DE E EM LAN DER". Dinsdag 11 Juli 1916. 15d' Jaarqang. BUITENLAND. FEUILLETON. DE EERSTE MEI. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: <Per 8 maanden voor Amersfoort1.80. Idem franco per post.. 1.N0. j Per wenk (met gratis verzekering togen ongelukken) - 0.12&* Afzonderlijke nummers- 0.05. Wekelijksch bijvoegsel „Dt Houandodw Huiïvrouto" (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 cl». Wekelijksoh bijvoegsel nPak me rtui' per 8 mnd. 52 Cl9. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercom»:. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT ENT IËN: Van 1—5 regelsf O.SO. Elke rogol uieer0.15* Dienstaanbiedingen 15 regels.. 0.50. Grooto lottors naar plautsruimlo. Voor handol en bedrijf bos taan zeer voordooligo bopalingon tot hot herhaald adverteeren in dit Blad, b(j abonnement. Eone oirculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De' oorlog. Berlijn, 10 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan beide zijden van de-Somme duurden de zware gevechten voort. Telkens weer zen den onze dappere troepen de aanvallers in zijne stormstellingen terug, en wanneer zij tijdelijk voor zijne dicht op elkaar volgende aanvalsgolven ruimte moesten maken, heb ben zij hem door een snellen tegenstoot weer terug..geworpen. Zoo werden het Tronesboschje wederont- rukt aan de daar binnengedrongen Bngel- schen, de hofstede La Maisonnette en het dorp Barleux in storm aan de Pranschen. Tegen den vijand in Hardecourt werd gea geerd. Om Ovillers wordt onafgebroken man tegen man gestreden. In het dorp Bia- ohes vatten de Franschen voet. Tusschen Barleux en Belloy zijn hunne veelvuldige aanvallen onder de grootste verliezen vol komen ineen gevallen. Verder westelijk beletten ons spervuur hen hunne loopgraven te verlaten. Tusschen de zee en de Ancre, in het gebied van de Aisne, in Champagne en ten oosten van de Moas luwde het vuurgevecht tijdelijk. Tot infanterie-actie kwam het ten westen van Warneton, ten oosten van Armentières, In de streek van Tahun en aan den weste lijken rand van de Argonne, waar de aan vallen van Pransche afdeelingen werden af gewezen. Bij Hulluch, Givenchy en Vauquois lieten wij met goed gevolg mijnen springen. De vliegdienst was aan beide zijden zeer levendig. Onze vliegers hebben vijf vijan delijke vliegtuigen, een bij Nieitwpoort-Bad, twee bij Kamerif, twee bij Bapaume, en 'ee kabelballons, Wn aan de Somme en •n aan de Maas, neergeschoten. P a r ij s, 10 Juli. (Havas). Namiddag- communiqué; Ten zuiden van de Somme zetten de Pran sche troepen gedurende den nacht hunne vorderingen voort. In de streek van Barleux namen zij eene Dultsche loopgraaflinie, ge legen tusschen het dorp en de hotstede La Maisonnette. Het aantal valiede gevangenen, door ons gister overdag en In den loop van den nacht in dien sector gemaakt, bedraagt meer dan 950. De dag was rustig ten noor den van de Somme. In Champagne zijn twee geslaagde onver- Koedsche aanvallen door de Pran3chen uit gevoerd ten zuidwesten en westen van Ta- hure. Ten westen van den heuvel van Mesnil deden de Franschen twee aanvallen op Duitsche loopgraven, die zij namen en ver- Sterkten op een front van omstreeks 500 Meters. Zij maakten een tiental gevangenen. In de Argonne drong eene Fransohe ver kenning te Four de Paris ln een vijande lijke loopgraaf, die met graaten schoonge veegd werd. Op het front ten noorden van Verdun duurt het bombardement voort in de stre ken van Chattancourt, Fleury en Laufféc. Eene sterke Duitsche patrouille werd met granaten uiteengejaagd. In de Vogeezen vielen Duitsche afdee lingen Fransche stellingen aan in de streek van Chapelotte op drie punten tegelijk. Door het vuur van Fransche machinegeweren schuins bestreken, konden de Duitschers niet doordringen; zij werden volkomen te ruggeslagen. Avondcommuniqué. Ten zuiden van de Somme maakten wij vorderingen in de streek BiachesBarleux. \V£j veroverden een klein fort en maakten honderd gevangenen. Een schitterende aan val ten zuiden van Biaches eindigde met het nemen van