i4»-- uaargang. „DE E EM LAN DER'. Zaterdag 24 Juni 1916. J3 UITEN LAND. M° 303 Eersie Blad. BERICHT. SFOORTSCK DAGBLAD. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: jPer 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post- Per week (met gratia verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksoh bijvoegsel De HoHawf$ché Htüsrrouuf% (onder redactie van Thérè.se Hoven) per 3 mnd. 50 cis. /ekelijksch bijvoegsel „Pah me mee" por 8 mnd. 40 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTE NT IËN: f 0.80. 0.15. Van 1—5 regels Elke regel meer Dienstaanbiedingen 1—5 regels0.00* Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zoor voordeolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnemeut. Eone oiroulaire, bevattondo de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Z(], (lie zicli na reeds opgeven ais abonné op het „JLmerstoortsch Dagblad", niet ingang van 1 JULI. ontvangen «Ie tot dien Datum ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat op Zondag 2ó Juni 1916 schietoefe ningen zuilen worden gehouden op de Leusder- theide op d«e schietbaan 1 en 2. Amersfoort, 22 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDW'TJCK. Politiek Overzicht Griekenland en de Entente. De Entente kan eene overwinning boeken, eene onbloedige overwinning, die haar gee- ne offers heeft opgelegd, maar niet kan .ekken om haren roem te verhoogen. Zij 1 eeft in Griekenland het kabinet-Skoeloedis t Jt heengaan gedwongen en de eerste regee- r'ngsdaad van den nieuwen minister-presi dent Zaimis is geweest, dat hij aan de ge nanten der Entente-mogendheden heeft ken nis gegeven, dat de nieuwe regeering t§n volle de eischen aanvaardde, die waren ge- t In de door hunne regeeringen geza menlijk ingediende nota. Die eischen hielden in: 1. demobilisatie van het Grieksche leger; 2. vorming van een nieuw kabinet, borg staande voor eene welwillende onzijdigheid, welwillend namelijk voor de Entente; 3. ont binding van de Kamer en verkiezing van eene nieuwe Kamer (waardoor voor Veni- zelot, den vriend en bondgenoot van de Entente, de kans wordt geopend om weder invloed op den gang van zaken te krijgen); 4. vervanging van de tegenwoordige grens politie door eene, die benoemd is met goed keuring van de Entente-mogendheden. De toon van de Entente-pers tegenover Griekenland had ons er reeds op voorbereid, dat dwangmaatregelen in de lucht hingen. De Pransche pers, die hier blijkbaar een door het departement van -buitenlandsche zaken uitgegeven wachtwoord volgde, uitte zelfs onverholen dreigementen. Zoo schreef 'de Temps: „De economische blokkade, zoo als de term luidt, waarmee de gezamenlijke economische maatregelen zijn aangeduid, is Ingesteld in antwoord op de inschikkelijk heid, waarmee de regeering te Athene zich geleend heeft tot de bezetting van het fort Rupel en de streek van Demir-Hissar door de Bulgaren. De wil van het officieele Grie- kerland om zich niet te verdedigen tegen rden „erfvijand", die zich rechtstreeks verzet 'tegen de in Saloniki bijeengebrachte strijd macht der geallieerden, sluit in zich een in gebreke blijven van de welwillende onzijdig heid, die de regeering van koning Konstan- fijn uitdrukkelijk had verklaard tegenover de Entente in acht te zullen nemen. Zij rechtvaardigt al het wantrouwen onzerzijds en verplicht ons alle voorzorgen te nemen, 'die noodig zijn om onze belangen en onze veiligheid te waarborgen. Zoolang het kabi net-Skoeloedis het richtsnoer volgt, dat de tot dusver toegepaste politiek kenmerkt, zal de Entente de houding niet