14- Jaargang. <1 DE EEMLANDER". Maandag 19 Juni 1916. v- BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS Na 298 BERICHT. IcofUredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. GBLAD. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: rep 8 maanden voor Amersfoort t 1*00, Idem franco per post1.50« i Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. wekelijksoh byvoegsel „De HpÜandache Huisvrouw(onder 5 redactie van Thérèst Hoven) per 8 mnd. 50 ets. jflTakalijksch bijvoegsel „Pab me mee?' per 3 mnd. 40 Cts. V.;.,, PRIJS DER ADVERTENTIËN: Eikeregel meer- 0.15. Dienstaanbiedingen 15 regels.. 0.50# Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zoor voordeeligo bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, by abonnement. Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Zij, die zich mi reeds opgeven Alt abonué op liet Amersfoortsch Daebl»<r\ met ingang Tan 1 JULI, ontvangen de lot dien Datum ver* tohtynende nmnniers GRATIS. Kennisgeving. Raadsvergadering De Burgemeester van Amersfoort, gezien art. 41 der Gemeentewet, brengt ter kennis yan de' ingezetenen, dat de Raad dezer ge meente zal vergaderen op Dinsdag den 20 'Juni aanstaande, des namiddags ten zeven ure. Amersfoort, 1ö Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De wereldstrijd op econo misch gebied. Sedert het midden van de vorige week •ijn te Paraijs de gemachtigden vergaderd geweest van de regeeringen der Entente- mogendheden, wier taak was in gezamenlijk overleg middelen te beramen en wapenen le smeden voor den strijd, die nu sedert 22 XA maand gaande is, maar op een ander gebied. Deze conferentie verschilde in aard van al len, die er aan zijn voorafgegaan. Zij had op het oog niet alleen de belangen van de ge allieerden in verband met de oorlogvoering, maar ook hunne belangen na den oorlog. Die belangen liggen op het economisch ge bied. Een van de groote wapenen in den oorlog is de economische druk. Dat wapen Is reeds met grooten nadruk aangewend in liezen oorlog; maar het is nog vatbaar voor versterking, en wanneer deze conferentie Haarvoor middelen heeft kunnen aangeven, 'dan heeft zij beantwood zij aan haar onmid dellijk doel. Daarnaast staan echter de betrekkingen na den oorlog tusschen de staten, die nu gezamenlijk den strijd voeren tegen de een- ïrale mogendheden en hunne bondgenoo- len, en dat is het wat aan deze conferentie hare eigenlijke beteekenis schenkt. Bij alle geallieerden bestaat eene natuurlijke onge rustheid over hunne economische toekomst. De enorme financieele lasten, die tengevol ge van den oorlog na het herstel van den Vrede op de staten zullen drukken, gevoegd bij de schokken, die tijdens den oorlog de grondslagen van het gebouw der economi sche samenleving hebben doen wankelen, rijn oorzaak, dat die toekomst onbereken baar is. In die toekomst blijft men Duitsch- iand beschouwden als den vijand, tegen kwien men, ook al is de vrede hersteld, ge zamenlijk moet optreden en in aaneenslui ting kracht moet zoeken. De Fransche minister-president Briand óeeft in zijne rede tot opening van de con ferentie als doel van de beraadslagingen ge noemd, dat er naar moet worden gestreefd „na de overwinning door een economisch verbond waarborgen te scheppen voor eene krachtige ontwikkeling van de materieele hulpbronnen der geallieerde landen, voor de uitwisseling van hunne producten en voor de verdeeling van die productie over de wereldmarkt."' Hij heeft gesproken van eene economische slavernij, waar in men dreigde te worden bevangen; dat gevaar was nog juist bijtijds bezworen en nu kwam het er op aan de economische be vrijding van de wereld te verzekeren en ge zonde handelspraktijken te herstellen door eene vrije aaneensluiting van de geallieer den. Daartoe moeten vastberaden nieuwe regelen worden ingeslagen, en door eenheid en regeling in de handelingen te brengen moeten de voortbrenging en de handel van den vijand getroffen worden. Over de middelen, die in dezen strijd zijn aan te wenden, zegt de Daily News, dat de hoop moet worden gebouwd „niet op de ver ouderde wapenen, die in het verleden heb ben gefaald, maar op het verslaan van Duitschland door