Maandag 22 Mei 1916. "feuilleton. DE TREKVOGELS _BJJ STEN LAN D._ N° 276 14de Jaargang. PRIJS DER A D VER TEN TI ËN: Van 1—5 regels.. f 0.5 O. Elko rogel mcor«0.10. Dienstaanbiedingen 2.1 ccuts bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zeer voordeoligo bcpalingon tot het horhaald advert oorou Ln dit Blad, bij abonnomunt» Eeno oirculairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredactie: j Mf Q j, VAN SCHAARDENBURG. E EEMLANDER ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per po3t 1.5©« Per weok (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Wekolijkscb bijvoegsel „Da HoJlandschs Huisvrouuf' (onder vodactie van Thérèse Hoven)^per 8 mnd. SO ets. Wckelijksoh bijvoegsel „Pak via per 8 mnd. 40 Ct8. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Be Beteekenis der aanstaande Statenverkiezing. Is over het algemeen de belangstelling ivoor de Statenverkiezingen veel geringer dan bij Raads- of Kamerstembus, in de pro vincie Utrecht is dit verschijnsel al bijzon der opvallend. Verwonderen doet dit niet. Politieke strijd >as er zelden bii de prov. stembus. Utrectlt ^ïeeft nu eenmaal den naam na Limburg en Brabant de meest clericale provincie te zijn. Het heeft dien naam te danken aan de sa menstelling der Prov. .Staten. Behalve de Stad Utrecht zelve vaardigt geen enkel dis trict linksche Statenleden af. Toch wil dit geenszins zeggen dat 100 pCt. van de bevolking dezer provincie clericaal Is. Verre van datl Maar de rechtsche partijen profiteeren van de toevallige districtsverdee. ling, welke hun overal 'n grootere of kleinere meerderheid geeft, om alle zetels maar voor zich zelf te bewaren. Alsof er geen andere partijen waren! Alsof niet de meest welva rende gemeenten der provincie 'n linksche meerderheid hadden! Alsof niet in het Ka merdistrict Amersfooit de kiezers zich in meerderheid voor links uitspraken! En zoo doet zich. het ongehoorde feit voor dat de tweede en meest vooruitstrevende gemeente der provincie niet één vertegenwoordiger van hare meerderheid in de Staten heeft! 'Ja, nu wordt zelfs iemand gecandideerd die kort geleden nog door den Raad bijna één- slemmig gedisqualificeerd werd! Maar op 't oogenblik willen wij niet over de onbillijkheid en inhaligheid der rechtsche partijen spreken. Men weet het nu eenmaal: als zij in de minderheid zijn, dan roepen zij om evenredige vertegenwoordiging, maar eoodra ze de meerderheid hebben willen zij daar niets meer van weten. Wij wenschten in dit tweede artikel de p o i i t i e k e beteekenis der Statenverkie zingen te beschouwen. En deze is zeer groot, nu de verkiezingen 'n aanvulling vormen van die van 1913. Toen hebben de kiezers duidelijk uitge sproken dat ze de politiek der rechterzijde schadelijk achtten voor de gezonde ontwik keling van ons volk. Dezellde gronden die toen de kiezers tot bet besluit brachten om links te stemmen, gelden thans ook bij de Staten-verkiezing. De stembusuitslag van 1913 heeft reeds zee: goede gevolgen gehad. In de eerste ■plaats hebben wij er het krachtige ministerie nan te danken, dat op zoo bewonderenswaar dige wijze in de allermoeielijkste omstandig heden onze neutraliteit handhaafde, ons land i oor de grootste rampen behoedde. Reeds daarom zouden de kiezers «zich moeten uit spreken voor de partijen waarop dit ministe rie steunt, 'n Uitspraak der kiezers voor de oppositie zou de positie van het kabinet na tuurlijk zéér verzwakken. Voor Brcukclcn, zat destijds één liberaal, die in het district zeer gezien was. We hebben geen gelegenheid ons te vergewissen of dit nog het geval is. -S Mannen verlangen gewoonlijk de eerste liefde van de vrouw: vrouwen begeeren de laatste liefde van den man te zijn. door ANNA' HUBERT VAN BEUSEKOM. 