„DE E EM LAN DER". Jaargang. BUS TËNLAN D" FEUILLETON. DE TREKVOGELS N' 266 Woensdag 10 Mei 1916. Hoofdredactie: J I Mr. D. J. V VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVEHTENTIËN: Idem franco per post1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Wekelijbsoh bijvoegsel „De Hollatidsche HuisrroHtc" (onder redactie van Thérèse Hoven) per 8 mnd. 50 cis. Wekelijkach bijvoegsel „Pak me meeT per 3 mnd. 40 Cf8. Dionstaanbiodingon 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bedryt bestaan zoor voordeelige bepnli n tot het herhaald advortoeren in dit Blad, by abomuununt. Eene oirculairo, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Ophitsing. Een droevig staaltje hoe de goede, een voudige zielen der rechterzijde tegen de linkerzijde opgehitst worden, geeft ons de „Stand." te zien. Daarin schrijft dr. Kuyper „De toeleg van Links laat geen twijfel Over- „Die toeleg is, in 1917, 't koste wat 't koste, de Socialisten met de Vrijzinnig- democraten heer en meester in het land te laten worden. „Nu nog heel lief zijn, en Pandoradoos na Pandora-doos, vol diamant en juweel, aandragen, maar straks, als de slag in 1917 gewonnen is, opeens de vriendelijke tronie in 't zure omzetten, om dan alle Christen man in het land te doen gevoelen, hoe niets hoegenaamd de partijen van Reohts van dan «f meer in het land zullen te zeggen hebben. „Vóór '89 waren we Heloten. Van '89 tot 1913 is dat Heloten-kleed door ons afge legd, en konden we weer als gewone bur gers meetellen. Maar met 1917 ral dit nu uit zijn. „In 1917 moeten we maar weer kopje onder, en wel met zulk een keten van lood om den hals, dat we geheel naar de diepte wegzinken, en ,er nooit meer boven-op komen. „Bij Vrij-Liberaal of Unie-man is hier tegen geen hulp te zoeken. „Integendeel, de Concentratie heeft Links letterlijk alle man in den éénen wensch doen opgaar, om thans eens en voorgoed met Rechts af te rekenen, en ons dan ook zoo diep er onder te brengen, dat we zelf voor goed aan de mogelijkheid van een we deropleving zullen gaan twijfelen." En dat wordt gesohreven op het oogen- blik, dat links zich bereid verklaart, na tien tallen jaren strijds het zwaarste offer te brengen om den vrede tq koopen. Politiek Overzicht De Amerikaansche repliek op het Duitsche antwoord. - Met bekwamen spoed heeft de regeering der Vereenigde Staten van repliek gediend op de antwóord-nota van de Duitsche re geering op hare nota van 20 April, die op zoo dringende wijze haar verlangen kenbaar maakte, dat Duitschland verandering zou brengen in zijne methode om zijne duik- booten als wapen in den oorlog te gebrui ken. De antwoord-nota is gedateerd 4 Mei en reeds den 7en Mei, drie dagen later, is de repliek-nota naar Berlijn gezonden. Aan den spoed, waarmee deze nota is ge reed gemaakt en verzonden, beantwoordt hare beknoptheid. In het telegram, dat de verzending van de nota aankondigde, stond vermeld, dat de nota slechts 200 woorden inhield. Wij hebben in het officieele stuk de woorden niet nageteld; maar beknopt is de nota zeker. Maar veel is er ook niet in de nota te vinden. Eigenlijk niets anders dan de verklaring, dat akte genomen wordt van de verzekering der Duitsche regeering, dat door ANNA HUBERT VAN BE USE KOM. 16 „Nee Icn, dat gaat niet. Ik zou je hoofd of Je beenen moeien araputeerenf Laat er mij met m'n kinderachtige afmetingen eens inliggen", smeekte ik, haar kriebelend om er haar uit te verdrijven, wat me gauw gelukte. Als een