DE E EM LAN D E R". Donderdag 22 Juni 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N* 301 M" Jaargang. BERICHT. RSFOORTSCH L *a.*A1 MARIE VAN VERSENDAAL. hoofdredactie. Mr D j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijko nummers yPekelijksch bijvoegsel „De Hollandsche Huisvrouw redactie van Thérèfie Hoven) per 3 mud. 50 ets. (tVakoljjksch bijvoegsel nPak ms mes" per 3 mnd. 40 ets. l.OO. 1.50. 0.10. 0.05. (onder Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEBTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.S». Elke regel meer0.15. Dienstaanbiedingen 15 regels.. 0.50* Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeolige bepalingen tot hot herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnonicnt. Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Zij. die ziel» uti reeds opgeven abomié op liet ,.4.mersIoortscIi Dagblad", met ingang ran 1 JULI* ontvangen de tot dien Datnm ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgevingen. INKWARTIERING- De Burgemeoster van Amersfoort maakt be kend, dat op 22 en 23 Juni 1916 bij dc ingeze tenen dezer gemeente militairen worden inge kwartierd zondor voeding, uitgezonderd bij hen, bij wie op 21 en 25 Juni 1916 militairen worden ingekwartierd. Inlichtingen worden verstrekt op het Stadhuis Bureau Militaire Zaken. Amersfoort. 21 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RAND WIJ CK. LANDSTORM. Opkomst in werkelijken dienst 'dei jaarklasse 1911 (tweede gedeelte Infanterie; Vestingartillerie). De Buigemeester van Amersfoort brengt ter openbare kennis, dat dc in de registers van den landstorm mgecshreven personen der jaar- klasse 1911, die zijn toegevoegd aan de Infan terie cn wier geslachtsnaam begint met een der letters M tot en met Z, of die uit anderen hoof de met 'het tweede, voor de Infanterie bestem de. gedeelte van die juarklossc moeten opko men, en voorts dc in genoemde registers ir\gc- chrevcnen van die jaarklasse, toegewezen uan de Vestingartillerie, bij dezen worden opgeroe pen om op Maandag, den 10. Juli a.s., des voor middags te negen uur aanwezig te zijn in de bulpcantine acfhter de Infanterie kazerne te Amersfoort, ten einde bij het leger fn werke- Hfken dienst tc worden gesteld. Amersfootr, 21 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RAND WIJCK. Nabetrachting over den Gemeenteraad. We hebben ditmaal weer eens een be hoorlijke Raadszitting gehad. Geen over voerde agenda, doch eenige belangrijke punten en aan 't slot een kibbelpartij tus- Bchen de Edelachtbare he eren Kroes en Hofland. Een der belangrijkste punten •werd van de agenda afgevoerd, n.l. dat be treffende de wijziging van het Reglement op het Middelbaar onderwijs. We bleven dus gespeend van eenige kernachtige ■peeches over het paedagogisch nut van voorwaardelijke bevordering of het afnemen van her-examens. Daar zullen we een vol gende maal van kunnen genieten en rest ons dus nog behoorlijk tijd ons diep te door dringen van het groote geluk, dat dergelij ke kwesties maar niet mogen worden afge daan door de vakmensohen, hier directeur «n leeraren der H. B. S., maar dat de Raads leden daarin ook een woord hebben mee te spreken. Dat is te meer geruststellend, daar de Raad steeds hoogen prijs op deskundige Voorlichting stelt. Dit bleek weer bij het ver zoek van „Het Groene Kruis" inzake het ontsmetten van leermiddelen. B. en W. meenden, dat de ontsmettingsdienst hier daarvoor voldoende was. Maar de heer Jo- rissen legde zijn gewicht als medicus in de schaal en overtuigde den geheelen Raad, dat de ontsmetting mèt