Maandag 3 April 1916. „DE EEMLANDER". BUITENLAND^ eTjTlleton~ SOLFDAD. N° 236 1<I"* Jaargang. Bange dagen. ABONNEMENTSPRIJS: ttêT 8 maandeD voor Amersfoort f 1*00. Id«m franco pet post Per woek (met gratis verzekering tegen ongelukkon) ut. Afzonderlijke nummers "•"5' Wekehiksoh bijvoegsel „Pe Hollandtcht Buiscrouw" (onder redactie van Tlitrèae Hoven) per 8 innd. 50 cis. Wekelüksch bijvoegsel .Pak mt wc" per 8 mnd. 40 ets. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER A DVERTENTIËN: Van 1— 5 rc-Rolsf j.50. Elke regel mcor1 O. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letlers naar plaatsrurnto. Voor handel on bodryf bestaan zeor voordoolige bepalingen tot hot horhaald adverteeron in dit Blad, bij nbonnotnent Eene circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. a. ,A A F. A. EBBINGE WUBBEN. hoofdredactie: j Mr D. j, VAN SCHAARDENBURG Na 20 maanden van betrekkelijke rust ver- den wij plots opgeschrikt uit den domrr.21. De namiddag van -den laatsten Maart braoht ons weder levendig in herinnering de tdagen van mobilisatie, toen men telkens groepen mannetjes in „bqrger" naar de kledingmagazijnen kon zien wandelen om een paar uur later kranig in den pas als nieuwbakken schneidig militair den nieuwen werkkring te gaan aanvaarden, toen in n- afgebroken rijen de zware wagens met oor logsmateriaal door de straten rommeHen, toen bezorgde huismoeders de kruideniers winkels bestormden, toen geldswaardige pa pieren onverhandelbaar waren. Die tijden liggen weer ver achter ons, een kalm berusten (voor menig neringdoende een herleving van welvaart, hetzij door de vermeerdering van garnizoen of de aan wezigheid van talrijke geïnterneerden, of wel door "t van de hand zetten met ruime winst van in 't buitenland gevraagde artike len )heeft plaats gemaakt voor het zenuw achtig gedoe, dat dreigde met stopz^-t'ing ¥an alle handelsverkeer. Van den wereldbrand om ons heen bleven **j met belangstelling kerb's nemen, van ferre zagen wij alleen den rooden gloed. een lleel enkele maal scheen 't alsof de vonken ons zouden bereiken, doch door aanhoudend vochtighouden van het licht ontvlambare hout doofden ze bij de minste aanr-' Ja, aan het verstandig regeeringsbeleid, aan den vèrreikenden invloed van bezadig de mannen van gezag, en niet het minst aan de vredelievende, landsmoederlijke gezind heid van onze to>ningin hebben wij te dan ken, dat ons land tot nu* toe gespaard is ge bleven voor verschrikkingen. Het was daarom met begrijpelijke veront- *usting, dat wij kenteekenen waarnamen, die wezen op iets buitengewoons. Gelukkig hebben zich elthans voorloo- pig de booze geruchten niet bewaarheid en is 't land nog in pais en vree. Toch behooren wij ten allen tijde op alles voorbereid te blijven en wellicht heeft het zijne goede zijde gehad ons een oogenblik vertrouwd te maken met de idee, dat ook voor ons het gevaar niet buitengesloten is.- F. A. E. W. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het oosten. Met het invallen van de dooi, die de rivie- jn doet zwellen en de wegen grondeloos fhaakt, heeft het Russische offensief tegen de vereenigde Duitsch-Oostenrijksche strijd macht, die de wacht houdt aan het uitge strekte front van Riga lot de Rumeensche grens, zijn einde bereikt. Troepenbewegin gen, en vooral verplaatsingen van de artille rie, worden daardoor tijdelijk zóózeer be moei elijkt, dat de lust tot grootere onderne mingen moet vergaan. Het schijnt in Rusland zelf verwondering te hebben gewekt, dat de tweede helft van Maart door het Russische Iegerbevel geko zen is om na lange rust het offensief te her vatten. De vertegenwoordiger van het Gior- nale d'Italia te Petersburg