„DE EEMLAN DER". Zaterdag 29 April 1916. "B U iTËNLAND N* 257 Eerste Blad. 14-* Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. u ,a F- A- EBB1NGE WUBBEN. Hoofdredactie: j Mr Q j yAN SCHAARDENBURG* Uitgevers: VALKHOFF C<>. ABONNEMENTSPRIJS: fif nundfls toot Acutrsfoort t ldeM franco par post 1 *30# P«i .eek (mei (rratie verankering tegen ongelukkon) O. IO. Afeonderltikc nummer» Wekelijkaeb bijvoegael ,Dt Brtlaniteht Buimou<y (onder radactie ren Thérine Hovenl per It mnd. BO el*. Wekelijkscb b|)»oeg»el .fb» per mnd. 40 <t». PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regolaf j.50. Elke regel meerO.HF Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Grooto letters naar pl nats ruimte» Voor handel en bedrit bestaan zeer voordoolige bepalingen tot hot herhaald advertoeron tn dit Blad, by abonnomont. Eono circulaire, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Holle praat. 't Wordt bij een aantal journalisten van zeker slag den laatsten tijd gewoonte met geweldige minachting te spreken over onze ministers en onze volksvertegenwoordiging. Zij merken in den regel heel laat een of ander punt op in de crisis-maatrege len of wat er verband mee houdt, dat het groote publiek hoogst onaangenaam treft; inhouding der periodieke verloven, invoe ring van het bruinbroodvoorschrift of iets dergelijks. Bijster veel opmerkingsgave is daar niet bepaald voor noodig. Over de oor zaken van zulke regeeringsmaatregelen breken de heeren zich het hoofd niet, zij hooren de klokken luiden, maar waar de klepels hangen weten zij niet, veel minder welke machten die klepels in beweging brengen. Een minister is in hun oog de schuldige, Dus moet die minister weg. Heeft de Kamer hem niet in een vloek en een zucht „weggejaagd", dan heet zij te bestaan uit honderd verpolitiekte nietsnutters, die geen oog hebben voor de nooden des volks, zich alleen te buiten gaan aan zulke neste- rijen als de staatspensioneering. Het arti kel is gereedf Er zou de conclusie uit moeten getrokken worden: weg met de ministers, wèg met de volksvertegenwoordiging. Maar tevens moe ten de lezers zich dan wel de vraag stellen - de schrijvers zelf van dit slag doen niet aan vragen èn wat dan? Een ander mi nisterie? Heelemaal geen volksvertegen woordiging? Een dictatorschap, een ver licht despotisme? Van wien of wie De antwoorden blijven al evenzeer uit als de juiste en volledige kennis der oorzaken van de gewraakte fouten ontbreekt. Het artikel, even rumoerig als hol, is gereed, daarmee acht de schrijver zijn taak vol bracht. Zelfs om de gevolgen van zijn schrij verij bekommert hij zich niet. Bn toch zijn die gevolgen van hoogst ernstigen aard, kunnen zij het althans zijn. De duizenden eenvoudigen van geest, die telkens weer hooren verklaren, dat regeering en volks vertegenwoordiging bestaat uit een verza meling weet-nieten, aan wie te verstaan wordt gegeven want zelfs daarvoor scha men de hier bedoelde volksvoorlichters zich niet dat er misbruik van vertrouwen in het spel is, zij worden ontevreden, verzet ten zich öf openlijk öf lijdelijk tegen de cri sismaatregelen. Gelukkig is de overgroote meerderheid van ons volk te bezadigd, te degelijk om zich in de war te laten brengen door artikelen als de aangeduide. Dit soort journalistiek heeft ons land dan ook nooit gekend en met afkeurende minachting spra ken we over de „gele pers" in Amerika, die er berucht om was. Maar de buitengewone tijdsomstandighe den met hun buitengewonen invloed op de