DE E EM LAN D E R". Dinsdag 30 Mei 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N* 283 14'* Jaargang. marie van versendaal. -llooTareaacuei j Mf D j VAN schaardenburo. Uitgevers: VALKHOFF ft Co Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. Waarom gaat rechts in 't vuur? De Kermis. AMERSFOORTSCH DAGBLA ABONNEMENTSPRIJS: {Par 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post f l.OO. 1.50. AU0LU irsuw pet pun. Per week (met gratis verzekering tegen ODgelukken) O.IO. (Afzonderlijke nummers ©.«5. •Wekelijksoh by voegsel „D* Hollandses* Hui*rrouu>" (onder redaotie van Thérèse Hoven) per 8 mnd. 50 cts. •VTekeiykseh by voegsel BPaJe me mar" per 8 mnd. 40 cts. *r\'- nVt-" PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels f 0.50. Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. O root o letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodryi bestaan zoor voordeeltje bepalingen tol het herhaald adverteetou in dit Blad, bij aboniiomeui. Eeuo circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort friaken bekend, dat het bureau van den Burger lijken Stand op Hemelvaartsdag voor liet publiek geopend zal zijn des vóórmiddags van 8è tot 9 uur, uitsluitend tot het doeti van aangiften van geboorte of overlijden. De hiervoor noodige aanvrage moet geschie den aan het gemeentehuls, mondeling of schrif telijk, uiterlijk tusschen 8 en 81 ura^ des vóór middags van dien dag. Amersfoort, den 29. Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Da Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. REGEERINGSAARD APPELEN. Da Burgemeester der gemeente Amersfoort rn&akt bekend: dat de prijs der regeeringsaardappelen (roode Btar en Prisia) voor wedervarkoopers |s vastgesteld op f 3.80 per H.L. dat de prijs voorverbruikers bedraagt 27 cent per maat (of 4 K.G.) f 4.90 per H.L.; f 2.15 per A H.L Amersfoort, 29 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd. VAN RANDWIJCK. Men mag er zich van verzekerd houden, dat de rechtsche partijen bij de aanstaande Statenverkiezingen alle macht zullen ontwik kelen waarover zij besohikken dat ze alle middelen en die zijn legio zullen aan wenden om bij die verkiezingen de meerder heid te behalen. -Waarom? Om zoodoende een rechtsohe meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen behouden en' om die meerderheid te doen blijven dienen als „rem" tegen de uitvoering van het politiek programma van het ministerie-Cort van der Lindenop welk programma de invoering van de ouderdomsrente en de herziening der Grondwet als de meest urgente, een be langrijke plaats innemen. Bn het is helaas maar een al te treurige waarheid, dat er bij het vrijzinnige kiezers korps over het algemeen een groote lauw heid bestaat, die soms tot onverschilligheid ioverslaat. Vooral komt dit euvel maar al te zeer naar voren bij de Statenverkiezingen en waarvan rechts profijt weet te trekken door el haar troepen reeds bij de eerste stem ming in 't vuur te brengen. „Och" zoo denken vele vrijzinnige kiezers, „voor de Staten komt het er zoo Itauw niet op aan; die colleges hebben Im mers toch bijna geen politieke beteekenis Maar de velen, die zoo redeneeren, ver geten dat thans vooral die beteekenis zeer groot is in verband met de houding, welke de Eerste Kamer in den laatsten tijd aan neemt en het de Staten zijn die de leden j an onze Eerste Kamer kiezen. Dit nu mag bij deze verkiezing niet over het hoofd worden gezien. Ja, met de tegen woordige politieke constellatie moet hierop vooral de nadruk worden gelegd. Waarom toch gaat rechts in 't vuur? Om haar tegenwoordige meerderheid in de Eerste Kamer te behouden I En welke bedoeling hebben de rechtsche partijen daarmee Niet minder dan om het Staatspensioen en de Grondwetsherziening tegen te hou den. Om te voorkomen dat de oude, afge leefde arbeider en de kleine, zelfstandige man een recht verkrijgt op een staatspensi oen en waardoor hij de heeren van de „be deeling" fier en vrij in de oogen zal kunnen zien. Dat de arbeider niet langer een kna ging in zijn hart zal voelen om zijn laatste levensdagen in het