Dinsdag 28 Maart 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. 14d* Jaargang. Bericht. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort 1 1.00# Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijke nummers Wekelijksob bijvoegsel „De Holland sche Huisvrouw(onder redactie van Thérèse Hoven) per 6 mnd. 5© ets. Wekelijksob bgvoegsel „Pak tnt mee" per 3 mnd. 40 cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIEN: Van 1—5 regelstf j, 50, Elko regel moor«0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bg vooruitbotaling. Grooto lot tors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijf bestaan zoor voordooligo bopalingon tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op' aanvraag toegezonden. F. A. EBB1NGE WUBBEN. Hoofdredactie. M(. Q j VAN SCHAARDENBURO. Zij, die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op hef Amersfoortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. De oorlog. Berlijn, 27 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Heden morgen vroeg beschadigden de Engelschen door eene omvangrijke opbla zing onze stelling bij St.-Eloi, ten zuiden van yperen, over eene uitgestrektheid van 100 Meters en berokkenden aan eene daar staande compagnie verliezen. In de streek ten noodoosten en ten oosten van Vermel- les hadden wij in den mijnenstrijd succes sen en maakten gevangenen. Verder zuide lijk bij La Boisselle en ten noorden van Al- bert verhinderden wij zwakkere Engelsche afdeelingen door ons vuur vooruit te gaan tegen onze stellingen. De Engelschen be schoten in de laatste dagen weer de stad Lens. In het gebied van de Argonne en in het Maasgebied ondergingen de vuurgevechten slechts eene voorbijgaande verzwakking. Par ij s, 27 Maart. (R.) Namiddag communiqué. In de Argonne was een mijnenstrijd in het voordeel van de Franschen bij Fillemorte en een gevecht met bommen in den sector Courte-Chaussée. Ten westen van de Maas was de nacht zeer rustig. Oostelijk van de Maas was een onafgebroken artilleriestrijd op het front Douaumont en Vaux. In de Woëvre was een hevig bombardement, inzonderheid in de streek MoulainvilleChatellion. Er was geene infanterie-actie. Avondcommuniqué. 'Ten westen van de Maas duurde het bom bardement tamelijk intens voort op ons fronl BethincourtMorthomme—Cumières. Het zelfde was het geval aan de oostzijde in de streek VauxDouaumont. Er waren eenige artillerie-salvo's in de Woëvre. Er was geene infanterie-actie. Wij bombardeerden met vèr dragend ge schut het station Heudicourt. Ten noord oosten van Saint-Mihiel werd een goedereni trein vernield. Een Duitsche coup de main tegen onze eerste linie-loopgraven in den omtrek van Maucourt bij de Somme mislukte volkomen. Onze artillerie blijft actief in de Argonne, in 't bijzonder in het bosch van Cheppy. Londen, 27 Maart. (R.). Communi qué van het Britsche hoofdkwartier. Na het opblazen van mijnen deden heden de Cumberland fusiliers en de Royal fusi liers een infanterie-aanval tegen een Duitsoh uitstekend punt bij Saint Elol. Zij namen de front- en de tweede linie-loopgraven op een front van 600 yards. Er werden zware verliezen aan den vijand toegebracht. Wij namen 2 officieren en 168 manschappen gevangen. De artillerie-arbeid bepaalde zich heden in hoofdzaak tot de buurt van Angres, Wul- verghem, Saint Eloi en Wieltje. Er was gisternacht en heden veel mijn- arbeid. Wij bliezen met succes een mijn te La Boisselle op; in den trechter was een gevecht, waarin wij succes hadden. Ten zuiden van Neuville, St.-Vaast en bij de Hohenzollern-redoute blies de vijand mijnen opzoo ook tegenover Hulluch, waar eenige verliezen werden geleden. Wij houden den krater, die door de ontploffing is gevormd, bezet. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Tegen het front onder het bevel van Hin denburg hernieuwden de Russen gisteren den aanval met hernieuwde hevigheid. Zoo rukten zij met een in het oosten tot dusver ongehoorden inzet van menschen en mu nitie op tegen de Duitsche liniën ten noord westen van Jacobstadt. Zij leden daaraan beantwoordende verliezen, zonder eenig succes te .behalen. Bij Welikoje Selo, ten zuiden van Widsy, ontnamen onze voortroepen in een geluk kig gevecht den Russen 57 gevangenen en maakten 2 machinegeweren buit. Herhaalde pogingen van den vijand tegen onze stellingen ten noordwesten van Postawi mislukten geheel. Nadat ten zuiden van het Naroczmeer meermalen krachtige aanvallen van gedeel ten van het derde Russische legerkorps wa ren afgeslagen, rukten West-Pruisische regi menten bij Mokrsyce op tot een tegenstoot, om de artillerie-waarnemingsplaatsen ,die bij het terugbuigen van ons front op den 20en Maart verloren waren gegaan, terug te nemen. De dappere troepen volbrachten hunne taak in haren vollen omvang. Hierbij en bij het afweren van vijandelijke aanvallen werden 21 officieren en 2140 manschappen gevangen genomen en een aantal machine geweren buit gemaakt. Onze vliegers bewierpen de spoorweg stations Dunaburg en Wilejka en de spoor- wegwerken op het baanvaak Baranowitsji— Minsk met bommen. Weenen, 27 Maart. (W.-B.) Officieel bericht van hedenmiddag. Op het Russische oorlogstooneel is niets nieuws gebeurd. Petersburg, 27 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Het gevecht ten westen en ten zuiden van Augustinhof aan het front in de streek van Jacobstadt blijft voortduren. De vluch ten van Duitsche vliegers aan het geheele front bij de Dwina namen in aantal toe. Zij lieten op Dwinsk twintig bommen vallen. In de streek ten Noord-Westen van Posta- wy maakten onze tToepen zich, na een hard nekkig gevecht, van twee vijandelijke loop graven-linies meester. Het offensief van onze troepen in de streek tusschen het Narocz- en het Wisj- niewskoje-meer ontmoette een hardnekki- gen tegenstand. De vijand liet bommen val len op het station Stolbtzi en op Kaidanovo, ten Zuid-Westen van Minsk. Op de rest van het front ontwikkelen zich de vijandelijkheden. Weenen, 27 Maart. (W.-B.) Officieel bericht van hedenmiddag. Gisteren werd op verscheidene plaatsen van het front hevig gestreden. Aan het brug- hoofd van Görz veroverden onze troepen de geheele vijandelijke stelling voor het noor delijke deel van de Podgorahoogte. Hierbij werden 525 Italianen, waaronder drie officie ren, gevangen genomen. In de Ploecken-seclor deed de vijand, on der het in 't vuur brengen van versterkingen, vruchteloos zijn best de hem ontnomen loop graven terug te winnen. Deze gevechten namen in uitgebreidheid toe en duurden den geheelen nacht voort. Aan het Tiroler front hadden slechts ma tige geschutgevechten plaats. De vijandelij ke artillerie beschoot Caldonazzo in het Su- ganadal. Rome, 27 Maart. (R.). Officieel com muniqué. De vijand viel met een sterke macht onze stellingen te Pal Piccolo aan; het gelukte hem een loopgraaf te bezetten. Onze felle aanval langs het geheele front van Monte Croce naar Pal Grande eindigde met het nemen van sterke loopgraven aan den Cavallopas, waar wij 63 gevangenen namen. De hevige strijd duurde dertien uren. De Pal Piccolo werd na zes verwoede aanvallen genomen. Onze infanterie her overde met de bajonet de geheele verloren stelling. Honderden 'vijandelijke lijken lagen op den grond. Langs de rest van het front was een artil lerieduel. Een groep vijandelijke vliegtuigen trachtte de gemeenschapsmiddelen tussohen de Isonzo en Piava aan te vallen, maar dit mis lukte geheel. Het nauwkeurige vuur van onze kanonnen dwong hen op een groote hoogte te blijvenzij wierpen een dozijn bommen neer, die geen schade aanrichtten en geene slachtoffers maakten. Drie machi nes werden naar den grond gebracht; vijf vliegeniers werden gevangen genomen, een zesde gedood. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand in het Balkangebied is on veranderd. Weenen, 27 Maart. (W.