Maandag 15 Mei 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. 14d* Jaargang, DE TREKVOGELS ABONNEMENTSPRIJS: P#r 8 maanden voor4 Amersfoortf l.OO, Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Wekelijkach bijvoegsel „De Hollandsche Huisvrouuf' (onder redactie van Thérèse Hoven) per 8 mud. 50 cis. Wekelijkach bijvoegsel „Pok me mee*' per 8 mnd. 40 cis. Bureau: U TREC H TSCH EST RAAT U Intercomm, Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regel»f 0.50. Elke regel meor0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote leHora naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zeor voordooligo bopalingon tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eone oiroulairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. VERKIEZING VOOR DE PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt hiermede ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 6. Juni aanstarnde, zal plaats heb ben de verkiezing van vier leden van de Pro vinciale Staten van Utrecht, in het kiesdistrict Amersfoort, waartoe deze Gemeente behoort; dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burgemeester der gemeente Amersfoort (hoofdplaats van het Kiesdistrict) kunnen worden ingeleverd opgaven van candidaten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 8 der Pro vinciale wet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderleekend zijn door ten minste 40 kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inlevering* dezer opgaven moet geschie den persoonlijk door één of meer der perso nen, die de opgave hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst af gegeven. Formulieren voor de opgaven bovenvermeld, djn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinne ring artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 inlevert, wetende dat zij is voorzien van hand- teekeningen van personen, Ue niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl onder die handtee- keningen geen voldoend aantal voor eene wet tige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met geli^ce straf wordt jestrafc hij, die weten- \t dat hij niet bevoegd is tot deelneming ctaa de verkiezing, een# voor die verkiezing ter in levering bestemde opgave^ bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Amersfoort, den 13. Mei 1916 De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK Politiek Overzicht De wereldstrijd in het Turksche gebied. Van rijn Russischen bondgenoot Keelt Engeland moeten hooren, dat het vergeef- sche -zelfmisleiding zou zijn, zich de betee- kenis te verhelen, die ie capitulatie van Koet el Amara kan hebben op den verde ren loop van de militaire operatiën In het oorlogsterrein in Voor-Azië. Hoe de opera tiën zich daar verder zullen ontwikkelen, is moeielijk te zeggen. De Turksche overwin ning bij Koet el Amara beteekent het ein de van den veldtocht, zooals hij tot dusver 5s gevoerd. Er is een nieuwe strategische toestand ingetreden. Het Engelsche offen sief is mislukt. De Engelschen zijn nu in de verdedigende stelling gedrongen. Zij zul len zich er aan gelegen moeten laten zijn, een Turksch offensief tegen Basra te ver hinderen, wanneer het daartoe mocht ko men. Of de Turken in staat zijn een groot opgezet offensief te ondernemen en in hoe ver zulk een offensief met hunne overige operatieplannen vereenigbaar is, is echter zeer moeielijk uit te maken voor niet-inge- wijden. Er is meermalen sprake geweest van een Russisch offensief, dat, van Perzië uitgaan de, voor het Turksche leger in Irak eene bedreiging zou kunnen opleveren. Tot in de allerlaatste dagen toe heeft men daarvan gehoord. Uit Petersburg heeft het telegraaf- agentschap, dat het buitenland voorziet van de berichten, die de Russische regeering bekend gemaakt wenScht te zien, verkon digd, dat bevoegde militaire kringen eene groote beteekenis toekennen aan de bezet ting van de Perzische stad Kasr-i-Sjirin, een belangrijk kruispunt van wegen op den weg naar Bagdad, dat 175 werst van de hoofdstad van Mesopotamië verwijderd ligt. Er wordt gezegd, dat met de bezetting van dat punt de Russische troepen de moeielijkste gedeelten van dien weg achter den rug hebben; hun verdere marsch naar Mesopo tamië zal geen natuurlijk beletsel meer on dervinden. In dien gedachtenloop verder