„DE EEMLANDER". Zaterdag 15 Juli 1916. BUITENLAND. N* 13. Eerste Blad. 15d* Jaargang. fc= AMERSFOORTSCH DAGBLAD. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie. Mf Q j yAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VA L K H O F F Co. i i I "*i ABONNEMENTSPRIJS: (por 8 maanden voor Amersfoortf 1.30. Idem franco per post1.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.136. Afionderlijke nummers0.05. Wekelijkaoh bgvoegsel „D* HoUandsehê Huiavrouto'* (onder 1 redactie van Thérèae Hoven) per 8 mn<L 30 cis. Wekelgksoh bijvoegsel „Pak me mef per 8 mnd. 32 cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: It f 0.80. m 0.13. 0.50. Van 1—6 regels Elke regol meer .JMÜfR Dienstaanbiedingen 1—5 rogels Groote letters naar plaateruimte. Voor handel en bedrgf bestaan zeer voordeelige bepalingon tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bü abonnomont. Eene circulaire, bevattende de voorwaardeu, wordt op aanvraag toegezonden. Het wit in de rozen. Wet verstaan we onder het „wit" in de rozen? Een ziekte, die zich laat herkennen aan een wit, min of meer poederaohtig over- frek op de bladeren, bloemstelen en scheu ten. 't Lijkt of de planten met meel zijn be stoven, weshalve men spreekt van „meel dauw". Wat we zien is eene verzameling van myceliumdraden en sporendragers met de daarop gevormde sporen van de zwam, die de ziekte veroorzaakt en die we Shaero- »h eca pannosa noemen. Deze zwam overwinterde in een bepaalden, weerstandskrachtigen vruchtvorm, of met haar mycelium onder knopsohubben, en tastte in het voorjaar enkele scheuten, bla deren en bloemknoppen aan. Hierop werden weldra de bovenbedoelde sporen gevormd, die verstoven en elders de ziekte deden ont staan. Ook daar werden en worden weer sporen gevormd en aldus gaat het den ge- iheelen zomer voort, totdat in den herfst de vruchtvorm ontstaat, die bestemd is om te ©verwinteren. Dat de ziekte niet op alle rozensoorten en wvariëteiten even welig woekert en ook niet 'Op gelijke wijze optreedt, zal menigeen wel hebben bemerkt. We behoeven daar even» iwel niet verder op in te gaan, terwijl we nog slechts terloops vertellen, dat dezelfde Sphaerotheca pannosa ook per- eiken aantast. Op andere gewassen leeft zij echter niet, daarop leven weer tal van an dere meeldauwsoorten. Het wit schaadt de rozen, doordat het mycelium, dat bovenop de bladeren enz. groeit, hierin zuigorganen binnenzendt, waarmee de zwam sappen aan haar voed- sterplant onttrekt. Hierdoor staken de rozen haar groei en bovendien zien de planten er Onooglijk uit. We trachten daarom de ziekte Ie bestrijden, hetgeen zeer goed mogelijk is. We kunnen zeer fijne zwavel over de rozen blazen of haar sproeien met Californische pap, maar vooral zwavel werkt alleen bij zon nig weer,/belde stoffen zijn thans duur en slecht te bekomen en de behandelde rozen zien er niet bepaald fraai uit. Ik zou daarom vooral liefhebbers willen aanraden gebruik te maken Van een der twee navolgende mid delen 1. Ruw zwavelkalium (zwavellever), waarvan 0.6 in water wordt opgelost, te verspuiten met een pulverisateur van z.g. Californiametaal, dat is eenigszins afwijkend geel koper. 2. Salicylzuur, waarvan 0.1 an 0.3 brandspiritus wordt opgelost en waarbij men 2 groene zeep gebruikt. Dit middel kan met elk metaal in aanraking wor den gebracht. Deze beide stoffen besmeuren de rozen niet (perziken zwavele men alleen) •van zwavellever blijft bijna geen spoor ach ter, terwijl het andere middel de rozen fris- scher kleur doet krijgen. Men sproeie niet in de volle zon. Beide middelen blijven gereed gemaakt thans nog beneden 1 cent per liter, wat niet te duur is. Wie in rozen gelijk met den meeldauw aanwezige bladluizen wil bestrijden, losse ö.l salicylzuur in 1 brandspiritus op en voege daar als boven aangegeven 2 groene zeep bij. Eventueel nog ge- wenschte inlichtingen, ook zulke omtrent friet genoemde plantenziekten en ^beschadi gingen, worden steeds gaarne kosteloos ge geven. De Controleur bij den Phytopatholo- gischen Dienst te Naarden, P. J. SCHENK. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Sinds het laatste artikel dat In dit Wad werd geschreven naar aanleiding van het op 1 Juli, na een zeven dagen durend trommel vuur, ingezette Engelsch-Fransche offensief, heeft de toestand aan het gevechtsfront geen ingrijpende veranderingen ondergaan. „Wanneer" zoo schreven wij toen „eenmaal het kritieke moment voor de ver dediging voorbij is, dan herstelt het even wicht zioh en met het verflauwen van den aat\val stijgt de kans dat hij zal worden afge weerd". Deze, bij tal van vroegere offensiefs opgedane ondervinding heeft zich ook thans bevestigd. De eerste gelukkig geslaagde aan- valsstoot bracht vooral aan de Franschen merkbare terreinwinst, ruim eén twintigtal jdorpen ls door hen opgegeven als veroverd. De successen der Engelschen strekten zich miet zoo ver uit, wat van hun kant hieruit verklaard werd, dat de Duitschers op hun offensief waren voorbereid, op dat der Fran- ♦ohen niet. De belangrijkste terreinwinst, die Se laatste dagen door hen is verkregen, is lang en boe fel is er al niet gevochten om het Mametz-bosch en het Trones-bosch, dat een belangrijke hindernis vormt voor eene aaneensluiting der Engelsche en Fransche legers en in de Duitsche stafberichten nog maar een boschje genoemd wordt! Het laat zich verklaren wanneer men de beschrijvin gen leest van de reusachtige vei sterkingen, die de Duitschers daar en elders hebben aangebracht, waarbij alles wat de moderne versterkingkunst aan technische verdedi gingsmiddelen biedt, is toegepast. Toch zijn die versterkingen niet bestand gebleken te gen het concentrische vuur der moderne kanonnen', die ten slotte de stukgeschoten stellingen „stormrijp" maakten. Op deze wijze dan hebben de Engelschen ten slotte de eerste verdedigingslinie der Duitschers over een frontbreedte van 14.000 yards veroverd. Gisteren zijn ze den aanval begonnen op de tweede verdedigingslinie, waarin ze, volgens het Engelsche stafbe- richt, over eene breedte van vier mijlen zijn binnengedrongen, tal van versterkte plaatsen, waarvan enkele onder onze telegrammen met name genoemd worden, innemende, terwijl het Trones-bosch dan eindelijk geheel van Duitschers is schoongeveegd. De Duit schers erkennen, dat gisteren in den vroe gen morgen, tijdstip dat met de Engeisohe opgave overeenstemt, aan de Somme op nieuw een hevige strijd is ontbrand, doch zwijgen over het resultaat er van. Het laat zioh aanzien en het wordt ook door de organen der Entente, o.a. de Times, verwacht, dat de strijd om de tweede ver dedigingslinie nog feller en bloediger zal zijn dan die om de eerste. Vermoede lijk zullen ook de Duitschers hun artil lerie versterking hebben gegeven en het terrein is hen voor de verdediging gun stig. Gelukt het den Engelschen deze te overwinnen, dah zouden de Engel sche legers zich bij de Fransche kunnen aansluiten en met deze weer één linie vormen. In dat geval zouden de Franschen, die thans ten zuiden van de Somme staan, op een punt stroomafwaarts van biaches (een dorp dat op zeer korten afstand ligt van Péronne en in Fransch bezit is) de rivier kunnen overtrekken. Maar voor het zoover is zullen de Engelschen door een zuren appel moeten heenbijten. Wat Péronne betreft, dit belangrijke strategische knooppunt ligt in een moerassige streek die voor een deel ge ïnundeerd kan worden. De inneming hier van zal de Franschen eveneens enorme moeilijkheden bereiden. Ook door