kunnen wijzigen, die haar door de omstandigheden is opge legd Wanneer de gebeurtenissen het gerucht mochten bevestigen (van de afkon diging van de krijgswet), zouden de mogend heden, aan wie Griekenland zijn onafhanke lijk bestaan dankt en die, op grond van de verdragen, garanten zijn van het recht der Hellenen, om zich zelf te besturen in den zin der vrije ontwikkeling van hunne natio nale aspiratiën, niet onverschillig kunnen blijven voor zulk een daad van geweld. Het is te hopen, dat men zich daarvan in Athe ne rekenschap zal geven vóórdat het onher stelbare is geschied." Alen vindt hier een merkwaardig voor beeld van zonderlingen redeneertrant. Men zou geneigd zijn, met wijziging van een be kende uitspraak, te zeggen, dat het woord den mensch gegeven is om zijne gedachte te vervalschen. Hier wordt als plicht van de Entente-mogendheden aangegeven, dat zij den Grieken het recht moeten bewaren om «ich zelf te regeeren in den zin van de vrije ontwikkeling van hunne nationale aspira tiën. Daarvoor hebben zij zich borg gesteld. Maar hoe kwijten zij zich van dien plicht? Door aan de Grieksche regeering den eisch te stellen, dat zij hare plaats zal inruimen /voor eene andere regeering, die den waar borg biedt voor het in acht nemen van wat de Entente verstaat onder het in acht nemen ven eene welwillende onzijdigheid. En van het leger zal demobiliseeren en het bestaan de korps, dat aan de grens de politie uitoefent, zal ontbinden en vervangen door een ander, dat moet worden benoemd met goedkeuring van de Entente-mogendhe den. In naam van de Grieksche vrijheid wordt dus van Griekenland gevergd, dat het zich van de middelen om zijne zelfstandig heid te bewaren za! ontdoen en zich, aan handen en voeten gebonden, aan de wille keur van de Entente zal overleveren. De Grieksche regeering heeft zich aan deze eischen onderworpen. Door-den nood gedwongen. Met geblokkeerde havens, ge boycotte ministers, afgesloten van de geld markt en met dwangmaatregelen bedreigd, had zij geene andere keus. Maar hoe kun nen de Entente-mogendheden dit dwingend optreden overeen brengen met de leus, dat zij strijden voor het recht en de vrijheid van de kleinere staten? Het is daarmee vierkant in strijd. Het doel, dat met dit aan banden leggen van Griekenland wordt beoogd, ligt voor de hand. Men wil daarmee den Grieken, nu hunne aansluiting aan de Entente niet is kunnen worden verkregen, onmogelijk ma ken, in den rug van het Fransch-Engelsch- Servische operatieleger in Macedonië iets te ondernemen. Van dat leger heeft men tot dusver niets anders vernomen, dan dat het niets heeft ondernomen. „Van den Bal kan geen nieuws" is eene vaste mededee- ling in de oorlogsbulletins. Nu is een der bezwaren tegen het optreden van dit leger uit den weg geruimd en de eisch, dat het offensief zal optreden, zal nu zeker met grooteren aandrang dan tot heden worden herhaald. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 3 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten oosten van Yperen is een vijandelijke aanvalspoging verijdeld. Bij Duitsche pa trouille-ondernemingen, b.v. bij Lihons, Las- signy en Maisons de Champagne, en ten noordwesten van Massiges zijn eenige do zijnen gevangenen gemaakt en verscheide ne machinegeweren genomen. Drie Fransche aanvallen tegen onze ten westen van het fort Vaux veroverde loop graven zijn afgewezen. Wij namen hier den 21en 24 officieren en meer dan 400 man gevangen. Gisteren werden Karlsruhe, Mulheim, Baden en Trier door vijandelijke vliegers aangevallen. Wij hebben eene reeks