bericht, dat men daar dit offensief niet zoo spoedig had ver wacht. Men wist wel, dot er vele legerbe- hoeften, munitie en versche troepen waren verzameld, maar er werd aangenomen, dat eerst in April de vijandelijkleden met alle kracht zouden worden hervat. Maar het is anders uitgekomen. De aanvalsbeweging is den 18en Maart begonnen door de Russen. Men is aan die zijde gewoon, het menschen- materiaal, dat voor den aanval in het vuur wordt gebracht, niet te ontzien. Dat is ook ditmaal niet geschied en als gevolg daarvan zijn ontzettende verliezen geleden, die aan de Neue Freie Presse de opmerking ontlok ten: „Onwillekeurig vraagt men zich af, hoe lang dit onzinnige vooruitdrijven van de klaarblijkelijk voor den modernen oorlog niet voldoende opgeleide Russische massa's nog moet duren." Op die vraag kan geant woord worden, dat tijdelijk de natuur geene oorlogsoperatiën op uitgebreide schaal toe laat. De overgang van den winter naar het voorjaar in Rusland brengt eene gedwongen stremming mee. Of daarna het offensief zal worden hervat, is eene andere vraag; maar daarop is geen positief antwoord te geven. Dat hangt af van invloeden, waarvan niet- ingewijden de kracht niet kunnen schatten. Dit kan echter gezegd worden, dat als men mag oordeelen naar de uitkomsten, die het op 18 Maart begonnen Russische offensief tot dusver heeft opgeleverd, de tegenpartij geen reden heeft om eene hervatting van dat offensief met groote bezorgdheid tege moet te zien. Groote verliezen heeft ook deze strijd weer aan de Russen berokkend, niet het minst door de wijze waarop zij hun ne aanvallen als „massieve Tartarenaan- vallen" zijn zij gekenschetst plegen uit te voeren; maar succes van eenige betee- kenis hebben zij op geen enkel punt van het uitgestrekte front kunnen behalen. Onge deerd en onwrikbaar staat dit front, dat, als men het kleine stukje in het zuidoosten van Galicië uitzondert, geheel ligt in het Rus sische gebied. In verband met deze uitkomst van den strijd in het oosten verdient de kenschetsing de aandacht, die een Zweedsche deskundige, medewerker van de in Stockholm verschij nende Aftonbladet, geeft van den toestand in het algemeen. Hij zegt: „Van dag tot dag wordt 't waarschijnlijker, dat het Fransche leger niet in staat is Ver dun en het land te redden. Methodisch, zoo als gewoonlijk, en daarom langzaam, wer ken de Duitschers zich steeds dichter naar Frankrijk's laatste uitvalspoort toe en slechts weinige dagen van hetzelfde tempo kunnen voldoende zijn om Verdun bloot te stellen aan eene beschieting van het oosten, noor den en noordwesten. Het vooruitdringen van de Duitsche troepen over de linie Avo- court— Malancourt heen is wederom een belangrijke stap naar de verovering van de vesting. De dag, waarop de zware Duitsche artillerie tegen Verduns noordwestelijk front kan worden ingezet, is echter het begin van het einde van deze allergeweldigste krachts inspanning om eene vesting. Blijkbaar zijn Frankrijk en zijne bondge- nooten zich er van bewust, dat de Duitsche slag tegen Verdun niet alleen door de wa penen van het Fransche leger kan worden afgewend. Gelijk in het jwjaai van 1914 de Russen en in 1915 de (Franschen ontlas- tingsoffensiefs in 't werk stelden, zijn nu weer de Russen aan de beurt. ^ïaar thans behoe ven de centrale mogendheden een Russisch offensief niet meer ernstig te vreezen. De Russische aanval bij Dunaburg heeft zeker geen enkelen soldaat van Verdun afgetrok ken. Ook Italië heeft met een breed aangelegd offensief getracht den druk te verlichten. Maar de nieuwe poging tot doorbraak is vlugger dan vroeger opgegeven, en de uit komst was negatief. Het'is dus duidelijk, dat de toestand