geestesgesteldheid van velen dreigen deze allergevaarlijkste „maak-maar-lawaai-journa- listiek" ook in ons land burgerrecht te be zorgen bij groepen van het volk. Econo misch kan dit zeer ernstige gevolgen heb ben, de volkseenheid kan er door worden gebroken, de volkskracht verzwakt. Of er dan geen ernstige klachten zijn ten aanzien van onderdeelen van het regee- ringsbeleid? Zonder twijfel, deze zijn er. Maar dacht men, dat eenig ministerie, welk dan ook, de overweldigende, nimmer geken de moeilijkheden van dezen crisistijd vol maakt zou kunnen oplossen? Meent men, dat terwijl rondom ons heel Europa brandt in de helle van den wereldoorlog, in ons land alles den gewonen gang zou kunnen gaan, dat niemend zou behoeven te bemer ken, dat er „iets aan de hand is". Vrijuit mogen en moeten alle ernstig-on- derzochte klachten worden geuit, de volks vertegenwoordiging zal er volle aandacht aan wijden, naar verbetering streven, zon der aarzelen haar volle rechten benutten. De practijk leert dit. De critiek uit de volksvertegenwoordiging is dit ministerie niet gespaard, steeds is aangedrongen op handhaving van alle rechten van het parle ment, ook in deze dagen. Zoo worden op dit oogenblik door de wetgevende macht en met krachtig ingrijpen van de Tweede Kamer behandeld: de oorlogswinstbelasting, de duurtetoeslag van personeel in rijks dienst, maatregelen tegen de smokkelarij, (militairen als hulp-commiezen), verhooging van de vergoeding voor de gezinnen der ge- mobiliseerden enz. Over den geneeskundi gen dienst bij het leger, de graanvoorzie- ning, den aanvoer en de distributie van kunstmest zijn den betrokken ministers vra gen gesteld. Dr. Bos drong reeds aan op een algemeene enquête naar de werking der regeeringsmaatregelen ten aanzien van de voeding van mensch en dier. Waarlijk, niemand zal kunnen ontkennen, "«fit èn regeering èn volksvertegenwoordi ging, beide met eigen taak, de nooden ken nen en trachten hierin te voorzien. Nog- eens: er zijn gerechtvaardigde klachten. En de pers, die rekening houdende met de werkelijkheid hierop wijst doet goed werk. Maar niet mag worden vergeten: Dat ons ministerie er steeds in is ge slaagd hoeveel beleid en inzicht dit elscht zal eerst de geschiedenis weten "een eervolle neutraliteit voor ons land te bewaren; Dat ondanks den vernielenden wereld brand de economische toestanden in ons land goed zijn voor velen, houdbaar voor allen; Dat in geen land van Europa zooveel ge daan is ten aanzien van de levensmiddelen voorziening als ten onzent. Wie dat bedenkt zal daarom ernstige grie ven niet in zich opsluiten, zal zijn aan drang naar verbetering niet smoren doch wel zich afkeerig afwenden van de hier ge wraakte sensatie-artikelen, waarin opper vlakkigheid, onkunde en onbesuisdheid om den voorrang vechten. Holle praat bevatten zij slechts, beneden de waardigheid van ons volk, beneden de aanstormende vraagstukken van dezen tijd. P. D. A. C. K. Weekkrom'ek. Zaterdag 22 April. Bericht dat het Eng. s.s. Starling aan de stoomloodsboot van IJmuiden heeft afge geven 36 opvarenden van het Nederlandsche s.s. Lodewijk van Nassau van den "Kon West-Ind. Maildienst, dat door een mijnont- ploffing is gezonken. Aan de tweede Kamer is een adres tegen Vrouwenkiesrecht ingezonden, voorzien van ruim 43000 handt eek eningen yan Neder landsche vrouwen. De in Marseille aangekomen Russische troepen vrijwilligers zijn geestdriftig door de Franschen ontvangen. Overlijden van den Veldmaarschalk baron von der Goltz aan