slacht offers uit de burgerlijke bevolking te bekla gen. Een noemenswaardige militaire scha de kon in die plaatsen niet aangericht wor den en is dan ook niet veroorzaakt. De aan vallers verloren vier vliegtuigen. Twee moesten op den terugtocht landen, de eene bij Niederlauterbach, de andere bij Lem- bach. De beide laatsten werden in een lucht- oever was eene belangrijke artillerie-werk zaamheid op het geheele Fransche front van Marre tot Moulinville, vooral in de streek westelijk en zuidelijk van het fort Vaux, waar de Duitschers een ruim gebruik maakten van traanbommen. Bij Eparges is een kleine Duit sche aanval volkomen mislukt. Avondcommuniqué. Links van de Maas was den geheelen dag een hevig artilleriebombardement. Aan den rechter Maasoever begon na eene woeden de artillerie-voorbereidfog gedurende den geheelen nacht om acht iiur 's morgens eene reeks aanvallen op een front van vijf Kilo meters van hoogte 321 tot ten oosten van de batterij Damloup. Aanvallen met groote effectiefs volgden elkaar met groote ver woedheid op. Ondanks de enorme verliezen die door onze artillerie en machinegeweren werden toegebracht, r.amen de Duitschers tusschen de hoogten 321 en 320 na ver scheidene vruchtelooze aanvallen de eerste loopgraaflinie en het. werk Thiaumont. Een krachtige Duitsche aanval bereikte het dorp Fleury, maar werd door een scherpen te genaanval teruggedreven. Aanvallen op de Vaux-Chapitre-, Fumin- en Chenois-bos- schen en op de batterij Damloup werden door ons vuur uiteengejaagd en mislukten geheel. Londen, 23 Juni. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Bij het mooie weer van gisteren was er gisteren veel werk in de lucht. Er waren 22 gevechten in de lucht, die meerendeels on beslist bleven. Twee Britsche machines wer den naar den grond gebracht. De vijand ont wikkelde stikgas op een klein front ten zuid westen van Messines; maar deed geene in- fanterieaanvallen. Er is heden niets belang rijks gebeurd. B e r lij n 2 3 Juni. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Legergroep Hindenburg. In een korten aanval bij Berezina (ten oosten van Bogda- now) vielen 45 gevangenen, 2 machinege- 'weren en 2 revolverkanonnen in onze han den. Legergroep Leopold van Beieren. Zwakke vijandelijke afdeeüngen, die opruk ten tegen de kanaalstelling, werden bloedig afgewezen. Legergroep Linsingen. Ondanks veel vuldige vijandelijke tegenstooten, bleven onze aanvallen ten westen en zuidwesten van Luzk vooruitgaan. In het front van de linie Beresticzko— Brody werden Russische aanvallen grif afge wezen. Bij het leger van Bófhmer is niets nieuws gebeurd. Weenen, 23 Juni. (W.-B.). Officieel bericht van heden middag. In het Czernomorzdal zijn de Russen voor uit rukkende naar Kuty. Verder is er in de strijd neergeveld. Bovendien werden giste-1 Boekowina' en in Oost-Galicië geene veran- ren vijandelijke vliegers neergeschoten in de streek van Yperen, ten oosten van Hul- luch, bij Lapon, ten zuiden van Grandpré en ten oosten van Gebweiler, zoodat de tegen stander in 't geheel 9 vliegtuigen heeft ver loren. Onze vliegeskaders vielen militaire inrichtingen aan te Saint-Pol en vijandelijke kampementen en verblijven ten zuiden- en ten westen van Verdun. P a r ij s, 2 3 Juni. (Havas). Namiddag communiqué. In België ontredderde het vernielingswerk van de Fransche batterijen vijandelijke wer ken in den duinhoek. In Champagne vïelen gisteren tegen het einde van den dag, na een bombardement van de Fransche stellin gen tusschen Maisones de Champagne en den Mont Tetu, de Duitschers tot drie malen toe de Fransche loopgraven aan op een front van omstreeks 1200 Meter.