„DE EEMLANDER". Maandag 17 Juli 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE EERSTE MEI. N* 14. 15" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co, Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. lntercomm. Telefoonnummer 66. Da Internationale School voor Wijsbegeerte. NMERSFOORÏSCH DAGBLAD Hoofdredactie) MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: (per 8 maanden too» Amersfoort 1 1«30« Idem franco per poet.. 1-80. Per week (met graüe verzekering tegen ongelukken) - 0.126a (Afzonderlijke nummers0.05. ^Vekeiyksoh b&'voegsel „D* Hollandschê Huisvrouwn (onder redaotie van Thérèee Hoven) per 8 mnd. 50 ets. JWekelgkseh bgvoegsel ,Pak ms mnT per 8 mnd. 52 ct«. PRIJS DER AD VERTE NTIËN: Van 1—5 regels.. f O.SO, Elke regel meer -0.15* Dienstaanbiedingen 1—5 regels0.50« Qroote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bji abonnement. Eone oirculaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op Kennisgevingen. MILITIE. VOORKEUR OMTRENT DE INLIJVING. D» Burgemeester van Amersfoort maakt be- *«L dat de militieplichtingen der lichting 1917 tun wenschen met betrekking tot de inlijving Alsnog vóór 1 Augustus e.k. kunnen kenbaar Jriaken bij den Burgemeester der gemeente, Paar zij voor de militie zijn ingeschreven. Amersfoort, 14 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUOC VRIJSTELLING MILIT1EDIENST. Die Burgemeester van Amersfoort brengt ter algemeene kennis, dat ten aanzien van de in geschrevenen voor de militie, lichting 1917, die -^enen recht te hebben op vrijstelling van den rist wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders, de aan vraag tot het opmaken van de vereisrhte be wijsstukken tear secretarie dezer gemeente moet geschiede®* vóór of uiterlijk op 18 Juli e.k. Amersfoort 13 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RAND WIJ CK Burgemeester en Wethouders van Amers foort Gelet op art. 37 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis te. dat bij hen is ingediend een verzoekschrift «-n verlof tot verkoop uitsluitend van alcohol vrijen drank voor gebruik ter plaatse van ver koop, door Herman Joseph Bernardus Schilder, arbeider, wonende alhier, in de benedenlocali- teiten van het perceel Kamp no. 72 te Amers foort 2e. dat binnen twee weken na deze bekendma king een ieder tegen het verieenen van het verlof schriftelijke bezwaren bij ons College kan inbrengen. Amersfoort, 10 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. Het is een groote gebeurtenis die heden middag plaats grijpt aan den stillen lande- lijken Doodenweg bij Oud-Leusden, de ope ning van de Internationale school voor Wijs begeerte. Zooais in de oudlheid Athene en Alexan- drië, zoo zal nu Amersfoort de levenskracht- tÏLfe in gestadigen bloei van normale ont- •Hcejing toenemende stad, de zetel worden en geheel nieuwe school. Nieuw niet aiieen voor Holland, maar voor de geheele wereld, het centrum van een streven naar algemeene ontwikkeling. Staande boven het complex van alle vakwetenschappen. Geen philosophie in engeren zin, 't enkel nagaan van de principen van 't zijnde, zal bier beoefend worden. Deze stichting wil niet de leerstellingen geven van één be paald stelsel alle meeningen hebben reoht van bestaen maar er moet naar een heid getracht worden, de verbindings-scha- kels moeten gezooht worden tusschen die meeningen en religie mag niet tegenover wijsbegeerte worden gesteld. De inrichting van deze school wil geheel breken met het bestaande onderwijswezen, zoo zeide ons de heer Reiman, die zoo wel willend was ons eenige inlichtingen te ver strekken. Geen examen-studie i9 haar doel. Maar den mensch te voeren tot zelfontplooi ing, om zich zelf te kunnen aanpassen bij 't voelen en denken van iedereen en zich te begrijpen als wezen in 't groot^che geheel. Indien dit begrip niet aanwezig is, als de mensch zich enkeling voelt, dan komen er toestanden zooals ze bestaan in de huidige maatschappij, als hoogtij van 't Egoisme. Felle economische strijd, en strijd op ker kelijk gebied, gebrek aan respect voor de meeningen van anderen. En 't is juist een zoo ruim mogelijke kijk op de meeningen van anderen, dien we zoo zeer behoeven. Hoe meer de mensch in leert zien hoe veel hem ontbreekt, hoe meer in hem ontwaken zal het religieuse be sef, in den breeden zin van 't woord, waar van 't gevolg is dat een sterk persoonlijk godsdienstig leven kan ontwaken, waardoor èn maatschappij èn kerk èn staat gediend wordt. De Intuïtie zal voor den dag komen, en die wijze van kennisvermeerdering zal ook ten goede komen aan de wetenschap. Wetenschap is niet het napraten van wat anderen geschreven hebben, maar van be oefening van de wetenschap kan men alleen spreken, als men zelf over de wetenschap pelijke vraagstukken een eigen meening geven kan. 