DE EEMLANDER". Woensdag 26 juli 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE EERSTE MEI. N* 22. 15" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co fr= Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Verspreide Berichten. Hoofdredacties MARIE VAN VERSENDAAL. MARIE I Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. «ABONNEMENTSPRIJS: ftr 8 maanden tooi Amersfoortf 1.30. Mem franco per post.* 1.80. Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken)» 0.126. Afzonderlijke nummers 0.05» Wakelyksob bijvoegsel «D# Hollandtch» Huisvrouw" (onder redactie van Thérèae Hoven) per 8 mnd. 00 ets. fvfekeiykseh btyvoegsel 9Ptth au wusT per 8 mnd. 02 cis. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 rogels.. /'O.SO, Elke regol meer M 0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regols.» 0.50. Grooto letters naar plaateruimte. Voor handel en bedryf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnomont. Eene circulaire, bevattende dfr- voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De oorlog. B e r I IJ n, 2 5 Juli. (W. B.) BerlcHt uit liet groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Ten noorden van de Somme werden, na de mislukte Engelsche aanvallen van 22 Juli, de Bngelsoh-Fransche kraohten uit het front Poiières—Maurepas tot een beslissenden «toot samengevat. De aanval Is gebroken, meestal reeds in het vuur, op sommige plaat- «en na een scherp gevecht van dichtbij: zoo' ten oosten van Porières, in het Poureaux- bosohje, bij Longueval en Guillemot Ten zuiden van de Somme voerden gelijk tijdig de Franschen sterke krachten tegen het front EstréesSoyecourt. De storm, die slechts ten zuiden van Estrées tijdelijk veld won, is onder de zwaarste bloedige verliezen Voor den tegenstander mislukt. In het Maasgebied was tijdelijk een he vige artilleriestrijd. Links van de Maas kwa men onbeduidende handgranaatgevechten voor. Rechts van de rivier herhaalde de vijand meermalen zijne pogingen tot herove ring aan den rug van Frolde Terre. Hij werd In het spervuur afgewezen. Ten Noorden van Buschweiler (Elzas) bracht een van onze patrouilles dertig ge vangenen terug uit eene Fransche stelling, «en zuiden van Binarville werd een Fran •che tweedekker buiten gevecht gesteld. Parijs, 2 5 Juli. (Havas). Namlddag- eommuniqué. Ten zuiden van de Somme namen wij gis teren op het einde van den dag bij EstTées sen vlot, dat door de Duitschers versterkt was. In een kleinen aanval verjoegen wij de Duitschers uit eenige loopgraven, die zij ten Hoorden van Vermand-Ovillere bezetten. Tusschen de Oise en de Aisne verstrooi den wij met geweerschoten verscheidene Duitsche verkenningstroepen, die trachtten bij onze stellingen te Tracy-le-Val te komen. Aan den linker Maasoever mislukte eene Duitsche poging van een granaataanval in ide richting van hoogte 304 onder het vuur ven onze machinegeweren. Op den rechter oever was een hevig bombardement van de geheele streek tusschen Fleury en La Lau- feé. In Elzas deden de Duitschers na artillerie voorbereiding een aanval op onze stelling te Balschwiller, ten noordwesten van Altkirch. Na een tamelijk levendig gevecht werden (le Duitschers terug geworpen uit eenige loopgraafelementen, waar zij voet gekregen hadden. Den 22en Juli velde luitenant Nungesser zijn tiende Duitsche vliegtuig. In den nacht van 24 op 25 Juli bombardeerde een Pransch eskader de stations Pierrefont en Longuyon en de bivaks bij Mangiènes. Londen, 25 Juli. (R.) Officieel be richt. Generaal Halg bericht, dat gistermiddag •ene vijandelijke poging om onzen rechter