* Alle aanvallen werden met grenaatvuur teruggeslagen of gestuit door het Pransche spervuur. Eenige Duitsche troepen de elen, die bij de derde po ging er in geslaagd waren in een der Fran sche elementen ten westen van den Mont Tetu te dringen, werden er dadelijk weer met de bajonet uit verdreven. Een tiental ge vangenen bleven in onze handen. Gedurende den nacht werden eenige aan vallen, die bij verrassing ondernomen wer den tegen kleine Fransche posten t#»n noordoosten van de Butte de Mesnil, terug geslagen. Op den linker Maasoever hernieuwden de Duitschers hunne eanvalspogingen in de streek van hoogte 304. Twee grenaataanval- len mislukten in het vuur van de Fransche machinegeweren. In den loop van den nacht was er een levendig geweervuur in het Bois j d Avocourt en op den Mori-Homme. Er was dering. Tegen onze stellingen .ten zuidoos ten en ten noorden van Ra'dziwillow. deed de vijand gisteren talrijke hevige aanvallen; hij werd overal afgewezen. De onder bevel van generaal von Linsin- gen strijdende krachten drongen de Russen verder terug ten rtoordoosten van Geroohow en ten oosten van Lokaczy. Bij I.okaczy brachteno nze troepen 400 gevangenen en vier Russische machinegeweren mee. Aan den Stochod-Styr sector mislukten verscheidene sterke tegenaanvallen van den vijand. Petersburg, 23 Juni. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In eenige sectoren van het front ten zui den van de streek van Dwinsk trachtten de Duitschers na artillerie-voorbereiding het Wij bezetten de plaatsen Gura Humora en Straja, ten westen van Radauetz. Bij Kuty maakten wij tijdens de vervolging van den vijand ongeveer 800 gevangenen. De vijand trekt terug naar de Karpathen. Weenen, 23 Juni. (W.-B.). Gisteren was het artillerievuur in den noordelijken sector van de Doberdo-hoogvlakte zeer hevig. Herhaalde vijandelijke infanterieaan- vallen op onze stellingen zuidoostelijk van den Mrzli Vrh. Ind en Plockensector wa ren levendige artilleriegevechten. Aan het Dolomietenfront mislukte een nieuwe aan val van de Italianen op de Croda del Anco- na. Hetzelfde lot hadden op zich zelf staan de vijandelijke aanvallen uit het gebied van Primoiano. In het Ortlergebied bezetten onze troepen verscheidene hooge toppen aan de grens. Rome, 23 Juni. (Stefani). Officieel communiqué. In de Val Larsa bezetten onze troepen nieuwe stellingen buiten Rio Romini (ten oosten van Cima Mezzfcna) en op de hoog ten van Lora (ten westen van den Pasubie- beag. Er werden wapens, munitie en bom men o pden vijand veroverd. Langs het Posina- en Astico-front waren de beide artillerieën in actie. Aanvallen van vijandelijke afdeelingen werden afgeslagen in de streek van Campaglia en den Monte Spin. Op het Asiago-platëaü duurde onze druk op de vijandelijke stellingen voort. In Karintië en aan de Isonzo was de be drijvigheid van de artillerie bijzonder Intens in de Boven-But. De onzen verwekten op verscheidene punten ontploffingen en bran den in de vijandelijke liniën. Weenen, 23 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Den 22en bewierp een groep zeevliegtui gen de vijandelijke stellingen bij Monf&Iconc met succ&s met bommen. Heden in de vroegte viel een zeevliegtuigeskader Ve netië aan. In de forten Nicolo en Alberoni, in de gasfabriek, maar vooral in het arse naal werden met zware bommen vele tref fers verkregen en sterke branden veroor zaakt. De vliegtuigen werden hevig, maar zonder succes beschoten en keerden behou den terug. Rome, 23 Juni. (Stefani). Officieel communiqué. Hedenmorgen vlogen vijandelijke vlieg- luigen over Venetië en lieten .erscheidere bommen op de sfed neerkomen. Er zijn zc.s dooden en verscheidene gewonden te betreu ren. Aan eenige gebouwen werd lichte scha de toegebracht. B e r 1 ij n 2 3 Juni. (W-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan den Balkan zijn geene belangrijke gebeurtenissen voorgekomen. Weenen, 25 Juni. (W.