Het bombardement duurde, voort op het geheele Fransche fron^ hevig op den linker- en den rechteroevei vnn de Maas, bij tusschenpoozen in d« Woëvre-vlakte. In Elzas ontredderden de Fransche batte* rijen de Duitsche loopgraven op hoogte 429 (ten oosten van Thann). Pa r ij s 10 Maart. (R.) Avond-commn* niqué. De Duitschers vielen ten oosten van de Maas twee malen de loopgraven aan ten westen van het dorp Douaumont; zij werden tegengehouden door ons artillerie- en maximvuur en konden onze stellingen niet naderen. Ook stuitte onze artillerie een aan- val, die werd voorbereid tegen het dorp Vuux. Het wordt bevestigd, dat de Duitschers zware verliezen leden in den aanval van Donderdag tegen het dorp en de loopgra ven aan den voet van den heuvelkam, dis door het fort Vaux wordt bekroond. Het intense vijandelijke bombardement ïrt de Wocvre-vlakte werd krachtig weerstaan door onze batterijen. De Duitschers wierpen drijvende mijnen in de Maas bij Saint-Mihiel, die werden opge- vischt voordat zij schade konden doen. Wij ontredderden vijandelijke werken Lotharingen. Ten westen van de Maas, waar het bom bardement onophoudelijk voortging den ganschen dag, viel de vijand onze stelling in £et Ravenbosch woedend aan. Verscheidens aanvallen werden achtereenvolgens terugge slagen door ons artillerie-, infanterie- en maximvuur, dat de vijandelijke gelederen verwoestte. Ondanks de verliezen, geheel ongeëvenredigd aan het doel, ondernamen de Duitschers een finalen aanval met eene divisie, waardoor zij er In slaagden het ge» deelte van het Ravenbosch, dat wij hun den 8en ontnamen, weder te bezetten. Londen, 10 Maart. (R.) CommunI» qué van het Britsche hoofdkwartier. Gisteren vielen 31 vliegtuigen met succes vijandelijke spoorwegwerken aan; men gn» looft, dat er belangrijke schade is aangericht Alle machines keerden behouden terug. Als uitkomst van een luchtgevecht "moes* ten een vijandelijke machine en een van onze vliegtuigen bij Doornik neerkomen. In den afgeloopen nacht deed de vijand bomaanvallen op twee van onze muntrech ters bij de Hohenzollem-redoute. De aanval len werden afgewezen. Par ij s, 10 Maart (Havas). De DuW- sche telegrammen van heden berichten, dal de Franschen ten gevolge van hevige tegere» aanvallen weer voet kregen in het fort Vaux, Wij handhaven volledig ons démenti van gisteren. Het fort Vaux werd niet hernomen, want het werd nooit door de Franschen verloren en werd nooit door de Duitschers aangevallen. B e r 1 ij n, 1 0 Maart. (W. B.) Berichl van het opperste legerbestuur uit hel groo te hoofdkwartier van heden voormiddag. Onze vliegtuigen schoten twee En^j' chs vliegtuigen neer, een eendekker bij Wyt* schaete ten, zuiden van yperen en een tweedekker ten noordoosten van La Bassée. De bemanning van den eendekekr is ge dood. Londen, 10 Maart (R.) De ad miraliteit bericht, dat de torpedojager Co quette en de torpedoboot 11 aan de oostkust op een miin gestooten en gezonken zijn. Ds verliezen bedragen 4 officieren' en 41 man? schappen. Berlijn, 10 Maart (W. B.) Beridit van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier ve- heden voormiddag. In het oostea is niets bijzonders gebeurd» W e e n e n 1 0 M a o rt. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. x Op het Russische en het zuidoostelijks oorlogstooneel is niets nieuws gebeurd. Op het Italiaansche oorlogstooneel onder hield de Italiaansche infanterie plaatselijk een matig vuur, dat slechts voor het brug- hoofd van Tolmein levendiger werd. Aan het Karintische en het Tirolsche front is de gevechtsarbeid steeds gering. Door een on derzoek is vastgesteld, dal de Italianen dit maal in het Rombongebied gasbommen ge bruikten. Petersburg, 10 M a a rt. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene ral en staf. In de streek van de Boven-Strypa, ten Oosten van de stad Koslow, hebben onze verkenners vijandelijke wachtposten uiteen gejaagd en eenige gevangenen gemaakt. De vijand* antwoordde met een tegenaanval, die door een aanmerkelijke macht werd uitge voerd, maar met steun van ons geschut werd afgeslagen onder groote veriiezen voor den viiand.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1