gaande, zou men daarin eene aankondiging kunnen zien, dat men nu spoedig de Russen in Mesopo tamië zal zien verschijnen om te verhinde ren, dat de Turken vruchten kunnen plukken van de nederlaag, die zij bij Koet-el-Amara aan de Engelschen hebben toegebracht. Maar met die conclusie moet men voorzich tig zijn; het zal zoo'n vaart niet loopen, dat de Russen optreden als wrekers van Enge- land's geschonden wapeneer. De Russische bedreiging zag er reeds vroeger niet zoo ernstig uit, want de Russische strijdmacht In dit gedeelte van Perzië is niet zeer groot en ver van hare basis verwijderd, en een bergstreek, die grootere troepenbe wegingen zeer bemoeilijkt, vormt de schei ding tusschen Perzië en Mesopotamië. Nu echter de Turken bij Koet-el-Amara hunne volledige strategische bewegingsvrijheid hebben teruggekregen, Is het de vraag of niet voor een Russischen inval in Mesopo tamië het gunstige tijdstip voorbij is. In ieder geval heeft een plan om van Ker- mansjah uit een inval te doen In Mesopota mië, nu zijne bekoring voor Rusland verlo ren. De gewichtige aanwinst in prestige, die de óp Engeland behaalde overwinning aan de Turken heeft verschaft, doet zich op stra tegisch gebied gelden. Ook de Russen zul len de gevolgen daarvan ondervinden, want het zal hun voortaan moeielijker vallen de verbindingen in hun rug te beschermen. Het geheele gebied van Aserbeidsjan, Koerdi- stan en Loerisfon wordt bewoond door volksstammen, die van oudsher gewoon zijn te gaan met de partij, die aan de winnende hand is. Dat zijn thans in Mesopotamië zonder eenigen twijfel de Turken, en dit zal op de houding van die stammen tegenover de Russen, wier rugverbinding gaat door hun gebied, zijn invloed niet missen. Uit dezelfde bron, die de berichten bracht van het Russische offensief tegen Mesopo tamië, zijn mededeelingen gedaan over nieu we vorderingen, die de Russische troepen steeds heeten te maken ean het Kaukazi- sche front, dat zich door de bezetting van Erzeroem en Trapezunt verder naar het zuidwesten en het westen heeft uitgebreid. Ook ten aanzien van die berichten schijnt voorzichtigheid geboden te zijn. De inne ming van Erzeroem en Trapezunt was door de Russen en hunne bondgenooten als een reusachtig succes uitgebazuind. Het is ech ter gebleken, dat deze beide wapenfeiten niet de beteekenis hebben, die er aan werd toe geschreven. Het Turksche leger, dat zonder belangrijken strijd zich voor den tijdelijk sterkeren vijand heeft teruggetrokken en aan de Russische vervolging het hoofd heeft ge boden, staat onverzwakt; het biedt een hard nekkig verzet, en zijn rechtervleugel heeft bij Bitlis eene Russische brigade terugge slagen. Ten westen van Erieroem en Tra pezunt hebben de Russen tot dusver slechts geringe vorderingen gemaakt. Dat zij Er- zindjan, dat 160 K.M. ten westen van Erze roem ligt, hebben genomen, wordt door den Turkschen generalen staf als een verzinsel aangeduid. Over de gevechten bij Bitlis wordt van Turksche zijde gezegd, dat de Russen schermutselingen tusschen verkenningspa trouilles voor ernstigen strijd tusschen troe- penafdeelingen laten doorgaan, en de vor deringen, die de Russen beweren te hebben gemaakt in de streek van Diarbekir, wor den als vruchten van Russische fantasie aan geduid. De Russische ovenvinningsberichten in het gebied van Voor-Azië kunnen dus slechts onder voorbehoud worden aanvaard. Trouwens ook in Rusland zelf rekent men niet meer op een snellen zegetocht in Ar menië; de Nowoje Wremja heeft gewaar schuwd, dat men tegenover den militairen toestand in Armenië zich met geduld moet wapenen. De oorlog. P a r Ij13 Mei (Havas). Namiddag* communiqué. Op den linker Maasoever duurt het artil lerie-gevecht onafgebroken voort in de sec toren Bois d'Avocourt en hoogte 304. In den loop van den nacht maakten de Franschen nog eenige vorderingen bij hoogte 287. Op den rechteroever hervatten de Duit- schers gisteren tegen het einde van den dag hun aanvallen op de Fransohe loopgraven ten zuidoosten van het fort Douaumont. On danks het hevige bombardement, dat de aanvallen voorafging, weken de Fransche liniën op geen enkel punt Alle aanvallen werden met ernstige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Andere pogingen in den loop van den nacht tegen onze stellingen ten noorden van