Donderdag 6 Juli 1916. BUITENLAND. Jaarpang. Hoofdredactie: J ^^SSSSSS^mO. „DE EEMLANDE R". ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voot Amersfoort f 1.30. Idem franco per postl.SO. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.125» •Afzonderlijke nummers0.05. Weke!ijksoh bijvoegsel „De Holland sclw Huisvrouw'* (onder redactie van Thérès» Hoven) per 3 mnd. 50 ets. Wekelijksch byroogsel „PaJe we mee" per 3 mnd. 52 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.SO. Elko rogol moor0.15, Dienstaanbiedingen 1—5 regels- 0.50. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeor voordeoligo bopalingen tot het hcrhaald a«i verloor om in dit Elud, bij abonuomont. Eone circulairo, bevattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. In het westen is thans naast het strijdperk nenoorden Verdun een tweede plek, waar de partijen hunne krachten nieten. In het ge bied van de Somme en haren zijstroom, de Ancre, heeft de gecombineerde Engelsch- Fransche strijdmacht den len Juli haar langverwacht offensief ingezet. Maar het hoofdstrijdperk blijft Verdun. Daar komt de Sedert 21 Februari onverpoosd durende strijd steeds dichter bij de beslissing. De kenteekenen vermeerderen, dat in den thans 4 %/j maanden durenden strijd tusschen aanval en verdediging de aanval ten slotte het zal winnen, en onder de redenen, die er tc? hebben geleid, dat het offensief aan de Somme werd ondernomen, is niet de minst klemmende die, dat met klimmenden aan drang de noodzakelijkheid werd gevoeld om eene afleiding teweeg te breng; die aan 'den strijd in het westen eene andere rich ting gaf en uitzicht opende om van Verdun het dreigende noodlot af te wenden. De stand van zaken voor Verdun, na de laatste mislukte aanvallen van de Franschen op hot front ThiaumontFleury, wordt in de correspondentie Heer und Politik aldus gekenschetst: De successen van de Duitsche wapenen ten oosten van de Maas hebben hunne liniën belangrijk dichter gebracht bij het eigenlijke kern werk ..van Verdun, want de groote ves tinggordel is hier reeds op het geheele noordoostelijke front doorgebroken. Terwijl het Duitsche front links van de Maas nog meer dan 10 KM. van het kernwerk van Verdun verwijderd is en de vestinggordel nog volstrekt geen bres vertoont, zijn de Duitsche liniën door den geslaag den stormaanval op den hoogtenrug Froide Terre, het pantserwerk Thiaumont en Fleury dichter bij de stad Verdun gekomen. De af standen zijn ieder voor zich verschillend, omdat het Duitsche front naar het oosten In de tangens van het kernwerk van Verdun loopt en daarom de ten noordoosten gele gen plaatsen verder verwijderd moeten zijn 'dan de ten noorden van de stad veroverde werken. In het algemeen komen echter hier slechts de zeer korte afstanden van 4 6 KM. in aanmerking. Het dichtst bij het kern werk ligt de hoogtenrug Froide Terre, die ten noorden van Verdun, vrijwel loodrecht op het midden, is gelegen op een afstand van 4 KM. in rond getal. Het pantserwerk Thiaumont en het dorp Fleury wijzen onge veer dezelfde afstandscijfers aan; de af stand van beiden *tot Verdun is on geveer 5 KM., dus 1 Kilometer meer dan die van den hoogtenrug Froide Terre. Van de laatstelijk veroverde drie steunpunten gaat de Duitsche linie verder naar het Cha- pitre-bosch en den fel betwisten hoogtenrug van Fumin, ten westen van Vaux. Van dit punt van het front uit bedraagt de afstand naar het kernwerk Verdun nog ongeveer 6 KM. Hier snijdt het Duitsche front ^en ves tinggordel, om, van hier uit naar het zuiden afbuigende, zich bij het oostelijke front van den gordel aan te passen. De geringe afstand, waarop de