SOLEDAD. N° 237 ld-" Jaargang. ra n I m IJf I „DE EEMLANDER". Dinsdag 4 April 1916. BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. Hoofdredactie: F. A. EBBINOE WUBBEN. Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. A BON N EM ENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post JJ- Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - Afzonderlijke nummers 0.05. Wekolcikscb bijvoeiia.l „De Botlandsche Huisvrouw" (ond.r redactie van Thérèaa Hovonl pei S mnd. 50 cis. Wekelijksob bijvooRS.1 „Pok me mee' por 8 mnd. 40 ets. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Elko rogol moor0. ÏO. Dienstaanbiedingen 2-"5 cents hij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodi ,jl bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnoment. Eono circulaire, bevaltonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: U TR E C H T SCH EST RAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Oe o©r?orj. B t r 1 ij n, 3 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Links van de Maas zijn alle stellingen van den viiand ten oosten van de Forgesbeek tusschen. Haucourt en Bethincourt in onze handen. Ten zuidwesten en'ten zuiden van het fort Douaumont staan onze troepen in den strijd om Fransche loopgraven en steunpunten. Parijs, 3 April. (Via Berlijn van W. B.) Namiddag-communiqué. In den afgeloopen nacht heeft een Zep pelin bommen geworpen op de stad Duin kerken. De materieele schade was van wei nig belang. Twee burgers werden gedood en vier gewond. Ten Westen van de Maas duurt het bom bardement voort op de dorpen Haucourt en Esnes, zonder inianterie-actie. Onze actie tusschen Douaumont en Vaux had succes, Wij hebben terrein gewonnen in het bosch ✓an Caillette. Onze linie steunt rechts op Vaux, loopt door het bosch van Caillette, waarvan de vijand den Noordelijken hoek bezet houdt, en sluit dan aan bij onze stel lingen ten Zuidwesten van het dorp Douau mont. levestigd wordt, dat de aanvallen der tschers zich gisteren ontwikkelden over een front van drie K.M. in achtereenvolgen de golving, gevolgd door kleine aanvalsco- lonnes. Ons artillerie- en infanterievuur hebben groote verliezen veroorzaakt in de gelederen van den vijand. n de Woëvre verliep de nacht kalm. In Lotharingen heeft het artillerievuur op verscheidene plaatsen brand veroorzaakt in Remabois ten westen van Leintrey en in de "treek van Acerville ten zuiden van Bla- mont. Een verkennerstroep, die beproefde onze stellingen te naderen, werd door ge weervuur teruggedreven. Bij Moyren viel een Duitsch vliegtuig binnen onze liniën; de vliegers werden gevangen genomen. B e r 1 ij n 3 April. (W.-B.). Berioht van (het opperste legerbestur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Luchtsohepen van landleger en vloot heb ben heden nacht de dokken van Londen en andere militair gewichtige punten van de Engelsohe oostkust, alsmede Duinkerken, aangevallen. B e r 1 ij n, 3 April. (W. B.) Officieel be richt van den chef van den admiraalstaf der marine. Ten derden male viel een marine-lucht- schipeskader in den nacht.van 2 op 3 April de Bngelsche oostkust aan, ditmaal het noor delijke gedeelte. Edinburg en Leith met de dokinrichtingen aan de Firth of Forth, New castle en de wichtige werfinrichtingen, de hoogovens en de fabrieken aan de Tyne werden met zeer goed succes met talrijke spring- en brandbommen beworpen. Gewel dige branden en hevige ontploffingen met uitgebreide instortingen werden waargeno men. Aan eene batterij bij Newcastle werd het zwijgen opgelegd. Alle luchtschepen zijn ongedeerd terug gekeerd en geland. Londen, 3 April (R.) Officieel bericht. Zeppelins hebben Zondagnacht de kust van Schotland bezocht, zoowel de zuidelijke als de noordelijke graafschappen, en hebben bommen neergeworpen. Tweede telegram. Twee lucht schepen naderden gisterennacht de noorde lijke kust. Een overschreed de kustlijn, de tweede keérde terug. Voor zoover, tot dus ver bekend is, zijn 16 personen gedood en omstreeks 100 gekwetst. Acht woonhuizen zijn vernield. Een ernstige brand werd ver oorzaakt in een meubelwinkel. Londen, 3 April. (R.) Officieel be richt. Zes Zeppelins hebben deelgenomen aan den