buitenland. bInnenlandT Woensdag 22 Maart 1916. EEMLANDER". N° 226 Bericht. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regoUf o. Elko rogel meor0.10. Dienstaanbiodingon 25 cent* bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimto. Voor handol on bedrijt bostnan zoor voordooligo bepaling tot het herhaald odvortoorun in dit Blad, bij abonnement. Eono circulairo, bovnttondo do voorwaarden, wordt p aanvraag toogozonden. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per po3t Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O. I Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksch b\ivoegsel „De Hollandsche Huisvrouw*' (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 ets. Wekelyksch bijvoegsel „Pak me mee*' per 3 mnd, 40 els. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. 14"* «jaarpang. F- A. EBBINGE "WUBBEN. Hoofdredactie: D j VAN SCHAARDENBURG. Zij, die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op het Amersfoortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat in de gemeente Driebergen bij de paarden van den stalhouder G. Dorrestein al daar „schurft" is voorgekomen. Amersfoort, IS Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. De oorlog. Berlijn, 21 Maart. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten westen van de Maas bestormden Beiersche regimenten en Wurtemburgsche landweerbataiJlons na zorgvuldige voorbe reiding de zwaar versterkte Fransche stel lingen aan en in het bosch van Avocourt. Behalve aanzienlijke bloedige verliezen, verloor de vijand tot dusver 32 officieren, waaronder twee regimentscommandanten, en meer dan 2500 man aan ongewonde ge vangenen, alsmede veel krijgsgereedschap, Jat nog niet geteld is. De tegenstooten, die de vijand beproefde, brachten hem geene voordeelen maar wel nieuwe zware nadeelen. Ten oosten van de Maas bleef het ge vechtsbeeld onveranderd. Par ij s, 21 Maart. (Havas). Namiddag communiqué. In België werd een Duitsche verkennings troep, die ten noorden van de brug van Boesinghe in de Fransche liniën was gebro ken, terstond weer daaruit verjaagd door een Franschen tegenaanval. In de Argonne toonde de Fransche artil lerie zich zeer actief aan den zuidelijken zoom van het bosch van Cheppy. Ten westen van de Maas hervatten de Duitschers in den loop van den nacht her haalde malen de aanvallen op het front AvocourtMalancourt, waar het bombarde ment met projectielen van zwaar kaliber on ophoudelijk voortging. Deze aanvallen gin gen vergezeld van het werpen van branden de vloeistoffen door afdeelingen Duitsche soldaten, die daartoe van bijzondere toestel len voorzien waren. Ondanks de zware verliezen, die aan de Duitschers werden toegebracht door het Fronsche vuur, konden zij na een strijd voet voor voet zich meester maken van het zuid oostelijke gedeelte van het bosch van Ma lancourt, dat de Franschen bezetten en dat den naam draagt bosch van Avocourt. Alle pogingen van de Duitschers om uit het to*.ch#te komen, mislukten. P a r ij s, 21 Maart. (R.) Namiddag communiqué. Er was granaatstrijd in de Argonne. Het hevige bombardement werd voortgezet op den linker Maasoever in de streek van Ma- ancourt De Duitschers durfden niet met xracht ons artillerievuur aan te vallen. Ten >osten van de Maas en elders was bij tus- ;chenpoozen bombardement. Een Fransch luchteskader wierp bommen neer op de stations Dun-sur-Meuse en Audun. Londen, 21 Maart. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. In den afgeloopen nacht deden wij een kleinen inval in de vijandelijke loopgraven bij Manquissart, waarbij de vijand een twin tig man verloor. In den vroegen morgen viel de vijand een kleinen post bij de Somme aan; hij drong naar binnen, maar werd weer verdreven met verlies van twee dooden en een officier als krijgsgevangene. B e r 1 ij n 21 Maart. {W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De Russen breidden hunne aanvallen ook ait op den uitersten noordelijken vleugel. Ten Zuiden van Rigawerden zij bloedig af geslagen, en eveneens aan het Dunafront en ten Westen van Jakobstadt sterke vijande lijke verkc-nningsafdeelingen. Tegen het Duitsche frorrt ten Noordwesten van Posta- wy en tusschen de meren richtten zij dag en nacht bijzonder sterke maar vruchtelooze aanvallen. De verliezen van den vijand be antwoorden aan den inzet van zijne aanvals- massa's. Een ver uitspringende smalle kromming van ons front ten Zuiden van het Naroczmeer werd, om een. insluitend v*ue te vermijden, eenige honderden meters op de hoogten bij Blisniki teruggebracht. Weenen, 21 M art. (W.