■i DE EEMLANDER". Donderdag 27 Juli 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE EERSTE MEI. 15d' Jaargang hoofdredactie MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. O. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C =r ABONNEMENTSPRIJS: |*er 8 maRnden voor Amersfoort 1.30. Idem franco per post«1.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.185» Afzonderlijke nummers 0.05. jtVekeliJksch bijvoegsel „Dé Hollotuiêché Huiavronto(onder redaotie van Thérèse Hoven) per 8 rnnd. 50 ets. (^ekelijkseb bijvoegsel Pak me mtéT per 8 mnd. 52 ets» PRIJS DER AD VERTEN TIEN: Van 1—5 regels.. f O.ko. Elke regel moer*0.15. Dionstaanbiedüigon 15 rogols 0.5O, Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijf bestaan zeor voordeelige bepalm; i tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonneiüont. Eone oiroulaire, bevattende de voorwaardou, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht Het heengaan van Sazonow. Van de staatslieden, die als leiders van <3e buitenlandsche politiek der Entente-mo- gendheden de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, dat oorzaak geweest is van het uitbreken van den wereldstrijd, is nu de tweede in het ambtelooze leven terugge keerd. Na Delcassé, die in Frankrijk de voor bereiding tot den oorlog in handen heeft gehad, heeft nu ook Sazonow de portefeuille van buitenlandsche zaken, die de czaar van Rusland hem had toevertrouwd, moeten neerleggen. Het officieele Russische telegraafagent- »chap heeft bericht, dat de czaar in een tot Sazonow gericht schrijven den ijver heeft doen uitkomen, waarmee deze minister aan "de door de gerechtigheid en de eer van het vaderland bestuurde instructiën van zijn keizer gevolg heeft gegeven, en zijn leed wezen uitgedrukt, dat hij door den toe stand van zijne gezondheid gedwongen is ©worden ontslag te vragen. Dit schrijven ™«;chetst de taak, welker vervulling aan ö.izonow was opgedragen. Hij had als die naar van den souverein, die op zijne beurt beheerscht werd door de aan het Russische hof oppermachtige kringen, uit fe voeren wat hem bevolen werd. Toen Sazonow in September 1010 Is- wolski, die den geznntschapspost in Par js ging innemen, dien hij heden nog bekleedt, opvolgde als minister van buitenlandsche zaken, stonds hij geenszins bekend als een hater van Duitschland. Gedurende de eerste jaren van zijn bewind deed hij zich ook niet al zoodanig kennen. Eerder streefde hij naar ontspanning van de toen reeds zwaar belaste betrekkingen met <Ie centrale mo gendheden. Na de samenkomst te Potsdam kon de Duitsche rijkskanselier verklaren, 'dat de beide regeeringen zich hadden ver bonden aan geene agressieve combinatie tegen elkaar deel te nemen. Er ?rd eene OA ereenkomst gesloten over de aansluiting van den met Duitsch kapitaal uit te voeren Bagdadspoorweg aan het ontworpen Rus- sfcch-Perzische spoorwegnet. Ook tijdens 'den tweeden Balkan-oorlog was Sazonow niet een voorstander van de uiterste rich ting van de Groot-Slavische politiek. Maar het mislukken van een plan, waarmee Rus land in het najaar van 1913 aankwam, voor eene regeling der oostersche zaken, feite lijk neerkomende op de voorbereiding der verdeeling van Turkije, bracht de kentering teweeg. De mislukking van dit plan, waar aan Duitschland beslist weigerde mee te 'doen. bracht in Petersburg eene versterking van de oorlogspartij. Toen Kolcowzow, het hoofd van de vredespartij, als minister-pre sident moest aftreden, draalde Sazonow geen oogenblik zich aan te sluiten bij den nieuwen koers en zijne krachten in dienst daarvan te stellen bij de voorbereiding van den oorlog en gedurende de twee jaren, die sints het uitbreken van den oorlog zijn ver- loopen. Nu is zijne kracht gebroken. Het bericht, dat voor eenige dagen kwam, dat Sazonow, ziek naar lichaam en naar geest, naar een geneeskrachtig oord in Finland was vertrok ken, is de voorlooper geweest van de tijding van zijn ontslag uit den dienst. Men behoeft daarvoor niet naar eene nadere verklaring te zoeken. Wanneer de krachten van Sazo now zijn verbruikt, zoodat hij niet meer in staat was de veelzijdige plichten, aan het ambt verbonden, na te komen, dan