een sterk bezetten heuvel, die de rivier beheerscht, en van de hofstede Maisonnette, die op den top is gelegen. Londen, 10 Juli. (R.) Communiqué an het Britsche hoofdkwartier. Gisteravond om 8 uur deden de Duitschers twee krachtige aanvallen op het Trones- bosch. De eerste werd terug geslagen, de tweede drong in het zuidelijke gedeelte door, maar de Duitschers werden onmiddellijk er weer uitgeworpen. Later werd nog een an dere varwoede aanval geheel gebroken. De verliezen van den vijand in deze aanvallen waren ernstig. Op andere plaatsen maakten wij vorde ringen. Ten noorden van Contalmaison na men wij weer drie kanonnen en heden mor gen maakten wij wederom verscheidene hon derden gevangenen. Tweede telegram. In den namid dag gelukte het den Duitschers, na den zes den verwoeden aanval, in het Tronesbosch te dringen ten koste van zeer zware verlie zen. De strijd in het bosch duurt voort. Ver der naar het westen kregen wij voet in het bosch van Mametz, waar de vijandelijke ver- Stortmcfon tot «luovor acm onao poglxgcrc weerstand boden. Wij wonnen ook grond ten odosten van Ovillers en Boisselle. Londen, 10 Juli. (R.) Otficieel be richt. Er was slechts één vliegtuig betrokken in den raid te middernacht in het zuidoosten van Kent. Er werden zeven bommen neer geworpen. Schade werd niet aangericht be halve het breken van een aantal glasruiten. B e r 1 ij n, 10 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op het noordelijk gedeelte van het front Is, afgezien van een vruchteloozen Russl- schen aanval in de streek van Skrobowa, ten oosten van Gorodisjtsje, niets van belang gebeurd. Bij de legergroep Linsingen is de tegen de Stochodlinie voorwaarts tastenden vijand overal afgewezen. Ook mislukten zijn aanval ten Westen en zuidwesten van Luzk. Duit sche vliegtuigen vielen met succes vijande lijke verblijfplaatsen ten oosten van Stochod aan. Bij het leger van Bothmer waren patrouil- lewerk en geslaagde gevechten in het voor terrein. Weenen, 10 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De dag van gisteren was betrekkelijk rus tig. Op zich zelf staande aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Petersburg, 10 Juli. (Tel.-agent- schap). Namiddag-communiqué van den grooten generalen staf. Ten zuiden van de moerassen van Plnsk drijven onze troepen den vijand terug en betwisten hun op verschillende punten den overgang over de ^Stochod. De vijand liet op zijn terugtocht de meeste bruggen springen. Bij de dorpen Svidniki en Oud- en Nieuw- Mossor, op den linkeroever van de Stochod is een hevig gevecht aan den gang; wij na men hier Duitschers gevangen. Tusschen Kissilme en Zoebilno hebben wij den vijand door een onverhoedschen aanval op de vlucht gedreven. De troepen van generaal Kaledin namen gedurende de periode van 4 Juli—8 Juli 341 officieren en 9145 ongewonde soldaten ge vangen en maakten daarbij 10 kanonnen, 48 mitrailleurs, 10 mijnwerkers, 7930 geweren, <57 munitiekisten, 3 zoeklicht en depóts van genie-materiaal buit. Hierbij moet nog ge- voegd worden de buit, vermeld in het com muniqué van 8 Juli des avonds n.l.: 300 of ficieren, 12000 soldaten, 45 kanonnen en materiaal. Aan het front ln Gallclë was het artillerie- bomhardement bijzonder hevig in de secto ren op de beide oevers van de Dnjestr. Tn Jen sector van de stelling bij Dwinsk ging de vijand tot het offensief over ten Zuidwesten van het Sventen-meer: hij werd teruggeslagen naar zijne loopgraven. Ten oosten van Baranowitsji, in de streek van het dorp Odohowitsjina, deden de Duit schers opnieuw een tegenaanval, welken wij aoor ons geweer- en -ju..