„DE EEMLANDER". Maandag 10 April 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. N° 242 Voorjaarsbeloften. r„ V F. A. EBB1NGE WUBBEN. Hoofdredactie: Mf Q j VAN SCHAARDENBURO Uitgeve.s: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: P«t 8 muodeo *oor Amoreloortf J-®®* Idem franco per post Pei week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) Afzonderlijke nummers Wekeliikscb bijvoegsel ttMnnitcht Huitiroutï' (onder redactie van Thérêae Hovenl per 3 mnd. OO cl». Wekelgksob bijvoegsel .Ai* P»r 8 mnd. 40 cl». Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIE N: Van 1—5 regelsf i.sa. Elke rogol meorO.IO. Pienstaanbiodinqan 2J5 cent» btf vooruitbetaling. Groote letiers naar plaataruimta. Voor handel en bedrijt bestaan zeor voordooligo bepalingo» tot hot herhaald ndvurteoren tn dit Blad, bij abonnoment. Eone oiioulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het zijn voorjaarsbeloften èl om ons heen. De bottende heesters, het ontluikende groen, de met-den-dag-fqller plekkende kleurenpracht van onze tulpen en hyacinten, het vogelconcert, dat steeds vroeger en blijder ons wekt en ten slotte... het Beël- eebubsfeest der huisvrouwen, even eoht-Hol- landsch berucht als onze bloembollen be roemd, de schoonmaak f Het geraag en gesohrob, de kale .muren er kale tTappen, de leege kamers en de volle portalen, het zijn alle manifestaties ven de Nederlandsche huisvrouw, die op hoar manier de blijde boodschap van het nederend voorjaar verkondigt. Maar wat zonderlinger is, dit jaar maken ook de mannen zich op om mee* te doen aan de groote schoonmaak. Hun mouwen «iin reeds opgestroopt, emmers helder wa ter dragen zij aan, bezems en boenders staan ld tegen den wand en deuren en ramen zijn wijd opengezet, opdat de heerlijke lente lucht de duffe atmosfeer verfrissche en het weldadige zonnelicht binnendringe. Het is niet de eerste keer dat ze schoon maken, de mannen .In 1913 hebben ze de Tweede Kamer onder handen genomen, en nu krijgt de Eerste een beurt. En de bewoonster van het huis, waar de manen zich zoo weren, de 'Nederlandsche Maagd, knikt goedkeurend, doch, Folland- 6ohe die ook zij is, zou zij toch mpar liefst zien dat bij 'n volgende schoonmaak.... ook de vrouwen mo?en meedoen. Politiek Overzicht De financieele nasleep van den wereldstrijd. De begrooting, die de Britsche regeering heeft ingediend voor het op 1 April begon- nen dienstjaar, illustreert opnieuw de ont zettende verzwaring van de financieele las ten die de oorlog meebrengt voor de vol ken, die nu sedert 20 maanden bezig zijn elkaar te vernietigen. Van de nieuwe belas tingen, die zullen worden geheven, wordt verwacht, dat zij zullen opbrengen: de inkomstenbelasting 43,500,000 de belasting op openbare vermakelijkheden 5,000,000 de belasting op spoorweg kaartjes r* 3,000,000 de hoogere suikerbelasting 7,000,000 de verhooging der rechten op cacao, koffie en cichorei 1,650,000 de lucifersbelasting 2,000,000 de belasting op minerale wateren 2,000,000 de belastingverhooging voor motorrijtuigen 800,000 Totaal nieuwe belastingen 64,950,000 Verder wordt de opbrengst van de belas ting op de oorlogswinsten, die van 50 tot 60 pet. wordt verhoogd, geraamd 86 mil- lioen. Die beide bedragen komen bij de op brengst der bestaande belastingen, geraamd op 358,050,000, zoodat het algemeene to taal, dat aan belastingen moet worden opge bracht, is £509 millioen. In het laatste vredesjaar was de totale som