vleugel aan te vallen, mislukte. Twee Infan- terieaanvallen in het midden bleven ook zonder succes. Wij hebben nog terrein ge wonnen ten noorden van Pozières, on danks den verwoeden tegenstand van de Duitschers. Tweede telegram. Langs het ge- heele strijdfront was dezen dag hevig hand gemeen en bommenstrijd. De Duitschers be proefden een lnlanterie-aanval tegen Po zières; zij werden door artillerievuur terug gedreven. Gedurende de laatste dagen bracht de vijand nieuwe versterkingen infanterie en kanonnen naar het Sommefront. Gisteren was het vijandelijke bombardement vrijwel doorloopend en soms zeer zwaar. Het werd gevolgd door den reeds gemelden aanval op den middag. De infanterie-aanvallen in het midden werden voorafgegaan door een bij zonder hevig artillerievuur. Deze laatste aan vallen, die gedurende den nacht voorkwa men, werden door onB geconcentreerd ar tillerie- en geweervuur gestuit. Nergens ge lukte het den vijand de Britsche loopgraven te bereiken; zijne verliezen waren zwaar. Op de andere deelen van de linie was veel strijd van man tegen man. Onze infan terie maakte partieele vorderingen. Wij na men twee machinegeweren en maakten nieuwe gevangènen, waaronder twee batail- lons-commandanten ta Pozières. Berlijn, 25 Juli. (W.-B.). Officieel bericht. Op 24 Juli j.l. werd een Engelsche twee dekker ten noorden van Zeebrugge door een vano nze onderzeebooten neergeschoten. De inzittende twee officieren werden door de bemanning van een van onze vliegtuigen ge vangen genomen. Zij werden aan boord van een onzer torpedobooten gebracht en met hun vliegtuig naar Zeebrugge vervoerd. B e r 1 ij n, 2 5 Juli. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Aanvallen van zwakke Russische afdee- lingen ten zuidoosten van Riga en van pa trouilles aan de Duna werden afgewezen. Bij de legergroep van Linsingen werden vijandelijke aanvallen aan het Stonowka- front, ten zuiden van Beresteczko, die in geringe frontbreedte tot in de voorste ver dedigingslinie kwamen, afgewezen. Ten westen van Burkanow werd een Rus sisch vliegtuig in een luchtstrijd neerge schoten. We en en, 2 5 Juli. (W. B) Officieel bericht van heden middag. Ten zuiden van de Dnjestr en ten westen van Obertyn viel gisteren een aanvaf in ons vuur ineen. Russische verkenningsaanvallen ten zuidwesten van Lubacsowka werden af gewezen. Overigens verliep den dag rustig. Sedert heden morgen ontwikkelen zich ge vechten ten zuiden van Berestoczko. Peters burg, 25 Juli. (T el.-agent- schap). Namiddag-communiqué van den grooten generalen stal. Onze Ilottille op het Miadziolmeer bom bardeerde des nachts vijandelijke kantonne- menten aan de oevers van het meer. In de streek van Skrobovo ten noord-oos ten van Baranowitsjz werden pogingen van vijandelijke afdeelingen om tot het offensief over té gaan, door ons vuur gestuit. In de streek ten noorden van Luzk vlogen twee Duitsche vliegmachines boven onze zompen en wierpen eenige bommen zonder schade aan te richten. In de richting van Luzk, in de streek van Sewerinka, hebben wij het offensief van den vijand gestuit. Tijdens den aanval van gisteren op het dorp Galitsjano (zie het communiqué van 24 Juli) werd er in de stralen van het dorp gevochten, waarbij wij 77 Oostenrijk^che en Duitsche soldaten gevangen namen en twee machinegeweren buit maakten. In den nacht van 25 Juli zijn de regimen ten van generaal Sakharof door de draad versperring van den vijand heen gebroken aan de rivier Slonowka in de streek van Lechnief. Dè warme strijd duurt voort. Op 24 Juli werd een an onze vliegtuigen om 8 uur des