N* 277 14" aaargang. „DE EEMLANDER". Dinsdag 23 Mei 1916. BUITENLAND. KOLONIËN. BINNENLAND. Hoofdredactie: Mr. D. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franoo per post Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijke nummers Wekelijksoh byvoegsel nDs EoUandech* Euisi^ouuf' redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 cts. Wekelyksch byvoegsel 9Pah me meeper 8 mnd 40 c<8. 1.00. 1.50. 0.10. 0.05. (onder Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN; Van 1—5 regelsf 0.50. Elke rogel moer 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lotters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeer vooideoligo bopaüngon tot het herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnomont. Eone oirculaire, bovattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort Brengt ter kennis van de ingezetenen dozer Jjomeente, dat het door den Directeur van ^jn Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht executoir verklaarde kohieren no. 1, 2 en 3 van ~e Personeele Belasting, over het dienstjaar 916 aan den Ontvanger van 's Rijks directe elastingen alhier zijn ter hand gesteld, aan Ivien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepoalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat- ten aangeplakt te Amersfoort den 22sten Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWOJCK. AANGIFTE VOOR DB BEVOLKINGSREGISTERS. ,Het Gemeentebestuur van Amersfoort herin nert do ingezetenen aan hunne verplichting om tteeds tijdig ter gemeente-secretarie aangifte te doen voor de bevolkingsregisters. Bedoelde aangifte moet worden gedaan i le. Wanneer men de gemeente gaat verlaten; alsdan moet een getuigschrift van woonplaats- verandering (verhuisbiljet) worden gevraagd ter Secretarie (kamer no. 3) en Medegenomen naar óe gemeente, waar men zich gaat vestigen, ten einde aldaar uiterlijk binnen ééne maand to woiden ingeleverd. 2e. Wanneer .men zich in de gemeente ves tigt alsdan moet men overleggen een getuig schrift van woonplaatsverandering (verhuisbil jet) afgegeven in de vorige woonplaats. 3e. Wanneer men binnen de gemeente van wo ning verandert. Het hoofd van een huisgezin is verplicht aan gifte te doen, wanneer in dat gezin eenige ver andering plaats grijpt, ook door het opnemen of het vertrek van dienstboden. Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen ol geldboete van ten hoogste honderd gulden. (Artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 27 Juli 2837 (Staatsblad no. 141). Amersfoort, den 22. Mei 1916. Het Gemeentebestuur voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. -VEENSTRA. VAN RANDWDCK. De oorlog. B e r I ij n 2 2 Mei. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten oosten van Nieuwpoort drong eene patrouille van onze marine-infanterie in een Fransche loopgraafzij vernielde verdedi gingswerken van den vijand en bracht een officier en 32 man als gevangenen terug. Ten zuidoosten van Givenchy-en-Gohelle werden verscheidene liniën van eene Engel- sche stelling van omstreeks 2 K.M. breedte genomen. Nachtelijke tegenstooten werden afgewezen. Aan gevangenen werden 8 offi cieren en 220 man, aan buit 4 machinege weren en 3 miinwerpers ingebracht. De tegenstander leed zeer buitengewone bloe dige verliezen. In de streek van Berry-au-Bac bleef in Het vroege morgenuur eene Fransche gasaan- tvalpoging zonder resultaat. Links van de Maas bestormden onze troepen Fransche stellingen op de oostelijke uitloopers van hoogte 304 en hielden ze vast tegen herhaalde vijandelijke aanvallen. Behalve groote bloedige verliezen verloor de tegenstander aan gevangenen 9 officie ren en 518 man; hij liet vijf machinegewe ren in onze handen. De buit uit onzen aan val aan de zuidelijke helling van den Mort- homme steeg tot 15 kanonnen en 21 ma chinegeweren. Ook hier en uit de richting van Chattencourt hadden de pogingen van den vijand om den verloren grond terug te (vinnen, geen succes. Rechts van de Maas vielen de Franschen meermalen vfuctheloos onze liniën ln de streek van de steengroeven ten zuiden van de hofstede Handromont en op den kam van Vaux aan. Bij den