DE EEMLANDER". Zaterdag 25 Maart i916. BUITENLAND. N° 229 Eerste Blad. H"* Jaarpang. Bericht. j iF. A. EBBINGE WUBBEN. Hoofdredactie: j Mf Q j VAN SCHAARDENBURO Uitgevers: VALKMOFF Co. A BONN EM ENTSPRLJS: Per 8 maanden voor Amersfoort t Idem franco per post -.-••• Pet week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) - I Afzonderlijke nummers O.O». Weke!iiksch buvueusel „De Rallnndschi Hmifrouut' (onder redsctie ven Tliétèse Hi.venl per 3 mud. SO cis. Wekelijksob bijvoegsel „Pok mt met" per S rund. 40 cis. Bureau: U TREC H TSCH EST R AAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels.* f Elke regol meer Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lot»era naar pl latsiuimte. Voor handel en bedrijt bestaan zoor voordooligo bopalingoi tot het herhaald ndverteoron in dit Blad, bi| abonnemonf Eeno circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. J.50 0.10. 0| Zij, die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op het Amersfoortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Ontwaking door Mevr. E. H. DU QUESNE-VAN GOGH. De winter is voorbij; de aarde heeft ge slapen. O, neen f Had de aarde werkelijk geslapen, er ware niet zoo veel en zoo bloe dig geoorloogd onder de menschen f Was het dan de natuur die °liep Ze •had zioh te sluimeren gelegd; goedmoedig haar kleine kroost, plantjes en 't lage kruid verzorgd en toegedekt, met het gevallen dorre loof der hooge boomen en lagere struiken. Ten overvloede had zij handen vol teêre witte vlokken neder"—1— 'd, een kos telijk, donzig dek. Haar luchters had zij bran dende gehouden: des daags soms de zon, des nachts vaak de maan, schijnend over hut ten en huizen blinkend in de leien van daken en kerktorens en ook op de grafsteenen en gedenkkruisen van menigen doodenakker. Maar plotseling als door een boozen droom is de Natuur opgeschrikt, ontsteld, verwil derd, woest als een waanzinnige is zij, de weldoenster van voorheen, n-iet te hr 1 en- nen. Zij loeit in het geluid van Noordwesten wind, bedreigt mensch en dier met gevaar. Zij zweept met haar machtuitvoerder, den storm, het water der kleine rivieren op, die 's zomers murmelend en kabbelend zich win den om de malsche weiden. Nu, buiten haar oevers lijken die stroompjes wijde meren; maar nog niet tevrêen, roept de Nabuur, in I haar ontzinde verdwazing de golven der zee te hulp, klotsend, grommend als sterke, ge- i hoornde watermonsters. Zij beuken de dij- ken door, stroomen het land in, do'-^ftig dorstend naar verdelging, vernielen zij alles; zelfs zoo, dat zij de vaartuigen opnemen, ze aansmakken tegen de huizen, en muren en schepen samen te pletter gooien. Men- I schen en dieren, och, wat wordt van henf I Zoo was Natuur op den onverget<-"Jken Februaristormnachtnog versoheiden dagen nadien, maar goddank, zij is tot zicv-slve gekomen Langzaam, langzaam was zij op nieuw ingeslapen en de mensohen vraag den elkaar met angstige gebaren en schuwe blikken, of haar ontwaken eender zou wezen als van straks. Maar neen; wel draagt de vochte aarde sporen van vernieling; ver slagen dorpjes en groote watervaten spreken van den watersnood; maar de Na tuur, de natuur is zichzelve weer! Tranen glinsteren aan de twijgen van hazelaars, wil gen en berken, herschept zij in geurige, be- vaHig bengelende katjes; fijne groene blaad jes ontwikkelen zich meer en meer; de eer stelingen van Lentes bloemenschat zijn er reeds geweest; scharen anderen zullen vol gen. Goud-oogig madeliefje ziet op naar het licht tusschen 't groenende gras, dat kleu riger wordt bij den dag. O/er de boomen komt frissoher