Fransche militaire deskundigen wordt dit ingezien. De Times voorspelt-een langzamen en hard- nekkigen strijd alvorens de Franschen in aansluiting aan de Engelschen hun offensief over de Somme zullen kunnen voortzetten. Men kan niet zeggen, dat ditmaal Engeland zijn mannen spaart, noch minder dat het hun aan moed ontbreekt; de lange verlieslijsten in de Engelsche bladen bewijzen dat. In- tusschen meldt het bovengenoemde blad, dat een herhaling van de snelle stormaanvallen, die aan de geallieerden hun eerste terrein winsten brachten, niet zal plaats hebben Men gaat eene andere methode volgen. In dit verband verdienen uitlatingen van Lord Derby, den Engelschen onderstaatssecretaris van oorlog, de aandacht, die in een persge- sprek o.a. dit gezegd heeft: „Ons offensief op het westelijk front, dat door onze troepen met een buitengewone dapperheid en veerkracht volvoerd wordt, voltrekt zich logisch, vol gens ons plan, dat beoogt den tegenstander uit te putten. Een aanval, uitgevoerd over een front van 32 K.M., in een terrein rijk aan hindernissen, verdedigd door onmetelijke vij andelijke troepenmassa's, voorzien van alle moordwerktuigen, die de moderne weten schap heeft uitgevonden, zou niet plotseling het verzet des vijands kunnen breken. Het is niet door aanvallen met een ietwat theatraal karakter, dat de oorlog tot een einde zal wor den gebracht doch door de buitengevecht- stelling van een zoo groot mogelijk aantal vijanden. Tot dat doel strekt op dit oogen- blik de prachtige arbeid van het Engelsche leger." Deze arbeid zal volgens Lord Derby slechts langzaam maar met vasthoudendheid worden volbracht. Er zal op deze wijze op de Duit schers aanhoudenden druk worden uitge oefend, waardoor meer resultaat zal worden verkregen dan met afzonderlijke aanvallen in de vijandelijke linies. Vandaar dat het jongste offensief geen beslissend offensief is, volgens Lord Derby, wiens meening over eenkomt met die van Asquith* welke in de Lagerhuiszitting'van Donderdag, bij de be spreking van het aandeel der munitiewerkers in den oorlog, het Engelsche offensief nog maar een begin noemde. Terzelfder tijd heeft Lloyd George als voorzitter der conferentie, welke te Londen dorjj Contalmaisqn geweest, -Maar hoe jjiigejj is gejtomen om te beraadslagen over de oorlogsbehoeften der geallieerden, eene uiteenzetting gegeven van de enorme oor* logsindustrie, welke Engeland op het oogen- blik in gang heeft en welke volgens de mee ning der geallieerden oj>den duur'de Duit sche productie moet overtreffen. De tijd en de kanonnen zijn tegen de Duitschers zie daar de leus waaraan de entente zich vast houdt. Zoo zegt de Témps: „Op den dag dat wij over een 300 K.M. het vernielende vuur zullen kunnen openen, dat ons in staat ge steld heeft aan de Somme 5 KM. vooruit te gaan bijna zonder verliezen, zal de diepte van den vooruitgarig"worden vermenigvul digd met zijn breedte. Resumeerende: veel kanonnen en op een groot front aan te val len, veel gTanaten om dit langdurig te doen, ziedaar de praktische oplossing van de op merkingen van Lord Derby."- De oorlog. Berlijn, 14 Juli. (W. B.) Officieel. Aan weerszijden van de Somme is opnieuw een hevige strijd ontbrand. De Engelschen gingen heden morgen vroeg in den sector van het bosch van Mametz en Longueval tot het offensief over en herhaalden hunne pogingen bij het Tronesboschje waar ze reeds gisterenavond door een snellen aan val van onze reserve troepen gevoelig wa ren getroffen. De Franschen voegden gis teren door een vergeefschen aanval tegen Barleux en ten Westen van Estrées aan hunne vele mislukkingen der laatste dagen nog een nieuw fiasco toe. Noch zij zelve, noch hun zwarte vrienden konden ook maar een schrede terrein winnen. Ten Oosten