DER". DE EEMLAN Vrijdag 17 Maart 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. N* 222 14-' Jaargang. Bericht. Hoofdredactie: F. A. EBBINGE WUBBEN. Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Ptr 8 maanden voor Amersfoort f J*®®' Idem franco per poat Per week (met gratie verzekering togen ongelukken) 1<J. Afzonderlijke nummere «f.0®* Wekelijksch bijvoesael D» Hollandsch» Huimromf' (onder redactie van Thérèae Hoven) per S mnd. 5« cis. Wekeliikach bijvoegsel „Pak ihi mep' per 8 mnd. 40 <18. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomtn. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERÏENTIËN: Van 1—5 regelsf .>.5,,. Elko regel moer«0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij voornitbotaling. Grooto letters naar plaatsruimtes Voor handel on bedrijt bestaan zoor voordeoligo bopalingen tot hot herhaald adVertoóren in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Zij, die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op het Amersfoortsch Dagblad ont- vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgeving. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, brengen ter openbare kennis, dat bij hun besluit van 10 Mcort 1916 aan H. C. Ipenburg en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver gunning is verleend tot het uitbreiden van eene wogenmakerij met een electro-motor van 3 P. K. ▼oor het drijven van een zaagbank in het per ceel alhier gelegen Kleine St. Jansstraat 15, ka di, straal bekend gemeente Amersfoort, Sectie B No. 3181. Amersfoort. 11 Maart 1916. Buigemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. De tweede rustpoos in den strijd om Ver dun heeft slechts kort geduurd. Verleden Zaterdag trad zij in en reeds Dinsdag werd de strijd met verdubbelde woede her vat, d. w. z. de strijd waaraan alle wapens meedoen; de artilleriestrijd heeft geen oogenblik gerust, die strijd concentreerde zich om het gedeelte van het noor delijke verdedigingsfront, dat ten westen van de Maas ligt. De wederzijdsche be richten zijn in zóóver eensluidend, dat de strijd beoosten de Maas en in de Woëvre- vlakte voorshands van minder beteekenis is. De aandacht concentreert zich voornamelijk op het gedeelte van het strijdfront, dat ligt ten westen van de Maas, het noord-weste lijke gedeelte dus van het complex van ver dedigingswerken, waarvan Verdun het mid delpunt is. Hier hebben de Duitschers verleden Dins dag namiddag de nieuwe strijdperiode inge zet met een geduchten aanval tegen het 4 a 5 KM. lange frontgedeelte van Bethincourt tot Cumières. Dié aanval heeft hun succes gebracht. Over den omvang van dit succes waren de Fransche en Duitsche berichten 't niet eens; maar ook van Fransche zijde werd erkend, dat de Duitschers op een paar pun ten voet in de Fransche loopgraven hebben gekregen Maar, tegen de verwachting, werd Woensdag deze aanval niet voortgezet. Die dag is zonder infanterie-actie verloopen, en de artillerie-actie aan Duitsche zijde was merkbaar slapper dan zij nog gedurende den nacht was geweest. Het gevolg hiervan is geweest, dat de Franschen in staat waren- het grootste gedeelte van de Dinsdag tus- schen Bethincourt en den Morb-Homme, de hoogte die in een der door Havas uitgege ven mededeelingen genoemd wordt „de grondzuil van de Fransche linie van verzet in die stelling", verloren loopgraaf-elemen ten weder te bezetten. Men heeft zich dus voor een goed deel kunnen herstellen van de nadeelen, die waren geleden. Ook uit de berichten over den dag van gisteren merkte men tot aan den namiddag niet van eene voortzetting van den Dinsdag namiddag met zoo groote hevigheid begon nen aanval. Het Fransche bulletin gewaagde van geene infanterie-actiën en van een „vrij zwak" bombardement in het strijdtooneel ten westen van de Maas; het Duitsche hoofd kwartier bepaalde zich tot de mededeeling, dat „verdere pogingen des vijands om ons het bezit van de hoogte van den Mort-Hom- me en de bosschen ten noordoosten daar van te betwisten, in de kiem werden ver stikt." Het avondcommuniqué uit Parijs brengt eindelijk het -bericht der hervatting van den aanval, maar