't Rapport van de Staatscommissie in 1003 geeft een theoretisch juist inzicht hoe de universitaire studie moet worden ingeleid; 't wijst op de wenschelijkheid van propae- deusis, en wel philosophie als inleiding tot de vakwetenschap. „De meeste vakken zoowel aan univer siteiten als aan conservatoria, landbouwscho len, teekenacademies, handelsscholen worden onderwezen alsof er geen onderling verband bestaat. Als resultaat geeft deze opleiding bekwame specialisten, die echter geheel vreemd staan tegenover alles wat bui ten hun eigen vak valt. Het groote verband tusschen de verschillende wetenschappen, godsdiensten en kunsten wordt door hen niet beseft. Het ontbreekt hun aan philosophisch inzicht zij hebben immers dok niet ge leerd philosophisch te denken. Want waar de wet aan de studenten in het algemeen geen verplichting oplegt om een leergang in de wijsbegeerte te volgen, wordt deze tegenwoordig ondanks de pogin gen van sommige docenten, te veel op den achtergrond geschoven; en waar zij wèl wordt beoefend bestudeert men haar als af zonderlijk vak." Ons Hooger Onderwijs mist centraliteit. Hierin hoopt de school te Amersfoort te voorzien. Ook in 't lager en middelbaar on derwijs verwacht zij meer aandacht aan het persoonlijk ei\ geestelijk leven. Het onderwijs moet langzamerhand be ïnvloed worden. Mag de uiterlijke inriahting dezer school met haar verhouding van leeraar tot leerling als dien van een ouderen broeder tot een jongeren, die zich vrij met elkander kunnen onderhouden in rustige omgeving, ietwat lijken op de peripatetische leerwijze van Aristoteles, in methode sluit zij zich weer aan bij de Alexandrijnsche school, die een vereeniging geeft van Grleksche en Jood* sche wijsbegeerte. Een bibliotheek bezit de stichting nog niet. Na de voorloopige vacantiecursussen van dezen zomer hoopt men er mede te be* ginnen en langzamerhand, zooals de kloos ters in de middeleeuwen zelf een boekerij te vormen met de hulp zeer zeker van inge* zetenen. 't Is zeer moeilijk een philosophb sche bibliotheek te completeeren. In geheel Europa bestaat geen enkele volledige11, in Holland Is zelfs geen verzameling van alle uitgaven van Hegel te vinden. Maar boekenstudie beoogt deze school niet, maar 't opwekken van geestesleven, van zelf denken. De Montessorimethode in 't lager onderwijs moet zijn bekroning vin den in deze stichting. Boeken kunnen enkel helpen. Ze" zijn middel, maar geen doelpin boeken is de geest van den schrijver en de lezer staat hier te veel passief tegenover. Dit euvel, dat ook een van de voordrachten is, moet vermeden worden door gedachtenwis- seling tusschen leeraar en leerling. Zoo een beoefening vraagt geen wetenschap, maar een leeren kennen van 't leven zelf en de levensverschijnselen. De oorlog. Berlijn, 16 Juli. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Aan beide zijden van de Somme was eene krachtige artillerie-actie. In den loop van den namiddag zijn vier krachtige aanvallen der Engelschen in den sector van Ovillers en Bazentin-l-ePetit voor onze liniën volle dig mislukt, evenals in den voormiddag een aanval ten Oosten van Bazentin. Ten Zuiden van de Somme heeft zich des avonds bij en ten Zuiden van Biaches een levendig gevecht ontwikkeld; een deel van het dorp is weer door ons bezet. Wij maak ten meer dan 100 gevangenen. Aanvallen der Franschen zijn bij Barleux en in de streek van Estrées en ten Westen daarvan deze laatste reeds door ons sper vuur onder groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Ten Oosten van de Maas hebben sterke Fransche troepen in den namiddag de hoog te van Froide