-B.). Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel was plaatselijk de gevechtsactie levendiger, in zonderheid bij het leger van Pflanzer«J3a!tin. Petersburg, 21 Maart. (Tel.-agent- sch-ap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek ten Zuiden van Dwinsk duren de hevige artilleriegevechten voort. In de streek ten Oosten van Tverecz sloegen wij een vijandelijken tegenaanval op Velikoje Selo af. In de streek ten Oosten van Godoetsisczki namen wij bij de bezetting van het brug- hoofd bij het dorp Michaltsje twee kanonnen; de verdere zegeteekenen werden geteld. De meesten der verdedigers van het brughoofd kwamen om in het handgemeen. We e n e n2 1 M a a r t. (W.-B.). Officieel communiqué van heden middag. Op het Italiaansche oorlogstooneel Is de toestand in het algemeen onveranderd. Vij andelijke aanvallen werden afgewezen. Aan den Rombon bracht eene onderneming we derom 81 Italiaansche gevangenen aan. Rome, 21 Maart. (R.) Officieel com muniqué. Op het front van Rovereto naar de hoog ten van Görz volhardde de vijand in vertoo- ningsaanvallen met groot munitieverbruik en onbeduidende infanterieaanvallen tegen onze voorste stellingen. De artillerie-duels ware zeer intens op vele punten van het front, inzonderheid het Plezzo-bekken en rondom Ravnilaz, waar het den vijand ge lukte eenigen van onze voorste loopgraven te bereiken. Hij werd er onmiddellijk weer uit verdreven door een hevigen tegenaan val. W e e n e n, 2 1 M a a r f. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Onze vliegers verschenen des nachts bo ven Vlora (Valona); zij bewierpen de haven en de troepenkampementen met succes met bommen en keerden, ondanks de hevige be schieting, behouden terug. De toestand in Montenegro en Albanië is onveranderd rustig. Petersburg, 21 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het front in de kuststreek van den Kaukasus drongen onze afdeelingen, na strijd, nog eenige wersten in Westelijke rich ting vooruit. Konstantinopel, 20 Maart. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront is de toestand onver anderd. Aan het Kaukasusfront is geen gebeurte nis van eenige beteekenis; er waren slechts schermutselingen tusschen verkenningsaf- deelingen. In den namiddag van den IQen wierp een torpedoboot en des avonds een kruiser bom men in den omtrek van Sedd ul Bahr en van Tckke Burun zonder effect. De schepen trok ken zich terug. Aan het Yemenfront rukte eene Engel- sche afdeeling met twee machinegeweren cp in de richting van Elsaile, ten noorden van Sjeikh Osman. Zij werd door onze troe- penafdeeling, die haar tegemoet gezonden was, aangevallen. De vijand vluchtte onder achterlating van 20 dooden en gewonden en 9 gedoode paarden naar Sjeikh Osman. Teheran, 21 Maart. (R.). De Russen zijn Zondag in Ispahan binnen getrokken. Londen, 21 Maart. (R.). Bericht van de admiraliteit. Gistermorgen kregen vier Britsche tor pedojagers drie Duitsche torpedojagers in het gezicht bij de Belgische kust. De vijand zette onmiddellijk koers naar Zeebrugge, door onze torpedojagers opgejaagd. Gedu rende een loopend gevecht werden schoten gewisseld. Er werd waargenomen, dat twee van de vijandelijke booten beschadigd wer den. Onze verliezen zijn vier gewonden. Christiania, 21 Maart. (W. B.) Een Britsche U-boot riep den lOen Februari bij Fekkeroe op Noorweegsch zeegebied ver scheidene schepen aan. Op eene klacht van de Noorweegsche regeering drukte het Brit sche departement van buitenlandsche zaken zijn leedwezen over dit voorval uit. Het deel de daarbij mede, dat de Britsche U-booten bevel hadden gekregen bij het varen door de Noorweegsche wateren niet anders dan aan de oppervlakte te varen met de