avonds ten Westen van Boer- kanoff door de vijandelijke artillerie neerge schoten. Het vliegtuig viel, brandende, dicht bij de voorste vijandelijke linie neer; de beide vliegers, kapitein Beridze en luitenant Rtistsjeff, stierven den heldendood. In de streek van Briazn, Poundoul en Mol- dava, ten Westen van Kimpolung, deed de vijand met Jrie compagniën een aanval op onze beredén troepen. De vijand werd terug gedreven. Op den 23sten j.l. overvielen 49 kozakken den vijand in de streek van den berg Tonv natik ten Noordwesten van Kimpolung; zij nomen 4 officieren en 57 soldaten gevangen. Avond-communiqué. Op het front van de rivier Slonlovka, een zijstroom van de Styr duurt de overgang van onze troepen zonder ophouden voort on der het vuur van den vijand. Gedurende den aanval van heden m&akien wij 1000 gevan genen en veroverden' 4 kanonnen en 5 machinegeweren, di» wij tegen den vijand richtten. B e r 1 ij n, 2 5 Juli. (W. B.) Naar ver luidt, kan binnen kort gerekend worden met het optreden van Turksche troepen in de gevechten tegen de Russen in Gaiicië. Men kan in dit feit een bewijs zien van de mili taire slagvaardigheid van Turkije en van de eenheid van het strijdfront bij de centrale mogendheden. Weenen, 25 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Ten zuiden van de Vql Sugana rukte de vijand telkens weer tot nieuwe aanvallen uit. Uit de streek van de Cima Maora rukte des voormiddags eene sterke Italiaansche infan- teiieafdeeling driemaal vooruit; zij werd telkens, ten deele in een handgemeen, bloe dig afgewezen. In het gebied van de Monte Zebio geschiedde des namiddags een nieu we sterke aanval. Het gelukte den vijand in een van onze loopgraven te dringen, maar hij werd er weer geheel uitgeworpen. Aan het Stilfser Joch werd een aanval van eene compagnie Alpenjagers op den Naglertop afgewezen. Op de hoogten ten zuidoosten van Borgo mislukten twee Ita liaansche nachtelijke aanvallen. In het ge bied van den Rollopas verflauwde de ge vechtsactie merkbaar na de Italiaansche échecs van de laatste 'dagen. Aan het Isonzofront wps vuur.uit het al lerzwaarste geschut tegen Santa Lucia en de brugschans ten zuiden van Podgora. Vijandelijke aanvallen tegen onze stellin gen aan den Monfalconerug werden afge lezen. Rome, 25 Juli. (Stefani.) Oflicieel communiqué. Aan het front van Poaina en Astico maak ten onze troepen zich ln den morgen van 24 Juli na een gevecht, dat verbitterd In zette. meester van den berg Gmene. Op het plateau van Asiago deed de vij and in den nacht van 23 op 24 Juli twee hevige aanvallen op de door ons veroverde versterkingen bij den Zibio-pas. De bersag- iieri van het 4e bataljon van het I4e regi ment wierpen hem telkenmale onder zware verliezen terug en maakten zich door een schitterenden tegenaanval met de bajonet meester van eene andere versterking, waar zij eenige gevangenen namen en een machi negeweer veroverden. Meer Noordelijk hernieuwden de Alpen jagers hun aanvallen tegen den rotsslagboom die zich op meer dan 2000 meter hoogte verheft tusschen de toppen van den berg Chiesa en den berg Campigoletto. Onder het onafgebroken vuur van de machinegeweren, déongen de Alpenjagers door drie rijen draad-versperringen heen en slaagden er in zich even onder den top te versterken. In de Alpenstreek bij Difassa hebben onze troepen, ondanks het slechte weer, hun ter rein-bezit uitgebreid tot het, kleine dal van Ceramana. Langs het overig deel van het Cront was artillerie-actie. De hoogte ten Noordwesten van Görz en de streek van San Michele en Caryo werden hevig gebombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen in Sen morgen van 24 Juli bommen op San Gior gio Negaro en op andere plaatsen aan de beneden-Isonzo. Er zijn geen slachtoffers een boerenwoning brandde af. Petersburg, 25 Juli. (Tel.