die het Britsche volk aan belastingen had op te brengen 198 millioen. Door de nieuwe belastingen, die reeds gevoteerd zijn, is de som gestegen tot 389 millioen. De nu voorgestelde belastingen zullen de som brengen op 509 millioen. Daarmee zal voor dit jaar de noodige voorziening getroffen zijn. Voor het volgen de jaar zal het op nieuw aanzetten van de belastingschroef niet te vermijden zijn, als de oorlog blijft voortduren. Dat doet het aan houdend zwellende cijfer van de staats schuld met zekerheid verwachten. De toene ming van de schuld is uitgedrukt in de vol gende cijfers: Schuld vóór den oorlog 651,000,000 1914—1915 458,000,000 1915-1916 1,031,000,000 Totaal op 31 Maart 1916 £2,140,000,000 Daaronder zijn begrepen 368 millioen, die zijn voorgeschoten aan de bondgenoo- ten en aan de dominions. Op 31 Maart 1917 zal, volgens raming, het geheele bedrag van de schuld zijn £3440 millioen. De voorschotten aan de bondge- nooten en de dominions zullen dan bedra gen 800 millioen; het netto-bedrag van de schuld van het Vereenigde koninkrijk zal zijn £2640 millioen, in verband waarmee de post voor rente en aflossing op de be grooting zal moeten worden uitgetrokken op £145 millioen. Wanneer de toestand op 1 April 1917 weer normaal geworden zal zijn, don zal de begrooting voor den schulddienst belast zijn met eene blijvende jaarlijksche uitgave van 145 millioen. Daarbij tellende de uitgaven van een vredesjaar ad 173 millioen en 20 millioen voor oorlogspensioenen, zal de be grooting der uitgaven van den Britschen rijksdienst zijn 338 millioen. Duidelijker nog dan uit deze millioenen- cijfers komt de zwaarte van den last, die ten gevolge van den oorlog op de burgers zal drukken, uit in de 'cijfers, die aangeven hoe de voorgestelde belastingverhoogingen voor de individueele belastingbetalenden zullen werken. De schaal, waarnaar de heffing van de inkomstenbelasting berekend wordt, is verleden jaar naar beneden uitgebreid; de belasting begint nu te werken van een in komen van £130 af. Wanneer de belasting ongewijzigd gebleven was zouden de inko mens uit arbeid te betalen gehad hebben 2 s. 1 d. per Maar de heffing is verhoogd tot 2 s. 3 d. van inkomsten van £300 tot 500 en verder naar evenredigheid De ver meerdering stijgt van 7 pet. op het laagste bedrag tot 19 pet. op inkomens van 1000. Grooter nog is de stijging der heffing van inkomsten uit kapitaal. Dit maken de volgen de cijfers duidelijk: Inkomen Oud stelsel Nieuw stelsel 300 £25 4 s 0 d £27 0s0d 1000 157 10 O 200 0 0 2500 437 10 0 625 0 0 Men ziet hoe de rijzing stijgt naarmate het inkomen grooter wordt; van £1000 in komen zal voortaan de heffing bedragen 20 pet., van 2500 25 pet. Zoo zullen de 43V* millioen ponden ster ling worden verkregen, die de inkomsten belasting in het nieuwe dienstjaar meer zal moeten opbrengen. Ook de verder voorge stelde nieuwe of verhoogingen van be staande belastingen verzwaren de lasten aanmerkelijk. De belasting op de spoorweg- kaartjes eiscty een penny van iederen shil ling voor de schatkist. Van cacao wordt 6 pence per pond geheven in plaats van Ï'A; die belasting wordt verviervoudigd. Het recht op koffie en op cichorei wordt van 3 op 6 pence per pond gebracht, dus verdub beld. Op suiker wordt 50 pet. meer belas ting gelegd; het recht was 1 penny per pond en wordt nu anderhalf jience. De kanselier der schatkist rekent suiker onder de weel deartikelen; het oude standpunt, dat suiker' onder de