pop in een doos paste ik in 't ledikantje maar 't ging toch, zoodat ik besloot er me maar met» te vergenoegen. Een grooter bed zou weer meer plaats innemen. We kwamen nu overeen vast wat gezellig- makende kleedjes en snuisterijen uit te pak ken en de kamer zoo behaaglijk mogelijk te maken. Of 't voor lang zou zijn...? vroegen we ons zelf en elkaar jveifelend af, maar we moesten toch, al was 't dan ook voor kort, een plekje hebben, waar wij ons thuis voelden. We hingen dus een paar fotografieën op, schikten een sarong over de ongelukkige iwaschtafel, promoveerden Ina's koffer, die nog voor de helft niet uitgepakt was, tot divan door middel van een tweede sarong en een paar kussens cn juist was Ik klaar met den schoorsteenmantel, die mijn spulletjes torste Ina had de commode tot haar beschikking r- zij haar best zal doen, zoolang deze oorlog nog duurt, de oorlogsoperatiën te beper ken tot de voor den strijd bestemde krach ten der oorlogvoerenden. Er wordt vertrou wen uitgedrukt in die verzekering, en er wordt geconstateerd, dat hiermee het hoofd gevaar, dat de goede betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland be dreigde, uit den weg is geruimd. Wat verder nog in de Duitsche nota staat, laat de repliek-nota geheel onaangeroerd. Het eenige punt, waarmee zij zich nog bezig houdt, betreft de door haar onderstelde mo gelijkheid, dat Duitschland aan zijne nieuwe duikboot-politiek eene voorwaarde zou kun nen verbinden: namelijk haar afhankelijk zou kunnen stellen van de uitkomst van door de Vereenigde Staten met andere oorlogvoe renden te voeren onderhandelingen. Die mogelijkheid wijst de Amerikaansche regee ring van te voren af; wat Duitschland doet, mag niet afhankelijk gesteld worden van wat andere oorlogvoerenden zullen doen of niet zullen doen. Die opvatting, waartegen de Amerikaan sche regeering zich bij voorbaat dekt, is ook reeds door anderen geuit Van Duitsche zijde is daartegen opgemerkt, dat niet een voorwaarde is' gesteld, maar slechts de ver wachting is uitgesproken, dat Amerika voor de wetten van de menschelijkheid, niet al leen bij Duitschland, maar ook bij Engeland en bij alle oorlogvoeren den zal opkomen. In een blijkbaar offi cieus artikel van de Köln. Ztg. wordt gezegd: „Wanneer in sommige persstemmen wordt gezegd, dat onze concessie aan eene voor waarde is vastgeknoopt, dan is deze opvat ting blijkbaar eene dwaling. Wij hebben onze concessie niet slechts in uitzicht ge steld, maar door de vereischte instructiën aan de Dlritsche zeestrijdkrachten dadelijk tot uitvoering gebracht. Wij moeten den goe den wil van de Amerikaansche regeering niet in twijfel trekken, maar moesten ook aan het geval denken, dat hare stappen er niet toe zouden leiden, de wetten van de menschelijkheid bij alle oorlogvoerenden te doen eerbiedigen. Daarom Is aan het slot van de nota gezegd, dat wij ons in dat geval tegenover een nieuwen toestand geplaatst zouden zien en ons de vrijheid van onze beslissingen zouden voorbehouden." Het is dus geene voorwaarde, die is ge steld, maar eene verwachting, die is uitge drukt. Het is eene fijne onderscheiding, die hier wordt gemaakt. Het verschil zit meer in de woorden dan in het wezen der zaak, want als Amerika niet aan de Duitsche verwach ting beantwoordt, dan zal hetzelfde gebeu ren wat zou geschieden als eene gestelde voorwaarde niet Vverd nagekomen. Dan zal de Duitsche regeering de nu aan hare duik bootcommandanten gegeven instructie we der intrekken