formaline voor bal ken niet absoluut betrouwbaar is, en waar nu iets geboden wordt, voldoende aan 1 de. eischen door de nieuwste onderzoekingen gesteld, werd het zekere (of het meer zeke re?) voor het onzekere genomen. Natuurlijk kochten we ook weer grond, ditmaal voor fabrieksterreinen. Dat wordt zoo langzamerhand gewoonte en zal bij menigeen de vraag doen rijzen waar gaan wé heen? Tot nog toe zijn de resultaten van het grondbedrijf hier uitstekend en dat verzoent menigeen met de gevolgde politiek. Maar het is hier geen vraagstuk van het oogenblik en daarom te meer zien we met verlangen eens uit, naar het Raadslid, dat in duidelijke bewoordingen, de stabiliteit van ons grondbedrijf, ook voor de toekomst, zal uiteenzetten. Daaraan zal hij heusch een goed werk doen. Ook natuurlijk was het, dut de heer Hof land weer eens over de duurte moest spre ken en over de distributie der levensmidde len. We kunnen daarvoor verwijzen naar het verslag en naar voorgaande verslagen. De voorzitter wees hem den weg om met meer kans op succes wat gedaan te krijgen. Als de heer Hofland aan dien goeden raad ge hoor geeft, behoeft de Raad niet te luisteren naar allerlei particuliere grieven en griefjes en zal hij ongetwijfeld voor den goeden gang der levensmiddelenvoorziening meer bereiken dan nu. De heer Kroes wond zich wat op en pro testeerde tegen het optreden van Ben heer Hofland. Nu als de heeren gaan concurree- ren in hun liefde voor de minderbedeelden zal er toch wel geen armoede meer geleden worden. Ook de heer Hofland liep eohter warm en over en weer werden eenige vriendelijkheden geschreeuwd. De voorzitter probeerde of de tafel tegen eenige forsche slagen van zijn hamer bestand was en sloot maar spoedig de vergadering, terwijl de heeren van Maanen en van Zwieten heel zenuwachtig het publiek van de tribune dreven, daar er nog een geheime vergade ring op het programma stond. O. K. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. Hoe het nieuwe Russische offensief, dat sedert den 4en Juni in het oosten aan den gang is, zich verder zal ontwikkelen, wekt niet het minst belangstelling met het oog op de vraag, welken invloed dit offensief zal uit oefenen op den strijd, die elders wórdt ge voerd. Intusschen schijnt het raadzaam de verwachtingen in dat opzicht niet te hoog te spannen. Eene directe ontlasting van de Italianen door het Russische offensief heeft niet plaats gehad. Wol zijn de Italianen door de inspanning, die van dc Oostenrijkers ge vergd wordt aan het Gahcisch-Wolhynische front, tot verhoogde werkzaamheid geprik keld; zij hebben den strijd hervat aan de Isonzo en ook tegen de. Dolomietenstellin gen. Wat-het Oostenrijksche offensief in de grensstreek van Zuid-Tirol betreft, dat zal zoo lang zonder beslissende beteekenis blij ven, totdat de toestand aan het oostelijke front van Oostenrijk-Hongariie weer geheel in 't reine is gebracht. Op de gebeurtenissen bij Verdun heeft het Russische offensief geen invloed. Hier gaat de worsteling, die gisteren hare vijfde maand is ingetreden, stop voor stap verder. De toe stand wordt gekenschetst door de volgende korte opgave: Ten oosten van de Maas ma ken de Duitschers na de'verovering van het fort Vaux zich gereed on te treden tegen de tweede Fransche linie, die is aangegeven door de forten Tavannes (ten zuiden van den spoorweg Verdun—Etaih) en Souville en de redoute Fleury (op de Cóte de Froide Terre) en hunne vóórstellingen. Zij hebben daartoe reeds voorbereidende maatregelen geno men. Op den linker Maasoever wordt om de lijn Avocourt—Esnqs—Chattancourt