DE E EM LAN DER". Donderdag 29 Juni 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N* 307 Jaarpang. BERICHT. Kennisgeving. Hoofdredactie- MAR,E VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie. Q j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C ABONNEMENTSPRIJS: ',Per 8 maanden voor Amersfoort f 1*00. Idem franco per post1-50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10, Afzonderlijke nummers 0.1)5. Wekelijksch bijvoegsel „Dt Hollandsche Huioirouut" (onder redactio van Thérèse Hoven) per 8 mnd. 50 cis. Wekelijksch bijvoegsel „Pak nu nuf per 8 mnd. 40 Cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.SO. Elke regel meer- 0.15. rionstaanbieilingon 1—5 regelsO.SO. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaau zeer voordeelige bopnlingnn tot het herhaald advertoeren in dit Blad, by abomieuiont. Eono circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op .aanvraag toegezonden. ijy Zij, die zich nn reeds opgeven als abonné op liet f,Ainersfoorlsch Dagblad", met Ingang van 1 JULI* ontvangen de tot dien Datnm ver schijnende nnmuiers GRATIS. Burgemeester en Wethouders van Amers foort brengen ter kennis van de ingezetenen, dal op Woensdag 12 Juli 1916, des namiddags ten drie uren in Het voormalig Werkhuis aan den Westsingel alhier, gelegenheid zal worden ge geven tot kostelooze inenting. Vestigen er voorts de aandacht op, dat bij de aanmelding het vertoonen van een geboortebe wijs of trouwboekje gewonscht is. Amersfoort, 27 Juni 1916. Burgemeester en Weihouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R VEFMSTRA. v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht Griekenland en de Entente. De Entente-mogendheden hebben in Athene hun wil doorgedreven; zij hebben het kabinet-Skoeloedis tot aftreden gedwon gen en de nieuwe regeering, die in de plaats van dit kabinet is opgetreden, is haar werk begonnen met zich aan al de eischen, die in de collectieve nota wérden gesteld, te on derwerpen. Dat zal echter niet de laatste vernedering zijn, die Griekenland heeft te verduren. Het is een eerste stap, die doo: anderen zal worden gevolgd. Dit komt duidelijk aan den dag in de wijze waarop het kabinet-Zaimis in de Entente- pers is begroet. Zoo schreef de Daily News: „Over de terugkomst van den heer Zaimis aan het bewind behoeft weinig te worden gezegd. Men gelooft, dat hij gunstiger ge zind is jegens de Entente dan zijn voorgan ger. Maar Griekenland heeft vele vrienden in Groot-Brittannë, en voor hen kan geen^, po litieke ontwikkeling in Athene, die niet het herstel van Venizelos in zich bevat, meer 'doen dan het leedwezen verzachten, dat is gevolgd op de teleurstelling van hunne ver wachtingen voor de toekomst van het Griek- sche volk. Zoolang hij is uitgesloten van de plaats waarop de steun van het volk hem een constitutioneel recht geeft, zoolang zal 'de ware stem van Griekenland stil zijn." Het doel van de Entente is dus met het optreden van de nieuwe regeering in Grie kenland nog niet bereikt. Dat doel ligt ver der, en om het te bereiken is dit nog niet het laatste middel. Engeland, Frankrijk en Rusland eischen thans, nu andere mannen, van wie meer meegaandheid wordt verwacht, in de regeering zijn opgetreden, nieuwe Ka merverkiezingen. Wat daarbij voorzit, ver neemt men uit de Petit Parisien, die hierin de gedachte van de Fransche regeering weergeeft, in deze opmerking: „Zal het Grieksche volk de heerschappij over zijn lot weer ter hand nemen en zich bevrijden van een vreemden invloed, die zich in den kliek- geest van