DE EEMLANDER". Zaterdag 8 April 1916. BUITENLAND. N* 241 Eerste Blad. I4-* Jaargang. F. A, EBB1NGE WUBBEN. Hoofdredactie: j Mf Q j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP fit Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per R maanden »oor t J Idem franco per post Pet week (met gratis rertekenng togen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummert Wekolllksoh bij.o«s.l .D. BolU^.cl» Buisvro,,^ (ond.r redactie ran Thérèae Horen) per tt mnd. öO cl 8. Wekelijkaob b^roegeel .fWi m» metT per t mnd- 4Q Cf. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. f - O.IO. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. Elke regel meer Dienstaanbiedingen 25 cents by roo ruit bo taling. Grooto lot Iers naar phtatsruinta. Voor handel en bodrijt bestaan zeot voordooligo bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnement. Eono circulaire, bevattondo de voorwaurdon, wordt aanvraag toegezonden. op Kennisgeving. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gezien art. 22 van het Reglement op het on derhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht d.d. 8 November 1853 (Provinciaal No. 102), alsmede art. 1 der Verordening op de we gen en waterleidingen; Doen te weten, dat de bij voormeld artikel be- ioelde voorjaars-schouw over wegen, slooten en waterleidingen, aan hun toezicht of beheer on- lerworpen, zal gehouden worden op Dinsdag, den 25. April aanstaande en volgende dagen. Wordende bij deze de bepalingen van boven gemelde reglementen aan de belanghebbenden in herinnering gebracht. Amersfoort, den 5. April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA- v. RANDWLÏCK. Appels en peren sproeien. 't Is reeds twee jaar geleden, dat we In een artikel als dit aanraadden de appel- en pereboomen te spuiten, om aldus de schurft ziekte te bestrijden. Is het noodig op hetzelf de onderwerp terug te komen? Ongetwijfeld rant veel vruchtboomen blijven nog bij /oortduring onbesproeid. Waarom moet men appels en peren spui den? Om de schurftziekte te bestrijden; een schimmelziekte, die in den sporenvorm op het hout, vooral van peren, overwintert. (Zie bij deze boomen de blazige opzwellingen aan den bast van éénjarige takjes, welke bla zen nu opengesprongen zijn.) Deze ziekte doet zwarte, stervormige vlekken op de bla deren en vruchten ontstaan, terwijl deze laat ste, vooral peren, vaak barsten. De aange taste takjes sterven dikwijls af. Enkele pe- rensoorten zijn erg vatbaar voor deze ziekte, maar door haar geregeld te bestrijden, be hoeft zij niet al ons fruit en onze boomen te beschadigen. Hoe bestrijden we deze ziekte? Men spuit daartoe allereerst in dezen tijd ongeveer, zoogenaamd op het kale hout, met Bor- deauxsche pap, die men bereidt van koper vitriool kopersulfaat, liefst fijn gekristal liseerd) en kalk. Vaak wordt gebruik ge maakt van z.g. „Normaal pappoeder", dat be staat uit kopersulfaat en watervrije soda sodex.) Men behoeft dit slechts in water op te lossen en 't is dus gemakkelijk in het ge bruik. De vloeistof, die men na het oplos sen heeft verkregen, heet Bourgondische pap, die voor het sproeien van aardappels tegen de bekende aardappelziekte met suc ces is aan te wenden, maar die voor het spuiten van vruchtboomen om verschillen de redenen minder geschikt is dan Bor- deauxsche pap. Er bestaat echter nog een ander middel, dat in de laatste jaren steeds meer opgang maakt, n.l. Californische pap, die evenwel met een pulverisateur van geel koper kan worden verspoten. Men vervaardigt deze