tint, 't leven, dat gaat uitstra len door bast en takken heen, over 't vale, koude bruin, wordt lichtelijk een paarsblauwe sluier geworpen De vogels van diverse pluimage zien toe; van de daken-op den grond, wiegend in het geboomte, en zij zingen; zingen het Fed dat alle vogelgeslachten, nr~ tp —henheuge- nis, hebben gezongen, vóór die van heden, o, wis en zeker, in dat lied heeft Natuur haar zelve geheel teruggevonden. vliegstation te Zeebrugge en van het vlieg kamp te Houltade, ten O. van Ostende. Het Engelsche stoomschip Port Dalhousie, het Noorsche s.s. Langeli en het Deensche s s. Skodsborg gezonken. Zeegevecht bij de Belgische kust. Dinsdag 21 Maart. De vereeniging van gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij besluit niet te gr an varen, alvorens bevredigende maatre gelen zijn getroffen voor het verzekeren van de veP'g^—'d op zee. Overlijden van jhr. mr. V. E. L. de Stuers, Lid van de Tweede Kamer S. G., te 's-Gra- venhage. De nieuwe G. Generaal aanvaardt het be stuur ta Batavia. Besluit van Directeuren van dagbladen om de abonnementsprijzen te verhoogen naar aanleiding van de stijging van de pa- pi «rprijzeri. De Duitsohers slagen er in zioh meester te maken van het Zuid-Oostelijk gedeelte van het bosch van Malancourt. Woensdag 22 Maart. Weder opduiken van geruchten over vre desonderhandelingen uit New-York, welke later worden tegengesproken. Mededeeling uit Londen dat de Dire^eur- generaal van de HamburgAmerikalijn, Ballin zou hebben meegedeeld, dat de Duit- sche regeering voornemens is met alle haar ten dienste staande middelen allen handel met stoomschepen tusschen Engeland en de andere Europeesche landen, 't zij onzijdig of niet, te verhinderen. (Reuter). Donderdag 23 Maart. Succes der Duitsohers door inbezitneming van Fransohe steunpunten ten Z.W. van Haucourt. De Franschen blijven zich handhaven op den Mort Homme met hoogte 295. Groote activiteit der Duitsohers en Oos- tenrijksch-Hongaorsche troepen in de buurt van Wilna. Groote branden in de Vereenigde Staten (Georgië, Tennessee en Texas). V r ij d a g 2 4 Maart. Voortzetting van het bombardement op het Fransche front ten O. van de Maas. Volgens Duitsch bericht maakten de Duit sohers in de laatste gevechten op het W. front een groot aantal krijgsgevangenen, w.o. 58 officieren. De Fransohe bark Bougainville gezonken. Het s.s. Serpent gezonken. Het Noorsche schip Kannik door een duikboot in den grond geboord. De Turken hebben Erzindzjan ontruimd. Weekkronielc. Zaterdag 18 Maart. De P 'embang, een vrachtschip van den Ro:t:rdamschen L,o*"', ge*or-^daerd na het passeeren van den Noord-Hinder. .Levendige geveohten ten N. van de Aisne, aan beide oevers van de Maas en aan het Be' front. Luchtgevechten in de streek van Verdun. He1 Amerika?r»sche S.S. Tranawha op reis «acr Rio de Janeiro gezonken. Zondag 19 Maart. Hevige artillerie-gever' '?n in het Maas gebied en de Woëvre-vlakte. De Ffinsche torpedojager Renaudin in de Adrlttische Zee in den grond g 'boord. Luchtaanvallen van Duitsche vliegtuigen op I 'over, Dëa' en Ramsgate. Bezetting der Russen van Ispahan (in het hart van Perzië.) i Maandag 20 Maart Bomb-rciement door Er.ge!sche, Fran sche en Belgische vliegers van het Duitsche j Politiek Overzicht De wereldstrijd aan het Kaukazische front. Het aandeel, dat Rusland heeft in den wereldstrijd, speelt zich af op twee toonee- len. Het moesten eigenh'jk drie zijn, want het hoofddoel, waarvoor Rusland in den oor log is gegaan, way de verovering van Kon- stantinopel. Maar hier heeft Rusland, dat zijne eigen krachten zeer goed weet