het hof genesteld heeft? De garan- tiemogendheden Frankrijk, Engeland en Rusland, die ook door Italië ten volle ge steund worden, zijn besloten het daarbij te helpen.' Het Grieksche volk zal dus binnen kort opgeroepen uorden lot het kiezen van eene nieuwe Kamer. De Entente-mogendheden zullen het daarbij hulp verleen >n, welke hulp wel hierin zal bestaan, dat zij er op toezien, dat de verkiezings-c »mpagne naor hunne wenschen wordt gebid. En wat zal er dan moeten volgen? Ook daarover laat men ons niet in het onzekere; het Journal des Débats, ook een orgaan, dat met het Fransche departement van buitenlandsche zaken in betrekking stauc, geeft daarover een wenk, die niet kan worden misverstaan. Dit blad schrijft: t .Dan zal de met alle wenschelijke waai borgen van regelmatigheid uitgevoerde raadpleging van het volk, door den koning als eene gebiedende wilsuiting beschouwd moeten worden. Konstanljn I zou de re geering en het uitvoerend gezag aan de door den volkswil aangewezen mannen moe ten overgeven, of wel hij zou afstand moe ten doen. Er zou geen sprake meer van kun nen zijn, wederom een nationaal ministerie naar huis te zenden, of het eene politiek voor te schrijven. In het geval van een con flict met den koning zoïTniet meer het uit de algemeene verkiezingen voortgekomen ministerie moeten aftléden, maar het zou aan dit ministerie zijn den monarch te ver staan 4e geven, dat hij moet gaan." Dat laat inderdaad aan duidelijkheid niets te wenschen over. Er staat voor Griekenland veel op het spel. Het is niet alleen eene poli tieke krisis waarop de Entente aanstuurt, maar ook eene dynastieke krisis. Koning Konstanlijn zal voor de keus gesteld worden welken weg hij wil gaaiT; hij zal hebben te kiezen tusschen meegaan of heengaan, „se soumettre ou se démettre'. Intusschen blijft het altijd nog de vraag of de koning in de noodzakelijkheid zal komen tusschen die twee te kiezen, en of hij niet in het Griek sche volk den steun zal vinden, dien hij be- hoeft om te blijven op den weg, dien hij voor zich beschouwt als het meest in 's lands belang. Dat zullen wij zien uit den' loop, dien de gebeurtenissen in Griekenland verder zullen nemen. Het zal misschien blij ken, dat de Grieksche natie meer rugge- graat bezit, dan de Entente haar toeschrijft, en dat de algemeene verkiezingen, waarop wordt aangestuurd, een anderen uitslag heb ben dan zij er van# verwacht. Zelfs is van het kabinet Zaimis niet te verwachten, dat het zich willoos onderwerpt aan alles wat de Entente gelieft voor te schrijven. Het wordt wel beschouwd als een overgangska binet, maar in dit kabinet heeft Rhallys, die zeer krachtig tegen de Entente is opgetreden, de portefeuille van financiën behouden en als minister van oorlog maakt van dit kabinet deel uit generaal Kallaris, de bevelhebber van het eerste legerkorps te Athene, die be kend staat als een trouwe aanhanger van den koning. De aanwezigheid van deze twee mannen drukt eigenlijk den stempel op het nieuwe kabnet. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 8 f u n i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van het La Bossée-kanaal tot ten zuiden van de Somme werden met aanwending van dikwijls sterk artillerievuur, in verband met opblazingen en onder bescherming van rook- en gaswolken verkenntngsaanvallen gedaan, die zonder moeite werden afgewezen. Ook in Champagne mislukten ondernemingen van zwakke vijandelijke afdeelingen ten noordoosten van Le Mesnil. Links van de Maas, aan den Mort-Homme, werden des nachts handgranaatafdeelingen van den