W 239 DE EEMLANDER". Dinsdag 20 Juni 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS 14-* Jaargang. BERICHT. oofdredactie MARIE VAN VERSENDAAL. I Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. V Uitgevers: VALKHOFF Co.> ABONNEMENTSPRIJS: yer 3 maanden voor Amersfoortf Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. ^Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksch bijvoogsol nDe HoUands'che Huisvrouw(onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 ets. tftVekel ijksch bijvoegsel w we*' per 8 mnd. 40 Cl9« Bureau: UTREC HTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vnn 1—5 regolsf O.SO. Elke regel moer0.15. Dienstaanbiedingen 15 regols.. 0.5O. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingon tot hot ^lorhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattondo de voorwaardon, wordt op aanvraag toogozonden. NT1 Zij. die zich nu reeds opseven Als abonué op het |T4mer9foort9ch Pagblad", met ingang Tan 1 JULI, •ntvangen de lot dien Datnm ver» schijnende nummers GRATIS. Kennisgevingen. INKWARTIERINGEN. Do Burgemeester van Amersfoort brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat He inkwartiering, zonder voeding, welke bij hen irocnr 23 Juni 1316 was aangekondigd, zal plaats ftebben don.24. en 20. Juni 1916. Amersfoort, 19 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd. VAN RANDWDCK. De Burgemeester var. Amersfoort krengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat op 22, 23 en 24 Juni 1916 militaire oefeningen ■uilen gehouden worden en eventueel toege brachte schade aan terreinen of andere bezit tingen ven particulieren bij minnelijke schik- l)ung ten vollo vergoed zal worden. Amersfoort, 19 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJCK. Burgemeester cn Wethouders van Amers- forol Gelet op art. 26, juncto art. 6 der Hinderwet Brengen ter openbare kennis, dat het Depar- éement van Oorlog voornemens is in deze ge meente over te gaan tot uitbreiding van de jjkoofdsmederij op hiet perceel, kadastraal be kend gemeente Amersfoort, sectie B no. 1792. De stukken hierop betrekking hebbende liggen jq de secretarie dezer gemeente ter visie, terwijl to Zaterdag den 1. Juli a.s. des namiddags van 8| lot 3 uur in het gemeentehuis alhier ten «verstaan van cer«e commissie uit de Gedepu teerde Staten de?er provincie gelegenheid zal bestaan tegen voormelde uitbreiding bezwaren fn te brengen. Amersfoort, 14 Juni 1916. Burgemeester on Wethouders van Amers foort. De Secretaris. De Burgemeester, R VEBNSTRA v. RAND WIJ CK Politiek Overzicht De wereldstrijd in het Oosten. Het grillige krijgsgeluk lacht voor 't ©Ogenblik de Russen toe. Hun offensief, Bat sedert 4 Juni op het oostelijke oorlogs- looneel in gang is, heeft hun verleden Zater- Bag een succes gebracht, dat meetelt. In tegenstelling tot de dagelijksche berichtert- Over de,fabelachtige verliezen, die de Rus sische wapenen toebrengen aan de Duitsch- JDostenrijksche strijdkrachten, welker juist heid ook van bevriende zijde in twijfel wordt getrokken, is de verovering van Czernowitz een feit, dat vaststaat en waarvan de betee- kenis niet is weg te redeneeren. Wederom bevindt de hoofdstad van Boekowina, het uiterste zuid-oostelijke kroonland van Oos tenrijk, zich in het bezit van de Russen. In het begin van den oorlog is Czernowitz vrij spoedig in Russische handen gevallen. Den 15en September 1914 zijn de Russische troe pen er binnen getrokken en zij zijn er tot 17 Februari 1915 in gebleven. Men dacht hen