voor de Entente erger is dan ooit. De centrale mogendheden kunnen haar steeds dwingen in de banen, die zij voorschrijven. Nu blijft Engeland nog over. Minstens een half mil- lioen Engelsche soldatert staan aan de over zijde van het Kanaal. Wat zou natuurlijker zijn, dan dat zij Verdub en de Maaslinie trachten te redden? Wanneer dat niet ge beurt, dan bewijst dit slechts, dat Engeland's millioenenlegers in afzienbaren tijd niet voor den aanval gereed gemaakt kunnen wor den. Dat lord Kitchener niet de poging waagt eene beslissende Fransche nederlaag te verhinderen, is misschien eene grootere Britsche nederlaag dan een mislukt offen sief. Men tracht den indruk daarvan te ver zwakken, door op de beteekenis van Ver dun af te dingen. De militaire voordeelen van de verovering der vesting en de inbe zitneming der Maaslinïe liggen voor het grij pen en plaatsen de meening, dat dit gebied van geene beteekenis zou zijn, in het juiste licht. Interessant is het slechts te zien, welke macht zulk eene meening op den duur heeft bij een volk, dat gedurende anderhalf jaar niet van de hoop, maar van onbarmhartig teleurgestelde verwachtingen heeft geleefd." De oor?oq. Berlijn, 1 April. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Bij St.-Eloy werd een Engelsche aanval met handgranaten afgeslagen. Levendige mijngevechten speelden ziGh af bij het ka naal van La Basse? en Neuville. Ten Noord westen van Roye ontwikkelde de Fransche artillerie groote activiteit. Wij namen de vijandelijke stellingen aan het Aisne-front onder een krachtig vuur. In de Argonne en het Maasgebied vonden hevige artilleriegevechten plaats. Onze vlie gers schoten vier Fransche vliegtuigen neer; één bij Laon en Mogeville in de Woëvre in onze liniën en één bij Ville au Bois en ten Zuiden van Haucourt, dioht achter het vijandelijke front. Het Fransohe vliegterrein van Rosnay ten Zuiden van Reims werd ruim met bommen beworpen. P a r ij s, 1 April. (Havas). Slot van het namiddagcommuniqué. De tweede aanval in den sector tusschen de bosschen van Haudremont en het dorp Vaux was gericht tegen het westelijke ge deelte van het door de Franschen bezette dorp. De Duitschers konden, na een zeer levendigen strijd, daarin voet krijgen. Londen, 1 April. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. In den luchtstrijd was gisteren eene groo te werkzaamheid. Onze vliegeniers deden veel werk met goed succes. Drie van onze machines worden vermist. De vijand blies gisteren een mijn op bij Neuville St.-Vaast em beproefde een infanterie-aanval, die met gemak teruggeslagen werd door onze bom- werpers. Wij lieten een kleine mijn sprin gen bij de Hohenzollern-redoute en ontred derden vijandelijke posten op twee oude trechters. De artillerie was heden werkzaam ten noorden en ten zuiden van Angres, ten zuiden van Hulluch, ten noorden van het Ploegsteertbosch en in den omtrek van Pilken. Vijandelijke aanvallen ten zuiden van §aint-Eloi vielen ineen onder ons vuur. B e r I ij n, 2 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden: Bij Fay (ten zuiden van de Somme) is een na korte artillerie-voorbereiding ondernomen vijandelijke aanval door ons vuur niet tot ontwikkeling gekomen. Door de beschieting van Bethinville (ten Oosten van Reims) hebben de Franschen onder hun landslieden aanzienlijke verlie zen aangericht; drie vrouwen en een kind werden gedood, terwijl vijf mannen, vier vrouwen en een kind zwaar gewond zijn. In aansluiting aan de den 30en Maart ge nomen stellingen zij*n "de PransChe loopgra ven ten Noordwesten van Haucourt over een uitgestrektheid van ongeveer 1000 meter van vijanden gezuiverd. Op den Oostelijken Maas-oever hebben