„DE E EM LAN DER". Woensdag 12 April 1916. BUITENLAND.^ FEUILLETON. SOLFDAD. N° 244 14" Jaargang. Geen uitweg. F. A. EBBINOE WUBBEN. Hoofdredactie. Mr p j yAN SCHAARDENBÜRO. Uitgevers: VALKHOFF Co. A BONN EM ENTSPRU8: ff,i 8 maanden voor Amersfoort l.OO. Idem franco per. post- 1.50. Per week (met gratia venekering tegen ongelukken) O. I O. Afionderlvjke nummer* O.O.I. Wekelijkscb bijvoegsel „D# Hollanitdu Buiarroua" (onder redactie ven Thérèee Hovenl per il mnd. SO cis. Wekelökeeb b(jvoeg*el .Fob nu ewe" per 8 mnd. 40 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIE N: Van 1—5 regels,.50. Elko repel meerO. ÏO. Dienstaanbiedingen 2rt cent» bjj vooruitbetaling. Grooto lottere naar plaatsruimte. Voor handol en bodryt bestaan zeer voordoolipe bepalingen tot liet herhaald ad verteoren in dit Bind, bij abonnonient. Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt o» aanvraag toegezonden. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort brengt ter elgemeene kennis, dat 25 staten No. 75 der grondbelasting van 12 April tot en met 17 Mei 1910 ter inzage zijn nedergelegd op het bureau der Gemeente-Belastingen, Koestraat 9. Amersfoort, 10 April 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RA ND \VLJ CK. Wie kennis heeft genomen van de bizon- «ierheden, waaronder zich onlangs in den Haag zulk een bloedig familiedrama heeft afgespeeld, zal met-deernis vervuld zijn met de onschuldige slachtoffers van deze wan hoopsdaad. Wellicht met afschuw over de koelbloedi ge, de cynische wijze van doen van den bedrijver, die na zijne financieele verplich tingen geregeld te hebben, twee menschen- levens opofferde, wijl hij economisch geen kans zag hun aardsch bestaan te bestendi gen, en daarna zich zelf doodde. Wat moet er wel in het hoofd van dezen diep rampzalige zijn omgegaan, alvorens hij besloot datgene te doen, wat èn uit gods dienstig èn uit zedelijk oogpunt, niet te ver dedigen valt? Toch heeft deze handeling, al moge zij op zioh zelve nog zoo afkeurenswaardig tijn, ten grondslag een schijn, doch ook niets meer dan een bedriegelijken schijn van altruisme, hier van groote liefde voor vrouw en kind. En als echtgenoot en als vader waren de huiselijke omstandigheden, waaronder hij verkeerde, gelukkig te noemen. Juist daarom wellicht zag hij met groote angstvalligheid, met zorg, de dagen tege moet, dat hij niet meer in staat zou zijn zijne dierbaren het noodige voedsel en onderdak te kunnen verschaffen. Zag hij, als man, die de wereld meende te kennen, de beide wezens, die hem zoo na aan 't harte lagen, reeds in gedachten ten prooi aan diepe ellende, aan bittere ar moede. Tot wien hij zioh mogelijk reeds gewend had, is ons niet bekend, doch wij vermoeden, dat hij maar al te goed wist, dat in dagen van grooten nood, dikwerf de naaste familie en de zoogenaamd goede vrienden, doof zijn voor de vertoogen om hulp aan hunne be trekkingen, die op 't punt zijn aan lager wal te raken. Wie weet tot welke bittere ervaring ook deze man gekomen was, welke moeite, wel ke pogingen hij reeds In 't werk had gesteld om te trachten er zioh door heen te slaan. Eindelijk geen uitweg meer ziende, be sloot hij een einde aan alles te maken, wat hij nooit had mogen doen, wijl het nu een maal niet geoorloofd is, wijl het strijdt tegen eene hoogere opvatting. Het is beter en wenschelijker gedeclas seerd te worden, vernederingen te moeten verdragen, ja zelfs als 't moet langs de deur te bedelen, dan in te grijpen in ons eigen bestaan en in dat van anderen. Gelukkig komen gevallen gelijk dit in ons land weinig voor. Dat er echter, vooral In deze tijden, toe standen zullen *jn, die aanleiding zouden kunnen geven tot het vormen van derge lijke wanhopige gedachten, gelooven wij gaarne. Wat zouden met fortuin gezegende men- schen nog veel kunnen doen, indien zij, l'instar van Liefdadigheid naar Vermogen, zich slechts wilden constitueeren tot een Algemeen Comité van Bijstand, ten einde hen, die op 't punt staan van te stranden, met raad en daad te helpen. Niet op vernederende wijze, zooals men een