„DE EEMLANDER". Zaterdag 1 April 1916. BUITENLAND. N° 235 Eerste Blad 14" Jaargang. Pro of Contra. .j J .1 F. A. EBBINOE WUBBEN. Hoofdredactie, j Mr Q f VAN SCHAARDENBURQ. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEM ENXSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l*00« Idem franco per post Pei week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.H*. Aflonderli)ke nummer» «•O*. Wekelijkseh bijroeaael Bitllandtckt Huunrouu." tonde» redactie ran Tliérèae Hoven, pet 8 mnd. BO cm. Wekelykeoh bgrooneel .Pak m met' pet 3 mnd. 40 cl*. Bureau: UTRECHTSCH ESTR AAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. ADVERT EN TIEN: t PRIJS DER Van 15 regels.. Elke regel moor Dienstaanbiedingen 2.% cents by vooruitbetaling. Groote lotI era naar plaatsriMiite. Voor handel en bodrijf bestaan zoor voordoolige bepalingon tot hel herhaald ad ver toeren in dit Blad, bij abonuomont. Eono citculaire, bevattondo do voorwaarden, wordt aanvraag toogezonden. '.50. 0.10. op Zondag 26 Maart. Berioht dat Engelsche watervliegtuigen Een deur is open of ze is dicht. Men'een aanval hebben gedaan op de Duils-he «preekt de waarheid of men zegt een leugen.1 luohtschiploodsen in Sleeswijk-Holstein Staat de deur op een kier, dan is ze feitelijk ten O. van het eiland Sylt. Drie vliegtui- loch nog open. Draait men om de waarheid f?en werden tot landen gedwongen, heen, of verzwijgt men ze, dan liegt men. I ^en O* van de Maas en in Woëvre tus- Zoo is 't ook met onze gevoelens gesteld, schenpoozend geschutvuur, men is pro of contra gestemd ten opzichte ^e Duitschers bereiden een nieuw offen- van een der in casu oorlogvoerende s'e* voor ^ij Verdun partijen. Neutraal te zijn, onzijdig te wezen Engelsche stoomschepen Fenay Bridge beteekent eigenlijk eene onverschilligheid en Saint Cecilia gezonken. ioonen ten opzichte van hetgeen er om ons heen gebeurt. Men wordt als neutraal mensch ver ondersteld zonder bepaalde meening te zijn, geen deel te nemen aan de twisten van an deren. Nu is het hebben van geene meening fei telijk een criterium van karakterloosheid, is te qualificeeren als een symptoom van lauw heid, van halfheid, van een niet medevoelen in het wee, in het leed der ongelukkigen, van ■wier zinneloozen reuzenstrijd wij, al is het dan van verre, dagelijks kennis nemen. Het zal weldra twee jaren geleden zijn, dat ook in ons lend, evenals in de overige neu trale staten, de stemmingen verdeeld, de ge voelens gemengd zijn, dat soms tusschen Overlijden van den heer J. van Hoboken, een bekend koopman, te Rotterdam. Maandag 27 Maart. Het Nederlondsoh stoomschip Atlas ver trekt als reddingscfhip naar de Noordzee en zal zich ophouden in de nabijheid van het lichtschip Noord-Hinder. De Engelschen brengen bij St. Eloi, ten Z. van Yperen, door uitgebreide ontploffin gen den Duitschers verliezen toe. Duitsche vliegers beschieten de stations van Dunaburg en Wileika met bommen. De dienst tussohen Folkestone en Dieppe tijdelijk gestaakt. Het Engelsche stoomschip Minneapolis in de Middellandsohe Zee in den gTond ge boord, waarbij elf mensohen zijn omgeko- naaste bloedverwanten en vrienden eene men. klove is ontstaan door verschil van sympa- j Te Dover zijn 72 overlevenden van de thie, gelijk zulks was in tijden lang geleden, Sussex en te Boulogne 250 aan land ge- tijdens de Spaansche onderdrukking en de bracht nog ongeveer 100 mensohen zijn Fransche overhëersching, tijdens de burger- niet terecht. twisten, die in ons land hebben gewoed. Thans echter hebben deze gevoelens nog slechts uit te staan gehad met toestanden, die