vlektyphus in het hoofd kwartier van zijn Turksch leger. Op het gevechtsterrein bij Verdun na fel vechten weder rust. De Franschen zijn bij Mort Homme en bij het dorp Vaux vooruit gekomen. Het Noorsche s.s. Aud gezonken bij Daunts Rock. Volgens berekening van het Deensche bind Politiken zijn in den loop van den oor log 43 Deensohe schepen vertegenwoor digende een waarde van millioen kro nen vergaan. De Duitschers bombardeeren tweemaal achtereen de stellingen tusschen Mort Hom- me en Betincourt, doch worden terugge slagen. Zondag 23 April. Een luchteskader werpt komman op de Duitsche kampen ten N.O. van Verdun. De Italianen zetten hun vooruitgang aan de andere zijde van den Col de Lana voort,, en behalen opnieuw een succas op den Karst Hevige artillerie-gevechten in het Sugana- dal en bij Riva. Een aanval der Engelsohen tegen de Turksche stelling van San-i-Yat op den lin keroever der Tigris is mislukt. Het Russische vliegstation Papervholm op het eiland Oesel (voor de golf von Riga) door 20 Duitsche vliegtuigen bestookt. Het Eng. s.s. Cairngowan, de Fransche bark Charnaral, s.s. Feliciana en Fregantile in den grond geboord. Het Italiaansche s.s. Josef Acostfoherczes eveneens. Maandag 24 April. De Belgische kust wordt von uit de zee hevig gebombardeerd door Engelsche oor logsschepen. Zeven Zeppelins passeeren Vlieland, gaan de uit N.O. naar N.W. richting. Er, is rechtsingang verleend tegen de Duitschers Keil en Schun en den Arabier Hadji Abdullah, als zijnde de leiders van de jongste opstootjes in het district Buiten zorg tegen de Nederlandsch-Indische regee- ring. Overlijden van den heer M. de Mos Hzn., oud-reeder en koopman te Scheveningen, voormalig Lid der Prov. Staten van Zuid- Holland. Levendiger bedrijvigheid aan het Westelijk front dan in de laatste dogen. Mijn- en loopgraafgevechten met öfwisselend succes. De Oostenrijkers stellen pogingen in het werk om den top van den Col di Lana, die de twee belangrijke punten Corvara en Arabba beschermt, weer in hun bezit te krij gen. Vijandelijke vliegtuigen werpen bommen op Dunaburg. De pogingen der Turken om naar Trebi- zonde door te dringen, worden door de voor- hóede der Russen verijdeld. In Duitsch Oost-Afrika hebben de troepen van" generaal van Deventer den 19den den vijand voor Koanda Irangi verslagen, deze plaats bezet en de Duitschers doen terug trekken in de richting van den centTülen spoorweg. Een Duitsch vliegtuig verschijnt boven Dover op 6000 voet hoogte, doch wordt door het anti-luchtvaart geschut verdreven. Het s.s. Parisiana is gezonken. De Britsche Admiraliteit maakt bekend, dat tusschen 20 en 21 April een poging is gedaan om 'wapenen en schietvoorraad te landen in Ierland, door een Duitsohe hulp kruiser en een ondozeeboot. Onder de gevangenen die gemaakt wer den van den in den grond geboorden kruiser bevindt zich Sir Roger Casement, die in Duitschland een anti-Britsche campagne heeft gevoerd. In Turkije zijn de lichtingen van 1918, om vattende de jongelieden van 17 en 18 jaar, onder de wapenen geroepen. De Chineesche kruiser Hajoeng ten Z. van de Tsjoesan-eilanden op een stoomboot ge- loopenvan de 1000 koppen werden 30 gered. Belangrijk vervoer in de laatste dagen van troepen, kanonnen en munitie door België naar het Westelijk front, waardoor het reizi gersverkeer naar en van België zeer be perkt is. Prins Hendrik reikt vlaggen uit aan 50 af- deelingen van de vereeniging „de Neder landsche Padvinders", op de artillerieheide in De Bilt. Het Ned. s.s. Berkelstroonv van de Holl. Stoomb.