de hofstede Thiaumont ondernomen, mis lukten eveneens door ons spervuur en het vuur onzer maohinegeweren. Bij Eparges trachtte een sterke Dultsche *erkenningstroep bij de Fransche liniën te komen, na een hevig bombardement, doch slaagde daarin niet. In het bosch van Parroy en bij Ban-de- Sapt was eene vrij levendige kanonnade. Avondcommuniqué. De artillerie-werkzaamheid in Champagne en het bombardement ten westen van de Maas waren heden minder. Wij sloegen een aanval ten westen van hoogte 304 af. Eene vijandelijke poging van een verrassenden aanval op de helling ten noordoosten van den Mort-homme is geheel mislukt. Aan den rechter Maasoever was het betrekkelijk rustig. Ejf Fransche vliegtuigen wierpen Vrijdag nacht 43vbommen neer op de stations Nan- tillois en Brieulles en de kampen Montfau- eon en Romagne en verder nog 11 op de luohtsdhiphallen van Metz-Prescaty. Londen, 13 Mei. (R.). Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Na een hevig bombardement gister naoht tegen de loopgraven tusschen de Somme en Maricourt deed de vijand drie aanval len, in een waarvan hij slaagde in de loop graaf te dringen. Hij werd er onmiddellijk weer uitgeworpen. Op het overige front' zijn artillerie- en loopgraaf-mortier-actiën geweest Er was allerhevigst vuur In Habuterne, Souchez, Carency en den Hohenzollern-sector en vij andelijke mijnarbeid In Manquessant en Wytschaete. B e r 1 ij n, 14 Me!. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Een verkennerstroep drong in het bosch van Ploegsteert (ten noorden van Armen- tières) in de tweede vijandelijke linie en liet een mijngang springen; hij keerde met tien gevangen Engelschen terug. In de streek van Givenchy-en-Gohelle hebben in de En gelsche stelling mijnontplofflngen plaats ge had; bovendien werden er voor ons succes volle gevechten om loopgraven en mijn- trachters geleverd. Op den westelijken Maasoever werd een tegen hoogte 304 ondernomen Franschen handgranaataanval afgewezen. De weder- zijdsche artillerie-actie op de beide Maas oevers was levendig. P a r ij s, 14 Mei. (Havas.) Namiddag communiqué: Ten zuiden van Roye (departement Som- me) hebben de Franschen een Duitschen aanval op een loopgraaf in het Bols des Lo ges afgeslagen. In de streek van Verdun Is niets van be lang in den loop van den nacht te vermel den, behalve dat bij den Mort-Homme het bombardement zeer hevig was. Londen, 14 MeL (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Na een zeer hevig bombardement met ka nonnen van allerlei kaliber viel de vijand gisterennacht aan in drie partijen, waarvan een er in slaagde onze loopgraven binnen te dringen, maar dadelijk er weer uitgewor pen werd met achterlating van tien dooden. De beide andere stuitten op Schotsche troe* pen en werden verstrooid. Vroeg in den morgen drong een Britsche patrouille in een vijandelijke loopgraaf bij het La Bassée-kanaal. Wij bombardeerden stellingen ten noorden van Monchy en ten oosten van Vermelles. Vijandelijke artillerie en mortieren zijn aan het werk geweest in Souchez, de Hohenzollenvredoute, Given* chy en Salnt-Eloi. B e r 1 ij n, 14 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Er, zijn geene bijzondere gebeurtenissen te vermelden. W e e n e n1 4 M e L (W. B.) Officieel communiqué van heden middag. Op het Russische oorlogstooneel niets van belang. Petersburg, 14 Mei. (Tel.-agent* scap). Communiqué van den grooten gene ralen staf. In de streek ten zuidwesten van Olyka verwekte ons vuur eene ontploffing inn eene vijandelijke batterij. Aon de Midden Strypa trachtten vijandelijke elementen onze loop graven te naderen, maar zij werden telkenë door ons vuur verstrooid. Weenen, 14 April. (W. B.) Officieel communiqué van heden middag. Op het Doberdo-plaleau was des nachts een hevige handgranaat-aanval. De Italianen werden ten westen van San Martlno na een hardekklgen strijd afgewezen. Overigens wol de gevechtsarbeid gering. Roma,13Mei. (Stefarff). Officieel com muniqué. In de Trentlno-streek worden bij voortdu ring de bewegingen van de troepen en voei> tuigen en van den trein belemmerd door hel juiste vuur van onze artillerie. De artillerie actiën van den vijand, door de onz^beant- woord, hebben eenige schade toegebracht aan woningen In Ponte di Legno (Val Come* nica) en San Giovanni (Ledra dal), in kleind gevechten bij de samenvloeiing van de LenO en de Adige en bij Bislle» In het Torra-dal werd op nieuw het go- bruiken van ontplofbare geweerkogels dooi den vijand geconstateerd. In het Plezzo-bekken was een krachtig vijandelijk artillerievuur tegen onze stellin* gen op de Cukla. Hunnerzijds bombardeer den onze batterijen de vijandelijke linfëzf aan den Rombon en staken daar eenigé barakken in brand. Vijandelijke vliegtuigen vlogen over d« Beneden Isonzo. Zij werden terug geslagen door de onzen, die eenige bommen wierpei) op de troepen-kampementen te Novazas efl Rangiane. 