te schatten, zich bescheiden op den achter grond gehouden. De taak om te trachten de vlaggen der Entente te planten in de kei zerstad aan den Bosporus, heeft Rusland overgelaten aan zijne bondgenooten Frank rijk en Engeland, die met eene zelfverloo chening, in dit geval werkelijk eene betere zaak waardig, zich hebben te pletter geloo- pen tegen de rotsen, die de invaart van de Dardanellen bewaken en waarvan natuur en kunst gezamenlijk een slagboom hebben ge maakt, die Turkije in staat stelt den toegang uit het westen naar zijne hoofdstad onver biddelijk af te sluiten. Op het eene van de twee oorlogstoonee- len, die hun als arbeidsveld zijn aangewe zen, hebben de Russen de verbonden Duit sohers en Oostenrijkers tegenover zich, op het andere de Turken. Het is merkwaardig, dat de Turken, die tegenover de land- en zeestrijdkrachten, die Engeland en Frank rijk gezamenlijk aan de Dardanellen in het vuur brachten, een weerstand boden, die onoverwinnelijk bleek, aan het Kaukazische front blijkbaar de zwakkere partij zijn in hun strijd tegen de Russen, die elders on der de broederen der Entente de zwaksten bleken. Deze wereldstrijd le vert soms verrassende contrasten. Zeer opmerkelijk is de tegenstelling, die de persoon van den Russischen grootvorst Ni- kolaas Nikolajewitsch te zien ge^ft. Als op perbevelhebber van de Russen in den strijd tegen de centrale mogendheden heeft hij een. échec geleden, zooels men zich haast niet grooter kan voorstellen. De rraar was genoodzaakt hem dit opperbevel te ontne- mén, en zijne benoeming tot onderkoning van Kaukazië werd algemeen opgevat als een vergulde pil, bestemd om de bitterheid van de keizerlijke ongenade te verzachten. Maar ziet dezelfde bevelhebber, die in zijne vroegere loopbaan niets dan nederlagen heeft geleden, treedt nu als overwinnaar op. Terwijl vroeger maanden vergingen, zon der dat er iets gebeurde op het kaukazische oorlogstooneel, heerscht er nu een opge wekt leven. De Russen zijn daar steeds aan de winnende hand. Door een onder groote bezwaren midden in den winter volbrachten veldtocht werd het strijdgebied van do Turksch-Russische grens verplaatst naar de streek in het hart van Turksch-Armenië. Er- zeroem werd bezet; later volgde de bezetting van Bitlis en Trapezunt aan de Zwarte zee schijnt ernstig bedreigd te zijn. In eene officieele mededeeling van het Turksche hoofdkwartier wordt gezegd, dat de beteekenis van de verovering van Erzeroem door de Russen niet moet worden overschat. Erzeroem is eigenlijk geen versterkte plaats, en de terreingesteldheid Iaat niet toe de stad als vesting te gebruiken. Er heeft ook geen open veldslag in den omtrek van Erzeroem plaats gehad; het gros van het Turksche le ger heeft twee dagen besteed om de stad te ontruimen en de achterhoede heeft er nog een dag langer over gedaan, maar de Rus sen zijn eerst den dag daarna de stad bin nengetrokken, waarin de Turken slechts 300 zware zieken hadden achtergelaten. Verder wordt gezegd, dat de Russen sedert de ont ruiming van Erzeroem geene beweging van eenig gewicht hebben kunnen uitvoeren. Deze mededeelingen moeten natuurlijk met voorbehoud worden opgevat. De militai re medewerker van de Basler Nachrichten vat zijn oordeel over den toestand aldus sa men: „Het bezit van Bitlis beteekent voor de Russen een gewichtige steun voor het vooruitdringen regen het Tigrisdal; intusschen is daaruit niet de slotsom te trekken van eene bedreiging der naar Mosoel en Bagdad leidende verbindingen. Want het zou ni^t raadzaam zijn, met op zich zelf staande colonnes het hoogland door te trekken, die