buitenland. DE EEMLANDER' vaaryang. Maandag 3 Juli 1916. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N- 2. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Kennisgevingen. Hoofdredactie: VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. ID ABONNEMENTSPRIJS: (?er 3 maanden voor Amersfoortt# 1.30. Idem franco per post1.80. Per week (met gratis verzekering togen ongelukkon)" 0.126, Afzonderlijke nummers0.05. Wekelijksoh bijvoegsel „De Hollatid&che Huisvrouw" (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 ets. Wekelijksoh bijvoegsel nPak me met?' per 3 mnd. 53 ets. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËX: Van 1—5 regels Elke rogel meer f 0.80. - 0.15. -■-..iw UJVÖI ,1 m Dienstaanbiedingen 1—5 regels., (K50, Groote letters naar plaatsruimte. on bedrijf bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteer©n in dit Blad, bij abonnement, ione oiroulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. De Burgemeester van Amersfoort, Brentgt ter kannis van bel a ngh ebbend en, dal Waterraaf cf\ Heemraden van het Heemraad schap de rivier „de Ecum, ibekem en aankleve van dien", voornemens zijn op Woensdag- 12, Donderdag 13, en Zaterdag 15 Juli 1910 eenc schcAtw te houden over de beken en waterlei dSngen. Schouwplichtigen worden uitdrukkelijk aange maand ex voor te zorgen, dat zij alsdan vol daan hebben aan hunne verplidhtingen in de desbetreffende verordenirxj gesteld. AWrsfoort 28 Jimi 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJ OC De Burgemeester der gemeenbe Amersfoort brengt ter kennis ven de ingezetenen, dat, met ingang van 29 Juni 1916, door d»e»n Minister van Landbouw Nijverheid en Handel is vastgesteld die volgende lijst van eenige groontensoorten en vroege aardappelen met daarvoor aangenomen maximumprijzen in den kleinhandel (afgehaald ftan den winkel of bij straatverkoop door ven ters, die geetn winkel hebben). Deze prijzen hebben betrekking op vorsdhe waar van gewone hoedanigheid). Bloemkool le soort 12 cent per stuk Bloemkool 2e soort 8 ct. per stuk. Bloemkool uitschot 4 ct. per stuk. bosjes wortelen le soort C ct. por bos van 25 utelen. Bosjes wortelen 2e soort 4 cL per bos van 25 wortelen. Peulen le soort 18 ct. per K.G. Peulen 2o soort 14 ct por K.G. Doperwten le soort 19 ct. por K.G. Doperwten 2e soort 15 ct. per K.G. Vroege aardappelen (ronde) 10 ct. por K.G. Vroege aardappelen (muizen) 9 ct. por K.G. Klachten over niet-inachtneming van boven vermelde maxima, alsmede wenschen om. voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of w«) ~~m ♦p ploata.Uji.. -'«Ii eene be paalde gemeente wijziging in de maxima te bren gen, behooren gericht te worden tot den Bur gemeester. Amersfoort, dejn 1. Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWDCK. l) Dtaze prijzen hebben betrekking" op de ge wone soorten vroege aardappelen, dus niet op de fijne.zandaardappolery. ketn, nadat zij in werkelijhon dienst zijn geko- meffi en alsdan weder huiswaarts wordón gcr 'zonden, hiervan moeilijkheden kunnen onder vinden ten ao/Aziun van (hun maatschappelijke of sludiebelarngen. Onderwerpen zij zich aan pen onderzoek bij den Ke-urmgsraad en blijkt daarbij vokioendy van ongeschiktheid, don worden zij van den dienstplicht bij den Landstorm ter^iond ontsla* gen on stoom zij niet meer bloot aan de kans om als Lancbtcrmplichtige in werkelijker* dienst te worden geroepven. Wansdht een Landstormplidhtige bij een an deren Kourrngsraed het onderzoek te onder gaan, dan kan da voorzitter van eerst bedoelden Kouringsraad hun daartoe op zijïn verzoek toe