„DE EEMLANDER". Woensdag 17 Mei 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N° 272 14" Jaargang. Hoofdredactie: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Col ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amorsfoortf 1.00. Idem franoo per post 1.50. Per week (mei gratis verzekering togen ongelukken) O. I O, Afzonderlijke nummers - 0.05. Wekeiykscb bijmegsel „Dt Hollandtchê HuUvrouuf' (onder redactie van l^érèRe Hoven) per 8 innd. 50 cis. "Wekelijksob by voegsel nPaJc we met" per 8 mnd. 40 cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels.. Elke regel moor Dienstaanbiedingen 23 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaateruimte. Voor handel on bedrijt bestaan aeor voordeeligo bepalingen tot het herhaald ad verteeren in dit Blad, by abonnomoni. Eone circulaire, bevattendo de voorwaardou, wordt aanvraag toegezonden. f 0.50. 0.10. op Kennisgevingen. glAN KRACHT GEWORDEN KIEZERSLIJST. De Burgemeester der gemeente Amersfoort, brengt ter openbare kennis, dat de op den 22en Maart dezes jears door het Gemeentebestuur Vastgestelde suppletoire Kiezerslijst 1916—1917, fooals die door zijne beslissingen van den 28. April 1.1. gewijzigd is, van 15 Mei van dit jaar lot 15 Mei van het volgende jaar van kracht ©lijft, behoudens de wijzigingen daarin tenge volge van rechterlijke uitspraken te brengen en de aanteekeningen omtrent schorsing daarin te maken overeenkomstig de bepalingen der wet. De kiezerslijst blijft voor een ieder op de se cretarie der Gemeente ter inzage ncdergelegd en in afdruk tegen betaling der kosten verkrijg baar. Amersfoort, 16 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het eerste gedeelte van het kohier der Straatbelasting en het le en 2e ge deelte van het kohier der hondenbelasting, over Bet dienstjaar 1916, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Utrecht, in afschrift gedu rende vijf maanden op de Secretarie der Ge meente voor een i<a'->r ter lezing ligt. Amersfoort, den \oden Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op arx. 264 der Gemeentewet Doen te weten, dot de eerste suppletoire kc- hieien der schoolgelden van de O. L. Scholen A- B. C en D. en van de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium over het dienstjaar 1915— 1916, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten lan Utreqht, in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing liggen. Amersfoort, den 16den Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. Vi^NKf^A VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht Het voedingsvraagstuk. De Duitsche antwoord-nota aan Amerika, waarin de regeering te Berlijn verklaarde den «duikbooten-oorlog terug te zullen brengen binnen de normen van het vóór den oorlog Seldende volkenreoht, heeft niet alleen door eze tegemoetkoming van Duitsche zijde <k aandacht getrokken, maar ook vooral door de, tusschen de regels door te lezen erkenning, dat de blokkade-politiek van En geland, gericht op de uithongering van het Duitsche volk, ook inderdaad in die richting hare uitwerking reeds doet gevoelen. Dat Engeland bij machte zou zijn, inderdaad Duitschland dusdanig uit te hongeren, dat 'óe legers tot een „smadelijke capitulatie" zouden gedwongen kunnen worden, is voors hands niet maar voetstoots aan te nemen. Maar dat het Duitsche volk zich ter zake van zijn voeding ontzaggelijke offers moet ge troosten, is niet te ontkennen. En dat het voedingsvraagstuk in Duitschland in een zeer acuut stadium is gekomen, bewijzen ook de discessies, de vorige week in den Berlijn- schen gemeenteraad gehouden, waar verte genwoordigers van de drie partijen, die in dien Raad zitting hebben, aan het dage- lijksch bestuur de vraag stelden: welke maatregelen dat bestuur dacht te nemen om de bevolking van Berlijn van vleesoh te voor zien en de verzorging dier voorziening te regelen. In die discussie zeide o.a. de soc.