Terre en Fleury aangevallen, doch geen voordeel behaald. Des avonds hebben zij hun stormloop herhaald en zijn ten Zuidwesten van het werk van Thiaumont in een klein gedeelte onzer, voorste -linie gedrongen, waarom nog gestreden wordt. Aan het overige front zijn aanvallen van vijandelijke patrouilles ten Noorden van Oulches en Craonnelle en ook een aanval van sterkere afdeelingen afgeslagen. Ten Noorden van Chilly heeft een Duit- sche patrouille 24 Franschen gevangen ge nomen en een machinegeweer buitgemaakt. Ten Westen van Loos !s een vijandelijk vliegtuig door onze infanterie neergescho ten; het kwam in onze draadversperringen terecht. Een door ons afweervuur beschadig de tweedekker is bij Neslö in onze handen gevallen. Avondbericht. De kelzet* vertoefde hedenmorgen weer in het strijdgebied aan de Somme. Hij nam van den legeropperbevelhebber een rapport in ontvangst over de operatiën, die hebben plaats gehad en had onderweg eene bespre king met den chef van den generalen staf van het veldleger. Bij zijn bezoek in de laza retten schonk hij het ijzeren kruis aan zwaar gewonden. Zooals meermalen bij zijne aanwezigheid bij de gevechten aan de Maas in den laat- sten tijd, drukte.hij ook aan de Somme ean zijne dappere troepen zijne waardeering en dank uit. P a r ij s, 16 Juli. (Havas.) Namiddag communiqué. Ten zuiden van de Somme zijn de Duit- schers gisteravond, partij trekkende van den mist langs het kanaal opgetrokken en heb ben hevige aanvaallen tegen La Maisonnette en Biaches gericht; zij namen deze plaatsen bij verrassing, doch door een verwoeden te genaanval maakten de Franschen zich op nieuw meester van Biaches, La Maisonnette en van het kleine bosch ten noorden daor- van gelegen, waar nog eenige Duitschers stond houden. In de stTeek van Chaulnes (10 K.M. ten Z.-W. van Péronne) is een Duitsche afdee- ling na een hevig bombardement een loop graaf van de eerste Fransche linie ten noor den van Chilly binnen gedrongen, doch werd even iater door een tegenaanval weer terug geworpen. Ten noorden van de Aisne hebben de Franschen bij Oulches een aanval bij ver rassing op een vijandelijke loopgraaf gedaan en deze schoongeveegd. Op den rechter Maas-oever hebben sterke Duitsche verkennerstroepen getracht de Fransche loopgraven in het bosch tusschen de rivier en den Poivre-heuvel te naderen; zij werden door het Fransche spervuur te ruggedreven. In den sector van Fleury heeft de Fran sche infanterie ten westen en zuiden van het dorp belangrijke vorderingen gemankt. In deze streek en bij Chenois en La Laufée is de artillerie aan beide zijden krachtig aan het werk. In het Somme-gebied zijn de Fransche vliegers zeer bedrijvig geweest; vier Duitsche machines zijn binnen de Duitsche liniën neergeschoten en twee andere, die ernstig getroffen waren, moesten landen. In de stieek van Verdun heeft een Fran sche vlieger twee Duitsche kabelballons in brand geschoten. Tegenover domkoppen en dwazen past slechts zwijgen. Roman door H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK. Een schei-korte fluitstoot; enkele rookwol ken pofblazend uit den brcedronden locomo- tiefpijp; enkele rammelende schokken en de zwarte afstandszwelger zet zich in beweging. Hoeden zwaaien, zakdoeken wapperen, handenwuiven der vertrekkende n uit de geopende vensters naar de eveneens afscheids groeten zwaaiende, wuivende, wapperende nog blijvenden, lang, zoo lang mogelijk tot het elkaar niet meer kunnen zien. Thans echter heel rflleen Nol en Gretchen; hij blank gewasschen in Zondagsche klecdij met helder glanzend boordje om den breed- ïvmden nek. zij nog immer blootshoofds, het witte schort nog over den eenvoudigen rok, iooals zij straks het huis is ontvlucht. Arm in arm slenteren zij heen en terug met luie voetstappen, die hoi klinken op de •teenen van het perron, luid echoënd tegen de muren. „Zul je nu bedaard blijven, geen ruzie maken Nol?;' bidt zij. „Zelcer, absoluut, als zij ten minste niet de courage hebben om ruzie met jou of met ipij te maken ik zal niet beginnen, dat beloof ik je." Weer het eentonig geslap heen en weer, zonder woord, zij vol angst en vreeze, hij dwingend zichzelven tol kalm zijn, zooals hij haar heefl beloofd. „Daar