bedelaar een aalmoes toewerpt, doch als mensch jegens medemensch, welwillend en humaan. In onze westersche maatschappij zijn wij helaas nog niet zoo doordrongen van hu- maniteitsbegrippen als in het verre 'oosten, waar men ons belangrijk vooruit is. Van rijken, die ten bate van de lijdende en arme menschheid hun vermogen weg schenken om daarna verder het leven als eenvoudig kloosterbewoner door te bren gen, vernemen wij hier slechts zelden, en als 't zoo mocht zijn, dan geschiedt 't meer als boetedoening, dan wel uit drang des harten. Volgens onze Westersche wijze van zien worden dezulken beschouwd als dwazen, in tegenstelling met de Oosterlingen, die hen eeren als heiligen, als hoogstaande men- schen. Ten slotte laat ons hopen dat gevallen als het hier behandelde, tot de hooge uit zonderingen zullen blijven behooren. F. A. E. W. De oorlog. Berlijn, 11 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Nadat zij hun artillerievuur belangrijk had den versterkt, gingen de Engelschen ten zui den van Saint-Eloi over tot een krachtigen handaanval aan het front van onze trechter- stelling, die mislukte. De stelling is in hare geheele uitbreiding vast in onze handen. In de Argonne bij Fille-morte en verder oostelijk bij Vauquois brachten cLe Fran- schen door verscheidene opblazingen zich zelf schade toe. In het gevechtsterrein aan beide zijden van de Maas was ook gisteren de gevechts- arbeid zeer levendig. De tegenaanvallen te gen de door ons genomen Fransche stel lingen ten zuiden van de Forgesbeek tus- schen Haucourt en Bethincourt vielen ineen met groot verlies voor den tegenstander. Het aartal ongewonde gevangenen steeg hier met 22 officieren en 540 man en bereikte 36 officieren en 1231 man; de buit werd 2 kanonnen en 22 machinegeweren. Bij het wegnemen van nog meer blokhui zen ten zuiden van het Ravenbosch werden heden nacht 222 gevangenen en een machi negeweer ingeleverd. De tegenstooten uit de richting Chattencourt bleven liggen in ons werkzaam flankvuur van den oostelljken oever uit. Rechts van de Maas trachtte de vijand vruchteloos aan den zuidwestelijken rand van de Cote de Poivre den verloren grond te herwinnen. Ten zuidwesten van het fort Douaumont moest hij op nieuw verdedi gingswerken aan ons prijsgeven, waaruit wij een dozijn gevangenen en drie machinege weren terugbrachten. Door het vuur van onze afweerkanonnen werden twee vijandelijke vliegtuigen ten zuidoosten van Yperen naar beneden ge bracht. P a r ij s, 11 April. Namiddagcommu niqué Op den linkeroever van de Maas deden de Duitschers gisteren tegen het einde van den avond op de Fransche stelling van den Mort Homme een aanval, die gepaard ging aan het gebruik van ontvlambare gassen. De aanval die uitging van het Ravenbosch, werd teruggeslagen door het Fransche sper- en infanterievuur, behalve in het oos ten waar de Duitschers vasten voet kregen in enkele kleine loopgraafelementen op den linkeroever. De Duitschers trachtten in den loop van den nacht de Franschen uit de loopgraven te werpen, welke door dezen in de laatste dagen ten zuiden van het dorp Douaumont waren veroverd, welke poging eveneens vergezeld ging van het gebruik van ontvlambare gassen, doch op een bloe die échec uitliep. Er was een hevig bom bardement in de streek van Douaumont en Vaux. Hedenmorgen heeft nabij Badonvillers een Fransche vlieger twee Duitsche vliegers naar beneden doen storten. P a r ij s, 11 April. (R.- Avondcommu niqué. Ten noorden van de Aisne beschoot onze artillerie een sterken, vijandelijken marchee- renden troep en bracht hem zware verliezen toe. Onze artillerie werkte in de Argonne te gen het geheele vijandelijke front. Er was een hevig bombardement op ons front Mort-hommeCumières bewesten de Maas, maar geene infanterie-actie van de Duit schers. Ten oosten van de Maas vielen de Duit schers na eene grondige artillerie-voorbe reiding, eindigende met het afschieten van traanbommen, om vier uur in den namiddag onze loopgTaven tusschen Douaumont en Vaux aan; zij kregen voet in eenigen van de voorste liniëi., maar werden onmiddellijk verdreven door een tegenaanval, waarin wij honderd ongewonde gevangenen maakten. Een Fransch luchteskader bombardeerde tweemaal de spoorwegstations Nautillons en Brieulles, alsmede het emplacement van een 380 mM. kanon. Londen, 11 April. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. De granaatstrijd in de trechters ten oos ten van Saint-Eloi werd gisteren voortgezet met afwisselend geluk. Wij houden thans drie trechters bezet, maar niet de beide an deren. De vijand liet heden mijnen springen ten noordoosten van Vermelles; hij bescha digde een ouden trechter zonder dat de toe stand veranderde. Er was eene groote artil lerie-werkzaamheid tegenover Wytschaete. Bij Souchez en ten oosten van Yperen was artilleriestrijd van weinig belang. In den loop van acht luchtgevechten brachten onze vliegtuigen een vijandelijke machine naar den grond. Zij leden daarbij geen verlies; maar gedurende den dag werd een van onze machines door kanonvuur neergeveld. B e r 1 ij n, 11 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Qp het oostelijke oorlogstooneel is de toe stond in het algemeen onveranderd. W e e n e n, 11 April, (W B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel is niets bijzonders gebeurd. Petersburg, 11 April. (Tel. agent schap.) Communiqué van den grooten ge- neralen staf. Aan de Dwina waren hier en daar artille rieduels. In de streek van het brughoofd van Ikskull trachtten de Duitschers hef initiatief te nemen, maar zonder succes. In de streek van Dwinsk en verder zuidwaarts In de merenstTeek was de artillerie van den tegen stander in verscheidene sectoren zeer werk zaam. Van de rest van het front is niets te vermelden. W e e n e n, 11 April. (W B.) Officieel bericht van heden middag. Het artillerievuur nam gisteren in leven digheid toe op sommige frontdeelen. De vijand beschoot systematisch de plaatsen achter ons front. Zoo stonden in het kust land Duina, het zuidelijke gedeelte van Görz, het hospitaal van Sint-Peter en ver scheidene andere plaatsen in het gebied van Gürz, in Karintie St.-Kathrein en Uggo- witz (in het Kandldal), in Tirol Levico en Rovereto onder zwaar vuur. De gevechten bij Riva duren voort. Rome, 11 April. (Stefani). Officieel. In het gedeelte van het front tusschen het Adigedal en het Suganadal heeft de vijand nieuwe, zeer sterke batterijen in wer king gebracht; het vijandelijke vuur werd door de onzen afdoende bestreden. Het goed gerichte vuur van onze kanonnen heeft groote branden bij Calceranica (Caldonazzo- meer) veroorzaakt en het fort Lyzerna (Alto- Astico) ernstig beschadigd. Aan de Isonzo was de artillerie ook gis teren over het geheele front, doch vooral op de hoogte ten Noord-Westen van Görz zeer bedrijvig. Op de Karst zijn vijandelijke colonnes, die naar Oppacchiasella en Iludi oprukten, door ons vuur uiteengedreven. In den nacht op 10 April hebben vijande lijke watervliegtuigen elf bommen op Grado geworpen; niemand werd getroffen; de ma- terieele schade was onbeduidend. B e r 1 ij n, 1 l April. (W. B.) Bericht va* het opperste legerbestuur uit het grooto hoofdkwartier van heden voormiddag. In het Balkangebied is de toestand in hel algemeen onveranderd. W e e n e n, 11 April, (W B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Balkan-oorlogstooneel niets bij zonders. 1 0 A p r i 1. De Engelsche en de Fransche gezant hebben den voorzitter van den mi nisterraad gisteren medegedeeld, dat drin gende overwegingen hunne regeeringen cr toe noopten de reede van Argostoli te slui ten. Zij voegden daaraan toe, dat de maat regelen genomen zouden worden om hel verkeer op de reede met de minst moge lijke moeilijkheden te onderhouden. De voorzitter van den ministerraad nara een zeer krachtige houding aan en deelde in krasse termen mede, dat Griekenland niet anders dan protesteeren kon tegen den nieuwen inbreuk op de Grieksche souverei- niteit. Er volgde een levendige gedachten- wisseling. De Engelsche gezant had hedenmorgen een audiëntie bij den koning. De Engelschrt en Fransche gezantschappen gaven eea communiqué uit, dat de vestiging van eea vlootbasis in Argostoli eon zuiver defen sieve maatregel is en niet het karakter van eene bezetting draagt. Athene, 9 A p r i 1. (Havas). Een corre» pondent van het Berliner Tageblatt op den Balkan heeft van den Griekschen ministei van Financiën de mededeeling ontvangen dat eiken dag de mobilisatie Griekenland ojt 900.000 drachmen komt te staan. Het te kort van het laatste jaar, dat 180 millioen drachmen bedraagt, is daardoor met nog 380 millioen gestegen. Petersburg, 11 April. (Tel.