- dem. Wurm, lid van den Rijksdag, dat er onder alle klossen van de bevolking geleden werd onder het gebrek aan vet, reuzel en versoh vleesch en wijzend op de ongeregeld heden voor de slagerswinkels, waar de men- schen uren en uren voor stonden te wach ten, maakte hij er de bevoegde autoriteiten een verwijt van, dat niets gedaan werd om in dezen toestand verbetering te brengen. Bijna den geheelen dag hangt voor de ruiten der slagerijen het hatelijke bordje met het woord „uitverkocht" en vooral hebben onder een dusdanigen toestand te lijden de vrou wen der soldaten; overdag moeten zij uit werken gaan en 's avonds vinden zij de win kels van levensmiddelen gesloten. Een an der gemeenteraadslid, de liberaal Cassel, deelde mede, dat er in den gemeenteraad vele leden zaten, die in geen 14 dagen vleesoh gegeten hadden en dat het drin gend te wenschen zou zijn, dat, wanneer het niet mogelijk was de benoodigde hoeveel heid vleesch te krijgen, de beschikbare hoe veelheid gelijkmatig verdeeld werd over alle gedeelten der stad. De discussies brachten begrijpelijkerwijs heel wat wenschen en grieven aan het licht. Gewezen werd op de schrille tegenstelling met het platteland, dat nog ruimschoots van vleesch voorzien was. De zoo hoog geroem de organisatie zou nfet het algemeen belang dienen, maar slechts ten bate werken van enkele landbouwers-groepen. Volgens het raadslid Berndt zou leder in Berlijn 500 gram vleesoh per week kunnen bekomen, wanneer de veehandel zijn verplichtingen nakwam. Maar de vereenigingen van vee handelaren hebben niet aan hun contracten voldaan; in de laatste drie weken van April heeft Berlijn 2800 runderen, 8000 schapen en 40.000 varkens minder ontvangen dan gecontracteerd was. Zóó droevig werden de toestanden afgeschilderd, dat er gezegd is geworden: Geef de geheele zaak maar in handen van een generaalf Naar een „dicta tor voor de volksvoeding" gaat de wensch der Berlijnsch burgerij. Volgens den Berlijn- schen correspondent van de Köln. Zeitung worden er dan ook reeds maatregelen voor bereid om volkomen eenheid te brengen in de quaestie der volksvoeding. Men zou zich deze regeling dan zoo moeten voorstellen, dat de macht in handen van-één persoon wordt gelegd. Burgemeester WemurtK, erkennende dat de vleeschnood te Berlijn ernstig was, sprak als zijn overtuiging uit, dat afdoende ver betering slechts verkregen zou worden, wan neer de Rijksregeering voor ieder inwoner een bepaalde hoeveelheid vaststelde; een vleeschkaart dus, voor het geheele Rijk gel dend. De opvolger van minister Delbrück kan dus aanstonds deze materie ter hand nemen. Alhoewel Delbrück juust de laatste weken krachtiger aanvallen te verduren had, omdat hij het vraagstuk der voorziening van het Duitsche volk met levensmiddelen niet op voldoende wijze zou hebben opgelost, schijnt zijn aftreden toch uitsluitend aan zijn ziekte diabetes toegeschreven te worden. De rijkskanselier, die hem niet gaarne zag af treden, heeft zich eerst bij de doktoren, die hem behandelen, zekerheid verschaft, dat hij dringend rust noodig heeft. Behalve de mi nister voor Elzas-Lotharingen