tegenstander afgeweerd. Rechts van de rivier vielen de Fransohen, na eene he vige artillerie-voorbereiding gedurende twaalf uren, gisteren gedurende den gehee- len dag met sterke, ten deele nieuw aange voerde krachten de door ons op 23 Juni ver overde stellingen aan op den hoogterug van Froide Terre, het dorp Fleury en de ooste lijk zich daarbij aansluitende linie. Onder zeer buitengewone verliezen door het sper vuur van onze artillerie en in den strijd met onze dappere artillerie zijn alle aanvallen geheel ineengezakt. Een vijandelijk vliegtuig is bij Deaumont neergeschoten. Den 25en Juni stelde luite nant Höhndorf bij Raucourt, ten noorden van Nomeny, zijn zevende vijandelijk vlieg tuig buiten gevecht. Zooals nader is geble- en, is het niet juist, dat ondeï de aanval lers van Karlsruhe, die gevangen genomen zijn, ook Engelschen waren. Dit zijn aflen Franschen. Pa r ij s 2 8 J uni (Havas). Namiddag communiqué. In des treek van Lnssigny beproefden de Duitschers in den loop van den nacht ver scheidene aanvallen op een kleinen Fran schen post, die allen mislukten. Tn Cham pagne werd een kleine Duitsche verken ningstroep, die trachtte de Fransche liniën bij den weg Soint-Hilaire le GrandSaint- Souplet aan te randen, door het-Fransche vuur verstrooid. Aan den linker Maasoever was artillerie- strijd in de sectoren Avocourt en Chattan- court. Op hoogte 304 en de Mort-Homme waren granaatschermutselingen Aan den rechteroever van deze rivier werd een Duit sche tegenaanval, die gericht was tegen de Fransche stellingen ten noordoosten van hoogte 321, met granaatvuur teruggeslagen. Een tegenaanval, gemunt tusschen het dorp Fleury en het Vaux-Chapitrebosch, onmid dellijk gestuit door het Fransche sper vuur. In den omtrek van het pnntserwerk Thiaumont was een levendige strijd in den loop van den nacht; de toestand is onver anderd. Avond-communiqué. Er was aanhoudend bombardement met zware kanonnen in de sectoren Avocourt en Chattancourt links van de Maas. Aan- valstoebereidsélen werden waargenomen in de Duitsche loopgraven ten oosten van hoogte 304; de artillerie belette deze aan vallen uit te komen. Wij vorderden door middel van bommen rechts van de Maas ten noorden van hoogte 321 en in de buurt van het werk Thiaumont. De Duitschers drongen na artillerie-voor bereiding in eenige kleine punten in de rich ting van den Tahure-heuvel, maar zij werden door tegenaanvallen snel teruggeslagen. Londen, 28 Juni. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Gisteren deden wij op verscheidene pun ten invallen in de vijandelijke loopgraven; wij bewierpen den vijand met bommen en brachten hem verliezen toe. Bij één inval maakten wij 46 gevangenen en namen twee machinegeweren; wij vernielden twee vijan delijke mijnschachten met verlies van slechts twee gewonden. München, 28 Juni. (W. B.) Prins Heinrich' van Beieren is op het oorlogstoo- neel gewond. Hij heeft een hoofdwond en eene verwonding aan de linkerhand, maar zijn toestand geeft geen reden tot bezorgd heid. B e r I ij n, 2 8 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Bij de legergroep Linsingen werden het dorp Liniewka, len westen van Sokul, en de ten zuiden van dit dorp liggende Russische stellingen in storm genomen. Verder is er niets van belang gebeurd. Berlijn, 2 8 Juni. (K. N.) De Voss. Ztg. ontleent aan de Az Est over de Rus sische bezetting in Boekowina, dat de eer ste trein uit Odessa op 25 Juni te Czerno- wite aankwam met uitsluitend militairen. De Russische commandant eischte van de handelaren, dat zij hun zaken