ligt het voor de hand, dat men hem heeft laten gaan en een ander voor hem in de plaats heeft gesteld. Want het ambt eischt de volle kracht van een man van meer dan gewoon arbeidsvermogen. Tot vervanging van Sazonow is de mi nister-president Stürmer benoemd tot minis ter van buitenlandsche zaken. Misschien is dat slechts eene tijdelijke benoeming; voor het reeds bejaarde hoofd der regeering be- teekent het eene buitengewone verzwaring van den arbeidlast, dat hem naast de alge- meene leiding van de regeering nog de zorg voor dit gewichtige en omvangrijke departement is opgedragen. In dat geval zal het zoeken naar Sazonows opvolger nog worden voortgezet en behoeft men voor eerst nog niet te vragen naar de politieke beteekenis van de mutatie, die heeft plaats gehad. In een deel 'van de Duitsche pers schijnt men er eene gunstige verwachting van te hebben, dat de minister-president zich met de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft belast. Zoo schrijft de Köln. Ztg.: „Stürmer, die nu in de misschien beslis sende phase van den wereldstrijd de buiten landsche politiek van het czarenrijk op zich neemt, staat veel onafhankelijker tegenover de demagogische machthebbers in Londen; hij heeft, evenals alle Russische staatslie den van de oude school, een gezond wan trouwen bewaard tegen den ouden tegen stander van Rusland in Azië, die den Russi- schen beer in 1904 de Japanners op den hals joeg, en als goed conservatief man ook zeker nooit oprechte geestdrift gevoeld wan neer hij met ontbloot hoofd naar het revo lutionaire volkslied van de verbonden Fran- sche republiek moest luisteren." Een andere medewerker van dat blad schrijft, dat in Stürmer niets oorlogszuchtigs en chauvinis tisch zit en dat hij niet belemmerend in den weg zal treden aan het in Rusland opko mende verlangen naar vrede. Dat zou zeker zeer verblijdend zijn. Maar men doet toch voorzichtiger, als men van het optreden van Stürmer geene verandering in den koers van de Russische buitenland sche politiek verwacht. De voorzitter van de rijksdoema heeft uitdrukkelijk verzekerd, dat de Russische buitenlandsche politiek den ouden koers zal blijven volgen. En die kan het weten. De oorlog. 'Berlijn, 2 6 Juli. (W. B.) Bericht Vit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Aan het kanaal Comines/peren werd een groot Engelsch bastion door eene Duitsche opblazing met ziine bezetting ver nietigd. Ten noorden van de Somme handhaven de Engelschen zich na hevige gevechten in Pozières. Verder oostelijk werden in het Foureaux-boschje en bij Longueval kleinere vijandelijke aanvallen afgewezen; aan het Tronesboschje werden aanvalsplannen on derkend en door ons vuur verijdeld. Ten zui den van de Somme behielden wij ten zuiden van de hoeve La Maisonnette den in den nacht van 25 Juli gewonnen grond tegen de Fransche pogingen tot herovering. Ten zui den van Estrées hadden gisteren nog le vendige gevechten ven dichtbij plaats. Op de hoogte La Fille Morte (Argonne) bezetten de Franschen een door opblazing door hen verkregen trechter; zij werden ech ter spoedig daarop door een Duitsche tegen- mijn bedolven. Links van de Maas maakten onze troepen aan hoogte 304 kleinere vorderingen. Rechts de rivier, war-en gedurende den nacht artille- riegevechten in de streek van het werk Thi- aumont. Op 'vele plaatsen van het front werden vijandelijke patrouilles afgewezen. Twee vijandelijke vliegtuigen werden ten noorden van de Somme in onze linie door infanterie- en machinegeweervuur naar den grond gebracht; een kwam na een lucht- strijd brandend neer in de streek van Lune- ville. Den 24en Juli werd door een treffer van de afweerkanonnen een Fransche twee dekker in de richting van het fort Souville neergeschoten. Par ij s, 26 Ju fi. (Havas). Namiddag- communiqué. Op het Somme-front was de nacht rustig. In den loop van het gevecht, waardoor wij eergisteren een huizenblok, in het zuiden van Estrées veroverden, maakten wij 117 gevangenen en namen weer drie Duitsche kanonnen en talrijk materieel. In zeven da gen zijn zes kanonnen aan de Duitschers ontnomen. Aan den rechter Maasoever was de artil lerie zeer werkzaam in den sector