toen voor goed te hebben verdreven, maar die verwachting is ijdel gebleken. Voor de tweede maal vertoeft Rusland als over winnaar binnen de muren van Czernowitz. Dat is een feit, dat zeer zeker indruk maakt; reeds de moreele uitwerking stempelt het tot eene overwinning. Welke strategi sche waarde het feit der bezetting van Czer nowitz door de Russen heeft, moet nog blij ken. De Russische generale stof kondigt aan, dat de geslagen tegenstander aftrekt in de richting van de Karpathenpassen en dat met zijne vervolging is begonnen Dat wekt de herinnering op aan den strijd, die in het voorjaar van 1915 gevoerd is in de Karpa- then, toen het gevaar dreigde, dat de Rus sische aanvalscolonnes zouden neerdalen in de Hongaarsche vlakte. Angstige zielen stel den zich reeds voor, dat de vijand voor de poorten van Budapest de vredesvoorwaarden aan het overwonnen Oostenrijk-Hongarije zoude dikteeren. Zal dat schrikbeeld nu weer opdoemen? Dat zal afhangen van den loop, dien de strijd verder zal nemen. Het smalle gebied tusschen Dnjestr en Proeth is slechts een klein, in het uiterste zuiden ge legen onderdeel van het groote strijdveld, dat zich van bezuiden de Pripjetmoerassen uitstrekt tot de grens van Rumenië en Bes- sarabië. In het midden hebben de gecombi neerde Duitsch-Oostenrijkers tot heden stand gehouden tegen den Russischen aan val. Op den noordelijken vleugel is het front ingedrukt. De vroeger vrijwel in rechte lijn van Noord naar Zuid loopende front linie beschrijft nu een boog naar het vesten. Maar nog altijd wordt daar op het Russische gebied de strijd gevoerd en moeten de Russische legers op den weg naar Lemberg de slagboomen opruinjen, die daar hun opmarsch tegenhouden. Het spreekt van zelf, dat aan de zijde van de Entente de bezetting van Czernowitz aanleiding geeft tot blijde verwachtingen. Maar juist omdat dit zoo natuurlijk is, gaan er stemmen op om daartegen te waarschu wen. Zoo zegt het Journal des Débats: „De neiging tot overdrijving is de troetelzonde van het tooneel; men heeft reeds een niet verwezenlijkt succes zien aankondigen of te vroeg vermelden." De Times laat het niet bij eene algemeene waarschuwing, maar noemt zonder omwegen waarvoor men zich heeft te wachten; zi\ schrijft: „Thans, nu de Russische legers aan de Oostenrijkers een bedenkelijken slag heb ben toegebracht, le\en- de oude dwaze in beeldingen weder op; en op geen beteren grondslag dan een gerucht uit Zwitserland trachten Engelsche bladen, die het beter moesten weten, hunne lezers tot de mee- r.ing te brengen, dat de Russische ruiterij reeds bijna de torens van Lemberg ziet, terwijl zij in werkelijkheid er nog 50 mijlen vandaan is. Er is geen gemakkelijke weg naar de overwinning in dezen oorlog, voor al thans niet, nu de Duitschers in het wes ten brandend en verwoestend zich den weg naar Verdun banen en de vooruitspringen de stelling bij Yperen plat drukken. Broes- silow en zijne heldhaftige troepen hebben plotseling en snel groote daden in Galicië en Wolhynië volbracht. Wanneer de kracht van hun offensief in wezen blijft, dan kun nen zij eene gewichtigen en misschien be- slissenden invloed op den loop van den zo- merveldtocht uitoefenen. Maar juist de snel heid van hun aanvankelijk succes brengt in den gezichtskring netelige en ingewikkelde vragen van strategie en taktiek, welker op lossing alle bekwaamheid van den Russi schen generalen staf zal eischen. De volle vruchten van hunne nieuwe overwinning moeten eerst nog rijpen en de veelzijdigheid van 't geen