en de rechtelooze toestand be gint weer van voren af aan. Hoe men 't ook wil noemen, eene voor waarde of eene verwachting, in ieder geval is het slechts eene voorloopige concessie, die door Duitschland is gedaan. Of zij van bHjvenden aard zal worden, zal afhangen van toen er geklopt werd en madame ons in éigen persoon kwam uitnoodigen de Zondagschool beneden bij te wonen. Of we vooral goed wil den meezingen, vroeg ze. Ina trok een gezicht, maar begreep, evenals ik, niet van deze gulle invitatie af te kunnen en hartgrondig wen- schend dat 't niet lang zou duren, volgden we madame naar de bibliotheek Een tiental jongens en meisjes van zeven tot twaalf ongeveer zat al verspreid op de eerste twee rijen en aller oogen werden nieuwsgierig op ons gericht, toen wij beidjes plaats namen in de achterhoede, waar zich madame Céblé- racque en nog twee oude vrouwtjes bevonden. De goede Samuel was voor 't klasje gezeten, knikte vriendelijk tegen ons en verzocht zijn vrouw een „cantique" te spelen. Madame zette zich daarop met veel statie aan een miniatuur orgeltje, dat Ien en ik eerst voor een buffet je hadden aangezien en prelu deerde, terwijl wij snel 't gezang opzochten en ons in postuur zetten om flink mee te zingen. Helaas, mijn poging althans bleek ijdel Ik ben in 't gelukkig bezit van een bromstem, zoo dat het me ondoenlijk bleek de zeer hooge, dunne tonen, die madame met elegant-zwe- vende gebaren aan 't orgel ontlokte, te herei ken. Ien zong met trillerig-hoog scpraantje en ik wrist niets beters te doen dan <.sn octaaf lager mee te zingen, evenals het oude vrouwtje aan mijn andere zijde. Het kinderkoor zong er ech.er dapper op los. Geen toon was er zuiver, ir.aar ze deden hun best Alleen bij: „Oh quel divin bonheurP kon niemand 't meer halen en piepte 't nsth- naatieke alleen wat Amerika zal doen. Wat zal Amerika doen? Amerika zwijgt in zeven talen. Toch is spreken hier plicht, en niet alleen spreken maar doen, want daarvan zal het afhangen wat een door Amerika te nemen initiatief bij de andere oorlogvoerenden zal uitwer ken. De oorlog. B e r 1 ij n 9 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In aansluiting aan onze op hoogte 304 behaalde successen zijn verscheidene ten zuiden van den Mierenheuvel en ten zuiden van Haucourt gelegen vijandelijke loopgra ven bestormd. Eene poging van den tegen stander ont het op hoogte 304. verloren ter rein onder aanwending van sterke krachten terug te winnen, mislukte. Evenmin hadden de Fransche aanvallen op den oostelijken Maasoever, in de streek van de hofstede Thiaumont, succes. Het aan tal Fransche gevangenen is daar tot drie of ficieren en 375 manschoppen, buiten 16 ge wonden, gestegen. Negen machinegeweren zijn buit gemaakt. Van de overige fronten is, behalve voor ons geslaagde patrouille-ondernemingen, niets bijzonders te berichten. P a r ij s, 9 Mei. (Havas). Namiddagcom muniqué. Tusschen de Oise en de Aisne sloegen de Franschen een coup de main af, die gericht was tegen een van hunne werken ten zuid oosten van Autreches (Argonne). In de streek van Bolante namen de Franschen twee kleine Duitsche posten, welker bezet- ting gedood werd; zij bezetten de voor die posten gelegen mijntrechters. Aan den linker Maasoever bombardeerden de Franschen hevig gedurende den geheelen nacht de loopgTaven v*n hoogte 304. Een Duitsche aanval, die heden morgen om streeks drie uur werd ondernomen, werd volkomen teruggeslagen. Aan den rechter oever stelden