-Mij. door twee Duitsche duikbooten tot zinken gebracht Zeppelins boven Engeland (O. graaf schappen.) Dinsdag 25 April. Aanvang der Bruinbroodregeling. Adres van den Ned. Bakkersbond aan de Tweede Kamer, waarin protest wordt aan- geteekend tegen de bedreiging van minister Posthuma om bakkerspatroons te treffen met onthouding van regeeringsmeel, indien zij personeel zouden ontslaan. Fransche luchteskaders hebben Zondag nacht bommen geworpen op de stations Longuyon, Stenay en Nautillois en op een paar vliegkampen. Het s.s. Ross in den grond geboord. Uit New-York wordt gemeld, dat in regee- ringskringen een optimistische opvatting heerscht aangaande den afloop van de cri sis in de Duitsch-Amerikaansche betrek kingen. Beëindiging van het proces te Parijs in zake het op valsche gronden ongescnikt voor den dienst verklaren van soldaten door militaire en burgerlijke geneeskundigen, waarbij deze tot zware straffen zijn veroor deeld. Terugkeer van S der westwaarts vertrok ken 7 luchtschepen, volgens bericht uit Ame land. Verschijning van een Duitsch eskader slagkruisers, lichte kruisers en torpedojagers ter hoogte van Lowestoft, die slaags raak ten met de.Engelsche schepen, waarbij twee Eng. lichte kruisers en een torpedojager zijn getroffen. Woensdag 26 April. De heer W. van Rijckevorsel, vice-consul van Nederland, 1.1. te Dinant, ter dood ver oordeeld wegens het voeren van correspon dentie met de geallieerden, welke doodstraf door bemiddeling van den Nederlandschen legatie-secretaris te Brussel, den heer van Vollenhoven, is veranderd in gevangenis straf, welke ondergaan wordt in Duitschland. Geval van gasverstikking te Rotterdam door afbreken van den pijp, die den gas meter met de straatleiding verbindt, vermoe delijk ontstaan door straatverzakkingdr«e slachtoffers. Geval van nekkramp te Baarn (23 j.) Hevige beschieting -op gisteren door de Duitschers op de nieuwe Fransche stellingen in de streek van den Mort Ilomme. tan Duitsch vliegtuig werpt bommen op Duinkerken. Weder eene ontscheping van eene Russi sche troepenmacht te Marseille. De Ned. schepen Noordzee, Dubhe en Maashaven op mijnen geloopen, de eerste gezonken. Ernstige gevechten in het Katiadistrict ten O. van het Suez-kanaal, waarbij door de Engelsohen aan den vijand zware verliezen zijn toegebracht. Duitsche propagandisten overstelpen de Senatoren (Washington) met telegrammen om te protesteeren tegen een optreden, dat od oorlog zou kunnen uitloopen. Mededeeling in het Lagerhuis door Birrell dat op 24 dezer ernstige ongeregeldheden te Dublin hebben plaats gehad door een groote gewapende menigte, meerendeels be- hoorende tot eene revolutionaire vereeni ging, waarbij de overheid weder spoedig den toestand meester was. Volgens geruchten zou Engeland voor nemens zijn de blokkade tegen onzijdigen te verscherpen en o.m. de Straat van Gi braltar voor de onzijdige scheepvaart sluiten. De Amerikaansche regeering heeft niet het voornemen de troepen uit Mexico terug te trekken. De te Marseille gelande Russische troe pen zijn reeds naar het front vertrokken. Landen van een Franschen tweedekker aan de Zeeirwsche kust tusschen Souburg en Ritthem, en de beide ongedeerde inzitten den geïnterneerd. Overlijden te Groningen op 67-jarigen leeftijd van jhr. mr. Rhynvis Feith, oud Lid van Gedep. St. enz. enz. Duitsche luchtschepen vallen 's nachts de verdedigings- en havenwerken te Londen, Colchester, Blackwater en Ramsgate aan. Van de