-agenfc* schap). Communiqué van den grooten ge- neralen staf. Ten westen van de meridiaan van Erze- roem gaan onze troepen voort gebied aart de vijand te ontnemen. Lourenyo Marques, 11 Mo art (R.) Eene Portugeesche expeditiemachl heeft den lOen Kionga In Duitsch Oost- Afrika bezet. Nice, 11 April. (R.) Negen man van het Fransche zeilschip Saint-Hubert, dat de* 30en Maart in den Atlantischen oceaan is getorpedeerd, zijn heden hier door het En gelsche stoomschip Livonia aan land ge bracht. San Sebastian, 11 April. (R.) Vief man van het Spaansche stoomschip Sant® Devino zijn verdronken; de overigen zijn dea 6en aan land gebracht te St.-Jean de Lui door een Noorweegsch stoomschip. Een te legram uit Bilbao voegt hieraan toe, dat aart de bemanning 15 minuten werd gegeven door de Duitsche duikboot om het schip te verlaten. Londen, 1.1 April. Het stoomschip» Ellaston is tot zinken gebracht. De beman ning is gered. Het schip was ongewapend. Kunstwerken zijn geslepén kristallen van den geest. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 41 Na een oogenblikje merkte Gabino dat Soledad opnieuw ernstig werd. Antonio drong met zachtheid op iets aan. Zij knikte herhaal delijk ontkennend met 't hoofd. Gabino wiens nieuwsgierigheid opgewekt was, kwam dich- terbij om te zien hoe het geheel afloopen zou. lAnlonio hield aan en het meisje weigerde snaar aldoor. Eindelijk bezweek ze voor de smcelcingen van haar minnaar en luisterde met starende oogen naar wat hij haar influisterde. Zij sloeg haar handen voor 't gezicht en haalde daarna met een resolute beweging een sleutel uit haar zak, dien ze hem overreikte. Tegelijkertijd keerde ze zich om en ging naai de anderen toe. Velasquez danste met Mercedes. Zijn vroeger liefic begon zoo in de handen te klappen en ze aan te moedigen dat El guapo verbaasd naar haar keek en de anderen ook niet wisten wat haar overkwam. Maar toen men haar bleek vertrokken gezicht zag. gaf men elkaar kninoogjes en riepen enkelen uit: „Goed zoo, eindelijk heeft Soledad haar ver diende loon. Als je valt wil ik je wei in mijn armen naar huls dragen." „Ik denk er niet aan... Wil je zien dat ik nog niet in mijn knieën doorknik. Een tango- sille l) want ik wil dansen op de gezondheid van 't bruidspaar en op die van 't heele ge zelschap." „Olé! Olé!" riepen de mannen geestdriftig uit. En zelfs zij, die midden in een gesprek waren, stonden op om haar te zien dansen, die voor de eerste danseres van Cadix door ging- De gitarist begon te preduleeren en de zangeres hief een lied aan toen Soledad uit riep: „Ik dans alleen op een tafel, gooi me den boel er gauw eens af." Twintig handen haastten zich aan dit bevel te voldoen. Maar daar er wijnvlekken op waren, nam Pepa met een fiere beweging haar prachtige manton de Manila van de kapstok en maakte er de tafel mee schoon! Frasquito bij het zien van deze monsterach tige daad vloog op haar toe en ontrukte haar de manton met een toornige beweging. Dit veroorzaakte groote verontwaardiging onder de omstanders. „Wat! Schaam je je niet den dag van je trou wen op een manton te zien? Is het genoegen van je vrouw je niet. meer waard dan een doek? Heb je ooit van je leven erger gallego7) gezienl" En allen snauwden hein al terwijl zijn oom Spaansche dans. De gallegos, bewoners van Galicie staan voor gierig bekend. Rafaël het uitbarstte van lachen. De vrouwen nog verontwaardiger dan de mannen haalden hunne manlones ook te voor schijn en begonnen haast te vechten om het plezier er de tafel mee schoon te maken. Ein delijk was alles in