natio nale vlag in top. Stockholm, 20 Maart. (Havas.) Met het oog op het feit, dat er Duitsche mijnen xiin gelegd ten zuiden van het rif van Fal- sterbo en het stoomschip Kuippla door een van deze mijnen tot zinken is gebracht, heeft de Zweedsche regeering haar gezant te Berlijn opgedragen een protest in te die nen bij de Duitsche regeering. Londen, 21 Maart. (R.) De London Gazette bevat weer een besluit, waarbij de ontbinding wordt bevolen van elf Engelsche firma's, die betrekkingen hebben met den vijand. Daaronder komt voor de Continental Tyre and Rubber Company (Great Britain.) Staten-üeneraal. Nieuwe guldens. Bij Nota van Wijziging wordt een verhooging voorgesteld van het Vlle Hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1916. De minister van Financiën acht het o. a. ge- wenscht met het oog op de gestadige verminde ring van den zilvervoorraad bij de Nederland- sche Bank, thans den aanmaak van guldens wederom voort te zetten. Het ligt in de bedoe ling aanvankelijk niet meer dan 5,000,000 gul dens te doen aanmunten. Aangezien echter niet is uitgesloten, dat het noodig zal blijken ook daarna nog met den aanmaak van guldens door te gaan, wordt in totaar een bedrag van 5,000,000 aangevraagd, waardoor het moge lijk zal zijn (in rond cijfer) 10,000,000 gulden stukken te doen slaan. Berichten. iDe Staatscourant van heden Dinsdag 21 Maart 1916, bevat o.m. de volgende Koninklijke hesluiten benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, tot reserve-tweede luitenant bij hun tegenwoordig korps, bij het wapen der infanterie, de vaandrigs R. E. J. Collette, van het 17e regiment; J. F. Hoogestege, van het 5e regimentC. C. Kannemans, van het 17e regiment; H. M.' de Vries, wan het 14e regiment; C. van Elk, van het 6e regi ment J. C. Franken, van het 17e regiment J. J. Kool, van het 21e regiment; J. G. G. M. Dubois, van het 2e regimentC. F. Log gen, van het 20e regiment; Z. W. M. Deur- vorst en G. M. Witkamp, beiden van het 19e regiment; A. A. M. van Loon, van het 17e regiment; B. H. J. Venderbosch, van het 19e regiment; J. L. L. C. Hoogenboom, van het 12e regiment; A. P. van Rijnberk, van het 5e regiment; J. Oppedijk, van het 9e regiment; H. P. J. M. Loeff, van het 2e regiment; R. Bergmans, van het le regi ment; M. Boissevain, van het 10e regiment; R. Bussink, van het 20e regimentT. Taco nis, van het le regiment; H. A. M. van GilseJ. G. Krijger en J. T. Schonck, allen van het 3e regimentL. P. M. Pierson, van het 16e regiment; G. A. Verheijden, van het 3e regimentH. J. M. Bloemen, van het 13e regiment; E. C. IJart de Ruijter, van het 21e regiment; T. B. Hooghoudt; van het 12e regimentJ. G. Gerritsen, van het 16e regiment; R. L. Dojes, van het 12e regimentA. van Duijn, van het 16e regi ment; B. M. A. van Leeuwenberg, van het 8e regimentR. W. B. Keyzer, van het 3e regiment; W. A. J. Verhees, van hel 13e regiment; J. H. Boerstra, van het 9e regi ment; M. J. P. van Loon, van het 13e regi ment A. Berends en H. Groeneweg, beiden van het 8e regiment; W. Polman Tuin, van het 7e regiment; A. C W. Nieuwkoop, van het 10e regimentH. Krekel, van het 21e regimentC. J. F. J. Maassen en J. J. Jur- rissen, beiden van het 5e regiment; P. S. Hauschildt, van het 7e regiment; J. C. Krenning, van het 22e regiment; J. H. Smeets, M. Heijnens en A. L. van Heugten, allen van het 13e regimentT. J. F. Mat- taar, van het I6e regimentN. R. A. Vos kuil, van het 17e regiment; H. R. 't Hoen, van het 6e regiment; H. Hofstee Aukema, van het 12e regiment; P. P. van Raven- swaay, van het le regiment; M. E. Akkers- dijk, van het 14e regiment; J. Jongbloed, van het le regiment; H. J. M. Loeff, van het 3e regiment; J. F. Revalk, van het 21e regiment; P. A. Coppens, van het 16e regi ment A. Bos, van bet 5e regimentH. P. Hendriks, van het 17e regiment; W. C. Burger, van het 16e regimentJ. Schutter, van het le regiment; J. J. Luikinga, van het 3e regiment; B. van der Plaat, van het 21e regiment; P. C. van der Ree, van het 3e regimentC. M. van den Bergh, van het 16e regiment; M. A. Smit, van het le regi ment; F. G. van Altena, van het 16e regi ment H. J. Beunk, van