SOLEDAD. Donderdag 80 Maart 1916. N° 233 14de Jaargang. Bericht. BUITENLAND. FEUILLETON. A BON N EM ENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amereloort t l.jJJ*. Idem franco per post Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) O. Ml. Afzonderlijke nummera Wekeli|kach bijvoegsel ,Pe H Mawltrkt HuimrouuT (onder redactie van Tlidiêno Hoven) per it mnd. 6« cis. Wekelijksch bijvoegsel .Pak nu met" per 3 mnd. 4f> ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f /.50, Elko regol rueor Dienstaanbiedinsen 25 cent» bij vooruitbotaling. Grooto lotlor* naar plaatsruimte. Voor hmuiol en bedrijt bestaan zeor voordoolige bopalingot) tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnomont. Eeno ciiculniro, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Zi], die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op het Amersfoortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Anna Hendrika Apollo- nia Uiting, weduwe van Lambertus Gerardus Hebing, alhier, betreffende de voortzetting der vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel Groenmarkt no. 1<; alhier. Binnen twee weken na dagteakening do'. ?r bekendmaking kan «eder tegen het verleunen van de vergunning schriftelijke bezwaran inbrengen. Amersfoort, 29 Mcarl 1916. Burgemeeurr en Wethouders voornoe nd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht Het overleg tusschen de Entente-mogendheden. Sedert Maandag zijn te Parijs, in het ge- Douw aan den Quai d'Orsay waar het depar tement van buitenlandsche zaken gevestigd is, gevolmachtigden van de regeeringen der Entente-mogendheden vergaderd geweest. Over die conferentie is lang van te voren gesproken. Onder de vele conferentiën, die reeds gehouden zijn en waarschijnlijk nog zullen volgen, in verschillende plaatsen van samenkomst Londen, Parijs, Rome, Ca lais, het hoofdkwartier van den Franschen opperbevelhebber werd aan deze confe rentie eene zeer bijzondere beteekenis toe geschreven. Dat komt ook aan den dag in de personen van de leden dezer conferentie; afgezien van Rusland, dat door zijne afge zonderde ligging eene bijzondere positie in neemt, namen de hoofdmannen van de ver schillende regeeringen aan de beraadslagin gen deel. Of het gewicht van deze conferentie be antwoordt aan de gekoesterde verwachtin gen, zal moeten blijken uit de uitvoering, die gegeven wordt aan de genomen beslui ten. De beraadslagingen, die werden ge voerd, zijn beschouwd als van strikt vertrou- welijken aard. Het nieuwsagentschap Havas heeft ons er niets meer van verteld, dan dat de gedelegeerden der vreemde regeevingen door het publiek toegejuicht werden, als zij ter vergadering gingen; en sedert de telegra fische gemeenschap met Engeland is ver broken, hooren wij zelfs dat niet meer. Het is volkomen begrijpelijk, dat in een coatieoorlog de behoefte zich doet voelen, om door gemeenschappelijke beraadslagin gen dichter te komen bij het doel van eene krachtige en afdoende oorlogvoering, Hoe j men deze conferentie daaraan dienstbaar wilde maken, daarover zijn verschillende, zeer uiteenloopende aanwijzingen gegeven. Zij is aangeduid als een groote oorlogsraad, die tot taak zou hebben aan de door de generaals gemaakte afspraken de sanctie van de regeeringen te geven. Er werd veel gesproken van het verkrijgen van een „ge zamenlijk front", waarbij de vraag behandeld werd van het beschikbaar stellen van troe pen voor den oorlogsraad der Entente door Italië, hetgeen in Rome aan Briand gewei gerd was. In dit verband was er ook sprake van de" oorlogsverklaring van Italië aan Duitschland, die tot dusver nog steeds ach terwege is gebleven, en van het in 't leven roepen van een basis van verstandhouding tusschen Italië en Servië. Aan den anderen kant werd gewaagd van bijzondere wen- schen, die de Italiaansche regeering op het hart had en die zich inzonderheid bewogen op economisch en op financieel gebied. Over de economische kwestie is veel te doen geweest, ook in de Engelsche pers, zoodat men haast den indruk kreeg, dat de confe rentie hoofdzakelijk bestemd was voor de behandeling van economische vragen, waar bij ook de verhouding der geallieerden na den oorlog en de economische boycot van Duitschland, als de politieke vrede hersteld zou zijn, ter sprake zouden