ge* stTeden, al is een directe Duitsche infan* terieaanval tegen deze linie nog niet voor* gekomen. Herhaalde aanvallen /an de Fran' schen uit deze linie tegen het Duitsche front zijn met zware verliezen voor hen afgewe zen. Men is aan Fransche zijde zich er van bewust, dat de omstandigheden, waaronder deze strijd moet worden gevoerd, er niet gun stiger op geworden zijn. Zoo schrijft de Temps: „De ligging van het slagveld ten noorden van Verdun is gunstig voor onze vijanden. Dat moet worden erkend. Daarom hebben zij het gekozen. Naar achteren schenken hunne gemeenschapswegen hun de gelegenheid hunne reserves in manschappen en in munitie gemakkelijk aan te voeren, terwijl wij belemmerd worden door het gemis van den spoorweg LérouvilleVerdun, dien zij ons versperren te Saint-Mihiel." De Temps venvacht, dat de slag van Ver dun met hardnekkigheid zal worden voortge zet door clen tegenstander, die door de ge dachte is bezield, dat Frankrijk de vijand is, die moet worden overwonnen om tot den vrede te kunnen komen. „Onze verdedigings werken hebben nog eene groote diepte; zij zijn stevig; wij zullen niet spreken over de hoogten en dc versterkingen, die de vijand zal hebben te nemen; belangrijker dan dat alles is de dapperheid van de soldaten, die er zullen strijden.Het begin van* den oorlog is niet gelukkig geweest; de Fran sche volksziel is er door versterkt en het échec van Vaux zal de energie van onze soldaten nog doen stijgen. Zelfs al bleef Ver dun het eenige slagveld van ons front, dan zullen wij er niet geslagen worden. Maar men moet hopen, dat hel Fransche leger niet alleen zal blijven om den schok van den Duit- schen aanval 'door te staan." Hier vindt men weer het beroep op den steun der bondgenooten terug, dat in den laatsten tijd meermalen van Fransche zijde is vernomen. Men blijft aan Britsche zijde daarop weerklank geven; de minister Bonar Law, die in de vorige week in Parijs is g^» we est ter bijwoning van de economische .conferentie, heeft in een interview aan een medewerker van de Matin gezegd, dat de Britsche troepen bereid zijn iedere actie te ondersteunen, die naar de meening van den Franschen generalen staf de bij Verdun held haftig voor de gemeenschappelijke zaak strij dende Fransche troepen kan ondersteunen. Er worden intusschen ook andere stemmen vernomen, waarvan als voorbeeld kan wor den genoemd de Londensche Spectator, die den raad graft, dat men niet te zeeT moet schrikken, als Verdun mocht worden ont ruimd door de Franschen en bezet door de Duitschers; men moet dan bedenken, dat de Duitschers Verdun hebben gekocht tegen een grooten prijs in bloed en geld, en zich afvragen of die prijs niet te hoog is geweest. Tusschen de regels is daarin duidelijk te lezen, dat de meening begint velt te win nen, dat alle inspanning om Verdun te be houden niet zal kunnen beletten, dat de zoo lang en zoo taai verdedigde vesting ten slotte valt. De oorlog. B e r I ij n, 21 Juni. (W. BJ Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op verschillende plaatsen van het front tusschen de Belgisch-Fransche grens en de Oise heerschte eene levendige werkzaam heid in artillerie- en mijngevechten en in den vliegdienst. Bij patrouille-ondernemingen in de streek van Berry-au-Bac en bij Frapelle werden Franschen gevangen genomen. Een Bngeïsch vliegtuig stortte bij Puisieux, ten noordwesten van Bapaume, in ons af- weervuur neer; een van de inzittenden werd gedood. Een Fransch vliegtuig werd bij Kern- nat, ten noordoosten van Pont-ó-Mousson, gedwongen te landen. De bemanning werd gevangen