-agent- schap). Namiddag-communiqué van den grooten generalen staf. Aan het Kaukazische front wijkt het Turk sche leger in wanorde terug onder de on weerstaanbare slagen van onze dappere troepen. Verscheidene van onze troepen elementen bevinden zich reeds op 15 werst afstand van het centrum van Armenië, de stad Erzindjan, waar, volgens de berichten van onze vliegers, de Turken alle voorra den verbranden. Petersburg, 25 Juli. (R.- De Rus sische troepen zijn vooruitgerukt tot tien mijlen afstand van Erzindjan. De Turken trekken zich in Wanorde terug Russische vliegers rapporteeren, dat de Turken zich in haast terugtrekken, de voorraden in Er zindjan verbrandende. Londen, 25 JuU. (R.) In antwoord op een hem in het Lagerhuis gestelde vraag, zeide Lord Cecil, dat hij nota genomen had van de critlek in de Amerikaansche pers op de publicatie der zwarte lijst geoefend. Deze critiek grondde zich echter op een misver stand. De stappen, door de Britsche regee ring genomen, waren niet nieuw. De wet, op grond waarvan de lijst, betTekking hebbende op Amerika, was samengesteld, was reed» in December van het vorige jaar aangeno men en voor de meeste neutrale landen wa ren deze lijsten reeds gepubliceerd. De be palingen der wet waren daarenboven niet overmatig streng. De Fransche wet be schouwt alle personen van vijandelijke na tionaliteit, waar zij ook gevestigd zijn, als vijanden van Frankrijk en verbiedt aan Fran sche onderdanen met hen handel te drijven. Volgens onze wet, zeide Lord Cecil, worden slechts zij, die zich vijandelijk jegens Enge land hebben betoond, op de lijst geplaatst van hen, die geen zaken mogen doen met Britsche onderdanen. Het is ons .doel niet, door deze maatregelen in ta grijpen in de vrijheid van handelen van onderdanen van neutrale staten; wij willen slechts verzekerd zijn, dat noch Britsche schepen, noch Brit sche goederen, noch Britsch crediet zullen worden gebruikt om hen te verrijken, die daadwerkelijk onze vijanden steunen. Wij hebben reeds gezegd, dat indien iemand ten onrechte op de lijst is geplaatst, zijn naam er van zou worden geschrapt en dat de wet met de grootste voorzichtigheid zou worden toegepast op bestaande contracten. Daaren boven heeft de Britsche regeering vernomen, dat de Duitsche regeering dezelfde gedrags lijn volgt. Londen, 24 Juli. (R.) Sommige Duitsdie bladen publiceerden onlangs de lasterlijke mededeeling, dat de Britsche re geering allen officieren van het Leger des Hells, alkomstlg uit neutrale landen en in het Vereenigde Koninkrijk verblijf houden de, had doen aanzeggen, dat zij Engeland binnen tien dagen moesten verlaten Reuters agentschap verneemt uit officieelo bron, dat dit bericht absoluut onwaar is. Vereenigde Staten. Washington, 25 Juli. (R.) Olliciccf bericht. De Vereenigde Staten hebben de Deen» sche West-Indische eilanden gekocht voof 5 mlllloen ponden sterling. De Japansche vloot. In 'de Japansche marine-begrooting voor 1917 wordt 254.000.000 jen aangevraagd voor den bouw van oorlogsschepen. Deze schepen zouden binnen 6 jaar in dienst moeten worden gesteld. -«De terechtstelling van Roger Casement zal plaats vinden op Donderdag 3 Augustus, In de Pentonville-gevangenis, waarheen hij,' sedert de bevestiging van zijn doodvonnis in' hooger beroep, is overgebracht. Maandag is hem in de gevangenis meegedeeld dat