Nederland niet of weinig aangingen. Conferentie van gedelegeerden der ge allieerden te Parijs. Volgens Het Vlaamsohe Nide Gentsche professoren Pirenne P^edericq Men mag al eens in besloten gezelschap naar Duitsahland overgebracht. *ijn hart luchten, zijn meening niet onder Bezoek van H. M. de Koningin aan stoelen en banken steken, in 't publiek j Utrecht. hetzij door middel van de pers, hetzij op De Oostenrijkers veroveren bij het brugge- publieke plaatsen, is het niet geoorloofd van hoofd van Görz de geheele vijandelijke stel- zijne stemming te doen blijken. ling op het noordelijk gedeelte van de Pod- Men dient er het zwijgen toe te doen, ten gora-hoogte en maken 525 gevangenen, einde niet de licht ontvlambare hartstoch-De Bulgaren doen strooptoohten op ten van het volk te prikkelen, te doen uit- Grieksöh gebied, een aanval op Griekenland barsten. t wordt verwacht. Het is van de Regeering juist gezien, de Zes Duitsche vliegtuigen werpen 20 bom- uiting dier gevoelens aan banden te leggen, men op Saloniki. want al moge 't als een bewijs van Jauwheid Het Fransche stoomschip Hébe en het gelden, geene partij te trekken, blijft 't toch Engelsche s.s. Arno zijn gezonken, in 't algemeen® belang raadzaam om zorg te Het s.s. Empress of Midland in den grond dragen buiten de verschrikkingen van dezen geboord of op een mijn gestooten. wereldkrijg te blijven. Dinsdag 28 Maart. Hetgeen echter niet wegneemt, dat elk Het Eng. s.s. Manchester Engineer is ge- Nederlander, enkele karakterloozen uitge- zonken. zonderd, er in zijn „Innerste lnnern" sym- pathiën en antipathiën op na houdt. Dat deze in de laatste tijden nog al eens De nieuwe Nederlandsche Staatsleening is ruim overteekend. Hevige aanvallen der Duitschers op het wijzigingen zullen hebben ondergaan valt Fransche front HaucourtMalancourt, welke niet te betwijfelen. Men late zich echter niet zjjn afgeslagen. te veel medesleepen door zijne gevoelens. Het Deensche s.s. Harriet op een mijn ge- zelfs al mogen zij tot basis hebben het no- loopen en gezonken. bele principe van zich te kanten tegen elke Overlijden van den heer Mr. J. B. Roel- schending, tegen alle gewelddaden onzen broeders van denzelfden stam aangedaan, zonder dat zij er aanleiding toe gaven. Indien er al verliezen moeten geleden vink, te Zeist. Woensdag 29 Maart. De Franschen doen een vinnigen aanval op het bosoh van Avocourt, waardoor de worden, zij het als tot nu toe in hoofdzaak i Duitsahers gevoelige verliezen lijden, materieele, dan is het beter, hoe hard dit Hardnekkige strijd op de hoogten ten ook klinken moge, ciat enkelen getroffen jsj.W. van Görz met goeden uitslag voor de worden, dan dat een geheel vo'k, een geheel Italianen, land in den strijd worde befroVen. Men kan dan toch ook nog oo een andere wijze blijk geven van zijne sympathie, zijn medelijden met de landgenooten, die al hun have en goed, ja dikwerf hunne positie heb- De geallieerden weigeren elk voor zich Lansing's voorstel tot ontwapening van alle koopvaardijschepen. Het Engelsche s.s. Eagle Point gezonken. Nelidoff, de Russische gezant bij het Vati- ben verloren. Men zou b.v. kunnen trachten c$an, js benoemd tot gezant bij het Belgi- een comité te vormen tot steun van de be- - - rooiden, ten einde door inzameling een be- sche hof. Belangrijke diefstal van oude schilderijen roep te doen op weldadige landgenooten. Er uit sacristie der Basilika St. Peter te Peru- Een spoedig einde van de staking der mu nitiemakers aan de Clyde wordt verwacht wordt wel is waar reeds veel gedaan, reeds CTja i ..