onze troepen zich den 31 en Maart, na zorg vuldige voorbereiding van de vijandelijke verdedigings- en flankstellingen ten Noord westen van het dorp Vaux meester ge maakt. Nadat het Fransche vuur in dezen sector heden tegen het aanbreken van den dag zijn grootste kracht bereikt had, volgde de verwachte tegenaanval, die door ons ma chinegeweer en het spervuur van onze ar tillerie volkomen mislukte. Behalve zijne zware, bloedige verliezen, heeft de vijand bij onzen aanval van 31 Maart aan ongewonde gevangenen elf offi cieren en 720 man in Duitsche handen ge laten en vijf machinegeweren verloren. De zeer levendige werkzaamheid van de vliegers van beide partijen heeft tot talrijke voor ons gelukkige gevechten aanleiding ge geven. Behalve vier aan genen kant van ons front neergebrachte vijandelijke vlieg tuigen, is bij Hollebeke (ten Noordwesten vaa Werwicq) eea Engelsche tweedekker neergeschoten; de inzittenden werden ge vangen genomen. Hiermede heeft eerste lui tenant Berthold zijn vierde vijandelijke vliegtuig buiten gevecht gesteld. Verder deed een goed gemikt schoi oq- zer afweerkanonnen ten Zuidwesten van Lens een vijandelijk vliegtuig brandend neerkomen. Op de met troepen sterk bezette plaats Dombasle in de Argonne (ten Westen van Verdun) en op het vliegkamp te Fontaine (ten Oosten van Belfort) zijn tal van bommen geworpen. P a r ij s 2 April. (Havas). Namidslag* communiqué. Ten westen van de Maas was een vrij hevig bombardement van de Fransche stel lingen in het bosch van Avoco -t zo- in* fanterie-actie. Ten oosten van de Maas was de nacht rustig. De Duitschers deden g ne enkele poging in de nieuwe streek Do.uu- montVaux. Er was geene artillerie-actie in de Woëvre. Avondcommuniqué. Ten westen van de Maas werden onze stellingen tusschen Avocourt en Malancourt intens gebombardeerd. Ten oosten van de Maas werd het zware bombardement in den namiddag gevolgd door een Duitschen an* val op 't ravijn tusschen ho' fort nt en het dorp Vaux. Deze aanval werd volko* men gestuit door ons courtinevuur.. Er was eene gematigde artillerie-" in - de Woëvre. Onze artillerie was zeer actief in België en in de Argonne. Londen, 2 April. (Via Berlijn van het W.-B.). Communiqué van 2 April. Gisteren waren de vliegers van beide par tijen zeer bedrijvig. Heden was de vijandelijke artillerie tus schen de Hohenzollernschans en Souchex actief. Wij beschoten op onze beurt de vijandelijke stellingen. In de streek van Yperen trad de vijandelijke artillerie actief op. De vijand werkte gisteren en heden bij de steengroeven tegenover Fricourt en de Hohenzollernschans met mijnen, die slechts geringe schade aanrichtten. Gisterennacht is er van beide zijden bij St. Eloi een groot aantal bommen geworpen. Drie aanvallen van vijandelijke bomwerpers op onze nieuwe stelling zijn afgeslagen. B e r 1 ij n, 1 April. (W. B.) Bericht van den chef van den odmiraalstaf der marine: In den nacht van den 31en Maart op 1 April heeft een eskader marine-luchtschepen een aanval op Londen en plaatsen aan de Zuidoostkust van Engeland jjedaan. De City van Londen tuss'chen de Londen- en Tower- bruggen de kampementen der troepen, als mede de industrieele etablissementen bij En- field en de fabrieken van springstoffen bij Waltham-Abbey ten Noorden van Londen, werden hevig met bommen beworpen. Ver der werd op Lowestoft, nadat te voren een batterij bij Stowmarket ten Noordwesten von Harwich met succes wa saangevallen, een groot aantal spring- en handbommen geworpen. Een batterij bij Cambridge werd tot zwijgen gebracht; de uitgestrekte fabrie- Menigeen zou er een lief ding voor ge- Het geluk wordt ons niet in 'n goudklomp gegeven; in kleine penningen wordt het ons in den schoot geworpen. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 33 „Als jc met Soledad trouwen wilt, geef haar dan geen kousebanden of scharen cadeau. Ver mijd zooveel mogelijk eenoogigen aan te zien. Draai nooit met je mes in dc tafel om, zooals je gewoonte is, want "dat kan slechte gevolgen hebben, dat heb ik jc al Vaker gezegd... Trap vooral nooit op steenkool... Over haar donker uitdrukkingsvol gelaat verspreidde zich bij deze woorden een majestueuze, profetische uitdrukking. Velasquez ging dat huis uit zoo gelukkig als een ter dood veroordeelde, wien men het leven beloofd had. En met den langzamen pas van een nieuwsgierigen boemelaar nam hij den weg naar huis, zorgdragend altijd in de scha duw te loopen. De zomer liet zich onverbid delijk heet aanzien, ofschoon de eigenaardige ligging van Cadix, dat als een geankerd schip in zee ligt, zijn hitte tempert dank zii de bries die '"nelt. 7.00 verolich'ten d* v-~-*dende zonnestralen hem toch zijn pas te verhaasten. In de calle Aucha ontmoette hij eenige vrien den en was zoo spraakzaam en vroolijk, als hij in eenen langen tijd niet geweest was. Bij het afscheidnemen van huis ontmoette hij Mercedes la cardenala, die hij niet meer ge zien had na dien gedenkwaardigen avond dat Soledad hem was komen zoeken in haar huis. Daar hij een onweerstaanbaren lust lot schertsen had, waagde hij het haar staande te houden cn met uitgelatenheid te groeten. Het meisje verbaasd door deze bui was vrij koel en kon niet nalaten hem eenige steken Ie geven. Heeft zij dc teugels vandaag wat minder aan getrokken?... Tot hoe laat heb je verlof... ze zeggen dat je 's nachts niet eens meer durft Ic snorken, cn dat je zoo zacht als een duifje bent geworden." Maar de majo was niet instaat zich belee- digd Ie voelen, hij mankte haar wat compli mentjes en bij het afscheidnemen zei hij bij zich zelf: ,,'t Is toch een verduiveld aardige meid. Als ik twee harten had zou ik er haar één van geven. Toen hij zijn huis naderde zag hij Miguel, de broer van Soledad er uitkomen. Nauwelijks zag de jongen hem of hij zette het op een loo pen cn Velasquez hem na. „Wacht even, Miguel!" De jongen, zonder om te kijken, versnelde zijn pas, als 'bevangen door een panische schrik en beproefde Velasquez te ontloopen door de onmogelijkste steegjes in te gaan. Maar Velasquez, die nog vlugger was, gelukte het hem in te halen en legde hem de hand op den schouder. „Waarom ren je toch zoo?" De jongen trad verschrikt terug en verschuil de zich iu 't portaal van een huis. „Sla me niet, ik kan er heusch niets aan doen. Zij liet mè roepen." El guapo lachte cn antwoordde: „Wees toch niet bang, jongen, ik denk er niet aan je te slaan. Integendeel ik verlangde er naar eens wat met je te bepraten... Maar Miguel, die dacht dat dit een sarcasme was waarop klappen volgen moesten, keek nog angstiger om zich heen om te zien hoe hij 't best ontsnappen kon. „Geloof me dan toch!... Ik zal je niet slaan!... Ik wil vriendschap met je sluiten en niet meer over 't gebeurde praten." Na veel moeite gelukte het hem den jongen gerust te stellen. En toch toen de majo hem uitnoodigde in een nabij zijnden herberg een glas wijn te gaan drinken weigerde hij, vree- zende in een hinderlaag te vallen. „Wat ben jc toch een slimmert," riep de majo lachend uit. „Als jc bang bent, breng me dan maar waar jc wilt, onder beding dal er wijn ie krijgen is." Miguel bracht hem in een herbergje dicht bij zee, verblijfplaats van andere ondeugden zoo als hij cn waar hij gewoonlijk kwam 0111 tc eten cn Ic drinken en soms ook om te slapen. Onder weg vroeg Velasquez: „Ben je lang bij me aan huis geweest?" „Neen maar