von Roedern, de Oberprasident in het Rijnland v. Rein- haben, en de onder-staatssecretaris van binnenlandsche zaken von Stein, wordt ook de minister van financiën dr. Helf- ferioh als opvolger van Delbrück ge noemd. Wie de opvolger ook weze een moeilijke taak wacht hem, speciaal met het oog op de levensmiddelenquaestie. Voor het verkrijgen van een eervollen vrede is het van even groot belang, dat de bevol king behoorlijk van levensmiddelen wordt voorzien, als dat de legers succesvol strijden. Bij de ongeregelde verdeeling der noodzake lijkste levensmiddelen is de vervulling van eerstgenoemde voorwaarde evenwel geens zins verzekerd. De Rijksoverheid zal dus allereerst de noodige maatregelen dienen te nemen, teneinde te geraken tot een over het geheele rijk gelijkmatige verdeeling van levensmiddelen. D© ooriog. B e e rl ij n, 10 Mel. (W. B.) Officieel bericht van het groote hoofdkwartier. Kleinere ondernemingen op verschillende plaatsen van het Jront leidden tot de ge vangenneming van een aantal Engelschen en Franschen. Op den westelijken oever van de Maas werden verschillende zwakke Fransche aanvallen tegen onze posities op heuvel 304 door artillerie, infanterie en machinegeweren bloedig afgeslagen. Het zelfde lot onderging een aanval dien de vijand ten noorden van Vaux les Palameix en ten zuidwesten van Combres tegen het vooruitspringende deel van onze positie ondernam. P a r ij s, 16 Mei. (Havas.) (Havas.) Na middag-communiqué. Op den linkeroever van de Maas was het bombardement vrij hevig op de Fransche stellingen in het bosch van Avocourt en bij hoogte 304. Op den rechteroever mislukte een kleine Duitsche aanval met handgrana ten ten noordoosten van de boerderij bij Thiaumont volkomen. In de Woëvre hadden artilleriegevechten plaats in de sectoren Eix en Moulainville. Avondcommuniqué. Eene vijandelijke afdeeling, die trachtte een kleinen post op den heuvel von Mesnil, in Champagne te verrassen, werd door bom men teruggedreven. Er was actief artilleriewerk in de Argonne en een scherp bombardement in de streek van Avocourt, hoogte 304 en de Morthom- me. Links van de Maas werd een aanvals- poging ten westen van hoogte 304 gestuit door courtinevuur. Er waren eenige artille rie-salvo's aan den rechter Maasoever en in de Woëvre. Londen, 16 Mei. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Aan beide zijden was men gister nacht werkzaam in ondernemingen van minder gewicht. Drie vijandelijke tToepen trachtten in de loopgra ven te dringen ten zuiden van Hebuteine. Twee pogingen mislukten geheel; de vijand was bij de derde maar korten tijd in onze loopgraven. De Lancashire Fuseliers bezetten, nadat zij eenige mijnen hadden opgeblazen, op den kam van Vinny, de eerste linie van den vijand op een front van 250 yards en bracht den vijand belangrijke verliezen toe. Tegen over Auchy viel een patrouille In de vijan delijke loopgraven en drong door tot de tweede linie, waar bommen gewisseld wer den met den vijand. Eene patrouille van den vijand bij Wieltje, die onze liniën trachtte te naderen, werd door ons vuur verdreven. Er was heden wederzijdsche artilleriewerk. Petersburg, 16 Mei. (Tel.