95 We waren werkelijk geroerd door deze nulde en zoo vriendelijk mogelijk dankend, stuken we de rozen in ons ceintuur. t Is toch een alleraardigst volk, die Fr.p.schen. Zoo iets zou je als vreemdeling nergens anders te beurt vallen," zei Ien, terwijl we verder gingen, nageoogd door 't oudje, dat ons nog eens goedig toeknikte voor we óni den hoek van 't straatje ver dwenen „Helaas, dat in ons pension 't lersche ele ment zoodanig overweegt, dat je van 't F::.p -he haast niets meer merkt," zuchtte »k Je, dal is jammer, maar zou je er heusch nog vóór zón. om in Valence naar iets an- rie.s uit te zien? Beter eten zouden we al- licr t krijgen, maar 't lijkt me toch heele- m. ii geen stadje om er maanden lang te ziiu-n koekeloeren, 't Is op „les Calvaux" «lui 'ünd maal mooier dan hier!" „Mee, ik zou liever niet meer willen ver-. 'n Ander resultaat van den uitslag in 1913 is geweest dat het bekende Concentratie- program grootendeels in behandeling geno men werd. Maar voor de doorvoering daar van dat wil dus zeggen: invoering van 'n ouderdomspensioen voor alle ouden van dagen die het noodig hebben, 'n breede kies rechtregeling ontdaan van alle onbillijkhe den en onzuiverheden van het huidige stel sel, 'n goed uitgevoerde algemeene voorzie ning in hulp bij ziekte en invaliditeit voor on- en min-vermogenden is het noodzakelijk dat bij de verkiezingen de overwinning door de vrijzinnigen behaald wordt. Immers geen wet kan tot stand komen als de Eerste Kamer zich er tegen verzet. De meerderheid in die Eerste Kamer is thans rechts. Iedere wet, door de Tweede Kamer aangenomen, kan dus afgestemd worden. Al le vooruitstrevende wetgevende arbeid is dan ijdel. En als hare rechtsche meerderheid weer voor 3 jaren bestendigd wordt, zal de Kamer der hoogstaangeslagen grijsaards ze ker niet schromen om al het werk van Kabi net en Volksverteger.i 1 J'-ing, dat haar. niet aanstaat, ongedaan :aken. Nu zelfs, nu rechts zoo kort vóór de stem bus alle reden had om het niet al te bont te maken, heeft de Eerste Kamer zich niet ontzien de regeering te dwarsboomen. Voor al als de Standaard alarm blies, verwierp zij wat zij maar verwerpen kon. Dat is zoo evident, dat bij de behandeling in de Tweede Kamer van de ouderdomswet, welke voor duizenden kleine luyden 'n ze gen kan zijn, door schrijvers en sprekers van rechts spottend te verstaan werd gegeven: de Eerste Kamer verwerpt het toch! De invoering van de ouderdomswet en van zoovele andere hervormingen nog, hangt dus af van de samenstelling der Eerste Ka mer. En over die samenstelling hebben thans de kiezers te beslissen. Dat wil dus zeggen, dat bij de Statenver kiezingen de kiezers beslissen over het tot stand komen van vele wetten, die van over wegend belang zijn voor ons volk, en over de handhaving en doorvoering van de beginse len van vrijheid en recht, welke aan onze staatsinstellingen ten grondslag liggen en Nederland ten zegen zijn geworden. Vaardigt dan toch zulke mannen af, van wie gij zeker weet dat zij Eerste Kamerleden zullen aanwijzen, die niet tegen maar mee werken bij het tot stand komen van de wetten, welke voor onze verdere ontwikke ling noodig zijnr Weg met alle lauwheid! Zegt niet: het loont hier toch niet, we zijn 'n hopeloos dis trict in 'n hopelooze provincie! Geen district is hopeloos en geen provin cie is hopeloos, waar nog leven en liefde voor'de beginselen van