meldt tevens, dat de aanvallers gedwongen waren terug te gaan. Deze hernieuwde aanval is dus een échec voor de Duitschers geweest. Aan de Fran sche zijde is daardoor de stemming merk baar gerezen. Het is zier interessant de uitwerking van de afwisselende berichten over den loop van dezen strijd op de stemming in de Fran sche kringen na te gaan. Toen als uitkomst van den strijd van Dinsdag een succes van de Duitschers moest worden bericht, voegde de officieele berichtgever, die in Havas zich richtte tot het publiek, daarbij de vertroos tende mededeeling, dat de verloren gegane loopgraafgedeelten door de tegenaanvallen van den volgenden dag waarschijnlijk al weer waren teruggewonnen. Anderen zagen den toestand donkerder in en meenden het" publiek te moeten voorbereiden op de mo gelijkheid, dat Verdun zou moeten worden prijsgegeven. Zoo schreef de senator Cle- menceau in zijn orgaan, L'homme enchainé: „Wanneer Verdun wordt genomen, dan zou dat slechts eene episode zijn zonder andere gevolgen dan bij voorbeeld de overgave van Maubeuge." De bedoeling hiervan is duidelijk; men is er op uit de beteekenis 'van Verdun voor het geheele front der ge allieerden in het westen te verkleinen, op dat de teleurstelling minder diep zal worden gevoeld, wanneer de vesting mocht verlo ren gaan. Dat streven is reeds vroeger aan den dag gekomen; het heeft aan generaal de La- croix, den militairen medewerker van de Temps, zijn eigenaardig betoog in de pen gegeven, dat bij de tegenwoor dige wijze van oorlogvoeren vestingen eigenlijk hebben uitgediend. Daartegen is met grooten nadruk opgekomen door Hervé in de Victoire, die onder herinnering dat men in Augustus 1914 dergelijke ver- toogen heeft kunnen hooren, toen Parijs werd bedreigd, heeft gezegd„Verdun is heden de symbolische naam. Het verlies van Verdun zou voor ons een moreele ramp van de grootste beteekenis zijn. Neen, neen 1 Verdun is heden voor ons wat toen Parijs was. Geene casuïstiek kan ons doen gelóo- ven, dat het verlies van Verdun voor ons een zaak van ondergeschikte beteekenis is. Wie zoo iets vertelt, begaat een misdaad tegen het land." Die woorden klinken ons in de ooren als de taal van het gezond verstand, en het maakt een zonderlingen indruk, als wij zien, dat in een later nummer van de Victoire Hervé zelf blijkt bekeerd te zijn tot een an dere opvatting. Hij betoogt daarin, dat het verlies van de vesting, als zij tegen de over machtige Duitschen artillerie niet is te handhaven, nog zoo'n groot ongeluk niet zou zijn, omdat men altijd nog de Maas hoogten van Fresnes tot Saint-Mihiel in be zit kan houden. Hij doel eenige vragen over die nieuwe strijdlinie en kenschetst die zelf als onbescheidenheden van een gewonen pékin, „die liever zou zien, als men niet weer in de oude fout verviel, den val van Ver dun te beschouwen als een groot ongeluk". Men zou zich daarovc. kunnen verbazen, als er niet nog eenige woorden op volgden, waarin het vertrouwen wordt uitgedrukt, dat „onze generale staf en onze „poilus" ons dezen bitteren kelk zullen kunnen besparen". Men mag veilig aannemen, dat deze laatste woorden de gedachte vertolken, die in het hart van Hervé leeft, en dat die, welke er aan voorafgaan, niet zonder innerlijken weer zin door hem zijn neergeschreven. Re cerllog. Berlijn,! 6 Maart. (W.-B.) Officieel bericht van het groote hoofdkwartier. In Vlaanderen, vooral in de nabijheid van de kust, namen de artilleriegeveohten aan hevigheid toe; eveneens geschiedde zulks in de streek van Roye en Ville au Bois (ten Noordwesten van Reims). In Champagne deden de Franschen na een krachtige doch niets uitwerkende voorbereiding door het geschut absoluut succeslooze aanvallen op onze posities ten Zuiden van St. Soupiet en ten Westen van den straatweg van Som- mery naar Soaain, die ons weinig doch de Franschen zeer talrijke menschenlevens kostten. Bovendien maakten wij daarbij 2 officieren en 150 manschappen gevangen, die ongewond in onze honden vielen, terwijl wij twee machinegeweren buit maakten. Links van de Maas werden verdere pogin gen des vijands om ons 'het bezit van de hoogte van