een oogchhkje... Soledad had me. een paar dagen geleden een boodschap gegeven en daar moest ik nu antwoord op brengen. Hij verontschuldigde zich maar altijd door, zonder zich te kunnen overtuigen of Velasquez boos was of niet. „Het doet er niets toe of je bij me thuis komt, als je 'wilt. Ik vroeg het je maar om wat te ze^cit. Ze kwamen iu de herberg cn Miguel stapte met de vrijmoedigheid van een klant naar bin nen, ging in een hoek zitten en vroeg 0111 wijn. Velasquez plaatste zich tegenover hem, deed zijn hoed af cn begon druk te praten al zijn best doende het vertrouwen van den jongen te winnen. „Miguelillo. je bent eigenlijk een verloren mensch; je hebt je familie veel verdriet aange daan, maar ik ben er altijd overtuigd van ge veest, dat je karakter goed was en zoo heb ik er ook altijd met je zuster over gesproken. Wat je noodig hebt is iemand die je de oogen opent. Men kan pret maken van alles wat 'l leven aanbiedt genieten, zonder zich de vin gers tc branden. Wal heb je cr aan den eenen dag met een paar makkers den boel opsteltcn tc brengen cn <len volgenden dag door dc politie opgepakt te worden Je moest die mak kers maar in den steek laten en je mei wat fatsoenlijker lui inlaten, die het geld dat zc hebben op een behoorlijke manier welen tc verleercn." Onze deugniet was in dc wolken, alle vrees verloren hebbende, bekende hij dat hij genoeg had van dal vermoeiende leven zonder genoeg tc eten, noch een bed om op te slapen én door iedereen veracht te worden... „Als ik eens alles vertelde wat ik doorgemaakt heb!" Naarmate er meer wijn gedronken werd, be gon het gesprek levendiger en gemeenzamer te worden. Velasquez beloofde Miguel voor hem te zullen zorgen en een man van hem tc maken. Eindelijk begon hij den lof van Soledad tc bezingen, waar hij maar niet uitgepraat over raakte. Alles vond hij bewonderenswaardig in haar, haar zwarte haren, openhartig karak ter, haar hart van goud en kleine voetjes. „Eiken dar verbeur ik me er meer in haar 1a huis tc hebben, zefde hij met de oude hooghar tigheid. Als ze voortgaat met zich zoo te ge dragen is het zoo goed als zeker dat ik met baar trouw." Beschaamd door zijn grootspraak sprak hij deze laatste woorden vlug cn men zou haast zeggen-verschrikt uil. Vervolgens hoestte hij even, veegde zijn mond af cn een kleur krijgend hernam hij: „Als je bijgeval eens met haar over me spreekt, hoop ik dat je je als vriend gedragen zult. Je zult me een groot plezier doen als je probeert haar te overtuigen, dal niemand haar zoo gelukkig kan maken als ik. Laat ze toch niet luisteren naar buurvrouwen en lui, die me benijden om ln troebel water te vissclien. Je weet wel dat ik nooit op 't geld gezien heb, wat haar betreft. Goddank heb ik geld genoeg om haar als een dame gekleed te laten gaan. Dat ze zich niet beter kleed is haar eigen schuld... Als zc goed voor me is, kan zc een leven als een prinses hebben en jij zult daar ook wel bij varen. Dc jongen begreep er niets van, maar hoor de toch met plezier naar wat de man dien hij vereerde cn tegelijkertijd vreesde, hem toever trouwde. Ilij beloofde alle wat hem gevraagd werd, dronk een flinkn aantal glazen wijn en verklaarde dat zijn zuster een ondankbaar wezen zou zijn, als ze vergat wat ze hem schuD dig was. Velasquez was ook in 't beste humcur- „Hoor eens Miguelilli, ik wil je niet meer op straat jc ongeluk tegemoet laten loopen. Ja gaat met me naar huis cn daar zul je je eten; hebben en een bed cn alles wat je noodig hebt. Ik geloof niet dat Soledad er wat tegen zal hebben," voegde bij erbij met eerbied den naam van zijn liefje noemend. Wordt vervolodm

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1