- Over het algemeen waren de vliegers over het gcheele front in actie. In de streek van het kanaal van Sjoebinsk, ten Oosten van de samenvloeiing der rivieren Berezina en Njemen, schoot onze artillerie een Duitsch vliegtuig neer. Wij namen de beide inzitten den gevangen. Niet minder dan tien vijandelijke vliegers vertoonden zich boven Molodestjno en wier pen 40 bommen, wtardoor een molen in brand geraakte, Het vuur is nog niet ge- bluscht. Volgens een nader bericht is de snelle verovering op den 8en van den overgang bij Oegty op den 8en te danken aan eene daad van persoonlijken moed van kolonel Kant- seroff, den commandant van het regiment no. 283, die vóór zijne voorhoede uitging en, hen met zich meesleepende, onder een hevig kanon- en geweervuur over de bran dende brug ging. Avond-communiqué. Aan de Stochod werd eene reeks gevech ten geleverd tegen den vijand, die voet trachtte te krijgen op den linkeroever. De vijand trachtte den vooruitgang van ons of fensief tegen te houden. In de streek van Iwanovka, ten noorden van Kasjovka, wierpen de vijanden 30 bom men naar eene colonne van ziekenverple gers. Twee liefdezusters en een gemachtigde van het Roode kruis werden gered. In Wolhynlë en Galicië was artillei ieduel. De vijand bombardeerde do streek van Gliadki en Tzetzoff. Weenen, 10 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Aan het Isonzofront bepaalt de gevechts- arbeid zioh tot artillerievuur en luchtgevech ten. Onze watervliegtuigen wierpen wederom bommen op de werken aan de Adria. Tusschen de Brenta en de Etsch werd op verscheidene plaatsen verbitterd gestreden. Tegen onze liniën ten zuidoosten van de Cima Died deden sterke krachten Alpen jagers verscheidene aanvallen, die door af deelingen van onze infanterieregimenten 17 en 70 onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen werden. Meer dan 800 doode Ita lianen liggen voor onze loopgraven. Des naohts mislukten een vijandelijke aan val in het gebied van den Monte Interotto. In den sector ten oosten van het Brandal vielen Alpenjagers de Val Mortla en de Monte Como aan; zij kwamen in het bezit van den berg, maar verloren hem weer dank zij de tegenaanvallen van onze Tirolsche landsohutters, aan wie zich hier 455 Italia nen ovgrgaven. Petersburg, 10 Juli. (Tel.-agent- schap). Namiddagcommuniqué van den grooten generalen staf. Ten westen van Platana zijn wfj qp nieuw gevorderd. In de richting van Gumisjad zijn onze verkenners een Turksche linie binnenge drongen en hebben vele vijanden met de bajonet gedood. Ten zuiden van den Taurus zijn onzetroe- pen niet succes opgeruitt ei» nci/vcn van een belangrijken pas en een aantal hoog ten, die de vijand sedert lang versterkt had, meester gemaakt. Op verschillende punten fijn de Turken on der onzen druk uit hun stellingen gevlucht. Troepen van generaal Kroeten hebben even eens belangrijke vorderingen gemaakt en een aantal vijanden gevangen genomen, een kanon, mitrailleurs en ander oorlogsmate riaal veroverd. In deze gevechten heeft zich de infanterie van het kozakken-regiment uit Tereck bijzonder onderscheiden. Konstantinopel, 10 Juli. (W. B.) Communiqué van het groote hoofdkwartier. Op den rechtervleugel is niets van belang gebeurd. Ten zuideft van de Tsjorok zijn de door den vijand eergisteren in den gehee- len sector beproefden tegenoanvallen afge wezen. De vijandelijke troepen, die er in waren geslaagd in eenige gedeelten van on ze voorste loopgraven te dringen, werden naar het oosten verjaagd. Ten noorden van d* Tsjorok waren schermutselingen op den linkeroever. .Konstantinopel, 10 Juli. (W. B.) Commiri; van het groote hoofdkwartier. Aan het Irakfront geene verandering, fn den sector Felahie werd een bereden vijan delijke afdeeling op den rechter Tigrisoever door ons overvallen. Zij ging vluchtend te rug met achterlating van hare paarden. Van het Perzische front is geen nieuw be richt. Londen, QJuli. (R.) Officieel bericht Generaal Smuts rapporteert dato 0 Juli: Tanga (aan den Indischen ocaan) werd den 7en Juli door ons bezet. De vijand bood slechts geringen tegenstand. De stad werd ontruimd, nadat de waterwerken vernield waren. W een e n, 10 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Bij het aanbreken van den dag ontmoette de kruiser Novara ln de straat van Otronto een groep van vier of vijf bewapende En- gelsche bewakingsstoomschepen en verniel den allen door geschutvuur. Alle stoomsche pen zonken in brandenden toestand, drie na het springen