het 9e regiment W. Jongeneel, van het 13e regiment; L. J. M. Wolters, van het 17e regiment; A. T. Wit, van het 21e regiment; J. van der Wal, van het 14e regiment; J. D. D. Rienstra, van het le regiment; W. J. Gerretsen, van het 12e regiment; J. C. Balke, S. C. H. Nederburgh en B. Blokhuis, allen van het 16e regiment; A. van der Wijden, van het 5e regiment en C. A. Rumpff, van het 21e regiment. benoemd bij het personeel van den Ge neeskundigen dienst der Landmacht, tot officier van gezondheid der 2e klasse,-de student in de geneeskunde (arts) S. T. Bok benoemd in den Kolonialen Raad van Curacao tot voorzitter, A. G. Statius Muller en tot onder-voorzitter, dr. J. P. Evertsz, thans onderscheidelijk onder-voorzitter en lid; bij Kon. besluit van 23 Jan. 1916 is be vorderd tot het Grootkruis in de Oorde van den Ned. Leeuw, A. W. F. Idenburg, gewe zen gouverneur-generaal van Ned.-Indië bevorderd tot gezantschaps-secretarisen de gezantschaps-attaché's mr. J. E. H. ba ron van Nagell, met verlofmr. W. A. Mos selmans, attache te Berlijnjhr. J. W. C. Queries van Ufford, attaché te St. Peters burg en de heer R. C. T. Roosmale Nepven, werkzaam bij het Kabinet van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken benoemd tot burgemeester van Helden, F. P. M. v. Cann, met eervol ontslag als burgemeester van Beegden benoemd tot inspecteur bij het Staatstoe zicht op krankzinnigen gestichten, dr. W. M. v. d. Scheer, geneesheer van het krank zinnigengesticht Meerenberg te Bloemen- daal Wij vernemen, dat H. M. de Koningin op de nieuwe Staatsleening voor 500,000 zal Inteekenen. De nieuwe gouverneur-ge neraal. Blijkens een uit Ned.-Indië ont vangen telegram heeft de benoemde gou verneur-generaal van Ned.-Indië mr. J. P. graaf van Limburg Stirum gisteren te Batavia 'het bestuur aanvaard. Het Duitsche consulaat. Naar de N. Arnh. Ct. meldt, worden de bu reaux van het Duitsche consulaat te Am sterdam naar Arnhem overgebracht. Bij Kon. besluit is de heer A. Gonza- lez-Torres erkend en toegelaten als consul- generaal van Columbia te Amsterdam. Tweede K a m e r. Zeer vermoede lijk zal de afdeelingsarbeid van de Tweede Kamer ook deze week nog niet gereed ko men. Staatscoirtmicsie inzake den Stormvloed. Bij Kon. besluit van 20 Maart 1916, nr. 23, is ingesteld een staatscommissie met opdracht om een onderzoek in te stellen om trent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 Januari 1916, voorgekomen op de in Zuid-Holland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg, en daarbij de volgende vragen te beantwoorden le. Bestaan er gegronde redenen om ver band aan te nemen tusschen de bij den stormvloed van 13/14 Januari 1916 op het binnenwaartsche deel van den Rotterdam schen Waterweg voorgekomen hoogere wa terstanden, dan daar vroeger zijn waargeno men, en de ten behoeve der verbetering van die rivier uitgevoerde werken 2e. Kan op grond van beschikbare ge gevens verwacht worden, dat nog hoogere waterstanden bij stormvloed op genoemde Waterweg kunnen voorkomen? Zoo ja, tot welke hoogte, zoowel bij den tegenwoordi- gen toestand als na de uitvoering van de in het aanhangige wetsontwerp tot verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar de bedoelde werken, waarmede gestreefd zal worden naar een doorgaande diepte van 12.50 M. bij gewoon hoog water? 3e. Zou het, indien het voorbedoelde ver band aanwezig wordt geacht, mogelijk zijn maatregelen te nemen om verdere verhoo ging van waterstanden op het bovendeel van den Rotterdamschen Waterweg bij storm vloeden te voorkomen, en zoo ja, waarin zouden dan die maatregelen moeten be staan Er zijn in die staatscommissie benoemd tot lid en voorzitter dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen, c. i., oud-hoogleeraar in de wis- en natuurkunde aan de universiteit te Leiden; tot leden en onder-voorzitters: J. C. Ramaer, c. 1., Inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat, en dr. E. van Ever- dingen, hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, bui tengewoon hoogleeroar aan de universiteit te Utrecht; tot leden: M. C. E. Bongaerts, c, l., Ingenieur van den