den Mort d'Homme en de bosch stellingen ten Noordoosten daarvan te be twisten, in den kiem verstikt. Tusseh'en Maas en Moezel is de toestand onveran derd. Ten Zuiden van Niederanspach dron gen onze patrouilles na een succesvolle be schieting de vijandelijke loopgraven in deze vernielde defensiestelling binnenwaarvan we eenige gevangenen meebrachten. In een luchtgevecht werd een Fransoh vliegtuig ten Z.O. van Beine in Champagne neergescho ten, de inzittenden waren vei^rand. Vijan delijke vliegers herhaalden hedennacht hun aanval op de Duitsche lazaretten in Labry (ten Oosten van Conflanz. De eerste aan val geschiedde in den nacht van 12 op 13 Maart, waarbij geen schade van militairen aarcl werd aangericht. Van de bevolking werd een vrouw zwaar en een vrouw en twee kinderen licht verwond. P a r ij s, 16 Maart (Havas). Namiddag communiqué. In België konden Fransche patrouilles de vernielende werking van het Fransche ge schutvuur constateeren op Duitsche strand- versterkingen in den omtrek van Nieuw- poort, waar Duitsche loopgraven verwoest waren. In de streek, ten Noorden van Verdun wordt geen enkele infanterie-actie gemeld gedurende den nacht. Het bombardement duurde vrij zwak voort op den linkeroever van de Maas en was heviger op den rech teroever, In de omgeving van Haudromont en Damloup. De Fransche artillerie kanonneer de hevig de streek ten westen van Douau- mont, waar de Duitschers terraswerken aan richtten. In Woëvre bombardeerde het Fransche geschut Duitsche convooien. In de Vogeezen ten zuiden van Thun, vielen de Duitschers de Fransche stellingen van Burnhaupt aan, doch werden onmiddellijk door de Franschen- tegengehouden. P a r ij s, 16 Maart. (R.) Avondcommu niqué. Ten westen van de Maas vielen de Duit schers, na een hevig bombardement tegen ons front BethincourtCumières, in den namiddag onze stellingen op den Mort Homme aan. De golven van den aanval, ble ven in gebreke hun voet te verschaffen on eenig punt. Zij waren gedwongen terug w gaan naar het Ravenbosch, waar ons ge concentreerd artillerievuur, dat onmiddellijk werd ingezet, hun zware verliezen toebracht. Rechts van de Maas verdubbelde de ar tillerie-arbeid ten oosten en ten westen van Douaumont en in de buurt van het dorp Vaux. Er was geen infanterie-aanval, maar onze batterijen beschoten marcheerende troepen. Er was een intens bombardement fn de Woëvre-vlakte en ten noorden van de Aisne. Londen, 16 Maart. (R.) Generaal Haig bericht, dat de vijand in den afgeloo- pen nacht eene zwakke demonstratie ver richtte met bomwerpers bij de Hohenzol- lern-redoute. Heden lieten wij mijnen sprin gen ten zuidwesten van Loos met goede uit werking. Er was eene levendige artillerie-actie aan beide zijden in den omtrek van Loos en Yperen. B e r 1 ij n, 16 Maart. (W. B.) Officieel bericht van het groote hoofdkwartier. Behalve patrouille gevechten op verschil lende plaatsen aan het front, hadden er geen gebeurtenissen van beteekenis plaats. Weenen, 16 Maart. (W.-B.) Offici eel bericht van heden middag. Bij het leger van Pflanzer-Baltin en bij de legergroep Boehm-Ermolli was aan beide zijden eene verhoogde artillerie-werkzaartx- -heid. Ten noordosten van Koslow, aan de Strypa, wezen onze beveilingstroepen Rus sische aanvallen af. Petersburg, 16 Maart. (Tel.-ogenf- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van het eiland Dalen was een hevig artillerie-duel. In de streek van Dwinsk en van Illukst en op den spoorweg naar Ponievege wierp de vijand handgrana ten met een bijzonder explosief. Weenen, 16 Maart. (W.