stemming verleen e»n. Nader zal worden bepaald wanneer do Land stormplidhligen van de:- jaarklasse 1910 in wee kelijken dienst moeten komen. Amersfoort, 1 Juli 1916. Do Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. LANDSTORM KEURING. Jaar klasse 1910. De Burgemeester van Amersfoort brengt ter kennra van belanghebbenden1, dat de dienst plichtigen bij den Landstorm der jaarklosse 1910 gelegenheid hebben zWh aan een keuring tc.on- derv.erjpen bij don keuiingsraad, die zitting houdt op Dinsdag 1 Juli 1916, 'svcormiddags 9^ -uitr, in het gebouw „Ons Huis" Kortegracht ivo. 3 te Amersfoort on wel de ingeschrevenen, voorkomende op het keuimgsregisteir onder volghummer 115 en op Woensdag 5 Juli 1916, xoormiddags 9j uur de overige ingeschre venen. Het welbegrepen eigenbelang vaat do Land- svormplidhtigen, maakt het zeer wqruschelijk, dat zij zich voor deze Keuring aanmelden, o.a.1 'omdat zij, ingeval zij ongeschikt mochten blij- Do oorlog. B e r 1 ij n, 1 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormic' Op vele plaatsen, ook des nachts, herhaal- den de Engelschen en Franschen hun ver- kenningsaanvallen, die overal werden afge slagen. Meermalen bleven er gevangenen en oorlogsmaterieel in onze handen. Deze aanvallen werden Ingeleid door krachtig artillerievuur, gasaanvallen of mijn- ontploffingen. Hedenmorgen vroeg is de gevechtsaFbeid aan beide zijden van de Somme aanmerke lijk toegenomen. Ten noordoosten van Reims tor. Toe nemingen van de vijandelijke infanterie. Ten oosten van de Maas hadden plaatse lijke infanteriegevechten plaats. Op den oostelijken oever trachtte de vij and onze stellingen op de Ffoide Terre, bij en in het pantserfort Thiaumont te herove ren. Evenals op 22 en 23 Juni tegen Douau- mont was geschied, werden groote troepen massa's tot den aanval in beweging gebracht. Evenals destijds, meldde de vijand op grond van plaatselijke aanvangssuccessen, zonder belang voorbarig de -herovering van het werk in zijn officieel, communiqué van hedennacht voorbarig. In werkelijkheid is zijn aanval overal on der zware verliezen mislukt. Zijne op enkele punten in onze Jiniën doorgedrongen man schappen werden gevangen genomen. In 't bijzonder waren het sléchts gevangenen, die het voormalige pantserwerk hebben betre den. Duitsche patrouille-ondernemingen ten noorden van het bosch van Parroy en ten westen van Sennes hadden succes. De keizer heeft aan luitenant Wintgens, die gisteren ten zuid-westen van Chateau- Salins een Franscfien tweedekker neer schoot, uit erkentelijkheid voor zijne schit terende verrichtingen in het luchtgevecht de orde „Pour le Mérite" verleend. P a r ij s, I Juli. (Havas). Namiddag-com muniqué: Op de beide oevéïs van de Maas 'deden de Duitschers gisteravond en in den loop van den nacht hevige aanvallen. Op den linkeroever is de strijd in de geheele streek ten oosten en ten westen yan heuvel 304 bijzonder hevig geweest. De Duitschers de den niet minder dan vier aanvallen tegen verschillende sectoren van het front. De eer ste aanval, die vergezeld ging van het wer pen van brandende vloeistoffen, werd ge daan op de Fransche stellingen tusschen hoogte 304 en den weg EsnesHaucourt. Deze aanval werd gisteren aan het einde van den dag met bloedige verliezen voor de Duitschers afgeslagen. De tweede aanval, waarbij handgranaten werden gebruikt, ten westen van den weg Esnes—Haucourt, on derging hetzelfde lot. Ten oosten van hoogte 304 slaagde een machtige actie van de Duitsche infanterie er in het gister door de Fransche herover de verdedigingswerk en loopgraaf-elemen