orde, Soledad zette een voet op den stoel en met een sprong stond ze op tafel, haar dans beginnende met een krachtig voetgestamp dat de omstanders electriseerde. Daarna richtte ze zich op, wat haar prachtige vormen <m zijn voordeeligst uit deed komen. „Ze lijkt wel een palmboom, welk een lichaam... Laat je haar toch los hangen... Leve de mooie vrouwen... En te midden van de luidruchtige „olé's" en het handgeklap danste Soledad met het vuur en bevalligheid, waartoe zij alleen maar in staat was. De mannen legden haar de hoeden onder de voeten om ze door haar te laten ver trappen en de vrouwen rukten de bloemen uit 't haar, om ze haar voor de voeten te gooien. Toen ze ophield, bedekten de vrouwen haar met kussen cn drukten de mannen haar de hand. Maar de schoone het zich hijgend op een stoel vallen, zonder aer deel te nemen in de algemeene vroolijkheid. Eindelijk gaven de oudjes het teeken van weggaan. Men werd al luidruchtiger cn luid ruchtiger. Voordat ieder zijn plaats in de rijtuigen gevonden had, ging er wel een half uur voorbij, waarbij men elkaar gekke dingen zei, die het schaterlachen van allen opwekten. Bijna allen waren schor. De mannen nog geen lust hebbende weg te gaan, brachten de vrou wen nog wijn, die deze lachend weigerden, als ze er hen tenminste niet mee in 't gezicht gooiden. De koetsiers wilden de paaiden al aan zet ten, toen Rafaël ineens den inval had de Car- dcnal cn zijn vrouw te dwingen een dansje,te maken. En men drong zoo aan dat er voor het oude paar niets anders op stond dan bij het licht der maan en de „olés" van de anderen een dansje te maken. Maar dit vroolijke oogenblik werd gestoord door Antonio, wien de meester timmerman meedeelde dat Frasquito het plan had ge maakt hem ammoniak te geven om hem van zijn roes te genezen. Deze werd hierdoor zoo razend dat hij uitstijgende zijn schoonzoon aanvallen wou en alle tanden uit den mond wilde slaan. Men kon hem haast niet tegen houden. Pepe de Cbiclana maakte er een einde aan door den koetsier toe te roepen: „Vooruit, jongens, laat hem maar blijven waar hij wil." Er werd met de zweep- geklapt en de paar den zetten zich in draf. Maar tusschen het leven van de rijtuigen en de hellen van de paarden hoorde men nog. „Ammoniak, aan mij? Schurk! Zeg, ben ik dronken? Spreek ik dan niet als een verslan- dig man? Ileb ik iemand te kort gedaan?... Hoofdstuk- XV. Toen ze weer in Cadix kwamen sloeg de klok juist één. De stad sliep aan de zeekust, evenals een odalisk in de armen van haar despoot. De prachtige sterrenhemel welfde zich over haar heen als een paviljoen, met lichten bezaaid. Een lichte welriekende bries verfrischle haar gloeiend voorhoofd. liet leven van de rijtuigen stoorde een oogenblikje deze rustige slaap. Meer dan één meisje vloog ver schrikt haar bed uit. en ging met bloote voe ten op het balkon, om tc kijken-wat cr voor* viel. En bij het hooren van den kreet „Levé de novios" dien men zonder ophouden hoorca liet, kleurden haar wangen zich, fluisterden haar lippen „een bruiloft." Daarna ging zo weer naar bed cn zag in haar droomen zichi ook zoo gelukkig als zc zich verbeeldde dat hel bruidje van zoo even was. Het gezelschap ging de straat door niet zon* der in enkele herbergen nog meer wijn té drinken. liet jonge paartje nam afscheid en maakte zoo gauw mogelijk thuis te komen, want ze konden niet meer. Dé anderen zakten naar den winkel van Crisanto af in de calle de Pedro condc, riepen den herbergier ert maakten zich van alles meester. En „leve de wijn, leve de gitaar, de zang cn de pret." Maar de vrouwen waren dood op cn het duurda dan ook niet lang of ze begonnen over naar huis gaan te spreken, w,at men ook gauw deed uitgezonderd zij die niet meer op den been konden blijven, zooals de oude Rafaël, de Car< denal en nog vier of vijf anderen. Velasquez ging naast Maria Manuela looper\ maar toen de ouders van Mercedes afscheid namen had deze gelegenheid haar te nadere® en nog even met haar tc praten „Adios, lieverd" zei hij, haar de hand schuddend. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1