dan bij het verlaten van het hoogland op overmachtige Turksche krach ten zouden kunnen stuiten. Daar nu de Rus sische voorwaartsche beweging slechts in af zonderlijke colonnes kan geschieden en overal aanmerkelijke krachten moet ach terblijven om de verbinding in stand te hou den, is ook een verflauwen van de beweging aan te nemen, wanneer niet groote verster kingen nagezonden worden. Het Turksche legerbestuur schijnt zich afwachtend te ge dragen tegenover den Russischen opmarsch, totdat het voldoende krachten bijeen heeft. Voorlpopig is het Russische succes niet als definitief te beschouwen; de beslissing moet nog komen." In onmiskenbaar verband met den oorlog tusschen Rusland en Turkije aan het Kau kazische front staan de Engelsch-Russische handelingen in Perzië. Rusland neemt daar in de leiding op zich. In eene vroegere pe riode van den oorlog werkten in de Perzi sche provincie Aserbeidsjan, in het noord westen, Turksche troepen samen met de ele menten, die in Perzië zich verzetten tegen het verder veldwinnen van den Engelsch- Russischen invloed. Daarvan wordt nu niet "meer vernomen. De gewijzigde toestand in het grensgebied, waar Rusland, Turkije en Perzië aan elkaar palen, zal wel niet zonder, terugwerking daarop zijn. Het steeds verdeT doordringen van de Russische bezettingstroepen in Perzië hangt natuurlijk ten nauwste samen met de toene ming van den Russischen invloed. Bij de be zetting van Teheran, de in het noorden ge legen zetel van de Perzische regeering, is het niet gebleven. De Russen zijn spoe dig verder zuidwaarts getrokken. Den 19en Maart hebben zij Ispahan bezet, in vroegeren tijd de hoofdstad van Perzië en thans nog als middelpunt van de provincie Irad-Ads- jemi, eene stad van gewicht, welker betee kenis nog wordt verhoogd dóór hare ligging aan het kruispunt van groote karavaanwe gen; die van Teheran naar de Perzische golf en vqn het noordwesten en westen naar Afghanistan en Beloedsjislon voeren. Ook de telegraaflijn, die over land door Perzië loopt en in Engelsche handen is, gaat hier door De oorlofi. Berlijn, 24 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groots hoofdkwartier van heden voormiddag. In Champagne aan den weg Sommepy Souain, in de Argonne, in het Maasgebied en tot aan de Moezel toe steeg de hevigheid an de artilleriegevechten nu en dan aan zienlijk. Ten westen van Haucourt bezetten wii tot voltooiing van het eergisteren be haalde succes nog eenige loopgraven, waar bij het aantal gevangenen steeg tot 32 offi cieren en 879 man. P a r ij s, 2 4 Maart. (Havas). Namiddag communiqué. In de Argonne kanonneerden de Fransche batterijen in den loop van den nacht krach tig het bosch vaa Malancourt bij hoogte 285. Ten oosten van Fille-morte lieten de Franschen een mijn springen, waarvan zij den trechter bezetten. Ten westen van de Maas was de nacht rustig, ten oosten van de Maas was bij tus- schenpoozen bombardement in de streek van Douaumont en Damloup en in de Woëvré. Er was artillerie-hagel over en weer in de sectoren Moulainville en Eparges. Londen, 24 Maart. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. De vijand blies in den afgeloopen nacht en heden bij Quinchy en ten noorden van het La Bassée-kanaal mijnen op. Schade werd niet aangericht. Wij bombardeerden vijandelijke loopgraven ten zuiden van bet kanaal van Comintes. P a r ij s, 2 4 Maart. (Havas). In de eer ste helft van Maart heeft generaal Joffre aan het leger bij Verdun de volgende leger order uitgevaardigd: Soldaten van het leger van Verdun! Sedert drie weken zijt gij blootgesteld aan den vreeselijksten aanval, dien de vijand te gen ons ondernomen heeft. De Duitschers rekenden op succes van deze poging, dien zij onweerstaanbaar oordeelden en waar voor zij hunne beste troepen en het mach tigste geschut in het vuur brachten. Zij hoopten, dat de inneming van Verdun den moed hunner bondgenooten zou bevestigen en de neutral^ landen zou overtuigen van de Duitsche superioriteit. Zij hadden ech ter buiten u gerekend. Dag en nacht, on danks een bombardement zonder wederga, hebt gij alle aanvallen het hoofd geboden en uwe stellingen behouden. De strijd is nog niet geëindigd, want de Duitschers hebben een overwinning noodig. Gij zult weten haar die te ontrukkenl Wij hebben munitie in overvloed en tal rijke reserves, maar vertrouwt alleen op uw ontembaren moed en uw geloof in het lot van de republiek. Het land heeft den blik gericht op u, van wie men zeggen zal, dat gij deft Duitschers den weg naar Verdun versperd hebt! B e r 1 ij n, 2 4 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Terwijl de Russen over dag slechts over gingen tot een krachtigen aanval in het brug- hoofd van Jacobstadt, ten oosten van Busch- tof, ondernamen zij des nachts herhaal de aanvallen ten noorden van den spoorweg Mitau—Jacobstadt en eene poging tot over rompeling ten zuidwesten van Dunaburg. Zij putten zich uit in een onafgebroken hevigen stoim tegen ons front ten noorden van Widny. Al hunne aanvallen vielen ineen in ons vuur en uiterlijk aan onze versperringen onder zware verliezen aan manschappen. Verder zuidelijk kwamen geene nieuwe aanvallen voor. Weenen, 24 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De toestand is onveranderd. Petersburg, 24 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van Friedrichstadt maakten onze verkenningstroepen, die de Dwina wa ren overgetrokken, een vijandelijke mitrail leuse buit. In den sector van Jacobstadt de den de Duitschers met sterke krachten tegen aanvallen bij Augustinof, die wij met sus- ces afsloegen. Ten Noordwesten Van het Vargunekmeer ontwikkelde zich ons offen sief. In de streek van Dwinsk dringen onze troepen, na verschillende vijandelijke tegen aanvallen afgeslagen te hebben, vooruit. Ten Zu;*len van Dwinsk duurt het gevecht voort. Ten Noorden van het dorp Wydza in den sector van Mesjkale en Klipy, ten Noord westen van het Sekly-meer, werd een zeer hardnekkig gevecht geleverd, dat hier en daar in een handgemeen overging. In den nacht van den 23en Maart forceerden onze troepen, ondanks het hevige vuur van den vijand, door een met kracht ondernomen aanval, alle verdedigingsliniën van den vij and in den sector van Klipa. Een tegenaan val der Duitschers werd afgeslagen. Onze artillerie hield de vijandelijke stellingen voortdurend onder vuur, waardoor de an- gerichte schade niet kon hersteld worden. Tusschen het Narocz- en het Wisjwnefkoje- meer duurt de strijd voort. Onze troepen verdreven den vijand uit het struikgewas in de streek van Blitznik en Mo- kritza, dat krachtig met prikkeldraadversper» ringen was versterkt. Volgens de nader ontvangen berichten over de gevechten van 18 tot 21 Maart heb ben onze troepen gevangen gemaakt: 1. in de streek ten noordwesten van Postawa 2 officieren en 160 soldaten van het Duitsche leger, 2. in de streek van het Narocz-meer 18 officieren en 1255 soldaten. Verder maak ten wij buit 18 machinegeweren, 26 veld bomwerpers. 