-agent- sohap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van het Doljemeer ten Noor den van het Miadziolmeer hebben de Duit- schers des avonds om acht uur met een aanzienlijk effectief een aanval op onze loopgraven gedaan. Zij slaagden er in een gedeelte van onze vooruitgeschoven stellin gen te vermeesteren, maar een tegenaanval wierp hen in hun eigen loopgraven terug. Ten Noorden van het Miadziolmeer heeft de vijand den geheelen nacht van 14 op 15 Mei hevig gebombardeerd. Vijandelijke vliegers hebben op versohil- lende punten in onze stellingen bommen ge worpen. In Galicië ten Noorden van den weg van Brzejansk en aan de Beneden-Strypa heeft de vijand getracht onze loopgraven te naderen, maar ons vuur dreef hem terug. W e e n e n, 1 6 M e i. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Gisteren zijn op het geheele front artille rie-gevechten geleverd, die dikwijls een groote hevigheid bereikten. Ia den sector van het Doberdo-ploteau drong het landstormregiment uit Eger dc vijandelijke loopgraven ten oosten van Mon- falcone binnen en wist er zich te handhaven; het heeft 5 officieren en 130 man van ver schillende Italiaansche cavalerie-regimenten gevangen genomen en een machinegeweer buitgemaakt. De eergisteren door ons genomen stelling ten oosten van San Martino is, ondanks alle pogingen van den vijand om haar le her overen, in ons bezit gebleven. Hier zijn drie officieren, 140 man, een machinegeweer en veel ander oorlogsnuüe- riaal in onze handen gevallen. Hedenmorgen rroeg wierpen vijandelijke vliegers bommen op Kostonjevica (een dorp in Görz) en op verschillende hospitalen, die van de vereischte onderscheidingsteckens voorzien waren, doch er werd geen schude aangericht Bij het brughoofd van Görz, bij Plava en in den Tolmein-sector heeft onze artillerie verschansingen van den vijand krachtig onder vuur genomen. Gedurende verschillende operotiën heeft de infanterie aan dit front een officier en 116 man ge vangen genomen. Aan het Korintische front hebben zich bij .het heldere veer eveneens hevige artil lerie-gevechten ontwikkeld. Bij Pondcbba is onze infanterie met eene afdeeling bersa- glieri slaags gerookt. In de Dolomieten zijn verscheidene Italiaansche aanvallen op on ze stellingen op de Col-di-Lana en in het Tresassigebied afgeslagen. In Zuid-Tirol lubben onze troepen, door overweldigend artillerievuur ondersteund, de eerste, vijandelijke stellingen op den Ar- menterrarug (ten Oosten van het SugaBadal) op de hoogvlakte van Vielgereuth ten Noor den van het Terragnolo-dal en ten Zuiden van Rovisit (Roveroto) veroverd. In deze gevechten werdtA 65 officieren, onder wie een kolonel, en 2500 man gevangen geno men en 11 machinegeweren en kanonnen buitgemaakt. Er werd een vijandelijk vlieg tuig neergeschoten. L o n d e In16 Mei. (R.) Wij vernemen, dat de Engelsch«<en Grieksche regeeringen samen onderhandelen over het vervoer van de Servische troepen naar Macedonië op zoodanige wijze, dat er geen Grieksch ge bied zal worden geschonden. Konstantinopel,! 5M el. (W.-B.) Officieel bericht van het groote hoofdkwar tier. Van het Kaukasus- en Arakfront valt niets bizonders te vermelden. Petersburg, 16 Mel. (Tel-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de richting' van Diorbekir heeft ons vuur een Turksch offensief gestuit. In de richting van Mossoel blijven wij vorderin gen maken. Konstantinopel, 15Mei. (W.-B.) Generaal Townshend komt heden met een zijner dochterswelke tijdens het beleg van Koet-el-Amara in zijn gezelschap waren, hier aan. Konstantinopel,15Mei. (W.-B.) Een van onze watervliegtuigen vloog in den nacht van 13 op 14 Mei overyhet eiland Im- bros en wierp met succes bommen op twee groote vijandelijke schepen, die In de baal van Keptilos gankerd waren. Ondanks het vuur van de vijandelijke artillerie kwamen onze vliegtuigen ongedeerd terug. Londen, 16 Mei. (R.) Het lagerhuis heeft het wetsontwerp tot uitbreiding van den dienstplicht bij het leger in derde le zing aangenomen met 35 tegenstemmers. Het ongeluk van de gelijkheid is, dat wij haar slechts willen met hen die onze meer dere zijn. door Anna hubert van beusekom. 