-"..li 'i1::I.A veel geëischt, doch 't gelijkt ons eene betere wijze van doen dan eene verontwaardiging te toonen, die wij als kleine mogendheid niet in staat zijn door kracht van wapenen klem bij te zetten. F. A. E. W. Weehkroniek. Zaterdag 25 Maart Artillerievuur over en weer in België en Argonne. Op het front bij Dunaburg blijven de Rus een vooruitkomen. Van het getordeerde stoomschip Sus sex zijn 97 mensohen gedood. De Engelschen zijn thans in het bezit van het gebied van Kilimandsjaro (O.-Afrika). Bij beslissing van het Engelsche p.'jshof worden de stoomsohepen Prinz Adalbert en Kronprinzessin Cecilie van de Hamburg- Amerikalijn, die in Augustus 1914 zijn aan gehouden, Overlijden van M. F. Tydeman, gepens. kapitein ter zee. Donderdag 30 Maart. Op het oostelijke gevechtsterrein voort zetting van het groote Russische offensief. Hevige werkzaamheid van de Artillerie langs het Isonzo-front. Geene gebeurtenissen van bizonder be lang. De telegrafische verbinding met Engeland weder hersteld. Treinbotsing ten W. van Cleveland (Ohio), waarbij 17 dooden en 25 gewonden. Vrijdag 31 Maart. Ten Z. van de Somme, ten W. van de Maas en ten O. van de Maas en in Woëvre aanvallen der Duitschers. Voortduring van den 6trijd in de streek van Dunaburg. De dooi treedt in op het geheele oostelijk front. Bericht dat vier Oostenrijksche vliegtui- gebomv"-doo-d en schade hebben gebracht aan de Fransche als prijzen aan de Engelsche gen Wallona hebben kroon overgedragen. schade hebbei 22 vliegtuigen doen een aanval op de vliegtuigloods. Duitsche stellingen bij Saloniki en richten 1 Het Engelsche stoomschiD Lavüvia Wes- groote schade aan. toll gezonken» Politiek Overzicht De strijd om Verdun. In het voorterrein van Verdun zijn de Duit schers weer een weinig vooruitgekomen. Van de Fransche liniën op de hoogten, die tusschen Malancourt en Bethincourt langs den linkeroever van de bij Forges in de Maas vallende beek loopen, is een gedeelte, lang 2000 Meter, ongeveer de helft van den afstand tusschen de beide genoemde plaat sen, door storm genomen. Ook in het dorp Malancourt hebben de Duitschers voet ge kregen; in het noordwestelijke gedeelte van het dorp, dat ligt aan den weg naar Mont- faucon, zijn eenige huizen door hen bezet en later hebben zij het geheele dorp ver- meesterd. Dat hebben wij van beide zijden vernomen; het staat dus vast. Er is dus vooruitgang aan Duitsche zijde, al is die gering. Maar zelfs een kleine voor uitgang is een voordeel. Dat wordt ook door de tegenpartij erkend. Kolonel Rousset, een der militaire deskundigen, die in de Parij sche pers den loop van den strijd volgen, verklaart openhartig, dat het verklaarbaar is, dat de vorderingen, die de Duitschers maken links van de Maas, het Fransche volk zenuw achtig maken, niet zoozeer wegens den om vang van het aan de verdedigers van Ver dun ontnomen terrein, dan wel ten gevolge den aard van de Duitsche beweging in haar geheel, die onder andere ernstige gevolgen ook eene bedenkelijke belemmering op de gewichtigste Fransche toevoerwegen van strijdkrachten en strijdbehoeften doet-vree zen. Waarom de aanval op Verdun niet vlug ger vordert, wordt door den Duitschen mili tairen schrijver generaal von Blume ver klaard met een beroep op de stTenge syste matiek, waardoor deze actie zich onder scheidt van den strijd tegen vestingen, die tot dusver in dezen oorlog is gevoerd. Hij schrijft: Korte, met den hoogsten nadruk door partieele krachten gevoerde slagen wisselen af met betrekkelijk lange strijdpauzen, die intusschen niet in werkloosheid doorge bracht, maar besteed worden tot grondige