komen. Intusschen is er ook gesproken van eene nieuwe, kort na deze eveneens in Parijs te houden conferentie, die geheel gewijd zou zijn aan de behandeling van de vragen, die liggen op het economische gebied. Op deze nieuwe conferentie heeft ook be trekking eene mededeeling, die de Londen- sche Daily Telegraph verklaart te hebben ontvangen van een persoon, die in nauwe betrekking staat tot de Engelsche regeering. Die mededeeling klinkt als eene groote en blijde verrassing; zij kondigt aan, dat op de conferentie iets van meer gewicht zal worden behandeld, dan enkel de handelskwestie, en zegt daarvan„De conferentie zal zich met eene grootere kwestie, bezig houden, name lijk met den toestand waarvoor de geallieer den zullen staan, zoodra aannemelijke vre desvoorstellen door de centrale mogendhe den zijn voorgelegd. Hoe deze voorstellen ook mogen zijnzij zullen zoo vlug als eenigszins mogelijk is, aan iedere regeering van de geallieerden voorgelegd .vor- den, en Groot-Brittannië zelf zal niets doen, voordat het de vertegenwoordigers van al zijne koloniën heeft gereed gevonden en eene gezamenlijke overeenstemming bereikt is. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben ech ter ieder hunne eigen nationale behoeften en niemand behoeft verbaasd te zijn, als Frank rijk in overeenstemming met Groot-Brittan nië zijne economische politiek volkomen ver andert. De toestand van eenigen der gealli eerden is zoodanig, dat zij hunne economi sche politiek niet op de beslissing van Groot-Brittannië en Frankrijk kunnen basee ren, en de politiek van den internationalen handel tusschen de geallieerden kan slechts gegrondvest worden op de basis van de i I toestanden, die aan het einde van den oor-1 log aanwezig zijn; maar op één feit moet worden gewezenDe handelsconferentie in Parijs zal van groot gewicht voor ons allen zijn en misschien van nog grooter belang voor Duitschland en Oostenrijk." Uit dit eenigszins orakelachtige slotwoord volgt dit ééne met de grootste duidelijk heid dat deze conferentie niet de laatste zal zijn geweest en dat het noodig zal zijn op nieuwe conferentiën het overleg voort te zetten. De oorlog. B e r 1 ij n, 29 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten zuiden, van Saint-Eloi werd den En- gelschen in een handgranaatstrijd een van de door hen bezette mijntrechters weder ont nomen. Op den linker Maasoever bestormden onze troepen met geringe eigen verliezen de Fransche, verscheidene liniën diepe stel lingen ten noorden van Malancourt over eene breedte van 2000 Meter. Zij drongen ook in het noordwestelijke gedeelte van het dorp. De vijand liet 12 officieren en 486 man aan ongewonde gevangenen, alsmede een kanon en vier machinegeweren in onze han den. Hierdoor is met zekerheid vastgesteld, dat nog twee versche divisiën in deze strïjd- ruimte in het vuur gebracht zijn. P a r «j s r> 2 9 Maart. (Havas). Namid- dag-comm iniqué. In de Argonne. bombardeerden Fransche batterijen Duitsche werken ten noorden van Haute Chovauchee aan den zuidelijken rand van .het bosch van Cheppy. Een granaatgevecht, dat geleverd werd in verband rnet aanvallen op den naburigen sector, stelde de Franschen in staat merk baar vooiuit te komen »n de Duitsche gan gen ten noorden van Avocourt en eenige gevangenen te maken. Ten westen van de Maas deden de Duit se hers in den loop van den nacht geene en kele nieuwe poging op de Fransche stellin gen bij Haucourt en Malancourt. Het bom bardement nam een zeker karakter van in tensiteit aan op het Fransche front Bethin- courtMorthomme—Cumières. Heden morgen richtten de Fransche troe pen, na eene intense artillerie-voorbereiding, een levendigen aanval tegen het bösch Avocourt. Zij namen den zuidoostelijken hoek van dat bosch op eene diepte van meer dan 300 Meters en een belangrijk werk, genaamd het réduit van Avocourt, dat de Duitschers krachtig versterkt hadden. Een zeer hevige tegenaanval, die door de Duit schers werd ondernomen met een versche, pas weinige dagen geleden aangekomen di visie, werd volkomen terug geslagen. De Duitschers leden zware verliezen en lieten een vijftigtal gevangenen in onze handen. Ten oosten van de Maas was eene groote activiteit van de beide artillerieën in de streek van Vaux en Douaumont en in de Woëvre