van den ketel. Van de beman ning kon de Novara slechts negen Engcl- schen redden. Konstantinopel, 0 Juli. (W. B.) Communiqué van het groote hoofdkwartier. De Yavris en de Midilli vielen een afdee ling vijandelijke transportschepen aan bij de kust van den Kaukasus. Zij boorden vier stoomschepen en verscheidene zeilschepen in den grond en beschoten de nieuwe ha venwerken bij Tuabe. Ten Zuid-Oosten van Noworossieki ver oorzaakten zij brand in een groote petro- leumbergplaats. Zij ontmoetten geen vijan delijk schip. Ljo nden, 10 Juli. (R.) Bericht van Lloyds. Er Is reden om te gelooven, dat het En- gelsche stoomschip Pendennis door de Duit schers genomen is. Petersburg, 10J u I 1. (Tcl.-agenfc- schap). Communiqué van den grooten gene ralen staf. Een in de Oostzee en omgeving kruisen de duikboot heeft In de Bothnlsche golf een met Ijzererts geladen Duitsch stoomschip in den grond geboord. Berlijn, lOJuli. (W.-B.). Volgens een Londensch Reuter-bericht publiceeren de bladen een telegram uit New-York, dat een Duitsche ondefreeboot met een waardevolle lading kleurstoffen in Baltimore is aangek»» men. Twintig mijlen van de kust werd de onderzeeboot door Engelsche en Fransché kruisers vervolgd. B e r 1 ij n, 1 0 J u 11. (W. B.) De tocht van de eerste handelsonderzeeboot over den oceaan geeft de bladen aanleiding te wij zen op de beteekenis van deze baanbre kende gebeurtenis, welke de legende van dd Engelsche blokkade volkomen in de war stuurt. De Vossische Zeitung meldt nog da volgende bijzonderheden: In den herfst van 1915 werd te Bremen op initiatief van Al fred Lohmann, destijds president van da Kamer van Koophandel te Bremen, een ree- Wijsheid vindt men In de boeken. fWijs zijn zal men verder zoeken. Roman door Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK. Had ze hem maar 'f geld gegeven voor die tournées; ze heeft er zoo dikwijls over gedacht, maar ze heeft het hem nooit dur ven aanbieden hij zou het toch niet aan genomen hebben, dat weet ze, daarvoor kent ze hem te goed hij is trotsch, die jongen, dien ze liefheeft. In de verte luid stemmenrumoer; nu zal te het weten, binnen enkele minuten en ze flrukt het oor tegen het glas. Nader en nader komt de juichende, joe lende bende thans voor haar huls; een öogenbllk stilte en dan eensklaps hard met forsch geluld: „goeden nacht, mijne Mei liefste." 't Geeft haar een vreugdeschokj 't war- door haar hoofd, tintelend en fllkke- fend als dulsenden lichtstraaltjes zijn ftem.... tijn stem, die flinke, krachtige stem, Èbelt het in haart „Nol, mijn Nol" dat ze 'stoot ondanks haar zelve; een drang, een •chier onweerstaanbare drang lp haar om dat venster open te rukken, om die enkele klanken te schreeuwen, waarvan vol de keel, haai hart, haar ziel.... „Nol, mijn Nol." Zij klemt de tanden op elkaar om dien kreej te smoren; zij balt de vuisten om haar vingers te bedwingen.... gelukkig, ze gaan al weg; ze verwijderen zich.... ze zou het niet lang meer hebben uitgehouden.... ze zou hebben moetenmoeten uiting geven aan haar intens voelen, moeten uitgillen haar blijdschap, haar gelukkig zijn.... ze hoort andere stemmen, andere jongens, die hunne Meiliefste den goeden nacht toewen- schen.... 't kan haar niet schelen.... Nol.... Nol... mijn Meiliefste, de eenige klank, haar eigen stem, die zij hoort. Ze zegt ze, ze zingt ze, ze Jubelt ze die enkele woorden „Nol... Nol.... mijn Nol" ter wijl zij danst door haar kamertje. Zij heeft niet geslapen dien naohf;-zij heeft hem gezien in helderen lichtschijn te mid den der zwarte duisternis, haren Nol, haren sterken, grooten, vroolijken Nol met z'n trouwe, goedige oogen en mooien knevel en daarnaast die scharminkel, met dat witte, vale gezicht.... bah als ze dien toch had moe ten hebben.... als ze met dien had moeten wandelen.... als die haar een kus had gege ven.... een siddering glijdt langs haar rug, doet haar schouders schokhuiveren. De eerstvolgende Zondag. Een blonde morgen; het geheele dal over- fogen met heldere klaarte; over de breede allée van dikstam'mige