van de Maas mislukten Fran sche heroveringspogingen. Zij werden nabij de vesting Soreville door ons vuur gestuit en bij La La,.dé), met gemak afgeslagen. Tal van vijandelijke patrouilles of sterke verkenningsafdeelingen werden op de ove rige frontdeelen teruggeslagen. Duitsche patrouilles brachten bij Aulches en Beaul- ne en ten Westen van Markirch gevange nen binnen. P a r ij s, 14 Juli. (Havas.) Namiddag communiqué: Ten Noorden van de Aisne in de streek ten Zuiden van Ville au Bois en op de hoog vlakte van Vauclère werden twee aanvals- pogingen' der Duitschers onmiddellijk ge stuit door het Fransche mitraiileurvuur. Op den rechteroever van de Maas wordt.de ar- tilleriestrijd in den sector van Souville met ijver voortgezet. In het bosch van Chenois hadden enkele patrouillegevechten plaats Op de rest van het front niets belangrijks Bij het aanbreken van den dag vielen de Engelschen de tweede Duitsche loopgraven- linie aan. Hunne troepen drongen de Duit sche stellingen binnen over een front van 6400 Meter en veroverden verscheidene krachtig versterkte plaatsen. P a r ij s, 14 Juli. (R.) Avondcommuni qué: De dag is op het geheele front betrek kelijk rustig geweest. Fransche vliegers hebben gisterennacht uit weerwraak voor het bombardement op de open stad Lunévilie verscheidene zware bommen op de stad Mülheim geworpen. Londen, 14 Juli. (R.) Reuter's cor respondent bij het Somme front seint: Wij veroverden reeds de dorpen Longueval, Ba- zentin Le Grand en hebben den vij and uit het Trores bosch gejaagd. Het be wolkte en koele weer is voor ons gunstig. Lo n d e n, 1 4 J ui i. (R.) Officieel. Den II en en 12den dezer hebben wij voorname lijk besteed met de beschieting van de uiterst sterke tweede stellingen van den vij and en met verdere voorbereidingen. Heden ochtend om 3 uur 25 begon na een hevige beschieting onze stormloop. Op het geheele aanvalsfront werd de vijand in zijn verster kingen overmand. Wij hebben veel gevan genen gemaakt. In het Trones-bosch hebben we een at- deeling Royal West-Kent ontzet, die in een vorig gevecht van hun kameraden afge raakt en door de Duitschers omsingeld,in het noordelijk uiteinde van het bosch zich 48 uur lang dapper staande hadden gehou den. Het geheele dorp Bazentin ie Petit is in onze handen gebleven, nadat de Duitschers er vanmiddag uit waren verdreven, Londen, 14 JulL (R.) Officieel. Den heelen dag werd de verwoede strijd voort gezet. Wij vergrootten voortdurend onze winsten en bezetten thans de tweede linie van den vijand van Bazentin-Petit tot Lon gueval, met inbegrip van het heele Trones- bosch. Twee krachtige tegenaanvallen zijn volkomen gebroken. De Duitschers hebben Bazentin-Petit daarna heroverd, doch ziin er onmiddellijk weer uitgeworpen. B e r 1 ij n, I 4 J u II. (W. B.) Officieel. Le gergroep von Llnsclngen. Aan de Stochod- llnie werden door een tegeaanval bij Zaree- ze (ten Noorden van de spoorweg Kowel— Sarni) in dien sector oprukkende Russen te ruggeworpen. 160 man werden gevangen genomen en 2 machinegeweren buitgemaakt. Onze vliegtuigeskaders herhaalden met succes hunne aanvallen ten Oosten van den Stochod. Bi] het leger von Bothmer drong de vij and gisteren opnieuw onze voorste verdedi gingslinie binnen; hij werd echter verdre ven door een tegenaanval en onder aanzien lijke verliezen teruggeworpen. Weenen, 14 Juli. (W. B.) Officieel. In de Boekowina bevinden onze troepen, na dat ze de hun opgedragen taak vervuld heb ben, zich weer in de oude stellingen aan de boven-Moldawa. Ten westen en ten noord westen van Buczacz zette de Russen giste ren hunne aanvallen voort. Twee breed op gezette aanvallen werden afgeslagen. Tegen den avond gelukte het den vijand bij een derden stormaanval ten noordwesten