14 Mei. (Stefanl). In Trenttno, ln de Boven-Adigo, was artillerie-actie, die bfU zonder hevig was in de streek van den Col- di-Lana. Herhaalde aanvallen van defl vijand op den Oukla en op de hoogte voor Lucinico werden afgeslagen. In het Karst-gebied verwekte onze nrtillö* rtejjmtplofftngeiwnjle^^^ door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 19 Ca ne pique pas! Oh que vous êtes peu- reuse," schaterde 't kind, maar de groot moeder trok Lucien driftig bij een arm op zij. „Va-T-en petit sot. T'es vilain toi," zei ze zóó Ikjos, dat het kind er bijna van begon te huilen. „C'était seulement pour plaisanter. Laissez- le tranquille," smeclrte ik, blij dat Ien een phocolaadje bij zich had om 't kir.d te troosten. 't "Was heusch* maar een grapje geweest en We bleven opzettelijk nog even, om te toonen dat we niet boos waren. Den volgenden ochtend vóór het ontbijt al kwam Evodie binnen met een reuzen-bos Jasmijn: „de la part du petit Lucien Monat pour les demoiselles hol la n d a i s e s", die werkeV.jk allebei getroffen Waren door dit geurige zoenoffertje. Ik nain 't maar mee naar onze kamer, daar madame beweerde, dat de lucht van jasmijn haar ziek maakt. 't Is toch zóón wonderlijke ziel die madame Berirands! Nóóit wand-Tt ze verder dan 't eindje ^offigen weg ny/ir madame Roche, vaar ze dikwijls gaal theedrinken 's middags en ze lacht ons in ons gezicht uit, omdat wij van bloemen houden en die graag om ons heen hebben. „Na twee dagen zijn ze toch leelijk. Men kan wel aan den gang blijven met telkens nieuwe te plukken," zegt ze smalend als we met een bouquet van onze zwerftochten thuiskomen, maar Zebbel-maar-raakje geeft ons groot gelijk en zegt, dat het niet mogelijk is dat „le bon Dieu" al dat moois gemaakt heeft, met de bedoeling er de menschen geen plezier mee te doen en daarmee zijn monsieur en Evodie 't ook roerend eens. 'Evodie vooral is erg dankbaar voor de versche bloemen, die we eiken dag in de oude gebarsten melkkan op 't keukenkastje schikken en zal den volgenden Zondag na de kerk thuiskomen, om een wan deling met ons te maken naar „la tour de Barcelonne", .een zeer oude ruïne op een uurtje afstands van „les Calvaux" gelegen. Vol gens de verhalen Is deze 't overblijfsel van een grooten burcht, waar in overoude tijden een Blauwbaard-achlige ridder woonde, die aller lei schoone vrouw*en met zich wist te lokken, naar zijn kasteel, waar hij ze beroofde van haar kostbaarheden en daarna wreedaardig vermoordde. De streek werd zoodoende van zijn aanminnigste jonkvrouwen beroofd, tot de booze ridder zelf op een nacht door een troep wolven werd aangevallen en verscheurd. De hoeren vertellen dat 't 's nachts om de ruïne heen spookt en de ossen en paarden er na zonsondergang slechts met de grootste moeite voorbij zijn te krijgen. Een ander grie zelig plekje Is de „Grotte de la Dame" een groot, zeer diep hol in de rotsen, dat met andere onderaardsche holen in verbinding moet staan en in den tijd van de Protestanten- vervolgingen onder Lodewijk XIV vele vluch telingen geherbergd heeft. Het dorpje La Baume, waartoe de verschil lende gehuchtjes en ook Jes Calvaux" be hooren, was een der brandpunten en heeft langen tijd moedig weerstand geboden aan de vreeselijke „Dragonades", zooals de vijande lijke troepen heetten, die de arme Protestant- sche vluchtelingen op koninklijk bevel moesten achtervolgen en dooden. Het is een doodarm, verlaten vuilig dorpje, maar Ien heeft ver scheiden kiekjes van de ruïne genomen, die schilderachtig tegen een berghelling ligt en een waar lustoord schijnt voor de hagedissen, die met de warme dagen de veilige spleten tusschen de steenen verlaten en zich met glinsterende oogjes