voedingsmiddelen rekende, is dus verlaten. Minerale wateren worden belast met 4 tot 8 pence per gallon. De belasting van geestrijke dranken ondergaat ditmaal geene verhooging, wat wel hieraan zal zijn te wijten, dat men tot de overtuiging is ge komen, dat eene verdere verzwaring geene vermeerdering, maar eerder vermindering van de inkomsten voor de schatkist zou op leveren. Er werden in het lagerhuis enkele stem^ men gehoord, die de vrees uitdrukten, dat het land zulk eene verzwaring van de lasten niet zou kunnen dragen. De lucifersfabri kanten klagen, dat de nieuwe belasting hun het bedrijf onmogelijk zal maken, en zij zijn eene actie daartegen begonnen. De ar beidsparty in het lagerhuis is tegen de be lasting op de spoorwegkaartjes, omdat die te zeer op de arbeiders zal drukken. Maar over 't algemeen schijnt de meening te overhe^schen, dat-de rendering met hare voorstellen den juisten weg heeft getroffen en dat men haar niet in den st^ek moet la ten om het hoofd te kunnen bieden aan wat de toestand eischt. In zooverre is de lof verdiend, die de kanselier der schatkist heeft gebracht aan het Engelsche volk, dat strijdt niet alleen met zijn leger en* zijne vloot, maar zijne geheele financieele en produc tieve kracht in den strijd werpt. Maar dub bel jammer is het, dat dit geschiedt voor eene zoo slechte zaak als de voortzetting is van eene worsteling, die meer en meer blijkt niet tot de overwinning van een der par tijen te kunnen leiden, doch slechts tot hun ne wederzijdsche uitputting. De oorlog. Par ij s 8 April. (R.). Avondcommu niqué. De Fransche artillerie vernielde een waar nemingspost in Picardië. Er waren hevige wederkeerige bombardementen, die over 't algemeen niet gevolgd werden door infante- rie-actie. In Verdun is de toestand onveran derd. Londen, 8 April. (R.). Communiqué van het hoofdkwartier. Er was mijnarbeid in de buurt van Hul- luoh, in de steengroeven bij Givenchy en ten zuidoosten van Roolincourt. De artillerie was werkzaam aan beide z'Men op verschei dene gedeelten van he' front. B e r 1 ij n, 9 April. (WB.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op alle oorlogstooneelen is de toestand over 't algemeen onveranderd. P a r ij s, 9 April. (Havas). Namiddag, communiqué. In den loop van den nacht heerschte ten Westen van de Maas geringe bedrijvigheid van de artillerie. Aan den oostelijken Maas oever maakten de Franschea eenige vorde ringen. Ten Zuiden van het dorp Douaumont ver overden zij ongeveer 150 M. van een Duit- sche loopgraaf. Twee Duitsche aanvallen met handgranaten op de Fransche stellingen in het bosch van Caillette ondernomen, wer den afgeslagen. In de Woëvre is de nacht betrekkelijk kalm verloopen. In Lotharingen is een onverhoedsche aanval van de Duitschers tegen een der Fransche versterkingen in de streek van Embermesnil volkomen mislukt, waarbij de Duitschers eenige verliezen leden. Avondcommuniqué. Ten westen van de Maas was een hevige strijd gedurende den geheelen dag op ons gansche front AvocourtCumières, dat zich zelfs uitstrekte tot den oostelijken oever. De ontruiming van de uitspringende stel ling van Bethincourt, waartoe vroeger reeds was besloten, werd gisterenavond uitgevoerd en stelde ons in staat een onafgebroken linie te vormen van het Avocourt-rédult langs de begroeide hellingen ten westen van heuvel 304 en den zuidelijken oever van de Forgesbeek ten noordoosten van Haucourt, welke onze stellingen ten zuiden