in den sector Moulainville. Avondcommuniqué. (W. B.) Tusschen de Oise en de Aisne dreef onze artillerie aanzienlijke dekkingsafdeelingen ten noordoosten van Moulin-sous-Touvent. uiteen. In de Argonne lieten wij een mijn springen. Eene ontploffing vernielde een bomwerperspost met de fundeering en bracht een vijandelijk werk tot instorting. Onze zware artillerie zond talrijke scho ten naar het bosch MalancourtAvocourt, terwijl de Duitschers tegenaanvallen uitvoer den op den naburigen sector. Ten westen van de Maas duurt de beschie ting met hevigheid voort. In den loop van den dag ondernam de vijand van Avocourt tot Bethincourt drie aanvallen achtereen op de stellingen die wij hem des morgens in het bosch Avocourt hadden ontnomen; zij werden geheel teruggeslagen. In den loop van een aanval van groote troepenkorpsen op het dorp Malancourt konden de Duit schers in een vooruitgeschoven werk ten noorden van Malancourt voet vatten en zich van twee huizen van het dorp meester ma ken. Alle pogingen om verder vooruit te dringen, werden door ons vuur tot staan ge bracht. Er waren eenige artillerie-salvo's ten oos ten van de Maas en in de Woëvre tot Epar- ges. In de Vogeezen beschoten wij Duitsche werken bij Stossweier en Munster. Het Belgische bericht luidt: De werkzaam heid van de artillerie aan het Belgische front was aan beide zijden betrekkelijk gering. Berlijn, 29 Maart. (\V. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Terwijl de Russen gisteren hunne aan vallen in de noordelijke sectoren niet her haalden, zetten zij ten zuiden van het Na- roezmeer dag en nacht hunne vruchtelooze pogingen voort. Zeven malen sloegen onze troepen den vijand terug, gedeeltelijk in een bajonetstrijd. Duitsche vliegtulgeskaders wierpen met goed succes bommen op de vijandelijke spoorwegwerken, vooral op het station Mo- lodeczno. Weenen, 29 Maart (W. B.) Officieel bericht van heden* middag. Gisteren was de wederzijdsche vliegers- arbeid zeer levendig. Verscheidene vijande lijke vliegers werden door ons tot terug- keeren gedwongen. Een door onze artillerie neergeschoten Russische tweedekker stortte ten oosten van Briczacs achter de vijande lijke liniën neer. Door de vliegerbommen ontstond bij ons geen schade. Onze vlie gers bewierpen eenige plaatsen achter het Russische front overvloedig met bommen en konden' het succes daarvan waarnemen. Overigens zijn er geene gebeurtenissen van belang. Weenen, 29 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Er waren ook gisteren levendige geschut- gevechten aan het brughoofd van Görz en in den sector van de Doberdo-hoogvlakte, die tot in den nacht duurden. Er geschied den echter geene nieuwe aanvallen. Ten oos ten van Selz drongen de Italianen in ecn.ge loopgraven, die nu gezuiverd worden. In den Ploecken-sector wezen onze troepen weer verscheidene vijandelijke aanvallen afv Overigens is de toestand onveranderd. In verscheidene frontsectoren werken de Italia* nen aan de achterwaarts gelegen stellingen. B e r 1 ij n. 2 9 Maart. (W. B.) Berichf van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Er is niets van belang voorgekomen op het Balkan-oorlo^stooneel. Weenen, 29 Maart (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het zuid-oostelijk oorlogstooneel is de toestand onveranderd. Konstantinopel, 29 Maart. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Onze kustartillerie verhinderde door haar vuur een aanval van Russische duikbooten, die zich aan de kust vertoonden, tegen de haven Zonguldak. De duikbooten verdwe* nen, zoodra zij door onze vliegtuigen ver- vol-rd werden. Een van onze vliegtuigen, dat over Fm- bros vloog, viel vijandelijke transportsche pen In de Kephalosbaal en drie groote vliegtuigloodsen met hommen aan. Met vliegtuig wierp twee bommen op een trans portschip en drie op de loodsen, waardoor brand werd veroorzaakt. Aan de overige fronten is niets van be lang gebeurd. Londen, 29 Maart. (W.B.) De admi raliteit deelt medeAI onze schepen, die bij de onderneming tegen de Duitsche kust betrokken waren, zijn nu teruggekeerd op den torpedojager Medusa na, die is onder gegaan nadat de geheele bemanning hem had verlaten. Terwijl onze torpedojagers met de vijan delijke voorpostschepen bezig waren, werd zij door vliegers aangevallenzij leden ech ter geen schade. Van de door onze schepen in den grond geboorde vijandelijke patrouillebooten, zijn de volgende gevnngenen ingebrachtvier van de Otto Rudolf, zestien van da Braunschweig. Zaterdagavond zijn onze klei nere kruisers op eene diverse Duitsche tor pedojagers gestooten. Een van dezen werd door den kruiser Cleopatra geramd en in den grond geboord. Van de bemanning is niemand gered. Berijn, 29 Maart. (W.