vol welbehagen op de om- vergezakte muren zitten te zonnen. "We hebben altijd de grootste moeite er Quenoppe af te houden, die ze doodbijt als bij kan en vooral woedend is op de grootere soorten met hun groen-blauw glanzende velletje en goudachtige oogjes. Deze komen bij troepen voor in de omgeving van de beek, welke zich vlak bij monsieur Bertrand's moestuin-- bruischend stort in het zoogenaamde „Ravin", het mooiste plekje uit den omtrek, waar 't altijd heerlijk koel is onder de accacla's en jonge eikeboom pjes. Een steenen bruggetje verbindt de oevers van 't jolige stroompje, dat in de diepte over groote rotsblokken huppelt en hier en daar klaterende watervallen vormt. Langs de oevers, die ze hier „les Rreaux" noemen staat 't vol varens en maagdepalm en duizenden wilde aardbeiplanten beloven over een poosje een goeden oogst Een van onze liefste bezigheden is om springend van steen op steen de beek te vol gen. Dan zie je pas hoe mooi en geheimzinnig 't daar in de diepte is. Je wordt er alleen dood moe van en moet er altijd op rekenen een paar maal uit te glijden, want de mosbegroeidc rotsblokken ziin soms heel glad. Quenoppe vindt 't, evenals wij, een genot en t is aller grappigst te zien, hoe hij met zichtbaar welbe hagen een douche neemt bij elk watervalletje en dan smeekend naar ons omziet, alsof hij vragen wil eventjes halt te houden, om hem de gelegenheid te geven er naar behooren van te genieten. Morgen gaan Ien en ik geëscorteerd door monsieur en madame mee „winkelen" te Valence en er „goüteeren" bij een zekere madame Rouchaud-Muller, een Hollandsche •van geboorte en een vriendin van madame Berirands, We zijn hevig-benieuwd hoe ons dit tochtje bekomen zal en zullen onze oogen goed den kost geven te Valence met 't oog op respectie velijke pensions-verandering. We hebben 't mooie van „les Calvaux" nog lang niet afge keken, maar „You never can tell!" Het was gisteren na 't diner een haast-Je- rep-je op les Calvaux om tijdig weg te komen. Madame zat 's morgens vroeg in de keuken haar nieuwe schoenen, die veel te nauw ble ken, al met jlen houten slalepel, (dien ze bij gebrek aan een schoenhoörn daartoe bezigde) aan te trekken en strompelde als een ongelukkige door 't huis om de weerspannige exemplaren nog zooveel mogelijk te rekken, waaronder haar humeur echter hoor- en zicht baar leed. Ze keek tenminste als een oorwurm en snauwde zóó tegen haar doodonschuldigen echtvriend, dat we 't er koud van kregen. Om kwart over twaalf monsieur en wij beidjes waren al lang reisvaardig stond madame, zelf nog niet klaar, boven voor 't slaapkamerraam, den goeden Samuel, die in den tuin zijn manden groenten voor Chabeuil inpakte, tot razenden spoed aan te manen, „Wat, was Aigïon nu nóg niet van stalf Wanneer zou er nu eindelijk Ingespannen won* den? Op zóó'n manier konden we onmogeliJB de stoomtram halen, die om half twee utjP Chabeuil vertrok. Nu, Samuel moest 't zelf weten, hoor. Als we de tram misten kon heelemaal doorrijden naar Valence," eal madame klopte voor 't <ypen venster met zoo*m woedenden ijver de mudden stof uit haar beig# mantel van voorwereldlijk snit, dat deze haai) ontschoot en beneden in 't gras terecht kwav« Monsieur lachte, wij lachten en Evojfti schoot lachend toe om 't kleedfngstuk op rapen en bracht t toen naar boven, waar dcatf Emily stampvoetend van drift in 't Engelsdh te keer ging en riep dat 't een scliónde wa^j een schènde en dat ze heusch niet voor haaf, plezier nanr Valence glng.~ Voor wiens plezier dan wél bleef in 't ml#* den! „Ma femme est si nerveuse! Elle O* emportê toujours avant de parlir pour la ville," seï- monsieur hoofdschuddend maar gelaten fcoti ons en hij ging kalm voort zijn groenten in té pakken. Zeker zaten we al vijf minuten irf 4 rijtuig toen madame eindelijk naar benedent kwam, nu weer hoos omdat ze haar hand* schoenen niet vinden kon en net wilde ze er Evodie voor naar de* eetkamer sturen, waar té natuurlijk op het kastje zouden liggen, toeqi de verloren schapen tot haar nog grooteré woede uit haar eigen mantelzak te voorschijn kwamen. Bedaard, bedaard, Emily! Wiens schuld 13 't nu als we t® laai komen," durfde monsieur van den hok af te jedemeesteren, terwijl de poort uit en den weg opreden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1