nachtelijke tegenaanvallen de Franschen in staat de Duitschers te verdrij ven uit de weinige elementen der eerste Fransche linie, die zij nog ten noordwesten van de hofstede Thiaumont bezetten. Er was een hevig bombardement van de Fransche liniën tusschen .Douaumont en Vaux en in de sectoren Ein en Chatillon-en- Woëvre. Er was eene wisseling van granaten in het bosch van Apremont en in het Fecht- dal (Vogeezen). Par ij s, 9 Mei. (R.) Avond-communi qué. Onze artillerie in Champagne bombardeer de Duitsche loopgraven en batterijen ten noorden van Ville-sur-Tourbe en de ge meenschapswegen bij Somme-Py. Het bombardement was minder intens links van de Maas. Eene aanvalspoging te gen een 'loopgraaf ten westen van hoogte 304 werd door ons courtinevuur gestuit. Rechts van de Maas en in de Woëvre waren bij. tusschenpoozen kanonnades. De nader ontvangen berichten toonen, dat Na 't gezang werd er gebeden, daarop moesten de kinderen alle tien achter elkaar 'hetzelfde versje opzeggen en toen begon monsieur Bertrands de geschiedenis van Jozef en zijn broers te vertellen. Onbeholpener en droger dan hij 't deed kon 't al niet. Alle glans was van 't mooie, oude bijbelverhaal af en in stilte zat ik dit dorre relaas te vergelijken bij. de boeiende en bevattelijke manier, waarop Paul Zondagsochtends Joos en Pepi uit den kinderbijbel vertelt Goeie monsieur Bertrands, kon hij maar eens een poosje bij mijn zwager in de leer gaan, dan zou hij waarschijnlijk meer succes gehad hebben dan nu 't geval was, want van de tien kinderen letten er maar twee op. Een klein meisje -met een lange, bruine vlecht ver maakte zich door telkens haar gezangboek open en dicht te klappen, tot madame haar met een vinnigen blik beduidde, dit spelletje te staken. Eindelijk was 't verhaal uit en werd er ge zongen, daarop las monsieur 't versje voor de volgende week, legde het uit en na een tweede gebed en een derde gezang was de Zondag school afgeloopen en verdwenen de kinderen na ieder van de groote menschen een hand gegeven te hebben, joelend naar buiten. Monsieur trad nu op ons toe en stelde ons plechtstatig aan de oude menschjes voor. Het eene, madame Pêllat, was een boerenvrouwtje met een sluw heksentronietje, het andere, madame Roche, leek meer een gegoede bur gerjuffrouw met een rond, blozend appelge zicht onder baar zwart kapotje. Ze mompelde iets van: „Charmée de faire connaissance", en wendde zich weer tot madame Cébléracque, die haar duizend vragen te doen had over de Duitschers Maandagnacht in de streek van hoogte 304 drie allerhevigste aanvallen deden met eene groote macht: een, in het namiddag-communiqué vermeld, tegen heu vel 287, de tweede ten noordoosten van hoogte 304 en de derde in de bosschen bij hoogte 304. Allen werden in ons vuur ver strooid met zwaar verlies voor den vijand. Londen, 9 Mei. (R.) Bericht van het Britsche hoofdkwartier. In den afgeloopen nacht was er mijnarbeid tusschen Neuville Saint-Vaast en Souchez en ook ten noordoosten van Armentières en ten oosten van Yperen, zonder dat de toe stand veranderde. Er was eene zeer geringe en onbelangrijke artillerie-actie. L e Havre, 9 Mei. (Havas). De koning der Belgen heeft heden in zijn hoofdkwar tier den voorzitter van de Fransche Kamer Deschanel ontvangen, die hem kwam ver zoeken het patronaat te aanvaarden over het comité voor de samenstemming tusschen Franschen en Belgen, waarvan hij voorzitter is. B e r 1 ij n, 9 M e i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Van het oostelijke oorlogstooneel niets nieuws. Weenen, 9 Mei. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Nérgens zijn bijzondere gebeurtenissen voorgekomen. Petersburg, 9 Mei. (Tel.-agent- schap.) Communiqué van den grooten gene- ralen staf. De Duitschers beschoten het bruggehoofd van Ikskul. Aan de Dwina, boven Jacobstadt, heeft onze artillerie vijandelijke werkploegen uiteengejaagd. Rome, 8 Mei. (Stefani). Officieel com muniqué. In de Adamello-streek opende gister onze artillerie, die was overgebracht naar den top van de Lobbi a Alta (3196 M.) gister het vuur op de vijandelijke versterkin gen aan den Col Topeti en ontredderde ze. Uit meer naar achteren gelegen stellingen kanonneerde onze artillerie van middelbaar kaliber averechts de vijandelijke liniën in het Genova-dal (Caira). Langs het geheele front van Trentino en de Alto Adige was eene stijgende werkzaamheid van de vij andelijke artillerie. Er waren levendige in- fanteriegevechten op de Marmolada, op den Col Falzarego en op de Oukla (Plezzo-bek- ken). Overal werd de vijand teruggeworpen en liet eenige gevangenen in onze handen. Voor onze stellingen aan de Oukla werden een honderdtal geweren en talrijke munitie verzameld, ontnomen aan in de laatste ge vechten gevallen vijanden. Een sterk eskader van onze vliegtuigen deed gister een inval in het dal van Adige en liet talrijke bommen neerkomen op Maz- zarello en Calliano, vereenigingspunten van de vijandelijke troepen. De vliegtuigen zijn, ofschoon zij het voorwerp waren van het schieten der afweerkanonnen, allen behou- haar getrouwde dochter en haar zoo,n die schoolmeester was te Ohabeuil. Maar madame Pellat, blijkbaar reeds over ons ingelicht, informeerde met schorre stem en drukke ge baren naar onze reis. „£a doit être bien loin d'ici, la Hollande" beweerde ze hoofdschuddend. Toen, zonder eenigen overgang maar 't was blijkbaar haar hoogste glorie vertelde ze, dat haar oudste zoon dominé was ergens in Haute- Loire, wat Ien in 't Ilollandsch de fluisterende verzuchting deed slaken: „Je zoudt haar eerder voor het grootje van den duivel dan voor de moeder van een dominé verslijten I" Madame Bertrands, die intusschen redderig de gezangboekjes al geborgen had, mengde zich nu ook in 't gesprek, vertelde dat Evodie den geheelen middag uit was en dat ze 't toch zóó druk had, waarop Madame Roche, den wenk begrijpend, ijlings afscheid nam en madame Pellat hoewel met tegenzin, niets anders doen kon dan haar voorbeeld volgen. Monsieur, blijkbaar verlucht, nu het afmatten de Zondagsschoolwerk achter den rug was, wreef zich de handen en nooddgde ons allen in het salon. Misschien wilde een der jonge dames daar wel wat piano spelen of zingen, stelde hij schuchter voor, maar beslist doch vriendelijk bedankten we voor die eer, zeggen de dat we noodzakelijk naar huis moesten schrijven en ik wipte gauw de gang in' en de trap op naar onze kamer met Ien vlak achter me aan, die grinnikend declameerde: En ik zeg maar op z'n Franscht Honni soit qui raai y pensel den teruggekeerd. Een vijandelijk es'.