-B.) Officieel bericht van hedenmiddag. Ten Oosten van Durazzo zijn twee Itali- aansche veldkanonnen met munitie gevon den. De toestand is onveranderd. Salon!kl,2 7 Maart. (R.). Alle Duit sche en Bulgaarsche afdeelmgen, die op het Grieksche gebied waren vooriutgebracht, zijn over de grens teruggeslagen door de Fran- sche troepen. Een gToot Bulgaarsch munitiedepót, gele gen in de streek van Middin, is in de lucht gevlogen. Daardoor werden 180 slachtoffers gemaakt, waaronder 30 dooden. S a 1 o n i k 1, 27 Maart. (R.). Zes Duitsche vliegmachines hebben bij het aanbreken van den dag een aanval gedaan op Saloniki en twintig bommen geworpen. Er werden onge veer twintig burgers getroffen, meerendeels Grieken; de materieele schade is onbedui dend. De aanvallers werden hevig beschoten, maar' de morgenschemering was geheel in hun voordeel. Boven de stad zijn geene ge troffen, maar twee zijn er neergeschoten, toen zij terugvlogen over onze liniën. Athene, 27 Maart. (Havar). Generaal Mahon, de opperbevelheber van de Britsche troepen in Macedonië, wordt binnenkort in Athene verwacht, waar hij door den koning in audiëntie zal worden ontvangen. Konstantinopel, 27 Mrt. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Van de verschillende oorlogstöoneelen wordt geene belangrijke verandering van den toestand bericht. Petersburg, 27 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Kaukazische front hebben onze troepen in de kuststreek de Turken verdre ven van de Baltasji-Derassi rivier, die bij het dorp Baltasji in de zee uitloopt; zij zijn overgegaan op den linkeroever. In de overige sectoren zetten wij onzen opmarsch voort Petersburg, 27 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de Zwarte zee heeft een onzer duik- booten onder het vuur der batterijen van Zongoeldak een stoomboot tot zinken ge bracht, die een aantal kolenschepen op sleeptouw had, welke op het strand werden gezet. Par ij s, 27 Maart. (Havas). Het rapport van den kapitein van het stoomschip Pa- tria bevestigt, dat een duikboot heeft ge tracht den len Maaft het schip in de Mid- dellandsche zee te torpedeeren. Behalve de bemanning had de Patria 3QQ passagiers aan boord, waaronder vele vrouwen en kin deren. De Patria was niet bewapend. De torpedo, die zonder voorafgaande waarschu wing werd gelanceerd, ging op 10 Meters afstand achter het schip voorbij. Londen, 27 Maart. (R.). Het stoom- sohip Minneapolis, groot 13,000 ton, is In den grond geboord. Elf personen zijn ge dood. Londen, 27 Maart. (R.) Bericht van Lloyds. Het Fransche stoomschip Hebe Is in den grond geboord. Van de bemanning van 18 personen zijn 10 aan land gebracht; de ove rigen zijn, naar men gelooft, opgepikt door een Britsch stoomschip, gaande naar hel zuiden. Het Britsche stoomschip Arne is tol zirw» ken gebracht. De bemanning van 6 officie* ren en 17 man zijn aan land gebracht. De Britsche visscherstreiler Khorlounv van Hull, is in den grond gehoord. Twee overlevenden zijn opgepikt, de overige ne gen mannen van de bemanning zijn, naaf men vreest, verdronken. Londen, 27 Maart. (R.) De Ameri- koonsche ambassade maakt bekend, dat alle Amerikaansche passagiers van de Sussex gered zijn. Eenigen zijn gewond. Londen, 27 Maart. (R.) Het blijkt, dat de Minneapolis tot zinken is gebracht in de Middellondsche zee. Tien personen van de Englishman zijn gedood. Londen, 27 Maart. (R.) De admirali teit bericht, dat het stoomschip Fenaybridge, waarvan reeds is gemeld, dat het gezonken is, getorpedeerd is; het was geheel onbewa pend. Het stoomschip Manchester Engineer is gezonken, de bemanning gered. Washington, 27 Maart. (R.). Dc, autoriteiten verhelen het feit niet, dot zii den toestand, ontstaan door het tot zinken bren gen van de soomsohepen Englishman en Sussex, als van zeer ernstigen aard beschou wen. De mogelijkheid van een breuk in de diplomatieke betrekkingen met Duitschland wordt wederom besproken, maar of et krach tige maatregelen genomen zullen worden, sohijnt af te hangen van het onderzoek van de Amerikaansche vertegenwoordigers in Europa, aan wie de opdracht werd gegeven om zoo mogelijk ofdoende inlichtingen over deze zaak in te winnen. Mon is geneigd te meenen, dat de president den toestand aan het oordeel van het Congres znl onderwer pen, voordat hij tot handelen overgonf. wan! men gelooft, dat het afbreken van de be trekkingen met Duitschland