luchtraid van den vorigen nacht. Drie bezochten de zuidoostelijke graafschappen van Schotland, een de noordoostelijke kust van Engeland, de beide overigen de ooste lijke graafschappen van Engeland. De luchtschepen, die den raid in Schotland ondernamen, overschreden de kustlijn tus schen 9 en 10.15 des avonds; zij bleven tot een uur in den morgen. Zij wierpen in 't ge heel 36 springbommen en 17 brandbommen op verschillende plaatsen, die schade aan richtten in eenige hotels en woonhuizen. De verliezen in Schotland zijn, voor zoover zij werden bericht, 7 mannen en 3 kinderen gedood, 5 mannen, 2 vrouwen en 4 kinderen gewond. Het luchtschip, dat de noordoostelijke kust bezocht, wierp 22 springbommen en 15 brandbommen neer. De beide laatste lucht schepen bereikten de oostelijke graafschap pen omstreeks 10.15; zij kruisten rond tot 1 uur 's morgens. Zij werden verscheidene malen door afweerkanonnen aangevallen en schijnen hierdoor verhinderd te zijn eene bepaalde plaats als doelwit uit te kiezen. Deze luchtschepen wierpen 33 springbom men en 65 brandbommen neer; maar voor zoover men heeft kunnen nagaan, zijn in Engeland geene slachtoffers voorgekomen. Berlijn, 3 April. (K. N.) Volgens be richt in het Journal is de Fransche vlieger Lebourhis, die door de stoutmoedige daling in een parachute beroemd geworden is, voor Verdun door een Duitschen vlieger in een luchtgevecht gedood. We£nen, 3 April. (W.-B.). Officieel berioht van heden middag. De vijandelijke artillerie ontplooide giste ren op bijna alle deelen van het noordooste lijke -front eene verhoogde werkzaamheid Verder viel er niets bijzonders voor. Op het Italiaansche en op het zuidooste lijke oorlogstooneel is de toestand onver anderd. Rome, 3 April. (Stefani). Officieel communiqué van het hoofdkwartier van den 3en: Langs het geheele front van het Lagarina- dal tot het Suganadal duurde den len en den 2en het vijandelijke artillerievuur voort; het werd krachtig beantwoord door onze artillerie. De waarnemingsposten meldden groote bewegingen van troepen en voertuigen, die met goede uitwerking door onze artillerie beschoten werden. De vijandelijke vliegtui gen beproefden veelvuldige verkenningen; zij werden op eene groote hoogte gehouden door het vuur van onze afweerkanonnen en door onze jachteskaders op de vlucht ge dreven. h\ het Cismondal vielen onze voorposten eene Oostenrijksche afdeeling aan in den omtrek van Malga Sopra Rienz en sloegen haar terug. In het Pelligrinodal sloegen wij in den nacht van den 2en een vijandelijken aanval af tegen onze stellingen te Cestarella. In de streek van Cristalle (Boven Rienz) opende de vijandelijke artillerie een hevig vuur tegen onze nieuwe stellingen op den Ranohkofel. Zij werd geslagen en tot zwij gen gebracht. Onze infanterie breidde eene vroegqre verovering uit, door den top van hoogte 1979, die het Cristalledal be- heerscht, te bezetten. Gedurende den geheelen dag was er langs de Isonzo een heviger artillerieactie op de hoogten ten noordwesten van Görz. B e r I ij n, 3 April. (K. N.) De Voss. Ztg. verneemt uit Konstantinopel, dat de Fran sche consul-generaal te Candia in Kreta van den Griekschen gouverneur-generaal aldaar de uitlevering eischt van de daar verblij vende Duitschers. De gouverneur verklaar de instructies uit Athene te willen vragen, waarop de consul-generaal antwoordde, dat ingeval binnen drie dagen de Duiischers niet op het in de haven van Kandia liggen de Fransche oorlogschip zouden zijn inge scheept, hij met eigen troepen tot hunne gevangenneming zou overgaan. De enkele Duitschers, die zich op Kreta bevinden, zijn naar het binnenland gevlucht. Athene, 3 April. (R.) Tengevolge van een verlangen, dtfor de afgevaardigden van Saloniki in de Kamer uitgedrukt, -heeft de GrieksChe regeering gevraagd, dat de stad zelve door de geallieerden zal worden ont ruimd. De afgevaardigden hebben verder het voorstel- gedaan, dat aan Duitschland zal worden kennis gegeven, dat een nieuwe luchtaanval tegen de stad zal worden be schouwd als tegen Griekenland gericht. Konstantinopel, 2 April. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront is geene verandering. Aan het Kaukasusfront mislukten de vijandelijke aanvalspogingen, die ten doel hadden onzen vooruitgang in den Tsjorok- sector tegen te houden. Onze duikbooten boorden den 30en Maart in de wateren ten noordoosten van Batoem een Russisch transportschip van ongeveer 12.000 ton met soldaten en oorlogsmate- rieel In den grond en den 31 en een ander schip van 1500 ton en een zeilschip. Ook beschoten zij met nadruk de versterkte kust ten noorden van Poli. Aan het Yemenfrori verraste een van onze afdeelingen in den nacht'van 13 Maart met succes de stellingen van Alawad ten noorden van Sjeik Osman, cjje de Engel- schen sints eenigen tijd hadden versterkt. De vijand werd, nadat hij talrijke verliezen had geleden, onder bescherming van zijne vèr dragende kanonnen, gedwongen zich terug te trekken. In denzelfden nacht viel de door infanterie versterkte vijandelijke caval- lerie in een hinderlaag in de streek van Elhadjale, ten noorden van Sjeikh Osman. De vijand werd verdreven, nadat hij verlie zen had geleden. B e r 1 ij n, 2 April. (W. B.) Volgens een bericht van Lloyds uit Londen is het Noor weegsche stoomschip Hans Gude, niet ver van Ouessant, door een duikboot in den grond geboord. De bemanning is gered. Londen, 3 April. (R.) Lloyds bericht uit Plymouth van gisteren, dot het stoom schip Ashburton van 4000 tonnen inhoud in den grond geboord is. De bemanning is gered. Het schip was niet bewapend. Het mailschip Achilles is Vrijdag tot zin ken gebracht; van de bemanning zijn 62 aan land gebracht en worden vijf vermist. De eenige overlevende van het Noor- weegsch stoomschip Peter Hanne, dot den vorigen nacht in den grond is geboord ter., ijl het voor anker lag, is van het vuur schip op Kentish Knock aan land gebracht. De Peter Hanne had eene bemanning van 15 personen. Almeria, 3 April. (R.) Zestien man van de bemanning van het Noorweegsche schip Norne zijn hier aangebracht. Het schip is getorpedeerd door een Duitsche duikboot in de golf van Biscaye. Londen, 3 April. (R.) Lloyds bericht, dat het Noorweegsche stoomschip Ino in den grond is geboord. Er zijn geene men- schenlevens verloren gegaan. Het stoomschip Perth, van Glasgow, is tot zinken gebracht. Zes man zijn omgekomen, acht aan land gebracht. Het schip was niet bewapend. Londen, 3 April. (R.) Eerste minister Asquith bezocht heden het Italiaansche front. Londen, 3 April. (R.) Officieel be richt. De koning heeft een bedrag van 100.000 ponden sterling ter beschikking van de schatkist gesteld. In den brief aan den eer sten minister, waarin "de beheerder van 's konings particulier vermogen hiervan mededeeling doet, wordt gezegd: Het is de wensch van den koning, dat deze som, die hij geeft als gevolg van den oorlog, zal wor den besteed op de wijze, die aan de regee ring het best dunkt. Londen, 1 April. (R.) De inkomsten van het laatste kwartaal bedroegen 169.509.550, zijnde eene vermeerdering van 62.320.799, vergeleken met het over eenkomstige kwartaal van 1915. De inkom sten van het nu geëindigde kwartaal zijn 336.766.824, zijnde eene vermeerdering van £110.072.744. Londen, 3 April. (R.) De stoking aak de Clyde is geëindigd. Het werk is heden hervat. Spanje. Madrid, 3 April. (W.-B.). Als defini tief gekozen afgevaardigden werden 136 can- didaten geproclameerd, die geene concurren ten hadden. Daarvan zijn 85 liberalen, 36 conservatieven, 4 aanhangers van Maura, 4 reformisten, 7 aanhangers van verschillende andere richtingen. De verkiezingen m 's overige districten zullen aanstaanden Zon dag gehouden worden. Verspreide Berichten. Port Chalmers (Nieuw Zeeland). 