genomen. Parijs, 21 Juni. (Havas). Namiddag- communiqué. Ten zuiden van de Somme trachtte eene Duitsche afdeeling de Fransche liniën van Haucourt aan te radenzij werd- met ge weervuur uiteengejaagd. Ten noordwesten van Réims deden de Duitschers, na twee mijnen te hebben laten springen, een aan val op de Fransche loopgraven van hoogte 108 (ten zuiden van Berry-au-Bac). Deze poging werd gestuit door het Fransche sper vuur en leed een volledig échec. Aan de beide Maasoevers was de weder- zijdsche artillerie-werkzaamheid tamelijk groot. Op de Engelsche en Belgische fronten was mijn- en artilleriestrijd. P a r ij s, 2 1 Juni. (R.) Avondcommuni qué. Op den linker Maasoever heeft ons vuur een Duitsche aanval op de op 15 dezer door ons veroverde loopgraven op de zui delijke hellingen van den Mort-Homme vol komen gestuit. Op den rechter Maasoever zijn de Duit schers, na den geheelen dag met zwaar ge schut den omtrek van hoogte 320, het Cha- pitre-bosch, Fumin en Le Chenois te heb ben beschoten, tot den aanval ten westen en ten zuiden van het fort Vaux overgegaan. Ons geschut- en machinegeweervuur hejeït tot tweemaal toe de vijandelijke stormaan vallen van den vijand gestuit, die gevoe lige verliezen leed. Londen, 21 Juni. (R.) Officieel. De dag was uiterst kalm, behoudens nu en dan handgranaat- en mijngevechten. B e r 1 ij in 2 1 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Legergroep Hindenburg. Aanvallen van onze troepen ten noordwesten en ten zuiden van Dunaburg, in de streek van Du- bolowka, ten noordoosten van Smorgon en aan beide zijden van Krewo leverden goede uitkomsten. In de streek van Dubatowka werden verscheidene Russische stellingen overvallen. Er werden meer dan 200 ge vangenen gemaakt en machinegeweren en mijnwerpers buit gemaakt. De bloedige ver liezen van den vijand waren zwaar. De spoorwegstations Zalecze en Molodeczno werden door Duitsche vliegereskaders aan gevallen. Bij de legergroep Leopold van Beieren is de toestand onveranderd. Legergroep Linsingen. Bij Gruziatyn, ten westen van Kolki, over de Styr opgerukte Russische krachten werden door een tegen stoot teruggeworpen. Vijandelijke aanvallen werden afgewezen. Ten noordwesten van Luzk bood de vijand een krachtig, verzet tegen ons opdringen. De aanvallen blijven voortduren. Hier en bij Gruziatyn verloren de Russen omstreeks 1000 gevangenen. Ook ten zuiden van Turya goat het voor uit. Bii de troepen van generaal Bothmer is geene verandering. Weenen, 21 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. In de Boekowina, Oost-Galicië en het ge bied RadziWillow zijn geene bijzonder# gebeurtenissen voorgekomen. In Wolhynii wonnen de onder bevel van generaal vol* Linsingen staande Duitsche en O.-H. strijd krachten, ondanks het allerhevigste vijan delijke verzet, wederom veld. Bij Gruziatyn wezen onze troepen in taaie standvastig heid ook den vierden massastoot van do Russen geheel af, waarbij 600 gevangenen van verschillende vijandelijke divisiën wer den ingeleverd. In 't geheel zijn gisteren in Wolhynië meer dan duizend Russen ge vangen genomen. Petersburg, 20 Juni. (Havas). Op het Russische front trekt de rechtervluegel van de Oostenrijkers zich in wanorde terug. Het bevestigt zich, dat het leger van Pflan- zer-Baltin in tweeën is gescheiden. Een van de beide deeleir gaat terug naar de Ru- meensche grens, het andere deel naar de I Er is nog heel wat moeielijkers dan goede muziek te schrijven, namelijk.die te ver- koopen. door SNNÏ HUBERT VAN BEUSEKOM. 