-B.) Offici eel bericht van heden middag. De aanvalsarbeid van de Italianen nnn het Isonzofront was gisteren zwak. Twee pogin gen van sterke krachten om tegen de Pod- gorastelling op te treden, werden door artil lerievuur verhinderd. Op <le noordelijke hel ling van den Monte San Michele werd een vijandelijke aanval bloedig afgewezen. De geschutgevechten duren veelal des nachts voort. Ook aon het Karintische front houdt het artillerievuur in den Fellachsector aan,. Rome, 16 Maart. (R.) Officieel com muniqué. Na een hevig bombardement deed da vijand twee verwoede aanvaten op de paa genomen stellingen in dé San Martino- streek. Wij wierpen hem beide malen terug, nadat hij reeds de borstweringen had be reikt. De grond was met lijken overdekt. B e r 1 ij n, 16 Maart. (W. B.) Officieel bericht van het groote hoofdkwartier.' Niets nieuws. Weenen, 1 6 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het zuidoostelijke oorlogstooneel wa« ren geene bijzondere gebeurtenissen. Konstantinopel, 15 Maart, (W.B.) Communiqué van het hoofdkwartier, Den 13én en 14en Maart schoten vier krui sers en twee torpedobooten van den vijand ieder afzonderlijk op verschillende uren, eenige granaten af op de omgeving van Tekke Burun. Zij werden door het antwoord van onze artillerie gedwongen zich te ver wijderen. Een van onze vliegtuigen viel vij andelijke vliegtuigen aan met macflnege- weervuur en dwong hen naar Imbros te vluchten. In den avond van 14 Maart wierp een vij andelijk vliegtuig in de buurt van de km- dïngsplaats bij Akabah bommen neer, die alle in zee vlogen. Wij schoten een vijan delijk vliegtuig neer twee Kilometer ten Óo» ten van het Suez-kanaal. De bemanning vluchtte. Verder geen nieuws. Petersburg, 16 Maart. (Tel.-agent- schap). Gedurende de vervolging van de Turken maakten wij op nieuw gevangen 19 officie ren en meer dan 250 Askari's. Wij maakten bovendien het vaandel van een regiment buit. New-York, 16 Maart. (R.). Hel stoomschip Patria is hier aangekomen met 900 passagiers aan boord. De kapitein be richt, dat hij zonder waarschuwing ter hoogte van Tunis door een duikboot is aangevallen^ De torpedo ging op 20 voet voorbij defl steven. Wees scherp in uw blik, maar zacht in Uw oordeel. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 20 „Maar wanneer dan toch?" „Dezen mor gen kwam uw neef hier voorbij, en heeft meteen afgerekend." „En waarlijk ze toon de mij de betaalde rekening. Wat een leuk Idéé om zijn oom zoo te verrassen De laatste woorden van den ouden man waren nauwelijks verstaanbaar door het tu mult, dat zijn verhaal teweeg had gebracht. „Oom, oom I" riep Frasquito rood van Woede uit, wees voorzichtig met mij zoo yoor den gek te houden I" „Maar kerel, wil je dan dat ik zeg dat 't verkeerd was I"Enfin als je er erg op gesteld ben wil ik dat wel zeggen." „Oom f oom 1 hoe dikwijls heb ik U niet gezegd dat ik den een of anderen dag den eerbied voor U uit het oog verlies." Met moeite slaagde men er in de gemoe deren tot kalmte te brengen. Gelukkig kwam Paca tusschenbeidemet haar welbe spraaktheid zonder weerga bracht ze de twee Partijen tot elkaar. Na alles" in orde gebracht te hebben ging dit wonder van lieftalligheid en welbespraaktheid schommelén. Terwijl Velasquez van groep tot groep ging, rechts en links 't hof makend aan jonge meisjes en getrouwde vrouwen met zijn honigzoete woordjes, die nederig en minachtend tegelijk waren, naderde Manoio Uceda de groep, waar Soledad bij stond. Hij wilde haar alleen spreken wat echter niet mogelijk was. Soledad op het dwaalspoor gebracht door de vriendelijk heid van haar geliefde was volkomen ge lukkig op dit oogenblik. Haar hinderlijke zelfzucht maakte 't hqar onmogelijk het lij den en de óprechte toegenegenheid van haar vroegeren novio te waardeeren of zelfs te begrijpen. Ze ontving hem met merkbare koelheid en lette nauwelijks op wat hij zei- de. Manoio voelde zijn hart ineenkrimpen. Hij begreep dat zij niet goed te spreken was en ging opstaan om heen te gaan, maar voor hij de deur bereikt had kwam de bru nette van den schommel hem tegemoet „Waar gaat dat zoo alleen naar toe „Wel naar buiten." „Wat al weg hoe is 't mogelijk f Ziet li dat beschutte hoekje, nu, daar gaan we met ons beidjes gezellig zitten praten dan kunt U me daar het een of ander zeggen want U hebt mij nog niet gezegd dat ik mooie oogen heb, en hoe U mijn mond en haar vindt, enfin al die dingen, die de man nen ons zeggen als ze wat opgewonden zijn." „Het Is niet noodig opgewonden te zijn om Je te zeggen dat je bekoorlijk bent maar ik kan onmogelijk blijven, want er' wordt op mij gewacht. Een andere dag dan. Tot weerziens liefje", zeide Uceda met de