wordt beoogd toont de noodza kelijkheid om met zorg ene versnippering van de krachten te vermijden. Rusland heeft minstens een goede kans om aan de Oosten- rijksche legers groot onheil te bc.okkenen. Maar wanneer Hindenburg in het noorden uit zijn winterslaap ontwaakt, dan zal het goed zijn de vreugde in te houden, totdat de veldtocht aan het oostelijke front een definitieve gedaante heeft aangenomen." De oorlog. B e r 1 ij n, 19 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten zuiden van de Belgisch-Fransche grens tot aan de Somme hield de levendige gevechtsarbeid aan. Een Fransche hond- granaataanval werd bij Chavonne, ten oosten van Vailly, afgewezen. Eene Duitsche mijn- opblazing ter hoogte van Fille morte (Ar- gonne) had eene goede uitkomst. In het Maasgebied leefden de vuurge vechten eerst tegen den avond merkbaar op. Des nachts bereikten zij aan den Mort-Hom- me en ten westen daarvan en ook in den frontsector Thiaumontbosch—fort Vaux eene groote hevigheid. Nader is nog bericht ant- vangen, dat in den nacht van den 18en Juni aan het Thiaumontbosch een vijande lijke aanval is afgewezen. Verdere aanvals- pogingen werden gisteren door ons vuur verijdeld. In de gevechten van de beide 'laatste dagen zijn hier 100 Franschen in rond getal gevangen genomen. Eenige nach telijke aanvalsondernemingen van d-en tegen stander in het Fuminbosch werden telkens in een handgranaatstrijd volledig afgeslagen. Bij Lens is j>en Engelsche tweedekker door een luchtstrijd neergeveld en ten noor den van Atrecht eveneens; de bemanning is dood. Een Fransch vliegtuig is in de weste lijke Argonne neergeschoten. Een Duitsch vliegtuigeskader viel het station en de mili taire fabrieksinrichtingen te Baccarat en Raon TEtape aan. P a r ij s, 19 Juni. (Havas). Namiddag communiqué. Ten zuiden van de Somme is een Duit sche coup de main in de streek van Lihons geheel mislukt. Aan den linker Maasoever bombardeerden de Duitschers actief de hellingen ten zuiden van den Mort-Homme en de streek van Chattancourt. De Fransche artillerie ant woordde overal met spervuur en krachtige tegenmaatregelen. Rechts van de Maas werd een Duitsche aanval tegen de Fransche stellingen ten noorden van hoogte 321 door ons vuur te ruggeslagen. Op de Engelsche en Belgische fronten verliep de dag rustig. Avond-communiqué. Tusschen de Asine en de Oise trachtten twee vijandelijke afdeelingen na een scherp bombardement onze liniën te naderen; zij werden met bommen teruggeslagen. Er was artillerie-duel bij tusschenpoozen links van de Maas en hevig bombardement rechts van de Maas ten noorden van Thiau- mont en in de sectoren Vaux, Chapitre en Souville. Een vijandelijk luchteskader bewierp een dorp ten zuiden van Verdun, waar een kamp Duitsche gevangenen is, kwistig met bom men; verscheidene van dezen werden ge dood of gewond. Londen, 19 Juni. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. De Duitsche infanterie was werkeloos, de artillerie tamelijk rustig. Er was gisteren eene merkbare toeneming van de vijande lijke bedrijvigheid in de lucht. Er waren in 't geheel 27 luchtgevechten. Een Duitsche machine werd in onze liniën neergeveld, de bemanning gevangen genomen. Twee Fok kers en nog twee Duitsche machines werden naar den grond gebracht. Twee Engelsche vliegtuigen werden in de vijandelijke liniën geveld. B e r 1 ij n 1 9 J u n i. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op het noordelijke deel van het front is niets bijzonders gebeurd. Op het baanvak LjachowitsjiLüniniec, dat met militaire transporten bezet was, zijn talrijke bommen neergeworpen. Bij de legergroep Linsingen zijn aan de Styr ten westen van Kolki en aan de Sto- chod in de strek van den spoorweg Kovel— Rovno Russische aanvallen ten deele door geslaagde tegenstooten teruggeslagen. Ten noordwesten van Luzk staan onze troepen in een voor ons gunstigen strijd. Het aantal gevangenen en de buit vermeerderden. Ten zuidwesten van Luzk vielen de Russen aan in de richting van Goiochow. Bij het leger van Bothmer is de toestand onveranderd. Weenen, 19 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. In de noordelijke Boekowina en in Oost- Galicië hadden geene bijzondere gebeurte nissen plaats. Ten noordoosten van Lopuszno viel de vijand met eene groote overmacht onze stelling aan. Het beproefde infanterie- regiment 344 sloeg, door eene voortreffe lijke artillerie-uitwerking ondersteund, de negen gelederen diepe stormcolonnes terug zonder dat reserves in het vuur werden ge bracht. De vijand leed ook hier zware ver liezen. Eene nachtelijke nanvalspoging mis lukte. Bij Gorochow en Lokaczy wezen wij krachtige Russische tegenaanvallen af. Aon den Boven Stochod werd ruimte gewonnen. Petersburg, 18 Juni. (Tel.-agent- sc'nap). Communiqué van den grooten gene ralen stof Aan het front van de legers van generaal Broessilof trachtte de vijand door tegenaan vallen onzen opmarsch in de richting van Lemberg te stuiten. In de streek van het dorp Rogowiczi, ten Zuid-Oosten van het dorp Lokaczi, zes werst ten Zuiden van den grooten vreg Luzk-Wladimir Wolynskh, deden de Oos tenrijkers in mossn-formatiën een aanval op onze afdeelingen. Zij drongen op een sector van het gevechtsfront door en veroverden drie kanonnen van een batterij, die dapper weerstand bood tot het laatste projectiel verschoten was. Aanrukkende versterkingen verdreven den vijand, nomen een kanon te rug, maakten 300 gevangenen en verover den een machinegeweer. In de streek van Korytnitzy, ten Zuid- Oosten van Swinioekhy en ten Zuid-Oos ten van Lokaczi, deecl een van onze dap pere regimenten een tegenaanval en dreef de aanvallers op de vlucht; een sectie van een onzer lichte batterijen ging tot den zoom van het bosch vooruit en beschoot de vluchtenden van zeer nabij. Wij veroverden in dit gevecht vier machinegeweren en no men drie officieren en honderd soldaten ge vangen. Ten Oosten van Gorohof, ten Zuiden van Swinioekhy, veroverden wij na hardnekkï- gen strijd een bosch bij het dorp Bojef. Wij maakten hierbij duizend soldaten gevange nen en veroverden vier machinegeweren. Bij de aanvallen in de aangrenzend» streek ten Zuiden van Radzivilof, ontving do vijand onze troepen met het werpen van brandende vloeistoffen. In deze streek maak ten wij gisteren 1800 gevangenen. Nadat onze troepen Czernowitz bezet had den cn de Proeth op verscheidene plaatsen* waren overgetrokken, rukten zij krachtig op naar de Seret. Het totaal cijfer der op den 18en gemaak te gevangenen bedraagt ongeveer 3000 man In het station van Zoetsjka, ten Noor den van Czernowitz, legden wij de hand op een depot genie materieel. Aan het front ten Noorden van de woud streek en aan het Dwinafront duurt het artil lerie duel voort. Weenen, 19 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisteren' avond herhaalde zich een hevig vuur van de Italianen tegen onze stellingen, tusschen de zee en de Monte dei Seibust Eene poging van den vijand om bij Sell aan te vallen, werd verijdeld. In den noordei1 lijken sector van de Doberdo-hoogvlakte kwam het tot levendige gevechten met mijn- werpers en handgranaten. Aan het Dolo- Van meening veranderen is niet altijd "Ongestadigheid, maar dikwijls levenswijsheid. door •«NNA HUBERT V*N BEUSEKOM. 