voorbereiding van nieuwe successen. De voorbereiding valt hoofdzakelijk ten deel aan de" zware artillerie, die met de bijbehooren- de munitie aangevoerd en in stelling ge bracht moet worden om voor de infanterie den weg te effenen, voor de voortzetting van haar aanvalswerk. Reeds dit eischt veel tijd en moeite; maar ook hare strijdtaak, het bui ten gevecht stellen van de vijandelijke ka nonnen, het vernietigen van de verdedigings werken van den tegenstander en het breken van de weerstandskracht zijner troepen, kan de aanvals-artillerie slechts met aanwending van veel tijd volbrengen. Wel kan zij zich ontwikkelen in een breeder front dan dat van den in zijne ruimte beperkten verdedi ger. Die heelt echter daartegenover het voordeel, dat hij zich in eene stelling be vindt, ,die reeds in vredestijd met alle hulp middelen van kunst en techniek is inge richt. Wanneer dus het legerbevel er op bedacht is, aan de artillerie voldoende tijd van werken te loten, voordat de infanterie voor den aanval in het vuur wordt gebracht, dan bespaart het daardoor krachten en kost baar bloed. Met inachtneming van deze beginselen is de aanval tegen het noordelijke front van Verdun op den rechter Maasoever tot dus ver niet vooruitgebracht over de linie Cóte de Talou—Cóte de Poivre—fort Douaumont, die reeds voor eenige weken werd bereikt. Alleen werd op den linkervleugel den 8en Maart het dorp Vaux met de belendende ver sterkingen van het fort van dien naam door de Duitschers genomen. Het fort werd later weer prijs gegeven: de andere stellingen ble ven behouden. Thans woedt voor het geheele noordelijke front van de ves ting, bijna sonder ophouden, een bui tengewoon hevige artilleriestrijd, zonder dat tot dusver daarmee een resultaat is verkregen, op grond waarvan de voort zetting van den infanterieaanval tegen dit front kan worden ondernomen. Inmiddels is ook de Duitsche verdedigingslinie in de Woëvre vooruitgebracht tegen het oostelijke front van Verdun tot dicht aan den rand van de Cótes Lorraines; het vereenigt daar zijn artillerievuur met het uit de noordelijke rich ting komende en verspert den tegenstander den uitgang in de Woëvre. Daardoor is het dezen bezwa lijk nog mogelijk, grootere troepenmassa's op den rechter Maasoever bij Verdun te ontwikkelen. Op den linker Maasoever, waar bet tot den 7en Maart stil was gebleven, is dien dag een Duitsche aanval begonnen, die de Fran sche stellingen tusschen de Maas en Bethin court heeft doorgebroken en gevorderd is tot ongeveer dezelfde hoogte als het op den rechteroever verkregen aanvalsfront. Daarna is ook hier een stilstand Ingetreden, totdat den 21en en 22en Maart de terreinwinst op den linker Maasoever ,is uitgebreid door het doorbreken van de Fransche stellingen tus schen Malancourt en Avocourt. In de laatste dagen zijn de Duitschers hier weer verder vooruitgekomen; volgens het laatst ontvan gen bericht is nu het dorp Malancourt in zijn geheel in hunne macht. Dit is thans de stand van zaken. Men ziet de vooruitgang is langzaam; maar het is voor Verdun nog niet voorgekomen, dat een slag gevolgd werd door een tegenslag, die hem weer ongedaan maakte, zoodat ook hier kan worden gezegd: Langzaam gaat zeker. De oorlog. B e r 1 ij n, 3 1 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In vele sectoren leefde de wederzijdsche artillerie-actie gedurende den helderen dag merkbaar op. Ten westen van de Maas werd het dorp Malancourt met de aan beide zijden zich daarbij aansluitende Fransche verdedi gingswerken in storm genomen. 