ten op de hellingen van heuvel 304 te ne men. De terstond door ons ondernomen te genaanvallen brachten ons echter weer in het volle bezit van het verdedigingswerk en het verloren terrein. Eindelijk sloegen de Franschen heden morgen een Duitschen aanval af, die ge* munt was op de redoute van Avocourt; wij brachten den Duitschers ernstige verliezen toe. Op den rechteroever duurden de gevech ten, die gisteren in den sector bij Thiau mont begonnen, den geheelen dag voort om het bezit van het pantserwerk van Thiau- ment, slaagden de Duitschers er in, opnieuw in de geheel tot puin geschoten redoute door te dringen. Aan de toegangen van deze redoute zijn de Franschen gevestigd. De werkzaamheid van de artillerie blijft zeer groot in de streek van de bosschen van Fumin, Chenois en Lauffe. In Lotharingen mislukten twee kleine Duit sche aanvallen op de Fransche stellingen in het bosch van Parroy volkomen. Heden morgen schoot een vijandelijk stuk met ver draagvermogen verscheidene granaten van groot kaliber af in de richting van Nancy. Avond-communiqué. Ten noorden en ten zuiden van de Somme begonnen de Engelsche en Fransche troe pen, na arfillerie-voorbereiding en verken ningen in de voorafgegane dagen, heden morgen het offensief op een front van om streeks 25 mijlen. De geallieerden verover den op het geheele aanvalsfront in den loop van den morgen en den namiddag de eerste Duitsche stelling. De Franschen kregen ten noorden van de Somme voet in de toegan gen tot het dorp Handecourt en in de om streken van» het dorp Gurlu, waar de strijd voortduurt. Dé dorpen Dompierre, Becq^iin- court, Bussu en Fay, ten zuiden van de Somme, vielen in onze handen. Het aantal ongewonde Duitsche krijgsge vangenen, alleen door de Franschen ge maakt, bedraagt meer dan 3500. Links van de Maas was een hevig bom bardement op hoogte 304 en op den Mort- Homme. Rechts van de Maas viel onze in fanterie om 10 uur 's-morgens het pantser werk Thiaumont aan en heroverde het. De namiddag kenmerkte zich door eene herle ving van het bombardement in deze streek. Fransche luchteskaders bombardeerden Donderdag en Vrijdagnacht met succes Mesles, Roye en andere punten. Een Fran sche vlieger werd. op eene verkenning aan gevallen door een Fokker; hij werd getrof fen, maar velde den tegenstander neer. Op den terugtocht werd de Franschman weder om aangevallen en getroffen door een Ever- nay-tweedekker; maar hij ontkwam en keer de behouden terug. Londen, I Juli. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier van 7 u. 15 min. 's avonds. Het verloop van den strijd werd geken merkt door een steeds toenemende hevig heid gedurende den dag. De strijd ten noor den van de Ancre was bijzonder zwaar. De vijand bood in verscheidene dorpen hard- nekkigen weerstand aan onze aanvallen, maar de dapperheid van onze troepen leid de tot een geleidelijke insluiting van ver schillende versterkte plaatsen. Frlcourt (5 K.M. ten oosten van Albert) is nagenoeg ingesloten. Het dorp Mametz is geheel In onze handen. Duitsche tegenaanvallen bij Montauban werden met succes afgeslagen. Het aantal in deze streek gemaakte ge- ineenpn is. voor zoover geteld, ongeveer binnengebracht. De operatiën werden be- vöneenpn is. voor zoover geteld, ongeveer atiën werat gunstigd door fraai weer. Tweede telegram. De hevige strijd werd den geheelen dag voortgezet tusschen de Somme en de Ancre en ten noorden van laatstgenoemde rivier tot Gommecourt. De strijd duurt op het geheele front met groote hevigheid voort. Wij namen op den rechter vleugel van onzen aanval Duitsche loopgra