vrijheid en vooruit gang heerscht. Het Kamerdistrict Amersfoort was hope loos en het is omgegaan. De provincie Zeeland was hopeloos en op één stem na hebben de vrijzinnigen er reeds de meerderheid. En zoo hopeloos is Utrecht niet. De stad Utrecht kan 13 linksche leden afvaardigen. anderen. We zijn er nu gewend en onze heerlijke wandelingen met Quenoppe zou ik er niei graag aan geven. O kjjk eens, wat een prachtige aardbeien! Die moeten we hebben,"- en ik trok Ina een winkeltje in, waar behalve porselein en aardewerk groo- te bakken aardbeien stonden. „Cinq sous la livre," zei 't knappe, zwie- rig-gekapte vrouwtje, een weegschaal naar voren schuivend en ieder met een pond van de verleidelijke vruchten in een zak, lie pen we toen naar de halte waar de autobus sloppen zou, en werden een oogenblik later in pijlsnelle vaart naar Valencè terugge voerd. Het was nog geen twaalf uur toen we ons al weer aan de voeten van Emile Augier en zijn hertogin bevonden. „Wat nu," vroeg Ien. „Eten natuurlijk," zei ik, want mijn Maag jeukte ondanks het dubbele ontbijt! „Voel je iets voor een diner in een restau rant, of zullen we taartjes gaan eten in dien zelfden winkel, waar we met monsieur ge weest zijn?" „Ronduit gezegd voel ik meer voor een degelijk diner, of zou dat erg duur zijn?" „Dan nemen we iets la carte, maar denk er aan, dat w'e ons kostelijke Calvausche menu vandaag misloopen," zei Ina, die ook honger had en met arendsblikken uitkijkend naar een geschikte eetgelegenheid, begaven we ons op weg en vonden op de Place Mo- dier-de-Montjau een keurig restaurant. Aan een net gedekt tafeltje, vlak bij de open jleux, namen we plaats, even aangegaapt Daartegenover staan de misschien rotsvaste districten IJsselstein en Breukelen met 14 Statenleden. In Amerongen, w aar bij 'n vo rige verkiezing de liberalefl slechts 'n 20-tal stemmen achterbleef, en Amersfoort, beide met 7 afgevaardigden, zou dus ten slotte voor deze provincie de beslissing liggen. Maar al was er geen kans, dan dient toch ook hier krachtig getuigd te worden èn voor het ministerie én voor onze beginselen. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. Op het oorlogstooneel benoorden Verdun is, na slechts een paar dagen van betrek kelijke rust, met de oude hevigheid de strijd hervat. In de laatste dagen concentreert de' strijd rich weer in het gebied tusschen de Maas Naast de artilierie-duels, die nooit tot rust ziin gekomen, worden weer infanterie- gevechten gemeld.. De Fransche berichten daarover zijn in den fegel naar hetzelfde model ingericht. Zij melden, dat de Duitsche aanvallen overal zegevierend zijn afgesla gen. Maar soms vindt men er bij vermeld, dat op_ één punt de Duitsche aanval niet zonder succes is geweest. Zoo vond mén den 19en vermeld, dat in het midden van het front aan den linker Maasoever de Duit- schers zich hebben kunnen meester maken van een klein werk, gelegen ten zuiden van hoogte 287. Hetzelfde bericht het avondcom- muniqué van den 20en van „eenige elemen ten van een vooruitgelegen loopgraaf" na een strijd aan de westelijke en noordweste lijke hellingen van den Mort-homme. Dat kan waar zijn. Op zich zelf kan zulk een klein succes van geene' beteekenis zijn. Maar wanneer meer r an zulke kleine suc cessen op elkaar volgen, -'an kunnen zij <e zamen wel van beteekenis, ten slotte zelfs van groote beteekenis worden. Met het oog daarop verdient een artikel de aandacht, waarin van Duitsche zijde wordt uiteengezet hoe op dit oogenblik de stand van zaken is aan den linker Maasoever. Daarin wordt ge sproken