binnen 43 uren zouden openen, daar anders de Rus sische overheid de opening zou gelasten. Aangezien de meeste handelaren gevlucht waren, konden slechts enkelen aan het be vel der Russen voldoen. De Russische overheid stelt alles in het werk om het weg trekken van de burgerbevolking tegen te houden en een strenge bewaking is voor namelijk aan de Rumeensche grens opge steld. De Russische overheid geeft aan ieder de verzekering dat hij ongestoord kan blijven, zonder eenige vrees te behoeven te koesteren voor de veiligheid van zijn persoon en goed. Weenen, 28 Juni. (W.-B.). Officieel bericht van heden middag. Bij Kuty herhaalde de vijand zijne aan vallen met hetzelfde negatieve succes als de vorige dagen. Overigens is er in Boekowina en Oost-Galicie niets nieuws gebeurd. Ten zuidwesten van Nówa Poezajew sloegen onze voorposten vijf nachtelijke aanvallen van de Russen af. Ten westen van Torczyn viel een sterke Russische aanval in ons artillerie- en infanterievuux ineen. Ten westen van So kul bestormden Duitsche troepen de hor stede Liniewka en verscheidene andere stel lingen. Petersburg, 28 Juni. (Tel.-agent schap). Communiqué van den «rooten gene- ralen staf. Ten zuidoosten van Riga deed de-vijand in den nacht van den 27en met aanzienlijke krachten een aanval aan den kant van Pul- kam, na voorbereiding door artillerie en met gebruikmaking va gaswolken. Met behulp van tijdig aangekomen versterkingen en met medewerking van onze artillerie wierpen wij de Duitschers terug met zware verliezen voor hen. Aan de' Dwina en in de streek van Jacoh- stadt was artillerie- en infanterievuur. Vijan delijke vliegtuigen verrichten veelvuldige raids in onze liniën en wierpen daar bom men. In den loop van- een nachtelijk bom bardement op den 27en op de siad Dwinsk wierpen Duitsche vliegers 68 bommen. De verliezen en de materieele schade waren on beduidend. Wij sloegen door ons vuur een poging van den vijand af om het offensief te nemen ten zuiden van Kreve Op de rest van het front tot de streek van de Rokitno-moerassen waren vuurduels. In den avond van 26en deed de vijand een aanval in de streek van Linevka aar de Sto- chod, die werd teruggeslagen. Hij onder houdt daar een hevig artillerievuur. De vijand tracht ons offensie' in de Boe kowina te stuiten. Hij belet ons op vele plaat sen door alle middelen, die hij kan aanwen den, bruggen te bouwen of tracht de reeds gebouwde bruggen te vernielen. Maar onze pontonniers en genietroepen overwinnen al le bezwaren en vervullen met succes hunne taak, die zij met bewonderenswaardige zelf verloochening vervult. B e r 1 ij n, 2 8 Juni. (K. N.) De corres pondent van de Vossisclxe Zt>{. aan het Italiaansche front schrijft, dot tengevolge van den algemeenen oorlogstoestand de se dert een dag of tien verwachte niêuive groo peering der Oostenr.-Hong. strijdkrachten in Tirol thans volbracht is. De terug neming, der Oostenrijksche stellingen, hoofdzakelijk het in het centrum dooi 'het offensief gewonnen gebied, beteek ent een verkorting van het Oostenrijksch-Hongcar- sche front. De nieuwe liniën passen zich aan. de algemeene terreingesteldheid aan. Het gevechtsfront loopt, beginnende in het Etsch-dal, van Mori-Marco oyer Corni en Ziguna langs het Val Sarsa tot Foxi; bij Betiale bereikt het het Posinadal, gaal vei* volgens over de Monte Cinome noord waarts Arsiro, van daar gaat de linie naan Barcarole aan de samenvloeiing van de Astach en de Assa, vervolgens gaat ze noordelijk van Asiago naar Gallio, om van uit deze plaats onveranderd naar den vroe gere» grenshoek zich uit te strekken. Weenen, 28 Jun. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisteren vielen de Italianen aan tusschen de Etsch en de Brenta op verschillende plaatsen: o.a. in de Val di Foxi, aan de Pa- Het leven is zoo kort; men kan 't niet wel genoeg verleven. f door "ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 54 We vermaakten ons verder als kinderen met in de beek van steen op steen te sprin gen en er een dam door te leggen, die door brak toen Jeanne er overheen liep, zoodat ze met een rilletje in 't water stapte. 't Was echter zóó warm, dat 't niet de moeite waard bleek er schoonc schoenen en kousen voor te gaan aantrekken, 't Droogde torh wel. Quenoppe ving een slangetje, beet 'f dood en kwam 't kwispelend aan Germaine bren gen. !die zeker wist, dat 't niet vergiftig was en 't dadelijk in haar handen nam om 't ons te laten zien. Evodie plukte een bos kamper foelie en wilde clematis en toen gingen we gezamenlijk de vuile bordjes en glazen in da beek afspoelen, om alles weer voor 't goüter in orde te hebben en vlijden ons daarna op een rijtje in 't gras, ten einde van de zware vermoeienissen uit te rusten. Evodie, in onbe wuste gratie, viel in slaap met haar hoofdje op haar arm en we lieten haar evenals Zeb- bel-maar-raakje, die luid snurkte, s?!>leties liggen tot de thee gezet was. Toen maakte Jeanne Evodie zachtjes wak ker en met eéh: Oh, que j'ai honte," zat ze ineens overeind, lachend met slaaproode wangen en knippende oogen. Met madame Cébléracquc ha'dden we meer moeite. Die was bijna niet uit haar zaligen dut te krijgen, maar Germaine vond 't verstandi ger 't ondie goed wakker te maken, daar ze anders allicht een slechten nacht hebben zou en we begonnen allemaal een: „Allons enfants de la patrie," aan te heffen. Bij het „aux armes citoyens" zat Zebbel-maar-raakje overeind, haar thee kopje in de hand, doende alsof ze heelemóél niet geslapen had, zooals haar gewoonte is, want na elk dutje wordt ze geregeld wakker met de verzekering: „Je nie suis reposée un pcu, mais je n'ai pas pu dormir!" Natuurlijk lieten we haar ook nu haar eigenaardig triomfje en kreeg ze broodjes met confituren en zooveel vruchten, als ze maar wilde. Zóó geroerd werd ze door onze vriendelijk heid, dat ze onomwonden verklaarde, ons te rangschikken onder de meest „aimables jeünes filles," die ze ooit In haar leven ont moet had en den wensch uitsprekend, dat monsieur en madame voortaan alle weken zoo'n dagje naar Valence zouden gaan, dronk ze haar thee uit. Tegen zessen, nadat de ergste hitte voorbij was, braken we op en juist waren len en ik bezig ons te verkleeden, toen Quenoppe luid keels aan 't blaffen sloeg en we 't rijtuig het erf hoorden oprijden. u'k Ben razend-benieuwd Hoe Emilvtie zijn zal. Zeker erg zegepralend over den schralen dag, dien ze ons bezorgd heeft," zei len, voorzichtig door een kiertje der blinden naar beneden glurend. Doch zegepralend deed madame volstrekt niet, wel erg lijdend, w ant ze had „un affreux mal aux dents" opgedaan en ging dadelijk naar haar kamer, waar ze zich door Evodie warme koffie brengen liet en waarschijnlijk schransde uit haar „verborgen bronnen." We zijn er niet achter kunnen komen of ze werkelijk kiespijn had, of deze kwaal voor wendde om ons uit den weg te blijven, maar zooveel is zeker, dat we een allergezelligst en overvloedig souper kregen bij de jonge Berlrands, die ons allen, Evodie incluis, daar voor inviteerden. Monsieur bleef alleen ach ter om zijn zieke vrouw op te passen. Tegen negen uur toen 't goed