pap uit zwavel en kalk, maar voor gebruik in het klein doet men beter haar gereed ge maakt te koopen. Men behoeft haar dan nog slechts met water te verdunnen. Men denke er steens aan de gekochte vloeistof in ge heel gevulde en goed gesloten flesschen e. d. te bewaren of er een paar druppels petro leum op te gieten. De verdunde pap mag evenmin lang blijven staan. Zij bederft on der den invloed van de lucht en moet hier van afgesloten worden bewaard. Het sproeien der appels en peren moet voor de eerste maal zoo laat mogelijk ge schieden, n.l. tegen, maar niet gedu rende den bloei. Men gebruikt dan Bor- deauxsche pap ter sterkte van 1.5 pet. of Ca lifornische pap van 1 deel der gekochte vloeistof op 15 deelen water. De peren, die meer dan appels van de schurftziekte te lijden hebben, worden kor ten tijd na de vruchtzetting nogmaals bespo ten met Bordeauxsche pap van 1 pet. of met Californische pap van 1 35. Pereboomen cooals Bonne Louise d'Avranches, Juttepeer enz., die erg vatbaar zijn voor de ziekte, sproeien we ten slotte nog een derde maal als de vruchten zoo groot zijn als een pruim. Gebruik steeds goede grondstoffen en heidei water en spuit zorgvuldig! Inlichtin gen worden desgewenscht gaarne (koste loos) verstrekt, terwijl we overigens verwij zen naar het in iederen boekhandel verkrijg bare boekje over „Ziekten en beschadigin gen der tuinbouw^ ewassen." De controleur bij den Phytopatho- Iogischen Dienst te Naarden: S. F. SCHENK. Wr?hknniiek. Zaterdag 1 April. Volgens Ifaliaansch bericht is de lucht aanval der Oostenrijkers op Venetië mis lukt De kalmte in Nederland teruggekeerd na de zenuwachtige stemming op 31 Maart. Voortzetting der gevechten ten Z. van de Somme, in de Argonne, in de streek van Mont Homme ten O. van de Maas en in de vlakte van Woevre. Heftig artilleriegevecht in de sectoren van Pervyse en Dixmuiden. De Engelsche eerste minister Asquith in Rome en door den Paus ontvangen. Begin met de bevordering van de veilig heid van de vaart tusschen het lichtschip Noord-Hinder en de Engelsche territoriale wateren. Zeppelin-aanval op de oostelijke graaf schappen (Londen en Z.-O. kust). Een beschadigde Zeppelin nedergekomen bij de Theemsmonding. Ontruiming van het dorp Malancourt in de streek van Verdun door de Franschen. Het Fransche front loopt thans achter Malancourt en Bourg naar Haucourt. i Het door de Fransche regeering ter be schikking van Rusland gestelde hospitaal schip Portugal in de Zwarte zee getorpe deerd door een Duitsche duikboot. Het Noorsche s.s. Memento gezonken. De staking aan de Clyde bijgelegd. De troepen van generaal Villa (Mexico) bij Guerrero verslagen door Amerikaansche ruiterij. Door wegvalling van art. 19 der Londen- sche zeerechtverklaring kan thans een schip op de vaart naar elke haven wegens blok kadebreuk in beslag worden genomen. (Nieuwe Order in Council). Het Noorsche s.s. Peter Hamre getorpe deerd. Zondag 2 April. De Duitschers zijn in het bezit van vijan delijke stellingen ten NAV. en ten W. van het dorp Vaux. (O.-Z. van de Maas); het fort V. is nog in handen der Franschen. Een Duitsche vlieger laat op een Griek- sche paketboot in de Egeische zee bom men vallen. De Duitsohe Regeering verklaart aan de Vereenigde Staten officieel niets te weten van de aanvallen op de Sussex en de En glishman. Het Zweedsche stoomschip Hollandia ge zonken. Het Noorsche s.s. Hans Gude getorpe deerd. Het Engelsche s.s. Goldmouth gezonken. De Engelsche schoener John Pritcherd getorpedeerd. Twee officieren en zestien man der ge zonken Zeppelin „L 15" als krijgsgevange nen naar Chattam gebracht. Herhaling van een Zeppelin-aanval op En geland (O.