Duitsche troepen rechts van de Maas voor Verdun staan, levert een afdoend bewijs van hun overwicht. De verdedigers van de vesting worden steeds nauwer samengeperst, want hoe meer de Duitschers vorderen, des te beperkter wordt de ruimte, die voor de ver dedigers overblijft. Verder worden niet al leen de stellingen van de Duitsche troepen steeds gunstiger, omdat zij de beheerschen- de en versterkte hoogten, die de vesting omringen, na ze op de verdedigers veroverd te hebben, tot hun eigen voordeel kunnen gebruiken; maar ook de mogelijkheid om het effect van hun artillerievuur te verhoo- gen, wordt gunstiger door het samendrin gen van de verdedigers op eene kleine ruimte. Zoo verschaft ieder succes, dat wordt behaald, aan de Duitschers nieuwe voordeelen, die hun toestand voor Verdun gunstig beïnvloeden. Wanneer men dit alles overweegt, dan krijgt men den indruk, dat wanneer'de Duit sche aanval met dezelfde energie als tot dusver wordt voortgezet, de tijd zal komen, waarop Verdun zal moeten vallen. Dat oogenblik kan rich nog lang laten wachten, want de volharding, die de Franschen tot dusver in de verdediging hebben getoond, maak* het waarschijnlijk, dat zij den aan valler nog menige harde noot te kraken zui den geven,, voordat zij den strijd moe ten opgeven. Maar reeds nu heeft ce strijd voor Verdun aan de Duit- •chers gewichtig* voordeelen gebracht. Een Duitsche militaire schrijver drukt die aldus uit: „Voor ons is Verdun haast geen vraagstuk meer, want wij hebben het Fransche leger aan de Maas verzwakt op zoodanige wijze, dat het tot eene zelf standige offensieve handeling in grooten stijl niet meer in staat is; het voorjaarsof fensief, dat de Franschen zich hadden voor genomen, hebben wij verijdeld en Verdun is als uitvalspoort tegen Duitscbland zoo goed als vernietigd." Dit is de Duitsche opvatting van den toe stand voor Verdun. De oorlog. Berlijn, 5 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van de kust tot de Ancre was, afgezien van kleine verkenningsgevechten, slechts levendige artillerie- en mijnwerpersarbeid. Het aantal der in de laatste dagen op den rechter Ancre-oever ongewond gevangen genomen Engelschen bedraagt 48 officie ren en 867 manschappen. Aan het front aan beide zijden van de Somme zijn sedert gisteravond weer zware gevechten gaande. De vijand was tot dus ver nergens in staat ernstige voordeelen te behalen. Aan den linker Maasoever verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Op den rechter oever trachtten de Franschen op nieuw met sterke krachten, maar vruchteloos tegen onze stellingen ten noordwesten van het werk Thiaumont op te treden. B e r 1 ij n, 5 Juli. (W. B.) De oorlogscor respondent van den Lokolanzeiger bericht van den 4en uit het Duitsche. hoofdkwartier: Reeds heden, op den derden dag van het groote offensief, wordt het duidelijk, dat de eerste en beste stootkracht van de tegen ons verbonden legers onze borstwering nergens kon doorbreken. Het gelukte hun wel onze krachten hier en daar uit de eerste loop- graafafdeelingen en soms zelfs uit de twee de stellingen te dringen. Maar daarmee was de eerste kracht van de vloedgolf uitgeput. Deze uitputting val in het oog in het stiller worden van de gevechten op vele frontsec toren, vooral in het terrein ten noorden van de Ancre. Hier hebben de Engelschen ont zettende verliezen geleden. Een van onze divisiën heeft voor hun front meer dan 2500 doode Engelschen geteld. P a r ij s 5 Juli. (Havas). Namiddag communiqué. De Franschen hervatten de offensieve, actie en veroverden in den loop van den nacht eene Duitsche loopgraaflinie ten oos ten van Curlu. Haar