3 April. (R.) De Zuidpoolvaarder Aurora is hier aangekomen. Alles Is wel aan boord. De Staatscourant van 3 April bevat o.m. de volgende Koninklijke be sluiten benoemd tot burgemeester van Crom voirt A. F. van Rijswijktot burgemeester van Nieuwstadt H. M. J. M. Kroenen eervol ontslagen wegens lichaamsgebre ken de landweerplichlige le luitenant A. J. Bronkhorst, van het 28e bataljon landweer infanterie bevorderd bij den marine-stoomvaart dienst tot officier-machinist 2e kl. die der 3e klas se K. van Dorsten, W. C. Gort, E. I. J, Nandorff en W. H. Weiter; eervol ontheven van de betrekking van inspecteur van het loodswezen, de beton ning, de bebakening en de verlichting in het 3e district te Amsterdam, de kapitein ter zee F. M. van Gelsdorp, en is hij op verzoek wegens langdurigen dienst eervol ontslagen met pensioen en zijn betrekking opgedragen aan den kapitein ter zee C. A, E. Dominieus, onder eervolle ontheffing uit de betrekking van inspecteur van het loodswezen in het 6e district te Vlissingei\ terwijl hij ook eervol is ontslagen als Neder* landsch permanent commissaris voor het gemeenschappelijk toezicht over de be bouwing, de bebakening en het loodswezeiv op de Schelde de betrekking van inspecteur van hel loodswezen, enz. te Vlissingen, opgedragen aan den kapitein ter zee, titulair A. J. Goos- sen, onder eervolle ontheffing van de be trekking van inspecteur van het loodswezen enz. het 2e district te Harlingen Is hij tevens benoemd tot Nederlandsch permen nent-commissaris voor het gemeenschappe lijk toezicht over de betonning, bebakening enz. op de Schelde verleend de titulaire rang van kapitein tet zee aan den kapitein luitenant ter zee W. F. van Erp Taalman Kip en hem opgedra gen de betrekings^van inspecteur van hel loodswezen enz. in het 2e district te Har lingen Is er in ons denken en werken ook maar een domheid, die niet door verstandsrede nen kan worden ondersteund? JO -JOOA >jfl|U9.oI0 fiq UIOIBBAV }SIA\ fiq Sp2 'U9A tegenstander van iets is. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 34 Miguel, die niet op de hoogte was van de verhouding tusschen de twee, nam deze laatste woorden als een grap op en haalde lachend de schouders op. Na ccn tijdje riep Velasquez den bediende tom af te rekenen. Hierna gingen ze op weg naar huis. Eensklaps bleef El guapo staan, keek den bjngen aan en vroeg: „Zeg, beeft Soledad je vandaag geen geld gegeven?" Miguel ontkende brutaal weg, maar kreeg loch een kleur tot over de ooren. „Hoor eens, Miguel, beken maar ronduit." „Neen heusch niet. Ze heeft me niets gege ten dan wat eten en deze zijden zakdoek," Beide hij een zijden zakdoek te voorschijn halend. Maar Velasquez vroeg hem zoo uit, dat Miguel eindelijk bekende dat Soledad hem drie pesetas gegeven had. El majo begon te schater lachen. „En jij hebt ze natuurlijk gretig aangenomen, is 't niet? Die wouwen zijn ook allen 't zelfde." En tegelijkertijd haalde hij een bankbiljet van 50 pesetas voor den dag en gaf het MigueL Hoofdstuk. XIII. Velasquez had wel gelijk bedenkingen te maken toen hij zijn huis aanbood. Wat hij ook voor moeite deed, Soledad wilde haar broer niet in huis hebben. Ze drong er op aan dat Miguel naar Medina terug ging om zijn moe der gezelschap te houden inplaats van te Cadix het leven van een vagebond te leiden. De jongen weigerde gewoon weg Mar te ge hoorzamen en de zaken bleven "zooals ze waren behalve dat Velasqu&z in de behoeften van den kwajongen voorzag en ook vaak zijn ondeugden aanwakkerde. Eindelijk kwam een beproeving over Velas quez, oneindig grooler dan alle voorgaande. Tot nu toe kon men de minachting van Soledad en de manier waarop zp hem behandelde toe schrijven aan haar hoog karakter en mis schien ook aan den wensch zich te wreken over de wijze waarop hij haar vroeger behan delde. Dit maakte dat hij ze als een "welver diende straf beschouwde. Soms vond hij een zekeren wellust in deze behandeling evep als de asceten in hun boetedoeningen. Maar later toen de jaloezie er bij kwam werd het hem te kras. Soledad, die altijd schik in de grappen van Antonio Robledo had gehad begon ze bij den dag aardiger te vinden, en dat ging zoo ver dat als hij in den winkel kwam, ze voor niemand oogen en ooren had dan voor hem. Xrcsschen beiden ontspon zich langzamerhand een vertrouwelijkheid, die de majo niet ont gaan kon. De antipathie die Antonio hem altijd in boezemde, groeide aan tot haat, die hij slechts .met de grootste moeite kon onder drukken. Deze merkte het in de koelheid en terughoudendheid, waarmee zijn vroegere vriend hem toesprak, fn de woedende blikken die deze hem van tijd tot tijd toewierp, maar hoewel hij wist wat er tusschen de twee ge liefden voorviel bleef hij toch altijd bij zijn plan Soledad te veroveren. Hij ging echter met de meest mogelijke