Fleury. Wij namen Duitsche afdeelingen ten noor den van de kapel Sainte Fine onder vuur en verstrooiden ze. In den nacht van 25 op 26 Juli wierp een Fransch vliegtuigeskader achtereenvolgens 40 en 200 bommen op de militaire inrich tingen te Thionville en Rembach. Het zelfde eskader wierp daarna nog bommen op een munitiedepot bij Dun en op de stations Vi- losnes en Brieulles en de bivaks te Danne- voux. Avondcommuniqué. Ten zuiden van de Somme namen wij door een onverhoedschen aanval een versterkt huis zuidoostelijk van Estrées met gevange nen. Elders was de dag rustig behalve in Champagne, waar een hevig artillerieduel was ten westen van Prosnes. Londen, 26 Juli. (R.) Officieel be richt van generaal Haig. Pozières is nu geheel in onze handen. Ten westen van het dorp gingen wij verder vooruit. Wij namen twee sterke loopgraven en namen een aantal gevangenen, waaron der vijf ofiicieren. Elders is geene verandering. Berlijn, 26 Juli. (W.-B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Legergroep Hindenburg. Ten westen van Riga drongen verkenningsafdeelingen in de Russische voorstellingen en verwoestten ze. Vijandige patrouilles legden veelvuldig eene groote werkzaamheid aan den dag. Onze vliegers brachten door het neerwerpen van bommen en door machinegeweervuur vijandelijke troepentransporttreinen op het baanvak DunaburgPolock en t n oosten van Minsk tot stilstand. Legergroep Leopold van Beieren. Des avonds en des nachts richtten de Russen aanvallen, waarbij drie divisiën werden ge constateerd, tegen het front ten oosten en zuidoosten van Gorodicze, die evenals alle vroegeren onder de zwaarste verliezen van de tegenstanders mislukten. Op eene plaats werd de vijand in een tegenaanval terug ge worpen hij liet hier 1 officier, 80 man en een machinegeweer in onze handen. Duit sche vliegeskaders wierpen overvloedig en met succes bommen op de met troepen transporten bezette spoorwegstations Pogor- jelzy en Horodzieja en op de in hunne nabij heid kampeerende troepen. Legergroep Linsingen. Ten noordwes ten van Luzk hadden ondernemingen van vijandelijke verkenningsafdeelingen geen succes. Ten noordwesten van Beresczesko werden sterkere Russische aanvallen afge wezen, gedeeltelijk door ons vuur, gedeelte lijk door tegenaanvallen, waarbij 100 gevan genen en 2 machinegeweren ingeleverd wer den. Leger van Bothmer. Ten oosten van den Koropiec-rector hadden kleine gevech ten plaats van vooruitgebrachte afdeelingen. Weenen, 26Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Verkenningsaanvallen, die ten noordwes ten van Roziszcew beproefd werden, en Russische aanvallen ten zuiden van Loboc- zewka mislukten; honderd man en twee' machinegeweren bleven in onze handen. Ten zuiden van Leszniow lieten wij onze troepen voor den overmachtigen vijandelij ken druk achter den Bolduska-sector terug gaan. Zeer hevige door sterk artillerievuur voor bereide Russische aanvallen aan beide zij den van den spoorweg bij Radziv.iilow brach ten den vijand na een wisselvalligen strijd, die voor hem zeer rijk aan verliezen was, slechts onbelangrijke voordeelen. Aan de overige fronten is niets van be lang gebeurd. Petersburg, 26 Juli. (Tel. agent schap.) Namiddag-communiqué van den; grooten generalen staf. In den sector van Kemmern gingen de Duitschers, na een artillerie-voorbereiding twee malen tot het offensief over. Eerst dre ven zij onze voorhoede een weinig terug, maar onder ons geconcentreerd vuur moes ten zij teruggran, op het terrein een grool aantal gewonden en gesneuvelden achterla tende. In den loop van deze gevechten mank ten de Duitschers gebruik van ontplofbare kogels en projectielen met verstikkende gas sen. In de streek ten Noord-Oosten van Ba* ranowitsji was een hevig artillerieduel gedu rende den geheelen dag, terwijl er voorpost gevechten plaats hadden, aarbij de onzen op verscheiden plaatsen een weinig vooruit kwam. Zes vijandelijke vliegtuigen wierpen 32 bommen op het station Zamisie. Elf vijan delijke vliegtuigen wierpen 71 bommen op het station Pogoreltzy. Bij Vonki ten Zuid-Oosten van Bnrano- witsji ging een vijandelijke compagnie in den nacht van den 25en dezer,, na een hevig