derden stormloop gelukte (ihet hun echter in de steengroeven voet te krijgen. Gedurende den naoht was de we- derzijdsche artillerieactie in den geheelen strijdsector buitengewoon hevig. Onze vliegerseskaders herhaalden gister namiddag met waargenomen groot succes rumne aanvallen op de etappenhaven Duin kerken. Een vijandelijke tweedekker viel na «en strijd in zee. Verdere vliegtuigen v.er- jden in een Iuchtstrijd binnen onze liniën guiten gevecht gesteld en wel in de streek tvan Wervicq, bij Noyon, bij Maaucourt, ten posten van de Maas en ten noorden van jChateu-Salins. Luitenant Bölke is wegens zijne daden els vliegerofficier door den keizer tot kapitein bevorderd- Parijs, 2 2 Mei. (Havas). Namiddag communiqué. Ten zuiden van Berry-au-Bac lieten de Franschen met succes twee mijnen springen op hoogte 108. In Champagne leverde de gasuitstorting, die door de Duitschers ver richt werd in de streek, begrepen tusschen den* weg Souain—Somme Py en den weg Saint Hilaire—Saint Soupiet, volstrekt geen resultaat. De gaswolk dreef naar de vijande lijke loopgraven. Op den linker Maasoever werden de In- fanterie-actiën voortgezet in den loop van den nacht. In het bosch van Avocourt ver kregen de Fransche grenadiers eenige resul taten; zij bezetten verscheidene door de Duitschers ontruimde blokhuizen. In de streek ten westen van den Mort-homme was de strijd bijzonder hardnekkig. Verscheidene pogingen, door de Duitschers aangewend tot uitzetting van hun succes, werden terug geslagen door het sper- en mitrailleuse- vuur. Daarentegen stelde een krachtige aan val, die door de Fransche troepen werd ver richt, hen in staat een gedeelte te hernemen van het ln den nacht van 20 op 21 Mei ver loren terrein. Aan den rechter Maasoever deden de Duitschers herhaalde malen tegenaanvallen op de gisteren door de Franschen genomen stellingen van de steengroeven van Haudre- mont. Al die aanvallen, die door het Fran sche vuur werden gestuit, hebben aan de Duitschers groote verliezen berokkend. In den omtrek van het dorp Vaux, maakten de Franschen door eene in den morgen uit gevoerde kleine operatie zich meester van een loopgraaf. In Eparges werden ver scheidene mijnen opgeblazen, zonder scha de aan de Franschen toe te brengen. Avondcommuniqué. Links van de Maas bleven wij vooruitgaan. Ten zuiden van hoogte 287 dwongen wij den vijand een klein werk te ontruimen, dat hij bezette sedert 18 Mei. Onze tegenaanval ten westen van den Mort-homme verdreef den vijand uit eenige nieuwe loopgraven, die hij bezette. Onze infanterie viel rechts van de Maas, na eene machtige artillerie-voorbereiding, de Duitsche stellingen aan op een front van twee Kilometers van ten westen van de hof stede Thiaumont tot ten oosten van het fort Douaumont. Onze troepen namen Duitsche loopgraven en drongen in het fort Donau- mont, waarvan de vijand den noordelijken post nog behoudt. Talrijke gevangenen ble ven in onze handen. Er was een geslaagde verrassende aanval op het bosch \an Bouchet. Op de Maashoogten veegden wij Duit sche loopgraven schoon op eene lengte van 300 Meters; wij namen gevangenen Onze batterijen in de Argonne bombar deerden krachtig Nantillois, Montfaucon en het bosch van Cheppy. Een Fransch vliegtuig vervolgde eene Duitsche machine, die terugkwam van het bombardement van Duinkerken, en velde haar neer ten noordoosten van Cassel. Twee vijandelijke vliegtuigen werden ge veld in een Iuchtstrijd in Elzas. Londen, 22 Mei. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Na een hevig bombardement gisteren den geheelen dag, dat in den namiddag het he vigst was, viel de vijand onze stelling aan op het noordelijk uiteinde van den kam van Vimy. Hij drong in de frontloopgraaflinie over een lengte van 1500 yards en een diep te van 100 tot 300 yards. Onze artillerie bombardeerde heden hevig de Duitsche stel lingen. Wij lieten mijnen springen in Roclincourt, de Hohenzollern-redoute en de steengroeven Er was ook mijnarbeid in Nouvelle en Fleur- baix. De beide artillerieën waren werkzaam tegenover Lens. Ten oosten van Yperen kre gen wij directe schoten van een vijandelijke batterij ten oosten van Blareville. Vijandelijke vliegtuigen waren gisteren ac tief. Er waren vele gevechten. Acht werden verdreven. Een van onze verkenningsmachi nes moest landen in de vijandelijke liniën. Petersburg, 22 Mei. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van Ostroff, ten noorden van het Naroczmeer, beproefden de Duitschers in den avond van den 20en na een hevig bombardement eenige malen het offensief te nemen; zij werden telkens teruggeslagen. Ten zuidwesten van het Naroczmeer ver strooide onze artillerie belangrijke Duitsche troepenverzamelingen. In de streek van Kostioenovka, ten noord westen van Czartorysk, sloegen wij een aan val van vijandelijke elementen terug. Op de rest van het front, van de golf van Riga tot de Rumeensche grens, niets dan geweervuur en verkenningsschermutselin gen. Rome, 21Mei. (Stefani). Officieel com muniqué. Van Stilvlo tot de Etsch (Adlge) is de toe stand onveranderd. In het Logarinadal bom bardeerde de vijand gisteren den geheelen dag onze stellingen van Bonizugua. Laat in den avond ondernamen groote infanterie- massa's aanvallen, die na een verwoed ge vecht met reusachtige verliezen werden terug geslagen. Tegen onze liniën van Parubio naar het Terragnolodal was eene intense vijandelijke artillerie-actie, die door onze artillerie be antwoord werd. Tusschen het Terragnolodal en de Boven Astico was eene gematigde artillerie-actie aan beide zijden. Wij gingen voort de linie te versterken, waarop wij zijn terug gegaan, terwijl de tegenstander op zijne beurt zijne stelling bevestigde van den Monte Magglo tot den Tonezzatop. In de streek tusschen de Astico en de Brenta duurde gisteren het hevige bombar dement tegen onze Iiniën~voort. In den na middag en den avond volgden intense aan vallen van de vijandelijke infanterie, die met groote volharding werden tegengehouden door onze troepen, die aan den tegenstander zeer zware verliezen toebrachten. Eenige schansen, die reeds in storm door den vijand waren genomen, werden door de onzen her overd na een verwoed handgemeen, waar bij een honderdtal gevangenen aan den tegenstander werden ontnomen. In het Suganadal stuitte de vijand op onze voorste posten, die den aanval terug sloe gen en daarna gaandeweg terug gingen naar de versterkingsliniën. Langs de rest van het front was een zeer versnipperde artilleriestrijd. 'Onze kanonnen wierpen vijandelijke versterkingen op de Boven But en op en achter Podgoro over hoop. Kleine vijandelijke aanvallen op Ra- botino en de streek van Monfalcone werden met gemak teruggeslagen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen eenige bommen op Vicenza, Valdagno, Feltre en Ponzaso. Er waren twee dooden en vier ge wonden; de materieele schade is zeer ge ring. Weenen, 22 Mei. (W.-B.). Officieel berioht van heden middag. De nederlaag van de Italianen aan het front in Zuid-Tirol wordt steeds grooter. Een aanval van een korps uit Graz op de hoogvlakte van Lafraun had een volkomen succes. Onze troepen zijn in bezit van de Cima Mandriolo, ten Zuiden van het Sugana dal, en de hoogten onmiddellijk ten westen van de grens van dezen top tot het Astica- dal. De legergroep van aartshertog Karei Frans Jozef won een linie op den Monte Tormano en den Monte Majo. Sedert het begin van den aanval zijn 23,833 gevangenen, onder wie 482 officie ren, geteld. Onze buit is tot 172 kanonnen gestegen. Rome, 22 Mei. (^tefani).In den nacht van den 22en heeft eene marine-afweerbat- terij in de Boven Adria een vijandelijk vlieg tuig neergeveld en ln brand geschoten. Berlijn, 22 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand is over 't algemeen onveran derd. Weenen, 22 Mei. (W. B.) Offcieel bericht van heden middag. Van het zuid-oostelijk oorlogstooneel niets nieuws. Londen, 22 Mei. (R.) De Times be richt uit Saloniki van den 20en, dat de tij dingen van het vertrek van de meeste Duit sche troepen van de Grieksch-Servische grens bevestigd worden door heden aange komen deserteurs. Konstantinopel, 21 Mei. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Van geen enkel front zijn dingen van be lang te berichten. Twee vijandelijke vlieg tuigen vlogen over Sedd ul Bahr, maar wer den door ons artillerievuur naar de richting van Imbros verdreven. Den 18en beschoten drie vijandelijke oorlogsschepen gedurende twee uren El Arisch. Tegelijk verschenen daar zes vijandelijke vliegers en wierpen honderd bommen neer. Een persoon werd gewond, vijf werden licht gewond. Petersburg, 22 Mei. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Van liet KaukazlscKe front wordt bericht, dat in de richting van DIarhekir voorposten gevechten waren. Londen, 22 Mei. (R.) Bericht van Lloyds. Het Itallaansche stoomsohip Birma- nia is in den grond geboord. Volgens een bericht van Lloyds Is het Grieksche stoomschip Anstassios Coroneos in den grond geboord. Petersburg, 22 Mei. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de Oostzee boorde een van onze duik- booten drie Duitsche stoomschepen in den grond. Londen, 22 Mei. (REen „Parlemen- tary Paper" kondigt een nieuwe crediet- aanvrage aan voor 300 millioen pond ster ling voor leger, vloot en andere doeleinden, ln verbond met den oorlog. Londen, 21 Mei. (R.) J. H. Thomas, het welbekende lid van de orbeidspartij van het lagerhuis, heeft in eene vergadering van spoorwegmannen te Bradford gezegd over de dienstplichtwet, dat hij een constitutio neel man is en van meening is, dot, als eene wet is aangenomen door eene democrati sche regeering, zij slechts langs den consti- tutioneelen weg weer kan worden ingetrok ken. Hij zal daarom, ofschoon tegenstander van den dienstplicht, de wet, nu zij is afge kondigd, niet tegenwerken. Ber 1 ij n, 2 2 Mei. (W. B.) Officieel be richt. De keizer heelt den vice-president van het staatsministerie en staatssecretaris van bln- nenlondsche zaken, dr. Delbrück, op zijn ver zoek ontslag uit zijne ambten verleend, met behoud van den titel en den rang van staats minister en met toekenning van de hooge orde van den Zwarten Adelaar. Tevens is hij ontheven van de algemeene plaatsvervan ging van den rijkskanselier. De staatsminister en secretaris van de schatkist, dr. Helfferich, is benoemd tot staatssecretaris van binnenlandsche zaken en belast met de algemeene plaatsvervan ging van den rijkskanselier. Verder is de staatssecretaris voor Elzas- Lotharingen en werkelijke geheimraad, graaf von Rödern, met ingang van Juni benoemd tot secretaris van de schatkist onder bepa ling, dat tot den len Juni de zaken van het rijksdepartement van financiën nog onder het beheer blijven van den staatssecretaris voor binnenlandsche zaken, dr. Heltferich. Eindelijk is de staatsminister dr. von Brei- tenbach benoemd tot vice-president van het Pruisische staatsministerie. B e rl ij n, 2 2 M e I. (W. B.) Officieel be richt. De Bondsraad heeft den Rijkskanselier machtiging verleend een afzonderlijk, nieuw en onmiddellijk aan hem ondergeschikt re- geeringsorgaan, het departement voor de volksvoeding tijdens den oorlog, in te stellen. De voorzitter van dit departement krijgt het recht om te beschikken over alle ln het Duitsche rijk voorhanden zijnde levensmid delen, grondstoffen en andere zaken, die noodig zijn voor de levensmiddelen-voorzie ning, verder over de voedermiddelen en alle stollen, noodig voor het onderhoud van het vee. Dit recht heeft betrekking op de geheele regeling van verkoop en verbruik (dus zoo noodig ook op de onteigening), de regeling van in-, uit- en doorvoer en de prijzen der levensmiddelen. De voorzitter kan in drin gende gevallen aan de stoatsregeeringen rechtstreeks de nooóige instructies geven. Tweede telegram. Tot voorzitter van het departement voor de volksvoeding tijdens den oorlog is de opper-president van Oost-Pruisen, von Batocki, benoemd Oost-I ndië. Ontslagaanvrage van generaal H. C. Kronouer. Uit Weltevreden wordt aan de Tel. ge seind Naar ik verneem, heeft H. M. de Ko ningin bij gouverneur-generaal Van Lim burg Stirum geïnformeerd, waarom de gene- raal-majoor H. C. Kronouer plotseling ont slag heeft aangevraagd. De oorzaak hiervan is, dat de minister van Koloniën aan den gouverneur-generaal telegrafisch heeft me degedeeld, dat de generaal niet in aanmer king komt voor het opperbevelhebberschap, hetgeen hem vertrouwelijk