van zwaarwichtige successen, die de Duitsche troepen bij hoogte 304 hebben bevochten, maar waarvan het Fransche pu bliek niets weet, omdat men in de toonge vende kringen te Parijs goed heeft gevonden bet volk er onkundig van te laten. Hoe de toestand "nu is, wordt aldus geschetst: „Men moet bij de beoordeeling van den toestand op bet strijdveld aan den linker Maasoever niet uit het oog verliezen, dat de toestand van den verdediger zeer bemoei lijkt wordt door de bekrompen gelegenheid voor den opmarsch der troepen. De voor- deelen, die het terrein voor de Franschen had, zoolang Verdun als eene operatiebasis voor den aanval moest gelden, worden nood lottig voor den s erdediger, die meer en meer op het centrum van zijne stelling wordt terug geworpen. Hoe kleiner de afstand van zijne liniën van het kernwerk der vesting wordt, des te grooter worden de moeieliik- door een paar goedmoedige, oude heeren, die met hun servetten hoog om den hals geknoopt, hun soep zaten te lepelen Een zeer klein, mieserig kellnertje met wijdultstaande ooren en een bril op, kwam ons met een buiging de spijskaart overhan digen en na ernstige studie bleek een „di ner complet a 2 francs 50" 't meest van onze gading. In Holland heb ik met de warmte nooit veel trek. maar bier was 't juist andersom. Ien en ik aten als wolven: eerst soep, toen een keurig-opgemaakten schotel lamsvleesch met doperwtjes, wortel tjes, topinambours (een soort aardappel achtige knol), vervolgens een kippekluifje met sla en een ommelette aux confitures toe. Een half fleschje witten wijn met ijs- water aangelengd smaakte er uitstekend bij. Het was een vorstelijk diner voor onze In den laatsten tijd niet verwende magen en hoewel we 't akelig-materialistisch van ons zelf vonden, bekenden we elkaar toch eer lijk, dat we hier minstens twee maal in de week zouden willen „bij-eten. „Ik voel de Fransche draai weer over me komen," zei Ien telkens. ,/t Zal van de wijn zijn," plaagde ik. ,,'t Kan me niet schelen, maar 't is zalig. Gordon," wenkte Ien het kabouterachtige kellnertje dat den koning te rijk was met zijn halven franc fooi en ons al buigend den kortsten weg naar 't pare Jouvet uitlegde, waar we van plan waren onze aardbeien te gaan eten. Langs de roezige markt bereikten we den Rhfinekant weer. Daar ligt 't werkelijk mooi- aangelegde en schaduwrijke park, een ge- heden, die zich in den weg stellen aan den opmarsch, de ontplooiing en de ontwikke ling van zijne troepen-massa's. Smalle vlok ten en door kloven doorsneden boschper- ceelen bemoeielijken het aanvoeren van re serves en van alle strijdbenoodigdheden. Reusachtige troepenmassa's zijn op eene kleine ruimte samengeperst en als uitmun tend doelwit aan het vuur van de Duitsche zware artillerie blootgesteld. Vandaar ook de verschrikkelijke bloedige verliezen, de ont zettende gaten, die in de Fransche gelede ren worden geslagen en nog slechts met moeite kunnen worden aangevuld. Hieraan beantwoorden de brandpunten, waar het Fransche front op den linker Maasoever voornamelijk heeft te lijden onder den druk van den Duitschen aanval: namelijk in het westen tusschen "het bosch van Avocourt en de zuidwestelijke heliing van hoogte 304, in het noorden tusschen de zuidoostelijke hel ling van deze hoogte en het zuidwestelijke gedeelte van de den Mort-homme vormen de hoogten 265. en 295 en eindelijk tus schen de oostelijke helling van den Mort- homme en het Bois des Caurettes in het oos ten. Naar deze drie punten loopen de Fran sche linfen in het smalle, vlakke terrein, dat zich in het noorden