ven in den Doolhof op een front van zeven mijlen en 1000 yards diepte; wij bestorm den en bezetten de zwaar versterkte dorpen Montauban en Mametz. In het centrum van onzen aanval, op een front van vier mijlen, wonnen wij vele sterke punten, terwijl de vijand zich nog staande houdt op andere punten en de strijd nog ernstig is. De strijd was ook hevig ten noorden van de Ancre tot aan Gommecourt. In die streek waren wij niet in staat sommige gedeelten grond, die wij in den eersten aanval had-» den gewonnen, te behouden, terwijl andere deelen in onze bezit bleven. Tot dusver gin gen meer dan 2000 Duitsche gevangenen door onze verzamelstations, waaronder twee regimentscommandanten en een geheele re- gimentsstsaf. Het groote aantal doode vij anden, op het slagveld gevonden, wijst op zeer zware Duitsche verliezen, vooral in de buurt van Fricouct. Afdeelingen van onze troepen dtongea In de Duitsche loopgraven op verscheidene punten tusschen Souchy en Yperen en brachten verliezen toe a§n de garnizoenen Een troep bracht 16 gevangenen mee. Er was gister veel werk in de lucht, dat succes leverde, ondanks den hoogen wind. Talrijke bommen werden geworpen op vij andelijke bewaarplaatsen, spoorwegkruis punten, batterijen, loopgraven enz. Er was ook veel luchtarbeid gedurende den slag van heden; bijzonderheden zijn nog niet ontvangen. Onze machines vielen een trein aan tusschen Douai en Kamerijk; vliegers zagen een geheelen trein in vlammen en hoorden ontploffingen. B e r 1 ij n, 2 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Over een breedte van circa 40 K.M. be gon gisteren de sedert vele maanden met onbeperkte middelen voorbereide grooto Engelsch-Fransche massa-aanval, na een zeer krachtige voorbereiding met artillerie en gassen, die zeven dagen duurde. Aangevallen weTd op belde oevers van de Somme en van de Ancre van Gommecourt tot in de streek van La Boiselle. De vijand behaalde geen noemenswaardige voordee- len, doch leed zeer zware verliezen. Daaren tegen gelukte het hem op enkele punten de voorste Hnlën van de beide aan de Somme grenzende divisie-sectoren binnen te drin gen, zoodat er de voorkeur aan gegeven werd, deze divisiën uit de volkomen in el kander geschoten voorste loopgraven terug te trekken naar de stellingen, gelegen tus schen de eerste en tweede linie. Het in de ren. Verband met deze groote gevechten hielden de artillerie-aanvallen alsmede ver scheidene kleinere offensieve ondernemin gen op de aansluitende fronten en ook ten westen en zuid-oosten van Tahure (Cham pagne.) Zij mislukten echter overal. Links van de Maas werd bij hoogte 304 een stuk loopgraaf van de Franschen ge* nomen en een aanval met handgranaten af geslagen. Ten Oosten van de Maas heeft de vijand (Jpnieuw met een sterke strijdmacht gisteren en ook hedenmorgen meermalen de Duit sche liniën op de hoogte Froide Terre en in het bijzonder bij het pantserwerk Thiau-» mont aangevallen. Hij moest echter in ons spervuur onder de gfootste verliezen wee» omkeeren. De vijandelijke vliegers legden groote be drijvigheid aan den dag. Onze eskadeis dwongen den vijand op vele punten den strijd aan te binden en brachten hem zware verliezen toe. In de streek van het aange vallen front en in het Maasgebied zijn vijf tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waarvan acht Engelsche en drie Fransche binnen onze linies. Vele menschen vergeten een tegenspoed zeer spoedig zoo zij hem slechts voor het oog der wereld verborgen kunnen houden. I door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 57 De douanen lieten ons op