te kennen is ge geven. Het telegram van den minister van Koloniën is waarschijnlijk het gevolg van ernstige intriges in Den Haag van eenige hoofdofficieren, die den generaal vijandig gezind zijn. De gegeven wenk deed den gerieraal be sluiten zijn ontslag ln te dienen, alvorens de Koningin dgartoe besluiten zou, Staten-tieneraal. TWEEDE KAMER. Overzicht van de Staatsschuld, De minister van Financiën heeft aan de Twee* de Kamer doen toekomen het door den directeur van de Grootboeken der Nationale Schuld opge- maakte verslag betreffende den stond dor Staats* schuld op ultimo van het jaar 1015, zoomede van de verschillende verrichtingen bi] dc Groot boeken der Nationale Schuld gedurende hut jaar 1915. Blijkens de recapitulatie van de Staatsschuld bedroeg deze op 31 December 1015: Totaal d. 2'A rentende schuld 580,344,000 3 500,987,000 3*4 f, - 49,059,450 5 - 275,000,000 Totaal der geconsolideerde Staatsschuld f 1,405,291,350 Omtrent de vlottende schuld wordt medege deeld: Op don 3Ien December 1915 waren in om loop: aan schatkistbiljetten 52,482,000, aan schatkistpromessen f 108,040,000, non zilver bons 5,031,052.50; totaal 155,553,052.50 Daarentegen bedroeg het snldo van 's Rijks Schatkist op 31 December 1015: bij de Nederl. Bank 6,139,105.14; bij de betaalmeesters 4,849,162.501»; totaal 10,988,267.64 Het saldo der vlottende schuld was dus op 31 December 1915 f 154.564,784.85^. Berichten. De Staatscourant van heden 22 Mei bevat o.m. de volgende Koninklijke be sluiten benoemd tot plaatsvervai ,vj griffier van den Raad van Beroep voor de Ongevallen verzekering te Utrecht, mr. J. Winkel, advo caat-procureur aldaar; op verzoek eervol ontslagen J. C. Koch, assistent voor de heelkunde aan de Rijks universiteit te Leiden en benoemd als zoo danig M. N. Roegholt, aldaar op verzoek eervol ontslagen W. Kren. als assistent voor de hygiëne aan de Rijks universiteit te Groningen op verzoek eervol ontslagen P. Koning Pzn., te Wageningen, als bedrijfsboer aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosch, bouwschool, aldaar benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Amerongen F. H. Vos, thans te Sluis. Koninklijk' bezoek aan Wa terland. H. M. de Koningin arriveerde gisteren te 9.27 per trein uit Amsterdam, ver gezeld van jonkvr. Six en jhr. Hooft Graaf land, aan het slation te Zaandam, waar H. M. werd ontvangen door de burgemeesters van Zaandam en de Koog, de heeren K. ter Laan en C. Maarschalk en de secretarissen dier gemeenten de heeren P. Kraan en P. Beer- olk. In auto's reed H. M. door de geheele gemeente en bracht een bezoek aan een boerenhuis, een arbeiderswoning en een burgerwoning, die alle drie langen tijd in het water hadden gestaan. Verder werd het nu droog gekomen gedeelte der gemeente, dat door den watersnood werd geteisterd, in oogenschouw genomen. Daarna werd een bezoek gebracht aan de aangrenzende gemeente De Koog, waai H. M. de kistdammen bezichtigde aan de westzijde van de Zaan, die thans worden af gebroken, daar de kistdam aan de oostzijde, die onder de gemeen7 dam voldoende blijkt. Daarna vertrok H. M. per auto naar Oostzaan, waar zij werd ontvangen door den burgemeester, den heer D. Teer. Vervolgens werd de tooht voortgezet naar Purmerend, Broek ln Waterland en Durger- dam, vanwaar H. M. naar Zaandam terug keerde Audiënties. De gewone audiëntie ven den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal Woensdag den 24en Mei a.» niet plaats hebben. De Pauselijke Internuntius te BrusseJ en bij het Nederlandsche Hof, mgr. Taccl, bevond zich Zaterdag jl. in de residentie. DeStaatsleening 1916. Da minister van Financiën maakt bekend dat op de Staatsleening 1916 tot en met 20 Mei j.l. was gestort een bedrag van f 122,269,100. De kapitein ter zee Umbgrove, onlang* uit Indië bier te lande teruggekeerd, heef! heden zijne werkzaamheden aan het depart» ment van Marine, waar hij bij de marinestaf is geplaatst, aanvaard. Brandgevaar op'sRljk* wei» ven. Volgens de Tel, heeft de minlstat van Marine het wenechelijk geacht, een ons derzoek te doen instllen naar het brqndg*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1