-kust). Het stoomschip Ashburton in den grond geboord. Maandag 3 April. Derde luchtaanval van Zeppelins, thans aan de kust van Schotland en in de N. en Z.-O. graafschappen van dat land. (Edin burgh, Leith en Newcastle.) Koning George stelt 100,000 ter be schikking ven de schatkist. Inrichting van het vroegere koninklijke paleis te Belgrado als Roomsch-katholieke kerk. Alle Fransche stellingen ten N. van de Forgesbeek tusschen Haucourt en Béthin- court zijn in Duitsche handen. (Wolff). Een Zeppelin werpt bommen op Duinker ken. Nog Steeds verbitterde gevechten op het voorterrein der vesting Verdun. Een Duitsch luchteskader werpt bommen op stations aan de spoorlijn naar Minsk en op de spoorweggebouwen aldaar. Een Engelsch oorlogsschip schiet de for ten en verdedigingswerken van Smyrna in puin. Het s.s. Perth (van Glasgow) gezonken. De Duitsche regeering betuigt den Bonds raad (Zwitserland) haar leedwezen, dat ver dwaalde Duitsche vliegtuigen bommen heb ben geworpen te Pruntrut. Aanval van Oostenrijksche vliegtuigen op Ancona. Het Noorsche s.s. Ino in den grond ge boord. Overlijden van den gep. generaal-ma- joor L. B. Loeff in den Haag. Dinsdag 4 April. Comité-generaal van de Tweede Kamer. Regeeringsverklaring. Behandeling der Ouderdomswet. Officieel bericht uit Londen, dat er geene gebeurtenissen tusschen Engeland of de ge allieerden en Nederland zijn geweest welke een verklaring kunnen geven voor de op zienbarende geruchten, die in Nederland de ronde hebben gedaan. Torpedeeren door de Duitsche duikboot IJ 30 van de Nederlandsche schoener Elsina Helena in de Noordzee, op grond vervoer van contrabande. 31 Vliegtuigen der geallieerden werpen 83 bommen van zwaar kaliber op verschil- lennde kampen van den vijand. Hevige artillerie-gevechten aan het Ison- zo-front en op de hoogten ten N.-W. van Görz. Voorbereiding door Oostenrijksch-Hon- gaarsche en Bulgaarsche troepen om Wal- lona te belegeren. De Engelsche bark Benjaim getorpe deerd. De artillerie-gevechten in Argonne en het Maasgebied duren voort. Geen nieuwe veranderingen van beteeke- nis bij Verdun. De Russen maken vorderingen in Z.-W. richting in de streek van Moesj en Bitlis. Volgens berichten van de Engelsche ad miraliteit is de Noorsche viermastbark Bell bij de Scilly-eilanden in den grond ge boord. De nieuwe onderkoning van Britsch-Indië Lord Chelmsford, komt te Bombay aan. Woensdag 5 April. Felix Diaz in het Zuiden van Mexico ge land met een sterke revolutionaire expedi tie. Asquith via Parijs te Londen terugge keerd. Behalve de L 15 zou nog een Zeppelin bij de laatste aanval op Engeland zijn getroffen. (Reuter). Het s.s. Clan Campbell uit Glasgow ge torpedeerd in de Middellandsche zee. Zitting van den Rijksdag. Rede van den Rijkskanselier, opmerkelijk door de verze kering dat Polen en de Oostzee-provinciën nooit meer onder Russisch bewind zouden terugkeeren. Donderdag 6 April. Volgens officieel Duitsch bericht (Wolff) hebben marine-luchtsc^pen in den nacht van 5 op 6 April een ijzerfabriek met hoog ovens bij Whitby vernield, eene batterij ten N. van Huil bestookt, alsmede fabrieksge bouwen in Leeds. Volgens Engelsch be richt namen hieraan drie Zeppelins deel. Activiteit van de artillerie in de streek van de Aisne. De Franschen herstellen gedeeltelijk door tegenaanvallen hunne positie in het Caillet- tebosch. Vrijdag 7 April. Door de Nederlandsche regeering is aan de