succes naar de Somme voortzettendemaakte de Fransche infan terie zich meester van de hofstede Sormont, die gelegen is op den linker oever van de rivier tegenover Clery. De geheele zuide lijke streek, begrepen tusschen deze hoe\fe en hoogte 63 op den weg Flaucourt Bar- leux, is in de macht van de Franschen. Heden nacht vielen de Duitschers^ na een intens bombardement, Belloy-Santerre aan, waarvan zij een oogenblik het oostelijke ge deelte konden bezettenmaar de hervatting van het offensief bracht het geheele dorp aan de Franschen terug. De Duitschers handhaven zich steeds in een gedeelte van Estrées, waar de strijd zeer levendig is geweest. Alle tegen de Fransche stellingen ondernomën tegenaanvallen zijn gebroken door het Fransche vuur. Het totale cijfer van de valiede Duitsche gevangenen, die door de Franschen zijn gemaakt, overtreft thans 9000. Het juiste cijfer van de genomen kanonnen is nog niet bekend. Men schat, dat de Fran sche legerkorpsen,-die ten zuiden van de Somme opéreeren, 60 Duitsche kanonnen hebben-veroverd. Aan den linker Maasoever werd gisteren tegen het einde van den avond eene Duit sche aanvalspoging op het reduit Avocourt volledig teruggeslagen. Tusschen de streek van Avocourt en hoogte 304 deden de Duitschers een krachtigen aanval. Ondanks een ruim gebruik van brandende vloeistof fen door de Duitschers, mislukte hun aan val, die hun zware verliezen kostte. Aan den rechteroever duurt het bombardement zeer hevig voort in de streek van het werk Thiaumont en in den sector Chenois. Avondcommuniqué. Ten noorden, van de Somme zetten wij ons offensief voort. Wij namen de zuidelijke hellingen van den heuvel ten noorden van Curlu. Wij vielen de tweede Duitsche stel ling ten oosten van Curlu aan op een front van 2 Kilometers-en namen die geheel. Ons voordeel westwaarts voortzettende, namen wij in een scherp gevecht het dorp Hem en de hofstede Moneau; wij namen 303 gevan genen. Ten zuiden van de Somme sloegen wij te genaanvallen op Belloy terug en verdreven de Duitschers uit Estrées. Een vijandelijk detachement, dat een~ molen ten noorden van Estrées bezette, werd gedwongen zich, 200 man sterk, over te geven. Daar de ge meenschapsloopgraven, die Estrées en Bel loy verbinden, nu bezet zijn, houden wij nu de geheele tweede Duitsche stelling ten zui den van de Somme op een front van 10 KM. Er w^s slechts bjj tusschenpoozen bom bardement op het front van Verdun. Bij Luneville (Lotharingen) wonnen de Duitschers voet in onze loopgraven, maar door een tegenaanval werden die vlug weer bezet. Communiqué van het Britsche hoofdkwar tier. De strijd duurt voort Het zijn meest plaat selijke gevechten om versterkte punten. De uitkomst is, dat wij een weinig vooruit gin gen in sprnmige sectoren en geen grond verloren. De Duitsche verliezen zijn heden zeer zwaar; het geheele aantal gevangenen is nu ruim 6000. Nadere mededeeling. Het gevecht van man tegen man en met bommen duurt voort tusschen de Ancre en de Somme. Er zijn nog 500 gevangenen bijgekomen sedert de laatste opgaaf. B e r 1 ij n, 5 J u 1 i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. De Koerlandsche kust werd zonder resul taat van zee uit beschoten. De tegen het front van het leger van Hindenburg gerichte ondernemingen van den tegenstander werden inzonderheid aan beide zijden van Smorgon voortgezet. Duit sche vliegerseskaders wierpen overvloedig bommen op spoorwegwerken en troepencon- centratiën bij Minsk. Legergroep Leopoiu van Beieren. De Russen hervatten hun aanvalswerk op het front van Zirin tot ten zuidoosten van Bara- nowitsji. In gedeeltelijk zeer hardnekkige ge vechten van man tegen