waarschijnlijk' oorlog zou beteekenen. N e w-Y o r k, 2 8 Maart. (W. B.) De correspondent van de Associated Press te Washington bericht uit gezaghebbende bron, dat Duitschland gelooft, dat de Sussex het slachtoffer van een mijn Is geworden. Wanneer echter mocht worden bewezen, dat dit schip door eene duikboot in den grond is geboord, dan is de duikboot-commandant zijne bevelen niet nagekomen. Er zal dan herstel gegeven worden en de commandant zal worden gestraft. Ook wordt te kennen gegeven, dat graat Bernstorff zeer de hand heeft gehad in het aftreden van staatssecretaris von Tirpitz, wiens meeningen omtrent den duikboot-oor log met de zijne In strijd waren. Par ij s, 27 Maart (Havas). De gister avond hier aangekomen delegatie van d« Britsche regeering op de conferentie de» geallieerden is samengesteld uit de minis» ters Asquith, Grey, Lloyd George en Kit chener. Bij de aankomst van den trein hie ven talrijke personen de kreten aan: Leve Engeland! Leve Frankrijk! De ministers wer. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 28 Velasquez, die nooit gelet had op de pracht der natuur, voelde de poëzie van dit oogen- blik. Een genot, dat uit het diepst van zijn «iel opwelde, maakte alles wat hij zag pog oneindig bekoorlijker, en maakte het hem eerst bijna onmogelijk zijn gedachten in woorden te brengen. Al meer en meer haar arm drukkend, vertelde hij haar alles wat er sinds haar afwezigheid gebeurd was, in het verhaal zoete woordjes lassend, die beter dan iets anders bewezen hoe gelukkig hij was. Hij had dien avond een sterke behoef te om te bewonderen, om zijn 2iel voor haar bloot te leggen en haar te vertellen hoeveel hij geleden had gedurende de laatste uren. Hij deed dat met den wellust van een schip breukeling, die, op vasten wal zijnde, zijn avonturen vertelt in de overiuiging nooit meer ^>oiet9 te zuilen doorleven. Soledad luisterde kalm toe, maar liet zich eindelijk meeslepen door die stroom van zoete woordjes, die zq nog nooit in den mond von haar minnaar had gehoord. Van tijd tot tijd sloeg jee glimlachend haar oogen op Oij da een of andere verliefde uiting van bem, Eensklaps zag ze een vallende ster e* om deze niet de brenger te laten zijn van een of ander ongeluk, riep ze de ster toe „God geleide jeGod geleide je I" Velasquez keek haar verbaasd aan. „Wat T moet God me geleidenGod heeft me weer bij jou gebracht, mijn engel en dat is alles wat ik wensch." „Nee, ik zei het tegen een vallende ster". „O, tel je de sterren. Wees daarmee maar voorzichtig, want hoe meer je er telt, hoe meer rimpels je in je gezicht krijgt. Maar dat is niets, dan lig ik al lang overhoop met mijn geboorteakte en moet je me in een mand in de zon zetten." Beiden lachten, toen ze daaraan dachten. En al pratende waren ze thuis gekomen en nadat Soledad even gezien had of alles in orde was, begaven zij zich ter ruste. Hoofdstuk X. Velasquez voelde zich den volgenden dag eenigszins beschaamd in het bijzijn van Soledad. Hij stond goed gehumeurd op, be wees haar allerlei attenties, waaraan ze niet gewend was en was den heelen dag bizon- der welbespraakt, 's Avonds trakteerde hij zijn vrienden, om de verzoening te vieren en deze zagen wel dat zijn blijdschap op recht gemeend was en dat de hem zoo eigen ernst hem geheel verlaten had. De volgen de dagen veranderde hij geheel zijn ge woonte. Hij was veel meer thuismen hoor de hem niet zooals vroeger bij het minste vloekenhij stond laat op, en ging vroeg naar bzd, speelde kaart met de klanten en in de twisten, die daar meestal uit voort kwamen, was hij verbazend toegevend. In het kort, hij was gelukkig en in vrede met anderen en zichzelf. Soledad was het ook. Steeds in de weer met de huishouding, ont ving zij de attenties van haar minnaar met een weiwillenden glimlach. Zij' luisterde veel toe, sprak weinig en sloeg hem nauw keurig gade. 