zelfde gedwongen glimlach zich verwijde rende. De brunette bleef hem onbewegelijk staan nakijken en toen hij al ver weg was, riep zij hem na met een stem waar de spijt duidelijk in doorschemerde Vaya con Dios." (Ga met God). De anderen stonden om Paca heen, die van af de'schommel hare fraaie stem liet hooren. Alle groepen gingen uit elkaar om naar het zachte en toch krachtige geluid van de lieve zangeres te luisteren. Nauwe lijks hield het gezang op, of iedereen ging weer naar zijn plaats terug. Het duurde echter niet lang, of allen vlo gen naar de bank waar Antonio met zijn liefje, Soledad, en de oude Rafael met zijn neef zaten. Eidelijk was men elkaar weer eens in het baar gevlogen. Het was dan ook bijna niet denkbaar, dat Maria-Manuela en Antonio samen .uitgingen zonder ruzie te krijgen. Dit arme meisje was, hoe lang ze hem ook kende, er niet wijz'er op geworden en liep nog altijd in de strikken die hij ha3r spande om haar voor den mal te houden. Nu hadden ze woorden, omdat Antonio haar op minachtende toon „femenini" (vrouwelijk) had genoemd, welk woord ze maar niet begrijpen kon. „Hoor eens grappenmaker", antwoordde Maria op 't punt zich kwaad te maken. „Maar ik blijf er bij dat je femenina bent en je zuster even zoo." „Scheldt jij mij en mijn zusters maar uit, daar heb je gelijk in." I „Zooals ie wilt", antwoordde hii. en vosa- de er met nadruk bij, „en je moeder ook...." „Laat mijne moeder er buiten, schaamte- looze, want dan loopt 't no-it goed af." „Ze zijn allen hetzelfdehernam An tonio met de grootste verachting, terwijl hij zich naar de omringenden keerde, die proestten van 't lachen. „Hoor eens, Antonio, breng mij niet bui ten mijzelf, want mijn bloed is nog zwarter dan mijn schoenen, en ik sta niet voor mij- zelve in," zei ze bevende van woede. „Ik herhaal wat ik gezegd heb, je moeder femenina, en je vader masculino." De woede van Maria Manuela had geen grenzen bij 't hooren van den naam haors vaders. „Mijn vader ook nog, canaille? mijn va der ook nog 1" En ze wilde zich op hem werpen, maar men kwam gelukkig tusschenbeide. Toen men haar eindelijk de beteekenis van de voor haar zoo beruchte woorden uitlegde, kwam ze tot kalmte, na een woesten blik op haren beminde geworpen te hebben. Velasquez was een groepje jonge meisjes genaderd, en begon met haar grappen te maken. Soledad zag het in het begin onver schillig aan, maar eindelijk begon de vroo- lijkheid van de meisjes en de herhaaldelijke lachbuien haar te hinderen. Ze voelde ja loezie in zich opkomen, en zich tot lachen dwingende voegde zij zich bij het groepje, als wilde ze aan de pret deelnemen. Toen Velasquez 'haar zag, vloeide zijne kwade luiin over. Hii keerde zich naar haar om en vroeg „Wat komt u hier doen?" Het was eene fatale gewoonte van El guapo dat hij haar u noemde, als hij uit zijn humeur was om zijn minachting duidelijk kenbaar te maken. Deze behandeling, dc spottende blik waarmee hij zijn vraag ver* gezeld liet gaan, en dit alles in het bijzijn van de jonge meisjes kwetsten Soledad zoo* danig, dat zij aan den grond genageld bleef staan, zonder een antwoord te kunnen Vin den. Eindelijk, nadat ze een weinig tot hnan« Zelve gekomen was, antwoordde ze op dof fen toon „Ik kwam je vragen of je mee naar hult ginghet is bijna vijf uur I" „U klïnt gaan wanneer u wiltik heb '1 hier zooals u ziet uitstekend." Het meisje antwoordde niet, er over na denkend hoe te handelenmaar, opkijken de, zag ze op het gelaat der anderen een spottenden glimlach. Dit ergerde haar hef meest van alles, en zich oprichtende zei ze met Hinken stem „Het is wel. Blijf met God, en hartelijk dank voor uwe beleefdheid I" Velasquez woedend over de ironie, die in deze woorden opgesloten lag, antwoord de sarcastisch lachend „Loop rond mensch en wees voorzichtig dat je niet voor simpel uitgemaakt wordt."^ „Ik voor mij zou liever voor simpel uitge maakt worden dan voor een zwetser." De majo werd rood tot over de ooren. „Om hoeveel zullen wë wedden, dat J# niet zoo gezond thuis zult komen als je gaan bent /Vordt vtrvol<jd%

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1