man werden zij af gewezen of teruggeworpen uit de plaatsen, waar zij waren teruggeworpen; zij leden zware verliezen. Legergroep Linsingen. Aan beide zijden van Kortiuchnowka (ten noordwesten van Czartorysk) en ten noordwesten van Kolki zijn gevechten in gang. Russische af- deelingen, die ten westen van Kolki over de Styr zijn gedrongen, werden aangevallen. De op vele plaatsen ten noordwesten en zuid westen van Luzk tot in de streek van Wer ken (ten noordoosten van Beresteczko) met sterke krachtei^ ondernomen pogingen van den vijand om ons de verkregen voordeelen weer te ontnemen, mislukten allen. De Rus sen verloren, afgezien van zware bloedige verliezen, aan gevangenen 11 officieren-en 1139 manschappen. De spoorweginrichtin gen en tToepenconcentratiën in Luzk werden door vliegers aangevallen. Leger van Bothmer. Ten zuiden van Barysz had de vijand voorbijgaand op een smal front in de eerste linie voet gevat. Ons succes ten oosten van Tlumacz werd uitge breid. Weenen, 5 Juli. (WB.) Officieel be richt van heden middag. Op de hoogten ten noordoosten van Kirli- baba in Boekowina hadden schermutse lingen plaats met de vijandelijke ruiterij. Ten westen van Kolomea werd in den mid dag een Russische brigade, die oprukte tot den aanval, door onze artillerie gedwongen tot een op een vlucht gelijkenden terugtocht. Tegen den avond deed de vijand ten zui den van Sadzawka met sterke afdeelingen een aanvat; hij werd overal teruggeworpen. Op sommige plaatsen drongen de Russen tijdelijk onze stellingen bij Babysz ten wes ten van Buczacz binnen; een tegenaanval bracht ons echter weer in het bezit van de oorspronkelijke liniën. Bij Werben aan de Boven-Styr werden bij een aanval van de Oostenriiksch-Hongeor- sche troepen elf Russische officieren en 827 man gevangen genomen, terwijl vijf machi negeweren werden buitgemaakt. Ten zuidwesten en ten westen van Luzk mislukten wederom talrijke aanvallen van den tegenstander met voor hem zware ver liezen. In het gebied van de Styr, beneden So- koel tot voorbij Pafalowka, hervatten de-Rus sen hunne aanvallen. Ten westen van Kolki "trachtte de vijand onder groote krachtsinspanning, op den noordelijken oever vasten voet te krijgen. Op talrijke andere punten werden Russi- •che aanvallen afgeslagen. Petersburg, 5 Juli. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten eene ralen staf. Ten Westen van de Beneden-Styr, aan het front tusschen de Styr "en de Slochod en meer Zuidelijk tot aan de streek van de Be- neden-Lipa, werden overal zeer hardnekkige gevechten geleverd. In de streek van Voelka Gnloezyskaja vernielden wij drie linies prik keldraad-versperringen door floddermijnen. In een zeer verbitterd gevecht aan de Styr, ten Westen van Kolki, wierpen wij den vijand overhoop en maakten wij meer dan 8000 gevangenen, onder wie 170 officieren. Wij veroverden verder drie kanonnen, meer dan 17 machine-geweren, twee zoeklichten en verscheidene duizenden geweren. De pon tonniers verleenen kostelijke hulp aan de strijdende troepen-afdeelingen; zij werkten in de onmiddellijke nabijheid van de vuurlinie. In de streek ten Noorden van Zatcurtzy en bij Woila Sadowska (ten Westen van Luzk) maakten onze troepen zich meester van de eerste loopgraaf-linie van den vijand. Door ons artillerie-vuur verijdelden wij een aanval van den vijand aan de Sjeklin. In de streek van den Beneden-Lipa valt de vijand uiterst hardnekkig aan, doch zonder resultaat. De vijand die de Styr overtrok bij den mond van de Lipa, werd door ons aan gevallen en van de rivier teruggedreven. Wij maakten 7 officieren en 257 soldaten gevangen, terwijl wij twee mitrailleurs