21 Het bleek een ruim, nog nieuw gebouw te fijn. De uitstallinger in de verschillende af- üeelingen zegen er frisch en smaakvol uit en er was vrij veel publiek. „De „Bon Marché" of „Printemps" in 't klein en alles is van goede kwaliteit," zei madame met majesteit om zich heen blik- ikertd, terwijl ze breed voor ons uitschreed (regelrecht naar 't schoenengebied, waar ze ten knap, coquet winkeljuffertje, dat erge .pret had met een roodharigen bediende, op lbetr°ffenden toon tot orde riep „Vous êtes libre, n' est-ce-pas „Oui, oui madame 1" 't Vendeuse'tje, 'n Aind nog bijna, verschoot van schrik, vlóóg op onze wenken en kwam met vijf, zes schoe- l\endoozen tegelijk in haar tengere armpjes Bamiragen. Bezat al en vlug en handig werd j mijn laars losgeregen en begon ze me de I yo den dag gehaalde pantoffeltjes te |>assen. wMooi is bijzaak, ijs ut msar stevig zijn I Nee, niet van die dunne zolen en hooge hakken. Ca ne vaut rien," baasde madame, 't meisje een keurig paartje, waar ik juist lust in had, bijna uit de handen rukkend en ze gaf mij een paar leelijke, grove dingen aan, die er uitzagen of ze van olifantsvel gemaakt waren. Maar ik was niet van plan me te laten bebazen en met een blik naar Ien, die schud de van pret, zei ik „Ces pantoufles-lA ne me conviennent pas. Je ne veux pas des sabots" en wierp de monsters met afgrijzen op den grond. Toen, vriendelijk lachend tegen het vendeu- setje, strekte ik mijn hand naar een eleganter paar uit. „Des sabots Des sabots," smaalde mada me. „La-bas chez vous en Hollande on porte des sabots Ik werd giftig. Over Holland hoefde die nare bemoei-al niet zoo geringschattend te doen en ik flapte er woedend uit „Zeker, u hebt gelijk 1 In 'Holland loopen we allemaal op klompen, met witte mutsen op et et en jupe culotte 1 C'est trés seyant 1" „Dear Emily" keek me eerst vervaard en toen razend aan, terwijl Ina en 't winkeljuf fertje 't zachtjes uitproestten. „Vraiment, vous êtes bien aimable", snauwde ze toen en de wijste partij kiezend, vatte ze met een vernietigenden blik op mij, haar antieke sleepje bijeen en liep door naar een andere afdeeling. „Ziezoo, die is eens flink te peerd gehol pen," zuchtte ik uuerst voldaan en Ien lachte: „Kind, ze is gewoon davelsch op ie. Ze zou je wel willen lynchen-" „Ik ben anders taai en heelemaal niet bang voor haar. La Hollande n'a pas peur," zei ik met een blik naar het grinnikende ven- deusetje, dat me een keurig, hooggehakt paartje met aardige gespjes paste, waarop ik me onmiddellijk decideerde, daar 't maar 5 francs 25 kostte. Terwijl we een oogenblik later'naar de caisse liepen om te betalen kreeg ik ineens een goeden inval. „Weet je wat? We laten hier bij de juf frouw van de caisse de boodschap achter, dat we madame Bertrands straks wel Avenue Victor Hugo 12 vinden zullen, dan gaan we nou lekker samen taartjes eten 1" „Zouden we? Ze zal hélsch zijn." aarzelde Ina. maar toen ik zei „Hè. flauwert, durf ie niet? We zijn toch geen babies," lachte ze „Vooruit dan maar. Ik snak ook naar taartjes!" Zoo gezegd zoo gedaan 1 Een beetje lacherig-opgewonden gaven we onze boodschap en met de schoenendoos stapten we, niet zonder waardigheid „comme si de rien n'etait" naar den uitgang