armenhuis te moeten slijten, of het genadebrood zal moeten eten bij zijne kinderen, maar dat de Staat hem een recht op uitkeering geeft, waardoor hij niet langer zal overgeleverd zijn aan de ar menzorg. Tegen dat recht op een staatspensioen zijn de rechtsche partijen! Dat 2al een te groot gevoel van onafhankelijkheid geven, waardoor schade aan hun politieken invloed zal worden toegebracht en moet het nog gezegd? „het gaat bij de rechtsche'par tijen om de machtl" En al wordt dit door hen steeds ontkend, het is eene maar al te naak te waarheid, dat juist van rechtsche zijde groot misbruik wordt gemaakt van de eco nomische afhankelijkheid van een groot deel van het volk, om zoodoende hun in vloed te behouden. Een treffend staaltje werd nog dezer da gen in dit blad gepubliceerd, waar het hoofd eener openbare school alhier een briefje van een moeder ontving, waarin ze mede deelde gedwongen te worden o m d e twee 6 ponden brood per week haar zoon Hendrik van de openbare naar de bijzondere R. C. sohool in de Breedestraat te doen. Dit voorbeeld van machtsmisbruik door de rechtsche partijen op de economische zwakken uitgeoefend, zou met legio andere kunnen worden aangevuld. En nu gaat het bij deze Statenverkie zingen vooral om de groote vraag om de in voering van het Staatspensioen, waardoor praktijken, als hiervoor aangestipt, al min der en minder Invloed zullen gaan uitoefe nen. Maar het gaat er mede om, of de schandelijke onrechtvaardigheden, die voort vloeien uit de wet-Talma, tevens zullen ver dwijnen en er een ouderdomsrente voor in de plaats komt voor een ieder die er be hoefte aan heeft. De rechtsche partijen het is in de Tweede Kamer maar al te duidelijk geble ken willen geen reoht op een staatspen sioen, maar houden vast aan bedeeling. Ieder onbevooroordeeld lezer zal dadelijk voelen waarom zij den behoeftige willen verwijzen naar armenzorg. De houding van de rechtsche partijen in de Tweede Kamer bij de thans in behande ling zijnde wet op het Staatspensioen, laat geen twijfel hoe de rechtsche meerderheid in de Eerste Kamer zal handelen. De Eerste Kamer zal dit is zoo goed als zeker als hare meerderheid door den uitslag van dere Statenverkiezingen be stendigd blijft, de pensioenwet ver werpen! Rechts wil voor den 70-jarige geen recht op een pensioen. Z ij wil hen die de dupe zijn van de groote onrechtvaardigheden van de wet-Talma verwijzen naar ar menzorg Waarom? Om zoodoende hun invloed op den economisch zwakke te behouden Daarvoor gaat rechts in 't vuur Met alle man en macht Evenwel, daarom niet alleen I Toen in IQI3 door den uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer het rechtsch ministerie Heemskerk moest wij ken voor het ministerie-Cort van der Lin den, is de Eerste Kamer, met haar groote rechtsche meerderheid, hare taak anders gaan opvatten dan de constitutioneele be grippen en de parlementaire praktijk haar hadden toegekend en we zien dan ook sedert dien de Eerste Kamer, vooral onder leiding van Dr. Kuyper, worden een bolwerk van de rechtsche partijen en zij maakt het der regeering onmogelijk haar politiek pro gramma uit te voeren. Bovendien zien we dat het karakter van de rechtsohe partijen nog meer en meer conservatief wordt, ja, men kan zeggen, dat rechts op het oogen- blik de verpersoonlijking is van de reactie. Bij den steeds stijgenden volksinvloed op de samenstelling van onze vertegenwoordi ging, blijken de rechtsche partijen de spreek buis te zijn geworden van het geld-conser- vatisme. Men denke slechts aan hunne hou ding in zake de belastingpolitiek. De rechtsche partijen staan in dienst van de reactie Voor de macht van het conservatisme, daarvoor ook gaat rechts thans in 't vuur I We weten vooruit da-, men den kiezers zal trachten diets te maken dat het zoo niet is. Dat bij rechts de ware vooruitgang wordt gevonden, dat de vrijzinnigen varen in het zog der sociaal-democraten. En ze zullen daarbij als immer weer speculeeren op den godsdienstzin van ons volk. Reeds schreef een anti-revolutionair blad, dat door het omgaan van de Eerste Kamer.de Chris telijke