-B Officieel ber;;ht van heden middag. Op het zuidoostelijke oorlogstooneel wa ren slechts schermutselingen. De toestand is onveranderd. Saloniki, 23 Juni. (R.). Aan de plaatselijke bladen is een bericht geseind, dat wordt toegeschreven aan den minister van binnenlandsche zaken, inhoudende dat twee Britsche divisiën in den sector Doiran geslagen en op de vlucht gedreven zijn. Dat bericht is een zuiver verzinsel. B e r 1 ij n, 2 3 Juni. (K.N.) Uit Lugano wordt aan den Lokal Anzeiger geseind, dat voor de stemming in Athene kenschetsend is een artikel in de Nea Himera, het orgaan van den Griekschen generalen staf. Het blad schrijftVoor het getergde Griekenland is het een groote troost de sympathie en den steun van het sterke Duitschland te* be- offensief te nemen, maar zij hadden geen zitten. succes. - Vijandelijke vliegtuigen wierpen gisteren een veertigtal bommen op het station van Moledeczna. In den avond van der; 2lsten ontbrandde Konstantinopel, 22 Juni. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront is de toestand onver anderd. Tengevolge van de aanvallen van onze troepen werden de Russen, die zich een strijd aan de linie van het Oghinskka-1 in de pas van Parlak bevonden, daaruit te- aal, in de streek van Logusjin. Gisteravond duurde deze strijd nog steeds voort. Pogin gen van weerszijden gedaan om bij de slui zen het kanaal over te trekken, mislukten. In den loop van den dag werd generaal Ste- gelmann gewond en ook kolonel Berghen- hole, die na korten tijd aan zijne wonden bezweek. Op het geheele front van het leger van generaal Broessilof hadden plaatselijke ge vechten plaats in de oude geveohtsstreken en ook in d.e nieuwe, voornamelijk bij Rod- ziwilof. De vijandelijke troepen blijven ver sterkingen ontvangen, die van de Fransche «ie xue w.^v v»»,.jui5i.clu. xjii van een intens bombardement in de ceooren i en de Italiaanscfre grens worden aangevoerd. de naburige kust en trok zich daarna terug, van cutte re^eenng .wordt verlangd, dat zij csnes en Chaüan court? Aan den /echter- .Ons offensief in Bpekowina gaat voort Een ander oorlogsschip, dat bii Phoeaca en ming. ruggeworpen in oostelijke richting op Ke rend. De pas van Partak ligt 80 K.M. ten oosten van Karr Sjirin in eene bergachtige streek. Wij constateeren, dat tengevolge van een gevecht, dat ten noorden van Kerend tusschen de Perzische krijgers en Russi sche ruiters plaats had, de laatsten in wan orde zijn terug geworpen. Aan het Kaukazersfront is geene gewich tige gebeurtenis vorogekomen. In het cen trum schoten wij een vijandelijk vliegtuig neer. Een vijandelijk oorlogssschip wierp ter hoogte van Turedas eenige projectielen op de naburige kust en trok zich daarna terug. het eiland Keusten wilden optreden, zochf in de richting van Mystilone de volle zee op. Van de andere fronten is niets van be lang te berichten. Petersburg, 23 Juni. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Kaukazische front is de toestand onveranderd. Londen, 23 Juni. (R.) Officieel com muniqué. Er is geene verandering in den toestand in Mesopotamië. De vijand ontwikkelde op het Sannaiyatfront in den nacht van 20 op 21 Juni eenè aanmerkelijke werkzaamheid in geweer- en mach{negeweervuur; maar h'4 deed geen aanval. Petersburg, 23 Juni. (Tel.