artillerievuur over de Sjara. Zij naderde onze ijzerdrandversperringen, maar werd daar teruggedreven door ons infan terie- en machinegeweervuur. In de streek van de samenvloeiing van do Sloniovka en de Styr gingen wij over op den linkeroever van de rivier en Idr^ven den aftrekeknden vijand terug, die groote ver liezen leed. Wij maakten 63 officieren en 4000 soldaten gevangen en veroverden ka nonnen, 6 machinegeweren en 12 caissons munitie en ander oorlogsmateriaal. Nog steeds worden gevangenen binnengebracht. Weenen, 26 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Na de zware verliezen in de laatste ge vechten ten zuiden van den Val Sugana lie ten de Italianen eiken verderen aanval ach* terwege. Onze stellingen stonden echter voortdurend nog onder het vijandelijke ge schutvuur. Den 24en verloor de vijand voor één sector van dit front 1200 1300 doo- den en gewonden, die hij nu bezig is te bergen. Aan alle overige fronten i9 de toestand onveranderd. In eenige sectoren kwam hel tot vrij hevige artillerie-gevechten. Weenen, 26 Juli. (W. B.) Officieel bpricht van heden middag Aan de Vojusa waren artillerie-gevechten. Rome, 26 Juli. (Stefani.) Gisteren wierpen onze vliegers bommen op de pieren en hangars te Durazzo. Zij keerden behou den terug. Petersburg, 25 Juli. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene ralen staf. Troepenelementen van generaal Joede- nitsj bezetten na een gevecht de stad Er- zindjan. Avond-communiqué. Aan den Kaukasus is de toestand onver anderd. Voor de jeugd is slechts het beste goed genoeg. Roman door Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRET BRfNCK. 18 Het voorjaar, de zon, de Mei, de maand die hem steeds geluk heeft gebracht, de maand, ."waarin zij zijne Meikoningin is geworden, de maand, waarin hij haar zijn liefde heeft be kend, waarin hij haar heeft afgewacht aan de kerkdeur om haar te geleiden naar den Roos- daler Hof, waar hij haar heeft onthaald, waar ze samen hebben gedronken op hun toe komstig geluk, waar hij ook ruzie heeft ge had. omdat die andere hem zijn geluk' niet gunde, dat loeder... die... Heilige Maria Moe dei Gods, da's waar ook en dan met wijd opengespalkte oogen haar aanziende: „Gret- ohen Grctchen..." „God, wat is er Nol, wat kijk je me op eens »oo aan?" „Is de huur al betaald?" „Ja." „Effectief waar?" „Effectief waar." "Vvnarvan dan Gretchen... vyii b idder, toch Wans niks meer; 't zat haast 'allemaal In-den WD kei en we hfbüen toch moet** lev<"fty" „Neen, niet alles; ik had nog wel wat over" liegt zij, omdat zij hem niet wil bekennen, dat zij haar kleine weeldedingen, haar gouden sieraden heeft verkocht, \an hem gekregen telken jare bij gelegenheid van haar naam feest, bij de herinnering van hun huwelijks dag, bij de geboorte hunner kinderen. 't Heeft haar veel leed gekost; zij heeft bittere tranen geschreid, maar 't kon niet anders... 't moest, 't moest. Nol kon niet ver voerd worden naar een andere woning, dat had de dokter pertinent verboden en eenig uitstel krijgen van dien kerel, bedelen om een beetje medelijden voor haar zieken man, ze zou het net even goedpaan den duivel hebben kunnen vragen dat had ze wel ondervon den, toen hij den eersten keer bij haar was gekomen om de centen en zij hem antwoord de, dat zij op dit oogenblik niet capabel was om te betalen, dat hij ook maar een beetje ge duld moest hebben net als de anderen, dat hij dat zelf ook wel zou kunnen begrijpen. „Ik begrijp niks, als dat ik mijn centen moet hebben, dat jelui anders maar moet afwach ten wat er van komt,", had Kerkhofs geant woord met valschen, gemeenen lach. „Dan zul je ze hebben, lammeling dat je bent." „Schelden, dat mag je, daar trek ik me van jelui niks van aan, als je maar zorgt, dat de duiten er komen en bliksems gauw ook" en valscher, sarrender zijn lachen in zijn zeker weten, dat hij thans de sterkste is, spoedig zich zal kunnen wreken op haar, die hem heeft versmaad voor dien kerel, dien boeren- kneehtzoon, met wien ze nu kan crepeeren va2 den honger. Hnkele dagen later heeft de hakker Haar tf<ïr*agd of zij wel wist, dat zc uu al voor bijna vijftien mark bij hem in het krijt stond; bij den varkensslager