grondslagen van ons volk zullen wor den ondermijnd, enz. Het is noodig deze enormiteit, deze fatale leugen in het juiste licht te stellen, opdat de Kiezers niet door den listigen vogelaar in fijn netten worden verschalkt. Rechts gaat bij deze verkiezing in het vuur voor de reactie Laten allen, die prijs stellen op de vrij zinnige beginselen in onze staatsinstellin gen, die het democratisch idee daarin meer en meer willen zien doorgevoerd, daartegen den strijd aanbinden. A. VAN NUNATTEN. Vanavond zal beslist worden over het al of niet afschaffen van de kermis. Wij willen ons geenszins opwerpen als voorstander van dat soort volksvermaak. Alleen hebben wij willen wijzen op het zon derlinge van de motiveering van B en W. Hoe zeiden zij het alweer „De kermis had geen reden van bestaan meer" is 't niet Zoo juist lezen wij in de bladen, dat de kermis in den Dierentuin te 's-Gravenhage bezocht is door 55 000 betalende be zoekers De Hagenaars schijnen zich er niet aan te storen, dat B. en W. van Amersfoort de- creteeren, dat de kermis geen reden van be staan meer heeft. Ook in den Haag is de officicele kermis afgeschaft. Maar 'n particuliere is er voor in de plaats gekomen. Wat is 't verschil Is 'n particuliere kermis uit moreel oog punt minder afkeurenswaardig Als het col lege niet uit zulke brave puriteinen bestond, zouden wij hen voorstellen eens 'n kijkje in den Dierentuin te gaan nemen. Is misschien de ergernis weggenomen, dat nu althans de overheid niet medeplichtig is aan het immoreela volksvermaak Zeker, de gemeentekas strijkt niet meer de staan gelden op, die vloeien nu in de particuliere kas van het Genootschap, maardé 10 pet. stedelijke belasting int de gemeente wel. 10 pet. van ieder entreebillet, 10 pet. van lederen rit in de caroussel, 10 pet. van elk bezoek aan de sterke vrouw, 10 pet. van eiken dans in de danstent (daarvan worden straks de bizondere scholen betaaldr). Het is 't zelfde geld, maar 't heeft 'n anderen naam De eer is gered. Wilt ge weten wat het eeniga verschil is tusschen 'n openbare en 'n particuliere ker mis Op de eerste kunnen allen zich komen vermaken, op de laatste moeten de bezoe kers 27>i cent entrée betalen en daardoor worden de allerarmsten uitgesloten van het gratis kijkgenot. Maar voor de anderen Is 't eenige versöhil, dat de kermis hun 'n paar stuivers meer kost! Och, wat zijn wij braaf! Oe oorlog. B e r 1 ij n, 2 9 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Vijandelijke monitors, die de kust nader den, zijn door artillerievuur verdreven. Duit- sche vliegers bewierpen het vliegterrein te Furnes met succes met bommen. Op de beide Maasoevers duurt de artil- leriestrijd met onverminderde hevigheid voort. Twee zwakke Fransche aanvallen te gen het dorp Cumières werden zonder moei te afgewezen. P a r ij s2 9 Mei. (Havas). Namiddag communiqué. Ten zuiden van Roye wierp de Fransche artillerie Duitsche schanswerken der eerste linie in de streek van Beuvreignes overhoop. Aan den linker Maasoever was in den loop van den nacht de wederzijdsche artil lerie krachtig werkzaam. Gisterenavond oir zeven uur werd een Duitsche aanval, komen de uit het Ravenbosch, volkomen terugge slagen door het Fransche sper- en infanterie- vuur. Een tweede aanval, die omstreeks mid dernacht in dezelfde streek werd onderno men, mislukte eveneens. Aan den rechteroever was de nacht be trekkelijk rustig, behalve in de streek i Vaux, waar een zeer levendige artillei ia- Strijd was. In Lotharingen joegen de Franschen een sterken Duitschen verkenningstroep uiteen in het bosch van Parrois. Gisteren leverden Fransohe vliegers \ijf- lien gevechten met Duitsche vliegtuigen, \\in wie twee werden neergeveld. Aan den linker Maasoever brachten Fransche auto-ka: .