-agent- sclvip). In de Zweedsche pers wordt opge merkt, dat de lijst van de in den slag be westen Jutland omgekomen Duitsche sche pen blijft aangroeien. Men bezit niet voor twijfel vatbare berichten over het verlies van den dreadnought Osffriesland, een schip van 22,800 ton, dat gezonken is op weg naar de haven en daarmee hetzelfde lot heeft ondergaan als de schepen LtitzoW en Rostock. De haven van Hamburg is vol zwaar beschadigde schepen. Van de Seid- litz zijn alle torens en bruggen aan bak boord en stuurboord verdwenen; het zal ver scheidene maanden eischen, dit schip weer in slagvaardigen toestand te brengen. B e r 1 ij n 2 3 Juni. (W.-B De in Car tagena aangekomen Duitsche duikboot U 35 heeft eene groote hoeveelheid geneesmid delen aan boord, die bestemd zijn voor de in Spanje geïnterneerde Duitschers uit Ka meroen. Kopenhagen, 2 3 Juni. (W. B.) VoV gens mededeeling van de Deensche alge- meene posfdirectie werd de pakketpost van het Deensche stoomschip Tjaldur op de reis tusschen de Far-ör en Kopenhagen in Lcith, waar het stoomschip onderzocht werd, door de Engelschen in beslag genomen. Kopenhagen, 23 Juni. (W. BDe Berkinske Tidende bericht, dat in Christicnia eene conferentie zal bijeenkomen voor het somengoan van de Skandinavische staten op economisch gebied. De conferentie be staat uit afgevaardigden van de gewichtig ste handelsorganisatien van de drie Skan dinavische landen. B e 1 f a s t, 2 3 Juni. (R.) De conferentie van de nationalisten in Ulster heeft met 475 tegen 265 stemmen een besluit geno men ten gunste der aanneming van de voor stellen van Lloyd George betreffende eene voorloopige regeling van de lersche kwestie. Petersburg, 23 Juni. (Tel.-agent- schap). Sir James Robert Saltar heeft eene gift van 10.000 geschonken aan de uni versiteit te Leeds om daar een leerstoel te stichten voor Russische taal en letterkunde. Het schoolbestuur van Londen heeft be sloten cursussen voor het onderwijs in de Russische taal te orgoniseeren en heeft prof. Tikhomhroff met de leiding hiervan belast Vereenlgde Staten. Washington, 23 Juni. (R.) Het de partement van oorlog heeft de mo-bilisatie be volen van de eerste 5000 man militie in de staten van het midden en het westen. Zij zullen dadelijk naar de Mexicaansohe grens gezonden worden. Washington, 23 Juni. (R.) In hef huis van vertegenwoordigers stelde heden de voorzitter van de Iegercommissie Hay voor het ontwerp-besluit in behandeling te nemen tot machtiging van den president om naarmate hij dit noodig acht, manschappen van de staatsmilitie in te lijven bij het lr rer van de Vereenigde Staten. Hij lokte een le- endig debat uit, door het voorstellen van een amendement, verklarende, dat de om standigheden reeds aanwezig zijn, die dezen maatregel rechtvaardigen. De republikein- sche leider Mann stond aanstonds op om dit amendement te steunen en te betoogen, dat de oorlogstoestand in Noord-Mexico be staat. Het amendement werd met algemeene stemmen aangenomen. Verspreids Berichten. N e d e r 1 a n d s c h e matrozen aangehouden. De Morning Post meldt, dat de autori teiten van den Tientsin—Pukow-spoorweg vijftig Nederlandsche matrozen van de lega- tiewachfr hebben aangehouden, irt de mee ning dat het Duitschers waren. De Neder landsche legahe heeft de noodige stappen gedaan voor de onmiddellijke doorzending van deze Nederlanders naar hun bestem/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1