de toepassing van nieu were methodes voor de nijverheid, door de samenwerking van de geallieerden bij be paalde takken van nijverheid, die door hun aard een levensbelang hebben voor hun be staan, door het uitstrekken van de geduren- den den oorlog verkregen ondervinding tot vredesoogmerken, door den handel in de bedding der staatsbemoeiing te leiden, door vermeerderd handelsverkeer en door het be vorderen van zekere methodes, die noodig zijn opdat de staatsbemoeiing zich afdoende kunne doen gelden." Van de verrichtingen van deze conferen tie zal men naar buiten niet veel vernemen. De zittingen worden niet in het openbaar gehouden en er wordt geen verslag uitgege ven van de gevoerde beraadslagingen. Bin dende besluiten worden niet genomen; de taak van de leden der conferentie is geene andere, dan dat zij aan de regeeringen, die hen hebben afgevaardigd, verslag uitge- brengen over de zaken, die behandeld zijn. Dan zal het aan de regeeringen staan te be slissen welk gebruik zij van de verkregen gegevens zullen maken. Verscheidene van de regeeringen hebben zich te dien aanzien hunne volle vrijheid van handelen voorbe houden. Het zal dus zeker niet dadelijk te verwach ten zijn, dat de bedoeling, waarmee deze conferentie is op touw gezet, in daden zal worden omgezet, die naar buiten aan den dag komen. Wat aan de tegenpartij hierte genover past, wordt in de Neue Freie Presse door een Duitschen handelsman aldus uit gedrukt: „Het voornemen van onze tegen standers om de centrale mogendheden door papieren afspraken op de wereldmarkt vleu gellam te maken, kennen wij. Ze zijn niet luchtig op te vatten, en zeker zal er een geruime tijd mee heengaan, om bij de on- zijdigen en nog meer bij onze tegenwoordige vijanden de markt weer te ontsluiten. Ge rechtvaardigd echter is het vaste vertrou wen, dat de voorsprong, dien de Duitsche in dustrie en handel voor den oorlog in onbe twistbaar stijgende mate verwierf en waarvan het besef niet in de laatste plaats een der gewichtigste drijfveren tot den oorlog is ge weest, ook na den oorlog, zij 't ook met groote inspanning, weder zal worden ver overd." De oorlog. P a r ij s, 1 8 J u n i. (Havas.) Namiddag communiqué. Ten zuiden van de Somme moest een sterke Duitsche verkenningsafdeeling, die Xiaar de Fransche loopgraven voor Fay op rukte, terugtrekken en liet eenige mannen in onze handen. In de Argonne zijn tamelijk levendige handgranaatgevechten :eleverd. In de streek van Vauquois en Fille Morte heeft een Fransche mijn een grooten trech ter geslagen, waarvan de Franschen den zuidelijken rand bezetten. Het vuur van het vèr dragende Fransche geschut heeft brand doen ontstaan in het station Chollerauge, waar treinbewegingen gemeld waren. Op den linker Maasoever hebben de Duit- schers na een uiterst hevig bombardement de nieuwe Fransche stellingen bij den Mort Homme herhaaldelijk aangevallen; zij maak ten daarbij van brandende vloeistoffen ge bruik, doch werden met ernstige verliezen teruggeslagen. De Franschen behielden het gewonnen terrein. Op den rechter Maas-oever zijn een reeks aanvallen der Duitschers op de Fransche loopgraven t en noorden van Thiaumont eveneens op een bloedig echec uitgeloo- pen. Een weinig meer oostwaarts, bij hoogte 320 hebben de Franschen een weinig later een aanval met handgranaten afgeslagen. De artilleriestrijd is in den sector ten noorden van Souville steeds zeer levendig. In de Vogeezen hebben de Franschen een Duitsche troep, die een coup de main be proefde op Fransche stellingen, 1200 Meter ten zuidwesten van Karsbach, door geweer vuur tot staan gebracht. Op het front voor Verdun leverde de Fransche luchtstrijdmacht talrijke gevechten tegen Duitsche vliegtuigen, die Bar-le-Duc bombardeerden. In den loop van deze gevechten zijn twee Duitsche vliegtuigen naar beneden gebracht het eene bij Malencourt en het andere bij Samogneux. Drie andere Duitsche toestellen, die door machinegeweren van nabij beschoten wer den, moesten terstond dalen, de eerste bij Fresnes, de tweede bij Septfarges en de derde bij Betlincourt. In Lotharingen hebben vier Fokkers boven de Duitsche liniën ge streden. Twee van dezen zijn ten Oosten