Engelsche meegedeeld, dat de overtocht over de Noordzee zóó gevaarlijk is, dat zij het vervoer van invalide Engelsche en Duit sche krijgsgevangenen, die zouden worden uitgewisseld, niet ken ondernemen. In den Rijksdag zijn de begrooting van den Rijkskanselier en van Buitenlandsche Zaken goedgekeurd. Het Engelsche s.s. Zent in den grond geboord. Het Engelsche s.s. Vesuvio in den grond geboord. Een Duitsche duikboot door een Engelsch- Fransche flotielje getorpedeerd. Spanje protesteert door een nota aan Duitschland tegen het torpedeeren van de Sussex en de Vigo, waardoor verscheidene Spanjaarden -het leven hebben verloren. Politiek Overzicht De luchtoorlog. De luchtoorlog wordt steeds meer een ge wichtige factor in den wereldstrijd. In steeds toenemende mate worden de vliegtuigen aangewend in den oorlog, die op het vaste land wordt gevoerd; zij bewijzen als hulp wapen gewichtige diensten en de stoute on dernemingen, waarin zij zelfstandig optre den, verschaffen gelegenheid om den tegen stander te treffen ver buiten de hoofdtoonee- len van den strijd. Maar tegen één van de oorlogvoerenden, dien men op andere wijze niet aan het lijf kan komen, wordt het nieu we wapen met bijzondere voorliefde ge bruikt. De luchtraids tegen Engeland nemen op schrikbarende wijze in aantal en omvang toe. In de laatste week zijn bijna dagelijks, of juister gezegd haast lederen nacht. Zep pelins over de Noordzee gevlogen naar de Britsche oostkust. Zij bepalen zich niet tot het neerwerpen van bommen op de kust plaatsen, maar gaan diep het binnenland in. Zij verschijnen bij verscheidenen tegelijk en doen bijna gelijktijdig hunne werking voe len over de geheele oostelijke kust van het nooiden van Schotland tot den ingang van het Kanaal en nog daarover heen in Duin kerken. En na hunne opdracht te hebben volbracht, die bestaat in het verspreiden van dood èn verderf, en meer nog schrik en ont steltenis, keeren zij, zonder spoor na te laten, terug naar hun uitgangspunt. Qe aard van hun werk wordt door de Frankf. Ztg. aldus gekenschetst: „De regelmatige aanvallen hebben het bewijs geleverd, dat onze luchtvloot onder gunstige weersomstandigheden zonder be langrijk risico van de talrijke luchtkrui- sers en bij de herhaalde tochten is slechts een enkel luchtschip buiten gevecht ge raakt de beschieting van militaire ge wichtige punten zoo veelvuldig en met zoo groote praktische uitwerking uitvoert, dat de luchtaanval op het achter het eigenlijke slagfront liggende eiland niet slechts een plaag en eene belemmering is voor de En gelsche oorlogstoerusting en oorlogsindu strie, niet slechts een ongerief dat goede reden zou bieden tot belastering van de Duitsche oorlogvoering en tot het eischen van represaille-maatregelenmaar dat het hoogste Duitsche legerbestuur een krachtig en ernstig gevaarlijk werktuig in de hand heeft en besloten is te gebruiken, dat ge weldige militaire schade en eene zeer ge voelige storing van den arbeid der Engel sche oorlogsindustrie kan veroorzaken. De nu en dan ondernomen strooptochten van den vroegeren tijd waren zeker niet zonder nutde tegenwoordige massa-aanvallen echter hebben zonder twijfel eene bepaalde strategische waarde. Zij brengen menige ongewilde schade, maar hunne bruikbaar heid voor den oorlog is bewezen." Hierbij sluit zich gereedelijk aan de con clusie, die het in Kopenhagen verschijnende Extrabladet trekt uit de jongste gebeurte nissen in den luchtoorlog en die wordt uit gedrukt in de woorden „De oude graaf Zeppelin viert groote