voorzichtigheid te werk, want hij was altijd eenigzins bang voor zijn vriend geweest. Aangemoedigd door het scha terlachen van Soledad gelukte het hem zulke verbazingwekkende moppen te tappen dat ze de voortdurende hilariteit van de vrienden schaar opwekten. Velasqiiez toonde zijn slecht humeur door net te doen of hij de aardigheid niet snapte, of te midden van de algemecne pret de kamer uit te loopen. Als hij in 't bijzijn van Soledad over Antonio sprak deed hij dit met gemaakte min achting, hij noemde hem boer, potsenmaker en haalde geregeld 't een of ander belachelijk voorval uit zijn leven aan. Maar omdat dit hem niet genoeg was om zijn woede te koelen, fte- gon hij zijn liefje te onderhouden over de aan dacht, die ze hem schonk. „Hoor eens, Soledad, daar is niets wal me meer plezier doet dan je tevreden en vroolijk te zien. Als ik jé hoor lachen gaat de hemel voor me open... Maar ik kan niet begrijpen, dat de onbeschaamdheden van dezen aap je zoo buiten je zelve brengen. De kerel hangt me de keel uit... Ik kan hem niet meer uitstaan. En dan moet je rekenen dat bij grappen voor jou heefL. Nauwelijks zegt bij wat, of hij kijkt ie aan om le zien wat gezicht je trekt. Hij neemt van huis de ultgezochtste aardigheden mee om daar hier indruk mee te maken." Soledad luisterde stilzwijgend toe en stelde zich tevreden met minachtend de schouders op te halen en alsof er niets gezegd was, lachte ze nog harder om de potserijen van Antonio. Deze hierdoor gevleid en ook door de jaloerschheid van Velasquez daartoe opgewekt, begon nu werkelijk ernstig te denken over de verovering van de mooie herbergierster. Hij kwam eiken avond, en de dagen dat Maria Manuela hem niet vergezeldeT werd hij nog aanmaligender en permitteerde zich zooge naamd 'gekscherend Soledad het bof te maken en met haar in een hoek te gaan zitten praten, zoo gauw zich de gelegenheid voordeed. De ontmoediging en treurigheid van Velas quez werden met den dag erger. Zoodra Anto nio den voet over den drempel gezet had, ver anderde hij heelcmaal en zat stil en somber voor zich uit le staren. Eindelijk sprak hij mot dezelfde zachtheid zijn liefje er nogeens over aan. Die vertrouwelijkheid met een man, dien hij haatte, deed hem veel verdriet. Waarom zoo blij te zijn zoodra hij verscheen? Waarom toe te staan, dat hij met haar In een hoekje kroop en er fluisterend met haar sprak? Hij wist wel dat er niets van komen zou. dat ze niet verliefd zou worden op zoo'n verloopen sujet, maar als hij 't niet tegen ging zou hij al verder en verder gaan. En dan, de kennissen merkten het ook al; ze maakte hem werkelijk belachelijk. Soledad bleef eenigen tijd voor zich staren. Vervolgens antwoordde ze ernstig en met ge maakte onverschilligheid: Antonio is vrij wat geestiger <Lan jij en doet me lachen. En wat zou dat dan nog?... De anderen lachen immers ook. Dat jij niet lacht Is, omdat je bang voor hem geworden bent* Denk je dat ik onder de algomeene vroolijk- heid een lang gezicht trek alsof Ik mijn testa ment ga maken. Hoor eens baasje, daar komt niets van in. Elk voor zich zelf en je kunt we! begrijpen dat het mij koud laat dat je last van je gal hebt." Hij kon geen ander antwoord van haar los krijgen. „Een ding zeg ik je, en dat is dat als dia gek doorgaal met me hoofdpijn te.bezorgen 'k hem den een of anderen dag bij den nrnf pak en op straat gooi." „Daar zou je heel verkeerd mee doen." Er verliepen verscheiden dagen na dit ge sprek en in plaats van dat de zaken er op vcr^ beterden, gebeurde het omgekeerde. Soleda<| onderdrukte niet alleen haar sympathie, niet, maar 't scheen alsof ze er mee te koop liep* Antonio dit ziende begreep dat Velasquez ge heel onderworpen was en alles zou verdragen wat men hem aandeed. Daarom ontzag hij hem dan ook niet meer, maar maakte de her bergierster nog meer het hof en onderhield zich zelfs langen tijd met haar in 't bijzijn va El guapo. De wanhoop van Velasquez was zoo groot, dat het voor niemand meer onbemerkt bleet* Men sprak er fluisterend over en iedereen ver weet Antonio zijn gedrag. Maar deze haalde de schouders op en antwoordde zooals altijd onbeschaamd. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1