van Bezannes neergeschoten; één viel bran dend op den grond. Een der Fransche vliegtuigen zag zich genoodzaakt te landen. De Fransche bombardement-eskaders waren ook zeer actief; zij wierpen 24 bommen op de Duitsche dépots bij het station van Se- lide (in de streek van Vouziers), 29 van groot kaliber op de fabrieken van Thiauville, waar twee ontploffingen zijn geconstateerd, en een 20-tal projectielen op de vlieglood- sen te Etain en Tergnier. Duitsche vliegers hebben bonamen geworpen op Pont-ë Mous- son, Nancy en Baccarat. Er is onbeduidende materieele schade aangericht en één mensch gewond te Baccarat. Avondcommuniqué. Het artillerie-duel aan het Noordelijke front van Verdun kreeg in de streek van heuvel 304 en aan den sector ten Noorden van het dorp Thiaumont vrij groote hevigheid. Er had geen infanterie-aanval plaats. Elders was het kalm, behalve in de Ar gonne, waar de mijngevechten voortduur den. Londen, 18 Juni. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Er was gisteren veel vliegwerk door het betere weder en eene merkbare vermeerde ring van den vijandelijken luchtarbeid. Een Britsche machine viel eene verkenning van acht vijandelijke machines aan, van wien twee in de vijandelijke liniën moesten dalen. Wij hadden in 't geheel dertig luchtgevech ten, maar eene beslissende uitkomst werd niet verkregen. Overigens was het rustig in de laatste 24 uren. B e r 1 ij n, 18 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Bij Linsingen's legergroep werden aan de Styr ter weerszijden van Kolki Russische aanvallen afgeslagen. Tusschen den straatweg van Kowel naar Luzk en de Furya namen onze troepen 11 officiëren en 3540 man gevangen en ver overden 1 kanon en 10 machinegeweren. De aanvallen op het leger van Bothmer werden reeds in het spervuur bloedig gesmoord. W e e n e n, 18 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisteren moest de bezetting vaT* de brug- schans van Czernowitz voor het concen trische vuur van den veel sterkeren vijand terug genomen worden. In den nacht for ceerde de vijand op verscheidene punten den overgang over de Proeth en drong in Czernowitz. Onze troepen ontruimden de stad. In Oost-Galicië is de toestand niet veran derd. Ten Westen van Wisnjewczyk aan de Strypa, zijn Russische aanvallen door ons artillerievuur gestuit. In Wolhynië hebben onze troepen ten noor den van Gorochow en bij Lokaczy terrein gewonnen en tegenaanvallen der Russen afgeslagen. Eergisteren en gisteren zijn 905 gevangenen en drie machinegeweren in onze handen gebleven. Ten noorden van den sector van Turya hebben de Duitsche troepen in succesvolle gevechten 11 Russische officieren en 3446 man gevangen genomen, en één kanon en 10 machinegeweren veroverd. Tusschen Sokul en Kolki zijn ounieuw hevige aanvallen der Russen afgeslagen. Petersburg, 18 Juni. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Op het front van het leger van generaal Broessilow bood de vijand tegenstand en deed herhaaldelijk tegenaanvallen, die door onze troepen overal met goed gevolg afge slagen zijn; den vijand dicht op de hielert zittend, blijven de onzen vorderingen maken en maakten gevangenen, terwijl de buit nog vermeerderd werd. Gisteren om vier uur namiddag hebben de troepen van generaal Letsjitsky het brug- hoofd van Czernowitz op den linkeroever van de Proeth bezet. Na een verbitterd gevecht om de overganx gen van de Proeth de vijand had de brug gen laten springen hebben wij de stad Czernowitz bezet. Onze troepen vervolgden den vijand, die teruggaat naar de passen van de Karpathun. Bij de verovering van het brughoofd van Czernowitz maakten wij meer don 1000 ge vangenen. Wij namen kanonnen in de stad. Over de gevechten op het verdere fronfc zijn de volgende bijzonderheden ontvangen; De troepen van generaal Kaledin sloegen verbitterde tegenaanvallen af van den vijand, die versterkt was door Duitsche troepen, welke zelfs van het Fransche front waren aangevoerd. In de streek van het dorp Ga- domitsji aan de Styr, is een hevig gevecht geleverd. Tot heden maakten wij hier 70 Oostenrijksche en Duitsche officieren en 2000 soldaten en 8 machinegeweren buil. De Duitschers deden een