45 f Het priesterschap moet daar in de middeleeuwen wel een voordeelig baantje geweest zijn, want toen de spoorweg fangs Arles gelegd werd, zijn er in den frotsachtigen bodem bij de stad plekken |>ntdekt, waar de steenen doodkisten meters hoog op elkaar gestapeld stonden en nég fctaan, want men wendt voorloopig geen |>ogingen meer aan ze te verwijderen. In, [Dante's Inferno wordt zelfs van „les Alis- fcamps" gesproken, vertelde ons onze gelei- ter, die zeer goed op de hoogte scheen te Hjn. Nadat echter de sarcophaag van Saint In „De Hel van Danfe" vertaling van H. J. Boeken in de Wereld-Bibilotheek Jsrscbenen, 9e zang vers 112 en 113 leest „Gelijk bij Arles waar <fe Rhdne stil-staat, tortijk bij Pola aan de Can arische Golf, die k*liê afsluit en hare grenzen bespoelt, de frota de gansche ftlaats Trophime door de geloovigen naar de kerk van Saint-Etienne was overgebracht (die daarna naar Saint-Tróphime verdoopt werd) raakte de begraafplaats in verval. De mooiste sarcophagcm werd'en ontvoerd; als curiositeiten, zelfs vórsten gaven ze elkaar ten geschenke en men mag van geluk spre ken, dat de merkwaardigste nog in 't Musée lapidaire bewaard zijn gebleven. Een er van heeft zelfs in het Dominikaner klooster Ie Arles gestaan, door de monniken gebruikt om er olie in te bewaren. Al pratende waren we aan 't einde d'er allée gekomen, waar de bouwvallige over blijfselen van de kerk van Saint Honorat be waakt werden door een stokouden concierge. Deze kerk is feen van de vele kapellen en kerken, die vroeger op de begraafplaats zijn opgericht en er was «nog een .soort tan crypt te zien, met een put, waarin de eerste Christenen uit Arles gedoopt zijn. De gids schepte er met een glaasje water uit om ons te laten proeven, doch we dankten vriende lijk en toen dronk hij 't zelf uit met de ver zekering: „C'est une eau bonne et bien fraïche!" een gezicht zettend of 't Champagne was. Werke lijk Zebbel-maar-raakje zou hem Idat niet ver beterd hebbenI Wij gaven hem een fooitje en volgden onzen geleider over vele walletjes en dijkjes naar de overblijfselen van een Roraeinsche waterleiding, kwamen toen in een heel andter stadsgedeelte, dat meer modern leek. „Of we soms lust hadden morgenochtend „L«b yjlles ó'Art jCélèbretf* pgr Hoger. het zoogenaamde Paleis van Constantijn met hem te zien? Hij was ambtenaar aan h'et stadhuis te Arles cn meteen bood hij cms zijn kaartje aan. Lncien Vareau, chef de bureau rinstruction Publique, Mairie d'Arlcs lazen we en we konden niet anders doen, dan hem ook onze kaartjes aanbieden, die we geluk kig in onze hancLlaschjes bij o-ns droegen, want vooral Ina's naam zou de noodige moeilijkheden hebben opgeleverd. „En u gaat toch zeker ook naar Mithridate morgenavond? Ce sera une belle represen tation! Vous avez lu Racine?" informeerde hij verder. „Ja, ik heb tenminste Andromaque e»n Phèdre gelezen, maar Mithridate ken ik niet," zei ik maar ronduit. „O, dan zal ik 't u leenen. Waar logeert u? In Hotel du Midi? Nu, dan breug ik 't u van avond even. Het was een van Madame de Sévigné's lievelingsstukken e>n als u zoo'n opvoering van de Comédie fran?aise hebt bijgewoond, zult u nog meer eerbied krijgen voor onzen Racine," verzekerde monsieur Vareau vol geestdrift. Nu, geen half uur geleden, is hij ons zijn Racine, gebonden