-B.). Lloyds be richt uit Londen, dat het Engelsche stoom schip Eaglepaint, groot 5522 ton, gezonkea is. De bemanning is gered. Reuter bericht uit Harwich van den 28sten De bemanning van het Deensche schip Harriet, groot 1372 ton, is heden na middag hier aangekomen. De kapitein be richt, dat het stoomschip op een mijn is ge- loonen. Het sohip moet gezonken zijn. B e r I ij n, 2 9 Maart. (W. B.) Tn de be- grootingscommissie van den Rijksdag werd heden de bespreking over de vragen betref fende den duikboot-oorlog voortgezet. Door alle partijen werden zeer uitvoerige beschou wingen geleverd, waarin de zienswijze van Hij, die het meest aan zich zelf denkt, wordt het spoedigst vergeten. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 30 Velasquez had zich aangewend onder het spreken haar handen tusschen de zijnen tc nemen, iets wat haar begon tc vervelen. Onge merkt begon ze, als zc de'kans schoon zag, haar handen los te maken. Hij dacht dat dit hij toeval was, en nam ze op nieuw. Maar toen dal terugtrekken eindelijk niet meer in het ■verborgen gebeurde, vroeg hij haar treurig: „"Wil je mij niet eens de hand meer geven?" En zij legde met een berouwvollcn blik haar fcand weer in de zijne. Maar dit blijk van liefde maakte haar eindelijk zoo zenuwachtig, dat ze eens op een dag ruwweg uitriep: „Maar laat mijn hand toch losl" „Waarom?" vroeg hij verlegen. „Omdat de jouwe zoo warm zijn, snap je?" Velasauez deed zijn best er een grap van te maken, maar paste wel op haar in het vervolg ytecr lastig te vallen. Toch was hij nog gelukkig. Want naarmate Boledad terughoudender werd. kregen de enkele oogenblikken van uitgelatenheid meer Waarde eu vergoedden dagen vaa koelheid. Het eenige wat hem een steek door het hart gaf was de bedreiging van heen tc gaan, die ze elk oogenblik en bij het minste herhaalde. Dit scheen hem het ergste toe wat hem ooit overkomen kon en hij haastte zich dan ook de woede van hel meisje te bezweren met alle middelen die hem ten dienste stonden. Om ha„r tevreden te houden, overlaadde hij haar met cadeautjes en er ging haast geen dag voorbij dat hij niet met iets thuis kwam, zoo als een broche, een kammetje, een fleschjc odeur. Wat hij het meest kocht voor haar waren de ycmas van San Leandro, die be roemde yema's waar Soledad zoo dol op was en waarmee hij haar vroeger altijd zoo voor den gek had gehouden. Maar nu nam hij er zoo vaak mee, dat zij zc eindelijk niet meer zien kon. Dit dreigement deed hem zoo aan, dat hij zijn zenuwen niet meer meester kon blijven en het leven hem onuitstaanbaar werd. Hij daeht er sterk over met Soledad te trouwen en dacht dat dan de locstand wel veranderen zou. Eens volgens de wet meester van haar, zou hij de verloren heerschappij over haar wel spoedig herwinnen en weer onbezorgd kunnen genieten van haar bezit. Hij dacht er echter niet over haar dan weer met zulk een wreed heid en minachting te behandelen als vroeger. Daar voor had hij haar nu op eens te lief ge kregen. Het eenige dat hij op het oog had was de band, die hen verbond, onverbreekbaar te maken en verder in rust te leven. Hij genoot al dagen te voren bij het denken aan de verrassing, die hij Soledad ging berei den. Het eenige dat nog aan haar geluk ont brak, was de waardigheid van echtgenootc. Dat verbeeldde zich de majo ten minste. Haar .vernederende toestand was het wat haar zoo ernstig en slecht gehumeurd maakte. En als zij zich eindelijk op de plaats zag, waar zij behoorde te zijn, zou zij dat melancholieke wel verliezen, dat in den laalsten lijd over haar was gekomen. Toen hij den lijd gekomen achtte, stelde hij het haar voor met een gezicht, stralend van blijdschap. En wat hij niet gedacht had: liet slrakke gezicht van Soledad klaarde niet op bij het hooren van de tijding. Ze was bezig glazen te wasschen en ging er mee door, zon der