donker was en we madame Cébléracque naar huis had den gebracht, gingen we gezamenlijk naar buiten om te trachten iets te zien van 't vuur werk, dat te Valence zou worden afgestok(?n. Veel meer dan enkele vuurpijlen en af en toe een vonkenregentje viel er niet te 'genieten, maar de stemming wès er en we dansten hand in hand mee in een grooten kring om 't vuur, op 't afgemaaide korenveld der Pellats met alle bewoners van „Les Calvaux." Monsieur Claude en zijn vrouw, Lolotte, Evodie, niemand ontbrak cn geestdriftig riepen we mee: Vive la P.épublique, zongen ons schor aan de Marseillaise en raakten in zóó'n opgewondenheid, dat wc thuisgekomen, nog een na-dansje hielden Ina en ik met Germaine, Jeanne en Evodie op het bleek- veldje en de flesch piquettc, die van den pic-nic was overgeschoten, ledigden onder de meest uiteenloopende heildronken; „Vive la République et les'Calvaux!'* „Vive les bacchanales antiques!" „Vive les mauvai'scs dents de tante Emily!" Ik voelde mezelf dichterlijk worden cn toen ik struikelde over een voorwerp, dat madame Bertrands' tuinhoed bleek le zijn, rolde mij 't volgend gedicht uil den mond, dat ik met pathos voordroeg en dat bepaald gelden kan als een staaltje van mijn vorde ringen in de Fransche taal: Madame Bcrtrnmls, Je dis awc élan, Et je ne saurnis me taire Que vous êtes une mégèrel" „Trés bien, trés bienl" „Vive la poésie!" juichten de anderen, maar opeens verstoinde de pret, want een wille spookgedaante voor een der bovenvensters riep met een stem, schor van woede: C'est presque minuill Qu'esl-ce-que $a sig- nifie, tout ce bruit! En toen antwoordde len door 't dolle heen: „O rien madame, rien du tout! Nous célé- brons le quatorze juillct! C'est seulemcnt beaueoup de bruit et peu 'de besogne," en schaterlachend gingen we 't huis binnen en naar bed. Hoofdstuk XI. Ons laatste Calvausche weekje is aange broken en dat is maar goed ook, want de hitte wordt met den dag ondragelijker. Eén keer hebben we 's nachts een hevig onweer g.Tin'd met stróómen regen, zoodot'T m ren gege ven oogenblik overal in huis beoon io en géén klein beeliel - Op onze kamer was 't zóó erg, dat we kom< men, kannen, toiletemmers en tub onder do lustig siepclcnde straaltjes moesten zetten* Eindelijk, omdat 't in mijn kribje ook al lekte en dit niet te verzetten bleek, zonder weer onder een anderen straal terecht te komen, kropen we samen in lens twijfelaar, met een paraplu op, tot de bui ophield. Nu lachen we om de herinnering, maar op 't oogenblik zelf waren wc woedend, dat we zoo wreed uit onze zoele rust gehaald wer« den. Gelukkig duurde die lek-partij maar een half uur. Toen hield 't op met onweeren cn regenen, 'de paraplu kon dicht en na eenig getob want het was .géén pretje met die warmte sliepen we vreedzaam samen in den twijfelaar. D.en volgenden dag brandde de zon weer even fel en kon 't natte beddegoed naar harte*- lust drogen. Bedorven bleek er eigenlijk niets; er waren wat schoenen en kleercu nat geworden, o. a, inadanic's „groene kikker" cn Zcbbcl-maaiN raakje, die door alles heen geslapen had* jammerde erg over 't portret van haar jongste dochter, dat vol spatten gekomen was, doch' toen Ina de photo handig losweekte en deze op een nieuw kartonnetje plakte, was dit euvel hersteld en 't oudje tevreden. Germaine en Evodie hadden op haar zol* derkamers nog den meesten last van de stort* bui jehad en waren den verderen nacht oj* de kannpée's in de huiskamer en 't saloil gaan doorbrengen. y fWordt vervolg'd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1