«i vloog over de vlakte van de Beneden Isonzo; het wierp bommen neer, die echter geene slachtoffers maakten en geen schade onn- richtten. Rome, 9 Mei. (Stefani). De derde dag van het bezoek van den prins van Wales was gewijd aan een bezoek aan het front op het Karsb-plateau. Ofschoon eenige oogen- blikken door het slechte weder gestoord, kon het bezoek over 't algemeen onder gunstige omstandigheden plaats hebben. Rome, 9 Mei. (Stefani.) De prins van Wales heeft de oorlogszone verlaten. Berlijn., 9 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur u* het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van den Balkan niets nieuws. Konstantinopel, 8 Mei. (W B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Kaukosusfront is niets van be- teekenis gebeurd. In Smyrna schoten een torpedoboot en twee wachtschepen op de hoogte van do straat van Kekri ongeveer 100 granaten zonder uitwerking af op den omtrek ven Kekri. In de laatste gevechten bij Katla en Divar, ten westen daarvan en 15 K.M. ten oosten van het Suezkanaal ontnamen wij den vijand 240 lastdieren, 120 kameelen, 67 tenten, 220 zadels, 57 kisten munitie, 100 geweren, 2 machinegeweren, 163 sabels, eene menig* te bajonetten, verduurzaamde levensmidde len en andere voorwerpen. Aan het front van Aden trachtte den lOen Maart eene vijandelijke, uit infanterie en cavallerie samengestelde afdeeling onze troepen ten noorden van Sjeik Osman to verrassen. Zij werd afgewezen en liet doo* den en gewonden op de plaats. Den 15en en Töen Maart ondernam onze naar Arnad, ten noorden van Sjeik Osman, gezonden at deeling^ een verrassenden aanval, die slaag* de. De vijand gaf na een verzet van twee uren Arnad prijs en trok zich terug naar het zuiden, in weerwil van zijne zware ka nonnen, die van Sjeik Osman aangevoerd waren, en ondanks de kanonnen van eei\ kruiser, die zich ten oosten van Arnad be* vond. In dezen slag verloor de vijand 7 offf* eieren en meer dan 300 verdere dooden en gewonden. Onze verliezen waren omstTeekf 30 man. Petersburg, 9 Mei. (Tel.-Ag.) Com* muniqué van den grooten generalen staf. In de richting van Erzlndjan hebben de Turken In den loop van den dag te vergeeft verwoede aanvallen op onze stellingen ge* daan. Na ontzettende verliezen geleden tf hebben, gaf de vijand des avonds zijn ol* fensief op. In de richting van Diarbekir hebben om# troepen de Turken van een bergketen ver* dreven en zich ten Zuiden van Moesh vet* schanst. In de richting van Bagdad hebben wij dea vijand eveneens uit zijne stellingen vardre» J Boven gekomen liet freule van Bevriandt •zich met een smak op haar twijfelaar valleni en schopte, terwijl deze allerweemoedig^t piepte, op losbandige wijze haar schoentjes ui%, die aan weerszijden op den vloer ploften. diepte uit mijn koffer een doos hopjes o^ mikte er een paar naar Ien en betrok toen, n# eveneens mijn pantoffeltjes te hebben uitga* schopt, mijn ijzeren kribje. v En ik zeg maar op z'n Franscht Honni solt qui mal j pensel dat moet hier ons levensmotto worden. H ft een pracht van een leuze, waaruit we veel moed kunnen putten," beweerde ik, kauwend op een hopje. „Ja, dat zeg ik je, we moeten 't hier van deit humorlstischen kant opnemen óf roe gau* mogelijk heengaan. - Ik zal wel een scène maken als je wilt," bood Ien gul aan, maar daar was ik niet voor et* ik adviseerde: „Nee een week lang de kat uit den boort kijken en dan zien wat we verder doen! Int zoo'n wonderlijk milieu zullen we niet Hcht weer komen. *k Heb net 'n gevoel of we ln een bock van Dickens leven en vind 't au fon<| eigenlijk wild-romantisch wat we hier meo* maken." „Ja," zei Ien weer, „en dan schrijven we een vróólijken brief naar huis; we klagen abso* luut niet, ook niet over 't slechte eten, ander# zou Mama in staat zijn me zóó te komed hakvi." (Wordrt vervoU.'d.]j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1