verwoeden aanval op het dorp Swidnik, op den Noordelijken oever van de Stochod, welk dorp wij op hen veroverd hadden. Wij sloegen den aanval af, óndanks het vuur van een vijandelijken pantsertrein. Eenigen van onze kozakkenregimenten deden tweemaal een flanoanval op den vij- and, die tot het offensief overgegaan was. Zij namen daarbij twee officieren en tal van soldaten gevangen en veroverden vijf ma chinegeweren; verder sabelden zij een aan tal Duitschers neer. De overigen sloegen in wanorde op de vlucht. Volgens nadere berichten maakten de troepen van generaal Kaledin in den tijd van 5 tot 17 Juni 1319 officieren, 10 offi cieren van gezondheid en 70.000 man ge vangen. Zij veroverden 83 kanonnen, 230 machinegeweren en een enorme hoeveel heid oorlogsmaterieel. Op den rechter Strypa-oever, ten Noor den van Buczacs, trad de vijand aanvallend op, maar keerde ond.er ons geconcentreerd vuur naar zijne loopgraven terug. Op het Noordelijke front was in de boself streek en op het Dwina-front hevig artillerie vuur in verschillende sectoren. Ons vuur ver oorzaakte zware schade aan de vijandelijke loopgraven en werken bij Dwinsk en ten Zuidoosten van het Naroczmeer. Weenen, 18 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Isonzo-front hebben de Italianen weder op verschillende punten pogingen ge daan om vooruit te gaan, b.v. naar het Zui delijk gedeelte van de Monte San Michele en onze hoogte-stellingen ten Noorden vap het brughoofd van Tolmein. Genoegens zijn de voldoening van het pogenblik; geluk is de verzekering der toe- Komst. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 45 r Het jonge meisje was werkelijk een schoon- Eeid: glanzend gitzwart haar, groote fluweel- Twarte oogen met lange, omkrullende wim- Jxers onder scherp geteeikende wenkbrauwen, Seen niet kleinen maar goedgevormden mond met prachtige tandein en... den beroemden jGriekschen r^sl Het eenvoudige costume, geheel zwart met een witten omslagdoek, die tten hals van voren onbedekt laat en 't (kleine, zwarte mutsje met het witte bolletje gave® haar iets weesmeisjes-achtigs en de jnoeder, hoewel stellig over de zestig, was 3>ok een knappe vrouw, in haar jonge jaren ïrtellig niet minder mooi dan Virginle, zooals £e haar dochte^ noemde. Zc leende den dichter Mistral persoonlijk, ïei dat we toch vooral zün standbeeld op de Place du Forum moesten gaan zien en het *muséon Ariaten" zooals 't door hem ge stichte museum In 't Proven?aalsch heet .dankten en vervolgde» onzen weJZ I door de keienstraatjes, waarvan," 't plaveisel pijnlijk aandoet, naar de Place de la Répu- blique met de fontein en den Romeinschcn obelisk in 't midden. iHier staat de oude kerk van Saint Tro- phime met het Musée lapidaire er vlak over en het stadhuis, dat een geheele zijde van het pleintje in beslag neemt. Het stadhuis gingen we 't eerst binnen om naar „Mithridate" te informeeren. Een keurig heertje, verrukt, dat tw>ee zulke goed Fransch sprekende vreemdelingen zich bleken te iiDtercsseeren voor zijn Racine, dien hij op •zijn duimpje kende, gaf ons alle inlichtingen en voor 10 frs. 50 besloten we 't er maar op te wagen. We hadden daarvoor 3e rangs plaatsen, die echter heel goed moesten zijn cn zeer voldaan togen we Verder, en bezoch ten eerst Saint Trophinne, de geheimzinnig in schemer gehulde, middeleeuwsche kerk met zijn prachtige Romaansche portiek. Tusschen steenen zuilen, op leeuwen rustend, staan daar de beelden der apostelen, waarbij ,zich ook dat van Saint Trophime*) bevindt, ter- Een oude overlevering vertelt, dat Saint Trophime, een leerling van den apostel Paulus, Efeze verliet eii zich naar Arles begaf om daar het Christendom te prediken. Toen hij daar aankwam was men juist bezig het lentefeest te vieren en danste men om een versierd beeld van Venus, dat aan stukken viel toen Saint Trophine er zijn vloek over uitsprak. Hij begon daarop dadelijk zijn leer te verkondigen en 't volk was hierdoor zoo oaitrodat 't *lofc tot Ijet ChrJ&eadojn be i keerde en hem als eersten bisschop van Arles huldigde. wijl op de fries er boven het laatste oordeel is afgebeeld: Christus omringd door vier sym bolische dieren, de vier