48 Mol een kleur als vuur stond ik deze wer- fcelijk hartelijke briefkaart in de gang van het postkantoor te verslinden, zoodat Ina me (Verwonderd' aanporde: „Ze& hoe denk je er over. Zullen we gaón, 'ot heb je zoo iets heel bizonders? „Nee, enkel een briefkaart uit Genève van (Van Eeck. Je moet de groeten hebben! „01 Wel bedankt!" Ina deed moeite een feffen gezicht te zetten, maar moest toch even lachen en vervolgde: „en... en amuseert hij *lch goed met zijn broer en schoonzuster?" „Ja, best. 't Is er alleen erg warm," ant- Rvoordde ik zoo gewoon mogelijk, terwijl we JWeer naar buiten stapten, maar ik voelde toch, dat mijn gezicht me verried. Ien zei niets, stak alleen hartelijk haar arm Üoor den mijne... Ze dénkt er niet over me met nieuwsgie rige vragen te hinderen. Zoo'n echt aristo- cwtje is ze, van binnen en van buitens- We zetten ons even op een bank in 't plant soentje voor 't hotel, de zoogenaamde „Square de la Couronne," waar Ien den brief van haar moeder las en ik me vermaakte mei 't witmarmeren standbeeld van Daudct le bekijken, dat vlak bij, midden in een vijver tje troonde, waarin zwanen rondzwommen. De situatie leek me .eonigszins zonderling, maar misschien heeft Daudct een bizondcr zwak voor zwanen of dergelijke vijvertjes gekoesterd. Ik zal cr monsieur Dulacque eens op nalezen! Ina had goede tijding van haar moeder, die op Oldenhoven logeert en 't heel gezellig heeft te midden van de nichtjes van Bcvelandt. Mevrouw draagt ons allebei op, ons toch vooral niet te veel te vermoeien, veel tc eten en tijdig naar bed te gaan! Goede wenken dib wc in praktijk brengen, naar ik meen. We hebben vanmiddag, na de kolossale „fontaine 'de Pradier" bewonderd te hebben de stad Niraes omgeven door vier zinne beeldige figuren, de Rhone, de Gard, en de bronnen van Nimes en Eure een electrisch trammetje gepakt naar de „Jardin de la Fon taine" en het drukke geroep en gefluit, dat uit de aréna klonk, den rug toegekeerd. Het oude Nimes, een der voornaamste Romeinsche kolonies en later een der brand punten van het Calvinisme, waardoor 't ln voortdurenden godsdienststrijd gewikkeld was, is nu een moderne stad geworden, met breede straten en pleinen, waartusschen de Romeinsche overblijfselen als verdwaald staan. Het mist geheel het bekoorlijke van het oude Arles, maar we genoten tocii onuit sprekelijk in het prachtige, in oud-Franschen stijl aangelegde park', met zijn marmeren jbeel£eo en QjonuQjentaJe fca-s^is. <jje tezamen met de oud-Romeinschc baden tot een zeer mooi geheel verbouwd zijn. Frisch en kleurig zagen de bloembedden en heestergroepen er uit en onder een reu- zen-ccder zaïten we lang te kijken naar een troepje spelende kinderen, die Ien kiekte. Langs den „monl Cavalier," een vrij-hoogen heuvel, welks zijden met statige boomen be plant zijn, klommen we naar „la Tour Magnc" op den top. De oude toren heeft in den tijd der Romeinen waarschijnlijk deel uitgemaakt van de vestingwerken der stad en ziet er eerwaardig uit met zijn bemoste brokkelsteenen. Toch was 't te warm voor een klauterpartij naar boven en voetje voor voetje daalden we weer naar omlaag en be zochten den zoogenaamden tempel van Diana, of liever gezegd tempel van Nemausus, den god van de bron. Heel veel is er niet van over. We zagen een wijde hal met nissen, waarin nog enkele brokstukken van beelden te zien zijn en een gang met de overblijfselen van iets, dat het uitgangspunt van een Romeinsche /waterleiding geweest is. Dc gids, die er ons met nog eenige Engelschen rond leidde, wees ons op een Corinthische zuil, waarvan de onderzijde met een acanthusblad versierd was en op een Byzanthijnschen