van Bethincourt, Esnes, Bethincourt en Chattancourt en de dwarswegen vereenigt. Deze geheele linie werd hevig aangeval len en weerstond de woedendste aanvallen. Het Duitsche offensief op het Mort- homme-Cumièresfront werd bloedig gesla gen. De vijandelijke aanvalscolonnes debou- cheerden in dichte formatiën uit het Cumiè- resbosch; zij werden gegrepen door ma chinegeweer- en artillerievuur en verstrooid en lieten honderden dooden achter. Alle aanvallen op den Mort-homme werden ook teruggeslagen met zwaar verlies. Een gelijktijdige aanval op onze stellin gen tusschen het Avocourtbosch en de Forgesbeek werd krachtig weerstaan en overal teruggeslagen. Eindelijk werd een aanval gedaan op een van onze werken ten noordoosten van Avo court, die tijdelijk sic jde; de vijand kreeg voet in onze loopgra^ën maar werd onmid dellijk verdreven door onze tegenaanval. De vijandelijke artillerie was zeer actief ten oosten van de Maas tegen den Poivre- heuvel, de streek van Douaumont en Vaux en al onze tweede liniën. De artillerie be lette de vijandelijke infanterie hare Ioojrf' graven te verlaten. Londen, 9 April. (R.) Britsch coib. muniqué. Een Fokker daalde gisteren neer in onza liniën. De bestuurder werd ongewond ge< vangen genomen. De artillerie was heden werkzaam in Nei* ville, St. Vaast, Souchez, de Hohenzollen* redoute en Wytschaete. De vijand liet eert mijn springen in den Hohenzollern-sector. Wij houden te Saint-Eloi een aanzienlijk stuk grond bezet, dat den 27en Maart ge* wonnen werd, daaronder drie van de vie* groote mijnkraters. P a r ij s,. 9 April. (Havas)i De nieuwa taktiek van de Duitschers om terug te kee- ren tot de afwisselende aanvallen ten oosten en ten westen van de Maas, bevestigt hel échec van hunne vroegere pogingen. In den nacht van den 7en hernieuwden zij bewes ten de Maas de poging van den vorigen dag om uit Haucourt te deboucheeren. Zij nes telden zich in twee kleine vooruitgelegen werken ten zuiden van het gehucht. Dit zeei kleine plaatselijke succes is zonder gevolg voor de Fransche linie. Ten oosten van de Maas werden zij oj> nieuw tegengehouden door ons vuur en lie ten talrijke lijken achter. De Franschen gii* gen voort gedurende den dag door middel van granaten vijandelijke gangen ten noord oosten van Bethincourt te nemen, waar de Duitschers In den nacht van den 6en 300 Meters bezetten. Het bombardement was intens op het Fransche front Bethincourt—* Mort-hommeCumières, maar het vern\ii»« derde ten oosten van de Maas, waar de Fran schen een coup de main met granaten stuitten op een loopgraaf ten noorden van den kam van Va.ux. Eene operatie, die in Champagne werd beproefd, mislukte even eens. Deze reeks kleine gevechten, die aandui den, dat de actie zich versnippert maat voor de Duitschers vrij kostbare verliezen na zich sleept, is niet in staat de standva* tlgheld van de verdedigers van Verdun t« vermoeien. B e r 1 ij n, 9 A p r i L (W. B.) Officiee\ Den 8en April hebben zier marinevliegtuü gen een aanval gedaan op het Russisch* vliegstation te Pappensholm, bij Kielkon^ op Oesel (een eiland voor de golf van. Riga). Er werden twintig bommen geworpen. Van vier ter afweer opgestegen vijandelijk* vliegers werden er twee tot landen gedwon* gen. Ondanks de hevige beschieting zijn onze vliegtuigen onbeschadigd terugge keerd. P a r Ij s, 9 April. (Havas). Het gat, dal door een bom uit een Zeppelin op den bou levard Menilmontant werd gemaakt, zal door de Compagnie Metropolitaine in een luchtkoker veranderd worden. Zoo zal de herinnering aan dit Duitsche piratenbezoek bewaard blijven. Weenen, 8 April. (W. B.) Qtficieel bericht van heden middag. Indien de schijnheiligheid kwam te ster ven, zou de bescheidenheid althans in de halve rouw gaan. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 89 Zoo ongeveer hetzelfde zei de vader van Mercedes aan den timmerman: Frasquito was zoo aangeschoten dat hij niet op zijn beenen kon staan. Hiermee stelde de oude zich tevre den, niet zonder zijn minachting kenbaar te ♦naken over de jongelui van den tegenwoordi- gen tijd. die nog geen enkel glaasje wijn kon den verdragen. Zoo keerde gelukkig de rust terug en gingen fweer harmonie en vroolijkheid heerschen. P.afacl nam de gitaar weer op en deed ver scheiden guitige liedjes hcoren, die allen var. pret buiten zichzelve brachten. Velasquez en Maria Manuela hadden zich fwat afgezonderd en genoten van den beerlij ken sterrenhemel en het opfrisschende windje. De majo was buitengewoon vroolijk, maar van tijd tot tijd^overviel hem toch een vlaag van treurigheid, gemengd met onrust, die het hem onmogelijk maakte er een woord uit te bren gen en hem het voorhoofd deed fronsen. Na een van die buien zei hij met een weemoedi gen glimlach: „Maria, herinner jij je nog. dat je kaarten mijn huwelijk met Soledad voorspelden?" Het meisje wist in haar verwarring niet wat te antwoorden, éindelijk stamelde zij: „De kaarten jokken nooit... Het zal mijn schuld zijn, dat ik ze niet goed begrepen hob." „Och loop, ze zullen niet mijn huwelijk heb ben voorspeld, maar dat van Frasquito." Merkend dat deze spotternij haar hinderde, nam hij haar hand en zéi, deze streelend: „Stoor je niet aan mijn spotternijen. De kaarten kondigden een huwTelijk aan, maar met jou, morena, die oogen hebt, die tot in mijn ziel doordringen." „Ga toch heen, gek. Wees toch niet zoo mal," hernam ze hem wegduwend, maar El guapo werd nog aanhaliger dan te voren en hield niet op haar allerlei zoete woordjes toe te fluisteren. Dicht bij hen heerschte groote vroolijkheid. Rafaël, die genoeg had van zingen en gitaar spelen, hield zich bezig als naar gewoonte zijn neef te plagen. „Je hebt een goed huwelijk gedaan, Pepa. Je ontneemt me mijn rechterhandt. die Fras quito is een man van zaken cn een werkezel als geen ander... iemand, die rekenen kan, nee, maar daar sta je versteld van. Hij heeft maar een ondeugd: dat het geld hem aan de vingers blijft kleven, of het lijm is. „Wat ben je weer aan 't doorslaan, oom" riep Frasquito uit, terwijl de anderen in lachen uitbarstten. „Wees voorzichtig, Pepa. Maak dat je hem er onder krijgt, want anders is hij in staat je zonder borden in de keuken te laten." En de oude, die de wijn altijd uitdagend fcrunettt. maakte, ging voort met plagen. De gasten gier den van het lachen. Toen riep Frasquito woe dend uit: „Laat hem toch kletsen. Hij kan nu eenmaal zijn mond niet houden." Velasquez was nader gekomen om ook tc lachen om de grappen, en had Maria alleen gelaten. Antonio dit ziende, stond op en trad met een omweg op zijn vorig liefje toe. ..Present, kapitein" zei hij haar zachtjes aan 't oor. Het meisje beefde van. schrik, draaide haar hoofd om, keek Antonio aan en ging voort met naar dc lucht te kijken. Hij plaatste zich daar op naast haar en zei: „Ik ben het, de ploertige, onbeschaamde Antonio, die in duizend nooden zit als een visch boven water." „Gooi