evangelisten voor stellend, en er omheen engelen en een groep uitverkorenen en eeuwig verdoemden. Uiberst fijn zijn al dc details 'gehouden in den grijzen steen, die aan 't eind der twaalfde eeuw naar men ons zeide door een onbekend kunstenaar bearbeid werd. In de kerk zelf was 't griezelig donker en kil on behalve enkele verkleurde gobelins, schiido rijen en steenen sarcophagen viel er eigen^ lijk niets blzonders te zien. We liepen dus maar gauw de trap op bij 't koor, die leidt naar de prachtige oude kloostergang met zijn rijkversierde Romaansche en Gothische zul len en zijn zonnig grasveldje in 't midden. Er zaten verscheiden vreemdelingen uit te bla zen en eon oude blinde man wees op den tast met zijn stok alle bizonderheden aan, die er aan de kapiteelen der zuilen te zien zijn: bijbelsche tafereelen en o. a. ook de legende van Sainte Marthe, de heilige, die Tarascon redde van het monster la Tarasque. We luisterden oplettend naar zijn uitleg en rust ten wat uit op con steenen bank voor we het Musée lapidaire gingen zien. Dit is vroeger eveneens een kerk geweest, die nu echter geheel is gevuld met sacrophagen, beelden, vazen en allerlei Romeinsche en Christelijke oudheddn. In 't midden van 't gebouw ligt door koorden afgezet een mozaik, de ontvoe ring van Europa voorstellend, een der (kost baarste stukken. Het mooist vonden wij ech ter een jongenskopje van gelig marmer, boygft .o® sen gtfl neergezet en wfiJuU ge schonden. Het pruilende gezichtje was zoo kinderlijk-natuurlijk van uitdrukking dat 't wel te leven leek. Ook een zeer geschon den beeld van een Grieksche danseres en veel sarcophagen met heidensche en bijbelsche voorstellingen zagen we er, maar daar we geen van beiden genoeg Latijn machtig zijn, konden we maar wciftig van de opschriften begrijpen. We kochten een paar briefkaarten van het vriendelijke, oude vrouwtje aan den ingang, dal de rol van concierge vervulde cn tegelijk paste op hoor kleinkind, dat zoet te spelen zat in een der steenen doodkisten. „Een antieke baby-box," zei Ien, het kind •een stukje chocolade gevend, dat 't gretig aanvaardde. Langs het Théatre Antique met zijn indruk wekkende half-afgcknotte marmeren zuilen, waar we morgenavond Mithridate zullen zien opvoeren, trachtten we vervolgens den. 'weg te vind'en naar „les Aliscamps," de oude, be roemde begraafplaats, doch werden hierin een oogenblik verhinderd door een onafzien bare kudde schapen, die van Arles uit waar schijnlijk naar de Alpep ging. Het tqeval dreef ons vlak tegen een huizenrij, waar een oud-achtig heertje stond te wachten tot de luidblatende dieren voorbijgetrokken waren. „Pardon monsieur, est-ce-qu'il faut passer par ici pour aller aux Aliscamps," vroeg Ina hem beleef dl. „Mals oui madame, tournez gauche," was 't antwoord en daar ontspon zich eens klaps een gesprek. „£a vous intéresse vraiment? Mag ik dan 'de eer hebben u te begeleiden en u 't een en ander uit te leggen, dat u niet In Baedeker vinden zult," yroeg 't heertte uiter^ hoffeliik on door hem vergezeld logon we op weg. Ilif zag er zoo hoogst betrouwbaar uit, dal 't bej paald beleedigend geweest zou zijn bom af te schepen en bovendien war«i 'we veel te benieuwd. Het was niet heel ver cn .na een vei'vallei* steenen poortje te zijn doorgegaan, een over blijfsel van dc kerk, die daar héél vroeger gestaan moet hebben, betraden we een mot boomen beplante allee, lang on somber, waai) aan weerszijden een rij van steenen sarcopha gen staat. Onze geleider vertelde ons, dal' deze begraafplaats van Romëinscken oorsprong, vroeger een oppervlakte besloc# zoo groot als de stad Arles zelf en later oold door die Christenen als begraafplaats gebew zigd werd. De sage vertelt zelfs dat Christus te Arles geweest is om er dc graven te wijden; en dat Saint Trophime's laalstc rustplaats zich ook hier bevond, zoodal de Christenen* er grooten prijs op stelden er begraven ttf worden. Van wijd en zijd werden daartoe da dooden in kisten met 't geld voor de begra fenis er in, in dc Rhóne «neergelaten, en spoelden na eeulgcn lijd te Arles aan, waar de priesters ze begroeven. (Wordt vCTTolgd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1