Chrisluskop, met een spijker in een steen gekrast. Het geheel viel ons erg legen, maar net als Ien zegt: je hebt toch geen rust wan neer je zoo iets overslaat,, dus troostten we ons met een vrij goed kopje thee in het cafótje naast de ruine en toefden nog wat in 't park bij dc Romeinsche baden, waar je je voelt of je in een sprookje leeft. Tegen half zes. gingen we langs de mooie Quai de la Fontaine de stad weer in, die wel leek uitgestorven. Het stierengevecht was dan ook nog in vollen gang en In een boekwinkel op den Boulevard Victor Hugo, waar we briefkaarten kochten, vroeg de bediende hoogst verwonderd, waarom we dèt niet waren gaan zien. Voor vreemdelingen vooral was 't iets buitengewoonst Als hijzelf niet op den winkel had moeten passen, zou hij cr zéker heengegaan zijn, want de Spanjaard, die er uit Se villa voor was overgekomen, ge noot een wereldberoemde vermaardheid als „spada" en de kleurige aanblik van 't geheel was werkelijk iets onvergetelijks. „En al d'ie arme paarden dan, die er bij omkomen, vroeg ik. „O, dat zijn zulke oude dierenl Daar Is toch niets meer aan verbeurd, zei de man met een cynisch lachje, terwijl hij de gekochte briefkaarten in een envelop schoof Ina werd woedend. Iïecl lang leek ze, zoo- als ze daar bij de winkeldeur stond en koud- uitdagend zag ze 't zwart-gekuifde ventje aan, toen ze langzaam met nadruk ver kondigde: „Nous sommes d'une autre opinion, monsieur, et je vous dis franchement, que nous considérons vos courses de taureaux comme une honte pour votre pays!" Hij keek eenigszins verbluft, schudde ont kennend zijn zwarte manen, maar voor hij iets zeggen kon, hadden wij den winkel al verlaten. Aan tafel hoorden we naderhand, dat er acht stieren en de noodlge arme, oude paar den gesneuveld waren en dat een der toréa- dors slechts ccn onbeduidend schrammetje had opgeloopeu. Morgen is 't ons laalsfe dagje! We hebben al een briefkaart aan monsieur Bertrands verzonden om hem te melden, dat we over- morgenavond om zes uur tc Chabeuil zullen zijn, waar hij ons volgens afspraak mei 't rijtuig zal komen halen. We treffen 't wel bizonder met 't weer. Geen druppel regen hebben we gehad. Ik ga nog even ccn paar briefkaarten naait huis verzenden en... ook een naar Genève aan Ollo. Die kan hij nog net hebben. Vanmorgen onder 't aanklcedcn is Ina bijna geslikt in een pepermuntje, dal ze uit gekheid kaapte uit mijn doosje, toen ik mijn haar stond op te maken. Ik hoorde ineens een benauwd, rochelend geluid achter me, zag baar met ccn doods* benauwd gezicht beide armen in de lucht steken, cn haar oogen als blauwe ballen in hun kassen ronddraaien. Ik schrikte, vreesc- lijk, maar had nog net genoeg benul om haar aan te grijpen en zóó hard op den rug te stompen, dat het pepermuntje naar beneden schoot. Arme Ien, 't was heusch zielig, zoo als ze uitgeput op haar bed neerzakte, do tranen stróómend langs haar wangen. Zo had een gevoel of ze een scherf had inge slikt klaagde ze, terwijl ik baar 't eone glas water na t andere inschonk. Gelukkig was alles echter spoedig geleden cn gingen we opgelucht ontbijten in de gezellige eetzaal met den frisch-roodcn tegelvloer cn nclge- dekte tafelt jus vol kleurige bloemen en 'echt in de stemming om met volle teugen te ge nieten van ons laatste „reisdagje gingen we op pad, 'l allereerst naar dc arena, die iets kleiner is dan die van Arlcs, maar minder bouwvallig. Ook hier zijn de steenen zonder cement gevoegd en de indruk, die 't geheel maakt, is stellig niet minder grootscb. AVordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1