triomfen. Zijne lucht schepen hebben den toets doorgestaan. En- geland's droom van de Splendid isolation is door de Zeppelins verwoest. Engeland be- heerscht de zee, maar de lucht hebben de Duitschers aan zich onderdanig gemaakt. En wat schaadt het, dat de Duitsche vloot niet de Engelsche kusten kan vernielen, wanneer zij van de lucht uit bij herhaling de City van Londen bombardeert en in het wereldhart teft?" Over de uitwerking van de luchtraids zijn uiterst moeielijk positieve gegevens te krij gen. Van Duitsche zijde zijn die natuurlijk niet te verwachten. Hoe zou het aan de be manning van de Duitsche luchtschepen mo gelijk zijn, precies op te geven, waar de in den donkeren nadht uit het in vliegende vaart voortsnellende voertuig neergeworpen bommen neerkomen en welk effect zij heb ben Men is hier voor een goed deel op gissingen aangewezen, en het is ongetwijfeld waar, dat van de op goed geluk neergewor pen spring- en brandbommen velen geen doel treffen. Maar aan den anderen kant streven de Engelschen kennelijk het doel voorbij, wanneer zij stoutweg alles wat van Duitsche zijde wordt berioht over de door de luchtraids aangerichte materieele schade kenschetsen als zwendelberichten. De En- gelsohe mededeelingen dragen al te duide lijk den stempel der onwaarheid. Zij vermel den de cijfers van de neergekomen bommen en van de mensohen (mannen, vrouwen en kinderen), die door deze bommen getroffen zijn. Maar over de sohade aan gebouwen en inrichtingen bewaren zij een volkomen stil zwijgen hoogstens vermelden zij, dat geene militaire inrichtingen zijn getroffen. Het zou. al heel toevallig zijn, als de vijandelijke bommen, die vrouwen en kinderen niet sna ren, alle gebouwen uit den weg gingen. Dat vergt te veel van de goedgeloovigheid van het publiek. Maar gesteld, het ware juist, dan moet bij de beoordeeling van het effect der lucht raids niet worden vergeten, dat er naast den materieelen factor nog een andei'e is de moreele. Die factor is ook van gewicht. Ieder slachtoffer, dat door een ZeDDeÜn wordt gemaakt, treft de bevolking van Enge land als een sohok. Een kind, dat op Engel- sohr-n grond in eene vreedzame omgevmg door een uit een Zeppelin neervallenden bom wordt gedood, treft de Engelsche b-trgers dieper, dan tien soldaten, die aan het front vallen. De Neue Freie Presse zegt het zeer juist„Engeland heeft in dezen oorlo., iets verloren, dat de inhoud van zijne politiek in eeuwen is geweestde waarborg der on aantastbaarheid, het eilandgevoel." Dat is de nieuwe factor, die nu slag op slag zijn invloed in Engeland doet gelden. En wanneer de Engelsche pers verzekert dat het Engelsche volk zich geen vrees laat aanjagen en door de Duitsohe pogingen om door luchtraids schrik te verspreiden, zich niet zal laten afbrengen van het doel, dat het door den oorlog wil bereiken, dan komt het ons voor,-dat dit iets is, wat niet op gezag kan worden aan~^*-^men. Het is juist datopne wat bewezen re.oet worden De oorlog. B e r I ij n, 7 April. (W. B.) Bericht var; het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Door een zorgvuldig voorbereiden aanval stelden onze troepen na een hardnekkigen strijd zich in het bezit van de Engelsche, thans door Canadeesche troepen bezette trechterstellingen van Saint-Eloi. In de Argonne sloten zich korte gevech ten aan bij Fransche opblazingen ten noor den van Four de Paris. De onder aanwen ding van een vlammenwerper vooruitgedron gen vijand werd snel weer terug geworpen. Veelvuldige vijandelijke aanvalspogin,;en tegen onze