zijn ze" fluistert zij eensklaps en hare vingers klauwen zich in zijn vleesch; koude huiveringen, rillen op langs haaf rug; de oogleden vallen neer; 't bloed stolt in haai aderen; zij kan niet meer voort op dc knik kende knieën, maar 't moet, 't moet, zij mag haar vrees, haar zwak zijn niet verraden; zij moet sterk zijn en sleunhangend aan zijn arm duwt zij inét wanhoopskraclit dc beenen voort, die niet meer willen loopen, houdt zij het lijf recht, dat dreigt ineen te zakken. „Houd je nu goed Gretchen" heeft hij haar toegefluisterd. „.Ta" zachlkens, nauw hoorbaar ah een zucht. En langzaam verder wankelt zij op de onwillige voeten, vaster en vaster zich hech tend aan zijn arm, drukkend haar schouder tegeii zijn lijf. Thans in hun onmiddellijke nabijheid... voor hen. „Gretchen" de oudste der broeders. „Wat wenschen jelui van mijne liefste" vraagt de jonge smid met toornende stem en zijn oogen bliksemen woede. „Wij... wij zouden nog gaarne even... onze zuster spreken." „Goed, spreek dan op, maar ik blijf er bij, Gretchen heeft voor mij geen geheimen; zegt op .wat jelui .tg zeggen maai; gee.n leu-. gens. hoor, geen leugens; ik waarschuw jelui." Zij, immer naast haren liefste, voor hare broeders, de oogen terneergeslagen, de keel tranenvol. „Gretchen,- weer de oudste, „ga nu met ons mee, nog is hel niet te laat, denk aan onzen ouden vader." Zij antwoordt niet. een kort schokschoude ren, een zenuwachtig lippenbeweeg en dan ineens de uitbarsting van snikkend huilen. Peters heeft zijn arm om haar middel ge slagen, cn dan zacht, teer; Gretchen, je hoort wat je broers je vragen of je mei hen mee wilt voor je ouden vader je bent vrij, Gretchen geneer je niet voor mij, als je zegt „ja" dan zal ik weggaan en je zult me nooit meer zien, nooit meer iets van mij hooren." „Neen, neen, Nol, ik blijf bij jou," met schelle stem, die breekt. Toen tot de beide vreemden, langzaam, klembctoonend elk woord: „jelui hoort het, 't is haar eigen vrije wil om bij mij te blijven en zegt nou aan uw vadej*, dat hij zich geen chagrijn hoeft te maken over zijn dochter, dat ze eens zal trouwen met den man, dien zij lief heeft en die ook haar lief heeft, met een man, die hard voor haar zal werken en goed voor haar zal zorgen en ook al zijn best zal doen om haar gelukkig te maken, dat hij zich daarvan verassereerd kan houden, nietwaar Gretchen, mogen ze dat niet zeggen?" Geen geluid uit de droge, toegewrongen keel, slechts een „ja" knikken met immer huilend hoofd. „In Godsnaam •..cuheii" een der broe ders, „je weetjfthi: \wj allemaal veel van je houden,-dal voor ons altijd een lieve zuslcr bent geweekt, dat bel alleen xqoj; je. bestwil, In den nacht van 15 op 16 Juli heeft een Fransch vliegtuigeskader de stations Hom- bieuxRoisel gebombardeerd; in dienzelfc den nacht wierp een ander eskader talrijk^ projectielen neer op de stations AbbecourA Tergnier en Chauny. Avondcommuniqué Russisch-Fransche patrouilles waren zeer actief in Champagne. Wij namen links van de Maas een sterke vijandelijke loopgraaf ten oosten van hoog te 304. Rechts van de Maas zetten wij onzen vooruitgang ten westen van Fleury voort en maakten gevangenen. Londen, 15 Juli. (R.) Officieel bericht van vanavond 10.50: Den geheelen dag is in den sector van de tweede Duitsche linie Pozières—Guillemont hevig gevochten, als gevolg waarvan opnieuw belangrijke succes sen zijn behaald. Wij hebben twee bosschen vermeesterd, 'zijn ten noorden van Bazentin le Grand de derde Duitsche linie binnenge drongen en hebben de buitenwijken van Po zières bereikt. Nader deelt Halg hierover mede: Wij vermeesterden het geheele bosch vaa Delville, ten oosten van Longueval, ondanks den wanhopigen tegenstand die geboden werd en sloegen een tegenaanval met zwa re verliezen voor den vijand terug. Wij nes telden ons in het bosch van Foreaux, waar wij de derde Duitsche verdedigingslinie bin nendrongen. Een erkadron gardedragonders viel in deze streek met succes een detache ment des vijands aan. Hiermede had de ca valerie voor het eerst sinds 1014 de gele genheid op te tTeden. Wij veroverden het geheele bosch Bazenlin le Petit, ten westen van het dorp van dien 'naam en sloegen twee tegenaanvallen