onze eerlijke ver zekering geen tabak, sigaren of lucifers bij o.ns tc hebben passeeren, zonder dat er iels Ópen hoefde cn spoedig zaten we met pak en zak in een auto-taxi en tuften naar 't Gare thi Nord, waar we onze koffers in bewaring gaven. Veel honger hadden we niet, zoodat .wc besloten maar gauw een biefstukje in een „Duval" te eten en dan boven op een tram nog iets van Parijs te zien, voor we naar ons hotel gingen De kleine city-bag met ons nacht goed hielden we bij ons en we mankten werkelijk nog een amusant tochtje door de schoongeregende stad,". namen een heerlijk had in ons hotel en lagen zeer opgefrischt en schoontjes klokke tien naast elkaar in een (keurig lit-jumeau op een niet groote, maar behaaglijke kamer, 't Duurde echter vrij lang .voor we in slaap sukkelden, zóó'n lawaai en Ifonzende drukte heerschten er op straat, maar toen we eenmaal onder zeil waren, eerden we toch niet .wakke® vóór 'den .vol genden ochtend half zeven, toen er zwaar op onze deur gebonsd werd en wc ijlings op stonden, om ons voor ons laatste reisje ge reed te maken. „Nu zijn we bijna Trekvogels-af," zeiden tve tegen elkaar, maar len begon hoopvol: „Wie weet Willy, waar we samen nog heen reizen in „den loop der jaren." We zijn zoo uitstekend aan elkaar gewend geraakt, dat ik 't er best wéér op wagen durf en jij?" Ik was van dezelfde meening.en aan 't ont bijt klonkai we nog eens met onze chocolade kopjes op onze „trekvogelarij", ons meer dan ooit vriendinnen voelend. Een half ^uurtje later zaten we veilig en wel in den trein naar Holland. Het was veel minder warm dan de vorige dag, maar toch bleek 't verre van koel en een heele zit vóór we 't lieve vaderland bereikten! Tegen half vijf waf en we te Rotterdam, waar we dadelijk konden overstappen en in het tamme, echt-Hollandsche damescoupéetje zetten we gauw onze blauwe brillen op en bqn'den uit pure (1 au wigheid sluiers om onze hoeden, ten einde er zoo uitheemsch moge lijk uit te zien bij onze aankomst. Aan 't station wrerden we dadelijk al onze liefhebbende familieleden gewaar, of liever gezegd hoofd zakelijk de mijne, want voor len was er alleen haar moeder. 't Was een onstuimige begroeting. Thuis stond alles vol bloemen en op mijn werkhokje tikte een allergezelligst koperen klokje, 'n ge schenk van allemaal samen, 's Avonds kwa men mevrouw van Bevelandt en len bij ons theedrinken met Ada en Paul en deden we niets dan vertellen van onze wederwaardig heden, totdat Paul zich ineens aan de piano jell'1 cn ou de wijze yan „Nach Eiankreich zogen zwei Grenadier" een lied begon te zin gen: Naar Frankrijk trokken met statie en zwier Twee meisjes, die hielden van reizen! Maar toen ze kwamen in 't Fransche kwartier. Toen deden ze niets dan ijzen. Hel Was er zoo vies en 't eten zoo raar En ze kregen één bed voor hun beiden...- Een zoogenaamden „twijfelaar", Waar je mee door -de kamer kon rijden, enz. Het was allermalst en zijn dwaze voor dracht had een uitbundig succes. Mevrouw van Bevelandt zat er om te schudden en vroeg of Paul zijn gedicht alsjeblieft voor haar wou opschrijven, clan kon len hel nader hand voordragen, als ze op Oldenhoven logeerde. „Mijn schoonzuster cn nichtjes houden zóó van een grapje en ik denk, dal ze genieten zullen van al de Fransche verhalen, al kun nen we '1 pension „les Calvaux" niet bepaald aanbevelen aan Dora en Daisy, want onze Trekvogels zien er wel wat magertjes uit, niet waar dokter," vroeg mevrouw van Bevelandt aan vader. „Wel wat magertjes," stemde vader toe, „maar ide vroolijkheid heeft er niet onder geleden en 'dat is toch