en zetten 't daar zonder één woord tegelijkertijd op een loopen, zoo maar cle eerste de beste straat in, om toen we ons ver genoeg uit de voeten waanden, vuurrood en doodop even halt te houden om uit te blazen. „Kijk daér", hijgde'Ien naar een grooten banketbakkerswinkel wijzend en ik knikte ademloos, één hand in mijn stekende zij, svant 't was geen kleinigheid voor me ge weest gelijken tred te houden nr.M ïra's !an?e beenen. De aanblik van den taartjeswinkel gaf me echter nieuwe kracht en glimmend van innige voldoening over onze welgeslaag de escapade, stapten we den keurigen „salon de rafraichissemenls", met zijn witte toon bank en witgelakte meubeltjes binnen. Heel achteraan was nog een tafeltje leeg en daar, veilig verscholen achter de geweldige dikke ruggen van een gelukkig grootouderen-paar, dat met vier rumoerige kleinkinderen op sjouw scheen te zijn, zetlen we ons neer. Een juffrouw mét echt Franschen zwier ge kapt („Een hoofd vol krullen, een geweten zonder rimpel," zou Paul vrij naar Vondel ge declameerd hebben,) schoot dadelijk op ons af. „You are English?" informeerde ze met een wonderlijk accent. „Yes," zei Ien dadelijk en in 't Engelsch met Fransch gemengd lieten we toen de heerlijkste lekkernijen komen, want de ken nis der Engelsche taal bleek bij deze banket bakster ('t was madame zelf) slechts van zeer bovenopsch gehalte. „Cake" en ,r,cream" maakten ongeveer haar heele „vocabulaire" uit, maar alles was zeer smakelijk, vooral de soezen met geslagen room, die als sneeuw voor de zon verdwenen. „Monsieur Dulacque heeft werkelijk niets te veel van de Valencensche taartjes gezegd. Ik vind ze tenminste zalig," betuigde Ien, zich ter afwisseling van een abrikozen-taartje bedienend na haar vierde soes. „Nietwaar? Hij is goed op de hoogte. Daar gaét hij," cn ik nam een aordbeiengebakje, terwijl Ina gulzige blikken op een reuzen- religieuse wierp en 't bejammerde dat Va lence niet wat dichter bij les Calvaux lag. „Kind, dat zou een ruïne zijn voor onze beurzen, 't Is maar goed doch verder kwam ik niet, want een bekend gezicht voor 't raam had mijn -tandacht getrokken en vóór ik tijd had iets te zeggen, stapte niemand meer of minder dan monsieur Bertrands, be laden met zijn inkoopen, den winkel binnen. „Kijk's, kijk's gauw achter je", porde ik Ien zachtjes aan en toen zagen we allebei hoe hij schutterig-snel plaats nam aan een tafeltje, heel aan 't andere einde, waar juist twee dames waren opgestaan. Den stoel naast zich belegde hij met zijn pakjes en na dat hij zijn nieuwen hoed met teedere zorg daarop had neergevlijd, waagde hij 't einde lijk zijn bedeesde blikken op te heffen en rond te zien. Hij had ons niet dadelijk in 't i vizier, doch toen hij ons in 't oog kreeg en wij allervriendelijkst bo en, voelden we bij- na medelijden met zijn onthutst gezicht. Zoo echt op heeterdaad betrapt zag hij er uit, maar met groote wellevendheid, den Franschman eigen, herstelde hij zich onmid dellijk, stond op, boog glimlachend terug en kwam regelrecht met pak en zak naar ons toe. „Quelle bonne chance de vous rencontrer ici 1 Vindt u goed," dat ik hier bij u kom zit ten", vroeg hij op zijn beminnelijksten toon en begon toen met omzichtigheid naar zijn vrouw te informeeren. „Oh, we weten niet waar madame op 't oogenblik is. In den Bazar hebben we aan de caisse gezegd, dat we wel zouden zorgen om half vier in de Avenue Victor Hugo to zijn," antwoordde ik kalm. (Wordt jcrvolgd.j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1