in een keurig oud-kalfs- leeren handje, komen overhandigen met een boek vol platen en beschrijvingen van Orange, Arles en Nimes, dat we van hem cadeau kregen. Voorin heeft hij een opdracht geschreven: „Petit souvenir d^Arles offert Mademoi selle Ina van Bevelandt tot Oldtenhoven, et Mademoiselle Willy Westhoff par leur cice rone di'occasion, ou plutdt de rencontre. LUCIEN VAREAU, Ch^l bureau k l'lnstruction Eublitflie .Mairie d'Aries^ Wc vonden het heusch te Veel en zeiden, dat we zijn geschenk bijna niet durfden aan nemen, maar toen vertelde hij in-goedig, dat dit ons werkelijk niet behoefde te bezwaren, daar hij vroeger een boekwinkel had gehou den en nog zeven exemplaren van dit werkje bezat, zoodat hij er best één aan ons kon afstaan. „Ca me fera tant de plaisir si vous voulez l'accepter," verzekerde hij met zoo'n rocren- 'den eenvoud, dat we 't niet weigeren kónden. Na zijn vertrek zij,n we 't boek op onze kamer gaan bekijken en toen is Ien maar dadelijk met mannenmoed aan Mithridate begonnen. Ze vindt 't nogal taai, maar zal 't zoo'n beetje doorlezen om er mij de Intrige van te vertellen, want met al mijn gepen heb 'ik natuurlijk geen gelegenheid tot lezen. Ien ,gaat pas alles van o>ns reisje opschrijven als ;\ve weer op Les Calvaux zijn en maakt alleen in haar uilgaven-boekje korte aanteekenin- gen. Zalig om nog een hcelen dag door Arles fe dwalen en alles op ons gemak le kuanen zienl Het kiek-toestel staat al weer met vcr- sche lading klaar voor morgen. We zullen heel wat te ontwikkelen en af te drukken hebben, als we weer „thuis zijnl" Arles, 1 Juli 's middags half twee. We houden om de verstikkende warmte buiten en de opvoering Mithridate vanavond, die pas om negen uur begint en niet vóór middernacht gedaan zal zijn, een siesta op onze heerlijke kamer. Ina zit met Racine en zucht telkens, omdat Mithridate zoo lang is en ik schrijf nu maar vast-de bevindingen van dezen morgen op, daar ik vannacht wel v\eel te veel naai: miin bed «al verlangen om dan nog aanleekeningen te maken. De ArlcSL aansche muggen schijnen wel van Hollandsch' bloed- tc houden! Ik werd vanmorgen ten-! minste wakker met een geheel opgezellcn, jeukeuden voet cm kon bijna niet in mijt* schoen komen, dien ik in navolging van madame Bertrands met 't lepeltje van mijn koffiekopje aantrok! Een slalepel bad ik zoö gauw niet bij de hand! „Zult u vooral geen ijs eten? Met de wnrmlcf is dat hier zóó gevaarlijk! Een Engelsche dame is er verleden weck van gestorven. „Je me plaisante pas," zei de hotelhoudster met aandrang voor we uitgingen cn wc deden 't dan ook niet, hoewel 't smoor cn smoor warm was. We begonnen met 't musée Réaltu« Heel veel bizonders bleek er niet te zien, maar 't was een typisch oud huis, door Réattu, een schilder uit Arles indertijd be woond en door zijn dochter naderhand met schilderijen cn al aan de stad ten geschenke gege^n. Het „Muséon Ariaten" of Musée Arlésicn, zooals 'l in gewoon Fransch heet, was veel belangrijker. Het is door Mistral met dc rente van zijn Nobel-prijs gesticht en bevat allerlei Provencaalsche meubelen, costumes en souve nirs van hel oude Arles. „C'est le musée de Cluny du Félibrigi- pro- ven?al," lazen we in monsieur Vareau's boek. Een jonge Arlésienne met een volmaakt mooi gezicht en die houding van een prinseü leidde er ons rond en vertelde ons, dal tegenwoordige costume met 't kleine mulsjo en den witten, soms gekleurden omslagdoek nog geen honderd jaar oud is. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1