gevechtsterreinen geene belangrij ke gebeurtenissen. Het Noorsohe s.s. Stroemoner gezonken. Het Eng. visschersvaartuig Alfred getor pedeerd. Behandeling in de Tweede Kamer v. d. Duurte-bijslag. Behandeling in de Eerste Kamer van het Eeds vraagstuk. Herstemming voor een Lid der Tweede Kamer i. h. district Weert (vac. de Stuers), tusschen de heeren mr. dr. H. van Groenen- daal en mr. W. Kolkman. Donderdag 27 April Ten N. van de Aisne maken de Fransohen 72 ongewonde gevangenen en verstrooien in den sector van Poissyen Troyon Duitsche verkenningsafdeelingen. Ben Fransch vliegtuig valt boven Zee- brugge een Zeppelin aan. Bericht uit Berlijn dat de Engelsche duik boot F 22 in de Noordzee door de Duitschers in den grond is geboord. De noorsohe brik Carmanian gezonken. De staat van beleg in de stad en in het graafschap Dublin afgekondigd. De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp betreffende het Eedsvraagstuk, met 33 le gen 10 stemmen aangenomen. Dr. A. Kuyper met zijne twee dochters, die aan de Ned. Ambulance te Boedupest werkzaam zijn, door den minister-president graaf Tisza aan een noenmaal genoodigd. Aanval van Duitsche luohtschepen tegen de haven en de spoorwegemplacementen te Margate. Sir Roger Casement in den Tower opge sloten. Door den Scheveningschen logger Sch. 187 is te Scheveningen een vliegtuig (twee dekker) aangebracht, dat in volle zee was op gepikt en waarin zich een Engelsch officier bevond. Vrijdag 28 ApriL Voortzetting van de beschieting van het bruggehoofd van Ukskuul. (O. front.) Indiening bij het Lagerhuis door minister Long van een wetsontwerp op den militairen dienst, bepalende verlenging van diensttijd bij expiratie en dienstplichtigheid voor jongelieden, die 18 jaar worden. Wegens al gemeen verzet heeft Asquith het ontwerp in getrokken. De toestand te Dublin is nog ernstig; de opstandelingen houden eenige belangrijke gebouwen bezet. De staat van beleg wordt over geheel Ierland afgekondigd. Bij de Doggersbank is door Duitsche sche pen een Engelsch bewakingsschip vernietigd Uit Berlijn wordt bericht, dat men in poli tieke kringen alsook in de Amerik. kolonie aldaar den toestand hoopvoller inziet. Prins Leopold van Saksen Koburg Gotha in een Weensch Sanatorium tijdens de nar- kose onder eene oogoperatie aan hartver lamming overleden. Huwelijk van Prins Friedrich Sigismund var^ Pruisen met Prinses Maria Luise von Schaumburg Lippe. De Oorloq. Be r 1 ij n, 2 8 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Bij gevechten in de streek ten oosten van Vermelles zijn 46 Engelschen, waaronder een kapitein, gevangen genomen en twee machinegeweren en een mijnwerper buit ge maakt. In het Maasgebied onderging de toestand geene verandering. ")oor eene stelselmatige beschieting van plaatsen achter ons front, namelijk Lens en voorsteden, vele dorpen ten zuiden van cfa Somme en de stad Roye, zijn in de laatste dagen weder verscheidene verliezen onder de bevolking, vooral vrouwen en kinderen, voorgekomen. De namen van de getroffenen zullen, gelijk tot dusver, in de Gazette des Ardennes bekend gemaakt worden. Na een luchtstrijd viel een vijandelijk vliegtuig neer ten westen van de Maas bo ven Bethilainville, een tweede bij Very en een derde in ons afweervuur bij Trapille (ten oosten van Saint-Dié). Een Duitsch eskader wierp talrijke bommen neer op de kazernes en spoorwegstations te Sainte Menehould. P a r ij s, 2 8 April. (Havas). NamkWag- communiqué. Er is geen enkele belangrijke gebeurtenis