linden, over het hoog groeiende groen, waarin tal van bloemen fleuren, over de bergen en over de aan hun voet zich uitstrekkende weilanden vloeit de eerste lentewarmte; het zonnelicht gloeit te gen de vensters; op de leien daken der hui zen en torens' gouden glanscirkelsop de straten en wegen van Roosdaal tal van groepjes boeren en boerinnen in pronkklee- dij; allen in de richting van het Godsge bouw, dat hen roept met kleppend gelui. Voor de kerkdeur de jonge, ongehuwde mannen, wachtend op hunne Melliefsten, die hen voorbijgaan met neergeslagen oogen, den vurigen blos op de wangen, met een verlegen hoofdknik beantwoordend het hun toegeroepen „daag Marie" „daag Hoeberti- neke Anneke Berbke, bös straks, toer"? Niet lang duurt de Mis dien ochtend; slechts kort het sermoen van den dienaar Gods; hij weet dat de gedachten zijner toe hoorders elders zijn; zij hooren zijne woor den niet, zijn vermaningen en gebeden; bij allen een ongeduldig, brandend wachten op het einde, het laatste woord. Na het „amen" een verward stoelenge- rammel, een snel ritselend kleergeschuif en op hunne teenen sluiphollen de vrijers naar buiten; bij de deur scharen zij zich in twee rijen, van weerszijden van den uitgang, wachtend hunne Meiliefsten. 't Duurt lang, heel lang, voordat dezen zich vertoonen; het dorpsfatsoen verbiedt hun blijk te geven van hun verlangen, van het willen ijlen naar hen, die haar wach- Niet waar? i ten. De anderen, de gehuwden, hebben reeds lang het kerkgebouw verlaten, pretla chend, met vertrouwelijk knipoogen de ca- ressanten toewenschend „zaolige Mei, jon gens" als eindelijk eene der met zooveel hartstocht verbeide maagden verschijnt, langzaam, met onwillige voeten. Met deftige stappen treedt de haar toege wezen Meiliefste op haar toe en met be leefd: „maag ich de honneur höbbe Anneke veur vandaog en veur de ganze maond Mei" biedt hij haar zijn arm aan. Slechts een korte, bevestigende hoofd knik en zij legt hare hand op zijn arm, nau welijks zijn mouw beroerend. Vele paren hebben zich reeds gevormd als ook Gretchen verschijnt; een heldere, zonnige lach in haar blikken, die haren Mei liefste zoeken, den jongen, dien zij thans zal mogen minnen, openlijk, voor het oog van iedereen, de geheele-maand... misschien voor altijd.... altijd, haar geheele leven lang. „Mag ik de honneur hebben Gretchen" 't verzoek van haren caressant. „Ja Nol," krachtig met bewuste zekerheid, terwijl haar vingers zich drukken in zijn armvleesch. ,,'t Schoenste koppel van dit jaor, die twie" een lispelend gefluister om haar heen. Ze heeft ze gehoord, die vleiwoorden een trotsche vreugdetrilling in haar 't schoenste koppel, zij beiden, zij met Nol, den flinksten, den sterksten kerel van alle maal 't schoenste koppel, zij met hem, met hem alleenmet geen anderen zouden ze dat van haar gezegd hebben 't schoen» ste koppel. Trotsch, fier, met opgeheven hoofd, den blijden geluklach om lippen en in oogen, schrijden beiden voort over den grooten weg naar den Roosdaler Hof. Hier een roezemoezig gelawaai en getiet van bulderende pretstemmen, gillend, krij- schend um drupkes zeut, gleeskens anizef of parfait amour; een elkander toeschreeu wen „zaolige Mei Marie" „zaolige Mei Jeanc, zaolige Mei allemaol", terwijl de glaasjes klinkstooten tegen elkaar. Langzaam, met korte kleine slokjes, nauvf bevochtigend de lippen slobberen de maag den hunne glaasjes vol van de weeig zoete, kleverige likeur leeg, terwijl hunne vrijers in enkelen teug het schuimende bier uit de hooge pullen verzwelgen. „Nog ein Marieke „Nein Jeanc, werechtig neet." „Allo, allo Marieke op ein bein kins le neet stoon en de bös toch mer ins m na Meileefste." „Alzoe 't kommend jaor wils te mich neet mie?" „Jewel, jewel, MariekemèIch houfl dan neet mie es m'ne leefste" Een hoogrood, dat plots haar wangen kleurt, terwijl zij bedeesd de oogen neer» „Wille veer dao nog ein op drlnke Ma rieke," terwijl zijn arm haar middel omvat^ zachtkens haar tot zich trekt. (Wordt yeryolgdï

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1