boschstcllingen ten noordoosten van Avocourt kwamen niet verder dan in het eerste begin gesmoorde of vruchtelooze par- tieele aanvallen. Ook ten oosten von de Maas konden de Franschen hunne aanvallen tegen de vast in onze handen zijnde werken in het CaiL ïettebosch niet volbrengen. De voor een voorgenomen aanval in gereedheid ge brachte troepen werden door ons artillerie vuur op afdoende wijze gegrepen. P a r ij s, 7 April. (Havas). Namiddag* communiqué. Ten westen van de Maas drongen de Duit schers in den loop van een nachtelijken aaiv val, die was voorbereid door een hevig bonv» bardement op de Fransche stellingen tus schen Betliincourt en hoogte 265, in de loopgraaf der eerste linie langs den weg Bethincourt—Chattencourt. Een onmiddellijk ondernomen Fransche tegenaanval wierp de Duitschers uit het grootste deel van de ver loren gegane punten; zij houden thans nog slechts eenigen van de voorste elementen bezet op eene lengte van ongeveer 300 Me ters. Oostelijk van de Maas was bij tusschen- poozen bombardement. De Franschen bleven vorderen in de Duitsche gangen ten zuid» oosten van het fort Douaumont. In de Woëvre waren eenige vlagen artille rievuur. Avondcommuniqué. Zware artillerie bombardeerde de Dutfc» sche stellingen bij Middelkerke en Lange- marek. Ten westen van de Maas deden de Duit schers, na een allerhevigst bombardement, een hevigen aanval ten oosten en zuiden van Haucourt op een front van twee Kilo» meters. Onze artillerie en machinegeweren dreven hen terug naar hunne loopgravenj velen werden gedood. De Franschen her overden de loopgraafgedeelten, die hun gis» teren ten zuidoosten van Bethincourt warer ontnomen. Het bombardement van den Mort-hommf en van Cumières werd voortgezet Londen, 7 April. (R.) Communiqué van het Britsche hodfdkwartier. Gisteren is de vijand er in geslaagd, bij St. Eloi een gedeelte van het terrein te her winnen, dat wij den 27sten Maart veroverd hadden. Het gevecht duurt nog voort. Gis terennacht is een kleine vijandelijke afdee- ling na een zeer hevige beschieting, in een van onze loopgraven ten Noorden van da Ancre gedrongen. Hij werd spoedig weef verdreven. Heden was de artillerie werkzaam bij Souchez, Aix-Noulette, St.-Eloi en /peren. BerTijn, 7 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groota hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten zuiden van het Naroczmeer werden plaatselijke, maar hevige Russische aanval len tot mislukking gebracht. De vijandelijke artillerie was aan beide zijden van dit meer levendig werkzaam. W e e n e n, 7 April. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel is niet* bijzonders gebeurd. Petersburg, 7 April. (Tel.-agent* schap). Communiqué van den grooten gene» ra'en stef. In de streek van Rig*a en in den Dwina* sector beneden Friedrichstadt was een Ie» vendig artillerievuur op vele plaatsen. Een vijandelijke automobiel, die in da streek ten zuidwesten van Remershof met snelvuur onze loopgraven beschoot, werd door ons artillerievuur gedwongen te vluch ten. Op het front van de stellingen aan de Dwinsk was een wisseling van vuur. Het einde van het opbreken van het ijs wordt bericht. Ook in de rijzing van hel water is ontspanning gekomen. In de streek ten zuidwesten van het Na- roezmee» was gisteren den geheelen dag een hevig artillerie-gevecht. Tegen den avond bezetten onze troepen eenige punten van da vijandelijke stellingen bij het dorp Blizn'/ri) zij maakten een officier en 72 soldaten e©-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1