een voornaam ding." Nu, ik denk „de Fransche knak" zooals Jaap zegt, dan ook wel gauw te boven te zijn en lach mijn verdere familie, die me „lang cn mager" geworden vindt, in hun gezicht uil. Iloe heerlijk sliep ik dien eersten nacht weer in mijn eigen bed en wat leek alles in huis smaakvol cn goed onderhouden l Ilcel Holland komt me zoo peuterig netjes voor met zijn roodsteenen huizen en geharkte tuintjes. Ik voel er wel '1 peuterige van, ma af o, wat is 't gezellig! Wat voel ik mc door cn door Ilollandsch cn wal zou ik 't vreeselijk vinden, mijn kleine landje voor goed te moe ten verlaten! Toch houd ik, net als len, veel van 't groote, mooie Frankrijk, waar we zooveel genoten hebben en zulke aardige menschen leerden kennen. Madame Berlrands is nu letterlijk de eenige, waar we niets voor kunnen voelen, maar zij is dan ook geen Fran?aisel Een heele week zijn we nu al weer thuis, maar uitgepraat zijn we nog geen van beidern Telkens schiet ons weer iets in de gedachten. Een heele bezending brieven en briefkaarten van onze Fransche-vrienden kwam er eer gisteren, als antwoord op den brief, dien we den dag na onze aankomst verzonden. Ger- maine en Jeanne schreven ons zeer uitgebreid en stellen zich voor, de correspondentie vol le houden. Een klein, hartelijk briefje van Evodie was er hij en monsieur zond ons ook namens zijn vrouw en Zebbel-maar- raakje een keurig-geschreven epistel waar hij, ik zie hem al in zijn hemdsmouwen zitten schrijven, wel uren aan besteed zal hebben. „De Claudes stuurden briefkaarten van Chabeuil, die len en ik eerlijk verdeeld en boven ons bed geprikt hebben. Ina gaat mor gen met haar moeder naar Oldenhoven en blijft tot 't najaar weg. Dan word ik er ook voor een weekje gevraagd. De herfst is er zoo mooi als nergens anders, zegt len en ik ver heug er me al op, in. de oude beuken- en kaslanjelanen rond le dwalen, de plekjes te zien, waar ze als kind gespeeld heeft en ken nis te malccn met haar tante en nichtjes. Wij gaan met ons allen den vijftienden Augustus voor veertien dagen naar Domburg, hoofdzakelijk voor de kleine Nickerks, die wel wat zeelucht noodig hebben. Joos vooral ziet er niet zoo heel goed uit den laalslen tijd en moet flink aansterken, voor hij in September naar de groote school gaal. Er is maar één ding, dat mc sinds mijn terugkomst dagelijks meer gaat bezwaren: ili heb nog niets van Otto gezien of gehoord De laatste weck van Juli ls hij hier ge< weest om van zijn Zwitsersche reis te ver tellen, hoorde toen natuurlijk dat wij den 30sten thuiskwamen, maar heeft er totaal geen notitie van genomen. Ik. tob cr over, vind 't zoo onhartelijk en zoo weinig vriend* schappelijk van hem. Ik had zoo stellig ge* dacht hem gauw te zien, maar niemand, niemand zal iets van mijn teleurstelling men kenl J'al de l'orgueil, moi! 12 Augustus-. Liefste len, 0, dat je nu op Oldenhoven zit cn ik nicH zooals Ik in een ander geval stellig gedaan' zou hebben." naar den "overkant kan wippen, om je mijn groote nieuws mee tc deelen, lioe« wel 't niet zoo'n heel groote verrassing voo, jou zijn zal t« vernemen,... dat ik geengas geertl ben met Otto van Eecki Je hebt wel zóóveel menschenkennis, dat je, van ai ou» bezoek aan Marseille op dien gedenkwaardw gen 29sten Juni, stellig begrepen hebt, dat eK iets smeulde tusschen ons beiden en je moe» me naderhand eens eerlijk vertellen, of je I er toen niet op hebt toegelegd, Otto eii nuj samen op die bank in de tram te late» terechtkomen, toen we d,e „tour de la Corow chc" maakten?...

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1