van Buczacz onze stellingen binnen te dringen, doch tijdens verbitterde nachtelijke gevech ten werd hij door de Oostenrijksch-Hongaar- sche troepen er weer volkomen uitgeworpen. Ten noorden van den spoorweg van Kovel naar Sarny gelukte het Russische troepen op den linkeroever van den Stochod te komen Laat in den avond werden ze door onze troe pen overvallen en verdreven, waarbij 160 man als gevangenen en twee machinegewe ren in onze handen vielen. Overigens is de toestand vólkomen dezelfde gebleven en ge beurde er niets nieuws. P e t e r s b u r g1 4 J u 11. (P. T. A.) Offi cieel. Ten Noorden van het Driswiaty-meer voerden de Russen een volledig geslaagde verkenning uit. Duitsche vliegers wierpen bijna 70 bom men op het dorpje Polonetsjki ten N.-O. van Baranowitsj. Aan de Stochod doet de vijand aanvallen tegen Russische troepen, die aan den lin- ker-oever waren gekomen. Ten Noorden van de beneden Lipa was het vuur van het Oostenrijksche geschut hevig. Ten W. van de Strypa doet de tegenstan der verwoede tegenaanvallen. Het totaal aantal gevangenen hier door ons gemaakt steeg tot 3200; verder aan bult 2 kanon nen, 19 machinegeweren en 1 bommenwer per. Avond-communiqué: Ten Z.O. van het Narotsj-meer hebben wij de Duitsche voorposten bij de hoeve Sta- kowtsi aangevallen en, op de vlucht gejaagd. Op den linkeroever van de Stochod heeft de vijand bij het dorp Zarecze, ten zuiden van Stobili, onder dekking van geschutvuur een aanval gedaan. Hij is naar zijn stellin gen teruggedreven. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Luzk en het station Kiwertsi, ten noorden van Luzk. Tn de streek ten Z.O. van het dorp SwI- hioeki, bij het dorp Poestemti heeft de vijand onze stellingen met trommelvuur uit zwaar en licht geschut beschoten. Ten westen van de Strypa zijn de gevech ten aanmerkelijk in hevigheid afgenomen. Rome, 13 Juli. (Ag. Stefani.) In het Camonica-dal duurde de vijandelijke artille rieactie in de heele streek voort. In het Etschdal deed de vijand gisterenmiddag na krachtige artillerievoorbereiding een aanval op de nieuwe stellingen door ons ten noor den van de Malga Zugna ingenomen. De krachtige concentratie van ons artillerie- en geweervuur wierp hem in wanorde en met zware verliezen terug. Aan het overige front tot de Brenta duurt onze krachtige artillerie ën bommenactie tegen de vijandelijke liniën voort. Op enkele plaatsen hadden ook stout moedige aanvallen van onze Infanterie plaats, die tot enkele voordeelen leidden. Aan den Isonzo geen gebeurtenissen van belang. Weenen, 14 Juli. (W. B.) De leven dige gevechtswerkzaamheid aan het front tusschen Brenta en Etsch duurt voort. Na voorbereiding door geschutvuur onderna men zeer aanzienlijke Italiaansche strijd- krachten herhaalde aanvallen tegen ver scheidene punten van onzen verdedigings sector tusschen den Cima Dieci en den Monte Rasta. Bizonder hardnekkig was de strijd ten Noorden van de Monte Rasta, waar de vijand tienmaal een bestorming deed. Onze troepen sloegen alle aanvallen onder de zwaarste verliezen voor den vijand af en handhaafden zich in alle stellingen. vuur. Aan den Pasubio werd een nachtelijke aanval des vijands afgeslagen. Konstantinopel, 13 Juli. (W. B.) Het hoofdkwartier meldt; Aan het Irak- en Perzische front geen onderneming van be- teekenis. Aan het Kaukasus-front hebben aan den rechtervleugel onze vooruitgeschoven of- deelingen sterke vijandelijke verkennings afdeelingen teruggedreven en naar hare hoofdstellingen vervolgd. De gevechten in het centrum nemen in enkele sectoren in hevigheid af, zonder echter tot definitief succes van een der partijen te leiden. De gevechten duren voort, deels ten onzen gunste, deels ten gunste van den vijand, daar voor-stellingen, die