d« procureur-generaal geen nader beroep op Roman door Mr. L'. H. J. LAMBERTS HURRELBRINOC 17 En alles had Gretchen toevallig pas ge kocht; de verzekeringspremie was iiog niet eens betaald; niets, niets zal ze dus terug krijgen. In de smidse wapperen, -door den wind be wogen, flodderlaHpen van den blaasbalg; de hamers, de tangen, en vijlen met verkoolde steelen, bet ijzer der werktuigen, vol viesgele ïvocbtvlckken, verroest door de sneeuw en het Jvater. Schrikkelijk Beeld vari verwoesting. Nog immer geen woord en toch begrijpen zij elkanders voelen en denken, man en frrouw. Weg hun geluk, weg al Hun hopen en droo- inen; weg de luisterrijke toekomst hunner (kinderen; weg hunne overwinning op die lammelingen in Pruissen, die hen hebben ge hoond en vernederd; weg hun wraak, die ze reeds zagen, waarover ze zoo dikwijls spra ken met blij genot. Vlies voorbij, bestaat niet meer; ze zullen yan voren af aan moeien beginnen; ze zijn toiet meer in slaat om de kosten te betalen joor de dure, deftige scholen, waarop zij *eeds lang het oog hadden laten .vallen, waar voor zij reeds het geld Hadden gespaard komt alles niks van Jeangske zal binnen een paar jaren den vader moeten helpen, Marieke de moeder en dan zullen ze lachen, pret hebben, zich verheugen, in hun ongeluk, die broers van haar want hooren zullen syj hun ramp; daar zal wel weer een anonieme brief met drukletters geschreven worden, daar zijn zij zeker van. „Kom Gretchen, laten wij maar naar binnen gaan; wij kunnen d'r toch niks aan doen en verdikkeme nog, ik krijg 't op eèns zoo koud" terwijl het geheele lichaam huivcrlrilt. „Kom maar mee", zijn arm slaande om haar mid del. Willoos laat zij zich voortslepen tol in Hun kamer van het door den brand gespaard huis. Toen weer een uitbarsting van nieuwe hok- snikken. „Huil nou maar niet Gretchen,zachtjes leggend de hand op haar schouder; ,,'t geeft immers toch niks." ,,'t Is mijn schuld, Nol; ik Had je dat niet moeten yragen van dien winkel, dan was er niks gebeurd," stottert ze. „Neen* Gretchen. 't lé mijn schuld, mijn eigen stomme schuld, ik had moeten beden ken, dat het gevaarlijk is zooveel fijn en brandbaar spul vlak naast een smidse; hoe licht had er niet een vonk in kunnen vliegen, zooals nu ook zeer zeker gebeurd is dat had ik moeten weten daarvoor ben. ik smid daarvoor ga ik eiken dag met vuur om dom van me Gretchen, maar laten wij daarover ons nou niet nog beroerder maken; 't is gebeurd en of jij en ik nou allebei zeg gen, dat het onze schuld is, 't helpt ons niks, t brengt ons geen slroospicr verder, daar bouwen wij de boel niet inee op.'- ^t „Sapristi, wat Heb ik Het koud"; nieuwe rillingen, die over hem glijden, de tanden klapperen, de schouders schokhui veren, 't voorhoofd brandgloeit; een looden slaap gevoel drukt zijn oogleden ter neer. „Ik ben niet goed vrouw; ik ga maar wat in bed liggen." „Wat heb je dan," met angstigen schrik. „Zoo koud, och God in eens zoo koud; ik geloof, dat ik de koorts heb: 't zal morgen wel weer beter zijn, als ik het maar eerst weer wat warm heb." 't Is den volgenden morgen niet beter. Een scheurend gerochel uit de droge keel; een geheel zwak, krachteloos zijn, dat hem belet de armen en beenen te bewegen; 't is hem onmogelijk om op te staan. Dc ontboden geneesheer bevindt een Hevige longontsteking. „Zal het lang duren", vraagt Peters met hakkelende, bevende slem. „Dat kan ik jc niet direkt zeggen," Het ont wijkend antwoord. „Wat mankeert mij dan dokter?" „Je hebt een hevige kou opgeloopën, maar dat is toch ook wel je eigen schuld, Peters." „Waarom mijn schuld ?'