6 officieren en 322 manschappen zijn ongewond in onze handen gevallen. Aan den oostelijken oever is de toestand onveranderd. Aan de Fransche loopgraven ten zuiden van het front Douaumont ontwik kelden zich korte bajonetgevechten. De Engelschen verloren in luchtgevech ten in de streek van Atrecht en Bapaume drie tweedekkers. Twee van de bemanning waren dood. Luitenant Immelmann schoot daarbij zijn dertiende vijandelijk vliegtuig neer. P a r ij s3 1 Maart. (Havas). Namiddag- communiqué. In de Argonne sloegen de Duitschers twee granaataanvallen terug op hunne stellingen ten noorden van Avocourt. Ten westen van Malancourt verdubbelde het bombardement in hevigheid in den loop van den nacht. De Duitschers voerden met groote massa's een reeks aanvallen uit; zij kwamen van drie kanten tegelijk af op het dorp, dat voor de Fransohe linie uitstak, dat door een Fransch bataillon als voorpost be zet gehouden werd. Na een verwoeden strijd, die den geheelen nacht duurde en aanzien lijke offers van de Duitschers vergde, ont ruimden de Fransche troepen het in een puinhoop herschapen dorp, waarvan zij de uitgangen bezet houden. Ten oosten van de Maas was de nacht rustig. In de Woëvre traohtten de Duitschers tot drie malen toe aan de Franschen het werk Haudimont te ontnemen. Al deze po gingen werden teruggeslagen. L on den, 31 Maart. (R.) Onze bijzon dere correspondent in het Britsche hoofd kwartier in Frankrijk schrijft: Nu de offi- cieele communiqué's het feit hebben bekend gemaakt, dat een gedeelte van de door de Franschen bezette liniën is overgenomen door de Britsche legers, is het toegelaten van deze belangwekkende gebeurtenis gewag te maken. De toenemende sterkte van de Brit sche strijdkrachten, gepaard met taktische overwegingen, maakten het zoowel doenlijk als wenschelijk, dat deze verandering werd uitgevoerd. Een gewichtig resultaat hiervan is geweest, dat groote Fransche krachten zijn vrij geworden op een tijdstip, waarop zij blijkbaar van groote waarde zijn voor on zen bondgenoot in een andere streek. Het Britsche leger houdt thans waarschijnlijk on geveer een vierde gedeelte bezet van de ge heele lengte van het westelijke front, zich uitstrekkende in eene ongebroken lijn van de yser tot de Somme. Berlijn, 31 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit bet groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De Russen bepaalden zich ook gisteren tot eene sterke beschieting van onze stel lingen aan de tot dusver aangevallen fron ten. Weerren, 31 Maart. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische en het zuidoostelijke oorlogstooneel is niets nieuws voorgekomen. Op het Italiaansche oorlogstooneel is ten gevolge van het ongunstige weder eene strijdpauze ingetreden. B e r 1 ij n, 31 Maart. (W. B.) Officieel bericht uit Petersburg van den 30en. In de streek van Riga verrichtten de Duitschers een vuuroverval op het brug- hoofd bii Uxkuil, In de sector Jakobsladt be schoot de vijand hevig den omtrek van het dorp Spukn, drie K.M. ten zuidoosten van Augustinhof; zij ondernam een aanval maat werd door ons vuur afgewezen. Vijandelijke afdeelingen, die in de streek van Lussèl op rukten, werden op den anderen rivieroever terug geworpen. Ten noorden van Dunabrug was een vuurgevecht. In de streek ten zuiden van Dunaburg was plaatselijk een levendig ge weer- en artillerievuur. Een aanval van den vijand ten zuiden van Widsy werd door ons vuur afgewezen. Ten westen van het Naroczmeer, werd de in de loopgraven ten zuiden van Mokrzyce bijeengetrokken vijand door ons vuur ver strooid. In de streek van bet Oginskikannal was een