een ontevreden lippen- trek, telkenmale, als zij énkele reepjes spek of een paar ons ham vroeg; een verlegen rood op haar kaken, als hij met norsch gebrom haar vroeg: of hij. dit nu ook al weer moest opschrijven; de eieren, die zij de laatste week had onlvangeu, waren niet versch geweest en die had Nol toch absoluut noodig; niettemin heeft zij zich niet durven beklagen, geen aan merking durven maken. Eens een absoluut weigeren bij den slach ter hij kon haar nu niet langer poffen; hij heeft veel compassie met haar, zeker, zeker, maar zij moest toch bedenken, dat ieder zich zelve het naast is, dat hij ook vrouw en kin deren had, die ook moesten leven en hoe zou dat mogelijk zijn, als niemand betaalde, dan zou hij morgen met den dag zijn winkel wel kunnen sluiten; hij kreeg zijn beesten toch ook niet voor niks en hij moest toch ook zorgen, dat de boeren op z'n tijd de centen -voor hun koeien kregen. Toen is Gretchen naar Maastricht gegaan, naar een Jood, die vroeger wel eens bij hen was geweest, hun geld had geboden voor een oude eikenhouten kast, die Nol eens van een boer ter betaling had gekregen in plaats van geld. Een groote som, die hij hun had geboden, eerst driehonderd, toen vierhonderd, 't laatst vijfhonderd francs. Zij hebben het niet willen aannemen, hoe veel zij er ook op verdiend zouden hebben, want wat het dien Jood wazurd was, was hel hun ook waard. Nu echter moest... moest Het, Nol moest flink, krachtig voedsel hebben om d'r weer gauw boven op te zijn, zooals do dokter ver zekerde. Zij heeft den Jood gezegd, 'dat hij nu de kast voor vijfhonderd francs kon krijgen. „Dat kan ik er niet voor geven," heeft deze geantwoord. „En dat heb je er toch zelf voor geboden." „Ja vroeger, das waar" met onverschillig schouderophalen, maar toen wist hij iemand, die absoluut zoo'n kast wilde hebben, maar die heeft er nog ergens anders een gevonden hij zelf kon er niets mee doen; 't ding zou hem maar in den weg staan. „"Wat hij er dan nog voor gaf" heefl zij ge vraagd met angstbenepen stem. Nou tweehonderd francs en dat nog wel alleen om haar pleizier te doen. Woedend is zij heengegaan, brommend van gemcene afzetterij. Weer in- Roosdaal terug, heeft de bakker haar gezegd, dat de vijftig mark nu vol waren, dat het nou tot zijn spijt niet verder ging haar nog langer te poffen. Den volgenden morgen heeft zij de kast voor tweehonderd francs aan den Jood verkocht. Dringender, nijpender het gebrek en de armoede; zij heeft ook al de andere meubelen in de benedenkamer verkocht, waar Nol niet kon komen, haar Zondagschc kleeren, alles wat slechts eenige waarde had. En niemand, die haar wil bijstaan, de red dende hand toesteken. God... God. wat worden de menschen toch anders als je arm bentl wat zijn ze hardvoch tig, als je maar even wijst naar hun geld- laadje; waar zijn nu de vroegere vrienden en vriendinnen, die vreugdeschoten hebben ge lost den dag van hun huwelijk, die hun huis met bloemen hebben versierd, die altijd even lief en affabel zijn geweest, zoolang hel hun goed ging; allemaal hebben ze medelijden met haar, allemaal zonder uitzondering, maar als ze hun 'n paar mark ter leen vraagt niet de stellige belofte, dat zij het zal teruggeven zoo zeker als God als Nol maar weer eens aan 't werk was, dan geen enkele, die 't mis* sen kon, ieder die uitvluchten wist te beden ken. Manchy, Habeeks, ja, als die nog leefden, die zouden haar wel geholpen hebben, ten minste dat geloofde zij wel, ofschoon zij nu geleerd had, dal men eigenlijk op niemand, niemand kon vertrouwen, als je in de miserie zit. Zij hebben honger geleden, zij en haar kin* deren; zij hebben zich gevoed met het droge, grijze roggebrood, met in beetje vet gesloofde aardappelen; zij hebben gehuisd, in de kale holle vertrekken, waarin schier geen meube len meer; zij hebben gebeefd van koude voon den vuurloozen haard en hij heeft het niet geweten eiken dag heeft zijn vrouw hem het stukje vleesch, de enkele eieren op hel bed kunnen brengen God en zij weten alleen hoeveel moeite en opofferingen het haar heeft gekost, hoeveel vernederingen zij heeft moeten verduren. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1