ver overden. Aan het front in Galicië en bij de uitloo- pers van de Karpathen hadden artillerie gevechten plaats. Op onzen linkervleugel blijven wij den vijand terugdringen. Aan den weg Kolo mea—Delatyn maakten wij ons na gevechten meester van het dorp Sadwakza. In een ver bitterd bajonet-gevecht maakten wij negen officieren en ongeveer 300 soldaten gevan gen, terwijl twee machinegeweren ons in handen vielen. In de golf van Riga werd een vijandelijk vliegtuig, dat bommen op onze schepen wierp, neergeschoten; de vliegers werden ge vangen genomen. In een ander gevecht tus schen onze vliegtuigen en die van den vij and, schoten wij een tweede Duitsche vlieg tuig neer, dat op de kust neerviel. Een van onze vliegtuigen werd neergeschoten. In de streken van Riga en Dwinsk waren intense artillerieduels. In de streek van Tsjer- neski, ten noorden van Smorgon, maakten wij ons meester van elementen van een vij andelijke stelling. Zeven vijandelijke vlieg tuigen wierpen bommen op het station Molq- deczno. In de streek ten oosten van de Berezina velden wij een vliegtuig neer, dat brandend neerkwam ten zuidwesten van Volojin. De bestuurder en de waarnemers werden ge vangen genomen. Bij Bazanowitsji duurt de strijd - voort; wij maakten ons meester van eenige elementen"~van de eerste verdedi gingslinie van den tegenstander. Stockholm, 5 Juli. (W.-B.). De Zweedsche schrijver Lanquit, die 14 maan den heeft vertoefd aan het Oostenrijksch- Hongaarsche front, bericht in Aftonbladet De Russen hadden voor den doorbraak reus achtige mfanteriemassa's opgehoopt. Daar mee kan de tegenstander steeds het front terugdringen. Het Russische offensief heeft overigens niet zooveel succes als de Russen beweren. Had Broessilow zoo vele gevan genen gemaakt als hij bericht, dan zou dit meer zijn dan de tegenover hem staarde O.-H. korpsen aan manschappen tellen. De Russische actie was door een krankzinnig opofferen van menschen gekenschetst. Niet eens in de dagen van den Karpnthenslag heeft men zulke verliezen gehad. Regiment op regiment werd meedoogenloos opgeof ferd. De Russische aanval in Wolhynië mo?t de Russen 250,000 man aan dooden ge kost hebben. Duidelijk wordt de offensieve kracht van de Russen met iederen dag meer verlamd. Weenen, 5 Juli. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. In den Doberdo-sector duurde het hoofd zakelijk tegen het zuidelijk gedeelte van de hoogvlakte gerichte bombardement van den vijand voort. Aaavalspogingen van de Itali anen op onze stellingen ten Oosten van Monfalcone en bij Selz werden afgeslagen. Aan het front tusschen de Brenla en de Adige deed de vijand tevergeefs aanvallen op onze stellingen. Bij Roana, ten Noorden van het Posina- dal, bij Malborghet en in het Suganadal werden vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Rome, 5 Juli. (Stefani). Officieel com muniqué. Tusschen de Adige en de Brenta tracht de vijand onzen opmarsch te stuiten door oQn hardnekkteen tegenstand te bieden en door partieele tegen-aanvallen. In het dal van de Adige hebben wij in den nacht op den 4en Juli een aanval afgeslagen op liet groote verdedigingswerk van Malgazugnn. Gisteren hebben onze Alpenjagers den top van den Monte Corno, ten Noordwesten van den Pasubio (westelijk van de Posina), na herhaalde aanvallen bezet. In het bekken van de boven-Astico heeft onze^infanterie de groote terrein-moeielijk- heden en het hardnekkig verzet van den vijand overw.onnen, den kam van den Monte Saluggio bezet en den opittarsch langs de liniën van Riofreddo en de Astico voortge zet. Van het Sette Communi-plateau volt niets te melden. In het Campella-dal (bij