^n- nen twee Duitsche vliegtuigen naar w grond, die neervielen de eerste ten nooalen van Avocourt, de tweede bij Forges. Aan de Belgische en Engelsche fronten geene verandering. Daar waren hevige Lum- bardementen. Avond-communiqué Links van de Maas deden de Dultschers, na een intens hevig bombardement niet zwaar kaliber-geschut tegen de eerste en tweede liniën tusschen Avocourt en Cumiè res, twee hevige aanvallen. Beide mislukten met zware verliezen voor den vijand. Vijan delijke troepenverzamelingen ten westen van hoogte 304 werden verstrooid. Een krach tige vijandelijke aanval tusschen den Mort- homme en Cumières, komende uit het Ra venbosch, werd door ons courtinevuur ge broken, behalve óp een frontstuk von 300 Meters, waar de Duitschers voet kregen in de Fransche frontlinie. Er waren hevige artillerie-operatiën ten oosten en westen van Douaumont. Londen, 29 Mei. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. De vijandelijke artillerie was zeer actief in de laatste 24 uren op uitgekozen deelen van het front, Inzonderheid tusschen het La Bas- sée-kanaal en Atrecht. Er waren geene in- fanterie-actiën in de laatste 24 uren Er was veel luchtwerk, waarmee wij succes had den. Er werden weinige Duitsche vliegtui gen gezien. Weenen, 29 Mei. (W. B.) Officii bericht van heden middag. Sterkere Russische strijdkrachten trat ht- ten in de laatste dagen door loopgraven en sappes ons Bessarabisch front te naderen. Het vuur van onze kanonnen en mijnwer- pers verijdelde de werkzaamheden van den vijand. Verder is er niets van belang gebeurd. Petersburg, 29 Mei. (Tel.-agent* schap.) Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Ten oosten van Riga, in de streek van Kurtenhof, bombardeerde de vijandelijke ar* tillerie den spoorweg verscheidene malen. Een *van onze luchteskaders bombardeer de een eleclrische centrale van den vijand te Komay, ten noordoosten van hot Naroc»* meer. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 81 Gisterenai ond kwam ik ineens op het idee mezelf als meid te verkleeden en dan zóó naar de Korenbloem te gaan Om me te verhuren. De leende daartoe een schoone japon, schort en muts van onze Sien, streek mijn haar met water glad en Iraaide dat toen in een allervreemdste toere- loer boven op mijn hoofd bij elkaar en zette daar de muts op. Ik kan mijn haar zelf niet behoorlijk opmaken, maar voor deze gele genheid was -t prachtig „in stijl". Ik zag er uit als een geschoren schaap en die blauwe japen maakte me zoo zie'' -hraaltjes, maar riioeder vond me een echt ouderwetsch-de- jgelijk loopkind en ik liet vader en Charles, j(Charles zei dat ik een dief van mezelf was) dus praten. Ze dachten dat 't maar een grap je was en ik niet écht naar de Korenbloem gaan zou, maar ik deed het wél. 't Schemerde fil zoo n beetje en heel gewoon liep ik over fctraat. Mijn vrees, dat ik op weg misschien vei keering zou krijgen was gauw verdwe nen mand lette op me. Alleen toen ik bij l^e0rbr>' dle apen was, even moest wachten *ei een werkman, me blijkbaar voor een kennisje van hem aanziende: „Alida wat bén je toch lang!" Zonder verderen tegen spoed stond ik even later bij Ada op de stoep en belde. Nelia deed open en zoo'n beetje met m'n hoofd voorover zei ik: „Meis- sie, ik komp op de advertensje." Toen keek ze even wat verwonderd, maar met haar ge wone kalverachtigheid herkende ze me niet, deed de deur van 't spreekkamertje voor me open, trok er 't lichtje aan, dat gelukkig slecht brandde en zei toen: „Wacht uwe hier maar effe, dan za k mefrou waarskouwe", en geen minuut later kwam /mefrou" aan zetten, heel soliede met papier en potlood gewapend, terwijl ik in den uitersten hoek bij t raam zedig met neergeslagen oogen stond te wachten. „Wel meisje", begon Ada met vriende lijke waardigheid. Toen keken we elkaar aanen proestten 't allebei tegelijk uit. zrO Vic, hoe bespottelijk! Hoe kom je dóór- toer Kind, wat zie je er uit", schaterde ze en ik moest mee naar Paul, die in zijn studeer kamer zat te werken. Eenig was 't dat in-ver- baasde gezicht van onzen zwager te zien, hem afsprong en zei: „Meheer ik heb kennis aan uf Maar hij lachte toch even hard als Ada, en toen ik vroeg: „En nou ga jij me ze ker straks naar huis brengen", zei hij warem pel van ja. We troffen echter een regeling, want Ada en ik vonden 't niet comme il faut, dat Dr. Paul Niekerk 's avonds in gezelschap van een dienstmeisje in de maneschijn wan delde. Paul