van het Bois de Hesse in de richting Avocourt—Esnes aansluit aan de naar Haucourt en Béthincourt voerende wegen; verder het van het zuiden over Mont- zéville tusschen de hoogten 310 en 272 naar het noorden gerichte dal, dat eindigt in het gebied tusschen hoogte 304 en den Mort-homme, en eindelijk de vlakte, die in het noordwesten ligt voor de Cóte Marre, waarop de forten der binnenste linie Marre, Bois Bourrus, Belle Epine, Charny en Bruyè- res den Franschen opmarsch dekken. Al deze middelpunten van verdediging liggen reeds, zooals is te zien uit de berichten van den Franschen gèneralen staf, in het bereik van het vuur der Duitsche artillerie.' Men ziet hieruit, dat de strijd ten noorden van Verdun toch niet geheel zonder uitwer king blijft. Maar hij duurt lang, ontzettend lang. Den 21en Februari is deze strijd be gonnen: hij duurt nu dus reeds volle drie maanden. En naarmate de strijd langer duurt, neemt hij steeds meer het karakter aan van een uitputtingsstrijd en krijgt de vraag meer kracht, of niet de wederzijdsche uitputting zal maken, dat men ten slotte geene uitkomst in de eene of andere rich ting zal zien. Dc oorlog. P a r ij s, 2 0 Mei. Namiddagcommuniqué In België werden Duitsche afdeelingen, die het Yscr-kanaal beproefden over te steken tusschen Steenstraete en het Sas, door het infanterie- en artillerie-vuur der Franschen tot staan gebraoht. In Champagne lieten de Duitschers groote gaswolken opstijgen voor het front der Fran schen aan den weg St. Hllaire—St. Soupiet en aan den weg SouaiSomme Py, Ten gevolge van ons vuur konden de Duit schers den aanval, dien zij zicK hadden voorgenomen, niet ten uitvoer brengen. schenk van Théophile Jouvet aan de stad. Langs de wit blinkende trappen en terras sen van de Belvédère daalden we langzaam naar beneden. De zon brandde er zóó fel, dat je de hitte door je schoenzolen heen voel de, maar beneden ons lokte het groote stee- nen bassin met het heerlijk-kabbelende wa ter! We wasenten er onze vruchten en zochten toen een koel plekje in 't gras in de schaduw van een geurend jasmijnbosch- te. Doodstil was het er. Geen blad bewoog en geen mensch was er te bekennen, joodat we na 't eten der vruchten zonder eenigen omslag onze hoeden afzetten en ons tot een zalig dutje schikten, terwijl het water in 't bassin een slaapliedje murmelde. Ina kwam daarvan zóó onder den indruk, dat ze wer kelijk heelemaal in den dut raakte. Ze snurk te zelfs heel onwelluidend, en ook ik ver viel van lieverlede in een behaaglijken zwij- mel-toestand, waaruit ik werd opgeschrikt door Ien, die in eens overeind kwam en met holle stem informeerde: „Zeg, Willy hoe laat is "t?" Het v as in die bedrijven kwart voor twee geworden, dus bleek het noodig op te bre ken, als we nog iets van Valence zien wil den voor we naar madame Rouchaud gin gen. We zetten dus haastig onze hoeden weer op, streken de kreukels uit ons goed en on dernamen een wandeling door 't tamelijk uitgestrekte park met zijn kleurige, goed on derhouden bloembedden en bloeiende hoo rnen .Bij de waterpartij v/as het één weelde van irissen, die in statige bossen van wit, lichtgeel en dieppaars in het rimpellooze Ten Westen van de Maas werden de Fran sche stellingen hevig beschoten tusschen het bosch van Avocourt en den Mort-Hommc. Infanterie-aanvallen hadden niet plaats. In de Vogeezen mislukte een coup de main op een kleinen Franschen post non de Linge, Luitenant Navarre schoot zijn elide Duit sche vliegtuig neer, dat binnen onze liniën viel, bij Chattencourt. De beide inzittenden werden krijgsgevangen