je van de muur, dan val je er in," gaf ze zacht ten antwoord, zonder van hou ding te veranderen. „Dat zou ik ook wat graag doen, maar ik kan niet tegen koud water. Je weet wel dat ik last van rhumatiek heb." „Laat je dan stoven." „Ik ben erg ongelukkig, de badvrouw doet haar best om 't bad ijskoud voor me te krij gen." „De tegenwoordige badvrouw?" „Neen, de vroegere." „Wat geeft dat, als 't bad niet voor jou is?" „Nu, ik ga er toch in al moeten ze er mij verstijfd uit halen." „De badvrouw zal er je met stokslagen uit jagen." „Dat zou me wel lijken om warm te wor den." .Velasquez had met woede alle bewegingen van Antonio gevolgd maar kalmeerde gauw toen hij den stoel naast Soledad leeg zag. Be wogen door een plotselingen aandrang ging hij naast haar zitten. Het meisje kon een sid dering niet onderdrukken en trok zulk een woedend gezicht tegen hem, als ze zeker nog nooit gedaan had. Na deze moedigen zet bleef de majo zitten zonder te weten wat te doen of te zeggen» Eindelijk zei hij. „Wie naar Sevilla gaat, verliest zijn plaats." Soledad antwoordde niet en vertrok zelfs geen spier van haar gezicht. Op onverschilli gen toon vroeg hij: „Vindt Je 't goed, dat Ik een oogenblik op dezen stoel uitrust?" ,,'t Is de mijne niet" was 't antwoord. „Laten we eens veronderstellen dat het de jouwe is." „Als--'t de mijne wa9 zou hij hier niet staan." „Ik zal ze koopen en ze je geven. Wat zou je dan doen?" „Ze laten waar ze is." „Met jou crop of een ander dat doet er niet toe." „Als 't je niets kan schelen dan blijf ik erop zitten. Ik zit liever naast jou dan aan de rech terhand van God." Soledad haalde minachtend de schouders op. Ze was onrustig toen ze zag dat Antonio naar Maria Manuela ging. Ze zag hen aan, of ze hen met haar blik' verpletteren wilde. De woorden van Velasquez waren haar hinderlijk en maakten haar nog zenuwachtiger. Maar ziende dat Antonio haar kant uitkeek, ver anderde ze eensklaps. Ze begon vroolijk met haar vroegeren minnaar te praten, keek hem lief aan en had ineens zooveel le praten dat een fijn opmerker dadelijk zou begrijpen, dat deze opwinding gemaakt was. Velasquez was In den zevenden hemel. Hij nam de vriendelijkheid van het meisje voor zoete koek aan. Na eenige minuien dach' hij zich weer meester tc zijn van het hart van de schoone en verdiepte zich in een zee van illusies. Onder de anderen heerschte dezelfde vroo lijkheid. Mercedes la Cardenala danste met Gregorio, haar schoonbroer. Frasquito, die nai den twist met zijn schoonvader nog in eert hoogst opgewonden toestand was, ging om afleiding te zoeken met Isabel dansen. Rafaël zat met den timmerman in een hoek en eert getrouwd vrouwtje wier man niet aanwezig was, luchtte haar hart over haar huiselijk leven aan Paca en vroeg haar om raad. „Je kunt niet gelooven, Paca, hoe ongevoe* lig en goddeloos hij Is. Laatst had ik dertig pesetas op zij gelegd om wat voor de hqis-« houding te koopen. En gaat hij niet in de kas| snuffelen en verbrast mijn arme geld." „Dat zou men toch niet van hem zeggen." „Dat zou men ook niet. Als men hem ziet zou men hem op een altaar zetten, inplaat* van de Heilige Jozef. Men denkt dat het eert mug is, die niet steekt, maar ik verzeker je dat hij dat des te harder doet Kijk maar" ver< volgde ze haar mouw opstroopend, „nleman<^ zou denken dat ik deze iidteekens aan hem danken heb." „Wat? slaat hij je dan?" riep Paca ontzaf uit. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1