te vermelden in de loop van den nacht op het geheele front behalve een bombarde ment bij tusschenpoozen in de streken van Avocourt en Esnes en eene zekere werk zaamheid van Fransche loopgraafmachines in den sector Regniéville ten westen van Pont-è-Mousson. Gisteren leverden de Fransche vliegtui gen talrijke luchtgevechten. Een Duitsch' vliegtuig werd neergeveld in de buurt van Fromezey. Twee Fransche machi nes kwamen ernstig getroffen neer, de eena bij Douaumont, de andere in het bosch van Montfaucon. Eindelijk werd in de streek van Nelles—Chaulnès een Fokker beschoten door een Nieuport en kwam loodrecht neet in de Duitsche liniën. Den 27en bombar* deerde een Fransch eskader het station La- marche-en-Woëvre en wierp daarop 18 bom- men. P a r Ij s, 2 8 April. (R.) Avondcommu- niqué. Er was een levendige kanonnade in het Bois des Buttes, ten noorden van de Aisne. Er was een artillerieduel in het bosch van Malancourt ten westen van de Maas en oos telijk van de rivier op onze stellingen tus sen den Peperheuvel en Douaumont. Eldert was hetr ustig. In den nacht van Donderdag wierpen Fransche vliegtuigen bommen op verschei dene stations. Par ij s, 28 April (Havas). De door de Duitschers voor Verdun geleden verliezen moeten thans 280.000 man te boven gaan. B e r 1 ij n, 2 8 A p r i I. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand aan het oostelijke front it over 't algemeen onveranderd. De spoorweg- inrichtingen en magazijnen van Rjezyca zijn door een van onze luchtschepen, verschei dene Russische vlieghovens door vliegtuig eskaders aangevallen. Tweede telegram. Bericht van den chef van den odmiraalstaf der marine. Den 27en bewierpen drie Duitsche vlieg tuigen het Russische linieschip Slawa in do zeegolf van Riga met 31 bommen. Verschei dene trefschoten, die brand veroorzaakten, zijn waargenomen. Ondanks eene allerhe vigste beschieting zijn alle vliegtuigen be houden teruggekeerd. Weenen, 28 April (\V. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische en het zuidoostelijke oorlogstooneel zijn geene bijzondere ge beurtenissen voorgekomen. Op het Italiaan sche oorlogstooneel was de gevechtsarbeid gering en is de toestand onveranderd. Petersburg, 28 April. (Tel.-agent- schap.) Communiqué van den grooten gene» ralen staf. In de streek van het dorp Ghinovka, ten westen van Dwinsk, vorderden wij weer eenigszins. Ten noorden ven het Drisviaty- meer velde onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer, dat achter de liniën van den tegenstander neerkwam. Duitsche vliegtui gen wierpen een dertigtal bommen in da streek van het dorp OstrovH, ten noordoos ten van Stolbtzy, waardoor eenige gevan gen Oostenrijkers gedood werden. In de streek van de Strypa, ten zuidwesten van Tarnapol, naderden onze troepen onge merkt de Oostenrijkers, die werkten op eene hoogte ten oosten van Bogatkovtze, en vie- len hen aan met de bajonet. Nadat zij de loopgraven van den vijand waren binnen ge* drongen, regen onze soldaten een deel van de tegenstanders aan de bajonet. Na het handgemeen namen zij een officier en 62 soldaten gevangen; daarna trokken zij zich! terug, na de werken van den vijand te heb* ben vernield. Om vijf uur 'smorgens nam de vijand zeil het offensief in die streek, maar hij werd te ruggedreven door ons vuur en onze tegen aanval joeg hem op de vlucht, waarbij hij 1 v/eer als gevangenen in onze handen liet 20 gewonden en 6 ongeworrden, In t geheel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1