levendig artillerievuur. Ten zuiden van de Pripjet en in Galicië waren vuurgevech ten en arbeid van verkenners. Door ons ge weervuur is een vijandelijk vliegtuig neer geschoten, het landde in de streek van Trembovla. De beide vliegers, een kapitein, en een luitenant, zijn gevangen genomen. Op het geheele front is het dooi weer smelt de sneeuw. Rome, 30 Maart. (R.) Officieel com. muniqué. Een verwoede strijd op de hoogten ten noordwesten van Görz eindigde in het voor deel van de Italianen. De vijand dwong eerst een bataillon in het centrum terug te gaan. Later deden de Italianen, na eene artillerie voorbereiding gedurende een dag, verwoede en bloedige aanvallen. Zij hernamen de ver- loren loopgraven en maakten 302 gevange nen, waaronder II officieren. Verder wer den buit gemaakt twee machinegeweren en groote hoeveelheden geweren, munitie en ander oorlogsmaterieel. Rome, 31 Maart. (R.) In den Oosten» rijkschen luchtraid tegen Venetië op den 27en zijn zes personen licht gewond. Berlijn, 31 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand aan den Balkan is onveran derd. Sofia, 30 Maart (W. B.) Mededee- ling van den generalen staf. Den 27en bombardeerde een eskader van 15 Duitsche vliegtuigen de haven van Salo niki en de Engelsche en Fransche kampe menten in de buurt van de stad. Er werden 800 bommen neergeworpen, die groote schade aanrichtten. De vliegers namen ont ploffingen waar in een onmidddellijk bij het station gelegen dépót en in een tweede aan boord van een vijandelijk schip. Vijandelijke vliegtuigen beproefden een aanval tegen de Duitsche vliegtuigen. Hunne poging bleef echter zonder resultaat Vier van de Engel sche en Fransche vliegtuigen werden ge dwongen te landen; de overigen moesten den terugtocht aannemen. B e r I ij n, 31 Maart. (W. B.) Officieel bericht uit Petersburg van den 30en. In de kuststreek maakten wij in den loop. der gevechten tien officieren en bijna 400 Askari's van een Turksch regiment, dat aan de gevechten op het schiereiland GallipoR had deelgenomen, tot gevangenen. In de streek ten noordwesten van de stad Moesh wierpen onze troepen den vijand uit zijne stellingen; zij bezetten het klooster Surb Karapet Changaili 40 werst ten noord* westen van Moesh. Parijs, 31 Maart. (R.) Onze vertegen woordiger verneemt uit de beste bron, dat de indruk, die de Parijsche conferentie heeft gemaakt op de Britsche leden' is dat de uit werking van deze zittingen groot zal zijn, in zonderheid wat de regeling betreft van de gezamenlijke plannen der toekomstige actie. Het vermijden van vertraging en wrijving is misschien het grootste nut, dat voortkomt uit deze bijeenkomsten, waar de zuiver na tionale en private belangen ondergeschikt zijn aan het ééne groote doel van de vol ledige en finale nederlaag van den vijand. De Britsche eerste minister Asquith gaat van Parijs naar Rome. Daar zal geene con ferentie gehouden worden, want geen an dere staat zal er vertegenwoordigd zijn; het is een bezoek van den aard van het onlangs door Briand aan Rome gebrachte bezoek. Londen, 31 Maart. (R.) De London Gazette brengt een Order in council tot wij ziging van de vroeger uitgevaardigde Order, die inhoudt, dat de bepalingen van de in Londen vastgestelde verklaring van zee-oor logsrecht door de Britsche regeering worden aangenomen, behoudens eenige weglatin gen en wijzigingen. De voornaamste bepaling in de heden uit gevaardigde Order zegt: „Voortaan zal arti kel 19 van de declaratie van Londen ophou den aangenomen en van kracht te zijn. Nocb

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1