's Avonds, als er muziek op het plein was, ging ze met hem luisteren*, 's Middags, als hij haar mee wilde hebben om te wandelen, zei ze echter altijd, dat zij te veel te doen had. Hij stelde haar daarom voor zich door iemand te loten helpen, maar daar wilde zij niets van weten. Toch wilde hem het gevoel van schaamte, dat na de verzoening over hem gekomen was, niet meer verlaten. Al deed hij ook zijn best om gewoon te kijken en te doen of er niets was voorgevallen, het gelukte hem maar niet. De herinnering aan den avond, waarop hij zich voor het eerst had moeten vernederen een vrouw wat af +e smeeken, bleef heni maar al te goed bij en heusch niet voor zijn plezier. En al was hem dat aannemen van een onverschillig* voor komen gelukt, wat zou hij daar verder mee gekomen zijn. Zij vergat het toch zeker niet, dat las hij ieder oogenblik in haar groote, zwarte oogen en op haar mooi gelaat. En dat was de schaduwplek van zijn tegenwoor dig geluk. Soledad zelf had geen flauw idee van de tobberijen op dat punt van haar minnaar. Ze was dezelfde van vroeger, hartelijk en altijd klaar om hem pleizier te doen. Er was geen reden voor El guapo om zich nijdig te maken en daarom deed h>' hei ook niet. Zoo dacht hij ten minste en hij wenschte er zich geluk mee, dat het zoo ordelijk in zijn huis toeging en dat Soledad in weinig da gen zooveel vooruit was gegaan. Het dui veltje van den hoogmoed, dat voor eenige dogen het zwijgen wgs opgelegd, begon nu weer praats te krijgen. Het pijnlijke van de vernedering verzachtte niet, maar werd el- ken dag erger. En zoo kwam het dat hij het noc-dig begon te vinden dat gevoel van zich te werpen, aan zijn hoogmoed te voldoen en te trachten zijn verloren prestige te herwin nen. Hij begon weer ernstiger te worden en in de gesprekken den overheerschenden toon van vroeger aan te nemen. Alleen tegenover Soledad hield hij zich wat in, maar dat ging eindelijk ook over. Deze ver baasde zich niet en deed zelfs of ze er niets van merkte. De gewone gang von zaken ging door. Als zij met hem, sprak, nam zij een beslisten toon aan, die El gqapo het land aanjoeg. Eens op een avond, toen alle ken nissen bij elkaar waren, waagde Velasquez hot zijn liefje een steek te geven, die haar vroeger zoo vaak de tranen in de oogen had doen krijgen. Soledad hief het hoofd op en zag hem langen tijd met uitdagende oogen aan. El guapo wendde het hoofd af, kreeg een kleur en deed al het mogelijke om de aandacht van de aanwezigen van het geval af te leiden. Deze houding van So ledad maakte meer indruk op hem dan men gedacht zou hebben. Maar toen die geweken was, voelde hij een groote moedeloosheid over zich komen. Nu pas begreep hij dat de verhouding veranderd was. Die vrouw, vroeger zoq onderworpen, waagde het nu zijn spotternijen te trotsee- ren I Dan moest zij wel overtuigd zijn dat hij niet meer buiten haar kon. Hij kropte zijn woede op en wachtte er zich wel voor haar geen bijtende dingen meer te zeggen. Al leen heel voorzichtig en haar recht in het gelaat kijkend, zei hij haar soms de een of andere grap, die meer had van een lief kozing. Daar het echter moeielijk voor hem was altijd den gulden middenweg te bewande len en vooral met het oog op het blufferig karakter van onzen majo, ontviel hem op een avond eens een ongepast woord. Dit- maal stelde zij zich niet tevreden met hem aan te kijken, maar riep dreigend uit „Wees voorzichtig Velasquez maakte er nu terstond een grap van en deed al zijn best haar maar aan het lachen te maken, maar dat gelukte hem niet. En iederen dag werd zij ernstiger en stiller, terwijl zij zich op de eereplaats, die zij na veel moeite in huis verkregen had, handhaafde. En terwijl zij al aanmati- gender en vrijer werd, had met hem net het omgekeerde plaats. Hij verloor zijn arro gante maniertjes, zijn hooghartigen blik en minachtenden glimlach. Als hij met haaf sprak, deed hij zijn best om zijn gevoel vaq onderworpenheid te verbergen, maar dat gelukte hem maar ten halve. Hij was bang haar met het onschuldigste zinnetje te be» leedigen. En waarlijk onze schoone fronstaf haar wenkbrauwen bij het minste en bij alle» en op het laatst werd hij bang haar met eeql bük te beleedigen. Wordt wrvolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1