10 handbomwerpers, 2 mijnwer perseen 15 cM. houwitser, 4 zoeklichten, 677 geweren, een kist met bommen, 300 handgranaten, 12 munitiekarren. In de streek verder naar het zuiden lot aan den sector Sylvestre en in Galicie was op vele plaatsen een levendig vuurduel. Weenen, 24 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De vijand beschoot de steden Görz en Rovereto. Verder is er niets gebeurd. Rome, 24 Maart. (R.) Officieel be richt. Gedurende een sneeuwstorm hebben wij onze stelling te Cordevol uitgebreid. Regen en wind belemmerden de operatiën aan de Isonzo. Berlijn, 24 Maart. (W. B.) Bericht van het^ opperste legerbestuur 'uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In de streek van Gheogheli kwam het aan beide zijden van de Vardar in de laatste dogen meermalen tot artilleriegevechten zonder bijzondere beteekenis. Uit een vijandelijk vliegtuigeskader, dat Volovec, ten noorden van het Doiranmeer. aanviel, werd een vliegtuig in een luohtstrijd neergeschoten en viel in het meer. Weenen, 24 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De toestand is onveranderd. Petersburg, 24 Maart. (Tel^-agent schap). Communiqué van den grooten gone- ralen staf. Aan het Kaukazische front gaan wij voort vorderingen te maken. In Perzië verstrooiden wij eeni«?e Turk h- Koerdische afdeelingen ten Zuiden van het Oermia-meer. Konstontinopel, 23 Maart. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aon het Irakfront, bij Felachie, trachtte eene vijandelijke afdeeling van ongeveer twee baloillons onze voorposten op den rechter Tigrisoever aan té vallen; zij werd na een gevecht van een uur teruggeslagen. In den nacht van den 21en wierpen onze vliegers met goede uitwerking een bom op de vijanden in Koet el Amara. Londen, 24 Maart. (R.) Officieel bericht over de operatië in Oost-Afrika. Na de nederlagen aan de Lumi-rivier en de Kitavo-heuvels trokken de Duitschers zich terug uit de defensieve stellingen, die zij in het bosch langs de Ruwu-rivier had den aangelegd. Hevige regens vertraagden de vervolging, maar den 18en Maart kwa men onze troepen in nauwe aanraking met den vijand. Den 29en Maart had in een groot gedeelte van ^et bosch een gevecht plaats in de nabijheid van Kahe. De vijand bood een verwoeden tegenstand en in den nacht van 20 Maart beproefde hij een hevi gen aanval, die met zware verliezen werd te ruggeslagen. Inmiddels waren de Zuid-Afri- kaansche bereden troepen des nachts van Moski opgerukt door een dicht woud. Zij namen te Pangani het spoorwegstation en vele opslagplaatsen en dreigden den vijand den terugtocht af te snijden. Deze kreeg echter versterkingen en hield hardnekkig stand bij den spoorweg, om den aftocht te dekken. Hierdoor waren wij in staat den vij and zware verliezen toe te brengen, hetgeen onmogelijk zou geweest zijn', wanneer de vijand zijne stelling vroeger had kunnen ontruimen. In den nacht van den 21en op den 22en Maart was de geheele Ruwu-linie verlaten en ging de vijand in Zuidelijke richting terug langs den Tanga-spoorweg terwijl hij Uxa ontruimde. Wij hebben een kanon van den kruisei Konigsberg in handen. De operatiën worden voortgezet. Kitchener heeft Smuts telegraphisch ge* lukgewenscht met zijn schitterend succes. Berlijn, 24 Maart. (W.-B.). Officieel bericht van den chef van den admiraalstal der marine. Volgens de berichten, die van verschil lende zijden ons bereikten en onlangs zijn bevestigd, heeft den 29en Februari in het Noordelijk gedeelte van de Noordzee tus* schen den Duitschen hulpkruiser Greit en drie Engelsche kruisers benevens een tor pedojager, een gevecht plaats gehad. De Greit boorde in den loop van dit gevech* een grooten Engelschen Kruiser van 15,000 ton, door een torpedoschot in den grond. Tea

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1