vaak slechts tok- tische waarde hebben, dan veroverd worden, dan weder verloren gaan. Aan den linker vleugel ls de toestand ten noorden van de Tajorok eveneens niet veranderd. Hier wer den aanvallen bij verrassing, die de vijand van tijd tot tijd onderneemt, gemakkelijk afgeslagen. Eenige pogingen van vijandelijke oorlogs schepen zekere kuststrooken aan de Dor- danellen en de wateren van Smyrna te na deren, werden door ons geschutvuur ver hinderd. Een vijandelijke tweedekker werd door een van onze vliegers vervolgd en bij Te- nedos gedwongen te landen. In den nacht van 11 op 12 Juli had een botsing plaats tusschen een bij Halia (Egypte) gesignaleerde afdeeling vijandelij ke ruiterij en een van onze kameelruiteruf- deelingen. Toen de vijand zich van alle zij den overvleugeld zag, zag hij van verder gevecht al en nam hij in verschillende richtingen de vlucht, daarbij onder ons vuur verliezen lijdende. Peters burg, 14 JulL (P. T. A.) Of ficieel. Ten westen van Eraeroem vordert ons offensief met succes. Een reeks versterkte Turksche stellingen zijn reeds in onze han den. In verschillende sectoren valt waar te nemen, dat belangrijke vijandelijke afdeelin- gen in westelijke riohting terugtrekken. Onze troepen vallen de Turken, die nog In ge- improviseerde stellingen pogen stand te houden, krachtig aan. In de streek van den Massah Tiret veroorzaakte onze artillerie een ontploffing In munitie-depots. In Turkestan nam een dappere afdeellng na twaalf felle tegenaanvallen tet hebben af geslagen, het offensief en vorderde daarbij aanzienlijk. Weenen, 14 Juli. (W. B.j In den nacht van 13 op 14 Juli heeft een eskader onzer marinevliegtuigen bommen geworpen op militaire instellingen en de spoorwegwer- ken van Padua. Het eskader werd sterk be- schoten doch keerde ongedeerd terug. Berlijn, 14 Juli. (W. B.) Den Hen de- zer heeft een onzer duikbooten in de Noord eze een Engelschen hulpkruiser van onge veer 7000 ton vernietigd. Denzelfden dag zijn door aanvallen van duikbooten aan de oostkust van Engeland drie gewapende Engelsche bewakingsvaar- tuigen in den grond geboord; de bemannin gen zijn gevangen genomen en een kanon is buitgemaakt. Weenen, 14 Juli. (W. B.) Een van onze onderzeebooten heeft op 10 Juli in den namiddag in de straat van Otranto een Italiaansche Jorpedojager tot zinken ge bracht. Londen, 14 Juli. (R.) Tegelijk inel een afschrift van den nieuwen „order in Councili" betreffende de oorlogvoering ter zee, die reeds op 8 Juni telegrafisch werd bekend gemaakt, heeft minister Grey den vertegenwoordigers der neutrale staten te Londen een memorandum gezonden, waarin de redenen voor de uitvaardiging van den nieuwen „order" uiteengezet worden. Bij het begin van dén oorlog dachten de geallieerde regeeringen, bezorgd om haar optreden In overeenstemming met het vol kenrecht te houden, dat de Verklaring van Londen haar als een bruikbare samenvat ting van beginselen en van prectische voor schriften zou kunnen dienen. Zij besloten daarom, de bepalingen van deze verklaring te aanvaarden, niet omdat deze op zichzelf rechtskracht voor hen zou den hebben, maar omdat ze haar voorkwa men In hoofdtrekken eene vaststelling te geven van de rechten en plichten van oor logvoerenden, gebaseerd op de in vroegere zeeoorlogen opgedane ervaringen. Naarmate echter de huidige oorlog zich ontwikkelde en een omvang en karakter be gon te verkrijgen, die alle vroegere voor stellingen te boven ging, werd het duidelijk dat de1 poging, die in vredestijd te Londen was gedaan om met alleen de rechtsbegin- aren blootgesteld aan hevig geschut-5£'ï£ij maar ook de vorrgen \vaarin die toe- Onze linies ten Noorden van hef Posina. dal w:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1