zich te verwaardigen hem te antwoorden. Velasquez wachtte te vergeefs op een of ander goedkeurend teeken. Toen dit niet kwam, sprak hij er langen lijd met haar over en schilderde.haar hun toekomstig geluk af. Maai de herbergierster bleef ongevoelig en kalm, alsof alles wat Velasquez zeide, haar niet aan ging. Eindelijk zweeg de majo en zonder oen ant woord te durven vragen, stond liij op cn ver liet treurig en ontnuchterd liet vertrek. Zoo liep hij eenige dagen rond, altijd aan hetzelfde denkende; maar de hoop dat Soledad, uit vrees van bespot te zullen worden of tc veel verrast, hem niet had geantwoord, ver liet hem niet. Het was toch niet denkbaar dat ze niet graag zijn echtgenootc wilde zijn. Daarom besloot hij haar een verklaring te vragen, om dan meteen uil zijn toestand van twijfel te raken. Eens toen zc over Paca en haar man spraken en hun goede verslandhouding hcwonderden, terwijl ze toch zooveel verschilden van karak ter, nam Velasquez haar handen In de zijne en zei: „Zoo gelukkig zullen wij ook eens worden. Zeg, beste meid, wanneer zullen wc trouwen." Hef. gezicht van hel incisie J>clrok en haar hand terugtrekkend, riep zij minachtend uil: „Schei nou maar uit met die trouwplannen. Zooals ik tot nu geleefd heb, zal ik altijd leven... zonder eer, maar vrij, zoo heerlijk vrij 1" Het was Velasquez of hij door den grond zonk. Hel karakter van zijn liefje kennend, drong hij niet meer aan, maar nu zijn laatste hoop verdwenen was dacht hij met droefenis aan de breekbaarheid van de banden, die hen verbonden. De vrienden brachten er onwillekeurig het hunne toe bij om hem wanhopig tc maken. Paca had het plan om de twee geliefden tc doen trouwen, nog niet geheel cn al uit het hoofd gezet en nu zc de buitengewone altenlic van Velasquez zag. besloot zc haar plan door te zeilen, in de overtuiging dat hij nu rijp was voor hel huwelijk; de anderen, ingenomen met dal idee, hielpen haar zoo goed zij kon den. Zoo gebeurde het dat cr nu vaker dan vroeger over gesproken werd. De uitwerking van zoo'n gesprek was vrcese- lijk op Velasquez. Hij bleef eensklaps als ver lamd voor zich staren en het bloed steeg licrn naar het hoofd, juist wat vroeger het geval was met Soledad. Deze bleef kalm, ook zon der maar even te laten merken dat de weeg schaal naar haar kant was overgeslagen Integendeel, zij deed alles om het gesprek op wat anders te voeren, cn hem uit het nauw tc brengen. Ofschoon Velasquez alle mogelijke moeite deed het te verbergen cn Soledad hel licht er niet op schijnen liet, was de verandering in hun verhouding al voor niemand een geheim meer. De vrienden mompelden wat. gaven elkaar kniooocics als ze een leckcn van onder werping merkten en bespraken onder elkaar de ontdekkingen, die zij deden. En niet allceit de kennissen, maar ook dc buurvrouwen, die vaak in den" winkel kwamen, vermoedden gauw wat er voorviel. Van toen af aan werden ze gedurig door honderd Argusoogen bespied en men wist gauw veel te vertellen van deii val van El guapo en de staat van weerloosheid, waarin hij verkeerde. Dc buurvrouwen vier den luidruchtig dc overwinning van Soledad, niet alleen omdat zc gelijk had, maar ook door den geest van solidariteit, die vrouwen meestal bezielt. Het was de wel verdiende apotheose van de overwinning van het vrouwelijk element; en zij vierden die met sarcastische gezegden en glimlachjes. „Eindelijk is je tijd dan toch gekomen! -♦ Zoo moet het zijn! De vrouw moet haal waardigheid ophouden, en zich niet op dca kop laten zitten! Wat verheelden zich die kerels wel! Omdat wij goed zijn en meestal onzen mond houden om herrie te voorkomen, hoeven ze ons niet als vuil linnen te behande len! Nu je hem toch onder den voet liobl^ moet je niet bang zijn om door te trappen, want hoe meer jc trapt, hoe wecker hij wordt Soledad voelde zich niet gevleid door dia complimentjes. Zij bewaarde zooals altijd het stilzwijgen. Als ze echter vond dal de venijnige tongen te ver gingen, brak ze het gesprelé kort af. Men kon ook maar niet begrijpen hoe Soledad die plotselinge verandering ha4 teweeg gebracht. Men verdacht er haar vart hem een toovcrmiddel te hebben ingegeven eö zelfs een der buurvrouwen waagde er op tm zinspelen. Wordt ticrvolodn

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1