Rijkswaterstaat met verlof, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; A. C, Burcrdorffer, directeur der ffemeente* werken te Rotterdam; J. J. Canter Cr» rs, c. i., ingenieur van den Rijkswaterstaai; A. Th. de Groot, c. i., ingenieur van den Rijks waterstaat; C. A. Jolles, c. i., hoofdingenieur-d ec* leur van den Rijkswaterstaat; A. B. Marinkelle, c. i., hoofdingcn'eur- directeur van den Rijkswaterstaat; .1. M. Phaff, kapitein ter zee titulair, 'hef der afdeeling Hydrografie aan het depart ment von Marine; D. J. Steijn Parvé, c. i., hoofdingenieur- directeur van den Rijkswaterstaat; dr. J. P. van der Stok, directeur bij hei Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, en G. H. de Vries Broekman, c. i-, hoogleeraai in de theoretische hydraulica aan de Tech nische Hoogeschool te Delft; tot leden en secretarissen: P. H. Gollé, adjunct-directeur bij het Kon Ned. Meteorologisch Instituut, en C. W. Lely, c.i ingenieur van den Rijks waterstaat; terwijl is bepaald, dat een verslag van ;le uitkomsten van het onderzoek aan H. M. 1p Koningin zal worden uitgebracht en dal hel aan de leden vrij staat hun gevoelen, indien dit van dat der meerderheid afwijkt, in eer afzonderlijk advies, tegelijk met dat del commissie, oan Hoogstderzelve te doen kennen. Gisteren is te Willemsoord het eindexa men aangevangen voor de adelborsten 2e klasse van het oudste studiejaar. Het examen zal tot 31 dezer 'uren, waar- na de adelborsten zich zullen inschepen op Hr. Ms. Noordbrabant, die half April naar Indië vertrekt. Jhr. Mr. Victor de Stuers. t In den vroegen morgen van gisteren I» te s' Gravenhage op 72-jarigen leeftijd over leden jhr. mr. Victor Eugène Louis dr Stuers,, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal. G. J. K r ij g e r. f Te Middelburg is op bijna 60-jorigen leeftijd overleden d/ heer G. J. Krijger, lid van het hoofdbe stuur van den Nederlandschen Aannemers- bond, voorzitter van de afdeeling Middel burg van dien bond, en van „Middelburgsch Bouwkring." Nederland en de oorlog, De Tubantia. De N. R. Ct. verneemt, dat in de sloe, pen van de Tubantia, door de Batavier op gepikt en meegebracht naar Rotterdam, kleine stukjes metaal (messing) zijn aange troffen, die wellicht van waarde kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag, op welke wijze en door wie het zinken van de Tubantia is veroorzaakt. De stukjes metaal zijn naar Amsterdam opgezonden. Ce Paienbang. Bij den Rotterdamschen Lloyd is tele grafisch bericht uit Londen ontvangen, dat de Engelsche admiraliteit zich voorstelt, het zoo te regelen, dat officieren, passagiers en equipage ven de Palembang gisteren (Dins dag) of heden te Deal zouden worden inge scheept aan boord van het stoomschip Rot terdam van de HollandAmerike-lijn. Valsch gerucht. Het stoomschip „Ary Scheffen", waa: on te Amsterdam het gerucht liep, dat het zou zijn getorpedeerd, is te Rotterdam aangeko men. 3e zeevaart. Gisterennamiddag te 414 uur had aan het departement van Binnenlondsche Zaken eene conferentie plaats tusschen de ministers van Binnenlondsche Zaken, van Marine en van Landbouw, Nijverheid en Handel en de heeren Brautigam, Drop, resp. voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur van de Ne- öerlandsche Zeemansvereeniging „De Vol harding", en Junius, voorzitter van de af deeling Rotterdam van bovengenoemde ver- eeniging. De bestuurders van de Zeelieden-ver- eeniging bepleitten met klem, dat de Ne- derlandsohe regeering maatregelen zoude nemen tot beveiliging van de vaart in het Kanaal. Ons werd van bevoegde zijde té verstaan gegeven, dat de maatregelen, die in bespre king kwamen, op dit oogenblik nog niet voor mededeeling vatbaar waren. Intusschen vernamen wij in aansluiting hieraan van de zijde der bovengenoemde orJJ ganisatie van zeevarenden, dat de regeeringi het volkomen verklaarbaar achtte, dat de zee lieden het nemen van veiligheidsmaatrege len door de regeering verlangden, en dit ver langen werd volkomen billijk geacht. De regeering is dan ook zoo werd door den minister yaq Binnenlondsche Zaken medege»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1