- „Wel, ik heb je van naöHt gezien met hiks als een hemd op je bloote lijf en dat bij zoo'n kou." „Ik moest m'n kinders tocli uit Het Huls dragen, ik had geen tijd om iets aan fo trek ken." j „Ja... ja-, dat laat zich Hegrijpen." 7 „Zal het lang duren, dokler?" „Dat kan ik je nou zoo direkt niet £êggéÏ£,- zooals ik al zooeven zei. „Ik mag niet lang ziek zijn, docler. Hoor je; ik moet weer gauw aan liet werk. field yerdie-. nen voor m'n vrouw en kinders, die nu ook niets meer hebben; ze moeten toch eten: l mag niet lang duren, onmogelijk, hoor doctcr. „Ja, maar, dat zal toch zoo heel gauw niet kunnen gebeuren, dat jc weer aan het werk gaat; het dak moei toch eerst op de smidse." „Neen, neen, zoo lang kan ik niet wachten; ik zal mij in dien tijd ergens als knecht ver huren; iedere smidsbaas zal mij graag heb ben, daar ben ik niet bang voor; ze kennen mij tot twintig uur in de conlrec; ik moet, ik moet weer gauw beter zijn, hoor je, docter?" „Ik zal alles doen wat in mijn macht staat, meer kan ik je niet beloven Peters." „Asjeblieft docter, asjeblieft, doet toch uw best, voor m'n vrouw, m'n kinders." Het is al lang geleden, maanden, en nog Heeft Peters het bed niet kunnen verlaten; hij heeft den arts gebeden, gesmeekt hem nu toch gauw beter te maken; gevloekt, geraasd, tel kens als deze zich had verwijderd, hem uit gescholden voor stommeling, die niks kon, niks wist, voor gauwdief en afzetter, omdat hij hem zoo lang ziek hield, alleen maar om hooge rekeningen te kunnen schrijven en tegelijkertijd woedend, als hij hem een enkelen dag niet bezocht dan was hij een kerel zonder hart, zonder compassie, die het niets kon schelen of z'n vrouw en kinders honger leden. Uit zljri vénster Heeft hij gezien, daï de met selaars weer bezig waren de muren van de smidse op te bouwen; over een paar weken zullen de leidekkers al met !vt dak kunnen beginnen- Toen heeft Gretchen op zijn halsstar rig aandringen nieuwe stelen in de hamers laten zetten bij den timmerman, flari Gur.* vers; die zou Hem zeker niet te veel opschrijf ven en ook wel wat geduld willen hebben} daar waren zij vrienden voor, al jaren lang -t* alles moest klaar zijn, dat hij weer direkt zon kunnen beginnen, zoo gauw aU hij weer ges zond was. Zij heeft ze bij zijn bed moeten brengen, d« mokers; hij heeft een paar keer getracht zo op te tillen met de sidderende hand, maai* 't is hem niet gelukt; 't is hem onmogelijk ge- weest met z'n geraamtevingers, met z'n slappe futlooze spieren. Het gezicht is lijkwit geworden; 't hoofd i* voorover gevallen in de wijd open handen en hij heeft gesnikt, uitgekreten zijn diepe smart, zijn bange angst „Wat heb jc Nol," heeft Gretchen hem ge- gevraagd, terwijl zij haar wang duwt tegen zijn kaak, haar hand op zijn schouder legt. „Wat... wat moet er van 011s worden*8 heeft hij gestameld uit gesmoorde keel, zonder het hoofd op te heffen, zonder haar te dur ven aanzien. „Nou kerel geduld... 'n beetje geduld; 't kart alles niet zoo gauw." „Neen Gretchen, probeer nou maar niet ma iets wijs te maken; ik voel het zelf wel het beste, je hebt het gezien met je eigen oogenJ ik kan hem nauwelijks van den grond krijij gen, dien hamer; Jeangske is op t momenw nog sterker; 't zal nog lang, heel lang durenjjf voordat lk weer de oude ben van vroeger^* weer mijn vorige force terug fiei>, weer aan!' het werk kan gaan." „Wacht nou maar. Houd Je nu lodi bedaard' Nol tot het voorjaar komt, tot de zon weein schijnt, dan zal jij ook wel weer gauw op^ knappen." OTor4l MEBjgiïsA

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1