liep dus een pas of tien achter me, maar niet ver van de Korenbloem kwam Oom Gerrlt Westhoff ons achterop geloo- pen. Hij herkende mij niet, maar Paul wel en toen zei Paul naar mij wijzend: „Kijk eens Oom, ik loop dat meisje achterna" en Oom antwoordde: „Bewaar me, wat heb je dóór aan gezien", waarop Paul hem de situatie uitlegde en ze mij samen op de hierboven beschreven wijze naar huis brachten. Ik voor mij vond 't heusch een eenig avontuurtje en had er best een slechte geschiedenisbeurt voor over, want ik had met dat al natuurlijk geen gelegenheid gehad er mijn les naar behooren in te stampen. Weet je dal Boers, onze Fransche, naar Indië gaat? Fanny van Ende heeft een allermalst ge dicht op haar gemaakt. Jammer dat ik 't niet heelemaal ken. 't Eindigt zoo: „Adieu", zegt Boers En zet dan koers Naar warmere gewesten. W ij wenschen haar het beste. En hopen, dat ze zeggen zal, Als ze daarginder stapt aan wal* „Enfin j'y suis, j'y reste-." Kind, 't zal toch zoo'n opluchting zijn als ze gaat! Ze kan niet eens meer „groote repe titie" houden en de With, die we na haar vertrek krijgen, is een leuk mensch, dat hee lemaal niet vit en niet veel werk opgeeft. Wat een bof dus, hèl O maar van een bof gesproken! Hoe vindt je 't volgende voorval? Den dag na Ada's verjaardag kwam Antje, die toen nog niet ziek was, binnenloopen tegen etenstijd: „Mevrouw, 'k wou een ei voor de sla koken." Maar er bleken geen eieren meer te zijn. De laatste waren aan de koffie opgegaan en toen zei Ada, dat Antje er in de buurt maar een paar moest gaan halen en dat zij dan wel zoolang op 't eten zou letten, want Nelia was nog met Sijs en Pepi uit. Maar wat ge beurt erf Net wil Antje weggaan en staan Ada en ik bij de open keukendeur aardbeien schoon te maken, als een van de Indische loopeenden komt aanscharrelen en vlak voor 't stoepje een ei deponeert! Willy, we stonden gewoon te gópen van verbazing en keken elkaar aan, of we onze oogen niet ge loofden. 't Was of er tooverij in 't spel was! Antje werd er heelemaal bleek van en zei: „Gossie hoe eng!" maar Ada en ik schater den 't uitf 'tWas het allereerste ei, dat het eendeh-vrouwtje gelegd heeft en Paul had juist eenige dagen te voren tot Ada's veront waardiging gezegd, „dat die doodeters maar eens in de soep moesten." Hij is nu echter heelemaal bekeerd, want na dat eene ei ko men er vrij geregeld en de kinderen mogen ze beurt voor beurt geklutst met suiker eten, een verbazende tractatie. Sijs heeft 't hare vandaag verbeurd, omdat ze vreeselijk stout geweest is. Eerst heeft ze een erge driftbui gehad en alles bij elkaar gegild omdat Ada zei, dat ze zelf haar poppenrommel op moest ruimen en dat anders de groote pop voor een heele week zou worden opgeborgen. Toen ze eindelijk opgeruimd had, is ze uit wraak alle rolgordijnen in de serre hemel hoog gaan optrekken en heeft ons een oogenblik in doodsangst gebracht door een mes van de tafel te pakken en daarmee door de kamer te hollen Ze is toen een kwartier in den hoek gezel en nu weer zoet voor zoolang 't duurt en op haar eentje in de zandhoop bezig, terwijl de jongens gebaad worden. Joos en Pepi heb ben een zandtaart gebakken, die al midden op de gedekte tafel staat en dienen moet ors vader te foppen, want het is net een „heuzi* ge." Het is hier heerlijk warm weer de laat* ste dagen en moeder heeft jou oude wit-ge- borduurde jurk voor mij laten vermaken. Jij droeg die toch niet meer en voor mijn gar* derobe is 't een heele aanwinst. Aanstaan* den Zaterdag geven de van Endes een bui tenpartij naar Meerenstein. Dan doe ik m'n nieuwe witje aan en steek net als Fan, voor dien eenen avond mijn haar op. Pijnl maar ik ben nu ook al haast vijftien en zo® langl Na 't eten ga ik met de jongens den tuin spuiten. Dat vinden ze dol en ik ook. Joosje zei daarnet: „Zeg, tante Vic, je kan nou nog de 1 i 11 e e k e n zien, waar we gisteren ge spoten hebben." En nu gaan we eten, want ik hoor Paul thuiskomen. Adjuus hoor. Schrijf weer eens gauw een leuken, langen brief. Een zoen van P VIC (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1