de Brenta) onder nam de vrjand na een hevige voorbereiding door de artillerie een tegen-aanval op onze stellingen bij Prima Lunettn, doch werd on der zware verliezen teruggeslagen met ach terloting van eenige gevangenen en drie machinegeweren. Aan het Isonzo-front is groote artillerie- bedrijvigheid. In den sector van Monfalcone waren gisteren de gevechten minder hevig. Wij maakten eenige dozijnen gevangenen en maakten twee machine-geweren en een bommenwerper buit. B e r 1 ij n, 5 J u I i. (W. B.) Bericht van den chef van den admiranlstaf der marine. Den 4en Juli heeft een van onze duikboo- ten een vijandelijken duikbootjoger in den grond geboord in de zuidelijke Noordzee. De duikboot U -35, die een brief van den keizer aan den koning van Spanje en ge neesmiddelen voor de in Spanje geinter- nerde Duitschers naar Cartagena heeft ge bracht, is teruggekeerd, nadat zij hare taak' met succes had verricht. Zij heeft op dezen tocht o. a. het bewapende Fransche stoom schip Heraidt in <Ien grond geboord en. een kanon buit gemaakt. B e r 1 ij n, 5 Jul i (K. N.) De Lokal An- zeiger ontleent aan de Lloyd Ottoman te Konstantinopel, dat *e Sinaja een Kroonraad werd gehouden, die voorgezeten werd door koning Ferdinand en wppraon deelgenomen werd door den minister-president Bra- tianu, den minister van oorloe. den chef van den generalen staf van hel Rumeensche le ger, alle voormalige minister-presidenten en den oud-minister Marchilorrian. De besluitort van den Kroonraad worden geheim gehou den. Zooveel is slechts bekend geworden, dat er gesproken werd over maatregelen, dia noodzakelijk zijn om schendingen van de Rumeensche grenzen in de toekomsl Ie voorkomen. Na afloop van den Kroonraad ontving de koning in gemeenschappelijke auclientie de beide leider* der conservatieve, partij Carp en Marchilonian, die na afloop van de audiëntie verklaarden, dat Rumenie vast besloten is zijne neutraliteit te blijven handhaven en in de- toekomst creene grens- schendingen meer te zeilen dulden. Petersburg, 5 J uj i. (Tel.-agent schap). Communiqué van d^n grooten ge neralen staf. Aan het Kaukazische front forceerden wij den vijandelijken tegenstand. Wij gingen vooruit en versterkten het veroverde terrein. Een Turksche tegenaanval werd teruggesla gen. Konstantinopel, 5 Juli. (W. B.J Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Kaukasusfront is in de sectoren van den rechtervleugel en het centrum niets gebeurd. In den Tsjorok-sector is de vijand, ten gevolge van een met succes uitgevoer- den verrossenden aan\^I van onze troepen op zijn centrum, uit zijne stellingen gewor pen. Wij maakten daarbij twee machinege weren en zes kanonnen buit. Petersburg, 5 Juli. (Tel.-agent- schap.) Communiqué van den grooten gene ralen staf. In den namiddag van den 4en bombardeer de het vijandelijke schip Reben de stad en de haven Touepse en boorde het stoomschip Kniaz Obolensky, dienende voor hef vervoer van passagiers, in den grond. Terzelfder tijd bombardeerde de Breslau Lotchs. Konstantinopel, 5 Juli. (\V. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het liakfront is geene verandering. Nadat onze troepen de Russen hadden geslagen in den strijd, die in hunne ver sterkte stellingen ten westen van Kerman- sfah den 30en Juni tot in den nacht duurde# drongen zij des morgens in de stad. De ge beurtenissen speelden zich sedert den 29en Juni als volgt af: Er was vastgesteld, dal de Russen hadden besloten met alle krach ten zich in de plaats Mahidesjt te verdedi gen; maar tengevolge van de vervolging van onze troepen en de snelle handeling van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1