gemaakt. Denzelfden dag kwam een ander vliegtuig, dat werd aan gevallen door luitenant Nungesser, neer in het bosch van Forges. Dit is het vijfde vlieg» tuig, dat deze vlieger naar den grond heeft gebrecht. Nog drie andere Duitsche vliegtuigen, di door onze vliegers werden aangevallen, zijn binnen hunne liniën neergekomen. In den afgeloopen nacht wierpen Duitsche vliegtuigen tal van bommen op Duinkerken en Bergues. Te Duinkerken werden e n vrouw gedood en 27 personen gewond. T Bergues zijn vijf dooden en elf gewonden. Als represaille-maatregel steeg onmiddel lijk een Fransch eskader op om de vijande lijke kantonnementen te Vijfwegen, Zarren en Handzoime te bombardeerer Een Belgisch eskader bombardeerde het vliegkamp van Ghistelles. De meeste bom men troffen doel. Avondcommuniqué. Links van de Maas vielen de Duitschers, na een uiterst hevig bombardement, in den namiddag op een breed front aan in- de ge- heele Mort-homme-streek. Ten oosten van den Mort-homme drong de vijand een oogen blik in oTTze eerste linie; maar een soherpe tegenaanval drong hem onmiddellijk terug. Aan de westelijke en noordelijke heltin- n van den Mort-homme gélukte het den Duit schers na eene reeks vruchtelooze aanvallen, die door ons artillerie- en infanterievuur moorddadig werden gemaakt, op het einde van den dag eenige elementen van een vooruitgelegen loopgraaf te nemen Vijandelijke contingenten, die naar Ie tweede linie drongen, werden.door een krachtig artillerievuur gedwongen in wan orde terug te gaan met achterlating van talrijke dooden. Er was groote. artillerie-actie in de streek van Avocourt en van hoogte 304. Reohts van de Maas en in de Woëvre was bij tus- sohenpoozen bombardement. Onze artillerie beschoot tan noordwesten van Roye vijandelijke aanvullingsdepóts en verwekte verscheidene branden. Twee sterke Duitsche verkenningen ten noorden van Soissons werden door ons vuur uiteengejaagd. In Champagne schonk een bij verrassing ondernomen aanval ons ge legenheid te dringen in de vijandelijke liniën ten noorden van Ville-sur-Tourbe; de ge- heele bezetting van een loopgraaf werd ge dood of gevangen genomen. Een Duitsch vliegtuig werd beschoten en neergeveld in de streek van Verdun. Londen, 20 Mei. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Na een hevig bombardement deed de vij- water weerspiegelden. Zoo koel en frisch leek 't daar, terwijl aan de overzijde van de Rhone, hoog op de rotsen, de ruïnes de Crussol te blakeren lagen in de middaghit te. Glimlachend om ons onbekookte plan van dien ochtend zagen we elkaar aan. „Wat een hijsch zou dat geweest zijn, zuchtte Ien. „We zouden er nooit zonder zonnestekc, gekomen zijn. Ik heb er tenminste vrede mee, dat we ten halve gekeerd zijn, verze kerde* ik en in onze hoogst vergenoegde stemming schonken we 't overschotje van onze aardbeien aan een troepje kinderen en begaven ons wederom stadwaarts. Juist toen we de Place de la République bereikten trok er een bonte kermistroep voorbij, door luidschallende muziek bege leid. Vooraan gingen drie olifanten, waarop Oostersch-gekleede vrouwen onder troonhe mels zaten, kameelen en paarden volgden en een blinkende zegekar vol clowns er acrobaten sloot den optocht, welke zich ii overgroote belangstelling verheugde. Eer gedrang ontstond er bijna, zoodat we ge noodzaakt waren een oogenblik te wachten voor we onzen weg konden vervolgen noa de Cathédrale Saint Apollinaire, waarvan d< hooge, vierkante toren hoog boven de hu: zer.massa uitstak. <WV

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1