af. Onder de hier gemaakte gevangenen bevindt zich de commandant van een Beiersch regiment benevens de ge heele staf. Ten oosten van Ovillers gaan wij vooruit. Wij bevochten den toegang tot de buitenwijken van Pozières. De vliegtuigen ondervonden in de afge- loopen 48 uur veel last van het ongunstige weer. L o n d e n, 1 6 J u l i. (R.) Generaal Halg bericht hevig wederzijdsch bombardement. De Engelschen vinden nog steeds groote hoeveelheden materieel in de veroverde stel lingen en hebben 5 zWare houwitsers en 4 77-millimeter-kanonnen genomen. Gisternacht is een afdeellng, die de mef het versterken van rfieuwe stellingen bezige troepen moest beschermen, uit het Fou- reauxbosch teruggetrokken, zonder door den vijand te worden gestoord. B e r 1 ij n 16 Juli. (W.-B.). Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Legergroep van Hindenburg. Er zijn geene bijzondere gebeurtenissen geweest. Legergroep Leopold van Beieren. Russi sche tegenaanvallen op de door ons bij Skrobowa hernomen stellingen bleven zon der resultaat. Zes officieren en 114 man zijn in onze handen gevallen. Legergroep van Linsingen. Ten zuidwes- voor je eigen geluk is geweest, dat wij hier zijn gekomen, om je te redden uit de miserie, waarin jij je zeiven gaat begeven wij heb ben je nu genoeg gewaarschuwd Gretchen je wilt niet naar ons luisteren; Jc moet hef nu ook maar zelve weten alleen dit nog, Gretchen, dat wil ik er nog bij zeggen: als je later ongelukkig zult zijn en dat gebeurt, dat gebeurt Gretchen, dan is er nog altijd wel een plaatsje bij vader of bij een van ons. maar voor jou alleen, onthoud dat „voor jou alleen" meer hebben wij je niet te zeggen." „Kom Nol, kom mee" stottert ze, „laten wij weggaan; ik houd het niet meer uit, 't is me of de steencn me branden onder de voelen; kom mee en zij trekt hem naar den uitgang, huiten het stationsgebouw. Maanden zijn voorbij'. De Mei heeft dc groene korenhalmen geel getint; de weiden, beemden en velden met veelkleurige bloemen bestrooid; zij heeft kleine, naakte vogeltjes met breede bekken getooverd in de ronde nestjes, verscholen in hekkens struiken, en hoornen. Zij heeft, tegelijk met haar geboorte, in vele harten het leven gegeven aan de liefde, bij haar sterven ook in vele harten die liefde ge dood. De meeste der Roosdaler vrijers hebben den laatsten Zondag van de lentemaand, den laatsten dag hunner kortstondige verloving aan de zijde hunner liefsten doorgebracht in den Roosdaler Hof; hier hebben zij hel tijde lijk vereenen gevierd en. ook het verbreken der teere banden; hier is de eerste cn ook dc laatste reine kus gegeven; de jongen heeft als maagd ziju schoone hier bimlciigclbiu, als maagd heeft hij hier afscheid yan haar geno- men; hier in opgewonden, dartele vroolijk heid heeft hij verteerd de eerste en ook da laatste der lang te voren voor het Meifeest' gespaarde penningen; hier he'cft hij haar dank gezegd voor de prettige, zalige Mei, die hij met haar heeft mogen genieten; hij heeft gedronken op ,,'t bommend jaor en dat heer dan weer houptc dc honneur te ninoge höbbe," een hoop, dikwerf uitgesproken in vollen ernst, menigmaal ook slechts eetf beleefdheidsfraze, wel eens verwezenlijkt, dik' wijls niet. De zomer heeft het graan doen rijpen; boerenknechten hebben, met forsche armen zwaaiend scherpe zeisen, hel gemaaid; de arbeidsters hebben de neergestorte aren ia schoven gebonden; de pachters in groote door stevige paarden getrokken wagens liet in de schuren gebracht. De herfst heeft met gure windvlagen de boomen van hun bladercntooi beroofd, dc bosschen bedekt met tapijt van schitterend goudgeel loof. Dc winter heeft de woudzangers verbannen naar verre, verre streken, naar landen van eeuwige zonneluister; zij heeft over de dorpen en steden de witte lijkwade gespreid. In dc zielen van Arnold Peters en Grelclien Deulzmapn is die innige, vurige liefde geble ven. Dc lente heeft hen vereend, de zomer, herfst en winter hebben die vereeniging hechter, sterker nog gemaakt. Al die maanden heeft hij gearbeid met onverpoosden ijver, met stoere kracht; hij heeft het werk voltooid van zich zeiven en van ziin baas. (Wordt vervolgd-I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1